KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONCEPT for billige boliger Andelsboliger"

Transkript

1 KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE KØBENHAVN Ø TLF

2 KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 2 af 48

3 Indhold / 1/ Sammenfatning...4 2/ Idegrundlag...6 3/ Organisationskoncept Fonden Ledelse Samarbejdet med Københavns Kommune Fondens boligtilbud Tildeling af boliger / Finansieringskoncept De driftsøkonomiske forudsætninger De anlægsøkonomiske forudsætninger Den finansielle konstruktion Huslejens følsomhed Andelsværdiens følsomhed Indskudslånenes forrentning og afvikling Samlet vurdering af den finansielle konstruktion Følsomhedsberegninger / Design- og teknikkoncept Industrialisering af byggeprocessen Byggeprincipper Screening af leverandører Designprocessen Energi og Miljø Pilotprojekt...30 A. Bilag...31 KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 3 af 48

4 1/ Sammenfatning Dette koncept er baseret på andelsboliger og kan meget enkelt kan beskrives i tre overlappende delkoncepter: Et Organisatorisk koncept, Et Design- & Teknikkoncept og Et Finansielt koncept. Konceptet for andelsboliger vil blive suppleret med koncepter for Fondens samarbejde med almene boligorganisation og pensionskasser samt tilvejebringelse af ejer- og udlejningsboliger. Initiativ til stiftelse af Fonden for billige boliger blev taget i foråret 2006 og den endelige stiftelse er foretaget den 22. august 2006 af Akademisk Arkitektforening, BoligfondenKuben, DISFonden, KAB Fonden samt Kooperationen. Fonden er registreret den 6. oktober 2006 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR nr , jf. bilag 1. med en Fondskapital på 1,25 mio. kr. Fonden vil påtage sig bygherrerollen ved opførelse af billigboliger m.v. på såvel kommunalt som ikke-kommunalt ejede grunde. Fonden vil tilbyde gode boliger til rimelige priser, især præfabrikerede, industrielt fremstillede boliger i god kvalitet samt i design og arkitektur af primært danske arkitekter. Fondens arbejde vil være styret af principper om storleverance, industrialisering, digitalisering, kundeindflydelse, task force og lean forvaltning samt solidarisk og langsigtet finansiering. Et veldesignet industrielt boligprodukt leveret i Danmark til en rimelig pris fastsat ud fra en fornuftig balance mellem produktionspris, transportpris og lokal markedspris vil være realistisk. Fonden har indgået rammeaftaler med leverandører om byggekomponenter og design, og vil i et pilotprojekt demonstrere disse inden den videre projektudvikling. Fonden vil tilbyde billigboliger og almindelige andels- og ejerboliger. Andels- og ejerboliger vil blive prissat forsigtigt og således også medvirke til at forsyne byen med gode boliger til rimelige priser. Fonden vil for billigboligerne tilbyde lang finansiering til lav rente, der understøttes af bygherresubsidiering. Der er indgået aftaler med finansieringsinstitutter om nødvendig realkreditfinansiering og byggelån m.v. Finansieringsmodellen i billigboligerne (BILLIGBOLIG BASIS) er p.t. baseret på dels at andelsboligforeningen finansierer 80 % af købesummen gennem: Et afdragsfrit realkreditlån med 10 års afdragsfrihed og fast rente i 10 år og efterfølgende refinansiering, En renteudjævningskredit fra Fonden med lang løbetid og lav rente, der udbetales successivt til andelsboligforeningen til nedbringelse af renteudgifterne i en startperiode og som efterfølgende successivt tilbagebetales til Fonden, og dels at andelshaverne finansierer 20 % af købesummen gennem: Kontant udbetaling på ca. 5 % af købesummen. DBO E KONCEPT-rev0 Side 4 af 48

5 Et afdragsfrit indskudslån fra Fonden med ca. 5 % i fast rente og med lang løbetid. Renteudjævningskreditten gør det muligt at tilvejebringe en starthusleje på kr. opgjort i 2005-priser reguleret med 3,5 % p.a. Herved kan der tilbydes boliger til husstande i mellem indkomstgruppen, der ellers ikke ville have råd til at etablere sig på boligmarkedet i de større byer. Sammensætningen af finansieringen kan variere fra projekt til projekt afhængig af rentestrukturen og markedspriserne. Der vil være mulighed for, at andelshaverne kan vælge at afdrage på indskudslånet fra år 1. De billige boliger overdrages principielt efter lodtrækning. Deltagelse i lodtrækningen forudsætter at kriterier, som er tilpasset boligernes målgruppe opfyldes. Fonden har på grundlag af en kortlægning af de danske erfaringer med nyere industrialiseret byggeri foretaget en screening af markedet i Nordeuropa for præfabrikerede boliger og ud fra denne udvalgt et antal mulige leverandører. Der er foreløbig indgået rammeaftale om de første leverancer. Fonden arbejder ud fra en række miljø valgte bygningstyper. og energiprincipper, der kan anvendes på de Fonden har gennem prækvalifikation udvalgt seks arkitektfirmaer, der vil deltage i designet af Fondens præfabrikerede boligtilbud. Fonden har udarbejdet budgetter for projekternes løbetid. Såfremt de forudsatte bygherrevederlag til Fonden kan opnås, akkumulerer Fonden en formue, der efter Fondens vedtægter skal anvendes enten til nye billigboliger eller til gavn for boligforhold m.v. i de lokalsamfund, hvori boligerne er etableret. Konceptet er udarbejdet og redigeret af KUBEN med bistand fra Deloitte for så vidt angår økonomiske modelberegninger og revisionsmæssige betragtninger og fra advokatfirmaet Nielsen & Thomsen for så vidt angår forskellige juridiske problemstillinger for såvel Fonden, andelsboligforeningerne og andelshaverne. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 5 af 48

6 2/ Idegrundlag Borgerrepræsentationen besluttede den 15. december 2005, at der over en 5-årig periode søges opført boliger til en månedlig husleje på kr Direktør Jørgen Nue Møller tog initiativ til etableringen af en erhvervsdrivende fond på almennyttigt grundlag med henblik på at medvirke til realiseringen af Borgerrepræsentationens ønske. Fondens primære mission er at give bestemte befolkningsgrupper med arbejde eller bopæl i Københavns Kommune og andre større byer og bymæssige kommuner adgang til kommunens boligmarked på vilkår, der svarer til deres økonomiske formåen. Fondens første opgave har været at udvikle et organisatorisk koncept, et finansielt koncept samt et design- og teknikkoncept, der muliggør opførelse af boliger til kr. i månedlig husleje i 2005 kr. over 5 år (5*5 projektet): Et Organisatorisk koncept, der konkretiserer Fondens formål som en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, der samarbejder med professionelle aktører med markedskendskab på forretningsmæssige vilkår til fordel for Fondens formål. Et Finansielt koncept, der ved hjælp af volumen og krydssubsidiering kan tilvejebringe en finansiering uden offentlig støtte, der kan opfylde de driftsbudgetmæssige forudsætninger for at udbyde en billigbolig til kr i månedlig boligudgift (husleje). Et Design- og Teknikkoncept, som indebærer samarbejde med virksomheder, der i store serier kan levere præfabrikerede, industrielt fremstillede boligmoduler i et design, der kan tilpasses det lokale miljø, og med lave produktionsomkostninger. Arkitektonisk og designmæssigt bearbejdning af boliger og bebyggelse er en væsentlig del af konceptet. Endvidere er det forudsat, at der kan udvikles en model for og accept af et driftskoncept, der indebærer, at beboerne selv tager aktivt del i renholdelse, lettere vedligeholdelse m.v. med henblik på at opnå lave driftsudgifter i bebyggelserne. Der tilstræbes lavenergiboliger og miljømæssig bæredygtighed. Borgerrepræsentationen besluttede den 23. marts 2006 at videreføre arbejdet med etableringen af billigboliger over de næste 5 år, og Fonden igangsatte udviklingen af et samlet koncept således, at dette kunne forelægges Kommunen i 2. halvår I oktober 2006 valgte Københavns Kommune at forespørge Statsforvaltningen om mulighederne for ved grundsalg at pålægge restriktioner, der kan sikre opførelse af boliger til en rimelig leje. Dette vil indebære, at Københavns Kommune vil opnå en lavere pris end ved et salg uden restriktioner, således at der fremkommer et mindre provenu ved salg af grundarealerne. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 6 af 48

7 I januar 2007 har Statsforvaltningen i en vejledende udtalelse meddelt, at salg af grundarealer med restriktioner ikke lovligt kan finde sted, idet Københavns Kommune ikke har sådanne særlige forpligtelser over for den ovennævnte gruppe borgere. Statsforvaltningens afgørelse har dog ikke haft indflydelse på udviklingen af Fondens koncept, idet Fonden hele tiden har påregnet at skulle betale markedspriser for byggegrunde. En imødekommelse af kommunens forespørgsel ville dog have reduceret behovet for bygherre subsidiering, og derved gjort det muligt hurtigere at opfylde Borgerrepræsentationens ønske. I løbet af første halvdel af 2006 blev det overordnede koncept for billigboliger udviklet til følgende grundlæggende forudsætninger og principper for projektet: Storleverance: At udnytte det betydelige volumen ved samlede udbud af væsentlige bygningsdele Industrialisering og Lean construction : At nyindustrialisere ved at opføre mest muligt af byggeriet under tag på fabrik, og anvende Lean construction principper i alle processer, og samarbejde efter partneringprincipper. Digitalisering: At alle deltagere i projekterne i alle faser af projekterne betjener sig af en fælles portal til samarbejde, erfaringsopsamling og videndeling til alle processer i samarbejdet Kundeindflydelse: At introducere basisboliger med en enkel indretning, som giver kunden mulighed for forskellige valg samt tilkøb. Task force: At samle byggeforretningsføreropgaven hos en enkelt byggeforretningsfører. Lean forvaltning: At Kommunen sikrer slank forvaltning og planlægning, tilvejebringelse af det fornødne plangrundlag, samt i størst muligt omfang kommunale byggemuligheder for etableringen af billigboliger. Solidarisk finansiering: At der i byggesagerne kan anvendes blandede boligformer, så Fondens gevinst fra salg af visse boligtyper kan medfinansiere andre såkaldt krydssubsidiering eller bygherresubsidiering. Langsigtet finansiering: At tilbyde en særlig efterfinansiering af billigboliger baseret på udskydelse af betalingen af Fondens vederlag. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 7 af 48

8 3/ Organisationskoncept 3.1. Fonden Fondens formål er at fremme udvikling og opførelse af billige boliger i danske byer. Fonden kan endvidere støtte tilvejebringelse af gode boligforhold og erhvervsmæssigt opføre, sælge og administrere billige boliger. Fondens navn er Fonden for Billige Boliger (i det følgende Fonden ), og er som en erhvervsdrivende fond stiftet af følgende: Akademisk Arkitektforening, BoligfondenKUBEN, DISFonden KAB Fonden, Kooperationen Fondens bestyrelse er ved stiftelsen den 26. april 2006 følgende: Jørgen Nue Møller (formand) Keld Fuhr (næstformand), udpeget af BoligfondenKUBEN. Henning Thomsen, udpeget af Akademisk Arkitektforening. Børge Faaborg, udpeget af DISFonden. Jesper Nygård, udpeget af KAB Fonden. Ole Løvig Simonsen, udpeget af Kooperationen. Fonden kan indgå aftaler med branchekyndige virksomheder om udførelsen af dele af Fondens aktiviteter og kan tillige stifte og indskyde kapital i virksomheder, der medvirker til fremme af Fondens virksomhed. Desuden kan Fonden tillige drive finansieringsmæssig virksomhed i form af indskud, udlån og garantistillelse. Fonden kan dog ikke selv være driftsherre for almene boliger, idet dette er forbeholdt godkendte almene boligorganisationer. Det er endvidere forudsat, at Fonden kan udbyde både ejer-, andels- og lejeboliger, og at Fonden samarbejder med private bygherrer og grundejere om etablering af billigboliger. Fondens vedtægter og forretningsorden ses i bilag 1 og 2. Overskud i Fonden skal benyttes til fremme af Fondens formål, som er opførelse af billige boliger samt fremme af gode boligforhold, jf. tillige bilag 1 og 2. Fonden er etableret efter Fondslovgivningens almindelige bestemmelser for erhvervsdrivende fonde med en fuldt indbetalt grundkapital på 1,25 mio. kr. Bestyrelsen påregner at afholde mindst seks årlige møder samt årsmøde. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 8 af 48

9 3.2. Ledelse Fonden har på sædvanlige vilkår indgået aftale med KUBEN A/S om at forestå Fondens daglige ledelse, herunder at forestå byggeforretningsførelse og projektudvikling. Opgaven er placeret i et billigbolig-sekretariat i KUBEN OPP A/S. Til udførelse af Fondens opgaver kan trækkes på andre af KUBENs divisioner. Bestyrelsen i Fonden for Bilige Boliger Jørgen Nue Møller Henning Thomsen Keld Fuhr Børge Faaborg Jesper Nygård Ole Løvig Simonsen Sekretariat i Fonden for Billige Boliger Sekretariatets organisation kan ses på www. billigeboliger.dk Arkitekter/Rådgivere Design Leverandører Teknik Figur 1 Organisation af Fonden Det ledelsesmæssige fundament i Fondens daglige arbejde vil blive procesorienteret og baseret på Lean principper Samarbejdet med Københavns Kommune Københavns Kommune tilvejebringer indenfor kommunalfuldmagtens rammer - en række centrale forudsætninger for projektets realisering: Udarbejder plangrundlag i form af lokalplaner m.v. og vurderer den nuværende rummelighed for de kommende års samlede (bolig)byggeri i Kommunens udviklingsplaner. Tilvejebringer i størst muligt omfang kommunale byggemuligheder og overdrager eller udbyder disse efter de gældende regler om salg af kommunale ejendomme. Tilsikrer, at den kommunale sagsbehandling (både plangrundlag og byggesagsbehandling) foregår slankt, stramt og entydigt mellem alle Kommunens afdelinger og indenfor disse. For at sikre at Kommunens sagsbehandling på plan- og byggesagsområdet foregår slankt, stramt og entydigt har Kommunen etableret et tværgående samarbejde mellem KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 9 af 48

10 forvaltningerne, der ledes af de administrerende direktører i Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen Fondens boligtilbud Fonden forventer, at en væsentlig andel af de billige boliger opføres som almene udlejningsboliger. Fonden kan ikke selv forestå drift af almene boliger, men vil samarbejde med interesserede almene boligorganisationer om opførelse af billigboliger baseret på Fondens Design- og teknikkoncept. Almene boliger forudsættes finansieret efter gældende regler med driftsudgifter, der tilpasses det af Fonden skitserede driftskoncept. Fonden vil udvikle et detaljeret koncept herfor i løbet af Fondens målsætning er, at tilbyde billigboliger som andelsboliger, ejerboliger og private udlejningsboliger, men ikke nødvendigvis i alle projekter. Fonden vil udbyde såvel andelsboliger som ejerboliger baseret på Fondens design- og teknikkoncept på boligmarkedets almindelige finansieringsvilkår. Disse boliger vil typisk være større og bedre beliggende i bebyggelsen end billigboligerne. Provenuet fra salg af ejer- og andelsboliger indgår i Fondens finansierings- og økonomimodeller i forbindelse med opførelsen af billigboliger. Det samlede koncept indebærer på mange områder udvikling af nye tekniske, finansielle og organisatoriske konstruktioner. De nye konstruktioner vil variere i de forskellige ejerformer, og Fonden har valgt i første omgang at koncentrere konceptet om etableringen af andelsboliger. Når erfaringerne herfra er indhøstet, bl.a. i forbindelse med gennemførelsen af ét eller flere pilotprojekter, vil Fonden påbegynde udviklingen af koncepter for billigboliger organiseret som ejer- og lejeboliger Tildeling af boliger De almindelige ejer- og andelsboliger sælges af Fonden på markedsmæssige vilkår. Salget vil blive påbegyndt samtidig med, at der annonceres efter interesserede beboere til billigboligerne. Tildelingen af billigboligerne vil ske ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder en række kriterier. Kriterierne tager udgangspunkt i husstandens nuværende størrelse, samlet indkomst og formue, beskæftigelsesstatus samt geografisk beliggenhed af nuværende bolig. For at komme i betragtning til en billigbolig skal husstanden opfylde nedenstående krav. Opfylder husstanden kravene vil den få tildelt to lodder til lodtrækningen. Husstanden må maksimalt udgøres af to personer. (Alle husstande der opfylder kriterierne stilles lige uanset hvor mange børn under 18 år der er i husstanden). Den samlede husstandsindkomst i for to personer må maksimalt udgøre kr. og maksimalt kr. for én person i husstanden (i 2005 kr.). Husstandsformuen ii må maksimalt ved to personer udgøre kr. og kr. for én person i husstanden (i 2005 kr.). Minimum en person i husstanden skal have fast arbejde iii eller være tilmeldt en SUberettiget uddannelsesinstitution iv i Københavns Kommune. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 10 af 48

11 Opfylder husstanden nedenstående til tildeles yderligere ét lod: Enten skal den bolig husstanden fraflytter, være på 65 m 2 (bruttoareal) eller mindre og beliggende i Københavns Kommune Eller skal den bolig (uanset størrelse) husstanden fraflytter, være beliggende udenfor Hovedstadsområdet. v For sammenførte husstande skal kriterier vedr. boligens størrelse og geografiske beliggenhed kun opfyldes for én person i husstanden. En husstand kan maksimalt tildeles tre lodder. Overordnet procedure for adgang til Fondens billigboliger er: 1. Ansøgeren registrerer på hjemmesiden og vil herefter automatisk få tilsendt nyhedsbreve om Fondes billigboligprojekter. Via nyhedsbrevene vil ansøgeren blive orienteret om lodtrækninger til billigboliger. 2. I marts 2007 vil ansøgeren på Fondens hjemmeside kunne hente et ansøgningsskema til de første billigboliger. Ansøgningsskemaet er en erklæring om, at husstanden opfylder kriterierne for tildeling af en billigbolig. 3. Når ansøgeren har udfyldt og sendt skemaet elektronisk til Fondens hjemmeside, registrerer Fonden ansøgerens ønske om at deltage i lodtrækningen om en af de første billigboliger, og ansøgeren vil modtage en elektronisk kvittering via Der foretages en lodtrækning ved Notarius Publicus, og vinderne af lodtrækningen får besked. Vinder ansøgeren ikke i lodtrækningen om de første billigboliger, vil man automatisk via Fondens nyhedsbreve blive orienteret om fremtidige lodtrækninger til nye billigboliger rundt om i København. Ved de efterfølgende lodtrækninger skal ansøgeren på ny bekræfte, at husstanden opfylder kriterierne for tildeling af en billigbolig. 5. Der foretages - blandt vinderne - kontrol af husstandsoplysningerne samt en professionel kreditvurdering. 6. Husstanden godkendes, og aftale om køb af en billigbolig kan herefter indgås. i Alle indtægter i familien indgår i beregningen. Også børns eventuelle indtægter over kr. årligt medregnes. Der medregnes de typer indkomster, der ifølge skattelovgivningen kaldes: Personlig indkomst - det vil sige løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), uddannelsesstøtte, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, pension, honorarer, indtægt ved selvstændig virksomhed og lignende. Positiv kapitalindkomst - dvs. renteindtægter mv.. Renteudgifter, der overstiger renteindtægten, kan ikke fradrages i indkomsten Eventuel aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst op til kr. Kriterier vedr. indkomst følger regler i Boligstøttelovgivningen ii Defineres efter Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte. iii Fast arbejde (i Københavns Kommune) defineres som: Beskæftigelse af varig karakter. Hvis beskæftigelse er tidsbegrænset, skal den have en varighed på mindst er år. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 11 af 48

12 Beskæftigelsen skal have et omfang på mindst 25 timer om ugen. Ovenstående dokumenteres ved ansættelseskontrakt og evt. lønsedler. Ved ansættelse i virksomhed, hvor arbejdet udføres udenfor arbejdspladsen, er arbejdspladsens adresse afgørende. iv Det fremgår af hjemmesiden hvilke uddannelser som er SU-godkendt. v Hovedstadsområdet omfatter Kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, Herlev, Glostrup, Ballerup, Vallensbæk, Albertslund, Ishøj, Høje Taastrup, Gladsaxe, Gentofte, Lyngby Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør, Furesø, Allerød, Hillerød, Gribskov, Egedal, Frederikssund, Frederiksværk Hundested, Solrød, Greve, Roskilde, Køge og Lejre. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 12 af 48

13 4/ Finansieringskoncept 4.1. De driftsøkonomiske forudsætninger Fonden definerer en billigbolig som: en bolig på min. 85 m 2 bruttoetageareal med en husleje ekskl. forbrugsafgifter m.v. på max. kr efter skat, deflateret med en pris- og lønfaktor på 3,5 % p.a. fra betalingsåret til Det forudsættes, at den kontante udbetaling er i niveau af kr. (2005-niveau) for en bolig på 85 m 2, svarende til ca. kr pr. m² eller ca. 5 % af anskaffelsessummen. Forrentningen af den kontante udbetaling indgår ikke i ovennævnte definition af huslejen, hvilket er i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved annoncering af boligudgiften (huslejen) ved køb og leje af boliger i Danmark. Det forudsættes videre, at beboerne selv deltager aktivt i bebyggelsens daglige drift, renholdelse og vedligeholdelse, således at bebyggelsens driftsudgifter kan holdes på lavest mulige niveau, svarende til hvad der er normalt i adskillige ejer- og andelsboligforeninger. Niveauet for driftsudgifterne er i 2005 sat til kr. 144 pr.m 2, der reguleres med en forventet årlig inflationsfaktor på 2 %. Dette indebærer således, at huslejen for at overholde forudsætningerne i Borgerrepræsentationens beslutning, må være max. Kr i 2006, kr i 2007, kr i 2008 (som er et relevant startår) osv. Udtrykt pr. m² kan huslejen beskrives således, at den ikke må overstige kr. 706 pr. m²/år i 2005-priser. Heraf afsættes kr. 144 pr. m 2 til øvrige driftsudgifter, hvorefter der resterer kr. 562 pr. m 2 til renter og afdrag på gæld i forbindelse med købet af boligen. Da huslejen reguleres med 3,5 % p.a. (kr. 25 i 2006) og driftsudgifterne reguleres med 2 % p.a. (kr. 3 i 2006), vil der opstå et råderum i 2006 på kr. 22 pr.m² til yderligere betalinger på gælden. Dette indebærer, at huslejen kan sættes forholdsvis lavt i starten, og at man i løbet af nogle år - afhængig af renteniveau og salgspriser - kan nå op på fuld rentebetaling på gælden, for derefter at påbegynde gældsafviklingen. Det er tillige Fondens målsætning at tilbyde en finansiering, der indebærer en så lille renterisiko som muligt. Mange boliger sættes i dag til salg med mulighed for optagelse af rentetilpasningslån, hvor køberne har en væsentlig risiko for, at udsving i den korte rente medfører ganske betydelige huslejestigninger. Omvendt er renten og dermed huslejen normalt stigende i takt med fastrenteperiodens længde. Fast rente og lav husleje er derfor normalt modsætninger på det korte sigt. Det er derfor opgaven at finde en balance, der giver mindst mulig renterisiko samtidig med at betingelsen om den lave husleje kan opfyldes. Målsætningen er at tilvejebringe en fastrenteperiode på minimum 10 år, og en gennemsnitlig fastrenteperiode der er endnu længere. DBO E KONCEPT-rev0 Side 13 af 48

14 Det er Fondens opfattelse, at huslejebegreber og afdrag på gæld ikke har noget med hinanden at gøre. Husleje er en betaling for en løbende ydelse. Afdrag på gæld har med opsparing at gøre. Om der afdrages på gæld eller ej er en ren formuedisposition, og har derfor ikke noget med husleje at gøre. Der er forskel på den skattemæssige behandling af bruttohuslejen i en ejerbolig, i en andelsbolig og i en lejebolig. For huslejen spiller mindst tre skattemæssige forhold en væsentlig rolle: Rentefradragsreglen, ejendomsværdibeskatningen og grundværdibeskatningen (grundskyld). Fonden må naturligvis forudsætte, at de skattemæssige forhold, der var gældende på overdragelsestidspunktet også er gældende i fremtiden, og Fonden kan ikke sikre at regler, og beskatningsgrundlag ikke ændres hen ad vejen. Uanset at Fonden kan fremskaffe en finansiering, der opfylder de grundlæggende forudsætninger, kan Fonden dog ikke på længere sigt fuldt ud garantere, at de øvrige driftsudgifter kan holde sig på et niveau svarende til kr. 144 pr. m²/år i 2005 reguleret med 2 % p.a. En væsentlig del af de øvrige driftsudgifter omfatter grundskatter, renovationsafgifter m.v., der er bestemt af politiske forhold er udenfor Fondens indflydelse. Endvidere forudsættes det som nævnt, at beboerne i væsentligt omfang selv deltager i vedligeholdelse og renholdelse af bygninger og anlæg. I det omfang bygningsdele med tiden skal udskiftes eller gennemgå en større renovering med professionel bistand, vil det være nødvendigt enten at spare op hertil eller at optage yderligere lån i ejendommen. Det er derfor afgørende, at man vurderer i hvilket omfang, der rettidigt kan opstå en tilstrækkelig friværdi i ejendommen til disse formål. En vigtig faktor til bestemmelsen heraf er den fremtidige udvikling i ejendomspriserne i det lokalområde, hvor bebyggelsen er beliggende. Der er i afsnit 4.4 vist resultatet af følsomhedsberegninger af friværdiens udvikling under forskellige antagelser om udviklingen i ejendomspriserne De anlægsøkonomiske forudsætninger Den anlægsøkonomiske ramme styres især af tre nøgletal: 1. Hvad er grundprisen? 2. Hvad er de samlede produktionsomkostninger? 3. Hvad er markedsprisen for boligerne? Grundpriserne og markedsprisen vil afhænge af konjunkturerne og af beliggenheden, og produktionsomkostningerne kan variere efter konjunkturerne og hvorvidt der er tale om etagebyggeri eller rækkehusbyggeri. For at illustrere størrelsesordenen kan der tages udgangspunkt i et Typeprojekt bestående af 50 billigboliger på 85 m 2 og 50 almindelige andelsboliger på 115 m 2 opført i samme kvalitet, men solgt på sædvanlige finansieringsvilkår, se nedenstående Tabel 1. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 14 af 48

15 Bygherrevederlaget er forskellen mellem Fondens produktionspris inkl. grundudgifter og de salgspriser, Fonden opnår ved salg. Pr. m 2 Billigbolig på Andelsbolig på 85 m m 2 Grundpris kr kr kr. Produktionsomkostninger kr kr kr. Bygherrevederlag kr kr kr. Salgspris kr kr kr. Tabel 1 Det skal bemærkes, at produktionsomkostningerne indeholder alle byggemodningsarbejder og -afgifter, alle entreprise- og leveranceudgifter og alle omkostninger inkl. finansieringsudgifter og moms. Såfremt der ikke havde været muligheder for at anvende et præfabrikeret industrialiseret boligkoncept med stor volumen, ville produktionsomkostningerne formodentlig have været ca. kr højere pr. m 2 og bygherrevederlaget derfor tilsvarende mindre. Det er således i høj grad det samlede koncept, der bidrager til fremskaffelse af Fondens vederlag, og dermed mulighed for at udbyde billigboliger. Endelig skal det fremhæves, at salgsprisen skal fastsættes således, at der ikke opstår uhensigtsmæssig spekulation i boligen. Prisen fastsættes med udgangspunkt i en markedsvurdering. Det antages, at en sådan vurdering ligger i midten af et usikkerhedsinterval på +/-10 %, og salgsprisen sættes herefter til ca. 10 % under markedsvurderingen. Dette skyldes at boligerne skal sælges på projektstadiet, dvs. typisk måneder før, de kan ibrugtages, hvilket normalt indebærer en projektsalgsrabat. Det bemærkes, at salgsprisen for en billigbolig og en almindelig andelsbolig pr. m 2 er den samme, forudsat de er opført i samme kvalitet og med samme beliggenhedsattraktion. De to boligtyper adskiller sig principielt kun ved at der til billigboligen knytter sig et specielt fordelagtigt finansieringstilbud fra Fonden, som Fonden bl.a. finansierer via bygherrevederlaget fra de almindelige andelsboliger Den finansielle konstruktion Den finansielle konstruktion kan være forskellig for en andelsbolig, en ejerbolig, en privat udlejningsbolig og en almen lejebolig. I de første projekter vil der formodentlig primært blive udbudt andelsboliger (samt almene boliger), og belysningen af det finansielle koncept tager udgangspunkt i en andelsbolig. Hovedprincippet i den finansielle konstruktion er, som det fremgår ovenfor, at Fonden bygger såvel almindelige boliger som billigboliger. Bygherrevederlaget er en skattepligtig indtægt for Fonden. Da Fondens stiftere ikke skal have udbetalt udbytte, kan Fonden anvende hele bygherrevederlaget efter skat som basis for udlån til lav rente til KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 15 af 48

16 billigboligerne. Antallet af billigboliger afhænger derfor af, hvor stort Fondens bygherrevederlag er. De første boliger der sættes til salg, vil være klar til indflytning ved primo Det et forudsættes derfor, at boligen sælges til en boligafgift i niveau 2008 således at denne er fast frem til 1. januar Dette indebærer, at den maksimale boligafgift i en billigbolig må være kr Den finansielle konstruktion for en billigbolig opført som en andelsbolig består herefter af følgende. Andelsboligforeningen finansierer 80 %: Ved overtagelse af et afdragsfrit realkreditlån med Kommunegaranti, med fast rente i 10 år og med mulighed for refinansiering efter 10 år. Ved et lavtforrentet kredit på ca. 3-4 % p.a. fra Fonden med variabel rente, med lang løbetid og med mulighed for udskudt rente- og afdragsbetaling. Fondens kredit udbetales successivt til andelsboligforeningen til dækning af en del af renteudgifterne på realkreditlånet og tilbagebetales successivt når råderummet indenfor den årlige regulering på 3,5 % tillader dette. Andelshaverne finansierer 20 %: Ved et afdragsfrit lavt forrentet indskudslån på 5 % p.a. fra Fonden med lang løbetid. Ved en kontant betaling, der udgør kr i 2005-kroner (kr i kroner). De successive udbetalinger fra Fondens kredit til andelsboligforeningen fastsættes endeligt, når renten på realkreditlånet er kendt af hensyn til sikring af huslejeforudsætningen er opfyldt på indflytningstidspunktet. Der er således ikke nogen renterisiko for køberne af en billigbolig, idet Fondens låneudbetalinger præcis udgør forskellen mellem den faktiske renteudgift og det råderum, der er til rentebetalinger i forhold til huslejeforudsætningen på kr i 2005 reguleret med 3,5 % p.a. Fonden giver henstand med rentebetalinger og afdrag på fondskreditten til andelsboligforeningen, indtil der er råderum til tilbagebetaling af kreditten inklusive tilskrevne renter. Målsætningen om at holde huslejen på kr reguleret med 3,5 % p.a. nås altså ved i de enkelte projekter at tilpasse lånevilkårene i Fondens pantebreve, både for så vidt angår rente, løbetid og afdragsfri periode. For så vidt angår prioritetsordenen i tingbogen vil Fondens kredit til andelsboligforeningen respektere realkreditlånet. Fondens indskudslån lyses med første prioritets panteret i andelsbogen. Indenfor denne ramme vil Fondens tilbud om finansiering være dynamisk og vil kunne tilpasses nye finansielle muligheder. Denne finansiering kaldes billigbolig BASIS, og det er denne finansiering, der opfylder forudsætningen om maksimalt kr i husleje i 2005-kroner. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 16 af 48

17 Realkreditlånet i andelsboligforeningen er forudsat optaget som et afdragsfrit rentetilpasningslån med fast rente i 10 år og med løbetid på 30 år. I de billige boliger forudsættes dette lån ved refinansieringen i år 10 erstattet af et nyt 30-årigt lån med fast rente i 10 år og yderligere afdragsfrihed i 10 år, således at realkreditlånet i alt er afdragsfrit i 20 år, hvorefter det afdrages over de næste 20 år. Der er modtaget tilkendegivelser fra realkreditinstitutter om, at denne refinansiering kan gennemføres under forudsætning af, at de til den tid gældende regler giver grundlag herfor. Men det skal understreges, at det er helt op til den enkelte andelsboligforening til den tid at træffe afgørelse herom. Hvis der er købere af billigboliger, der ønsker at spare op ved at afdrage på indskudslånet, vil dette kunne lade sig gøre, idet Fonden tillige tilbyder indskudslån med såvel fuld rente som afdrag fra år 1 kaldet billigbolig OPSPARING. Valget af indskudslån er derfor helt frivilligt, men hvis man ønsker likviditetsmæssig boligudgift på kr om måneden i 2005-kroner, skal man vælge billigbolig BASIS. Finansieringen på grundlag af de p.t. gældende rentevilkår ses i Tabel 2. Finansiering billigbolig BASIS Kr. Pr.m² Kr. Pr. Bolig Salgspris Finansiering: Finansiering i andelsboligforeningen: 1. Realkreditfinansiering m/kommunegaranti Indskudsfinansiering: 1. 5 % -pantebrev til Fonden Kontant betaling I alt Finansiering Huslejeberegning år 1 - m² pr. år: Pr.m² Pr. år Realkredit afdragsfrit fastrente 10 år Renteudjævning fra Fonden Øvrige driftsudgifter Indskudsbetaling: Nettobetaling indskudslån (32,8 % fradrag) Husleje i alt pr. år Husleje pr. måned for 85 m² i Tabel 2 Der er indgået en finansiel samarbejdsaftale med Nordea Bank, Nordea Kredit og BRF Kredit på yderst konkurrencedygtige vilkår. Aftalen indeholder muligheder for etablering af grundkøbsgarantier, byggelånsfinansiering, realkreditfinansiering, kreditvurdering af andelsboligkøbere samt Fondens driftsfinansiering på tilfredsstillinde vilkår. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 17 af 48

18 Huslejens følsomhed Andelshaverens husleje kan i forhold til udgangsbudgettet påvirkes af tre forhold: Driftsudgifterne stiger mere eller mindre end 2 % årligt Renten stiger eller falder ved refinansieringen i år 10 Efter år 10 refinansiering med lån med afdrag Driftsudgifterne Der er i afsnit 4.1 om de driftsøkonomiske forudsætninger redegjort for hvorledes beboerne bidrager til det samlede koncept ved selv at deltage i ejendommens vedligeholdelse m.v., hvorefter de samlede driftsudgifter er ansat til kr. 153 pr. m 2. pr. år, eller kr. om måneden pr. bolig. I driftsbudgettet antages en årlig stigning på 2 % i disse udgifter, svarende til ca. 22 kr. om måneden. Hvis driftsudgifterne stiger mere end 2 %, f. eks., 3 % årligt vil dette udløse en huslejeforhøjelse på 11 kr. (2008-priser) om måneden udover det budgetterede. Priser og løn følges normalt nogenlunde ad, og en stigning i inflationen vil derfor med tiden udlignes af højere løn. Renteudgifterne Fondens renteudjævningskredit udbetales successivt således, at andelshaverne ikke har nogen risiko for stigende renteudgifter de første 10 år. Hvis andelsboligforeningen ved refinansieringen vælger et lån med højere rente stiger huslejen, idet Fondens renteudjævningskredit i perioden efter år 10 er baseret på sammen renteniveau, som i år Hvis andelsboligforeningen vælger et lån med lavere rente falder huslejen altså. Hvis den 10-årige rente ved refinansieringen i år 10 er steget med 1 %-point fra ca. 4,75 % til ca. 5,75 %, medfører dette en stigning i boligafgiften på ca kr. i 2018 svarende til ca. 870 kr. i 2005-priser (deflateret med 3,5 %). Hvis renten stiger før byggeriet overdrages til andelsboligforeningen, vil Fondens renteudjævningskredit blive justeret svarende til rentestigningen. Dette indebærer imidlertid, at andelsboligforeningen bebyrdes i en længere årrække med tilbagebetalinger af renteudjævningskredit. Såfremt den 10-årige rente stiger til meget over 5 %, må Fonden ud fra en risikobetragtning overveje, om der skal finansieres med lån med kortere rente, eller om man overhovedet kan bygge billige boliger ved det angivne renteniveau. Afdrag Som beskrevet i afsnit 4.1 indgår afdrag ikke i Fondens huslejebegreb. Hvis der afdrages på realkreditlån eller på Fondens indskudslån, er det en betaling, der ligger ud over kr. - huslejen. Derimod ligger tilbagebetalingen af Fondens renteudjævningskredit indenfor denne regulerede leje, idet dette kun er en tidsforskudt betaling af leje, således at Fonden udligner betalinger i starten af forløbet med betalinger sidst i forløbet. Den samlede løbetid af denne kredit afhænger således dels af renten på realkreditlånet og dels af renten på Fondens renteudjævningskredit. Hvis andelsboligforeningen i år 10 refinansierer med et lån med afdrag stiger boligafgiften med afdragsydelsen. Hvis der eksempelvis i år 10 refinansieres til samme rente men med KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 18 af 48

19 afdrag over 20 år, vil boligafgiften stige med ca kr. om måneden. Dette vil da det er en opsparing - som udgangspunkt medvirke til en forøgelse af andelsbevisets værdi med samme beløb. Bestemmelserne i Fondens renteudjævningskredit er således indrettet, at Fonden får panteret i den friværdi i ejendommen, der overstiger den oprindelige andelsværdi, jf. nedenfor. Om afdraget derfor faktisk slår fuldt igennem på andelsbevisets værdi afhænger af, hvor meget ejendomsværdien er steget fra år 1 til år 10. Dette forhold er således en tilskyndelse til andelsboligforeningen til at refinansiere med et nyt afdragsfrit lån, og dermed at holde boligen inden for billigbolig-konceptet Andelsværdiens følsomhed En andelsboligforenings opgave er at eje og drive foreningens ejendom. Andelshaverne har en brugsret til en af foreningens boliger og får som bevis herpå et andelsbevis. Ved fraflytning overdrages andelsbeviset fra sælger til køber til en pris, der skal fastsættes efter andelsboliglovgivningens bestemmelser. Ved den første ibrugtagning af andelsboligforeningens ejendom udarbejdes en åbningsbalance, se Tabel 3, der i dette koncept kan opgøres således på baggrund af de forudsætninger, som er anført ovenfor i Tabel 1: Åbningsbalance billigbolig Pr. Bolig Aktiver: 1. Ejendommens værdi I alt aktiver Passiver: 1. Egenkapital (Indskud) Gæld til realkreditinstitut I alt passiver Tabel 3 Andelsboligforeningens generalforsamling fastsætter hvert år ejendomsværdien efter lovens bestemmelser herom, enten til den oprindelige anskaffelsessum, til den offentlige ejendomsvurdering eller til en pris fastsat af en valuar. Hvis andelsboligforeningen eksempelvis på baggrund af en valuarvurdering kan opregulere ejendomsværdien med 10 % til i alt og gælden uforandret er på , stiger andelsbevisets maksimale salgspris til I dette tilfælde vil andelshaveren kunne sælge andelsbeviset med en gevinst på kr. Hvis omvendt ejendomsvurderingen falder med 10 %, vil andelsbeviset fortsat kunne sælges til maksimalt kr , dvs. uden tab, fordi andelsboligforeningen kan ansætte ejendommens værdi til anskaffelsessummen. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 19 af 48

20 Der er altså alt andet lige kun risiko for tab på andelsbeviset, såfremt ejendommens gæld stiger mere end ejendommens værdi. Som det fremgår af tabellen der viser finansiering af boligen, vil Fonden i år 1 udbetale ca kr. fra renteudjævningskreditten, et beløb der herefter år for år vil være faldende på grund af den faste rente på realkreditlånet, og fordi huslejen reguleres med 3,5 % p.a. I år 1 svarer andelsboligforeningens gæld til Fonden inkl. rentetilskrivning på 3-4 % til i alt ca kr. eller til ca. 1,8 % af ejendommens værdi. Med andre ord skal ejendomsværdien stige med mindst 1,8 % i år 1, for at andelsbeviset ikke skal være mindre værd end i åbningsbalancen, og dermed indebære risiko for tab for en andelshaver, der ønsker at sælge sit andelsbevis. Fonden er overbevist om, at ejendommens værdistigning over tid vil overstige Fondens tilgodehavende i form af udbetalinger fra kreditten inkl. rentetilskrivning med 3-4 %. Fonden vil derfor udstede en tryghedsgaranti bestående i, at Fondens tilgodehavende ultimo året ikke kan overstige forskellen mellem egenkapitalen i andelsboligforeningens åbningsbalance og egenkapitalen opgjort ultimo samme år. Da andelsboligforeningen kan bestemme at fastsætte ejendomsværdien til en lavere værdi end den størst mulige og dermed reducere egenkapitalen, vil Fonden dog forbeholde sig ret til at opgøre sit tilgodehavende på baggrund af en egenkapital baseret på en af Fonden rekvireret mæglervurdering og på baggrund af restgælden på andelsboligforeningens oprindelige prioritetsgæld. Samlet set kan det altså konkluderes, at der for de oprindelige andelshavere kan etableres en billigbolig med en finansiering, der indebærer meget lille risiko for tab, og med en chance for gevinst, men hvor gevinstmulighederne er begrænset. Begrænsningen ligger i at Fondens tilgodehavende kredittilgodehavende vil forøge gælden, således at boligen i længere tid kan have karakter af en billigbolig også for nye andelshavere Indskudslånenes forrentning og afvikling Som det fremgår af Tabel 2, vil Fonden tilbyde et indskudslån til andelshaverne til finansiering af del af indskuddet, der mangler når den kontante betaling på kr. ( i 2005-priser) er betalt. I Tabel 2 er forudsat ydet et lån på kr. Dette lån forudsættes udstedt med en fast årlig rente på p.t. 5 %, og med lang løbetid og afdragsfrihed i en lang periode. Lånene kan ved salg af andelsbeviset gældsoverdrages i en periode på 15 år fra udstedelsen til overdragelsen, forudsat at køber opfylder de anførte kriterier for tildeling af en billigbolig på tidspunktet for overdragelsen. Fonden vil ved overdragelsen af byggeriet tillige overdrage en venteliste til bebyggelsen. Fonden kan formodentlig ikke forpligte andelsboligforeningen til hvilke ventelistekriterier andelsboligforeningen vil anvende. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 20 af 48

Veje til 5.000 billige boliger i København

Veje til 5.000 billige boliger i København Veje til 5.000 billige boliger i København Billigbolig En bolig på 85 m2 til 5.000 kr. i månedlig boligudgift Deflateret med 3,5% fra betalingsår til 2005 Ekskl. forbrugsafgifter Det vil være muligt at

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri

5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri 5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri 0rganisation koncept Udfordringen Boligpolitisk baggrund Byggepolitiske muligheder Det strategiske koncept Fonden for Billige Boliger 1 Udfordringen Kan man

Læs mere

5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri

5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri 5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri Baggrund 0rganisation koncept Udfordringen Boligpolitisk baggrund Byggepolitiske muligheder Det strategiske koncept Fonden for Billige Boliger 1 Udfordringen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge:

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Partnerskaber om almene boliger - bedømmelsesudvalgets indstilling Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05. Billige boliger

1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05. Billige boliger 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger til en månedlig

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 23. juni 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Finanstilsynet 3. november 2015 BANK1 J.nr. 123-0014 /aia Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Denne vejledning anviser, hvordan penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev HAMISGÅRD 11 1 12 3 11 dejlige andelsboliger i attraktivt kvarter ved Hamisgårdvej i Hammelev. Velindrettede boliger til yngre, ældre og børnefamilier. Lyse og luftige rum med flotte lysindfald som skaber

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 ÆLDRE I TAL 2016 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 Ældre Sagen Januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere