G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG"

Transkript

1 G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S Gabriel A/S er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel A/S varetager forædlingsprocessen, der starter med uld fra New Zealand og slutter med det færdige møbelstof klar til polstring. Formålet med denne miljøredegørelse er at informere vore kunder, leverandører, medarbejdere, myndigheder, aktionærer, samfund og andre, som er interesseret i miljøforholdene hos Gabriel A/S. Redegørelsen dækker anlægsområdet Gabriel A/S, Aalborg. Miljøredegørelsen er udarbejdet med henblik på at opfylde kravene i EMASforordningen om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevison samt bestemmelserne i den danske miljøbeskyttelseslovs 35a om grønne regnskaber med tilhørende bekendtgørelser. Gabriel A/S miljøstyring er certificeret i henhold til DS/EN ISO Gabriel A/S kvalitetsstyring er certificeret i henhold til den internationale standard for kvalitetsstyring DS/EN ISO A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG Klipning Uldvask Optørre Karte 1 Spinde Garnfarve Tvinde Væve A KTIVITETER I ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG Vådbehandling Farveri Efterbehandling Forsendelse Valke Vaske Optørre Farve Optørre Brandimprægnere Skære Finnoppe Dekatere Slutinspektion Oprulle A KTIVITETER EFTER ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG Udskæring/Syning Polstring Brugsfase Bortskaffelse

2 I NDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger Gabriel Profil Målsætning for Gabriel A/S Kvalitet og miljø Miljøpolitikker for Gabriel A/S Miljøstyringssystemet Ledelsens årsberetning Arbejdsmiljø Medarbejderinddragelse Miljøgodkendelser Miljøhandlingsprogram 2002/ Yderligere information Verifikators påtegning Miljødata Noter Anvendt regnskabspraksis S ELSKABSOPLYSNINGER Virksomhed Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg Reg. nr SE-nr Tlf.: Fax.: Koncernforhold Gabriel A/S er et 100% ejet datterselskab af det børsnoterede Gabriel Holding A/S. Branche Tekstilindustri Hovedaktiviteter Produktion af møbelstoffer omfattende produktionsprocesserne farvning og efterbehandling. Listepunkt Gabriel A/S s farveri i Aalborg er listevirksomhed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, listepunkt E6 Tekstilblegerier og tekstilfarverier. Tilsynsmyndigheder Aalborg Kommune Regnskabsår Antal ansatte 118 Ekstern auditor og akkrediteret miljøverifikator Dansk Standard Certificering NACE-kode 7.4 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler

3 Gabriel Profil I DÉGRUNDLAG Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i Gabriels idégrundlag. Gabriel er en nichevirksomhed, der udvikler, producerer og sælger møbelstoffer og beslægtede textilprodukter. Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til særlige produktegenskaber, design, logistik samt dokumentereret kvalitets- og miljøstyring. Vision Med møbelstof som kompetenceområde ønsker Gabriel at blive den foretrukne udviklingspartner for og leverandør til globalt og internationalt markedsledende producenter af møbler, sæder og polstrede flader. Ø KONOMISKE MÅL Gabriel skal til stadighed skabe vækst og lønsomhed i en størrelsesorden, der er attraktiv for selskabets aktionærer. Gabriels overordnede økonomiske mål er at opnå et afkast af den investerede kapital (ROIC), der ligger over kapitalomkostningerne. Ved den gældende kapitalstruktur er kapitalomkostningssatsen fastsat til 15% før skat. Under forudsætning af stabile konjunkturer tilstræber koncernen at opnå en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på 15% en gennemsnitlig årlig vækst i resultatet på 10% 3 Forudsætningen for at opfylde denne målsætning er, at Gabriel er en bæredygtig virksomhed for sit omgivende samfund. Strategi Gabriels vision og målsætning søges opfyldt gennem koncernens strategi, der gennemføres med focus på 5 kerneprocesser: 1. Globale key account salgsaktiviteter i de 3 salgsdivisioner Gabriel Contract møbelstof til erhvervsmøbler, Gabriel Home møbelstof til privatmøbler og Gabriel Transport sædestoffer til tog, fly, busser og skibe 2. Konstant styrket og fokuseret produkt- og designudvikling 3. Konstant fokuseret sortimentsudvikling 4. Konstante bestræbelser på at optimere og effektivisere logistik 5. Konstante bestræbelser på at sikre priskonkurrencedygtighed Muligheder for akkvisitioner og alliancer vurderes konstant med henblik på at forbedre koncernens konkurrenceevne og værdiskabelse. Innovation Tæt samspil i Gabriels netværk af kunder, brugere, leverandører, rådgivere og kompetente medarbejdere sikrer optimal evaluering af nye idéer og muligheder. Nye produkter og koncepter skal repræsentere nyskabelser, der bringer merværdi til kunder og brugere. Gabriel tilstræber, at mindst 30% af omsætningen stammer fra produkter, der er lanceret for mindre end 5 år siden. Dette mål skal være opfyldt ved udgangen af regnskabsåret 2004/2005.

4 Markedssegmenter Gabriels markedssegmenter dækkes af 3 salgsdivisioner: Gabriel Contract (kontor, konference, hospital og forsorg, hotel, restaurant, teater og koncert, biograf, uddannelse, lufthavne m.v.) Gabriel Transport (tog, fly, bus, bil, skib) Gabriel Home (polstermøbler, stole) Råmateriale Uld er Gabriels mest anvendte råmateriale. Uldfibrens egenskaber er unikke og over gås ikke af nogen anden natur- eller syntetfiber til anvendelsesområdet møbelstoffer. Gabriel besidder eller har adgang til den faglige kompetence og de specielle produktionsanlæg, der kræves for at være førende i nicheområdet. Medarbejdere Alle medarbejdere hos Gabriel kender og arbejder for at nå fælles mål. Gabriel ønsker at tiltrække og fastholde ambitiøse kvalificerede medarbejdere, der søger og tager imod udfordringer. Den daglige dialog og uddelegering af ansvar skaber dynamik og effektivitet. Konstante forandringer, krav til hurtig handling og tilpasning kræver tankemæssig og faglig fleksibilitet hos alle. Den enkelte medarbejders kvalifikationer og faglige kompetence ajourføres løbende gennem jobudvikling og relevant uddannelse. Gabriel har et godt og uformelt arbejdsklima, der bygger på tillid, troværdighed, gensidig respekt og bevidsthed om fælles ansvar. 4 Socialt ansvar Gennem tæt samarbejde med Aalborg Kommune beskæftiger Gabriel løbende personer, der har særligt behov for træning og støtte med henblik på at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. K VALITET OG M ILJØ Gabriel fremstår som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001: 2000 og samt EMAS-ordningen. Gabriel A/S har licens til miljømærkning med EU-blomsten, som sikrer ansatte under fremstillingsprocessen, brugerne af møbelstofferne samt det ydre miljø. Gabriels kvalitets- og miljømålsætning er følgende: Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution skal foregå under hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste det ydre miljø. Gør tingene rigtigt første gang er det stående motto for planlægning og gennemførelse af virksomhedens aktiviteter. Corporate Governance Bestyrelsen i Gabriel Holding har vurderet Nørby-udvalgets anbefalinger til Corporate Governance og ser som helhed positivt på oplægget. Overordnet finder bestyrelsen, at Gabriels vedtægter, holdninger og intentioner ligger på linie med anbefalingerne.

5 Miljøpolitikker for Gabriel a/s Miljøstyringssystemet omfatter alle funktioner hos Gabriel A/S, herunder produktionsprocesserne: Stykfarvning og efterbehandling. Systemet omfatter anlægsområdet Gabriel A/S, Aalborg Energi udgør en væsentlig miljøbelastning. Energiledelse er en integreret del af Gabriels miljøstyring. Energiledelse omfatter således produktionsprocesser og forsyningsanlæg med et væsentligt energiforbrug. Miljømål og miljøhandlingsprogram skal omfatte energiforhold og sikre løbende forbedringer i energiforbruget. Virksomhedens overordnede mål dokumenteres i en businessplan, som udarbejdes en gang om året gældende for perioden 1/10 til 30/9. I alle funktionsområder fastlægges målbare miljømål, der sammen med ansvar og kompetence skal være kendt af alle ansatte. Renere teknologi og miljøforbedringer indføres løbende under hensyntagen til de tekniske og økonomiske konsekvenser, og at forurening skal forebygges. Gabriel A/S fører en åben og tæt dialog med myndigheder om miljøkrav. Selskabet er forpligtet til at overholde relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på miljøområdet samt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig. Gabriel A/S udarbejder i forbindelse med årsregnskabets afslutning en miljøredegørelse, der bl.a. indeholder oplysninger om væsentlige miljøpåvirkninger og miljømål. Miljøredegørelsen gøres offentlig tilgængelig, og den gennemgås på afdelingsmøder med alle medarbejdere. Selskabets medarbejdere med kundekontakt er i stand til at give korrekt information om Gabriel A/S miljømålsætning og politikker. Kunder skal vejledes om væsentlige miljømæssige aspekter i forbindelse med brug og bortskaffelse af virksomhedens produkter. Selskabets underleverandører skal udvælges efter deres evne til at opfylde miljøkrav, samt deres vilje til at indgå i et åbent og tæt samarbejde for at opnå optimale løsninger. Entreprenører, som arbejder hos Gabriel A/S i Aalborg, skal opfylde samme miljøkrav, som gælder for Gabriel A/S. 5

6 Miljøstyringssystemet Miljøstyringssystemet er en integreret del af Gabriel A/S samlede ledelsessystem, som omfatter ledelses-, kerne- og støtteprocesser i virksomheden. De enkelte processers sammenhænge er fastlagt, og for hver proces er der opstillet ansvar, input og output og hvordan aktiviteter skal gennemføres. Gabriel A/S s ledelsessystem auditeres af Gabriel A/S og Dansk Standard. Det vil sige, at der bl.a. foretages en vurdering af, om systemet fungerer i praksis og opfylder kravgrundlaget. 6

7 Ledelsens miljøberetning Gabriel A/S miljøstyring sker i henhold til miljøledelsesstandarden DS/EN ISO og EMAS-forordningen om industrivirksomheders frivillige deltagelse i fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision, samt bestemmelserne i den danske miljøbeskyttelseslov 35a om grønne regnskaber og tilhørende bekendtgørelser. Gennemførelsen af miljøhandlingsprogram for 2001/02 samt udviklingen i miljøpåvirkninger vurderes af ledelsen som tilfredsstillende. EU-blomst Gabriel A/S har fra Miljøstyrelsen modtaget licens til miljømærkning med EU-blomsten på hovedsortimentet af stykfarvede uldprodukter. Kriterierne for miljømærkning tager udgangspunkt i hele produktets livscyklus fra frembringelse af råvare til affald. Der stilles konkrete krav til f.eks. type og indhold af pesticider i råuld, affaldsstoffer i spildevand og indhold af tungmetaller i farvestoffer. EU-blomsten sikrer således ansatte under alle fremstillingsprocesser, brugeren af møbelstoffet og det ydre miljø. Mærkning med EU-blomsten kan bl.a. foretages på prøvemateriale eller på udstillede møbler, hvorved det bliver let for kunden at vælge et miljørigtigt møbelstof. Reduktion af vandforbrug I året er der gennemført flere aktiviteter, som nedbringer vandforbruget. Anvendelse af miljøvenlige spindeolier og vaskemidler har medført, at forvask ved stykfarveprocessen ikke længere er nødvendigt. Kvalitetsforbedringer i processer i både vaskeri og farveri har medført færre ombehandlinger. I farveri prioriteres anvendelsen af nye stykfarvemaskiner med lille vandforbrug. 7 Reduktion af kemikalieforbrug Kemikalieforbrug er reduceret ved gennemførelse af procesoptimeringer, som har medført færre ombehandlinger. Gennem året er recepter optimeret og doseringer af kemikalier er minimeret. Bedre udnyttelse af procesvand fra varmeveksler Beregninger viser, at der kan opnås væsentlige energibesparelser ved at tilslutte vaskeriets vandforsyning til varmegenvindingssystem for farveriet. Investeringen gennemføres, hvis tilbud på installationen viser et tilfredsstillende afkast. Installation af nyt ventilationsanlæg i farveri Nyt ventilationsanlæg sættes i drift kort tid efter regnskabsåret slutning. Ved udformningen af anlægget er varmegenvinding og arbejdsmiljø optimeret ved etablering af punktudsugninger direkte ved farvemaskiner. Herved fjernes vanddampe mest effektivt.

8 Indsats vedrørende miljøforhold hos underleverandører Gennem året er der gennemført miljøopfølgning hos hovedleverandører. Besøg har omfattet spinderier, væverier, farverier og uldleverandører. Indsatsen har bl.a. omfattet specificering af farvestoffer og kemikalier, som sikrer, at leverancer ikke indeholder miljøskadelige stoffer. Der arbejdes med opstilling af miljømål for forbedringer af væsentlige miljøpåvirkninger som energi og affald. Etablering af nye beredskabsplaner Beredskabsplaner er forbedret, og der er gennemført uddannelse af ansatte. Der er gennemført beredskabsøvelser med hensyn til brand og udslip af kemikalier fra produktionsområdet. Kriterier for fastlæggelse af væsentlige miljøpåvirkninger I anlægsområdet i Aalborg er alle miljøforhold og deres påvirkninger kortlagt. Med udgangspunkt i Gabriels miljøpolitik fastlægges væsentlige miljøpåvirkninger bl.a. ud fra følgende kriterier: Ved gennemførelse af industrielle processer er energiforbrugsmængde og sammensætning relevant, idet energiforbrug anses som medvirkende årsag til drivhuseffekten. 8 Ved vådprocesser udgør spildevand en væsentlig miljøpåvirkning for grundvand og havmiljø. Den samlede mængde af anvendte kemikalier og farvestoffer udgør her en væsentlig miljøpåvirkning. Stoffers effekt på vandmiljøet vurderes med udgangspunkt i et scoresystem udarbejdet af Ringkøbing Amt. Den samlede mængde af affald medfører unødigt ressourceforbrug. Miljøpåvirkningers væsentlighed fremgår ved at opstille nøgletal, som viser påvirkningen i forhold til den gennemførte produktion. Målet er således at minimere den relative miljøpåvirkning. Oplysninger i sikkerhedsdatablade (som leverandører skal udarbejde for alle produkter og kan påvirke sikkerhed eller miljø) anvendes i belysningen af miljøpåvirkninger. Udvælgelsen af væsentlige miljøpåvirkninger foretages i samarbejde med konsulenter, institutter, myndigheder og andre, som har indgående kompetence på miljøområdet. Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsområdet Det samlede relative energiforbrug blev 6% lavere end sidste år. Energibesparelser er opnået ved øget anvendelse af nye farvemaskiner, og reduktioner i vandforbruget har også en positiv indvirkning på energiforbruget. Den relative spildevandsmængde blev 18% mindre end sidste år og 8% mindre end målsat. Resultatet er opnået på baggrund af aktiviteter i miljøhandlingsprogrammet for 2001/02. Den relative affaldsmængde faldt med 11% i forhold til sidste år.

9 Det relative forbrug af kemikalier blev 10% mindre end sidste år, men 3% større end målsat. Afvigelsen i forhold til mål kan henføres til, at flere produkter end ventet blev brandimprægneret efter kundeønske. Fortsat reduktion af kemikalieforbruget indgår i miljøhandlingsprogrammet for 2002/03. Miljødata fremgår af opstilling side 12. Vurdering af indirekte miljøpåvirkninger Indirekte miljøpåvirkninger hos underleverandører fastlægges med udgangspunkt i de samme væsentlighedskriterier, som anvendes ved miljøvurdering af Gabriel aktiviteter i Aalborg. Ved gennemførelse af miljøaudit hos udvalgte underleverandører kortlægges miljøforhold og miljøledelse og vurderes i forhold til opfyldelse af krav i ISO Endvidere anvendes kriterier for miljømærkning med EU-blomst. Miljøpåvirkninger er også vurderet ved gennemførelse af livscyklusvurdering, som er beskrevet i følgende rapporter udgivet af Miljøstyrelsen: Livscyklusvurdering (LCA) af tekstiler fra Gabriel A/S, dokumentationsrapport efter ISO 14040, maj Livscyklusvurdering og produktorienteret miljøledelse hos Gabriel A/S. Maj Væsentlige indirekte miljøpåvirkninger hos underleverandører omfatter: energiforbrug og spildevand ved vask af råuld energiforbrug og karteaffald ved spinding af garn energiforbrug og spildevand ved garnfarvning transport af råvarer transport af færdigvarer 9 Miljøegenskaber i Gabriel s produkter sikrer, at der ikke er belastning af miljøet ved hverken forarbejdning eller ved mange års brug hos brugeren. Efter brugsfasen kan stofferne håndteres som almindeligt ufarligt affald eller genanvendes, da stofferne ikke indeholder farlige stoffer som f.eks. tungmetaller. A RBEJDSMILJØ Gabriel A/S prioriterer medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel højt. I året er fysiske rammer forbedret i form at modernisering af kantine, køkken og farveriafdeling. Herunder er nyt ventilationsanlæg under installation ultimo året. Disse aktiviteter har forbedret arbejdsmiljøet væsentligt. M EDARBEJDERINDDRAGELSE Uddelegering af ansvar og en projektorienteret arbejdsform sikrer indflydelse på egen arbejdssituation for den enkelte medarbejder hos Gabriel. Medarbejderne er i henhold til Gabriel A/S miljøstyringssystem inddraget i miljøstyringen. På afdelingsmøder behandles miljøforhold, og indsatsområder fastlægges.

10 M ILJØGODKENDELSER Gabriel A/S er miljøgodkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og har tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak samt tilladelse til indvinding af åvand til procesformål. M ILJØHANDLINGSPROGRAM 2002/2003 Miljøhandlingsprogrammet omfatter følgende delprogrammer: Udvidelse af kendskab til miljømærkning med EU-blomst: Ansatte undervises i grundlaget for mærkning med EU-blomst og mærket markedsføres over for kunder og brugere. Ændringer af tekniske installationer i forbindelse med ny tilslutning til kommunalt spildevandssystem: Nuværende spildevandspumper demonteres og der etableres ny spildevandsledning, som forbindes med ny kommunal pumpestation. Installationen udformes således at risikoen for udslip minimeres. Ny spildevandstilladelse: I samarbejde med Aalborg Kommune udarbejdes ny spildevandstilladelse baseret på ændret spildevandstilslutning, hvorved grundlag for fortsat udvidelse af produktionen forbedres. 10 Reduktion af kemikalieforbrug ved procesoptimeringer: Målet er at reducere forbruget fra 113 til 110 gram pr. meter. Ansvar for gennemførelse af de forskellige aktiviteter i miljøhandlingsprogrammet er fastlagt. Aktiviteterne skal være gennemført inden 30/ Ledelsen foretager løbende opfølgning på gennemførelse af aktiviteterne i miljøhandlingsprogrammet. Tidsfristen for miljøredegørelse 2002/2003 er 31. januar Y DERLIGERE INFORMATION Såfremt forhold omkring virksomhedens miljø ønskes uddybet, kan der rettes henvendelse til Gabriel A/S. Aalborg, den Direktion Jørgen Kjær Jacobsen Rudi Bjørn

11 Verifikators påtegning 11

12 Miljødata 2002/ / / / / / /98 Mål Real. Mål Real. Real. Real. Real. Energi Naturgas (m 3 ) (m 3 /m) 0,49 0,49 0,54 0,54 0,61 0,67 0,60 (KWh/m) 5,29 5,29 5,83 5,83 6,59 7,24 6,48 Fjernvarme (m 3 ) (m 3 /m) 0,025 0,026 0,025 0,025 0,03 0,04 0,03 (KWh/m) 1,01 1,05 1,01 1,01 1,22 1,62 1,22 El (KWh) (KWh/m) 1,26 1,26 1,27 1,27 1,29 1,50 1,56 Sum energi (KWh/m) 7,56 7,60 8,11 8,11 9,10 10,36 9,26 Spildevand 12 Spildevand (m 3 ) (l/m) Affald Kemisk affald (kg) Industriaffald (kg) (gram/m) Pap til genbrug (kg) Plast til genbrug (kg) Kemi Kemikalier (kg) (g/m) Farvestof (kg) (gram/farvet kg) Råvareforbrug/ vandværksvand Garn (kg) Natriumsulfat (kg) Natriumchlorid (kg) Vandværksvand (m 3 )

13 U DVIKLING I SAMLET ENERGIFORBRUG 12 KWh/meter U DVIKLING INDUSTRIAFFALD 100 Gram/meter /96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Mål 0 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Mål 150 U DVIKLING I KEMIKALIEFORBRUG Gram/meter U DVIKLING SPILDEVAND 150 Liter/meter /96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Mål 0 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Mål E NERGIFORSYNING Naturgas KWh/m Fjernvarme KWh/m 70% 14% El KWh/m 16%

14 Støj Støjkrav fastlagt i Aalborg Kommunes miljøgodkendelse (kapitel 5) er overholdt. Produktionen afvikles under hensyn til større krav til støj uden for normal arbejdstid. Luftafkast Krav til luftafkast er overholdt, og anvendelsen af naturgas som energikilde sikrer, at miljøpåvirkningen er minimal. 14

15 Noter Angivelse af mål Forbedringsmål er angivet med fed skrift. Øvrige mål er fastholdelsesmål. Energi Enheden m angives for meter møbelstof med varierende bredde fra 1,3 til 1,7 m. 1 m 3 naturgas = 10,8 KWh, kilde: Dansk Naturgas A/S. Ved omregning af m 3 fjernvarme til KWh er der anvendt en afkøling på 35 grader C. I 1999/00 er det opvarmede produktionsareal udvidet. Sum energi fremkommer ved at sammenlægge energiforbruget i kwh/m fra naturgas, fjernvarme og el. Det relative elforbrug er påvirket af øget ekstern væveproduktion fra og med 1998/99. Spildevand Opgørelsen over krom og kobber er ikke foretaget siden 1994/95, idet anvendelsen af metalfarvestoffer i efterfølgende år er ophørt. Affald Affaldsregistreringen omfatter ikke bygnings- og metalaffald som følge af renovering af bygninger/maskinanlæg. Farvestof/Kemi Den største del af forbruget af kemikalier omfatter eddikesyre, sæber og brandimprægneringsmidlet Flovan (som både har effektive brandhæmmende effekt og er et miljøvenligt produkt, der opfylder kravene i EU-blomsten). Forbruget af farvestof er primært påvirket af salgsmixet, idet valg af mørke farver kræver større mængder farvestoffer. Nye kemikalier og farvestoffer udvælges på baggrund af stoffernes miljø- og kvalitetsmæssige egenskaber. Ved vurderingen anvendes bl.a. et scoresystem udarbejdet af Tekstil- og Beklædningsindustrien, Ringkøbing Amt og en række kommuner. Systemet vurderer påvirkninger af vandmiljøet. Gabriel samarbejder med kemi/farvestofleverandørerne Clariant og Ciba, som har høj kompetence inden for miljøområdet. 15 Råvareforbrug/vandværksvand Natriumsulfat anvendes ved farveprocesser, og natriumchlorid anvendes til blødgøring af åvand til farvning. Øvrige råvarer består primært af uld fra New Zealand og indkøbte uldkamgarner. Forbruget af vandværksvand udgør kun en mindre del af vandforbruget, idet der anvendes åvand til procesformål. Herved skånes drikkevandsressourcer.

16 Anvendt regnskabspraksis Miljøredegørelsen er udarbejdet med henblik på at opfylde krav i EMAS-forordningen, herunder verifikation. Dette indebærer også, at redegørelsen opfylder bestemmelserne efter miljøbeskyttelseslovens 36a om grønne regnskaber med tilhørende bekendtgørelse. Redegørelsen omfatter perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002, og opgørelsen er foretaget ud fra sædvanlige periodiseringer efter virksomhedens aktivitet. I miljøredegørelsen indgår både absolutte mængder og nøgletal. Oplysninger til redegørelsen er baseret på data fra løbende interne målinger og rapporteringer i henhold til miljøstyringssystemet. 16

Miljøredegørelse 2002/03

Miljøredegørelse 2002/03 Gode grønne argumenter GODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA GABRIEL A/S Gabriel er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel varetager forædlingsprocessen,

Læs mere

Gode grønne argumenter

Gode grønne argumenter Miljøredegørelse 2004/05 Gode grønne argumenter Procesoptimering Vandforbruget reduceret Gode grønne argumenter Gabriel er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel varetager forædlingsprocessen,

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2009/10

MILJØREDEGØRELSE 2009/10 MILJØREDEGØRELSE 2009/10 Miljøredegørelse 2009/10 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 GODE GRØNNE ARGUMENTER... 4 GABRIEL PROFIL... 5 MILJØPOLITIK... 7 MILJØSTYRINGSSYSTEMET... 7 LEDELSENS MILJØBERETNING...

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøredegørelse 2010/11

Miljøredegørelse 2010/11 Gaja C2C polstret på Ahrend kontormøbel Gabriel er som den første danske virksomhed blevet certificeret i henhold til cradle to cradle - en helt ny måde at tænke bæredygtighed på. Gaja er således et lækkert

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Miljøredegørelse 2014

Miljøredegørelse 2014 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt Regnskab. Administration Administration

Grønt Regnskab. Administration Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Administration 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

CSR- & miljøredegørelse

CSR- & miljøredegørelse CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Gabriel A/S generelle oplysninger Virksomhed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr. 12 72 13 07 Tlf.: +45 96 30 31 00 Fax.: +45 98 13 25 44 E-mail:

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed?

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed? Forventninger og forhåbninger bliver det lettere at være en lille virksomhed? Lidt miljøhistorie. Bagsværd Jernhandel A/S er en familieejet og drevet virksomhed, som blev etableret af min farfar, Oliver

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Procesoptimering og Ledelsessystemer

Procesoptimering og Ledelsessystemer Procesoptimering og Ledelsessystemer Den lette forståelse til ledelsessystemer og standardernes anvendelse. Optimer jeres processer og dokumenter det. Reducer drifts- omkostningerne. Styrk din konkurrenceevne.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Tendenser i miljølovgivningen Hvilke udfordringer står I over for? Overblik over miljøvaredeklarationer Overblik

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2016 I 2010 blev Center for Miljø og Energis ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev Center for Miljø og Energi

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere