Eksportstatistik 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportstatistik 2016"

Transkript

1 Eksportstatistik Baseline og forløbsanalyse udarbejdet af estatistik for Eksportrådet 1

2 Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra SMV erne En ud af fem store eksportvirksomheder i 2014 var SMV tre år tidligere. Det viser en forløbsanalyse udarbejdet af estatistik i samarbejde med Eksportrådet. Forløbsanalysen er en videreudvikling af eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder og analysen gør op med den traditionelle opgørelsesmetode, der har en tendens til at undervurdere små og mellemstore virksomheders bidrag til eksportvækst. Analysen viser, at SMV erne har et væsentligt bidrag til eksportvæksten på både kort og lang sigt og understreger dermed vigtigheden af en vækstorienteret underskov af globalt orienterede små og mellemstore virksomheder, der på sigt kan vokse sig ind i de stores rækker. Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra SMV erne. De små og mellemstore virksomheder står for 26 procent af eksportomsætningen, men en forløbsanalyse foretaget af estatistik, der fanger dynamikken i eksportmarkedet, viser, at SMV erne både gennem de seneste tre år og siden finanskrisens start bidrager med mere end halvdelen af eksportforøgelsen. Derved understreger analysen vigtigheden af en vækstorienteret underskov af globalt orienterede små og mellemstore virksomheder, der på sigt kan vokse sig ind i de stores rækker. Forløbsanalysen fanger, ift. de mere traditionelle opgørelser af eksportudviklingen, virksomheders spring mellem størrelseskategorier. Analysen tager således højde for, at tidligere SMV er kan være rykket op til gruppen af store virksomheder, tidligere hjemmemarkedsvirksomheder kan være blevet eksportører, nye virksomheder er kommet til, mens andre virksomheder er stoppet med at eksportere. Alene fra 2011 til 2014 har 160 SMV er vokset sig store svarende til knap hver femte store virksomhed i Ved at følge virksomhederne over tid sikres det, at deres eksportvækst henføres til SMV erne fra 2011, mens traditionelle opgørelser vil henføre væksten direkte til gruppen af store virksomheder og dermed undervurdere SMV ernes bidrag. Analysen viser, at virksomheder, der var SMV er i 2011, har øget deres eksport med 47 milliarder kroner til Til sammenligning har de store virksomheder fra 2011 haft eksportfremgang på 33 milliarder kroner. Tilsvarende har SMV erne fra 2008 øget deres eksport med 99 milliarder kroner frem til 2014 svarende til 53 procent af eksportvæksten. Selv om store virksomheder står for langt størstedelen af den danske eksport, bidrager SMV erne dermed i høj grad til væksten på både kort og lang sigt. Erfarne eksportører, dvs. virksomheder, der eksporterer over en længere årrække, fylder mest blandt SMVerne både på kort og lang sigt. De erfarne eksportører udgør dermed fundamentet for en solid SMVeksport, men nye virksomheder er også vigtige. Nye virksomheder giver et stort bidrag til eksportvæksten, i sær på længere sigt, hvor deres vækstbidrag nærmer sig de erfarne eksportørers fremgang og næsten modsvarer tabet fra virksomheder, der stopper med at eksportere. 2

3 Baseline analyse udvikling i antal eksportvirksomheder og omsætning I 2014 er der ifølge Danmarks Statistik godt reelle virksomheder i den private sektor i Danmark. En reel virksomhed er defineret ved at kunne præstere, hvad der svarer til et halvt årsværk. Ud af det samlede antal reelle virksomheder i 2014 er der registreret en eksportaktivitet over kroner i virksomheder svarende til 9 procent. 1 Denne analyse undersøger eksportvirksomhedernes sammensætning med særligt fokus på de danske SMV er. Under højkonjunkturen fra 2003 til 2008 øges antallet af reelle virksomheder med knap svarende til 14 procent. Væksten er i denne periode især drevet af en fremgang i antallet af hjemmemarkedsvirksomheder. Finanskrisen kostede dyrt. På et enkelt år fra 2008 til 2009 faldt antallet af virksomheder med 5 procent. Siden dykket i 2009 er antallet af hjemmemarkedsvirksomheder forøget med beskedne 0,8 procent, mens det samlede antal virksomheder er steget med 2,3 procent. Væksten kan med andre ord især tilskrives et større antal eksportvirksomheder. Figur 1. Udvikling i antal virksomheder, Alle virksomheder Hjemmemarkedsvirksomheder Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik eksportvirksomheder eksporterer for mere end kroner årligt Figur 2 viser, at antallet af eksportvirksomheder har udviklet sig anderledes end det samlede antal virksomheder. I perioden 2002 til 2008, hvor antallet af hjemmemarkedsvirksomhederne øges, er antallet af eksportvirksomheder relativt konstant. Efter et fald på 4,1 procent ved finanskrisens start er antallet af eksportvirksomheder til gengæld øget med knap 4.500, svarende til 19,7 procent fra 2009 til Væksten i antallet af eksportvirksomheder kan hænge sammen med, at eksporten rettede sig hurtigere end 1 Ved brug af en minimumsgrænse på en årlig eksportomsætning over kroner reduceres antallet af eksportvirksomheder med ca virksomheder, men den samlede eksportaktivitet falder kun med 327 millioner kroner svarende til 0,03 procent af den samlede eksport. Se teknisk notat for mere information. 3

4 hjemmemarkedsomsætningen i årene umiddelbart efter finanskrisens udbrud. Væksten kan ligeledes være påvirket af et databrud i 2010 i Danmarks Statistiks registrering af eksportaktiviteter hos servicevirksomheder. 2 Figur 2. Antal eksportvirksomheder opgjort efter størrelse, % % % % Mikro Små Mellemstore Store % % % % Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik Mange flere små relativt flere store Væksten i eksportvirksomheder fra 2009 til 2014 kan særligt tilskrives mikrovirksomheder, der står for 66 procent af den samlede tilvækst. Mikrovirksomhedernes andel af eksportvirksomhederne udgør 58 procent i Det er dog værd at bemærke, at mikrovirksomhederne udgør hele 94 procent af hjemmemarkedsvirksomhederne. Antallet af eksporterende mikrovirksomheder er isoleret set steget med 23 procent fra 2009 til 2014, og der er ligeledes vækst i de øvrige størrelseskategorier. Antallet af små virksomheder med eksportomsætning er steget med 11 procent og de mellemstore virksomheder med 22 procent. Den største relative fremgang findes i gruppen af store eksportvirksomheder, hvor antallet er forøget med 36 procent. De store virksomheder udgør dog stadig kun 3 procent af det samlede antal eksportvirksomheder jf. figur 2. Væksten i antallet af eksportvirksomheder siden finanskrisen viser en øget internationalisering af dansk erhvervsliv. Den større underskov af eksport-smv er danner grobund for flere store og mellemstore eksportvirksomheder. Forløbsanalysen i afsnit 2 viser, at væksten i antallet af store eksportvirksomheder i højere grad er et udtryk for, at virksomheder vokser sig større, og dermed har bevæget sig mellem grupperne, end at tidligere store hjemmemarkedsvirksomheder påbegynder eksport. 2 Se teknisk notat for mere information. 4

5 Eksportomsætningen følger med fremgangen i antal virksomheder De danske virksomheder eksporterer i 2014 for over milliarder kroner. Udviklingen fra 2002 til 2014 er illustreret nedenfor i figur 4. Den markante eksportstigning siden 2009 skyldes, at flere store virksomheder fylder mere i eksportlandskabet. Eksportomsætningen i gruppen af store virksomheder øges fra knap 500 milliarder kroner i 2009 til 750 milliarder kroner i 2014 svarende til en vækst på ca. 50 procent. De store virksomheder står dermed for 80 procent af den samlede vækst i eksporten i denne periode. Til sammenligning er mikrovirksomhedernes eksport steget med 21 procent fra 2009 til 2014, små virksomheders eksport med 23 procent og de mellemstores med 36 procent. De store eksportvirksomheder står i 2014 for 74 procent af den danske eksport og de mellemstore for 16 procent. De store og mellemstore virksomheder, der tilsammen udgør 14 procent af alle eksportvirksomheder, tegner sig dermed for 90 procent af eksporten i Det betyder, at denne gruppe på godt én procent af de danske virksomheder noterer sig for 90 procent af eksportomsætningen. Figur 3. Udviklingen i eksportomsætning opgjort efter størrelse, , ,5 52,9 119, ,0 23, , ,9 Mikro Små Mellemstore Store Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik 5

6 Figur 4 viser konsekvensen af den store stigning i de store virksomheders eksport for SMV ernes eksportandel. SMV ernes eksport udgør 26,2 procent af den samlede eksportomsætning i De små og mellemstore virksomheders eksportandel stiger under finanskrisen i , men har ellers en klar nedadgående trend siden Udviklingen viser umiddelbart et billede af en eksport, der bliver mindre afhængig af SMV erne, men i stedet er koncentreret i færre store virksomheder. Analyserne tager dog ikke højde for eventuelle størrelsesforskydninger, der betyder, at tidligere SMV er i dag kan være store virksomheder. Forløbsanalysen i det følgende afsnit undersøger betydningen af disse forskydninger og tegner dermed et mere retvisende billede af SMV ernes langsigtede bidrag til dansk eksport. Figur 4. SMV ernes eksportandel, % 35% 30% 25% 26,2% 20% 15% 10% 5% 0%

7 Forløbsanalyse har de store taget over? estatistik har på baggrund af specialkørsler fra Danmarks Statistik gennemført en række forløbsanalyser, der viser, hvorledes de forskellige størrelsesgrupper bidrager over en længere periode. Forløbsanalysen er et longitudinalt studie, der, i modsætning til et simpelt tværsnitsstudie, følger virksomhederne over tid. Dette gør det muligt at tage højde for eksportvirksomhedernes udvikling herunder spring mellem størrelseskategorier. Forløbsanalysen er særlig vigtig efter en periode med store forandringer i den globale økonomi, da den indfanger en dynamik i erhvervslivet, hvor virksomheder udvikler sig på forskellig vis ift. den internationale markedssituation. Figur 5 viser, at størrelsesgrupperne ikke er statiske. I 2014 var der 853 store eksportvirksomheder, jf. figur 2. Heraf var 90 procent også store virksomheder året før, mens 9 procent af virksomhederne var mellemstore virksomheder i Finanskrisens betydning for størrelsesgrupperingen fremgår af figur 5, der viser, at 71 procent af de store eksportvirksomheder i 2014 også var store i Denne andel faldt til 68 procent i 2009, mens andelen af mellemstore virksomheder til gengæld blev forøget. Udviklingen viser dermed, at en række store virksomheder i det sidste år under højkonjunkturen, måtte rykke en størrelsesklasse ned i finanskrisens første år. Figur 5. Store 2014-eksportvirksomheders status i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 85% 80% 71% 73% 68% 22% 21% 18% 17% 11% 12% 9% 6% 9% 3% 2% 1% Mellemstore Store Øvrige Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik Én ud af fem store virksomheder var SMV i 2011 Figur 6 viser dynamikken mellem størrelsesgrupper over en treårig periode fra 2011 til I illustrationen er der valgt alene at fokusere på samspillet mellem små, mellemstore og store virksomheder. På blot tre år, fra 2011 til 2014, sker der markante forskydninger, hvor en række virksomheder vokser sig større, mens andre rykker en klasse ned. Figuren viser, at der i 2014 er mellemstore eksportvirksomheder. Heraf var 602 virksomheder svarende til 21 procent små i Hovedparten, nemlig 536, af de små virksomheder havde eksport i 2011 (vist i parentes i figuren), mens de resterende 66 var hjemmemarkedsvirksomheder. I samme periode fra 7

8 2011 til 2014 er 399 mellemstore virksomheder rykket en klasse ned til gruppen af små eksportvirksomheder. Heraf havde 365 virksomheder eksport i De relative forskydninger fra mellemstore til store virksomheder er af stort set samme omfang som forskydningerne mellem små og mellemstore virksomheder. I 2014 er der 853 store eksportvirksomheder, hvoraf 145 svarende til 17 procent var mellemstore i procent af de mellemstore virksomheder, der rykkede en klasse op, havde eksport i I samme periode rykkede 61 store eksportvirksomheder en klasse ned. Figur 6 giver ligeledes en indikation af, at der kun er få virksomheder, der på kort sigt springer to klasser op eller ned. Kun 12 små virksomheder fra 2011 er blevet til store eksportvirksomheder, mens antallet, der er gået den modsatte vej, er det samme. Samlet set er der med andre ord 12 små og 145 mellemstore virksomheder, der er blevet store eksportvirksomheder set over den 3-årige periode. Det vil sige, at hver femte store eksportvirksomhed i 2014 tilhørte gruppen af SMV er tre år tidligere. Figur eksportvirksomheders bevægelse mellem størrelsesgrupper fra 2011 til 2014 tal i parentes angiver virksomheder med eksport i 2011 Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik Forskydningerne har betydning for eksportfordelingen Figur 7 viser eksportbidraget for de virksomheder, der bevæger sig mellem de forskellige størrelsesgrupper. De 602 små virksomheder i 2011, der udvikler sig til at være mellemstore eksportvirksomheder i 2014, bidrager med 24,6 milliarder kroner til de mellemstores eksportomsætning i Denne gruppe har fordoblet eksportomsætningen fra 12 milliarder kroner i De 145 virksomheder, der vokser fra gruppen af mellemstore virksomheder til at være store eksportvirksomheder, har ligeledes fordoblet eksportomsætningen fra 2011 til Virksomhederne eksporterede for 16 milliarder kroner i 2011 og for 32 milliarder kroner i De mellemstore 8

9 virksomheders bidrag mere end opvejer tabet på godt 10 milliarder eksportkroner, som de store, der rykker en klasse ned, taber i eksportomsætning fra 2011 til Figuren viser ligeledes, at bevægelserne mellem de små og store virksomheder stort set ophæver hinanden. Figur 7. Betydning af virksomhedernes bevægelse på eksportfordeling (milliarder kr.) fra 2011 til 2014 tal i parentes angiver eksport i 2011 Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik 9

10 SMV er og nyopstartere bidrager med mere end store virksomheder siden 2008 I figur 8 viser eksportforøgelsen fra referenceårene frem til 2014 fordelt på henholdsvis store virksomheder og SMV er i sammenligningsåret. Nyopstarternes eksport er lagt sammen med SMV erne, da disse virksomheder typisk er små virksomheder i etableringsåret. Figuren viser hvilke virksomhedsstørrelser, der har bidraget mest til eksportvæksten de seneste år. Som eksempel har SMV erne fra 2008 samt en gruppe af nyopstartede virksomheder bidraget med 99 milliarder kroner til eksportforøgelsen fra 2008 til 2014, mens de store fra 2008 bidrager med 88 milliarder. Den samlede stigning i eksportomsætningen fra 2008 til 2014 lyder således på 187 milliarder kroner. Eksportvæksten fra kriseåret 2009 til 2014 lyder på 318 milliarder kroner, hvor 198 milliarder kroner er fra virksomheder, der var store i 2009, og 120 milliarder kroner fra virksomheder der enten var SMV er i 2009 eller nyopstartere. Figur 8. Bidrag til 2014 eksport i milliarder kroner opgjort efter størrelse i referenceåret år Siden 2008 Siden 2009 Siden 2010 Siden 2011 Siden 2012 Siden 2013 SMV'er og nyopstartere Store virksomheder Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik beregninger foretaget af estatistik SMV erne og nyopstarternes eksportvækst kan yderligere opdeles i fire typer af virksomheder: 1) Erfarne eksportvirksomheder, der har fastholdt status som eksportvirksomhed gennem hele den betragtede årrække. 2) Virksomheder, der har eksport i 2014, men som ikke har eksporteret i alle årene. Denne gruppe udgøres dels af sporadiske eksportvirksomheder, der som minimum havde eksport ved periodens start og i 2014, og dels af virksomheder, der var hjemmemarkedsvirksomheder i starten af perioden. 10

11 3) Virksomheder, der har eksport i 2014, men er etableret efter periodens start. 4) Virksomheder, der havde status som eksportvirksomhed i sammenligningsåret, men som ikke længere eksporter i Nye eksportører bidrager på lang sigt Figur 9 illustrerer de forskellige virksomhedsgruppers betydning for SMV ernes eksportbidrag på langt sigt, hvilket her vil sige fra før finanskrisens start til Figuren viser den samlede SMV-eksport i 2008, der udgjorde 215 milliarder kroner. Heraf tegnede de erfarne eksportører sig for langt den overvejende del, nemlig 154 milliarder kroner svarende til 72 procent. De erfarne eksportører øger eksporten med 53,8 milliarder kroner frem til Heraf har en gruppe på 120 virksomheder, der i 2014 er vokset sig op blandt de store eksportvirksomheder, øget eksporten med 22 milliarder kroner. Denne gruppe af nye store virksomheder eksporterede i 2014 for 34,9 milliarder kroner jf. figur 9. Et mindre antal virksomheder havde eksport i både 2008 og 2014, men ikke i alle af de mellemliggende år. Denne gruppe tegnede sig for beskedne 2 procent af den samlede SMV-eksport i Bidraget fra denne gruppe af sporadiske eksportører samt nye eksportører, der var hjemmemarkedsvirksomheder i 2008, udgør ligeledes en væsentlig del af SMV ernes eksportbidrag frem til Gruppen eksporterede for 58,8 milliarder kroner i 2014 og bidrager med 54,5 milliarder kroner til væksten fra Denne eksportvækst opvejes dog af et tab på 56,5 milliarder kroner i virksomheder, der eksporterede i 2008, men ikke i Endnu et betydningsfuldt eksportbidrag stammer fra gruppen af nye virksomheder, det vil sige virksomheder, der er etableret i 2008 eller herefter. Denne gruppe af nye virksomheder kan opdeles i to. Den ene gruppe indeholder iværksættervirksomheder, som er reelle nye virksomheder, mens den anden gruppe er virksomhedsomdannelser mv. Samlet bidrager de nye virksomheder, der er etableret i perioden 2008 til 2014, med 47,5 milliarder kroner til eksporten i Specialkørsler fra Danmarks Statistik viser, at eksportiværksætternes bidrag udgør 29,6 milliarder kroner. Samlet udgør SMV ernes nettobidrag dermed 99 milliarder kroner jf. figur 8 og 9. Dette skyldes eksportfremgangen på 53,8 milliarder kroner fra erfarne eksportører, 54,5 milliarder kroner fra sporadiske og nye eksportører og 47,5 milliarder kroner fra helt nye virksomheder fratrukket tabet på 56,5 milliarder kroner fra virksomheder, der ikke længere eksporterer. 11

12 Figur 9. SMV-bidrag til eksport i 2014 opgjort på eksportstatus i 2008 (milliarder kroner) ,5 4,3 + 54,5 58,8 56,5 + 53,8 208,1 154,3 Eksport 2008 Eksport 2014 Iværksættere: 29,6 Nye store: 34,9 Erfarne eksportører Eksport i 2008, men ikke i 2014 Sporadiske og hjemmemarked i 2008 Nye virksomheder siden 2008 Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik beregninger foretaget af estatistik men etablerede eksportører vejer tungt på den korte bane Figur 10 viser virksomhedsgruppernes betydning for SMV ernes eksportbidrag siden 2011, hvorfra de daværende SMV er har øget deres eksport med 47 milliarder kroner, jf. figur 8. SMV-eksporten i 2011 lød på 251 milliarder kroner, hvoraf gruppen af eksportører, der har haft eksport i hele perioden , tegnede sig for 220 milliarder, svarende til 88 procent. Denne gruppe har øget eksporten med 37 milliarder kroner således, at de eksporterer for 257 milliarder kroner i Heraf eksporterer virksomheder, der er vokset sig store siden 2011, for knap 34 milliarder kroner. Der er tabt 29 milliarder kroner i eksportomsætning fra 2011 til 2014 fra virksomheder, der eksporterede i 2011, men er stoppet i Dette mere end opvejes af bidraget fra den heterogene gruppe af sporadiske eksportører og tidligere hjemmemarkedsvirksomheder, som bidrager med 20 milliarder kroner, og gruppen af helt nye virksomheder, der eksporterer for 20,9 milliarder kroner i Specialkørsler fra Danmarks Statistik viser, at eksportiværksættervirksomheder bidrager med 14 milliarder kroner til de nye virksomheders bidrag. 12

13 Figur 10. SMV-bidrag til eksport i 2014 opgjort på eksportstatus i 2011 (milliarder kroner) ,7 + 18,3 20,9 20,0 29,4 Iværksættere: 14, ,9 + 37,3 257, Eksport 2011 Eksport 2014 Nye store: 33,6. Erfarne eksportører Eksport i 2011 men ikke i 2014 Sporadiske og hjemmemarked i 2011 Nye virksomheder siden 2011 Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik beregninger foretaget af estatistik SMV erne bidrager med mere end halvdelen af eksportforøgelsen fra 2011, 2012 og 2013 Figur 11 viser forskellen mellem forløbsanalysen og den simple tværsnitsanalyse. Ifølge figur 3 er SMV ernes eksport øget fra 215 milliarder kroner i 2008 til 267 milliarder kroner i 2014, hvilket svarer til en fremgang på 52 milliarder kroner. I samme periode er den samlede eksport øget med 187 milliarder kroner. Det vil sige, at SMV erne i den simple model bidrager med 28 procent af eksportforøgelsen. Til sammenligning viser forløbsanalysen, at bidraget som nævnt udgør 99 milliarder kroner af de 187 milliarder kroner. Det betyder, at SMV-andelen er 53 procent af den samlede eksportforøgelse. Det er værd at bemærke, at SMV erne for årgangene har bidraget med mere end halvdelen af eksportforøgelsen frem til Figur 11 illustrerer nødvendigheden af en stor og vækstorienteret underskov af globalt orienterede virksomheder, der dels kan understøtte SMV ernes fortsatte eksport og dels kan tage skridtet op blandt de fremtidige store virksomheder. Det har en betydelig gruppe af SMV er gjort de seneste år. 13

14 Figur 11. SMV ernes andel af eksportforøgelsen til % 70% 67,8% 60% 50% 40% 53,1% 37,7% 43,7% 59,1% 52,2% 30% 20% 28,0% 19,6% 19,4% 20,6% 23,7% 18,1% 10% 0% Siden 2008 Siden 2009 Siden 2010 Siden 2011 Siden 2012 Siden 2013 Forløbsanalyse Tværsnitsanalyse Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik beregninger foretaget af estatistik 14

15 Bilag 1 - Teknisk noteapparat Reelle virksomheder En reel virksomhed er defineret ved at kunne præstere, hvad der svarer til et halvt årsværk. estatistik gør brug af Danmarks Statistiks Generel Firmastatistik. Eksporten er opgjort for alle brancher i den private sektor, dog eksklusiv forsyningssektoren. SMV-definition estatistik lægger sig op ad EU s definition af små og mellemstore virksomheder, der har et omsætningskriterium med i deres afgrænsning af SMV ere. Dette fungerer som et supplement til Danmarks Statistiks afgrænsning ud fra antal ansatte jf. Statistikbankens DKTEC1. estatistiks definition af SMV ere: Virksomhedskategorier Ansatte Omsætning Omsætning (EU) Mellemstore < mio. kr. 50 mio. euro Små < mio. kr. 10 mio. euro Mikro < mio. kr. 2 mio. euro Kilde: Tilføjelsen af et omsætningskriterie for definitionen af SMV medfører højst sandsynligt en forskydning opad; fx vil nogle virksomheder indskrevet med 0-10 ansatte og stor omsætning, der af Danmarks Statistik ville blive defineret som mikrovirksomheder, ved estatistiks definition være karakteriseret som Små eller Mellemstore virksomhed. Eksportvirksomhed af de reelle virksomheder i den danske private sektor havde i 2014 en registreret eksportomsætning. En stor del af den stigning, man har oplevet i antallet af eksportvirksomheder, kan dog tilskrives en stigning i antallet af mikrovirksomheder virksomheder, der har begrænset eksportomsætning og jobskabelsesbidrag. Derfor er det valgt at indføre en minimumsgrænse på kr. for den årlige eksportomsætning, før en virksomhed kan defineres som en eksportvirksomhed. Ved brug af en minimumsgrænse på falder ca virksomheder med en samlet eksportaktivitet på 327 mio. kr. ud af analysen. Det svarer til en gennemsnitlig eksportaktivitet på cirka kroner per virksomhed. Databrud i Danmarks Statistik sammenligninger over tid Fra Danmarks Statistik: Momsindberetningerne for 2010 afviger væsentligt fra opgørelser i andre statistikker, hvad angår eksportoplysninger. Dette kan skyldes, at SKAT i 2010 har udvidet den blanket, som virksomhederne skal udfylde i forbindelse med momsangivelsen, med ekstra felter til import og eksport af tjenesteydelser. Grundet denne tilføjelse sker der et databrud for antallet af eksportvirksomheder, eftersom virksomheder, der før 2010 havde registreret eksport af tjenesteydelser, først efter 2010 bliver registreret som en reel eksportvirksomhed. Man skal derfor være påpasselig med at sammenligne eksportstatistik før og efter databruddet. 15

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter Bilag 2: Evaluering og effektmåling Af Væksthusenes internationale aktiviteter 2009-2012 Pluss Leadership A/S og estatistik November 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Datagrundlag og metode... 3 1.1.1

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Hvornår er små virksomheder små?

Hvornår er små virksomheder små? 31. oktober 216 216:18 Hvornår er små virksomheder små? Af Anne Katrine Bach Jensen, Jesper Moltrup-Nielsen og Peter Bøegh Nielsen 99 pct. af alle danske virksomheder inden for de private byerhverv kan

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

1. Resume Indledning Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv Specialiseringsgrad i danske klynger 11

1. Resume Indledning Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv Specialiseringsgrad i danske klynger 11 1. Resume 2 2. Indledning 4 3. Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv 5 Vækst i beskæftigelsen siden 2012 5 Beklædning udgør 57 procent 7 Hovedstaden og Midtjylland dominerer

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Tilgang af nye virksomheder

Tilgang af nye virksomheder Side 1 af 5 Tilgang af nye virksomheder Adgangsbarrierne er i redegørelsen illustreret ved to mål: Antallet af nye virksomheder i pct. af eksisterende virksomheder i Danmark, og sammenlignet med udlandet.

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte ARBEJDSPAPIR Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte Foreløbige resultater fra Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp Januar 2016 Hovedkonklusioner Det Sociale Vækstprogram (SVP) og Social

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere