Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen"

Transkript

1 I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. Ordinært møde. Møde afholdt: Onsdag d. 6. november 2013 kl. 13:30 til 15:00 Sted: Lokale INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER KAREN BLIXENS VEJ 4, BYG. 10 DK-2300 KØBENHAVN S Referent: Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen Til stede: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Lars Højer (VIP-Øvrige fag), Pia Johansen (VIP-Øst- og Sydøsteuropa), Kirsten Refsing (VIP-Asienstudier, suppleant), Thea Björklund Larsen (Studerende, Øst- og Sydøsteuropa, næstformand), Jesper Fejrskov Juhl (Studerende, suppleant, Asien), Sally Frydenlund (Studerende, suppleant, Mellemøsten), Alex K. Tonnesen (sekretær), Helen Feyzi (studievejleder, observatør) Fraværende: Sophus Helle (Studerende, Mellemøsten), Sari Saadi (Studerende, Religion), Leon Bentkowski (Studerende, Øvrige fag), Christian Lykke (Studerende, Asien) Dagsorden: 1) Formalia a. Godkendelse af dagsorden. b. Godkendelse af referat. c. Opfølgning. 2) Meddelelser a. Studienævnsformand Ulla Prien (UP)

2 i. Postmødeafgjorte sager b. Nævnsmedlemmer. c. Studieleder Morten Warmind (MW) 3) Undervisningsmiljøvurdering (UMV). 4) Arbejdsgruppe om integration og samarbejde mellem VIP og Vejledning. 5) Undervisningens dag den 7. november ) Høringssvar vedr. studiefremdriftsmodellen. 7) Interviews i forbindelse med opgaver/specialer. 8) Petitum ved hjemmeopgaver. 9) Evt. SIDE 2 AF 5 Ad 1.a.) Dagsordenen blev godkendt. Ad 1.b.) Referatet af ordinært møde afholdt d. 23. oktober 2013 blev godkendt med enkelte ændringer. Ad 1.c.) MW meddelte at han ikke har kunnet følge op på emnet formidlingsspecialer. Thea Björklund Larsen meddelte at hun har fundet en Tibetologi-studerende til at sidde i et ansættelsesudvalg vedr. en VIP-stilling på Tibetologi der er under besættelse. Ad 2.a.) UP meddelte at hun havde været til møde i USK, Den Udvidede Studielederkreds, hvor akkrediteringens fremtid blev drøftet, herunder at der fremover, fra og med september 2015 kun vil være institutionsakkreditering og ikke uddannelsesakkreditering. Det vil endvidere formodentlig blive sådan, at nye uddannelser der tænkes oprettet vil skulle godkendes i et nyt særligt udvalg, som vil komme til at ligge under ministeriet, således at universiteterne ikke selv kan vedtage at oprette nye uddannelser. UP meddelte endvidere at dokumentet vedr. opgavefordelingen mellem studielederne vil blive rundsendt i ToRSnyt. MW, UP og Alex K. Tonnesen meddelte om naturen af nogle postmødeafgjorte sager. Ad 2.b.) Thea Björklund Larsen meddelte at det udvalg der blev nedsat vedr. ToRS fællesfag har afsluttet sit arbejde og overladt det videre arbejde til MW. ToRS fællesfag vil blive sat på som punkt på studienævnsmødet d. 4. dec Helen Feyzi meddelte at hun er blevet oplyst at ToRS Studnyt udsendes

3 sjældnere end tidligere, da der indkommer mindre indhold til nyhedsbrevet end før. Hun meddelte også at studievejlederne snart holder pitstopsamtaler, studieprocessamtaler, hvilket vejlederne gerne må reklamere med overfor de studerende ved relevante lejligheder. De samtaler der holdes nu er pitstop 1, som er for nystartede BA-studerende. Thea Björklund Larsen meddelte at studenterrepræsentanter til studienævnet stiller op til valget indenfor flere eller alle repræsentationsområder. SIDE 3 AF 5 Ad 2.c.) MW meddelte at Rachael Dann er ansat som lektor på Nærorientalsk arkæologi. Ad 3) UP redegjorde for den forestående undervisningsmiljøvurdering. Drøftelser fandt sted om emnet, herunder hvilken indflydelse det vil have at ToRS er flyttet til KUA2 samt hvilken svarprocent der vil kunne forventes på den undersøgelse som der vil blive sendt mail til alle studerende om at deltage i. Svarprocent har tidligere ligget omkring de 30, og det vil evt. ikke være et repræsentativt udsnit af de studerende der svarer, men snarere de særligt engagerede samt de særligt utilfredse. Det blev endvidere drøftet hvilke opreklameringstiltag der evt. ville kunne tages for at højne deltagelsen i undersøgelsen. Ad 4) MW redegjorde for det rundsendte dokument vedr. en arbejdsgruppe om integration og samarbejde mellem VIP og Vejledning. Kirsten Refsing samt yderligere én VIP er vil indgå i gruppen. MW vil finde denne yderligere VIP er og indmelde deres deltagelse i arbejdsgruppen til Dorthe Horup. Ad 5) UP redegjorde for Undervisningens dag som vil blive afholdt d. 7. nov. og hvor der er ca. 50 tilmeldte. Den nye studieordningssekretær, som tiltræder den 1. december, vil blive præsenteret og der vil være et antal oplæg og diskussioner mv., bl.a. vedr. de nye BA og BA-tilvalg 2015 studieordninger mv. Ad 6) UP redegjorde for det rundsendte materiale vedr. det høringssvar vedr. studiefremdriftsmodellen som København Universitet har under udarbejdelse. UP har på vegne af studienævnet udarbejdet og indsendt studienævnets bidrag til høringssvaret, da tidsfristen var utrolig kort. I høringssvaret påpeger studienævnet at det er bekymret over hvorvidt de studerende vil kunne vælge at udeblive fra en eksamen i den ordinære

4 eksamenstermin og alligevel kunne gå til syge- og reeksamensafholdelse. Dette vil kunne betyde at de studerende i flok udsætter aflæggelse af eksaminer med uoverskuelige konsekvenser især i re-eksamensperioden i februar. Konsekvenserne vil ramme både underviserne, der så vil skulle undervise og eksaminere mange på samme tid, administrationen (lokaler, registrering etc) og sidst men ikke mindst de studerende, der vil være fristet til at udskyde deres eksaminer, hvor hensigten jo ellers netop er at de skal tage dem indenfor eksamensterminen. Grunden til bekymringen skyldes paragraf 14 og paragraf 18 i eksamensbekendtgørelsen. I paragraf 14 specificeres det at de studerende automatisk vil blive tilmeldt deres eksaminer og at framelding ikke kan finde sted samt at der vil være brugt et prøveforsøg, hvis de ikke går op. I paragraf 18 fremgår det at studerende, der ikke består den ordinære prøve, automatisk tilmeldes til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. En læsning af disse paragraffer kan således give det indtryk at det er muligt at udeblive fra sin ordinære prøve og alligevel automatisk blive meldt til omprøve. Studienævnet beder om at det understreges i bekendtgørelsen at syge- og reeksamen kun kan finde sted hvis man enten har en lægeerklæring på sin sygdom i forbindelse med manglende deltagelse i den ordinære eksamen eller har deltaget, men er dumpet i en eksamen i den ordinære eksamensperiode. Drøftelser fandt sted om emnet, herunder også spørgsmålet om uddannelsernes fremtid i det hele taget, navnlig det forhold at det kan være svært at se det forenet, at universitetet skal optage en meget stor procentdel af en ungdomsårgang og uddanne den på normeret tid, samtidig med at universitet skal have uddannelser i verdensklasse. Disse to intentioner synes i praksis at rykke i hver sin retning, og det kan frygtes at der vil opstå et utilstedeligt stort pres i retning af at underviserne lader studerende passere igennem og bestå eksaminer som der ikke er fagligt belæg for, hvilket ikke vil være godt for uddannelserne. Andre emner der blev drøftet er muligheden for at få ekstra SU-klip for studerende ved råd- og nævnsarbejde, hvilke overgangsordninger man evt. vil se indført i forbindelse med studiefremdriftsmodellen samt andre relevante emner. SIDE 4 AF 5 Ad 7) MW redegjorde hvorledes der er indkommet en forespørgsel fra Frank Sejersen vedr. hvilke krav der gælder for hvordan interviews skal omgås, hvilke etiske regler der gælder mht. fortrolighed mv., samt hvordan interviews skal vedlægges/refereres/gøres tilgængelige mv. MW anførte at mange specialer på Religionssociologi har indeholdt interviews, som ikke har været transskriberet. Praksis er at interviews skal

5 gøres tilgængelige for eksaminator og censor, hvis disse måtte ønske det, fx ved at vedlægge interviews som lydfiler på en brændt CD eller USBhuskefugl eller lignende. En mulighed er også at de enkelte fag selv fastlægger retningslinjer for hvordan interviews skal håndteres på det pågældende fag i deres studieordninger. Der eksisterer evt. også relevante retningslinjer og skabelonkontrakter der kan anvendes. UP vil lave et udkast til retningslinjer. SIDE 5 AF 5 Ad 8) MW redegjorde hvorledes han har fået en henvendelse fra Minoritetsstudier vedr. hensigten med petitum ved skriftlige hjemmeopgaver. MW anførte at petitum skal indleveres ved skriftlige hjemmeopgaver, tilsvarende hvis det havde været en skriftlig stedprøve. Hvis det så viser sig at den skriftlige hjemmeopgave tager nye faglige retninger efter at petitum er indleveret, inden opgaven afleveres, er dette muligt i et omfang, alt efter fagets praksis. Drøftelser fandt sted om emnet, herunder hvorledes traditionen på Komparative Kulturstudier er, at det mest fagligt oplagte indhold fra et givent petitum skal indgå i hjemmeopgavens bibliografi, forskellen mellem opgavens petitum og opgavens bibliografi/litteraturliste og interaktionen mellem disse, mulighederne for at genbruge petitum fra en tidligere bestået opgave i en ny, hvilket hævdes at være tilladt med mindre studieordningen eksplicit forbyder det, forhold vedr. fællespetitum hvor det hævdes at studerende har ret til selv at sammensætte et individuelt petitum, selv ved eksaminer hvor der opstilles fællespensum, med mindre studieordningen specifikt forbyder det, hvordan retningslinjerne for de nye BA studieordninger opstiller rammer for pensum/petitum, muligheden for at Minoritetsstudier kan søge en generel dispensation (holddispensation) ved sommereksamen 2014 fra deres studieordningsbestemmelser vedr. petitumbestemmelserne på et antal relevante studieelementer, samt andre beslægtede emner blev drøftet. UP og MW vil gå videre med emnet. Ad 9) Lars Højer meddelte at han har deltaget i et udvalgsmøde vedr. KAeffektiviteten, hvorpå han havde nævnt forslaget om at nedsætte bedømmelsestiden for specialer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere