Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25."

Transkript

1 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde marts 2015 Det talte ord gælder!

2 Indledning Velkommen til Realkreditforeningens årsmøde. En særlig velkomst vil jeg rette til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, nationalbankdirektør Lars Rohde samt fremtidstænker Uffe Palludan. Jeg ser frem til at høre jeres indlæg. Dansk realkredit I dag er to ud af tre lån realkreditlån, og vi er et vigtigt element i et velfungerende finansielt marked, når det drejer sig om formidling af både lån og opsparing. Jeg er meget glad for den store opbakning fra alle sider, som vi har fået. Men jeg er samtidig helt med på, at det ikke var for vore blå øjnes skyld, men på grund af realkredittens store betydning for det danske samfund. På lånesiden betyder det billig og sikker finansiering af fast ejendom både til private boligejere og til erhvervslivet. Kampen har handlet om at sikre, at vi også fortsat har Europas billigste boligfinansieringssystem og et produktudbud, som ikke ses tilsvarende andre steder. Jeg tænker her på løbetid, variabel eller fast rente, med eller uden afdrag og fleksible indfrielsesmuligheder. På denne måde giver realkreditten også fremover boligejere mulighed for at planlægge deres økonomi gennem alle livets faser, og gør det muligt for den enkelte mere frit at fordele forbrug og opsparing over et livsforløb. Det er reelt det, vi i fællesskab har arbejdet for at sikre. For investorerne giver realkreditten mulighed for attraktive produkter i form af lange og korte obligationer til både 1

3 likviditetsformål og pensionsopsparing. Realkreditobligationer er meget attraktive værdipapirer, og såvel danske som udenlandske investorer strømmer til. Det har presset renten helt i bund. Vi er selvfølgelig opmærksomme på den debat, der løbende er omkring bidragssatser, og de prisstigninger, som vores kunder oplever. Realkredit handler om at sikre billig og stabil boligfinansiering til danskerne. Det kan vi kun gøre, hvis realkreditsystemet er solidt og bæredygtigt, og her spiller flere faktorer ind: For det første er en høj rating afgørende for de renter, som boligejerne betaler. For at vi kan bevare den høje rating, kræver ratingbureauerne et ekstraordinært højt kapitalniveau og en god indtjeningsevne. Samtidig efterspørger ratingbureauer såvel som myndigheder, at vi reducerer risikoen i realkreditsystemet blandt andet ved at nedbringe andelen af korte variabelt forrentede lån og lån med afdragsfrihed. Og sidst men ikke mindst er det nødvendigt, at realkreditsystemet er markedsmæssigt bæredygtigt for at sikre den fortsatte stabilitet. Over tid er det derfor nødvendigt, at realkreditinstitutterne kan aflønne sin kapital på et bæredygtigt niveau. Alle disse parametre hænger sammen med realkreditinstitutternes indtjeningsevne og fleksibilitet. En begrænsning heraf vil påvirke realkreditsystemet negativt og svække dets 2

4 evne til at sikre et af verdens billigste finansieringssystemer. Samtidig svækker det realkredittens muligheder for at understøtte dansk økonomi i gode og dårlige tider. Og netop under finanskrisen har realkreditsystemet vist sin styrke og i høj grad været med til at understøtte økonomien. Mange har udtrykt bekymring over den store udbredelse af variabel rente. Men lån med variabel rente har den fordel, at et rentefald slår hurtigere igennem og dermed hurtigere øger det økonomiske råderum. Det modsatte gælder naturligvis i tilfælde af rentestigninger. På den måde understøttes eller dæmpes væksten - alt efter hvad samfundsøkonomien har behov for. Men det er selvfølgelig væsentligt, at vi er opmærksomme på den anden side af mønten - nemlig den rente- og refinansieringsrisiko, der også kendetegner de variabelt forrentede lån. Og her er det særligt omfanget af de korte lån, vi skal have fokus på. Tilsynsdiamanten Det er også et af fokusområderne for tilsynsdiamanten, der har fyldt en hel del i det forgangne år. Tilsynsdiamanten består af en række såkaldte pejlemærker, som skal sikre en stabil og sikker realkreditsektor i fremtiden. Tilsynsdiamanten er balanceret og fornuftigt, og vi er tilfredse med, at det enkelte realkreditinstitut selv kan planlægge, hvordan det vil nå målene. Jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal nå i mål med alle pejlemærkerne nogle vil vi opfylde i 2018 andre i En del af pejlemærkerne går på sammensætningen af selve 3

5 låneporteføljen, og den kan kun langsomt ændres. Derfor er vi tilfredse med, at vi har fået en forholdsvis lang frist til at få det på plads. Undervejs i processen blev kravet om en begrænsning af refinansieringsomfanget strammet ganske meget, så det endte med, at maksimalt 25 procent af låneporteføljen må refinansieres om året. Som jeg nævnte før, er vi allerede meget opmærksomme på refinansieringsproblematikken, og sektoren har af egen drift allerede mindsket omfanget væsentligt. Det har vi opnået ved hjælp af nye produkter og prisincitamenter og ikke mindst på grund af en meget gunstig renteudvikling, hvor boligejerne i dag kan få et lån med en fast rente på 2 procent i 30 år. Men 25 procent er et meget ambitiøst krav. Da vi er nødt til at operere med en vis sikkerhedsmargin, er det reelle pejlemærke endda noget lavere end de 25 procent. Erfaringen viser, at efterspørgslen efter fast henholdsvis variabel rente ændrer sig over tid, i takt med bevægelser i renteniveauet. De senere år er udviklingen gået én vej, men vi skal ikke være blinde for, at det på et tidspunkt kan gå den modsatte vej igen. En rentestigning vil kunne give et fornyet pres på dette pejlemærke. Den risiko skal vi være opmærksomme på, så vi holder os på sporet og kommer sikkert i mål. Reguleringspause Samlet set er der kommet mange nye regler. Mange af reglerne - langt de fleste - har været nødvendige opfølgninger på den 4

6 finansielle krise, og dem bakker vi naturligvis op om. Men tiden er inde til at holde en pause - en reguleringspause. Det er klart, at lovmøllen ikke pludselig stopper fra den ene dag til den anden. Der ligger allerede en hel del initiativer foran os - blandt andet udformningen af fælleseuropæiske Covered Bond-regler og ikke mindst Bankunionen. Dem kommer vi ikke uden om. Men der er ikke behov for at lægge yderligere forslag på bordet lige foreløbigt. Lad de mange initiativer, der er taget, få lov til at virke, så vi kan vurdere konsekvenserne af dem, før der igangsættes nye. Bankunionen I november trådte det fælleseuropæiske finanstilsyn i kraft. De store banker i euroområdet er nu under direkte tilsyn fra ECB. De mindre banker er fortsat under nationalt tilsyn, men efter en praksis som fastlægges af ECB. Men som bekendt er det fælles tilsyn som udgangspunkt kun et anliggende for eurolandene. Andre lande kan også være med, hvis de anmoder om det, og i øvrigt sørger for at opfylde betingelserne og overdrager de nødvendige beføjelser til ECB. Spørgsmålet er så, om Danmark skal være med. Som jeg har været inde på, spiller realkreditten en meget central rolle for det danske samfund, og derfor er det et afgørende spørgsmål, om dansk realkredit er bedst sikret ved at være med i Bankunionen eller ved at stå udenfor. Reglerne fastsættes fortsat i Bruxelles, så det vi taler om med Bankunionen er primært det fælles tilsyn, der skal sikre ens administration af reglerne og ens tilsynspraksis. Ensartet administration og fortolkning af de samme regler er 5

7 overordnet set svært at være imod. Uanset om Danmark kommer med i Bankunionen eller ej, så vil der ikke reelt være noget alternativ til i meget vidt omfang at følge ECB s kommende tilsynspraksis. Den kan vi så vælge at være med til at påvirke ved at være en aktiv medspiller. EBA har udarbejdet nogle meget vigtige rapporter de seneste år, blandt andet om likviditetsreglerne, hvor vi kan se tydelige danske fingeraftryk. Jeg synes, det er et godt eksempel på, at det giver større indflydelse at spille aktivt med end at indtage en mere passiv og defensiv holdning på sidelinjen. Realkreditforeningen mener derfor, at dansk realkredit er bedst tjent med, at vi går med i Bankunionen og deltager aktivt, dér hvor beslutningerne træffes. Der kan være andre hensyn end dansk realkredit, og i sidste ende er det en politisk beslutning, om Danmark bør deltage eller ej. Boligmarkedet Boligmarkedet har det seneste år været i klar fremgang. Vi ser flere handler og stigende priser i en række områder. Det er desværre ikke det samme, som at boligmarkedet er tilbage på sporet, for vi ser fortsat et stærkt fragmenteret marked, hvor byerne løber fra landområderne. Det er måske i sig selv ikke så unormalt, men graden og længden af perioden, hvor byerne stikker af fra landområderne, er bemærkelsesværdig. Der er mange årsager til udviklingen, og det er et tema, jeg vender tilbage til. 6

8 Der er en række positive forhold at glæde sig over på boligmarkedet; blandt andet en lav fast rente, et stigende antal handler og et faldende antal tvangsauktioner. Men uden for hovedstadsområdet mangler vi fortsat det sidste skub fra samfundsøkonomien, der kan fjerne den usikkerhed, som køberne og forbrugerne stadig går rundt med. Landdistriktsudfordringen Boligmarkedet er i bedring, men i nogle landdistrikter ser vi desværre fortsat udfordringer. Det er en konsekvens af, at danskerne fortsat søger fra land til by. Områderne er generelt kendetegnet ved nogle fælles udfordringer, der indebærer, at arbejdspladserne flytter, og at adgangen til kollektiv trafik, infrastruktur, skoler, børnepasning og indkøb er begrænsede. Vi har et fælles ansvar - og ikke mindst en fælles interesse - i et velfungerende boligmarked i hele landet. Vi låner penge ud i hele Danmark, og vi er også optagede af udfordringerne og i at holde hånden under boligmarkedet og vores udlånsbog i yderområderne. Realkreditinstitutterne låner ud til alle områder i Danmark - også landdistrikterne - selvom vores tab i disse områder er forholdsmæssigt større end andre steder i landet. Men der er nogle boligejere - og boligkøbere - i landdistrikterne, der oplever udfordringer omkring at opnå realkreditfinansiering. Det bunder i denne underliggende tendens. For når boligmarkedet er udfordret som det er tilfældet i landdistrikterne så er værdien af de pågældende ejendomme mere usikker. Realkreditsystemet baserer sig på sikkerhed i 7

9 fast ejendom, og det ville derfor være udtryk for en uansvarlig kreditpolitik, hvis det ikke havde konsekvenser for vores udlånsadfærd. Det grundlæggende problem er, at forholdet mellem udbud og efterspørgsel ikke er i balance. Derfor er det relevant at se på, hvordan man kan øge efterspørgslen ved at fastholde/tiltrække flere mennesker, samtidig med at udbuddet af boliger reduceres. Der er ikke én nem løsning på udfordringen. Vi ved, at der allerede er stor politisk bevågenhed på området, og der er allerede taget en række initiativer. Det gælder både nedrivningspuljerne og den indsats, som den almene sektor har i gangsat i forhold til at sanere boligudbuddet. Men også på efterspørgselssiden er der arbejdet med initiativer, der betyder, at flere får lyst til at bosætte sig i områderne det gælder blandt andet flexboligordningen. Som sagt er det en problematik, som optager os meget. Og vi er i en løbende dialog med relevante interessenter - blandt andet folketingsudvalg og ministre - om udfordringerne. Vi vil meget gerne stille al vores viden og erfaring til rådighed i forhold til at finde gode holdbare løsninger på udfordringerne. Fremover vil realkreditsektoren blandt andet levere detaljeret talmateriale, der skal belyse udlånssituationen i disse områder. Jo flere fakta, vi får på bordet, jo mere nuanceret kan debatten blive - det har vi en fælles interesse i. Finansieringsproblematikken er kun et lille hjørne af landdistriktsdiskussionen, som har mange andre vinkler og aspekter. Jeg ser frem til, at fremtidstænker Uffe Palludan 8

10 senere i dag vil give os et indblik i landdistrikternes udfordringer set i et bredere perspektiv. Negativ rente For ikke så længe siden var det store tema negativ rente. Længe så det ud til, at vi skulle igennem auktioner, der gav negativ rente, men det blev afblæst på målstregen. Det var en helt usædvanlig situation, der imidlertid godt kan opstå igen. Derfor er det vigtigt at få afklaret håndteringen af situationen. Og her er det det afgørende, at hvert realkreditinstitut selv beslutter, hvordan man ønsker at håndtere den negative rente. De lovgivningsmæssige rammer skal naturligvis være i orden, og her vil jeg gerne nævne den skattemæssige håndtering af negative renter. Nogle elementer er på plads, mens andre stadig drøftes. Det er afgørende, at der er tale om en skattemæssig ligestilling af de forskellige modeller, der er i spil, således at det ikke er skattereglerne, der afgør valget af model. Afslutning Som jeg indledte med, spiller realkreditten en central rolle i den finansielle sektor og dermed også for samfundsøkonomien. Det ønsker vi at fortsætte med, men det kræver, at vi i sektoren tilretter os de nye tider og krav, samt træffer de nødvendige valg, der sikrer systemet fremadrettet - både for boligejerne og investorerne. Tak for ordet! Det er mig herefter en fornøjelse at give ordet videre til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. 9

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Oplæg v. direktør Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet 6 måneders reglen har været praksis siden 1993, det er ikke en ny opfindelse.

Oplæg v. direktør Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet 6 måneders reglen har været praksis siden 1993, det er ikke en ny opfindelse. Referat fra Høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne Landstingssalen, Christiansborg 26.11.14 Velkomst v. formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Hans Chr. Schmidt. Indledning

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere