KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONCEPT for billige boliger Andelsboliger"

Transkript

1 KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE KØBENHAVN Ø TLF

2 KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 2 af 48

3 Indhold / 1/ Sammenfatning...4 2/ Idegrundlag...6 3/ Organisationskoncept Fonden Ledelse Samarbejdet med Københavns Kommune Fondens boligtilbud Tildeling af boliger / Finansieringskoncept De driftsøkonomiske forudsætninger De anlægsøkonomiske forudsætninger Den finansielle konstruktion Huslejens følsomhed Andelsværdiens følsomhed Indskudslånenes forrentning og afvikling Samlet vurdering af den finansielle konstruktion Følsomhedsberegninger / Design- og teknikkoncept Industrialisering af byggeprocessen Byggeprincipper Screening af leverandører Designprocessen Energi og Miljø Pilotprojekt...30 A. Bilag...31 KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 3 af 48

4 1/ Sammenfatning Dette koncept er baseret på andelsboliger og kan meget enkelt kan beskrives i tre overlappende delkoncepter: Et Organisatorisk koncept, Et Design- & Teknikkoncept og Et Finansielt koncept. Konceptet for andelsboliger vil blive suppleret med koncepter for Fondens samarbejde med almene boligorganisation og pensionskasser samt tilvejebringelse af ejer- og udlejningsboliger. Initiativ til stiftelse af Fonden for billige boliger blev taget i foråret 2006 og den endelige stiftelse er foretaget den 22. august 2006 af Akademisk Arkitektforening, BoligfondenKuben, DISFonden, KAB Fonden samt Kooperationen. Fonden er registreret den 6. oktober 2006 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR nr , jf. bilag 1. med en Fondskapital på 1,25 mio. kr. Fonden vil påtage sig bygherrerollen ved opførelse af billigboliger m.v. på såvel kommunalt som ikke-kommunalt ejede grunde. Fonden vil tilbyde gode boliger til rimelige priser, især præfabrikerede, industrielt fremstillede boliger i god kvalitet samt i design og arkitektur af primært danske arkitekter. Fondens arbejde vil være styret af principper om storleverance, industrialisering, digitalisering, kundeindflydelse, task force og lean forvaltning samt solidarisk og langsigtet finansiering. Et veldesignet industrielt boligprodukt leveret i Danmark til en rimelig pris fastsat ud fra en fornuftig balance mellem produktionspris, transportpris og lokal markedspris vil være realistisk. Fonden har indgået rammeaftaler med leverandører om byggekomponenter og design, og vil i et pilotprojekt demonstrere disse inden den videre projektudvikling. Fonden vil tilbyde billigboliger og almindelige andels- og ejerboliger. Andels- og ejerboliger vil blive prissat forsigtigt og således også medvirke til at forsyne byen med gode boliger til rimelige priser. Fonden vil for billigboligerne tilbyde lang finansiering til lav rente, der understøttes af bygherresubsidiering. Der er indgået aftaler med finansieringsinstitutter om nødvendig realkreditfinansiering og byggelån m.v. Finansieringsmodellen i billigboligerne (BILLIGBOLIG BASIS) er p.t. baseret på dels at andelsboligforeningen finansierer 80 % af købesummen gennem: Et afdragsfrit realkreditlån med 10 års afdragsfrihed og fast rente i 10 år og efterfølgende refinansiering, En renteudjævningskredit fra Fonden med lang løbetid og lav rente, der udbetales successivt til andelsboligforeningen til nedbringelse af renteudgifterne i en startperiode og som efterfølgende successivt tilbagebetales til Fonden, og dels at andelshaverne finansierer 20 % af købesummen gennem: Kontant udbetaling på ca. 5 % af købesummen. DBO E KONCEPT-rev0 Side 4 af 48

5 Et afdragsfrit indskudslån fra Fonden med ca. 5 % i fast rente og med lang løbetid. Renteudjævningskreditten gør det muligt at tilvejebringe en starthusleje på kr. opgjort i 2005-priser reguleret med 3,5 % p.a. Herved kan der tilbydes boliger til husstande i mellem indkomstgruppen, der ellers ikke ville have råd til at etablere sig på boligmarkedet i de større byer. Sammensætningen af finansieringen kan variere fra projekt til projekt afhængig af rentestrukturen og markedspriserne. Der vil være mulighed for, at andelshaverne kan vælge at afdrage på indskudslånet fra år 1. De billige boliger overdrages principielt efter lodtrækning. Deltagelse i lodtrækningen forudsætter at kriterier, som er tilpasset boligernes målgruppe opfyldes. Fonden har på grundlag af en kortlægning af de danske erfaringer med nyere industrialiseret byggeri foretaget en screening af markedet i Nordeuropa for præfabrikerede boliger og ud fra denne udvalgt et antal mulige leverandører. Der er foreløbig indgået rammeaftale om de første leverancer. Fonden arbejder ud fra en række miljø valgte bygningstyper. og energiprincipper, der kan anvendes på de Fonden har gennem prækvalifikation udvalgt seks arkitektfirmaer, der vil deltage i designet af Fondens præfabrikerede boligtilbud. Fonden har udarbejdet budgetter for projekternes løbetid. Såfremt de forudsatte bygherrevederlag til Fonden kan opnås, akkumulerer Fonden en formue, der efter Fondens vedtægter skal anvendes enten til nye billigboliger eller til gavn for boligforhold m.v. i de lokalsamfund, hvori boligerne er etableret. Konceptet er udarbejdet og redigeret af KUBEN med bistand fra Deloitte for så vidt angår økonomiske modelberegninger og revisionsmæssige betragtninger og fra advokatfirmaet Nielsen & Thomsen for så vidt angår forskellige juridiske problemstillinger for såvel Fonden, andelsboligforeningerne og andelshaverne. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 5 af 48

6 2/ Idegrundlag Borgerrepræsentationen besluttede den 15. december 2005, at der over en 5-årig periode søges opført boliger til en månedlig husleje på kr Direktør Jørgen Nue Møller tog initiativ til etableringen af en erhvervsdrivende fond på almennyttigt grundlag med henblik på at medvirke til realiseringen af Borgerrepræsentationens ønske. Fondens primære mission er at give bestemte befolkningsgrupper med arbejde eller bopæl i Københavns Kommune og andre større byer og bymæssige kommuner adgang til kommunens boligmarked på vilkår, der svarer til deres økonomiske formåen. Fondens første opgave har været at udvikle et organisatorisk koncept, et finansielt koncept samt et design- og teknikkoncept, der muliggør opførelse af boliger til kr. i månedlig husleje i 2005 kr. over 5 år (5*5 projektet): Et Organisatorisk koncept, der konkretiserer Fondens formål som en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, der samarbejder med professionelle aktører med markedskendskab på forretningsmæssige vilkår til fordel for Fondens formål. Et Finansielt koncept, der ved hjælp af volumen og krydssubsidiering kan tilvejebringe en finansiering uden offentlig støtte, der kan opfylde de driftsbudgetmæssige forudsætninger for at udbyde en billigbolig til kr i månedlig boligudgift (husleje). Et Design- og Teknikkoncept, som indebærer samarbejde med virksomheder, der i store serier kan levere præfabrikerede, industrielt fremstillede boligmoduler i et design, der kan tilpasses det lokale miljø, og med lave produktionsomkostninger. Arkitektonisk og designmæssigt bearbejdning af boliger og bebyggelse er en væsentlig del af konceptet. Endvidere er det forudsat, at der kan udvikles en model for og accept af et driftskoncept, der indebærer, at beboerne selv tager aktivt del i renholdelse, lettere vedligeholdelse m.v. med henblik på at opnå lave driftsudgifter i bebyggelserne. Der tilstræbes lavenergiboliger og miljømæssig bæredygtighed. Borgerrepræsentationen besluttede den 23. marts 2006 at videreføre arbejdet med etableringen af billigboliger over de næste 5 år, og Fonden igangsatte udviklingen af et samlet koncept således, at dette kunne forelægges Kommunen i 2. halvår I oktober 2006 valgte Københavns Kommune at forespørge Statsforvaltningen om mulighederne for ved grundsalg at pålægge restriktioner, der kan sikre opførelse af boliger til en rimelig leje. Dette vil indebære, at Københavns Kommune vil opnå en lavere pris end ved et salg uden restriktioner, således at der fremkommer et mindre provenu ved salg af grundarealerne. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 6 af 48

7 I januar 2007 har Statsforvaltningen i en vejledende udtalelse meddelt, at salg af grundarealer med restriktioner ikke lovligt kan finde sted, idet Københavns Kommune ikke har sådanne særlige forpligtelser over for den ovennævnte gruppe borgere. Statsforvaltningens afgørelse har dog ikke haft indflydelse på udviklingen af Fondens koncept, idet Fonden hele tiden har påregnet at skulle betale markedspriser for byggegrunde. En imødekommelse af kommunens forespørgsel ville dog have reduceret behovet for bygherre subsidiering, og derved gjort det muligt hurtigere at opfylde Borgerrepræsentationens ønske. I løbet af første halvdel af 2006 blev det overordnede koncept for billigboliger udviklet til følgende grundlæggende forudsætninger og principper for projektet: Storleverance: At udnytte det betydelige volumen ved samlede udbud af væsentlige bygningsdele Industrialisering og Lean construction : At nyindustrialisere ved at opføre mest muligt af byggeriet under tag på fabrik, og anvende Lean construction principper i alle processer, og samarbejde efter partneringprincipper. Digitalisering: At alle deltagere i projekterne i alle faser af projekterne betjener sig af en fælles portal til samarbejde, erfaringsopsamling og videndeling til alle processer i samarbejdet Kundeindflydelse: At introducere basisboliger med en enkel indretning, som giver kunden mulighed for forskellige valg samt tilkøb. Task force: At samle byggeforretningsføreropgaven hos en enkelt byggeforretningsfører. Lean forvaltning: At Kommunen sikrer slank forvaltning og planlægning, tilvejebringelse af det fornødne plangrundlag, samt i størst muligt omfang kommunale byggemuligheder for etableringen af billigboliger. Solidarisk finansiering: At der i byggesagerne kan anvendes blandede boligformer, så Fondens gevinst fra salg af visse boligtyper kan medfinansiere andre såkaldt krydssubsidiering eller bygherresubsidiering. Langsigtet finansiering: At tilbyde en særlig efterfinansiering af billigboliger baseret på udskydelse af betalingen af Fondens vederlag. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 7 af 48

8 3/ Organisationskoncept 3.1. Fonden Fondens formål er at fremme udvikling og opførelse af billige boliger i danske byer. Fonden kan endvidere støtte tilvejebringelse af gode boligforhold og erhvervsmæssigt opføre, sælge og administrere billige boliger. Fondens navn er Fonden for Billige Boliger (i det følgende Fonden ), og er som en erhvervsdrivende fond stiftet af følgende: Akademisk Arkitektforening, BoligfondenKUBEN, DISFonden KAB Fonden, Kooperationen Fondens bestyrelse er ved stiftelsen den 26. april 2006 følgende: Jørgen Nue Møller (formand) Keld Fuhr (næstformand), udpeget af BoligfondenKUBEN. Henning Thomsen, udpeget af Akademisk Arkitektforening. Børge Faaborg, udpeget af DISFonden. Jesper Nygård, udpeget af KAB Fonden. Ole Løvig Simonsen, udpeget af Kooperationen. Fonden kan indgå aftaler med branchekyndige virksomheder om udførelsen af dele af Fondens aktiviteter og kan tillige stifte og indskyde kapital i virksomheder, der medvirker til fremme af Fondens virksomhed. Desuden kan Fonden tillige drive finansieringsmæssig virksomhed i form af indskud, udlån og garantistillelse. Fonden kan dog ikke selv være driftsherre for almene boliger, idet dette er forbeholdt godkendte almene boligorganisationer. Det er endvidere forudsat, at Fonden kan udbyde både ejer-, andels- og lejeboliger, og at Fonden samarbejder med private bygherrer og grundejere om etablering af billigboliger. Fondens vedtægter og forretningsorden ses i bilag 1 og 2. Overskud i Fonden skal benyttes til fremme af Fondens formål, som er opførelse af billige boliger samt fremme af gode boligforhold, jf. tillige bilag 1 og 2. Fonden er etableret efter Fondslovgivningens almindelige bestemmelser for erhvervsdrivende fonde med en fuldt indbetalt grundkapital på 1,25 mio. kr. Bestyrelsen påregner at afholde mindst seks årlige møder samt årsmøde. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 8 af 48

9 3.2. Ledelse Fonden har på sædvanlige vilkår indgået aftale med KUBEN A/S om at forestå Fondens daglige ledelse, herunder at forestå byggeforretningsførelse og projektudvikling. Opgaven er placeret i et billigbolig-sekretariat i KUBEN OPP A/S. Til udførelse af Fondens opgaver kan trækkes på andre af KUBENs divisioner. Bestyrelsen i Fonden for Bilige Boliger Jørgen Nue Møller Henning Thomsen Keld Fuhr Børge Faaborg Jesper Nygård Ole Løvig Simonsen Sekretariat i Fonden for Billige Boliger Sekretariatets organisation kan ses på www. billigeboliger.dk Arkitekter/Rådgivere Design Leverandører Teknik Figur 1 Organisation af Fonden Det ledelsesmæssige fundament i Fondens daglige arbejde vil blive procesorienteret og baseret på Lean principper Samarbejdet med Københavns Kommune Københavns Kommune tilvejebringer indenfor kommunalfuldmagtens rammer - en række centrale forudsætninger for projektets realisering: Udarbejder plangrundlag i form af lokalplaner m.v. og vurderer den nuværende rummelighed for de kommende års samlede (bolig)byggeri i Kommunens udviklingsplaner. Tilvejebringer i størst muligt omfang kommunale byggemuligheder og overdrager eller udbyder disse efter de gældende regler om salg af kommunale ejendomme. Tilsikrer, at den kommunale sagsbehandling (både plangrundlag og byggesagsbehandling) foregår slankt, stramt og entydigt mellem alle Kommunens afdelinger og indenfor disse. For at sikre at Kommunens sagsbehandling på plan- og byggesagsområdet foregår slankt, stramt og entydigt har Kommunen etableret et tværgående samarbejde mellem KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 9 af 48

10 forvaltningerne, der ledes af de administrerende direktører i Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen Fondens boligtilbud Fonden forventer, at en væsentlig andel af de billige boliger opføres som almene udlejningsboliger. Fonden kan ikke selv forestå drift af almene boliger, men vil samarbejde med interesserede almene boligorganisationer om opførelse af billigboliger baseret på Fondens Design- og teknikkoncept. Almene boliger forudsættes finansieret efter gældende regler med driftsudgifter, der tilpasses det af Fonden skitserede driftskoncept. Fonden vil udvikle et detaljeret koncept herfor i løbet af Fondens målsætning er, at tilbyde billigboliger som andelsboliger, ejerboliger og private udlejningsboliger, men ikke nødvendigvis i alle projekter. Fonden vil udbyde såvel andelsboliger som ejerboliger baseret på Fondens design- og teknikkoncept på boligmarkedets almindelige finansieringsvilkår. Disse boliger vil typisk være større og bedre beliggende i bebyggelsen end billigboligerne. Provenuet fra salg af ejer- og andelsboliger indgår i Fondens finansierings- og økonomimodeller i forbindelse med opførelsen af billigboliger. Det samlede koncept indebærer på mange områder udvikling af nye tekniske, finansielle og organisatoriske konstruktioner. De nye konstruktioner vil variere i de forskellige ejerformer, og Fonden har valgt i første omgang at koncentrere konceptet om etableringen af andelsboliger. Når erfaringerne herfra er indhøstet, bl.a. i forbindelse med gennemførelsen af ét eller flere pilotprojekter, vil Fonden påbegynde udviklingen af koncepter for billigboliger organiseret som ejer- og lejeboliger Tildeling af boliger De almindelige ejer- og andelsboliger sælges af Fonden på markedsmæssige vilkår. Salget vil blive påbegyndt samtidig med, at der annonceres efter interesserede beboere til billigboligerne. Tildelingen af billigboligerne vil ske ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder en række kriterier. Kriterierne tager udgangspunkt i husstandens nuværende størrelse, samlet indkomst og formue, beskæftigelsesstatus samt geografisk beliggenhed af nuværende bolig. For at komme i betragtning til en billigbolig skal husstanden opfylde nedenstående krav. Opfylder husstanden kravene vil den få tildelt to lodder til lodtrækningen. Husstanden må maksimalt udgøres af to personer. (Alle husstande der opfylder kriterierne stilles lige uanset hvor mange børn under 18 år der er i husstanden). Den samlede husstandsindkomst i for to personer må maksimalt udgøre kr. og maksimalt kr. for én person i husstanden (i 2005 kr.). Husstandsformuen ii må maksimalt ved to personer udgøre kr. og kr. for én person i husstanden (i 2005 kr.). Minimum en person i husstanden skal have fast arbejde iii eller være tilmeldt en SUberettiget uddannelsesinstitution iv i Københavns Kommune. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 10 af 48

11 Opfylder husstanden nedenstående til tildeles yderligere ét lod: Enten skal den bolig husstanden fraflytter, være på 65 m 2 (bruttoareal) eller mindre og beliggende i Københavns Kommune Eller skal den bolig (uanset størrelse) husstanden fraflytter, være beliggende udenfor Hovedstadsområdet. v For sammenførte husstande skal kriterier vedr. boligens størrelse og geografiske beliggenhed kun opfyldes for én person i husstanden. En husstand kan maksimalt tildeles tre lodder. Overordnet procedure for adgang til Fondens billigboliger er: 1. Ansøgeren registrerer på hjemmesiden og vil herefter automatisk få tilsendt nyhedsbreve om Fondes billigboligprojekter. Via nyhedsbrevene vil ansøgeren blive orienteret om lodtrækninger til billigboliger. 2. I marts 2007 vil ansøgeren på Fondens hjemmeside kunne hente et ansøgningsskema til de første billigboliger. Ansøgningsskemaet er en erklæring om, at husstanden opfylder kriterierne for tildeling af en billigbolig. 3. Når ansøgeren har udfyldt og sendt skemaet elektronisk til Fondens hjemmeside, registrerer Fonden ansøgerens ønske om at deltage i lodtrækningen om en af de første billigboliger, og ansøgeren vil modtage en elektronisk kvittering via Der foretages en lodtrækning ved Notarius Publicus, og vinderne af lodtrækningen får besked. Vinder ansøgeren ikke i lodtrækningen om de første billigboliger, vil man automatisk via Fondens nyhedsbreve blive orienteret om fremtidige lodtrækninger til nye billigboliger rundt om i København. Ved de efterfølgende lodtrækninger skal ansøgeren på ny bekræfte, at husstanden opfylder kriterierne for tildeling af en billigbolig. 5. Der foretages - blandt vinderne - kontrol af husstandsoplysningerne samt en professionel kreditvurdering. 6. Husstanden godkendes, og aftale om køb af en billigbolig kan herefter indgås. i Alle indtægter i familien indgår i beregningen. Også børns eventuelle indtægter over kr. årligt medregnes. Der medregnes de typer indkomster, der ifølge skattelovgivningen kaldes: Personlig indkomst - det vil sige løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), uddannelsesstøtte, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, pension, honorarer, indtægt ved selvstændig virksomhed og lignende. Positiv kapitalindkomst - dvs. renteindtægter mv.. Renteudgifter, der overstiger renteindtægten, kan ikke fradrages i indkomsten Eventuel aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst op til kr. Kriterier vedr. indkomst følger regler i Boligstøttelovgivningen ii Defineres efter Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte. iii Fast arbejde (i Københavns Kommune) defineres som: Beskæftigelse af varig karakter. Hvis beskæftigelse er tidsbegrænset, skal den have en varighed på mindst er år. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 11 af 48

12 Beskæftigelsen skal have et omfang på mindst 25 timer om ugen. Ovenstående dokumenteres ved ansættelseskontrakt og evt. lønsedler. Ved ansættelse i virksomhed, hvor arbejdet udføres udenfor arbejdspladsen, er arbejdspladsens adresse afgørende. iv Det fremgår af hjemmesiden hvilke uddannelser som er SU-godkendt. v Hovedstadsområdet omfatter Kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, Herlev, Glostrup, Ballerup, Vallensbæk, Albertslund, Ishøj, Høje Taastrup, Gladsaxe, Gentofte, Lyngby Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør, Furesø, Allerød, Hillerød, Gribskov, Egedal, Frederikssund, Frederiksværk Hundested, Solrød, Greve, Roskilde, Køge og Lejre. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 12 af 48

13 4/ Finansieringskoncept 4.1. De driftsøkonomiske forudsætninger Fonden definerer en billigbolig som: en bolig på min. 85 m 2 bruttoetageareal med en husleje ekskl. forbrugsafgifter m.v. på max. kr efter skat, deflateret med en pris- og lønfaktor på 3,5 % p.a. fra betalingsåret til Det forudsættes, at den kontante udbetaling er i niveau af kr. (2005-niveau) for en bolig på 85 m 2, svarende til ca. kr pr. m² eller ca. 5 % af anskaffelsessummen. Forrentningen af den kontante udbetaling indgår ikke i ovennævnte definition af huslejen, hvilket er i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved annoncering af boligudgiften (huslejen) ved køb og leje af boliger i Danmark. Det forudsættes videre, at beboerne selv deltager aktivt i bebyggelsens daglige drift, renholdelse og vedligeholdelse, således at bebyggelsens driftsudgifter kan holdes på lavest mulige niveau, svarende til hvad der er normalt i adskillige ejer- og andelsboligforeninger. Niveauet for driftsudgifterne er i 2005 sat til kr. 144 pr.m 2, der reguleres med en forventet årlig inflationsfaktor på 2 %. Dette indebærer således, at huslejen for at overholde forudsætningerne i Borgerrepræsentationens beslutning, må være max. Kr i 2006, kr i 2007, kr i 2008 (som er et relevant startår) osv. Udtrykt pr. m² kan huslejen beskrives således, at den ikke må overstige kr. 706 pr. m²/år i 2005-priser. Heraf afsættes kr. 144 pr. m 2 til øvrige driftsudgifter, hvorefter der resterer kr. 562 pr. m 2 til renter og afdrag på gæld i forbindelse med købet af boligen. Da huslejen reguleres med 3,5 % p.a. (kr. 25 i 2006) og driftsudgifterne reguleres med 2 % p.a. (kr. 3 i 2006), vil der opstå et råderum i 2006 på kr. 22 pr.m² til yderligere betalinger på gælden. Dette indebærer, at huslejen kan sættes forholdsvis lavt i starten, og at man i løbet af nogle år - afhængig af renteniveau og salgspriser - kan nå op på fuld rentebetaling på gælden, for derefter at påbegynde gældsafviklingen. Det er tillige Fondens målsætning at tilbyde en finansiering, der indebærer en så lille renterisiko som muligt. Mange boliger sættes i dag til salg med mulighed for optagelse af rentetilpasningslån, hvor køberne har en væsentlig risiko for, at udsving i den korte rente medfører ganske betydelige huslejestigninger. Omvendt er renten og dermed huslejen normalt stigende i takt med fastrenteperiodens længde. Fast rente og lav husleje er derfor normalt modsætninger på det korte sigt. Det er derfor opgaven at finde en balance, der giver mindst mulig renterisiko samtidig med at betingelsen om den lave husleje kan opfyldes. Målsætningen er at tilvejebringe en fastrenteperiode på minimum 10 år, og en gennemsnitlig fastrenteperiode der er endnu længere. DBO E KONCEPT-rev0 Side 13 af 48

14 Det er Fondens opfattelse, at huslejebegreber og afdrag på gæld ikke har noget med hinanden at gøre. Husleje er en betaling for en løbende ydelse. Afdrag på gæld har med opsparing at gøre. Om der afdrages på gæld eller ej er en ren formuedisposition, og har derfor ikke noget med husleje at gøre. Der er forskel på den skattemæssige behandling af bruttohuslejen i en ejerbolig, i en andelsbolig og i en lejebolig. For huslejen spiller mindst tre skattemæssige forhold en væsentlig rolle: Rentefradragsreglen, ejendomsværdibeskatningen og grundværdibeskatningen (grundskyld). Fonden må naturligvis forudsætte, at de skattemæssige forhold, der var gældende på overdragelsestidspunktet også er gældende i fremtiden, og Fonden kan ikke sikre at regler, og beskatningsgrundlag ikke ændres hen ad vejen. Uanset at Fonden kan fremskaffe en finansiering, der opfylder de grundlæggende forudsætninger, kan Fonden dog ikke på længere sigt fuldt ud garantere, at de øvrige driftsudgifter kan holde sig på et niveau svarende til kr. 144 pr. m²/år i 2005 reguleret med 2 % p.a. En væsentlig del af de øvrige driftsudgifter omfatter grundskatter, renovationsafgifter m.v., der er bestemt af politiske forhold er udenfor Fondens indflydelse. Endvidere forudsættes det som nævnt, at beboerne i væsentligt omfang selv deltager i vedligeholdelse og renholdelse af bygninger og anlæg. I det omfang bygningsdele med tiden skal udskiftes eller gennemgå en større renovering med professionel bistand, vil det være nødvendigt enten at spare op hertil eller at optage yderligere lån i ejendommen. Det er derfor afgørende, at man vurderer i hvilket omfang, der rettidigt kan opstå en tilstrækkelig friværdi i ejendommen til disse formål. En vigtig faktor til bestemmelsen heraf er den fremtidige udvikling i ejendomspriserne i det lokalområde, hvor bebyggelsen er beliggende. Der er i afsnit 4.4 vist resultatet af følsomhedsberegninger af friværdiens udvikling under forskellige antagelser om udviklingen i ejendomspriserne De anlægsøkonomiske forudsætninger Den anlægsøkonomiske ramme styres især af tre nøgletal: 1. Hvad er grundprisen? 2. Hvad er de samlede produktionsomkostninger? 3. Hvad er markedsprisen for boligerne? Grundpriserne og markedsprisen vil afhænge af konjunkturerne og af beliggenheden, og produktionsomkostningerne kan variere efter konjunkturerne og hvorvidt der er tale om etagebyggeri eller rækkehusbyggeri. For at illustrere størrelsesordenen kan der tages udgangspunkt i et Typeprojekt bestående af 50 billigboliger på 85 m 2 og 50 almindelige andelsboliger på 115 m 2 opført i samme kvalitet, men solgt på sædvanlige finansieringsvilkår, se nedenstående Tabel 1. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 14 af 48

15 Bygherrevederlaget er forskellen mellem Fondens produktionspris inkl. grundudgifter og de salgspriser, Fonden opnår ved salg. Pr. m 2 Billigbolig på Andelsbolig på 85 m m 2 Grundpris kr kr kr. Produktionsomkostninger kr kr kr. Bygherrevederlag kr kr kr. Salgspris kr kr kr. Tabel 1 Det skal bemærkes, at produktionsomkostningerne indeholder alle byggemodningsarbejder og -afgifter, alle entreprise- og leveranceudgifter og alle omkostninger inkl. finansieringsudgifter og moms. Såfremt der ikke havde været muligheder for at anvende et præfabrikeret industrialiseret boligkoncept med stor volumen, ville produktionsomkostningerne formodentlig have været ca. kr højere pr. m 2 og bygherrevederlaget derfor tilsvarende mindre. Det er således i høj grad det samlede koncept, der bidrager til fremskaffelse af Fondens vederlag, og dermed mulighed for at udbyde billigboliger. Endelig skal det fremhæves, at salgsprisen skal fastsættes således, at der ikke opstår uhensigtsmæssig spekulation i boligen. Prisen fastsættes med udgangspunkt i en markedsvurdering. Det antages, at en sådan vurdering ligger i midten af et usikkerhedsinterval på +/-10 %, og salgsprisen sættes herefter til ca. 10 % under markedsvurderingen. Dette skyldes at boligerne skal sælges på projektstadiet, dvs. typisk måneder før, de kan ibrugtages, hvilket normalt indebærer en projektsalgsrabat. Det bemærkes, at salgsprisen for en billigbolig og en almindelig andelsbolig pr. m 2 er den samme, forudsat de er opført i samme kvalitet og med samme beliggenhedsattraktion. De to boligtyper adskiller sig principielt kun ved at der til billigboligen knytter sig et specielt fordelagtigt finansieringstilbud fra Fonden, som Fonden bl.a. finansierer via bygherrevederlaget fra de almindelige andelsboliger Den finansielle konstruktion Den finansielle konstruktion kan være forskellig for en andelsbolig, en ejerbolig, en privat udlejningsbolig og en almen lejebolig. I de første projekter vil der formodentlig primært blive udbudt andelsboliger (samt almene boliger), og belysningen af det finansielle koncept tager udgangspunkt i en andelsbolig. Hovedprincippet i den finansielle konstruktion er, som det fremgår ovenfor, at Fonden bygger såvel almindelige boliger som billigboliger. Bygherrevederlaget er en skattepligtig indtægt for Fonden. Da Fondens stiftere ikke skal have udbetalt udbytte, kan Fonden anvende hele bygherrevederlaget efter skat som basis for udlån til lav rente til KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 15 af 48

16 billigboligerne. Antallet af billigboliger afhænger derfor af, hvor stort Fondens bygherrevederlag er. De første boliger der sættes til salg, vil være klar til indflytning ved primo Det et forudsættes derfor, at boligen sælges til en boligafgift i niveau 2008 således at denne er fast frem til 1. januar Dette indebærer, at den maksimale boligafgift i en billigbolig må være kr Den finansielle konstruktion for en billigbolig opført som en andelsbolig består herefter af følgende. Andelsboligforeningen finansierer 80 %: Ved overtagelse af et afdragsfrit realkreditlån med Kommunegaranti, med fast rente i 10 år og med mulighed for refinansiering efter 10 år. Ved et lavtforrentet kredit på ca. 3-4 % p.a. fra Fonden med variabel rente, med lang løbetid og med mulighed for udskudt rente- og afdragsbetaling. Fondens kredit udbetales successivt til andelsboligforeningen til dækning af en del af renteudgifterne på realkreditlånet og tilbagebetales successivt når råderummet indenfor den årlige regulering på 3,5 % tillader dette. Andelshaverne finansierer 20 %: Ved et afdragsfrit lavt forrentet indskudslån på 5 % p.a. fra Fonden med lang løbetid. Ved en kontant betaling, der udgør kr i 2005-kroner (kr i kroner). De successive udbetalinger fra Fondens kredit til andelsboligforeningen fastsættes endeligt, når renten på realkreditlånet er kendt af hensyn til sikring af huslejeforudsætningen er opfyldt på indflytningstidspunktet. Der er således ikke nogen renterisiko for køberne af en billigbolig, idet Fondens låneudbetalinger præcis udgør forskellen mellem den faktiske renteudgift og det råderum, der er til rentebetalinger i forhold til huslejeforudsætningen på kr i 2005 reguleret med 3,5 % p.a. Fonden giver henstand med rentebetalinger og afdrag på fondskreditten til andelsboligforeningen, indtil der er råderum til tilbagebetaling af kreditten inklusive tilskrevne renter. Målsætningen om at holde huslejen på kr reguleret med 3,5 % p.a. nås altså ved i de enkelte projekter at tilpasse lånevilkårene i Fondens pantebreve, både for så vidt angår rente, løbetid og afdragsfri periode. For så vidt angår prioritetsordenen i tingbogen vil Fondens kredit til andelsboligforeningen respektere realkreditlånet. Fondens indskudslån lyses med første prioritets panteret i andelsbogen. Indenfor denne ramme vil Fondens tilbud om finansiering være dynamisk og vil kunne tilpasses nye finansielle muligheder. Denne finansiering kaldes billigbolig BASIS, og det er denne finansiering, der opfylder forudsætningen om maksimalt kr i husleje i 2005-kroner. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 16 af 48

17 Realkreditlånet i andelsboligforeningen er forudsat optaget som et afdragsfrit rentetilpasningslån med fast rente i 10 år og med løbetid på 30 år. I de billige boliger forudsættes dette lån ved refinansieringen i år 10 erstattet af et nyt 30-årigt lån med fast rente i 10 år og yderligere afdragsfrihed i 10 år, således at realkreditlånet i alt er afdragsfrit i 20 år, hvorefter det afdrages over de næste 20 år. Der er modtaget tilkendegivelser fra realkreditinstitutter om, at denne refinansiering kan gennemføres under forudsætning af, at de til den tid gældende regler giver grundlag herfor. Men det skal understreges, at det er helt op til den enkelte andelsboligforening til den tid at træffe afgørelse herom. Hvis der er købere af billigboliger, der ønsker at spare op ved at afdrage på indskudslånet, vil dette kunne lade sig gøre, idet Fonden tillige tilbyder indskudslån med såvel fuld rente som afdrag fra år 1 kaldet billigbolig OPSPARING. Valget af indskudslån er derfor helt frivilligt, men hvis man ønsker likviditetsmæssig boligudgift på kr om måneden i 2005-kroner, skal man vælge billigbolig BASIS. Finansieringen på grundlag af de p.t. gældende rentevilkår ses i Tabel 2. Finansiering billigbolig BASIS Kr. Pr.m² Kr. Pr. Bolig Salgspris Finansiering: Finansiering i andelsboligforeningen: 1. Realkreditfinansiering m/kommunegaranti Indskudsfinansiering: 1. 5 % -pantebrev til Fonden Kontant betaling I alt Finansiering Huslejeberegning år 1 - m² pr. år: Pr.m² Pr. år Realkredit afdragsfrit fastrente 10 år Renteudjævning fra Fonden Øvrige driftsudgifter Indskudsbetaling: Nettobetaling indskudslån (32,8 % fradrag) Husleje i alt pr. år Husleje pr. måned for 85 m² i Tabel 2 Der er indgået en finansiel samarbejdsaftale med Nordea Bank, Nordea Kredit og BRF Kredit på yderst konkurrencedygtige vilkår. Aftalen indeholder muligheder for etablering af grundkøbsgarantier, byggelånsfinansiering, realkreditfinansiering, kreditvurdering af andelsboligkøbere samt Fondens driftsfinansiering på tilfredsstillinde vilkår. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 17 af 48

18 Huslejens følsomhed Andelshaverens husleje kan i forhold til udgangsbudgettet påvirkes af tre forhold: Driftsudgifterne stiger mere eller mindre end 2 % årligt Renten stiger eller falder ved refinansieringen i år 10 Efter år 10 refinansiering med lån med afdrag Driftsudgifterne Der er i afsnit 4.1 om de driftsøkonomiske forudsætninger redegjort for hvorledes beboerne bidrager til det samlede koncept ved selv at deltage i ejendommens vedligeholdelse m.v., hvorefter de samlede driftsudgifter er ansat til kr. 153 pr. m 2. pr. år, eller kr. om måneden pr. bolig. I driftsbudgettet antages en årlig stigning på 2 % i disse udgifter, svarende til ca. 22 kr. om måneden. Hvis driftsudgifterne stiger mere end 2 %, f. eks., 3 % årligt vil dette udløse en huslejeforhøjelse på 11 kr. (2008-priser) om måneden udover det budgetterede. Priser og løn følges normalt nogenlunde ad, og en stigning i inflationen vil derfor med tiden udlignes af højere løn. Renteudgifterne Fondens renteudjævningskredit udbetales successivt således, at andelshaverne ikke har nogen risiko for stigende renteudgifter de første 10 år. Hvis andelsboligforeningen ved refinansieringen vælger et lån med højere rente stiger huslejen, idet Fondens renteudjævningskredit i perioden efter år 10 er baseret på sammen renteniveau, som i år Hvis andelsboligforeningen vælger et lån med lavere rente falder huslejen altså. Hvis den 10-årige rente ved refinansieringen i år 10 er steget med 1 %-point fra ca. 4,75 % til ca. 5,75 %, medfører dette en stigning i boligafgiften på ca kr. i 2018 svarende til ca. 870 kr. i 2005-priser (deflateret med 3,5 %). Hvis renten stiger før byggeriet overdrages til andelsboligforeningen, vil Fondens renteudjævningskredit blive justeret svarende til rentestigningen. Dette indebærer imidlertid, at andelsboligforeningen bebyrdes i en længere årrække med tilbagebetalinger af renteudjævningskredit. Såfremt den 10-årige rente stiger til meget over 5 %, må Fonden ud fra en risikobetragtning overveje, om der skal finansieres med lån med kortere rente, eller om man overhovedet kan bygge billige boliger ved det angivne renteniveau. Afdrag Som beskrevet i afsnit 4.1 indgår afdrag ikke i Fondens huslejebegreb. Hvis der afdrages på realkreditlån eller på Fondens indskudslån, er det en betaling, der ligger ud over kr. - huslejen. Derimod ligger tilbagebetalingen af Fondens renteudjævningskredit indenfor denne regulerede leje, idet dette kun er en tidsforskudt betaling af leje, således at Fonden udligner betalinger i starten af forløbet med betalinger sidst i forløbet. Den samlede løbetid af denne kredit afhænger således dels af renten på realkreditlånet og dels af renten på Fondens renteudjævningskredit. Hvis andelsboligforeningen i år 10 refinansierer med et lån med afdrag stiger boligafgiften med afdragsydelsen. Hvis der eksempelvis i år 10 refinansieres til samme rente men med KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 18 af 48

19 afdrag over 20 år, vil boligafgiften stige med ca kr. om måneden. Dette vil da det er en opsparing - som udgangspunkt medvirke til en forøgelse af andelsbevisets værdi med samme beløb. Bestemmelserne i Fondens renteudjævningskredit er således indrettet, at Fonden får panteret i den friværdi i ejendommen, der overstiger den oprindelige andelsværdi, jf. nedenfor. Om afdraget derfor faktisk slår fuldt igennem på andelsbevisets værdi afhænger af, hvor meget ejendomsværdien er steget fra år 1 til år 10. Dette forhold er således en tilskyndelse til andelsboligforeningen til at refinansiere med et nyt afdragsfrit lån, og dermed at holde boligen inden for billigbolig-konceptet Andelsværdiens følsomhed En andelsboligforenings opgave er at eje og drive foreningens ejendom. Andelshaverne har en brugsret til en af foreningens boliger og får som bevis herpå et andelsbevis. Ved fraflytning overdrages andelsbeviset fra sælger til køber til en pris, der skal fastsættes efter andelsboliglovgivningens bestemmelser. Ved den første ibrugtagning af andelsboligforeningens ejendom udarbejdes en åbningsbalance, se Tabel 3, der i dette koncept kan opgøres således på baggrund af de forudsætninger, som er anført ovenfor i Tabel 1: Åbningsbalance billigbolig Pr. Bolig Aktiver: 1. Ejendommens værdi I alt aktiver Passiver: 1. Egenkapital (Indskud) Gæld til realkreditinstitut I alt passiver Tabel 3 Andelsboligforeningens generalforsamling fastsætter hvert år ejendomsværdien efter lovens bestemmelser herom, enten til den oprindelige anskaffelsessum, til den offentlige ejendomsvurdering eller til en pris fastsat af en valuar. Hvis andelsboligforeningen eksempelvis på baggrund af en valuarvurdering kan opregulere ejendomsværdien med 10 % til i alt og gælden uforandret er på , stiger andelsbevisets maksimale salgspris til I dette tilfælde vil andelshaveren kunne sælge andelsbeviset med en gevinst på kr. Hvis omvendt ejendomsvurderingen falder med 10 %, vil andelsbeviset fortsat kunne sælges til maksimalt kr , dvs. uden tab, fordi andelsboligforeningen kan ansætte ejendommens værdi til anskaffelsessummen. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 19 af 48

20 Der er altså alt andet lige kun risiko for tab på andelsbeviset, såfremt ejendommens gæld stiger mere end ejendommens værdi. Som det fremgår af tabellen der viser finansiering af boligen, vil Fonden i år 1 udbetale ca kr. fra renteudjævningskreditten, et beløb der herefter år for år vil være faldende på grund af den faste rente på realkreditlånet, og fordi huslejen reguleres med 3,5 % p.a. I år 1 svarer andelsboligforeningens gæld til Fonden inkl. rentetilskrivning på 3-4 % til i alt ca kr. eller til ca. 1,8 % af ejendommens værdi. Med andre ord skal ejendomsværdien stige med mindst 1,8 % i år 1, for at andelsbeviset ikke skal være mindre værd end i åbningsbalancen, og dermed indebære risiko for tab for en andelshaver, der ønsker at sælge sit andelsbevis. Fonden er overbevist om, at ejendommens værdistigning over tid vil overstige Fondens tilgodehavende i form af udbetalinger fra kreditten inkl. rentetilskrivning med 3-4 %. Fonden vil derfor udstede en tryghedsgaranti bestående i, at Fondens tilgodehavende ultimo året ikke kan overstige forskellen mellem egenkapitalen i andelsboligforeningens åbningsbalance og egenkapitalen opgjort ultimo samme år. Da andelsboligforeningen kan bestemme at fastsætte ejendomsværdien til en lavere værdi end den størst mulige og dermed reducere egenkapitalen, vil Fonden dog forbeholde sig ret til at opgøre sit tilgodehavende på baggrund af en egenkapital baseret på en af Fonden rekvireret mæglervurdering og på baggrund af restgælden på andelsboligforeningens oprindelige prioritetsgæld. Samlet set kan det altså konkluderes, at der for de oprindelige andelshavere kan etableres en billigbolig med en finansiering, der indebærer meget lille risiko for tab, og med en chance for gevinst, men hvor gevinstmulighederne er begrænset. Begrænsningen ligger i at Fondens tilgodehavende kredittilgodehavende vil forøge gælden, således at boligen i længere tid kan have karakter af en billigbolig også for nye andelshavere Indskudslånenes forrentning og afvikling Som det fremgår af Tabel 2, vil Fonden tilbyde et indskudslån til andelshaverne til finansiering af del af indskuddet, der mangler når den kontante betaling på kr. ( i 2005-priser) er betalt. I Tabel 2 er forudsat ydet et lån på kr. Dette lån forudsættes udstedt med en fast årlig rente på p.t. 5 %, og med lang løbetid og afdragsfrihed i en lang periode. Lånene kan ved salg af andelsbeviset gældsoverdrages i en periode på 15 år fra udstedelsen til overdragelsen, forudsat at køber opfylder de anførte kriterier for tildeling af en billigbolig på tidspunktet for overdragelsen. Fonden vil ved overdragelsen af byggeriet tillige overdrage en venteliste til bebyggelsen. Fonden kan formodentlig ikke forpligte andelsboligforeningen til hvilke ventelistekriterier andelsboligforeningen vil anvende. KEB/DBO-E KONCEPT-rev0 Side 20 af 48

Veje til 5.000 billige boliger i København

Veje til 5.000 billige boliger i København Veje til 5.000 billige boliger i København Billigbolig En bolig på 85 m2 til 5.000 kr. i månedlig boligudgift Deflateret med 3,5% fra betalingsår til 2005 Ekskl. forbrugsafgifter Det vil være muligt at

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri

5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri 5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri Baggrund 0rganisation koncept Udfordringen Boligpolitisk baggrund Byggepolitiske muligheder Det strategiske koncept Fonden for Billige Boliger 1 Udfordringen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev HAMISGÅRD 11 1 12 3 11 dejlige andelsboliger i attraktivt kvarter ved Hamisgårdvej i Hammelev. Velindrettede boliger til yngre, ældre og børnefamilier. Lyse og luftige rum med flotte lysindfald som skaber

Læs mere

FINANSIERINGSOVERSLAG IV

FINANSIERINGSOVERSLAG IV J.nr. 141971-000104 HQ/CBD 25. september 2014 FINANSIERINGSOVERSLAG IV (25. september 2014) (Tilslutning fra mindst 4.352 m2, svarende til ca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommen

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ i:\jan-feb-2000\boligom-bm.doc Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ BOLIGOMKOSTNINGER I EJERBOLIGER OG ALMENE BOLIGER Af visse dele af den offentlige debat har man næsten kunne få indtryk af, at Pinsepakken

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ålekistevej 220B, 1.th. 2720 Vanløse Advokatens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Fuld rapport: A/B Eksempel Forening (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-06-04 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk.

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk. Salgsopstilling Købspris 75.000 Boligydelse pr. md. 4.000 Anvendelsesudgifter pr. md. 1.531 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Blomberg

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R

Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R Sandbygårdvej 25, 2.th. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere