Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klageberettigelse efter by- og landzoneloven"

Transkript

1 Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning om tilladelse efter by- og landzoneloven til opførelse af et enfamilieshus på ejendommen, ikke kunne anses for klageberettiget med hensyn til en afgørelse, hvorved en senere ejer af ejendommen opnåede tilladelse efter by- og landzoneloven til at anvende en senere opført krobygning på ejendommen til beboelse. Planstyrelsens sagsbehandling gav på et enkelt punkt anledning til kritik. FOB nr (J. nr ). Advokat B klagede for A over, at miljøministeriets departement havde meddelt A, at departementet ikke fandt, at A havde en sådan væsentlig individuel interesse i en sag om tilladelse efter by- og landzoneloven, at han kunne betragtes som klageberettiget i relation til zoneloven. Departementet fandt derfor - med henvisning til ministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 15. december 1978 om klageregler i forbindelse med tilladelser efter lov om by- og landzoner, 2, stk. 2, - ikke at kunne realitetsbehandle A's klage over den afgørelse, der var truffet af planstyrelsen, jfr. nedenfor. Det fremgik af de foreliggende oplysninger, at A i skrivelse af 15. maj 1972 ansøgte byudviklingsudvalget for Randersegnen om tilladelse efter by- og landzoneloven til opførelse af et enfamilieshus på en ejendom matr. nr. x, der er beliggende i landzone i Sønderhald kommune. Ejendommen henlå på daværende tidspunkt som en brandtomt, efter at en kro på ejendommen var nedbrændt i Enfamiliehuset skulle opføres på brandtomten. Inden branden var kroen, der var mindre end den nu ansøgte bebyggelse, blevet lukket af sundhedsmyndighederne. Byudviklingsudvalget indhentede en udtalelse af 19. juni 1972 fra fredningsplanudvalget for Århus amt, der udtalte, at ejendommen er beliggende i et område, hvortil der er knyttet stor landskabelig interesse, og at ejendommen er omfattet af skovbyggelinjen. Fredningsplanudvalget måtte derfor forbeholde sig sin stillingtagen til sagen. I skrivelse af 18. juli 1972 meddelte byudviklingsudvalget A, at udvalget havde vedtaget ikke at imødekomme ansøgningen af 15. maj I skrivelse af 21. juli 1972 klagede A til boligministeriet over byudviklingsudvalgets afgørelse. I skrivelse af 21. juli 1972 ansøgte A endvidere byudviklingsudvalget for Randersegnen om tilladelse til at opføre en»ny kro med tilhørende beboelseslejlighed«på ejendommen. Sønderhald kommune, teknisk forvaltning, klagede i skrivelse af 14. august 1972 til boligministeriet over byudviklingsudvalgets afgørelse af 18. juli 1972

2 til A. Kommunen anmodede boligministeriet om at ændre byudviklingsudvalgets afgørelse, således at der blev meddelt A tilladelse til opførelsen af et enfamiliehus på ejendommen. I skrivelse af 19. september 1972 meddelte byudviklingsudvalget A's daværende advokat afslag på ansøgningen om tilladelse efter by- og landzoneloven til opførelse af en krobygning med tilhørende beboelseslejlighed på ejendommen. Af skrivelsen af 19. september 1972 fremgik det, at udvalget ved vedtagelsen om at afslå ansøgningen havde lagt vægt på,»at det drejer sig om et landskabeligt meget værdifuldt område, som man helst ser friholdt for bebyggelse, og at kroen ikke har været i drift i de senere år. «I anledning af A's og Sønderhald kommunes klager til boligministeriet over byudviklingsudvalgets afgørelse af 18. juli 1972 vedrørende opførelsen af et enfamiliehus på ejendommen modtog boligministeriet en udtalelse fra byudviklingsudvalget af 19. september Af udtalelsen fremgik det, at byudviklingsudvalget på et møde havde vedtaget at fastholde afslaget af 18. juli 1972, idet udvalget fandt at måtte lægge vægt på, at der var tale om et landskabeligt meget værdifuldt område, som efter udvalgets opfattelse burde friholdes for bebyggelse. Boligministeriet modtog endvidere en udtalelse fra fredningsplanudvalget for Århus amt af 1. december Udvalget kunne ikke anbefale, at tilladelsen blev meddelt. I skrivelse af 4. april 1973 til A's advokat og Sønderhald kommune tog boligministeriet stilling til klagerne over byudviklingsudvalgets afslag af 18. juli 1972 på ansøgningen om zonelovstilladelse til opførelse af et enfamiliehus på ejendommen. Ministeriet henviste til, at såvel fredningsplanudvalget som byudviklingsudvalget havde udtalt sig imod opførelse af et enfamiliehus på ejendommen. Ministeriet meddelte, at det ansøgte - efter ministeriets opfattelse - var i strid med de hensyn, som by- og landzoneloven tilsigter at varetage. Boligministeriet fandt derfor ikke at have grundlag for at ændre byudviklingsudvalgets afgørelse af 18. juli A rettede herefter gennem Sønderhald kommune på ny henvendelse til budviklingsudvalget om tilladelse til opførelsen af en kro på ejendommen. I skrivelse af 4. oktober 1973 meddelte byudviklingsudvalget for Randersegnen A tilladelse hertil i henhold til zonelovens 9, jfr. 7. Fredningsplanudvalget for Århus amt klagede til miljøministeriet over byudviklingsudvalgets tilladelse af 4. oktober Under forhandlinger mellem A og fredningsplanudvalget om en eventuel frivillig fredning af visse arealer under ejendommen blev der mellem A og udvalget indgået en aftale om, at ejendommen (kroen) ikke måtte overgå til anden anvendelse uden bl. a. udvalgets godkendelse. Aftalen blev tinglyst som en deklaration på ejendommen. Fredningsplanudvalget trak herefter klagen til miljøministeriet tilbage. Den 6. oktober 1978 modtog Århus amtsråd en ansøgning af 30. august 1978 fra et ejendomsfirma, der for ejeren af matr. nr. x ansøgte om tilladelse til efter bestemmelserne i by- og landzonelovens 9, jfr. 8, at afhænde krobygningen til privat beboelse. Ejendomsfirmaet henviste til, at det havde vist sig umuligt at afhænde krobygningen som kro, og til, at kroen flere gange havde været på tvangsauktion. 2/7

3 I skrivelse af 31. oktober 1978 søgte advokat D fredningsnævnet for Århus amts nordlige fredningskreds og fredningsplanudvalget for Århus amt om tilladelse til, at kroen fremtidigt måtte anvendes til privat beboelse. D henviste til, at krobygningen i henhold til den tinglyste deklaration ikke måtte overgå til anden anvendelse uden de påtaleberettigede myndigheders tilladelse. Endvidere oplyste hun, at C var den 4. ejer, siden deklarationen var blevet pålagt ejendommen, og at kroen ikke kunne forrente sig og nu stod foran en ny tvangsauktion. I skrivelse af 29. november 1978 meddelte fredningsplanudvalget for Århus amt D, at fredningsplanudvalget på sit møde den 17. november 1978»efter omstændighederne«havde vedtaget at godkende, at kroen fremtidigt udelukkende blev anvendt til privat beboelse, idet udvalget samtidig havde vedtaget, at deklarationen måtte opretholdes på ejendommen. I skrivelse af 9. februar 1979 meddelte Århus amtsråd, udvalget for teknik og miljø, ejendomsfirmaet tilladelse til ændret anvendelse af ejendommen efter bestemmelserne i by- og landzonelovens 9, jfr. 8. Udvalget henledte ejendomsfirmaets opmærksomhed på, at fredningsnævnets tilladelse måtte indhentes, idet udvalget henviste til den tinglyste deklaration og til, at fredningsplanudvalget i skrivelse af 29. november 1978 til D for sit vedkommende havde meddelt samtykke til ændret anvendelse af ejendommen. Århus amtsråds (udvalget for teknik og miljø) afgørelse af 9. februar 1979 blev herefter bekendtgjort ved annonce i Folkebladet Djursland den 22. februar A blev opmærksom på sagen gennem denne annonce, og han klagede herefter i skrivelse af 5. marts 1979 til Århus amtsråd, udvalget for teknik og miljø, over afgørelsen af 9. februar Han oplyste, at han for ca. 4 år siden havde forsøgt at få tilladelse til at bygge en beboelsesbygning på ejendommen, men at myndighederne havde forlangt, at der på ejendommen blev opført en kro. Han fandt, at den tinglyste deklaration måtte overholdes, idet han i modsat fald måtte forbeholde sig ret til erstatning. Han fandt det urimeligt, at den nuværende ejer kunne opnå en betydelig fortjeneste ved at sælge ejendommen til privat beboelse, og han henviste til, at handelsværdien for ejendommen som kro var ca. 1 mill. kr. og som beboelse ca. 2 mill. kr. A's klage blev af Århus amtskommune fremsendt til planstyrelsen. Amtskommunen bemærkede, at amtsrådet måtte fastholde den trufne afgørelse, da amtsrådet havde lagt vægt på de oplyste vanskeligheder vedrørende en fortsat drift af krovirksomheden. Endvidere bemærkede amtskommunen, at A måtte»antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald«. I skrivelse af 29. juli 1979 anmodede planstyrelsen Århus amtsråd, udvalget for teknik og miljø, om en udtalelse i anledning af A's klage; planstyrelsen anførte bl. a. følgende:» Man beder således oplyst med henblik på vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt der måtte være sket en forskelsbehandling af det tidligere for ejendommen i 1972 indgivne andragende om ejendommens ændrede anvendelse i forhold til behandlingen af det nu aktuelle andragende og den afgørelse, som er meddelt i anledning af den nuværende ejers og ansøgers andragende. Det bemærkes herved, at det - for så vidt der foreligger væsentligt ændrede omstændigheder, som kan begrunde de 2 forskellige afgørelser vedrørende de 2 andragender, indgivet af 2 forskellige ejere på 2 forskellige tidspunkter - er planstyrelsens umiddelbare opfattelse, at den tidligere ejer, der nu klager, 3/7

4 må afvises som ankeberettiget i henhold til de nye ankebestemmelser efter 2, stk. 2, i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 15. december «Planstyrelsen modtog herefter en udtalelse af 7. august 1979 fra Århus amtskommune, hvori det bl. a. hedder:» Ansøgningen (fra ejendomsfirmaet; min bemærkning) er blevet vurderet på baggrund af oplysninger om de vanskeligheder, der i perioden siden 1972 har vist sig ved at drive krovirksomhed. Ejendommen har i de forløbne år skiftet ejer flere gange, og det har ikke været muligt for den nuværende ejer at afhænde ejendommen til fortsat krodrift. På denne baggrund har udvalget ikke fundet at burde fastholde byudviklingsudvalgets begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder «I skrivelse af 12. september 1979 meddelte planstyrelsen A, at styrelsen efter en nærmere vurdering af sagen ikke havde fundet grundlag for at omgøre amtsrådets afgørelse i sagen. Planstyrelsen anførte, at styrelsens afgørelse inden 4 uger kunne påklages til miljøministeren efter bestemmelsen i 15 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1977 (om henlæggelse af opgaver og beføjelser til planstyrelsen), sammenholdt med 2, stk. 2, i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 15. december 1978 (om ændring af klageregler i forbindelse med tilladelse efter lov om by- og landzoner). A klagede herefter i skrivelse af 26. september 1979 til miljøministeren over planstyrelsens afgørelse. Han anførte navnlig, at han fortsat ikke fandt, at det var rimeligt, at amtsrådet og planstyrelsen havde meddelt tilladelse til, at kroen blev anvendt til beboelse. I skrivelse af 24. oktober 1979 meddelte miljøministeriets departement A, at departementet ikke fandt, at han havde»en sådan væsentlig individuel interesse i den foreliggende sag, at De kan betragtes som klageberettiget i relation til zoneloven. Departementet kan derfor ikke realitetsbehandle Deres klage «Departementet henviste herved til bestemmelsen i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 15. december 1978, 2, stk. 2, hvorefter enhver, der har en væsentlig individuel interesse i en sags udfald kan påklage en zonelovsafgørelse. Advokat B redegjorde i klagen til mig nærmere for sagen og oplyste, at A fandt,»at han i 1974 er frataget en fortjeneste ved at skulle opføre en krobygning, samt denne fortjeneste i 1979 blev»foræret«til en tilfældig enkeltperson, nemlig den nuværende ejer. «. I en udtalelse i anledning af klagen til mig henviste Århus amtskommune til de vanskeligheder, der i perioden siden 1972 havde vist sig at være ved at drive krovirksomhed på ejendommen. På denne baggrund havde amtsrådet ikke fundet at burde fastholde byudviklingsudvalgets begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. I en udtalelse meddelte planstyrelsen, at der efter styrelsens opfattelse ikke i B's klage til mig var anført nye forhold eller oplysninger, som ikke var styrelsen bekendt ved afgørelsen af 12. september Planstyrelsen fandt derfor fortsat ikke grundlag for at kritisere, at Århus amtsråd som zonelovsmyndighed havde skønnet at burde meddele tilladelse til ejendommens indretning og anvendelse til privat beboelse. 4/7

5 Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt A efter planstyrelsens opfattelse måtte anses for klageberettiget i forhold til Århus amtsråds afgørelse af 9. februar 1979, meddelte styrelsen, at A efter styrelsens opfattelse ikke kunne anses for at være klageberettiget, hverken efter bestemmelserne i by- og landzonelovens 11 eller efter bestemmelsen i 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 653 af 15. december 1978 om ændrede klageregler i forbindelse med tilladelser efter lov om by- og landzoner. Styrelsen anførte endvidere bl. a. følgende:» For så vidt angår sidstnævnte bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 653 af 15. december 1978; min bemærkning) finder planstyrelsen således ikke, at den pågældende har kunnet antages at have haft en væsentlig, individuel interesse i den pågældende sags udfald, d.v.s. i en eventuel omgørelse af den meddelte zonelovstilladelse. - Planstyrelsen henholder sig således til, hvad planstyrelsen i en påtegningsskrivelse af 29. juli 1979 gav udtryk for overfor Århus amtsråds udvalg for teknik og miljø. Når planstyrelsen imidlertid alligevel ønskede at foretage en nærmere vurdering af sagen og dens omstændigheder, har dette været begrundet i dels den omstændighed, at planstyrelsen - ganske uafhængig af de ændrede klagebestemmelser i medfør af ovennævnte bekendtgørelse nr. 653 af 15. december 1978 og ganske uafhængig af ankebestemmelserne i øvrigt i by- og landzonelovens 11 - ikke har fundet med sikkerhed at kunne tilbagevise, at klageren kan have haft en retlig interesse i at få tilkendegivet, hvorvidt han har været udsat for forskelsbehandling, dels den omstændighed, at boligministeriet tidligere (i 1973) som ankeinstans har været inddraget i en zonelovsankesag vedrørende den pågældende ejendom, der dengang tilhørte klageren, (A). Under hensyn til, at boligministeriet således i en skrivelse af 4. april 1973 fastholdt et afslag, som det daværende byudviklingsudvalg for Randersegnen havde meddelt i anledning af (A's) ansøgning om tilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen, har det været naturligt for planstyrelsen, der siden som ankeinstans for amtsrådets zonelovsafgørelser har overtaget administration af by- og landzoneloven, nærmere at efterforske de omstændigheder, som har bevirket, at amtsrådet siden har truffet en afgørelse, der tilsyneladende strider imod boligministeriets afgørelse i skrivelse af 4. april 1973 «I en udtalelse meddelte miljøministeriets departement mig, at departementet ikke havde bemærkninger til planstyrelsens afgørelse af 12. september Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt A kunne betragtes som klageberettiget efter by- og landzoneloven, jfr. 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 653 af 15. december 1978, meddelte departementet, at departementet kunne henholde sig til afgørelsen af 24. oktober Departementet tilføjede, at departementet ved afgørelsen ikke havde tillagt det betydning, at planstyrelsen havde realitetsbehandlet sagen. I en skrivelse af 22. juli 1980 til advokat B udtalte jeg følgende i anledning af klagen over miljøministeriets departements afgørelse af 24. oktober 1979 vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt A var klageberettiget:»miljøministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 15. december 1978, som trådte i kraft den 1. januar 1979, indeholdt i 2, stk. 1 og 2, følgende bestemmelser: 5/7

6 »Tilladelser efter by- og landzonelovens 9, jfr. 6-8, skal offentligt bekendtgørelse efter reglerne i bekendtgørelsens kap. III. Stk. 2. Amtsrådets (Hovedstadsrådets) afgørelser kan påklages til planstyrelsen af ansøgeren, kommunalbestyrelsen og af enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Planstyrelsens afgørelser kan påklages til miljøministeren.«(ved miljøministeriets bekendtgørelse nr. 301 af 23. juni 1980 (om visse klageregler og om offentliggørelse af tilladelser efter lov om by- og landzoner), der trådte i kraft den 1. juli 1980, blev de klageregler, som var fastlagt i bekendtgørelse nr. 653 af 15. december 1978, ændret). Om sin interesse i sagen har (A) i skrivelsen af 5. marts 1979 til Århus amtsråd, udvalget for teknik og miljø, anført, at han ikke finder det rimeligt, at den nuværende ejer opnår en betydelig fortjeneste ved at kunne sælge ejendommen til privat beboelse, når myndighederne tidligere meddelte afslag på hans anmodning om tilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen. I skrivelsen til amtsrådet forbeholdt (A) sig ret til at kræve erstatning, såfremt tilladelsen efter zoneloven til ændret anvendelse af krobygningen blev meddelt. I henvendelsen af 26. september 1979 til miljøministeren anførte (A), at kroen og det naturskønne område omkring denne i tilfælde af en lukning af kroen burde anvendes til rekreative formål, som kunne tjene almenvellet. Jeg finder ikke at have grundlag for at kritisere, at miljøministeriet på baggrund af det anførte fandt, at Deres klients interesse i sagen ikke var så væsentlig, at han måtte anses for klageberettiget efter den nævnte bestemmelse i 2, stk. 2, i miljøministeriets bekendtgørelse nr Jeg finder således ikke, at det forhold, at Deres klient tidligere har fået afslag på zonelovstilladelse til opførelse af et enfamiliehus på den pågældende ejendom i sig sev kan føre til at anse ham for klageberettiget i den foreliggende sag. Jeg bemærker herved, at Deres klients interesse i denne henseende ikke umiddelbart ses at vedrøre udfaldet af den senere zonelovssag, men - i hvert fald i højere grad - spørgsmålet om, hvorvidt afslaget i forhold til ham i sin tid var sagligt begrundet (og i benægtende fald om han måtte være berettiget til erstatning). En sådan interesse synes mest nærliggende at kunne varetages i form af en anmodning om genoptagelse af den tidligere sag. Som det fremgår af det, der er anført ovenfor, gav planstyrelsen i skrivelsen af 12. september 1979 til Deres klient udtryk for, at styrelsen ikke 6/7

7 fandt grundlag for at ændre amtsrådets afgørelse. Skrivelsen må naturligt forstås således, at planstyrelsen havde realitetsbehandlet Deres klients klage, og at styrelsen forudsætningsvis havde anset Deres klient for klageberettiget, jfr. herved også styrelsens vejledning til Deres klient om, at han kunne indbringe afgørelsen for miljøministeriets departement. Jeg må imidlertid forstå planstyrelsens udtalelse af 13. februar 1980 til mig - sammenholdt med planstyrelsens skrivelse af 29. juni 1979 til Århus amtsråd - således, at styrelsen principielt ikke har anset Deres klient for klageberettiget, men at styrelsen dog på grund af særlige omstændigheder har fundet at burde tage stilling til sagens realitet. Efter min opfattelse havde det været rigtigst, at planstyrelsen i skrivelsen af 12. september 1979 til Deres klient havde redegjort for baggrunden for styrelsens behandling af og stillingtagen til sagen. Jeg har gjort planstyrelsen bekendt med min opfattelse. Det forhold, at planstyrelsen i skrivelsen af 12. september 1979 besvarede (A's) henvendelse og i skrivelsen oplyste, at afgørelsen kunne indbringes for miljøministeren, må efter min opfattelse naturligt have givet Deres klient en opfattelse af, at han var klageberettiget i forhold til miljøministeriet. Jeg finder imidlertid ikke, at dette forhold i sig selv har afskåret miljøministeriet fra at tage spørgsmålet om Deres klients klageberettigelse op til overvejelse og - på baggrund af de oplysninger, der forelå for ministeriet - afvise (A's) klage med henvisning til bestemmelsen i 2, stk. 2, i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 15. december 1978.«7/7

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23

Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23 Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23 Udtalt, at hverken boligministeriet eller byggestyrelsen i sine afgørelser som klageinstans vedrørende en byggesag tilstrækkeligt klart havde angivet at

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Ophævelse af landbrugspligt

Ophævelse af landbrugspligt Ophævelse af landbrugspligt Udtalt, at det ikke kunne give mig anledning til bemærkninger, at konsekvenserne for anvendelsen af reglerne om adgangen til erhvervelse af landbrugsejendomme i landbrugslovens

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Opstilling af reklameflag

Opstilling af reklameflag Opstilling af reklameflag Udtalt, at bestemmelsen i kommuneplanlovens 44, stk. 2, ikke giver hjemmel for et krav om tilladelse til opstilling af skiltning m.v., og at en kommune, der på nærmere angivne

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Møn kommunes opførelse af klubhusbygning

Møn kommunes opførelse af klubhusbygning Møn kommunes opførelse af klubhusbygning Udtalt over for Møn kommune, at jeg måtte være enig med indenrigsministeriet i, at det måtte anses for yderst kritisabelt, at kommunen havde ladet et klubhusbyggeri

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Henstillet til Familieretsdirektoratet at træffe afgørelse om at give en pige tilladelse til at bære navnet Bjørn som mellemnavn. (J. nr. 1988-140-69).

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse til en skole Udtalt overfor undervisningsministeriet, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse i en sag om aktindsigt

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Det Særlige Bygningssyns indstilling til Planstyrelsen i en bygningsfredningssag forelå i form af et referat fra et

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 21-11-2017

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen: Kim Stilling Andersen Edisonsvej 12 8260 Viby J Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende fritidshus

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Jensen Næsbyvej 79 5270 Odense N Nævnet har modtaget klagen den 9. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg By, Land og Kultur Poul-Erik Gumpert Langesøvej 45 5492 Vissenbjerg Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende stuehus som ansøgt på ejendommen matr. nr. 10

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Der ønskes en forvaltningsretlig vurdering af det refererede hændelsesforløb, herunder:

Der ønskes en forvaltningsretlig vurdering af det refererede hændelsesforløb, herunder: AO 1 Otto Hede ejede en grund beliggende i landzone ved vestkysten uden for sommerhusområde. Grunden havde været i familiens eje i over 100 år, og der havde altid været placeret en eller anden form for

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Klageberettiget efter miljøbeskyttelsesloven

Klageberettiget efter miljøbeskyttelsesloven Klageberettiget efter miljøbeskyttelsesloven Udtalt, at miljøankenævnet burde have anerkendt Grindsted Miljøgruppe som klageberettiget efter miljøbeskyttelsesloven i miljøsager vedrørende virksomheden

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere