USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC"

Transkript

1 USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation and use of the RF base unit regarding receiving and transmitting. Read the entire manual thoroughly before installing and using this product. Please save the manual for later use. THANK YOU FOR BUYING YOUR SMOKE ALARM FROM US. This smoke alarm can be interconnected by a wireless (RF) link and can be supplemented by further smoke alarms, up to a total of 24 units. This requires that they should all be the same model. The smoke alarms communicate with each other. If any of the smoke alarms detects smoke, it sends a signal to all the other linked smoke alarms, which also sound the alarm. PRODUCT INFORMATION Do-it-yourself installation. For use in homes/offices Built-in transmitter and reciever Wireless communication between each unit Up to 24 units may be interconnected in one system, all units sound the alarm at the same time. Self-teaching code system. User manual. Complies with the Swedish National Board for Consumer Policies safety and function regulations. GETTING STARTED Install the es in the smoke alarm. 1 x 9V/6LR x LR06/AA The es are installed in a separate compartment under the adapter plate. Turn the adapter plate clockwise to undo it. The es must be installed and the red safety catch folded down before the adapter plate can be re-installed. The adapter plate is the part you screw to the ceiling. Please refer to the installation suggestions. The red LED to the left of the TEST button flashes every 40 seconds. TESTING SINGLE SMOKE ALARMS To test a smoke alarm before use: Press the TEST button and both LED s will flash at the same time as the smoke alarm gives an audible warning. If it does not work as above, check that the es are installed the right way round. Test the smoke alarm before you start to use it, and at regular intervals after that. PLACEMENT The smoke alarm should be placed in bedrooms, stairways or similar areas. Mount the smoke alarm as high up as possible. If there are several bedrooms in different areas of the house you should place one smoke alarm in each. There should at least be one smoke alarm on each storey. Do not place the smoke alarm outdoors, in damp or dirty environments or near a fan. RECOMMENDED PLACEMENT OF SMOKE ALARMS Pic 1 - One storey KITCHEN Pic 2 - Multiple storeys BATH ROOM LIVING ROOM BASEMENT KITCHEN LIVING ROOM ALARMS TO OBTAIN INCREASED PROTECTION ALARMS TO OBTAIN BASE PROTECTION Pic 3 - Placement roof wall best placed in center of roof DEAD AIR SPACE Do not mount within this area wall MOUNTING Choose a suitable position, as in the illustration above. The adapter plate must be fixed with screws. The best result is obtained if the unit is installed on the ceiling. Carefully turn the smoke alarm clockwise to fix it. INTERCONNECTING UNITS Select one of the units that should serve as main unit. Install the main unit in the most central place in the house, for best signal propagation. Test every individual smoke alarm, as above, to check that it works. Press the LEARN button on the main unit twice, so that the Learn LED turns green. As long as the LED is lit green you may link up other units. Press the LEARN button on the on the other unit, within a few seconds, to connect it to the main unit. To complete the interconnection the TEST button on the main unit should be pressed for 10 seconds while the Learn LED still is lit green. The alarm signal will sound in all connected units. IMPORTANT: The TEST button must be pressed while the Learn LED still is lit green. Deleting codes Press the LEARN button twice, so that the green LED lights up, then press the TEST button. The smoke alarm is no longer connected to the system. MAINTENANCE Wipe the outside of the smoke alarm with a soft cloth. Do not use any chemicals. Vacuum the smoke alarm once a year for example every time you exchange the es. Use a soft brush. Test the smoke alarm afterwards. BATTERY EXCHANGE (3 X AA (LR06) + 1 X 9V (6LR61)) The smoke alarm automatically senses the battery level through a builtin circuit. If the smoke detector emits a short beep once a minute the es are at the end of their life and should be replaced immediately. 1 x 9V battery 3 x 1,5V battery Alarm LED (Red) TEST button Alarm signal Learn LED (Red or Green) LEARN button ALWAYS BE PREPARED OF FIRE If your house catches fire, it s matter of seconds to save lives. It is very important that everyone in the house is properly prepared. Make an evacuation plan. Choose the windows most suitable for evacuation in case the ordinary path should be blocked by smoke or fire. If the windows are high above the ground, make sure there s a ladder outside. Decide some place outside the house where the family gathers in case of an alarm. If it s possible, keep the bedroom door closed at night. A door might stand the fire the necessarily amount of time to make an evacuation through a window possible. If you have access to fire extinguishing tools make sure they work and that you are able to handle them. Practice evacuation with the family. If there s a fire. Wake up everybody else in the house and make sure they leave the house. Follow the evacuation plan. If it s possible, close all doors and windows in order to limit the fire. Call the Fire Brigade (in Sweden 112). It it s a small fire you may try to put it out by yourself with a fire extinguisher or a water hose. If you can t put out the fire yourself, make sure to get out of the house as fast as possible. Do not re-enter the house once you left it. How to avoid fire. Make sure that matches are out of reach for children. Never leave lit candles without supervision. Never empty ash trays in a paper bin or garbage can without being certain that the ashes are completely put out. You may rinse it with water or leave it for the night before you empty it. Make sure that the stove is properly put out or that the fire is screened off so that no sparks spatters. Store and handle inflammable liquids in a safe way. Use only fuses with the correct rating. NEVER experiment with homemade fuses of any kind. Immediately exchange faulty electric cables and plugs. Use only electric appliances marked with the S certification. Do not place combustible objects close to electric heating devices. TECHNICAL INFORMATION Frequency: MHz Alarm signal: 85dB at 3 metre Batteries: 1 x 9 Volt ABD 3 x LR06 (AA) 1.5 Volt Max no. of units: 24 units Max range: metre between transmitter and receiver (open environment) Working temperature: 0 to +40 C Relative humidity: Service life: Smoke alarms should be replaced after about 8 years. Complies with the Swedish National Board for Consumer Policies Safety and Function Regulations.

2 BRUKSANVISNING Artikel : EL1313/KD-101LC Trådlös (RF) optisk brandvarnare För sammankoppling upp till 24 enheter VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA OCH SPARA DEN. Den här användarhandboken innehåller viktig information om hur du installerar och hanterar RF-basenheten för sändning och mottagning. Läs igenom hela handboken noggrant innan du börjar installera produkten, och spara den för framtida behov. TACK FÖR ATT NI HAR KÖPT BRANDVARNARE FRÅN OSS Denna brandvarnare kopplas ihop trådlöst (RF) och kan kompletteras med fler brandvarnare, upp till 24 enheter. Förutsättningen för detta är att samtliga är av samma modell. Brandvarnarna kommunicerar med varandra. Om någon av brandvarnarna larmar för brandrök skickas en signal till övriga anslutna brandvarnare, som då också larmar. PRODUKTINFORMATION Gör-det-själv installation. Användning i hemmamiljö/kontor Inbyggd sändare och mottagare. Trådlös kommunikation mellan enheterna. Upp till 24 enheter kan anslutas i ett system, larmar en larmar alla. Självlärande kodsystem. Bruksanvisning Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion. KOMMA IGÅNG Montera er i brandvarnaren. 1 x 9V/6LR x LR06/AA Batterierna placeras i separata fack under monteringsplattan. Monteringsplattan vrider du motsols för att lossa den. Batterier måste vara monterade och röda säkerhetsspärren nedfälld, för att monteringsplattan ska kunna återmonteras. Monteringsplattan är den del du fäster med skruv i taket. Se förslag på bra placering. Den röda dioden till vänster om TEST-knappen blinkar var 40:e sekund. TESTA ENSKILD BRANDVARNARE För att testa brandvarnaren innan användning: Tryck in TEST-knappen och båda dioderna blinkar, samtidigt som brandvarnaren larmar. Fungerar det inte enligt ovan, kontrollera att erna är isatta med rätt polaritet. Testa brandlarmet innan det tas i bruk och med jämna intervaller under året. PLACERING Brandvarnaren bör placeras t ex i sovrum, trapphus eller liknande utrymmen. Placera brandvarnaren så högt som möjligt. Finns flera sovrum i skilda delar av bostaden så bör fler brandvarnare monteras. Det bör finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan. Placera inte brandvarnaren utomhus i fuktiga, smutsiga miljöer eller nära fläkten. REKOMMENDERAD PLACERING AV BRANDVARNARE Fig 1 - En våning KÖK Fig 2 - Flera våningar KÄLLARE KÖK VARDAGSRUM BADRUM LEARNknapp VARDAGS- RUM BRANDVARNARE FÖR UTÖKAT SKYDD BRANDVARNARE FÖR STANDARDSKYDD Fig 3 - Placering tak vägg placeras lämpligast i mitten av taket DÖDLUFTOMRÅDE Montera inte inom detta område vägg Välj lämplig placering enligt bilden ovan. Montering av monteringsplattan görs med hjälp av skruvar. Bästa resultat ges vid montering i tak. Brandlarmet vrids sedan försiktigt fast i monteringsplattan medsols. KOPPLA IHOP ENHETER Välj ut en av enheterna som huvudenhet. Placera huvudenheten på den mest centrala platsen i hemmet, för bästa signalspridning. Testa varje enskild brandvarnare, enligt ovan, så att den fungerar. Tryck in huvudenhetens LEARN-knapp två gånger, så Learn-dioden lyser grönt. Så länge dioden lyser grönt kan du ansluta andra enheter. Tryck på LEARN-knappen inom några sekunder på de brandvarnare som skall anslutas till huvudenheten. För att slutföra sammankopplingen skall TEST-knappen på huvudenheten tryckas in i 10 sekunder medan Learn-dioden fortfarande lyser grönt. Larmsignal ska då ljuda i samtliga anslutna enheter. VIKTIGT: TEST-knappen måste tryckas in medan Learn-dioden fortfarande lyser grönt. Radera Kod Tryck två gånger på LEARN-knappen så att den gröna lampan lyser och sedan trycker du TEST-knappen. Brandvarnaren är nu ej längre ansluten i systemet. SKÖTSEL Torka av brandvarnaren utvändigt med en trasa, eventuellt med hjälp av diskmedel, dock ej kemikaliska lösningsmedel. Dammsug brandvarnaren årligen eller t.ex. vid byte, gör det med en mjuk borste. Testa brandvarnaren efteråt. BATTERIBYTE (3 X AA (LR06) + 1 X 9V (6LR61)) Brandvarnaren känner av et kontinuerligt genom en inbyggd krets. Om rökvarnaren sänder ut ett kort pip en gång i minuten är et nästan urladdat och måste bytas omedelbart. VAR ALLTID BEREDD PÅ BRAND Om ditt hem börjar brinna, kan din familjs liv hänga på sekunder. Därför måste alla i huset vara väl förberedda på en sådan situation. 1 st 9V 3 st 1,5V er Alarm-diod (Röd) TEST-knapp Larmsignal Learn-diod (Röd eller Grön) Gör upp en utrymningsplan. Välj ut de fönster som lämpar sig bäst för nödutrymning om den vanliga vägen skulle vara blockerad av rök eller eld. Ligger fönstren högt över mark, ordna en utvändig stege eller lina. Bestäm en plats utanför huset där familjen samlas vid larm. Håll helst sovrumsdörren stängd under natten. En dörr kan hålla branden borta så pass länge att man hinner ta sig ut genom ett fönster. Om du har tillgång till brandsläckningsredskap se till att de fungerar och att du kan sköta dem. Öva utrymning med familjen. Lägg upp det hela som en lek, för att inte skrämma barnen. Om det börjar brinna. Väck övriga personer och se till att de kommer ut ur huset. Följ den uppgjorda utrymningsplanen. Stäng om möjligt dörrar och fönster för att begränsa branden. Larma brandkåren. SOS 112. Om branden är liten kan du försöka släcka den själv med en brandsläckare, vattenslang eller om branden är mycket liten, en filt eller en matta. Se till att du har reträttväg. Kan du inte släcka själv, så ta dig ut ur huset så snabbt som möjligt. Gå inte tillbaka in i huset, när du väl kommit ut. Detta kan du göra för att undvika brand. Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barnen. Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Töm aldrig askkoppar i papperskorg eller soppåse utan att allting är ordentligt släckt. Spola gärna vatten i askkoppen innan den töms - eller låt den stå över natten. Se till att kakelugnen eller öppna spisen alltid är ordenligt släckt eller att eldhärden är avskärmad så att inga gnistor kan komma ut, innan familjen går till sängs. Hantera och förvara brandfarliga vätskor på ett säkert sätt. Använd endast säkringar av rätt styrka i det elektriska systemet. Experimentera ALDRIG med hemmagjorda säkringar av något slag. Byt ut bristfälliga elektriska ledningar och kontakter. Använd om möjligt endast S-märkta produkter. Placera ej brännbara föremål i närheten av elektriska uppvärmningsanordningar. TEKNISK INFORMATION Larmsignal: 85dB vid 3 meter 1 x 9 volt och 3 x LR06(AA) 1,5 volt Max enheter: 24st Max avstånd: meter mellan sändare och mottagare (öppen miljö) Arbetstemperatur: 0 till +40c Luftfuktighet: Livslängd: Brandvarnaren bör bytas ut efter ca: 8 år. Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion

3 BRUGERMANUAL Artikel : EL1313/KD-101LC Trådløs (RF) optisk brandalarm Til sammenkobling af op til 24 enheder VIGTIGT! GENNEMLÆS BRUGSANVISNINGEN NØJE OG GEM DEN Denne brugermanual indeholder vigtige oplysninger om korrekt installation og betjening af din radiofrekvens (RF) sender- & modtagerbase. Læs hele denne manual igennem inden forsøg på installation, og behold som opslagsbog fremover. TAK FORDI DU HAR VALGT AT KØBE BRANDALARM HOS OS Denne brandalarm sammenkobles trådløst (RF) og kan kompletteres med flere alarmer, op til 24 enheder. Forudsætningen for dette er, at de alle er af samme model. Brandalarmerne kommunikerer med hinanden. Hvis en af alarmerne registrerer røgudvikling, sendes et signal til de øvrige tilsluttede alarmer, som så også går i gang PRODUKTINFORMATION Gør-det-selv installation Til brug i hjemmemiljø/på kontor Indbygget sender og modtager Trådløs kommunikation mellem enhederne Systemet kan tilsluttes op til 24 enheder, bipper n, bipper de alle Selvlærende kodesystem. Brugsanvisning Opfylder de svenske myndigheders krav til sikkerhed og funktion. KOM GODT I Monter er i brandalarmen. 1 x 9V/6LR x LR06/AA Batterierne placeres i separate drev under monteringspladen. Monteringspladen skal skrues mod uret for at blive løsnet. Batterier skal være monterede og den røde sikkerhedsspærre slået ned, for at monteringspladen skal kunne genmonteres. Monteringspladen er den del der fastgøres med skruer i loftet. Se forslag til velegnet placering. Den røde diode til venstre for TEST-knappen blinker hvert 40. sekund. TEST AF HVER ENKELT BRANDALARM I forbindelse med test af brandalarmen inden brug: Tryk TEST-knappen ind, således at begge dioder blinker, samtidig med at brandalarmen lyder. Hvis ovenstående ikke fungerer, kontrolleres det om erne er sat i med korrekt polaritet. Kontroller alarmsystemet inden brug og med jævne mellemrum i årets løb. PLACERING Brandalarmen bør placeres i fx soveværelser, trappegange eller lignende rum. Placer brandalarmen så højt som muligt. Er der flere soveværelser i adskilte dele af huset, bør der monteres flere brandalarmer. Der bør være mindst en brandalarm på hver etage. Placer ikke brandalarmen udendørs i fugtige, snavsede omgivelser eller i nærheden af ventilatorer. ANBEFALET PLACERING AF BRANDALARM Fig 1 - En etage KØKKEN Fig 2 - Flere etager KÆLDER KØKKEN DAGLIG BADEVÆR DAGLIG- BRANDALARM TIL ØGET SIKKERHED BRANDALARM TIL STANDARDSIKKERHED Fig 3 - Placering loft væg monteres bedst centralt af loftet DØDLUFTOMRÅDE Monter ikke inden for dette område væg Vælg en velegnet placering iht. til billedet herover. Montering af monteringspladen udføres ved hjælp af skruer. Det bedste resultat opnås med loftmontering. Brandalarmen skrues derefter forsigtigt fast i monteringspladen med uret. SAMMENKOBLING AF FLERE ENHEDER Vælg en af de enheder, der skal fungere som hovedenhed. Placer hovedenheden på den mest centrale plads i hjemmet for at få den optimale signalspredning. Test samtlige brandalarmer iht. ovenstående for at sikre at de fungerer. Tryk to gange på hovedenhedens LEARN-knap, således at Learndioden lyser grønt. Så længe dioden lyser grønt du kan forbinde andre enheder. Tryk i nogle sekunder på LEARN-knappen på de brandalarmer, der skal sluttes til hovedenheden. For at fuldføre sammenkoblingen skal TEST-knappen på hovedenheden holdes inde i 10 sekunder, samtidig med at Learn-dioden fortsat lyser grønt. Alarmsignalet vil da lyde i samtlige tilsluttede brandalarmer. VIKTIGT: TEST-knappen skal holdes inde samtidig med Learn-dioden lyser grønt. Sletning af kode Tryk to gange på LEARN-knappen, indtil den grønne dioden lyser, og tryk derefter på TEST-knappen. Brandalarmen er nu ikke længere tilsluttet i systemet. VEDLIGEHOLDELSE Aftør brandalarmen udvendigt med en klud, evt. med opvaskemiddel, dog ikke kemiske opløsningsmidler. Støvsug brandalarmen en gang om året eller fx ved udskiftning af er, og gør det med en blød børste. Afprøv brandalarmen bagefter. BATTERISKIFT (3 X AA (LR06) + 1 X 9V (6LR61)) Brandalarmen kontrollere et kontinuerligt via en indbygget kreds. Hvis røgdetektoren udsender en kort bippetone en gang i minuttet, er ernes levetid ved at være udløbet, og erne skal straks udskiftes. VÆR ALTID FORBEREDT PÅ BRAND Hvis dit hjem begynder at brænde, kan din families liv være afhængig af sekunder. Derfor må alle i huset være forberedt på en sådan situation. 1 stk 9V 3 stk 1,5V er Alarm-diode (Rød) TEST-knap Alarmsignal Learn-diode (Rød eller Grøn) LEARNknap Udarbejd en evakueringsplan. Vælg de vinduer, der egner sig bedst som nødudgange, hvis den sædvanlige udgang skulle være blokeret af røg eller ild. Ligger vinduerne højt over jorden, placeres en udvendig stige eller et reb. Udvælg en plads uden for huset, hvor familien samles ved alarm. Hold fortrinsvis soveværelsesdøren lukket om natten. En dør kan sinke branden så tilpas længe, at man kan nå at komme ud ad et vindue. Hvis man har adgang til brandslukningsredskaber, kontrolleres at de fungerer, og at man kan håndtere dem. Øv evakuering med familien. Læg det hele frem som en leg for ikke at skræmme børnene. Hvis det begynder at brænde. Væk de øvrige personer og sørg for, at de kommer ud af huset. Følg den udarbejdede evakueringsplan. Luk om muligt døre og vinduer for at begrænse branden. Alarmer brandvæsenet på 112. Hvis branden er lille, kan man forsøge selv at slukke den med en brandslukker, vandslange, eller hvis branden er meget lille med et tæppe. Sørg for en flugtvej. Kan man ikke slukke selv, sørg for at komme ud af huset så hurtigt som muligt. Gå ikke tilbage til huset, når du er kommet uskadt ud. Dette kan man gøre for at undgå brand: Sørg for at opbevare tændstikker uden for børns rækkevidde. Forlad aldrig levende lyst uden opsigt. Tøm aldrig askebægre i papirkurven eller affaldsposen, uden at alt er effektivt slukket. Hæld fx vand i askebægret, inden det tømmes - eller lad det stå natten over. Sørg for at kakkelovn eller åben pejs altid er effektivt slukket, eller at gløderne er afskærmet, så gnister ikke kan komme ud, inden familien går i seng. Brandfarlige væsker skal håndteres og opbevares på en sikker måde. Brug kun sikringer med korrekt styrke i det elektriske system. Eksperimenter ALDRIG med nogen form for hjemmelavede sikringer. Udskift defekte elektriske ledninger og kontakter. Brug om muligt kun CE-mærkede produkter. Placer ikke brændbare genstande i nærheden af elektriske opvarmningsapparater. TEKNISK INFORMATION Alarmsignal: 85dB ved 3 meter 1 x 9 volt og 3 x LR06 (AA) 1,5 volt Maks. antal enheder: 24 stk. Maks. afstand: meter mellem sender og modtager (åbent miljø) Arbejdstemperatur: 0 til +40c Luftfugtighed: Levetid: Brandalarmen bør udskiftes efter ca. 8 år. Opfylder Forbrugerstyrelsens regler for sikkerhed og funktion.

4 BRUKERMANUAL Artikkel : EL1313/KD-101LC Trådløs (RF) optisk røykvarsler For seriekopling av inntil 24 enheter VIKTIG! LES BRUKSANVISNINGEN NØYE OG TA VARE PÅ DEN. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om korrekt installering og drift av radiofrekvens (RF)-basen for sending og mottak. Les gjennom hele bruksanvisningen før du starter installering, og behold den for framtidig henvisning. TAKK FOR AT DU HAR VALGT Å KJØPE BRANNVARSLER FRA OSS. Denne brannvarsleren kobles sammen trådløst (RF) og kan kompletteres med flere brannvarslere, opptil 24 enheter. Forutsetningen for dette er at samtlige er av samme modell. Brannvarslere kommuniserer med hverandre. Hvis noen av brannvarslerne varsler om brannrøk, blir det sendt et signal til andre tilkoblede brannvarslere, som da også varsler. PRODUKTINFORMASJON Gjør-det-selv installasjon. Bruk i hjem-/kontormiljøer Innebygde sendere og mottakere. Trådløs kommunikasjon mellom enhetene Inntil 24 enheter kan seriekoples i systemet, varsler en, varsler alle Selvlærende kodesystem. Brukermanual Oppfyller det svenske konsumentverkets regler for sikkerhet og funksjon. KOMME I Montere er i brannvarsleren. 1 x 9V/6LR x LR06/AA Batteriene plasseres i separate rom under monteringsplaten. Monteringsplaten vris mot urviseren for å løsne den. Batteriene må være montert og den røde sikkerhetssperren nedfelt for at monteringsplaten skal kunne settes på plass. Monteringsplaten er den delen du fester med skrue i taket. Se forslag til god plassering. Den røde dioden til venstre for TEST-knappen blinker hver 40. sekund. TESTE HVER ENKELT BRANNVARSLER Slik testes brannvarsleren før bruk: Trykk inn TEST-knappen, begge diodene blinker samtidig som brannvarsleren varsler. Hvis det ikke fungerer som ovenfor, må du kontrollere at ene er satt inn med riktig polaritet. Test brannvarsleren før den tas i bruk og med jevne mellomrom i løpet av året. PLASSERING Røykvarsleren bør plasseres f.eks. i soverom, trappeoppgang eller lignende steder. Plasser røykvarsleren så høyt som mulig. Hvis det er flere soverom i ulike deler av boligen, bør flere røykvarslere monteres. Det bør være minst en røykvarsler i alle etasjer. Plasser ikke røykvarsleren utendørs i fuktige, skitne omgivelser eller nær vifter. ANBEFALT PLASSERING AV RØYKVARSLERE Fig 1 - En etasje KJØKKEN Fig 2 - Flere etasjer BADEVÆR KJELLER KJØKKEN BRANNVARSLER FOR ØKT BESKYTTELSE BRANDVARSLER FOR STANDARDBESKYTTELSE Fig 3 - Plassering tak vegg monter best sentralt i taket STED MED STILLE LUFT Ikke monter i dette området vegg Velg en egnet plassering i henhold til bildet ovenfor. Montering av monteringsplaten gjøres ved hjelp av skruer. Resultatet blir best ved montering i tak. Brannvarsleren vris forsiktig i retning med urviseren på plass i monteringsplaten. KOBLE SAMMEN ENHETER Velg en av enhetene som skal tjene som hovedenheten. Plasser hovedenheten på den mest sentrale plassen i huset, for best mulig spredning av signalet. Test hver enkelt brannvarsler, som ovenfor, for å sjekke at den fungerer. Trykk inn hovedenhetens LEARN-knapp to ganger, til learn-dioden lyser grønt. Så lenge dioden lyser grønt du kan tilkoble andre enheter. Trykk på LEARN-knappen på de brannvarslerne som skal tilkobles hovedenheten i løpet av noen sekunder. Før at sluttføre sammenkoblingen skal TEST-knappen på hovedenheten holdes inntrykket i 10 sekunder, samtidlig med at Learn-dioden fortsatt lyser grønt. Alarmsignalen vil da lyde i alle sammenkoblede brannvarsler. VIKTIG: TEST-knappen skal holdes inntrykket samtidlig med at Learndioden lyser grønt. Slette kode Trykk to ganger på LEARN-knappen slik at den grønne dioden lyser, og deretter trykker du på TEST-knappen. Brannvarsleren er nå ikke tilkoblet i systemet. VEDLIKEHOLD Tørk røykvarsleren utvendig med en klut, eventuelt med oppvaskmiddel, men ikke kjemiske løsningsmiddel. Støvsug røykvarsleren årlig eller f.eks. når du skifter. Bruk en myk børste. Test røykvarsleren etterpå. BYTTE AV BATTERI (3 X AA (LR06) + 1 X 9V (6LR61)) Røykvarsleren overvåker et kontinuerlig via en innebygget krets. Hvis røykdetektoren gir en kort pipelyd én gang hvert minutt, holder ene på å gå tomt, og de bør skiftes ut umiddelbart. VÆR ALLTID FORBEREDT PÅ BRANN Hvis hjemmet ditt begynner å brenne, kan sekunder være livsviktige for dine familiemedlemmer. Derfor må alle i huset være godt forberedt på en slik situasjon. 1 st 9V Batteri 3 st 1,5V Alarmsignal Alarm-diode (Rød) TEST-knapp Learn-diode (Rød eller Grønn) LEARNknapp Lag en rømningsplan Velg de vinduene som passer best som rømningsvei hvis den vanlige veien skulle være blokkert av røyk eller ild. Er vinduene høyt over bakken, så ordne med en utvendig stige eller et tau. Bestem en plass utenfor huset der familien samles når alarmen går. Hold helst soveromsdøren stengt om natten. En dør kan holde brannen på avstand såpass lenge at man rekker å komme seg ut av et vindu. Hvis du har tilgang til et brannslokningsapparat, så pass på at det fungerer og at du kan bruke det. Øv rømning av huset med familien. Legg det hele opp som en lek slik at du ikke skremmer barna. Hvis det begynner å brenne Vekk alle personer og pass på at de kommer seg ut av huset. Følg den på forhånd bestemte rømningsplanen. Lukk om mulig dører og vinduer for å begrense brannen. Ring brannvesenet. SOS 110. Hvis brannen er liten, kan du forsøke å slokke den selv med et brannslokningsapparat, en vannslange eller om det er en svært liten brann, et pledd eller et teppe. Pass på at du har retrettmuligheter. Hvis du ikke kan slokke selv, så kom deg ut av huset så raskt som mulig. Gå ikke inn i huset igjen etter at du har kommet deg vel ut. DETTE KAN DU GJØRE FOR Å UNNGÅ BRANN. Pass på at fyrstikker oppbevares utenfor barnas rekkevidde. Forlat aldri levende lys uten tilsyn. Tøm aldri askebeger i papirkurver eller søppelposen før alt er skikkelig slukket. Sprut gjerne vann i askebegeret før det tømmes - eller la det stå natten over. Pass på at kakkelovnen eller peisen alltid er skikkelig slokt eller at vedovnen er forsvarlig lukket slik at det ikke kan komme ut noen gnister, før familien går til sengs. Behandle og oppbevar brannfarlige væsker på en sikker måte. Bruk kun sikringer med riktig styrke i det elektriske anlegget. Eksperimenter ALDRI med hjemmelagde sikringer av noe slag. Skift ut morkne elektriske ledninger og kontakter. Bruk om mulig kun NEMKO-godkjente produkter. Plasser aldri brennbare gjenstander i nærheten av elektriske ovner. TEKNISK INFORMASJON Alarmsignal: 85 db ved 3 meter 1 x 9 volt og 3 x LR06 (AA) 1,5 volt Maks. ant. enheter: 24 stk. Maks. avstand: meter mellom sender og mottaker (åpent miljø) Arbeidstemperatur: 0 til +40 C Luftfuktighet: < 45 % - 75 % RF Levetid: Brannvarsleren bør skiftes ut etter ca.: 8 år. Oppfyller forbrukermyndighetenes regler for sikkerhet og funksjon.

5 KÄYTTÖOHJE Tuote : EL1313/KD-101LC Langaton (RF) optinen palovaroitin Jopa 24 laitetta voidaan liittää yhteen TÄRKEÄÄ! LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA LAITA SE TALTEEN. Tässä käyttöohjeessa on tärkeää tietoa RF-lähetin-vastaanotinalustan oikeasta asennuksesta ja käytöstä. Lue ohjeet kokonaan, ennen kuin yrität asentaa savuhälyttimen, ja säästä ohjeet. KIITOS, ETTÄ PÄÄTITTE OSTAA MEIDÄN PALOVAROITTIMEMME Tämä palovaroitin muodostaa langattoman yhteyden (RF), ja siihen voi yhdistää lisää palovaroittimia, enintään 24. Toiminnon edellytyksenä on, että kaikki palovaroittimet ovat samaa mallia. Palovaroittimet ovat yhteydessä toisiinsa. Jos yksi palovaroittimista hälyttää savusta, se lähettää signaalin siihen yhdistettyihin palovaroittimiin, jolloin nekin alkavat hälyttää. TUOTETIEDOT Tee-itse-asennus Sopii käytettäväksi kotona tai toimistoympäristössä. Sisäänrakennettu lähetin ja vastaanotin Langton tiedonsiirto yksiköstä toiseen Järjestelmään voidaan liittää jopa 24 laitetta; kun yksi hälyttää, kaikki hälyttävät Itseoppiva koodausjärjestelmä Käyttöohje Täyttää Ruotsin kuluttajaviraston säännökset turvallisuuden ja toiminnan suhteen. KÄYTTÖÖNOTTO Asenna palovaroittimeen paristot. 1 x 9V/6LR x LR06/AA Paristot asetetaan erillisiin asennuslevyn alla oleviin paristotiloihin. Asennuslevy irrotetaan kääntämällä sitä vastapäivään. Paristojen pitää olla paikallaan ja punaisen turvasalvan kiinni, jotta asennuslevy voidaan asettaa paikalleen. Asennuslevy on se osa, joka kiinnitetään ruuvilla kattoon. Katso sijoitusehdotuksia. Punainen valo vilkahtaa (TEST-painikkeen vasemmalla puolella) 40 sekunnin välein. YKSITTÄISEN PALOVAROITTIMEN TESTAAMINEN Palovaroitin testataan ennen käyttöönottoa seuraavasti: Paina TEST-painiketta, niin kumpikin valo vilkahtaa ja palovaroitin hälyttää. Jos palovaroitin ei toimi näin, tarkista että paristot on asetettu oikein päin. Testaa palohälytin, ennen kuin se otetaan käyttöön, ja tasaisin väliajoin vuoden mittaan. SIJOITUS Palovaroitin tulee sijoittaa esim. makuuhuoneeseen, portaikkoon tai vastaavaan tilaan. Palovaroitin sijoitetaan mahdollisimman korkealle (tämä ei päde harjakattoisissa taloissa). Mikäli asunnon eri puolilla on useita makuuhuoneita, palovaroittimia on asennettava enemmän. Kussakin kerroksessa tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Palovaroitinta ei saa sijoittaa ulos kosteisiin, likaisiin tiloihin tai ilmanvaihtopuhaltimen lähelle. PALOVAROITTIMEN SIJOITUSSUOSITUS Kuva 1 - Asuinkerros KEITTIÖ KELLARI KEITTIÖ Kuva 2 - Useita kerroksia OLOHUONE KYLPYHUONE OLOHUONE LISÄTURVAN ANTAVA PALOVAROITIN NORMAALITURVAN ANTAVA PALOVAROITIN Fig 3 - Sijainti katto seinä paras huoneen keskellä SEISOVAA ILMAA Älä asenna tälle alueelle seinä ASENNUS Valitse sopiva paikka edellisen kuvan mukaisesti. Asennuslevy kiinnitetään ruuveilla. Parhaan tuloksen saa asentamalla laitteen kattoon. Palohälytin kierretään kiinni asennuslevyyn myötäpäivään. LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN Valitse jokin yksiköiden tulisi toimia pääyksikön. Aseta pääyksikkö keskeiselle paikalle asuntoon, jotta signaalin kuuluvuus olisi mahdollisimman hyvä. Tarkista yksittäisten palovaroittimien toiminta edellä kuvatulla tavalla. Paina pääyksikön LEARN-painiketta kaksi kertaa, jolloin oppimisvalo palaa vihreänä. Niin kauan kuin LED muuttuu vihreä, voit liittää muita laitteita. Paina pääyksikköön yhdistettävän palovaroittimen LEARN-painiketta muutaman sekunnin kuluessa. Yhteyskytkennän päättämiseksi on test näppäintä pääyksikössa painettava 10 sekuntia, silloin kun Learn diodi vielä palaa vihreänä. Hälytysääni on silloin kuultava kaikissa yhteiskytketyissä palovarottimissa. TÄRKEÄÄ: Test nappia on painettava samanaikaisesti kun Learn diodi vielä palaa vihreänä. Koodin poistaminen Paina LEARN-painiketta kaksi kertaa, jotta vihreä valo syttyy, ja paina sitten TEST-painiketta. Palovaroitin ei ole enää yhteydessä järjestelmään. HOITO Puhdista palovaroitin ulkopuolelta rätillä käyttäen mahdollisesti astianpesuainetta, muttei kuitenkaan kemiallisia liuottimia. Imuroi palovaroitin vuosittain käyttäen apuna pehmeää harjaa. Testaa palovaroitin puhdistuksen jälkeen. PARISTOJEN VAIHTO (3 X AA (LR06) + 1 X 9V (6LR61)) Palovaroitin tunnistaa pariston sisäänrakennetun piirin avulla. Jos savuhälytin piippaa kerran minuutissa, paristo alkaa olla lopussa ja se pitää vaihtaa heti. VARAUDU AINA TULIPALOON Jos kodissa syttyy tulipalo, perheesi elämä voi olla sekunneista kiinni. Siksi kaikkien asukkaiden on valmistauduttava hyvin tällaisen tilanteen varalle. 1 kpl 9V paristo 3 kpl 1,5V paristoa Hälytyssignaali Hälytys diodi (punainen) TEST-painike Learn diodi (punainen tai vihreä) LEARNpainike Tehkää hätäpoistumissuunnitelma. Valitkaa ne ikkunat, jotka sopivat parhaiten hätäpoistumiseen, mikäli savu tai tuli tukkii normaalireitin. Jos ikkuna on korkealla maasta, käytettävissä pitää olla seinätikkaat tai köysi (ei koske kerrostaloja). Päättäkää jokin paikka talon ulkopuolelta, jonne perhe kerääntyy hälytyksen sattuessa. Pitäkää mielellään makuuhuoneiden ovet suljettuina yöllä. Ovi voi pidättää tulta sen aikaa, että ehditte päästä ulos ikkunan kautta. Jos käytettävissä on alkusammutusvälineistöä, huolehtikaa siitä, että ne toimivat ja että osaatte käyttää niitä. Harjoitelkaa hätäpoistumista perheen kanssa. Tehkää se leikin muodossa, jotteivät pienet lapset pelästy. Tulipalon alkaessa. Herätä muut ja huolehdi siitä, että he pääsevät ulos talosta. Noudattakaa tehtyä hätäpoistumissuunnitelmaa. Rajoita tulipaloa sulkemalla ovet ja ikkunat. Hälytä palokunta. HÄTÄNUMERO 112. Jos tulipalo on pieni, voit yrittää sammuttaa sitä itse jauhesammuttimella tai sammutuspeitteen avulla. Älä käytä vettä sähkölaitepaloissa. Pidä huolta, että perääntymistie pysyy avoinna. Ellet voi sammuttaa paloa itse, poistu asunnosta mahdollisimman nopeasti. Älä palaa takaisin asuntoon, kun olet päässyt ulos. Toimenpiteet tulipalon välttämiseksi. Säilytä tulitikut lasten ulottumattomissa. Älä milloinkaan jätä palavia kynttilöitä ilman valvontaa. Älä koskaan tyhjennä tuhkakuppeja paperikoriin tai jäteastiaan ennen kuin tuhka ja savukkeet ovat kunnolla sammuneet. Valele tuhkakuppia vedellä ennen tyhjennystä - tai anna sen jäähtyä yön yli. Huolehdi ennen perheen nukkumaanmenoa siitä, että talouden tulisijat ovat aina sammuneet kunnolla tai että tulipesä on eristetty siten, ettei sieltä pääse lentämään kipinöitä. Käsittele ja säilytä tulenarkoja nesteitä turvallisesti. Käytä sähköjärjestelmässä ainoastaan oikeanvahvuisia sulakkeita. ÄLÄ KOSKAAN kokeile minkäänlaisia kotitekoisia sulakkeita. Vaihda vialliset sähköjohdot ja -kytkimet. Mikäli mahdollista, käytä vain FI-merkittyjä tuotteita. Älä aseta tulenarkoja esineitä sähkölämmityslaitteiden läheisyyteen. TEKNISET TIEDOT Taajuus:. Hälytyssignaali: 85 db 3 metrin säteellä Paristot: 1 x 9 volttia ja 3 x LR06(AA) 1,5 volttia Laitteita enintään: 24 kpl Enimmäiskantama: metriä lähettäjän ja vastaanottimen välillä (avoin ympäristö) Käyttölämpötila: C Ilmankosteus: < % RH Käyttöikä: Palovaroittimet pitää vaihtaa noin 8 vuoden jälkeen.

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless Bluetooth keyboard to use with

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

USER MANUAL EL2032 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE

USER MANUAL EL2032 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE USER MANUAL EL2032 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE EL2032 Manual 080122.indd 1 08-01-22 14.19.13 Format: 190 x 175 mm. The manual should be saddle-stitched and the folded once to the

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 DK- Brugervejledning UK- User manual S - Bruksanvisning Pengeboks Digital Safetybox Digital Kassaskåpet Digital Sikkerhedsanvisninger Mange tak for dit valg af dette

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard using Bluetooth for

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Ohjeet. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Frisbeegolf. Frisbee golf. Frisbee golf. NO Instruktion. GB Instruction. NO Frisbee golf.

Ohjeet. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Frisbeegolf. Frisbee golf. Frisbee golf. NO Instruktion. GB Instruction. NO Frisbee golf. GB Instruction NO Instruktion DK Brugsanvisning FI Ohjeet SE Bruksanvisning Art. no. 805-504 NSH NORDIC A/S Virkefeltet 4 DK-8740 Braedstrup Denmark GB Disc golf NO Frisbee golf DK Frisbee golf FI Frisbeegolf

Læs mere