1. Præsentation af casen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Præsentation af casen"

Transkript

1 Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem en specifik case. Værktøjerne er udarbejdet som en hjælp til at foretage en konkret beregning af et rent salg, sammenholdt med overdragelse af en virksomhed gennem succession hvor køber kompenseres for, at overtage skattebyrden enten i form af en gave eller ved et nedslag for den overtagne skattebyrde. Værktøjerne indeholder desuden også beregning af forskellige muligheder som sælger har for, at tildele køber afgiftsfrie gaver, og dermed lette finansieringen for køber. Til slut følger en beregning af værdien af skatteudskydelsen for køber på avancer og afskrivninger. Notatet indeholder ikke en komplet teknisk beskrivelse af alle relevante forhold som er vigtige for et generationsskifte, men relaterer sig kun til de præsenterede værktøjer. Værktøjerne bidrager til, at den bedst mulige beslutning for din kunde træffes på et velkvalificeret grundlag. Der er også en tasteguide til værktøjerne. Forløb 1. Præsentation af casen 2. Fri handel 3. Succession og gave 4. Værdien af skatteudskydelsen 1. Præsentation af casen Ejnar er 55 år og bor på en mellemstor husdyrbedrift sammen med sin kone Elly og deres eneste søn Mads. Ejnar driver en velkonsoliderede virksomhed i personligt regi. Han ønsker nu at lægge en plan for fremtiden, så han kan gå på pension sammen med Elly. Ejnar kender i forvejen den offentlige vurdering, men får, i forbindelse med tankerne om salg, en mægler ud for at vurdere ejendommen. Værdierne af ejendommen ser herefter således ud Offentlig vurdering 85 % af vurdering Handelsværd i

2 Lån i ejendommen Samlede lån Ejendommen Ejnar opsøger nu sin rådgiver for at få at vide, hvilke forskellige muligheder han har for at afhænde sin virksomhed. Ejnar vil gerne have et overblik over de skatter og afgifter et generationsskifte til Mads afføder kontra et rent salg til tredjemand. Forudsætninger: Aktiver og passiver i virksomheden (handelsværdier) Virksomheden Betalingsrettigheder Leveringsrettigheder Driftsmidler Beholdninger Virksomhedsaktiver i alt Leverandørgæld Finansiel leasing Kassekredit Virksomhedsgæld i alt Avance og genvundne afskrivninger Den regulerede anskaffelsessum udgør 6 mio. kr. v/ offentlig vurdering v/ 85 % v/ handelsværdi Ejendom Genvundne afskrivninger på bygninger

3 Ophør af VO Opsparet overskud Acontoskat Opsparingskonto 34 % % % % I alt Det lægges i det følgende til grund, at der ikke er avancer af betydning på øvrige aktiver, og at de kan overdrages til ca. den bogførte værdi. I værktøjet er der dog laven en opsplitning i det som succederes i og andre avancer, af hensyn til brugen i andre tilfælde. Bemærk at der i casen er forskel på størrelsen af genvundne afskrivninger på bygninger, ved forskellige værdier af ejendommen. 2 Fri handel Ved salg i fri handel til 3. mand antages det, at prisen følger mæglervurderingen som lyder på 12 mio. kr. Ejnar vil ved salg til 3. mand skulle beskattes af fortjenesten. Det forudsættes at virksomhedsordning ophører med salget, således at ejendomsavance beskattes som kapitalindkomst og at opsparingen i virksomhedsordning kommer ud til endelig beskatning. Provenuberegning Salgssum Virksomhedsaktiver Salgspris i alt Gæld i ejendommene Øvrig gæld i virksomheden Skattebyrde EBL 42 % af 6 mio Skattebyrde GA 55,6 % af 1 mio Skattebyrde VO (55.6 % af ) (acontoskat) Provenu anslået efter skat Ejnar får således et samlet provenu efter skat på 4,9 mio. kr., såfremt han vælger at sælge sin virksomhed til 3. mand. Såfremt Ejnar vælger at fortsætter virksomhedsordningen, kan avancen opspares til 23,5 pct. (2015) i skat, men der vil senere skulle ske beskatning af opsparing, hvorfor man skal tage højde for at der er en latent skattebyrde. Se værktøjet, hvor provenuet - såfremt avancen opspares - er på kr. men hvor der hviler en latent skattebyrde på opsparingen, der er forøget med avancen, på i alt kr. Tages højde for den latente skat reduceres provenuet til godt 4,1 mio. kr. 3

4 Ejnar skal dog være opmærksom på at finansiering af en sådan bedrift ofte kræver en velkonsolideret landmand, som har en betydelig egenkapital, og som har bevist hans evner som leder, således at han har adgang til at låne til driftskapitalen til en rimelig rente. Køber vil ofte have svært ved at få finansieret ejendommen. Lad os antage at ejendommen kan belånes i realkredit med 70 pct., hvilket er ca. 8,4 mio. kr. Køber skal herefter selv finansiere yderligere 3,6 mio. kr. enten i form af egenkapital eller banklån. Det er der få nyuddannede landmænd der kan præstere. Erfaringer fra praksis viser også at de store landbrug ikke uden videre kan overtages af en yngre landmand grundet mangel på driftsledererfaring, der gør det vanskeligt at låne det fornødne kapital i banken. Selvom det er muligt at belåne ejendommen næsten 100 pct., vil det ikke være tilrådeligt, da der i så fald er for lille et finansielt beredskab til at imødegå de risici, der altid vil være enten i form af prisfald for fast ejendom eller nedgang i driftsresultatet pga. faldende priser, sygdom eller andre svigt i produktionen. Og dette under forudsætning af at banken overhovedet vil finansiere det resterende. 3 Succession og gave Vælger Ejnar at overdrage ejendommen til sin søn, kan han gøre det gennem succession. Når Ejnar overdrager virksomheden til Mads med succession, betyder det, at Mads overtager de skatteforpligtelser, der hviler på ejendommen/virksomheden. Ejnar ikke skal beskattes af avancer eller genvundne afskrivninger og Hvis der gives en gave i forbindelse med overdragelsen, ved gaveafgiftsberegningen som kompensation for den overtagne skattebyrde, kan beregnes en såkaldt passivpost, som nedsætter den afgiftspligtige gave Som alternativ til beregning af passivpost kan der aftales et nedslag i overdragelsesprisen på baggrund af en andel af den udskudte skat som køber overtager i forbindelse med successionen nedslaget fordeles forholdsmæssigt på de overdragede aktiver Nedenfor vises hvorledes handlen kan berigtiges ved hel eller delvis gave. Det vises i forhold til begge alternativer til kompensation af den overtagne skattebyrde først hvor der kompenseres ved passivpost, der fragår ved beregning af gaveafgift, dernæst hvor kompensationen er givet som nedslag i overdragelsesprisen. Når man overdrager indenfor den afgiftsberettigede kreds, har man mulighed for ved værdiansættelse af ejendommen at sætte den til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 pct. svarende til 8,5 mio. kr., hvilket som udgangspunkt er den laveste pris SKAT vil acceptere, uden at det udløser gaveafgift. Mads vil derfor kunne overtage ejendommen til 8,5 mio. kr. Hertil kommer de øvrige aktiver på 4,5 mio. kr., dvs. en samlet pris på 13 mio. kr. Overdragelse til Mads ved beregning af passivpost Købssum

5 Virksomhedsaktiver Samlet købssum Overtagen gæld, ejendommen Overtagen gæld, virksomhed Vederlag, der berigtiges helt eller delvis ved gave Overdragelse til Mads ved nedslag i overdragelsesprisen Købssum Virksomhedsaktiver Samlet købssum Overtagen gæld, ejendommen Overtagen gæld, virksomhed Vederlag, der berigtiges helt eller delvis ved gave Fuld gave Berigtiges handlen fuldt ud med en gave kan gaveafgiften beregnes således: Gaveafgift ved beregning af passivpost Berigtiget ved gave Passivpost 30 % af 2,5 mio. (EBL) Passivpost 30 % af 0,6 mio. (GA) kr. opsparet til 34 pct. passivpost 12 pct kr. opsparet til 32 pct. passivpost 13,5 pct kr. opsparet til 30 pct. passivpost 15 pct kr. opsparet til 28 pct. passivpost 16,5 pct Gaveafgiftspligtig værdi Afgiftsfri bundgrænse Afgiftspligtig gave pct. Gaveafgift heraf Tinglysningsafgift anslået Gaveafgift til betaling Fuld gaveoverdragelse ved brug af passiv post medfører således gaveafgift på kr. for Mads. Gaveafgift ved nedslag i overdragelsesprisen Berigtiget ved gave Afgiftsfri bundgrænse Afgiftspligtig gave pct. Gaveafgift heraf Tinglysningsafgift anslået Gaveafgift til betaling Fuld gaveoverdragelse ved nedslag i overdragelsesprisen medfører således gaveafgift på kr. for Mads. Minimum afgiftsfri gave Ofte vil sælger have behov for at kunne trække likviditet ud af handlen til brug for køb af ny ejendom og 5

6 midler til fx pensionisttilværelsen. Ønsker Ejner at give maksimal gave uden at det udløser gaveafgift, kan den maksimale afgiftsfrie gave beregnes således: Tinglysningsafgiften er anslået til kr. hvilket er 0,6 pct. af den offentlige ejendomsvurdering. Tinglysningsafgiften kan fradrages i gaveafgiften. Gaven kan således øges med 100/15 eller *100 /15 = kr. Dette giver følgende minimumsgaver i de to situationer: Afgiftsfri gave ved beregning af passivpost Passivpost avancer Passivpost VO Afgiftsfri bundgrænse Gave til modregning i tinglysningsafgift Gave uden afgift Kontant betaling Samlet vederlag Afgiftsfri gave ved nedslag i overdragelsesprisen Afgiftsfri bundgrænse Gave til modregning i tinglysningsafgift Gave uden afgift Kontant betaling Samlet vederlag Ved overdragelse til 85 pct. af ejendomsværdien og med størst mulig gave uden afgift, bør gaven til Mads ikke være mindre end 1.5 mio. kr. når Mads kompenseres for den overtagne skattebyrde ved brug af passivpost. Ved overdragelse ved nedslag i overdragelsesprisen vil der stadig kunne ydes en gave på kr. uden at det udløser gaveafgift. Gavegiver betaler afgift Det kan overvejes, at lade gavegiver betale afgiften, da der ikke beregnes gaveafgift heraf, jf. boafgiftsloven 24 stk. 5. I steder for at lade køber betale gaveafgiften kan overdragelsen berigtiges så køber får en mindre gave, og betaler et kontantvederlag, som gavegiver så bruger til at betale gaveafgiften med. Med udgangspunkt i at der ud af 4,7 mio. kr. kan gives en afgiftsfri gave på kr., således at der i udgangspunktet betales afgift af kan gaven splittes op i en gave, som der beregnes afgift af, og i selve afgiftsbetalingen. Gaveafgift betales af forældre ved beregning af passivpost Gave, hvoraf der skal betales afgift Gavedel, når modtager betaler afgiften ( /115)* Kontant betaling ( ) Afstemning afgift af gavedel (15 % af ) Netto modtaget gavedel+ afgift Sparet afgift ( ) Samlet handel med fuld gave hvor gaveafgift betales via forældrene Gaveafgift betales af forældre ved beregning af passivpost Samlet købesum, jf. tidligere

7 Berigtigelse ved overtagelse af gæld, jf. tidligere Berigtigelse ved kontant betaling Berigtigelse ved gave Passivpost i alt, jf. tidligere Afgiftsfri bundgrænse Gaveafgiftspligtig beløb Gaveafgift 15 pct Tinglysningsafgift Gaveafgift til betaling af forældre Gave i alt, inkl. betalt gaveafgift Anvendes i stedet nedslag i overdragelsesprisen vil beregningen se således ud: Gaveafgift betales af forældre ved nedslag i overdragelsesprisen Gave, hvoraf der skal betales afgift Gavedel, når modtager betaler afgiften ( /115)* Kontant betaling ( ) Afstemning afgift af gavedel (15 % af ) Netto modtaget gavedel+ afgift Sparet afgift ( ) Samlet handel med fuld gave hvor gaveafgift betales via forældrene Gaveafgift betales af forældre ved nedslag i overdragelsesprisen Samlet købesum, jf. tidligere Berigtigelse ved overtagelse af gæld, jf. tidligere Berigtigelse ved kontant betaling Berigtigelse ved gave Afgiftsfri bundgrænse Gaveafgiftspligtig beløb Gaveafgift 15 pct Tinglysningsafgift Gaveafgift til betaling af forældre Gave i alt, inkl. betalt gaveafgift Værdien af skatteudskydelsen For køber består fordelen ved succession i, at successionen giver sælgeren en stor skattemæssig fordel som sædvanligt vil afspejle sig i en lavere overdragelsespris for virksomheden. Men det er mindst lige så vigtigt, at Mads kender de skattemæssige konsekvenser for ham af at succedere i avancen, således han ved hvilken byrde han overtager ved succession. Kun derved kan han vurdere om den mindre pris for ejendommen som følge af successionen er optimal for ham. Da det er køber, der påtager sig en forpligtelse, bør det være køber, der afgør, om en overdragelse skal ske med succession eller ej. Køber påtager sig en forpligtelse til ved en senere skattepligtig afståelse at svare skat ud fra den oprindelige anskaffelsessum på aktiverne inkl. indeksering mv. Dvs. Mads overtager den latente 7

8 skatteforpligtelse på de aktiver, der overtages med succession. Beskatningen af avancer udskydes således til købers afståelse af virksomheden. Mads skal være opmærksom på, at den ejendomsavance han succederer i vil blive mindre ad åre på baggrund af kr. tillæg og indeksering. Ved succession i genvundne afskrivninger skal Mads også være opmærksom på, at han overtager Ejnars afskrivningsgrundlag, hvilket har betydning for den løbende beskatning. Ejendomsavancen Når Mads succederer, overtager han en ejendomsavance på kr. (anskaffelsessummen indekseres) Mads forventer at bo på gården i de næste 14 år. Skat af avance i 2016 v. 42 pct. er kr. Derfor tilbagediskonteres skatten i 14 år, for at se hvor stort et nedslag Mads reelt skal have for at overtage den latente skat. Der tilbagediskonteres med en efter-skat-rente, som skal fastsættes efter de konkrete omstændigheder. 8

9 År Likviditet efter finansiering inkl. indeksering Diskontering 1 0,97 0,95 0,93 0,90 0,75 0,73 0,72 0,70 Nutidsværdi Kalkulationsrente 4,5 % For at Mads skal overtage med succession skal han mindst have et nedslag på nutidsværdien af skattebyrden hvilket ved 4,5 pct. er kr. for at ville acceptere successionen. Bemærk at passivposten på 30 % af 2,5 mio. kr. svarende til kr. er tilstrækkeligt til at dække den ulemper Mads overtager. Afskrivninger Mads overtager ved succession sine forældres afskrivningsgrundlag på 5 mio. på bygningerne. Den nedskrevne værdi er kr. og den årlige maksimale afskrivning på 7 % udgør kr. Med en fradragsværdi af afskrivningen på 55,6 % er værdien af den årlige afskrivning kr. Såfremt bygningerne sælges til 3. mand vil overdragelsessummen være Den årlige maksimale afskrivning på 7 % udgør kr., hvilket giver en fradragsværdi ved 55,6 % på kr. Ud fra en forventning om at bygningerne i år 12 vil kunne sælges til kr. vil de samlede tilbagediskonterede værdier af afskrivningerne i de to situationer kunne opgøres således: Afskrivnings grundlag Fradragsværdi af afskrivning Tilbagediskonteret 2 % e/ skat Afskrivnings grundlag Fradragsværdi af afskrivning Tilbagediskonteret 4,5 % Fordel /ulempe Nedskreven værdi 55,6 % Nedskreven værdi 55,6 %

10 I alt I dette tilfælde ser vi, at Mads får en ulempe på kr. ved at succedere i en avance på 1 mio. kr., da nutidsværdien af fradragsværdien af afskrivningerne på Ejnars afskrivningsgrundlag er kr. mens nutidsværdien af fradragsværdien af afskrivninger på handelsværdien udgør kr. Mads får en passivpost på kr., der i dette tilfælde ikke dækker ulempen. Ulempen er meget afhængig af forholdet mellem afskrivningsgrundlag, handelsværdi og nedskreven værdi. Særligt hvor avancen er lav (lille forskel mellem handelsværdi og nedskreven værdi) vil man kunne opleve at der er en egentlig fordel også for Mads i at succedere, når han kan afskrive på et højere grundlag forudsat at han kan udnytte afskrivningerne. Var handelsværdien på bygningerne i stedet 1,8 mio. kr. ville Mads alene have succederet i en avance på kr., hvilket ville give en passivpost på kr. Da ulempen i dette tilfælde kun udgør kr. vil Mads være godt dækket for ulempen, forudsat at han vil kunne foretage afskrivninger med fuld fradragsværdi. Der er mulighed for at indsætte et forventet afståelsesår og beløb, så der kan tages hensyn til evt. genvundne afskrivninger/tab, hvis køber kun forventer at drive virksomhed i f.eks. 10 år. 5. Nedslagsberegninger Det er muligt at kompensere Mads for at overtage skattebyrden ved succession gennem enten en passivpost ved opgørelse af gaveafgiften, eller ved at der gives et prisnedslag ved værdiansættelsen af ejendommen. Prisnedslaget beregnes ud fra den skat, som Ejnar skulle have betalt, såfremt overdragelsen ikke sker med succession. Mads bør mindst kompenseres for at overtage skattebyrden svarende til den tilbagediskonterede værdi af skattebyrden. Mads skal i eksemplet således som minimum have et nedslag i prisen på kr. Forskellen mellem den skat som Ejnar skal betale og nutidsværdien af skattebyrden, som er opgjort ud fra Mads investeringshorisont og renteniveau, er fordelen ved successionen. Dette er i eksemplet opgjort til kr. Alt efter forhandlingsstyrken mellem parterne, bør denne fordel også fordeles mellem parterne. I eksemplet er der taget udgangspunkt i en fordeling med 50% til hver, hvilket er begrundet i et svar fra Skatteministeriet i forbindelse med indførelse af reglerne for medarbejder succession. Konkret betyder det at Ejnar får et merprovenu på kr. ved at overdrage med succession. Mads kompenseres med et skattenedslag på kr. svarende til nutidsværdien af skattebyrden på og hans andels af fordelen ved succession på kr. Købspris uden succession Skat Nutidsværdi skat Pris før deling af fordel ved succession (købspris uden succession - nutidsværdi)

11 Sælgers provenu uden succession Købers pris uden succession (før deling) Forskel Fordeling til sælger 50,0% Sælgers provenu uden succession Halvdeling af forskellen Sælger provenu med succession Handelspris uden nedslag Sælgers provenu med succession Nedslag Kurs / Fuld skattebetaling kurs Passivpost % SKAT har i flere afgørelser ikke ville anerkende, at der kan ske en fordeling af fordelen ved succession mellem sælger og køber. Det betyder, at Mads efter SKATs opfattelse alene kan få nedslag i prisen svarende til den tilbagediskonteret værdi af skattebyrden. Det betyder, at Ejnar hvis han får hele fordelen ved succession får et merprovenu på kr. Mads der kun kompenseres med den tilbagediskonterede værdi af skattebyrden, skal i givet fald være meget opmærksom på, om han har sat hans investeringshorisont rigtig. Fastsættelsen af skattenedslaget er undergivet SKATs prøvelse. Praksis er endnu meget sparsom i forhold til fastsættelse af investeringshorisont og renteniveau. Det anbefales derfor at nedskrive overvejelserne vedrørende investeringshorisont og renteniveau, således at man har disse, hvis SKAT anmoder om oplysninger om, hvorledes nedslaget er fastsat. Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte SEGES. 11

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

S 2892 - Offentligt. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF).

S 2892 - Offentligt. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF). S 2892 - Offentligt j.nr. 06-008189 Dato : Til Folketingets Lovsekretariat Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF). Kristian Jensen /Michael Bjørn Hansen Spørgsmål: Skal

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Generationsskifte Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Mange virksomhedsejere skal på et tidspunkt tage stilling til generationsskifte af virksomheden. Måske ønsker ejeren,

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - kursansættelse af eventualskat - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - kursansættelse af eventualskat - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - kursansættelse af eventualskat - SKM2015.131.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.131.LSR anerkendte

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Strategisk salgsplanlægning Hvor skal dansk landbrug hen?

Strategisk salgsplanlægning Hvor skal dansk landbrug hen? Strategisk salgsplanlægning Hvor skal dansk landbrug hen? Hvad skal vi omkring? Hvilken retning tror vi tingene tager i dansk landbrug de næste 10 år (Torben) Hvad betyder det for min planlægning af salg

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

NYT. Nr. 9 årgang 5 SEPTEMBER 2008

NYT. Nr. 9 årgang 5 SEPTEMBER 2008 NYT Nr. 9 årgang 5 SEPTEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Folketinget er på sommerferie, og der er ikke verserende lovforslag af relevans. Der er enkelte udkast til lovforslag

Læs mere

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården Udgifter, der fordeles forholdsvis mellem jord, driftsbygninger og stuehus: Nedbrydningsudgifter Ejendomsmæglerhonorar, også tidligere vurderinger

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Alternative finansieringsformer earn out Ansvarlig RMN Oprettet Projekt: 7428, Ejerskifte2020 Side 1 af 7

Alternative finansieringsformer earn out Ansvarlig RMN Oprettet Projekt: 7428, Ejerskifte2020 Side 1 af 7 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Alternative finansieringsformer earn out Ansvarlig RMN Oprettet 29-11-2016 Projekt: 7428, Ejerskifte2020 Side 1 af 7 Beskrivelse, analyse og vurdering

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Copenhagen Business School Generationsskifte Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Uffe Conradsen og Peter Kilsgaard Mortensen 07-12-2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD?

Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD? Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD? PRÆSENTATION Søren Hjorth, chefkonsulent i skatteafdelingen SEGES

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER

Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER Vejleder: Lars Henriksen Forfatter: Britt Søndergaard Larsen Aflevering: 3. maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

En omlægning af selskabsskatten, hvor satsen sættes ned samtidig med, at skattegrundlaget bredes mere ud, vil indebære en række fordele.

En omlægning af selskabsskatten, hvor satsen sættes ned samtidig med, at skattegrundlaget bredes mere ud, vil indebære en række fordele. i:\december 99\selskabsskat-la.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 December 1999 RESUMÈ MULIGHED FOR LAVERE SELSKABSSKAT Ser man nærmere på den danske selskabsskat, er der gode muligheder

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Viden til Tiden Generationsskifte / Ejerskifte 26. november 2015 Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Agenda Generelt om generationsskifte/ejerskifte Har du den rigtige virksomhedsstruktur Generationsskifte

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere