Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић"

Transkript

1 НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Датум: г. Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић Одлуком Наставно-научног већа факултета број 461/ од године именовани смо у Комисију за оцену урађене докторске дисертације мр Александре Иветић поднете г. под насловом Утицај микробиолошких инокуланата на хранљиву вредност и аеробну стабилност силаже кукуруза и сенаже луцерке. Пошто смо проучили докторску дисертацију, подносимо следећи И З В Е Ш Т А Ј 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДИСЕРТАЦИЈИ Докторска дисертација мр Александре Иветић, написана је на 508 страна текста. Текст дисертације укључује и 151 табелу, 269 графиконa, 23 фотографиe и 229 референци. Испред основног текста дат је списак скраћеница коришћених у тексту и написан је резиме са кључним речима на српском и енглеском језику. Дисертација се састоји од 9 основних поглавља: 1. Увод (стр. 1-4), 2. Преглед литературе (стр. 5-86), 3. Научни циљ истраживања (стр ), 4. Материјал и методе (стр ), 5. Резултати и дискусија (стр ), 6. Закључци (стр ), 7. Литература (стр ), 8. Биографија аутора (стр ), 9. Прилози (стр ). На крају текста дисертације налазе се обавезне изјаве. Поглавља Преглед литературе, Материјал и методе, Резултати и дискусија садрже више потпоглавља. 2. ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ДИСЕРТАЦИЈЕ Увод. У уводу је истакнут значај аеробне стабилности силажа у очувању њене хранљиве вредности. Термин аеробна стабилност означава време током кога хранљива вредност силажа се не мења у односу на почетну коју је имала при отварању силоса. Ефикасност очувања квалитета и хранљиве вредности силажа зависи од степена анаеробности средине. Ваздух је основни узрочник кварења силажа и хранљива вредност се мења после отварања силоса. Фаза аеробне деградације хранљиве вредности силажа почиње одмах по отварању силажа и на фармама је неизбежна током исхране животиња. Све силаже независно од квалитета су подложне аеробној деградацији. Квалитетно ферментисане силаже аеробно деградирају брже од силажа са лошијим квалитетом ферментације. У циљу ефикасног силирања зелене масе биљака и смањења губитака хранљиве вредности током аеробне деградације користе се микробиолошки инокуланти бактерија млечне киселине (БМК). Предности примене микробиолошких инокуланата су у очувању хранљиве вредности биљака током силирања и у дужем времену аеробне стабилности силажа и сенажа после отварања силоса због исхране животиња. Преглед литературе. У поглављу Преглед литературе који има 4 потпоглавља детаљно су обрађени доступни литературни подаци из области која је предмет проучавања дисертације. У првом потпоглављу Примена технологије силирања у конзервисању биљака наведен је значај одређених микроорганизама (МО) у биохемијским процесима током силирања биљне масе. У почетној фази силирања указано је на састав епифитне микрофлоре биљака и њен утицај на конзервисање. 1

2 Истакнута је разлика између хомоферментативних и хетероферментативних БМК и детаљно је описана њихова улога у млечно киселинској ферментацији. У другом потпоглављу Аеробна стабилност силаже (АС) истакнуте су последице аеробне нестабилности силаже, фактори који утичу на АС и начини процене времена АС. Готово сваки елемент вишефакторног процеса аеробне деградације је директно или индиректно повезан са излагањем силаже кисеонику. Током постепеног пражњења силоса на фармама, према литературним подацима, ваздух продире 1-2 m са фронталне стране објекта у дубину. Квасци и плесни у силажи су први микроорганизми који утичу на аеробну стабилност силаже. Иницијатори аеробне деградације су квасци од којих род Saccharomyces својим бројем значајно доминира. Аеробна деградација доводи до производње CO 2 и губитка хранљиве вредности (ХВ) силаже. Тачна процена дужине аеробне стабилности одређене силаже је предуслов пре преузимања било какве одлуке у управљању проблемима повезаним са аеробном деградацијом силаже и исхраном животиња. У трећем потпоглављу Хранљива вредност силаже истакнут је значај силаже у исхрани домаћих животиња. Основни циљ силирања је очување ХВ биљака што приближније оној коју су имале пре силирања због тога је истакнут значај кукуруза и луцерке као почетне сировине за припрему силаже. У четвртом потпоглављу Утицај микробиолошких инокуланата на хранљиву вредност и аеробну стабилност силаже кукуруза и сенаже луцерке истакнут је значај БМК који се додају зеленој биљној маси пре силирања у виду микробиолошких инокуланата. Микробиолошки инокуланти БМК могу ефикасно да усмере млечно киселинску ферментацију у жељеном смеру и утичу на време АС конзервисане биљне масе. Циљеви истраживања. На промену ХВ и времена АС силажа утичу хемијски састав биљака, епифитна микрофлора у моменту силирања и врста примењеног микробиолошког инокуланта. Због тога, основни циљеви истраживања били су: 1. Одређивање разлика у ХВ, хемијског и микробиолошког састава између експерименталних силажа 5 различитих хибрида кукуруза силираних са три различита микробиолошка инокуланта и са контролним третманом током 60 дана; 2. Одређивање разлика у ХВ, хемијског и микробиолошког састава између експерименталних сенажа луцерке силираних са три различита микробиолошка инокуланта и са временом отварања силоса од 40., и 150. дана; 3. Одређивање утицаја 3 различита микробиолошка инокуланта, као и епифитне микрофлоре у контролном третману на време АС експерименталних силажа кукуруза и сенаже луцерке применом лабораторијске методе по Ashbell-у и Weinberg-у. Новина овог истраживања је примена лабораторијске методе за одређивање АС силажа. Применом ове методе истраживање има за циљ да обезбеди податке о процени утицаја микробиолошких инокуланата на ХВ и време АС силажа кукуруза и сенаже луцерке. У том смислу, урађене су анализе корелационог односа између индикатора аеробне деградације а то је количина произведеног CO 2 у односу на параметре хемијског и микробиолошког квалитета огледних силажа различитих хибрида и сенажа луцерке са различитим трајањем силирања. Материјал и методе истраживања. Материјал и методе које су коришћене у дисертацији су представљене у шест потпоглавља. У истраживању утицаја микробиолошких инокуланата на хранљиву вредност и аеробну стабилност силаже кукуруза коришћено је 5 различитих Pioneer хибрида кукуруза: 1 рани хибрид (Х1), 2 средње рана хибрида (Х2 и Х3), 1 средње касни хибрид (Х4) и 1 касни хибрид (Х5). У истраживању утицаја микробиолошких инокуланата на хранљиву вредност и аеробну стабилност сенаже луцерке за основни материјал је коришћен други откос луцерке сорте Банат, узгајана на ПИК-у Бечеј. Коришћена су три различита микробиолошка инокуланта БМК при силирању хибрида кукуруза временом отварања силоса од од 60 2

3 дана и силирању луцерке са временом отварања од 40., 90., 120. и 150. дана. У потпоглављу Припрема узорака за огледно силирање у лабораторијским условима описан је поступак припреме и третирања зелене биљне масе инокулантима и контролним третманом и затим силирања у лабораторијским силосима. Поступак се састојао из 6 етапа и био је исти за огледно силирање кукуруза и луцерке. Сваки хибрид кукуруза је пре силирања инокулисан са три различита микробиолошка инокуланта, односно у свакој серији хибрида било је по 4 третирања,: 1. без микробиолошког инокуланта - контрола; 2. са микробиолошким инокулантом - 1; 3. са микробиолошким инокулантом - 2 и 4. са микробиолошким инокулантом 3. У огледном испитивању силирања луцерке са три различита микробиолошка инокуланта, урађена су за 4 различита времена отварања силоса по 4 третирања: 1. без микробиолошког инокуланта - контрола; 2. са микробиолошким инокулантом -1; 3. са микробиолошким инокулантом -2 и 4. са микробиолошким инокулантом - 3. У другом потпоглављу План огледног истраживања наведена је процедура која је била иста за огледне силаже хибрида кукуруза и сенажа луцерке. По отварању огледних силажа и сенажа, урађен је тест аеробне стабилности 0., 2., 4. и 7. дана, као и упоредне анализе микробиолошких и хемијских параметара ХВ. Број третмана износио је 80 у истраживању утицаја микробиолошких инокуланата на ХВ и АС силаже кукуруза, односно 5 хибрида са по 4 третирања зелене масе и са 4 различита термина у тесту АС. Сваки хибрид кукуруза је отворен 60. дана. У огледном истраживању утицаја инокуланата БМK на хранљиву вредност и аеробну стабилност сенаже луцерке укупни број испитиваних третмана био је 64. Промене ХВ и АС, праћене су отварањем лабораторијских силоса сенаже луцерке у 4 различита термина: 40., 90., 120. и 150. дана. У трећем потпоглављу Тест аеробне стабилности описана је примењена лабораторијска анализа АС огледних силажа различитих хибрида кукуруза и сенажа луцерке. Kоришћен је метод аутора Ashbell-а и Weinberg-а, (1991). Метод се базира на одређивању насталог гаса CO 2 током седмодневног аеробног излагања силажа. Овај гас се производи као резултат аеробне активности која се одвија у узорцима силаже изложеној ваздуху. За сваку јединицу узорка у тесту користи се систем од две боце од полиетилен терефталата. Боце за тест аеробне стабилности су се пуниле силажом кукуруза или сенажом луцерке од почетног нултог дана (дан отварања огледних силоса). Затим су се по три боце отварале у 2., 4. и 7. дана (у три понављања). По отварању боца, узимали су се узорци из доње боце произведеног у тесту K 2 CO 3 за титрацију са HCl ради одређивања концентрације CO 2. Из горње боце, силажа кукуруза и сенажа луцерке је узоркована за хемијске и микробиолошке анализе. Овај поступак се понављао у огледном истраживању према плану огледа. Хемијске анализе су рађене у Лабораторији за Исхрану домаћих и гајених животиња, Пољопривредног Факултета, Универзитета у Београду. Хемијске анализе узорака обухватиле су хемијску - Weende анализу, детерџент анализу (NDF, ADF), анализу садржаја ИМK (млечне, сирћетне и бутерне). Додатно, код свих огледних силажа по отварању лабораторијских силоса и током теста аеробне стабилности праћене су промене ph вредности и температуре. Садржај СМ је одређен методом сушења на 80 o C у сушници, у трајању од 20 h. Садржај сировог пепела је одређен жарењем на 600 o C у трајању од 6 h. Садржај СП одређен је микро- Kjeldahl методом (метод ; AOAC, 1990), уз коришћење K 2 SO 4 /Se катализатора - Kjeltabs S 3, 5, на уређају Kjeltec Auto 1030 Analyzer - Tecator System. Садржај сирових масти, детерминисан је методом екстракције са диетил-етром, коришћењем Soxlett апарата (метод ; AOAC, 1990). Садржај влакана нерастворљивих у неутралном детерџенту - NDF одређен је уз коришћење термостабилне α-амилазе (А3306 Sigma 3

4 Chemical Co., St Louis, MO), и натријум-сулфита (Official Method 2002:04; AOAC 2002., EN ISO 16472:2006, Van Soest et al., 1991). Према методама: Official Method AOAC (1990)., EN ISO 13906:2008, Goering i Van Soest (1970) одређен је садржај влакана нерастворљивих у киселом детерџенту ADF. Одређивање структурних угљених хидрата који су полисахариди је урађено рачунски према Muck et al. (2007). Садржај не-влакнастих угљених хидрата NFC је обрачунато применом CNCPS рачунарског модела. Одређивање садржаја млечне, сирћетне, бутерне и пропионске киселине је рађено помоћу течне хроматографије, HPLC са IR детекцијом, коришћењем колоне 100x7,7 mm 8 μm HyperREZ XP Organic. Одређивање садржаја ИМK је рађено у Институту за ветеринарство Србије, Београд. Микробиолошке анализе узорака огледних силажа кукуруза и луцерке према плану истраживања рађене су у Лабораторији за исхрану домаћих и гајених животиња и у Лабораторији за технолошку микробиологију, Пољопривредног Факултета, Универзитета у Београду. Микробиолошке анализе су обухватиле: 1. укупни број микроорганизама, 2. број колонија БМК, и 3. број квасаца и плесни, из свих огледних лабораторијских силоса по отварању и током трајања теста аеробне стабилности силажа напред наведених узорака. За одређивање броја наведених група микроорганизама су коришћене подлоге Института за вирусологију, вакцине и серуме Торлак, и то за: 1. укупан број микроорганизама (УБМ) - хранљиви агар, 2. селективна подлога за БМК- MRS агар и 3. селективна подлога за квасце и плесни - SDA квашчев декстрозни агар. За одређивање броја CFU коришћен је метод Miles and Misra (1938). Примењена је техника total plate count TPC. За обезбеђење анаеробних услова за раст и развој бактерија млечне киселине коришћен је анаеробни контејнер (Becton Dickinson) и BD GasPak EZ систем за анаеробне услове истог произвођача. У шестом потпоглављу Хранљива вредност наведени су коришћени рачунарски модели. Енергетска вредност хранива је обрачуната према Tylutki et.al. (2008). Предикција садржаја МЕ је рађена коришћењем CNCPS рачунарског модела (v ). Затим је применом једначина из модела NRC (2001) обрачунат садржај NEL експерименталних силажа кукуруза и сенажа луцерке. Применом модела NRC (2001), урађен је обрачун вредности NDFd. Сви прикупљени подаци су статистички обрађени применом Software-a Statistica 6.0. (Stat Soft Inc. 2003). У оквиру статистичке обраде добијених података је урађена анализа варијансе стандардним поступком, уз тестирање Tuckey тестом. Резултати и дискусија. Резултати истраживања обрађени су у оквиру дванаест потпоглавља и приказани су уз текстуална тумачења, прегледне табеле и графиконе који илуструју истраживања, а добијени резултати су дискутовани. У првом поглављу Утицај микробиолошких инокуланата на хранљиву вредност силажа различитих хибрида кукуруза приказани су резултати којима је утврђена ефикасност примењених третирања инокулантима и контролног третмана на ХВ силажа хибрида кукуруза. У другом поглављу Поређење утицаја микробиолошких инокуланата на параметре хранљиве вредности различитих хибрида кукуруза приказани су добијени резултати поређења између примењених третмана при силирању истог хибрида; и између силажа различитих хибрида са истим третманом. Силажа Х3 са контролним третманом је имала већи садржај енергије у износу 6,49 МЈ/kg СМ у односу на друге хибриде. Међутим, третирањем инокулантом 1. огледна силажа Х1 је имала садржај енергије на истом нивоу. Огледне силаже Х5 третиране инокулантом 3 су имале већи садржај енергије у односу на силаже истог хибрида третиране са инокулантом 2. Утицај третирања инокулантима и примењеног хибрида на садржај NDF и ADF је статистички значајан. При третирању инокулантом 2, статистички значајно већи 4

5 садржај енергије имале су огледне силаже раног и средње раних хибрида (Х1, Х2 и Х3) у односу на средње касни и касни хибрид (Х4 и Х5). Статистички значајно већи садржај влакана имала је силажа Х5 третирана инокулантом 2, у којој је садржај влакана NDF, ADF и ADL био различит у односу на силаже других хибрида, и имала је најмањи садржај енергије у вредности од 5,02 МЈ/kg СМ силаже. При третирању инокулантом 1. статистички значајно већи садржај енергије у износу од 6,40МЈ/kg СМ је имала силажа Х1 у односу на друге силаже. Најмањи садржај енергије имала је силажа Х5 у износу од 5,59 МЈ/kg силаже са статистички значајно највећим садржајем ADF у односу на друге силаже кукуруза третиране инокулантом 1. Огледне силаже Х1, Х2, Х4 и Х5 су се статистички значајно разликовале према примењеним инокулантима у присутном броју колонија БМK. Огледна силажа Х1 са третирана инокулантом 2 имала је статистички значајно већи садржај БМK који је износио 10,14 log CFU/g СМ у односу на контролни третман и третман инокулантом 1. Ова вредност БМK је била највећа у односу на све силиране хибриде и примењене третмане. Поглавље Утицај микробиолошких инокуланата на хранљиву вредност сенажа луцерке са различитим временом отварања силоса садржи резултате који показују да је статистички значајно различит садржај NEL у односу на примењене третмане и у односу на дужину силирања. У четвртом поглављу Поређење утицаја микробиолошких инокуланата на параметре хранљиве вредности сенажа луцерке силираних 40., 90., 120. и 150. дана утврђено је да постоје разлике између третирања различитим инокулантима са истим периодом силирања; и између сенажа са различитим периодом силирања и истим третманом. Садржај МK у огледним сенажама луцерке је био различит према примењеном третману, у сваком термину отварања сенажа. Статистички значајно већи садржај МK у вредности од 56,54 g/kg СМ имала је сенажа силирана 90 дана и третирана инокулантом 1 која је имала и већи садржај енергије. У односу на контролни третман у истом дану отварања сенажа садржај МK био је за 50% већи при третирању инокулантом 1. У поглављу Утицај микробиолошких инокуланата на аеробну стабилност хранљиве вредности силажа различитих хибрида кукуруза утврђено је да степен аеробне деградација огледних силажа зависи од примењеног третмана и силираног хибрида. Садржај енергије био је статистички значајно различит у односу на трајање излагања огледних силажа ваздуху, хибрида и третираног инокуланта. У огледној силажи Х5 третираној инокулантом 3 садржај NEL је у 0. дану износио 5,43 МЈ/kg СМ да би у 7. дану имала вредност од 5,06 МЈ/kg СМ и исти тренд су имали контролни третман (5,35-4,60 МЈ/kg СМ) као и при третирању инокулантом 1 (5,59-4,59 МЈ/kg СМ). Међутим, силажа Х5 третирана инокулантом 2 није имала статистички значајне промене садржаја енергије у 7-дневном тесту (5,00-5,02 МЈ/kg СМ). Садржај квасаца и плесни је био под статистички значајним утицајем времена излагања ваздуху и примењеним третманима. У огледној силажи Х2 која је третирана инокулантом 3, број квасаца и плесни је од 96 h до 168 h излагања ваздуху у тесту АС био двоструко већи у односу на почетни садржај при отварању огледног силоса и у 7. дану је износио 7,74 log CFU/g СМ. У шестом поглављу Поређење утицаја микробиолошких инокуланата у тесту АС на хранљиву вредност силажа различитих хибрида кукуруза приказани су резултати који показују разлике између ХВ силажа истог хибрида кукуруза у различитом времену теста АС са истим третманом и између различитих третмана у истом дану теста АС истог хибрида. Утицај примењених третирања различитим инокулантима у силажама истог хибрида на аеробну стабилног садржаја параметара ХВ је статистички значајан. Третирање инокулантом 1 силаже Х1 статистички значајно 5

6 је утицао на већи садржај NEL у вредности 6,40 МЈ/kg СМ у односу на третман инокулантом 2. Међутим, садржај NEL је одмах после првих 48 h излагања ваздуху, у огледној силажи Х1 третираној инокулантом 1, био статистички значајно мањи у односу на 0. дан и износио је 6,24 МЈ/kg СМ и тренд смањења вредности NEL је настављен до 7. дана излагања силаже ваздуху. Повољан утицај третмана инокуланта 2 на аеробну стабилност силаже Х1 је био у 2 дану теста АС код параметара СМ, СП, NDF, и последично садржаја NEL, где промене вредности (6,09-6,24 МЈ/kg СМ) нису биле статистички значајне у односу на почетну вредност 0. дана. Такође, у 4. дану у односу на 7. дан, без статистичке значајне разлике су биле промене садржаја СМ, NDF, ADF, и садржаја NEL у силажи. Огледна силажа Х1 третирана инокулантом 3 је у 7. дану теста АС имала садржај енергије у истој вредности 6,09 МЈ/kg СМ као и инокулант 2 у 0. дану када је садржај NEL у силажи третираној инокулантом 3 износио 6,31 МЈ/kg СМ. Утицај примењених третирања истог инокуланта у силажама различитог хибрида на одржање аеробно стабилним садржај параметара ХВ је статистички значајно различит. У огледним силажама Х4 третираним инокулантом 1 аеробно стабилни параметри ХВ, утицали су да је садржај NEL био аеробно стабилан током првих 48 h излагања ваздуху, за разлику од Х1 третираног истим инокулантом, али је у 4. и 7. дану промена вредности NEL имала исти тренд. Огледна силажа Х4 третирана инокулантом 2 је имала стабилан садржај NEL у првих 96 h излагања ваздуху (код Х1 до 48 h) и нису установљене статистички значајне разлике између 0., 2. и 4. дана, док код Х1 нису установљене статистички значајне разлике разлике између 4. и 7. дана. Силажа Х4 третирана инокулантом 3 је приликом излагања ваздуху у тесту АС, била аеробно нестабилна од 0-48 h излагања ваздуху. Параметри ХВ који су имали статистички значајно различите вредности у 2. дану теста АС у односу на почетни садржај су: СМ, СМа, NDF, ADF, ADL, NFC, HC, CEL, NEL, МK, СK, БK и заступљеност квасаца и плесни. Силажа Х1 третирана инокулантом 3 имала је садржај NEL статистички значајно мањи тек у 7. дану теста АС, после 168 h излагања у односу на 0., 2. и 4. дан и између садржаја енергије у овој силажи од 0 96 h излагања ваздуху нису установљене статистички значајне разлике. Седмо поглавље Утицај микробиолошких инокуланата на аеробну стабилност хранљиве вредности сенажа луцерке са различитим трајањем силирања садржи резултате који указују на статистички значајан утицај дужине силирања и примењеног инокуланта на промену садржаја енергије током 7-дневног излагања ваздуху у сенажама луцерке са временом отварања силоса од 90., 120. и 150. дана. Поређење утицаја микробиолошких инокуланата на хранљиву вредност сенажа луцерке са различитим трајањем силирања у тесту аеробне стабилности је обрађено у осмом поглављу. Утврђена је статистички значајна аеробна деградација садржаја МK у огледним сенажама током теста АС. У односу на 0. дан, садржај МK се статистички значајно смањивао до 7. дана теста АС у свим третманима независно од дужине силирања. Стопа опадања вредности МK је статистички значајно зависила од примењеног инокуланта и контролног приликом силирања. Према добијеним резултатима, утврђено је статистички значајно повећање садржаја СK током теста АС. У односу на 0. дан, садржај СK се статистички значајно повећавао до 7. дана теста АС у свим третманима независно од дужине силирања. Стопа повећања вредности СK је статистички значајно се мењала зависно од примењеног инокуланта приликом силирања. У деветом поглављу Утицај микробиолошких инокуланата и хибрида на количину CO 2 у силажама кукуруза током теста АС приказани су резултати испитиваних утицаја: хибрида на количину CO 2 у силажи кукуруза током теста аеробне стабилности; третмана на промену температуре и количине CO 2 у силажи кукуруза 6

7 током теста аеробне стабилности; и утицаја третмана на промену температуре и количине CO 2 у зависности од силираног хибрида. Утицај третмана на произведену количину CO 2 је статистички значајан и статистички значајно различит у односу на дужину излагања силажа огледних хибрида ваздуху. Вредност CO 2 у силажи Х3 на контролним третману је износила у 7. дану 129,55 g/kg СМ и била је већа у односу на огледне силаже других хибрида и третмана инокулантима у тесту АС. Утврђен је статистички значајан утицај хибрида на количину издвојеног CO 2 у тесту АС. Огледна силажа Х1 била је аеробно стабилнија према количини издвојеног CO2 у тесту АС и имала најмање вредности издвојеног CO 2 у односу на друге хибриде у тесту АС. Према добијеним резултатима теста АС, утврђена је тачка прелома у 96 h теста АС независно од примењеног третмана у силажама огледних хибрида 2-5 (средње рани и касни). После 96 h теста АС, вредност CO 2 се нагло повећава. Међутим, једино силажа Х1 није имала тачку прелома и повећања вредности CO 2 у 96 h излагању ваздуху независно од примењеног третмана, контролног или третмана инокулантима. Утврђен је статистички значајан утицај третмана на промену температуре и количине CO 2 у зависности од силираног хибрида. У десетом поглављу Утицај микробиолошких инокуланата и трајања силирања на количину CO 2 током теста аеробне стабилности у сенажама луцерке са различитим временом отварања силоса приказани су резултати испитиваних утицаја: третмана на количину CO 2 у силажама луцерке током теста аеробне стабилности; трајања силирања на количину CO 2 у сенажи луцерке током теста аеробне стабилности; и дужине силирања на промену температуре и количине CO 2 у сенажи луцерке са током теста аеробне стабилности. Третирање инокулантима је статистички значајно повољно утицало на мању издвојену количину CO 2 у односу на контролни третман. Издвојена количина CO 2 у контролном третману сенаже луцерке отворене 150. дана и после 168 h излагања ваздуху је износила 25,38 g/kg СМ, и то је највећа количина CO 2 у тесту АС у односу на све серије огледних сенаже луцерке и све третмане, отворених 40., 90., 120. дан. Установљене су статистички значајне разлике између третмана инокулантима у сенажама са истим временом отврарања силоса према количини издвојеног CO 2 и статистички значајне разлике у односу на дане теста; Опирање променама при излагању ваздуху је до краја теста АС имале су сенаже отворене 120. дана. Завршна вредност CO 2 од 4,28 g/kg СМ у 7. дану је била статистички значајно мања у односу на остале сенаже у истом термину теста АС. Такође, издвојена количина CO 2 у 7. дану није била статистички значајно различита од вредности у 2. дану теста АС код сенаже силиране 40. дана и у 4. дану код сенаже силиране 90. дан. У поглављу Корелација издвојеног CO 2 у тесту АС и параметара хранљиве вредности огледних силажа различитих хибрида кукуруза третираних микробиолошким инокулантима приказани су резултати корелационих односа. Обухваћени су односи: корелација издвојеног CO 2 и параметара ХВ огледних силажа кукуруза у тесту аеробне стабилности у зависности од примењених третмана; корелација издвојеног CO 2 и параметара ХВ огледних силажа кукуруза у зависности од дужине трајања теста аеробне стабилности; и корелација издвојеног CO 2 и параметара ХВ огледних силажа у тесту аеробне стабилности у зависности од хибрида кукуруза. У процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ у зависности од примењених третмана током теста АС укључене су све вредности током теста АС посматраних параметара (2., 4. и 7. дана излагања ваздуху) у силажама свих огледних хибрида, које су груписане по врсти третмана. У процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ у зависности од дужине теста АС (дужине излагања силажа ваздуху) укључене су све вредности огледних Х1-Х5 силажа са примењеним 7

8 третманима (контролни, инокулант 1-3), груписане према данима теста АС. У процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ у зависности од силираног хибрида укључене су све вредности током теста АС (2.-7. дан) са примењеним третманима (контролни, инокулант 1-3), груписане према врсти силираног хибрида (Х1-Х5). У дванаестом поглављу Корелација издвојеног CO 2 у тесту АС и параметара хранљиве вредности огледних сенажа луцерке третираних микробиолошким инокулантима са различитим трајањем силирања приказани су резултати корелационих односа. Обухваћени су односи: корелација издвојеног CO 2 и параметара хранљиве вредности огледних сенажа луцерке у тесту аеробне стабилности у зависности од примењених третмана; корелација издвојеног CO 2 и параметара хранљиве вредности огледних сенажа луцерке у зависности од дужине трајања теста аеробне стабилности; и корелација издвојеног CO 2 и параметара хранљиве вредности огледних сенажа луцерке у тесту аеробне стабилности у зависности од времена отварања силоса. У процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ огледних сенажа луцерке у тесту аеробне стабилности у зависности од примењених третмана, укључене су све вредности током теста АС (2-7 дана теста АС) огледних сенажа луцерке (силираних 40, 90, 120 и 150 дана), груписане према примењеном третману. При процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ у зависности од дужине трајања теста АС, укључени су сви третмани огледних сенажа луцерке отваране након 40., 90., 120. и 150. дана, груписани према анализираним параметрима ХВ у 2., 4. и 7. дану теста АС. При процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ огледних сенажа луцерке у тесту аеробне стабилности у зависности од трајања силирања укључени су сви третмани и резултати добијени у тесту АС од дана који су груписани према времену отварања од 40., 90., 120. и 150. дана код сенажа луцерке. У поглављу Закључак кандидаткиња је на основу анализе резултата извела већи број закључака и препоруке за праксу који одговарају постављеним циљевима дисертације. У првом делу истраживања, испитивана је почетна ХВ огледних силажа и сенажа. Најважнији су следећи закључци: На основу добијених података у истраживању, утицај постојеће епифитне микрофлоре, првенствено БМК је високо статистички значајан. Садржај СК у силажама огледних хибрида са истим третманом статистички значајно различит у односу на силирани хибрид. Према параметрима ХВ у огледним силажама хибрида утицај третмана и хибрида је статистички значајан на садржај NDF и ADF. Утицај хибрида и инокуланта на садржај НЕЛ је статистички значајан. У свим огледним силажама хибрида кукуруза третираних инокулантима у односу на контролни третман садржај МК је био статистички значајно различит. Огледне силаже Х1, Х2, Х4 и Х5 су се статистички значајно разликовале према примењеним инокулантима у присутном броју колонија БМК. Код луцерке Садржај СПе није био статистички значајно различит у односу на примењене третмане и у односу на различиту дужину периода силирања огледних сенажа. Утицај третмана на садржај NDF у огледним сенажама луцерке је био статистички значајан. Установљен је статистички значајно различит садржај НЕЛ у односу на примењене третмане и у односу на дужину силирања. Утврђен је статистички значајан утицај третмана на садржај ИМК. Утицај третмана и дужине трајања силирања статистички значајно утичу на садржај квасаца и плесни. У другом делу истраживања, испитиване су промене ХВ огледних силажа хибрида кукуруза и сенаже луцерке током 7-дневног теста АС. На основу добијених резултата изведени су закључци: Степен аеробне деградација огледних силажа зависи од примењеног третмана и силираног хибрида. Садржај квасаца и плесни под статистички значајним утицајем дужине излагања ваздуху и примењеним третману. Садржај БК и ПК код силажа лошијег квалитета утиче на дужу аеробну стабилност у 8

9 односу на силаже са добрим квалитетом. Садржај ИМК током теста АС утиче на одржање аеробно стабилним УБМ у огледним силажама хибрида при излагању ваздуху. Утицај примењених третирања различитим инокулантима у силажама истог хибрида на одржање аеробно стабилним садржај параметара ХВ је статистички значајно различит. Утицај примењених третирања истог инокуланта у силажама различитог хибрида на одржање аеробно стабилним садржај параметара ХВ је статистички значајно различит. Садржај влакана био је статистички значајно различит у зависности од трајања излагања огледних силажа ваздуху током теста АС, хибрида и примењеног инокуланта. Садржај енергије био је статистички значајно различит у односу на трајање излагања огледних силажа ваздуху, хибрида и третираног инокуланта. Садржај ИМК је под статистички значајним утицајем дужине излагања ваздуху и примењеног третмана. Код луцерке Утицај времена отварања силоса и примењеног инокуланта на промену садржаја енергије током 7-дневног излагања ваздуху био је статистички значајан у сенажама луцерке отвореним 90., 120. и 150. дана. Утврђена је статистички значајна аеробна деградација садржаја МК у огледним сенажама током теста АС. Према добијеним резултатима, утврђено је статистички значајно повећање садржаја СК током теста АС. У трећем делу истраживања, на основу добијених резултата закључено је да: Утицај третмана на произведену количину CO 2 је статистички значајан и статистички значајно различит у односу на дужину излагања силажа огледних хибрида ваздуху. Утврђен је статистички значајан утицај хибрида на количину издвојеног CO 2 у тесту АС. Утврђена је тачка прелома у 96 h теста АС независно од примењеног третмана у силажама огледних хибрида 2-5 (средње рани и касни). После 96 h теста АС, вредност CO 2 се нагло повећава. Утврђен је статистички значајан утицај третмана на промену температуре и количине CO 2 у зависности од силираног хибрида код луцерке. У трећем делу истраживања, на основу добијених резултата изведени су закључци: Сви третмани су до 96 h излагања ваздуху били аеробно стабилнији у односу на продукцију CO 2 у 168 h теста АС код сенажа отворених 40., 90. и 150. дана. Закључује се да се као преломна тачка може посматрати 4. дан теста АС од када се производња CO 2 значајно повећава. Третмани инокулантима су имали статистички значајно повољан утицај на мању издвојену количину CO 2 у односу на контролни третман. Установљене су статистички значајне разлике између третмана инокулантима у сенажама са истим периодом силирања према количини издвојеног CO 2 и статистички значајне разлике у односу на дане теста. Утврђен је утицај температуре спољашње средине током периода силирања на промене температуре сенаже током теста АС. У четвртом делу истраживања истраживан је корелациони однос издвојеног CO 2 и хранљиве вредности огледних силажа кукуруза у тесту аеробне стабилности. У процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ у зависности од примењених третмана током теста АС, третмани инокулантима у огледним силажама кукуруза су имали код већег броја параметара јачи степен корелације са количином издвојеног CO 2 током теста АС за разлику од контролног третмана. У процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ у зависности од дужине теста АС (дужине излагања силажа ваздуху), у 4. дану забележена тачка прелома и промена вредности параметара ХВ огледних силажа кукуруза. Од 4. дана теста АС, после 96 h излагања огледних силажа ваздуху садржај МК је имао јаку негативну корелациону везу са количином издвојеног CO 2. Садржај СМ је у 4. дану теста АС имао највећи коефицијент корелације чија је вредност била р=-0,42. У процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ у зависности од силираног хибрида, вредности корелационог коефицијента између садржаја ADL и CO 2 су биле статистички значајне код силажа огледних хибрида (р= 0,42 0,56) са изузетком Х3. Огледне силаже хибрида 9

10 са изузетком Х3 су имале статистички значајан корелациони однос садржаја NEL према количини издвојеног CO 2. У четвртом делу истраживања истраживан је такође корелациони однос издвојеног CO 2 и хранљиве вредности огледних сенажа луцерке у тесту аеробне стабилности. У процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ огледних сенажа луцерке у тесту аеробне стабилности у зависности од примењених третмана, према садржају ADL сви третмани огледних сенажа су имали јаку корелациону позитивну везу са количином издвојеног CO 2. Основна разлика између третмана је у јачини корелационе везе садржаја NEL са количином издвојеног CO 2. Контролни третман није имао значајну корелациону везу али третмани инокулантом 2 (р=-0,71) и инокулантом 3 (р=-0,60) су имали јаку док је третман инокулантом 1 (р=- 0,36) имао значајну. При процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ у зависности од дужине трајања теста АС, коефицијент корелације ADL и CO 2 је у 2 дану износио р= 0,38 да би у 7. дану имао вредност од р = 0,57. Садржај колонија БМК је током теста АС имао супротан смер промена у односу на промене издвојене количине CO 2. При процени корелационог односа издвојеног CO 2 и параметара ХВ огледних сенажа луцерке у тесту аеробне стабилности у зависности од трајања силирања, сенаже отворене 90. и 150. дана, независно од примењеног третмана и дана у теста АС су имале статистички значајан коефицијент корелације садржаја NDF и CO 2, који је износио у 150. дану р=-0,83. Садржај ADL је имао јак истосмерни корелациони однос са издвојеним CO 2 и коефицијент корелације је био у распону р= 0,52-0,80. Највећи коефицијент корелације (р=0,80) је имала сенажа отворена 120. дана. Садржај НЕЛ у најкраће силираним огледним сенажама није имао значајну корелациону везу са количином издвојеног CO 2. При отварању силоса после 90. дана као и у сенажама силираним 120. и 150. дана установљен је значајан негативан корелациони однос током теста АС између садржаја НЕЛ и произведеног CO 2. На основу свега препорука за праксу је да се пре силирања прво уради лабораторијска анализа епифитне микрофлоре свеже уситњене биљке која се конзервише и њеног почетног хемијског састава, како би се у складу са тим одабрао инокулант. Литература. У дисертацији је цитирано 229 референци. Цитиране референце одговарају проучаваној проблематици. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ На основу анализе докторске дисертације, Комисија сматра да су изабрана тема као и резултати овог оригиналног и самосталног научног дела актуелни и значајни за науку и праксу. Спроведена истраживања нису раније изведена на тај начин у нашој земљи, а добијени резултати могу да доведу до успешније производње и ефикаснијег искоришћавања кукурузне и луцеркине силаже и сенаже у исхрани преживара, пре свега говеда, чиме се отвара пут, с једне стране повећању производње, а са друге смањењу трошкова исхране. Ваља напоменути да наша земља губи значајне количине производа, највише у говедарству, услед неадекватне припреме и коришћења ових хранива. Први циљ ових истраживања било је одређивање промена хранљиве вредности, хемијског и микробиолошког састава силаже различитих хибрида кукуруза и сенаже луцерке коришћењем лабораторијског метода процене аеробне стабилности. Други циљ истраживања је био испитивање утицаја различитих врста инокуланата на дужину аеробне стабилности код огледних силажа различитих хибрида кукуруза и сенаже луцерке. Трећи циљ је био примена овог метода у пракси и одређивање времена 10

11 аеробне стабилности односно очувања хранљиве вредности силажа по отварању силоса на фармама. Овај рад ће значајно допринети да се боље схвате механизми који утичу на промену хранљиве вредности испитиваних хранива као и да се смање знатни губици који настају на фармама. Комисија сматра да је овај рад у испунио задате циљеве. Програм дисертације представља јединствену целину. Хипотезе од којих кандидаткиња полази су правилно постављене, коришћене методе су адекватне и савремене, тако да омогућују реално сагледавање значајности добијених резултата и реализацију програмских задатака. Кандидаткиња је овим радом у потпуности реализовала све што је предвиђено Пријавом докторске дисертације. На основу свега изнетог, Комисија позитивно оцењује урађену докторску дисертацију мр Александре Иветић поднете под насловом Утицај микробиолошких инокуланата на хранљиву вредност и аеробну стабилност силаже кукуруза и сенаже луцерке и предлаже Научно-наставном већу Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду, да прихвати ову оцену и омогући кандидаткињи да докторску дисертацију под наведеним насловом јавно брани г. ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 1. Др Горан Грубић, редовни професор Универзитет у Београду - Пољопривредни Факултет, Земун (Исхрана домаћих и гајених животиња) 2. Др Ненад Ђорђевић, редовни професор Универзитет у Београду - Пољопривредни Факултет, Земун (Исхрана домаћих и гајених животиња) 3. Др Драгослава Радин, редовни професор Универзитет у Београду - Пољопривредни Факултет, Земун (Технолошка микробиологија) 4. Др Драгана Ружић-Муслћ, виши научни сарадник Институт за сточарство, Земун (Физиологија и исхрана преживара) 5. Др Бојан Стојановић, ванредни професор Универзитет у Београду - Пољопривредни Факултет, Земун (Исхрана домаћих и гајених животиња) 11

12 Прилог: Радови објављени у часопису са SCI листе 1. Stojanovic, B., Grubic, G., Djordjevic, N., Bozickovic, A., Ivetic, A., Davidovic, V Effect of physical effectiveness on digestibility of ration for cows in early lactation. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 98: , doi: /jpn Stojanovic, B., Grubic, G., Djordjevic, N., Glamocic, D., Bozickovic, A., Ivetic, A.Effects of different levels of physically effective fibers in diets for cows in early lactation. Spanish Journal of Agricultural Research (1): doi: 12

Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога

Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Датум: 11. 01. 2016. Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога Одлуком

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације дипл. инж. Иване Бакић Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Иване Глишић И З В Е Ш Т А Ј

Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Иване Глишић И З В Е Ш Т А Ј НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Иване Глишић Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног факултета

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд Образац 3 I ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 29.04.2015. 2. Састав

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Маријe М. Јовановић - "Карактеристике описног оцењивања и квалитет педагошке комуникације у основношколској настави"

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске САДРЖАЈ Приступ Геопорталу... 4 Геопортал кориснички

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА *

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Зоран Петровић Пироћанац NOMENCLATURA SERBICA И РЕЧНИК ТЕХНОЛОГИЈЕ * IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Српској јавности, нарочито најмлађим генерацијама, готово је непозната

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

Владимир Драговић Бисерка Ровчанин Наташа Газивода У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ. Приручник за наставнике за четврти разред основне школе

Владимир Драговић Бисерка Ровчанин Наташа Газивода У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ. Приручник за наставнике за четврти разред основне школе Владимир Драговић Бисерка Ровчанин Наташа Газивода У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ 4 Приручник за наставнике за четврти разред основне школе Завод за уџбенике и наставна средства ПОДГОРИЦА, 2012. др Владимир Драговић

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић Роберт Шиндел Ледени Превео с немачког Реља Дражић Каткад опазим тишину која ме окружује. Као животиња која ноћу изненада ослушне, без неке непосредне опасности, уплашена само сопственим опрезом, не би

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА UDK 630*537+630*631 (497.11-751.3 Kukavica) Оригинални научни рад ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА МИ ЛОШ КО ПРИ ВИ ЦА 1 БРА ТИ СЛАВ

Læs mere

Деветнаести век. Centre for Nineteenth-Century Studies. Birkbeck, University of London, Hilary Fraser (ed.),

Деветнаести век. Centre for Nineteenth-Century Studies. Birkbeck, University of London, Hilary Fraser (ed.), Слободан Мандић Прикази сајтова (Web адресар) VI Деветнаести век Centre for Nineteenth-Century Studies. Birkbeck, University of London, Hilary Fraser (ed.), 19 Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere