EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN"

Transkript

1 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER

2 SIDE 2 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 5 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 6 3. OPFØLGNING KONSEKVENSER UDDYBNING, BISTAND MV BORGERRÅDGIVERENS KRITIKSKALA 13 BILAG SE SÆRSKILT RAPPORT HEROM 14 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING SIDE 3

4 SIDE 4 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING

5 1. INDLEDNING Borgerrådgiveren kan af egen drift iværksætte undersøgelser af konkrete og generelle forhold samt gennemføre inspektioner i Københavns Kommune. Kompetencen til at iværksætte undersøgelser fremgår af vedtægt for Borgerrådgiveren, 12, og lyder således: Borgerrådgiveren kan af egen drift optage en konkret sag til undersøgelse, når der må formodes at foreligge et principielt aspekt, eller såfremt der efter de foreliggende oplysninger må antages at være tale om grove eller væsentlige fejl. Stk. 2. Borgerrådgiveren kan af egen drift gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget. Borgerrådgiverudvalget og Borgerrådgiveren drøftede den 28. oktober 2011 (BOR 40/2011) en plan for udmøntningen af egen drift-kompetencen i Planen var holdt i overskrifter, da valget af nærmere undersøgelsestemaer, undersøgelsernes genstand og den nærmere tilrettelæggelse er Borgerrådgiverens eget. Undersøgelserne planlægges således dels ud fra generelle kriterier som administrationsområdernes omfang, væsentlighed og betydning for borgerne samt repræsentativitet med henblik på at bidrage til generel vejledning, dels ud fra eventuelle konkrete indikationer på utilfredsstillende forhold. Denne rapport som indeholder mine endelige vurderinger af effekten af handleplan for bedre sagsbehandling, som blev vedtaget af Socialudvalget på møde den 6. april 2011 er en udmøntning af drøftelsen i Borgerrådgiverudvalget. Jeg har ved vurderingen tillige inddraget handleplan for bedre sagsbehandling fase 2, som blev vedtaget på Socialudvalgets møde den 21. november 2012 og handleplan for børn med handicap, som blev vedtaget på Socialudvalgets møde den 21. marts 2012, da disse handleplaner har tæt sammenhæng med den oprindelige handleplan for bedre sagsbehandling fra Jeg har kun i begrænset omfang behandlet indsatsområdet genopretning af ældre afgørelser, da dette indsatsområde løbende har været vurderet af Deloitte og Intern Revision. Rapporten har i en foreløbig udgave været sendt til forvaltningen med henblik på eventuelle bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger. Borgerrådgiveren den 31. marts 2015 Johan Busse Borgerrådgiver EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING SIDE 5

6 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING Mit fokus i vurderingen af effekten af handleplanerne har primært været, om de borgere, som er i kontakt med Socialforvaltningen, oplever en bedre sagsbehandling efter udrulningen af initiativerne i handleplanerne, end de gjorde før disse. Ved bedre sagsbehandling forstår jeg i denne sammenhæng en mere sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling, som inddrager borgerne i relevant omfang og resulterer i korrekte juridiske og socialfaglige afgørelser, inden for de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister. Mit udgangspunkt for undersøgelsen er Borgerrådgiverens generelle erfaring for, at der er sammenhæng mellem god sagsbehandling og gode borgeroplevelser, nemlig den at en bedre sagsbehandling medfører en øget borgertilfredshed og oplevelse af bedre service i tillæg til øget retssikkerhed. Min helt korte overordnede konklusion er, at borgerne langsomt er begyndt at mærke effekten af nogle af de mange iværksatte initiativer i handleplanerne, men at der i forhold til nogle af initiativerne i handleplanerne fortsat er en opgave for Socialforvaltningen at løfte, før borgerne vil opleve den fulde effekt af målsætningen om at skabe en bedre sagsbehandling. Læringen af forløbet i Socialforvaltningen med iværksættelse af handleplaner og den efterfølgende organisationsanalyse af Handicapcenter København er efter min mening, at kan være særdeles dyrt ikke at have styr på sagsbehandlingen og/eller borgerbetjeningen. Utilstrækkelig sagsbehandling er både ressourcekrævende for borgerne og kommunen såvel i kroner og øre som i andre ressourcer. For borgerne fordi dårlig sagsbehandling alt andet lige fører til flere fejl i afgørelserne, frustrationer og mistillid til kommunen. For kommunen fordi der skal anvendes unødige ressourcer på genopretning og behandling af flere klagesager og fordi, samarbejdet med borgerne generelt set besværliggøres. En yderligere læring er, at løft i kvaliteten af borgerbetjeningen altid bør gå hånd i hånd med et løft af kvalitet i sagsbehandlingen. Når der iværksættes ændringer i sagsbehandlingen, uanset baggrunden for dette, er det væsentligt, at både sagsbehandling og borgerbetjening indtænkes som ligevægtige elementer. Hvis ikke dette sker, er der risiko for, at der efterfølgende skal iværksættes genopretning af den del, der mangler hvilket også er en ressourcekrævende og dyr opgave. Dårlig sagsbehandling eller borgerbetjening er altså potentielt rigtig dyrt i bredeste forstand for såvel den involverede borger som kommunen. Jeg har ikke igennem min undersøgelse kunnet konstatere, at brugertilfredsheden i Socialforvaltningen er blevet bedre efter iværksættelse af initiativerne i handleplanerne. Det skyldes bl.a., at der mangler data for brugertilfredsheden før iværksættelsen af handleplanerne. Det har derfor ikke været muligt for mig at undersøge præcist, hvilken effekt iværksættelse af handleplanerne i forhold til genopretning af afgørelser har haft på borgernes tilfredshed med forvaltningen. Jeg har dog ud fra de foreliggende undersøgelser om borgernes tilfredshed med Handicapcenter København kunnet konstatere, at der efter iværksættelse af handleplanerne fortsat er en relativ lav tilfredshedsoplevelse for brugerne af Handicapcenter København. Jeg finder det derfor positivt, at Socialforvaltningen har iværksat tiltag for at sikre, at Socialudvalget får en systematisk viden om brugertilfredshed via en model for fremadrettede brugertilfredshedsundersøgelser, og at der er planlagt gennemførelse af en brugerundersøgelse i første halvår af Vedrørende handleplanernes initiativ med at genoprette afgørelser har jeg vurderet, at borgere, som modtager afgørelser fra Socialforvaltningen om merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste, kan have større tillid til, at forvaltningens afgørelser er rigtige og truffet på et tilstrækkeligt grundlag efter iværksættelse af handleplaner for bedre sagsbehandling end før iværksættelsen. SIDE 6 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING

7 Da data om resultater af ankeinstansens afgørelser efter min mening kan være ganske brugbare til belysning af resultaterne af iværksættelse af diverse tiltag inden for sagsbehandling, finder jeg det relevant, at forvaltningen arbejder på en model for fremtidig klagestatistik. Jeg anbefaler, at forvaltningen ved udviklingen af klagestatistikken gør det muligt at udarbejde statistik vedrørende klageinstansernes resultater. Socialforvaltningen har i brev af 23. marts 2015 vedrørende høring om den foreløbige rapport oplyst følgende: Det fremgår, at Borgerrådgiveren finder det relevant, at forvaltningen arbejder på en model for fremtidig klagestatistik, og at det anbefales, at forvaltningen ved udviklingen af klagestatistikken gør det muligt at udarbejde ankestatistik vedrørende klageinstansernes resultater. Socialforvaltningen ønsker, at det tydeligere fremgår, at forvaltningen allerede var i gang med at udarbejde en model for klagesagsstatistik, jf. at det fremgik af forvaltningens svar den 9. september 2014, at forvaltningen i efteråret 2014 ville fremlægge en model for fremtidig klagesagsstatistik for Socialudvalget. Det kan oplyses, at modellen for klagesagsstatistik blev fremlagt for Socialudvalget den 12. november 2014 for 1. halvår Klagestatistikken indeholder oplysninger om antal klager, klagernes fordeling på de hyppigste sagstyper, hvad der klages over, hvem der er klaget til, klagens udfald i forvaltningen og Ankestyrelsens vurdering af klagen. Næste klagestatistik for kalenderåret 2014 fremlægges for Socialudvalget den 22. april Da jeg finder de af forvaltningen iværksatte tiltag relevante, har jeg ikke yderligere bemærkninger til forvaltningens udarbejdelse af klagestatistik. Jeg beder dog stadig forvaltningen om at fremsende nærmere oplysninger om den model for klagestatistik som anvendes i forvaltningen jf. mine bemærkninger i denne rapports kapitel 3. Efter læsning af materialet fra Socialforvaltningen vedrørende ledelsestilsynet må jeg konkludere, at Socialforvaltningens tætte opfølgning på dels afgørelsernes rigtighed og dels dokumentationsgrundlaget efter min opfattelse bidrager positivt til at understøtte, at der træffes korrekte afgørelser over for borgerne, idet systemet i vidt omfang vil opfange gennemgående fejl og misforståelser og sørge for, at disse forholdsvis hurtigt rettes og kommunikeres igennem systemet. Jeg har i forbindelse med etablering af Back Office og Front Office i Socialcenter København, med deling af myndighedsopgaverne mellem to organisatoriske enheder vedrørende én ansøgning, været optaget af, om det kan sikres, at borgerne får samme korrekte vejledning, og at der sker samme helhedsorienterede sagsbehandling, som hvis myndighedsopgaverne alene blev udført af én organisatorisk enhed. Da jeg ikke har undersøgt konkrete sager, finder jeg ikke grundlag for at anfægte Socialforvaltningens vurdering af, at de forvaltningsretlige krav til vejledning og helhedsorienteret sagsbehandling iagttages. Resultaterne, som fremgår af evaluering af ordningen, samt oplysningerne om behovet for yderligere omorganisering giver dog anledning til bekymring, da det efter min vurdering ikke er befordrende for en god løsning af opgaverne for hverken borgerne eller medarbejderne, at der gentagne gange omorganiseres med den uro og usikkerhed som dette medfører for alle involverede parter. Ud fra det tilsendte materiale vedrørende kompetenceudvikling fremstår det som om, der i enhederne løbede arbejdes effektivt og målrettet med at sikre, at de rette kompetencer er til stede som forudsætning for den bedst mulige løsning af opgaverne. Vedrørende handleplanens del om bunkeafvikling må det isoleret set konkluderes, at handleplanens del om bunkeafvikling med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden og dermed sikre bedre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne har virket efter sit formål, for så vidt angår hjælp til enkeltudgifter (las 81), merudgifter til voksne med handicap (sl 100) og handicapbiler (sl 114). EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING SIDE 7

8 For så vidt angår hjælp til sygebehandling (las 82) har jeg i en særskilt udtalelse af 22. oktober 2014 udtalt kritik af lang sagsbehandlingstid og manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristerne i sager om tandbehandling, som behandles efter las 82 og 82 a. Jeg henviser til Borgerrådgiverens hjemmeside for læsning af denne udtalelse, hvor udtalelsen er offentliggjort. Da det imidlertid fremgår af bilag A i Socialforvaltningens brev af 9. september 2014, at der i perioden fra juli 2013 til april 2014 alene er sket overholdelse af sagsbehandlingsfrister i 59 % af de modtagne ansøgninger, mener jeg, at der samlet set kan stilles spørgsmålstegn ved effekten af handleplanens del om bunkeafvikling. Min baggrund for denne vurdering er, at formålet med bunkeafviklingen samlet set var at nedbringe sagsbehandlingstiden i Socialforvaltningen og dermed samlet set at sikre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne. Jeg er opmærksom på, at den høje sagsbehandlingstid og manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristerne til dels skyldes udfordringerne med sagsbehandlingen af ansøgninger om tandbehandling efter las 82 og 82 a, og at der er nedsat en task force gruppe, som arbejder med at nedbringe sagsbehandlingstiden i disse sager. Det fremgår imidlertid af det fremsendte materiale, at der også er udfordringer med overholdelsen af sagsbehandlingsfristerne på en række andre områder, såsom sl 41 og 42 om merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste, hvor den gennemsnitlige overholdelse af sagsbehandlingstiden er 31 %, og støtte til tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning efter sl 112,113 og 116, hvor den gennemsnitlige overholdelse af sagsbehandlingstiden er 51 %, hvorfor jeg ikke mener, at det kan konkluderes, at handleplanen samlet set har løst Socialforvaltningens udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne. Socialforvaltningen har i budgetnotat af 21. marts 2014 peget på, at kommunikationen i Handicapcenter København bør forbedres, jeg finder derfor ikke grundlag for at komme med øvrige bemærkninger til dette bortset fra, at jeg er enig i, at det samlede resultat af brugertilfredshedsundersøgelserne viser, at Handicapcenter København ikke er i mål med at sikre større tilfredshed via forventningsafstemning blandt sine brugere/borgere gennem kommunikation. Jeg bemærker dog, at jeg finder de kommunikationsmæssige tiltag, der er taget i Handicapcenter København både i form af de informationer og foldere til borgerne, der er udarbejdet, og vedtagelsen af en kommunikationspolitik særdeles relevante og finder, at de på længere sigt kan føre til en øget tilfredshed via forventningsafstemning med Handicapcenter Københavns brugere. Jeg har ikke på det foreliggende grundlag mulighed for at tage stilling til, om paradigme for behandling af sager efter sl 41 og 42 isoleret set har opfyldt de formål, som var baggrunden for udarbejdelsen af paradigmet. Jeg skal dog henvise til mine konklusioner om genopretning af sager, hvor jeg har vurderet, at borgere, som modtager afgørelser fra Socialforvaltningen om merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste, kan have større tillid til, at forvaltningens afgørelser er rigtige og truffet på et tilstrækkeligt grundlag efter iværksættelse af handleplaner for bedre sagsbehandling end før iværksættelsen. Jeg er enig med Socialforvaltningen i vurderingen af, at øget brugerinddragelse igennem dialog skaber øget brugertilfredshed. Jeg kan dog ikke på baggrund af det fremsendte materiale på nuværende tidspunkt finde grundlag for at konkludere, hvorvidt de konkrete tiltag omkring styrket forældresamarbejde i handleplan for bedre sagsbehandling har ført til forbedringer af servicen. Jeg anbefaler Socialforvaltningen at gennemføre en ny brugerundersøgelse for derved at belyse resultaterne af indsatsen i handleplan for børn med handicap. Jeg er således kun delvist enig med Socialforvaltningen i konklusionen om, at der er dokumenteret en mærkbar effekt af handleplaner for bedre sagsbehandling og handleplan for børn med handicap. Jeg har dog tillid til, at det foresatte fokus på og arbejdet med at sikre en bedre sagsbehandling i Socialforvaltningen over tid vil bære frugt for forvaltningen i form af en øget brugertilfredshed. Jeg SIDE 8 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING

9 tror især, at Socialforvaltningen seneste tiltag i forbindelse med organisationsanalysen og beslutningen om en organisationsændring i Handicapcenter København for at styrke råd og vejledning til borgerne i Handicapcenter København gennem en ny modtagelsesenhed og tilbuddet om en fast sagsbehandler til alle borgere tilknyttet Handicapcenter København vil bidrage positivt til opnåelsen af dette mål, da disse tiltag er meget borgerrettede og borgernære. Socialforvaltningen har i brev af 23. marts 2015 vedrørende høring om den foreløbige rapport oplyst følgende: Det fremgår nederst på side 7, at Borgerrådgiveren ikke mener, at det kan konkluderes, at handleplanen samlet set har løst Socialforvaltningens udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne. Socialforvaltningen er enig i, at der fortsat er udfordringer omkring overholdelse af sagsbehandlingsfristerne. Forvaltningen har derfor også den 17. december 2014 fremlagt forslag for Socialudvalget om reviderede sagsbehandlingsfrister på en række områder. Forvaltningen har vurderet, at der er behov for at ændre nogle af sagsbehandlingsfristerne for at kunne overholde kravet om at behandle pct. af sagerne inden for fristen. Særligt kravene om indhentning af oplysninger fra tredjepart, som fx læge eller hospital, gør det vanskeligt at overholde fristerne. Tilsvarende er også lovkravene til sagsbehandlingen på en række områder (herunder ny lovgivning på tandbehandlingsområdet efter aktivloven), i dag så omfattende, at forvaltningen ikke kan behandle sagerne inden for de gældende sagsbehandlingsfrister. Socialudvalget forventes den 25. marts 2015 at tage endelig stilling til forvaltningens forslag til differentierede sagsbehandlingsfrister på en række områder. Fristerne er foreslået at skulle træde i kraft den 1. juli 2015 på grund af behovet for IT-understøttelse af de nye frister. Forvaltningen har herudover i forbindelse med Socialudvalgets behandling af revision af sagsbehandlingsfrister den 25. marts 2015 foreslået, at der i forbindelse med de nye borgercentre etableres yderligere en task force udover den, der i dag behandler ældre ansøgninger om tandbehandling/tandpleje, med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden. Herved vil både Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap råde over en task force, hvis opgave er, at nedbringe eksisterende bunker, søge at forkorte sagsbehandlingstiden, så fristerne kan nedsættes, sikre, at der gribes ind med det samme, hvis der observeres begyndende bunker, og foretage forberedende tiltag ved ny lovgivning, der ofte medfører bunker i forbindelse med implementering af nye regler. De to task forces vil udgøre en fleksibel enhed, der kan gribe ind ved begyndende problemer og sikre, at problemerne ikke vokser sig mere omfattende. Herudover iværksættes der et arbejde med brugere og brugerorganisationer med henblik på at inddrage dem aktivt i tiltag til nedbringelse af fristerne. Til inspiration inddrages viden fra andre kommuner. Jeg har taget Socialforvaltningens orientering om udarbejdelse af differentierede sagsbehandlingsfrister i brev af 23. marts 2015 til efterretning, og beder fortsat, jf. denne rapports kapitel 3, forvaltningen om at orientere mig om indholdet af disse, når de er politiske behandlede. EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING SIDE 9

10 3. OPFØLGNING Da jeg for en række af de tiltag, som blev iværksat i handleplaner for bedre sagsbehandling fase 1 og 2 og handleplan for børn med handicap ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at vurdere effekten, beder jeg Socialforvaltningen om fremsende følgende materiale sammen med forvaltningens bemærkninger, når dette foreligger: - Resultat af brugerundersøgelse gennemført i første halvår af Model for klagestatistik - Materiale vedrørende revision af sagsbehandlingsfrister fastsat i henhold til retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Jeg vil, når jeg modtager ovenstående materiale, foretage en vurdering af, om jeg finder grundlag for at foretage yderligere. SIDE 10 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING

11 4. KONSEKVENSER God og korrekt sagsbehandling er af stor betydning for den af borgerne oplevede tilfredshed med og tillid til kommunen. Socialforvaltningen behandler sager vedrørende nogle af de mest komplekse og udsatte borgere i vores samfund. Disse borgere er ofte afhængige af den hjælp, de modtager fra Socialforvaltningen. Dette stiller endnu større krav til, at den sagsbehandling, der varetages, er god, korrekt, velovervejet og rummer mulighed for at tage individuelle hensyn til den enkelte. Baggrunden for iværksættelse af handleplaner for bedre sagsbehandling og handleplan for børn med handicap var dels en kritik af forvaltningen i offentligheden, og dels en generel oplevelse af, at borgerne ikke var tilfredse med den sagsbehandling, de modtog i Socialforvaltningen. Utilstrækkelig sagsbehandling er både ressourcekrævende for borgerne og kommunen såvel i kroner og øre som i andre ressourcer. For borgerne fordi dårlig sagsbehandling alt andet lige fører til flere fejl i afgørelserne, frustrationer og mistillid til kommunen. For kommunen fordi der skal anvendes unødige ressourcer på genopretning og behandling af flere klagesager, og fordi samarbejdet med borgerne generelt set besværliggøres. Dårlig sagsbehandling er potentielt rigtig dyrt i bredeste forstand for såvel den involverede borger som kommunen. Derfor er det positivt, at Socialforvaltningens indsatser og handleplaner ses at trække i den rigtige retning på flere parametre. Dette har potentiale til at skabe bedre service for borgerne og samtidig på sigt reducere omkostningerne for kommunen. EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING SIDE 11

12 5. UDDYBNING, BISTAND MV. Borgerrådgiveren uddyber gerne undersøgelsen samt vurderinger mv. på et møde, såfremt dette ønskes. Et sådant møde kan eventuelt afholdes i forbindelse med forvaltningens modtagelse af den endelige rapport eller, såfremt forvaltningen måtte ønske det, i forbindelse med forvaltningens fremsendelse af det materiale, som jeg har anmodet om under punkt 2 i denne rapport. Forvaltningen bedes i givet fald kontakte jurist Rikke Gredal. Borgerrådgiveren hjælper også meget gerne til med intern opfølgning på undersøgelsen herunder i form af undervisning, vejledning og andet. Forvaltningen bedes, hvis det har interesse, kontakte samme medarbejder. SIDE 12 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING

13 6. BORGERRÅDGIVERENS KRITIKSKALA Uheldigt Fejl Beklageligt Meget beklageligt Kritisabelt Meget kritisabelt Stærkt kritisabelt Laveste kritikniveau Højeste kritikniveau Kritikskalaen spænder fra konstatering af forhold, der ikke er, som de bør være, uden at nogen konkret bebrejdes herfor (uheldigt) over kritik af forhold, der er mere eller mindre almindeligt forekommende i offentlig forvaltning, men ikke bør forekomme og til kritik af helt utilstedelige og uacceptable forhold (stærkt kritisabelt). Konstateringer af, at noget er uheldigt, registreres ikke som en egentlig kritik i Borgerrådgiverens statistik. Det bemærkes, at Borgerrådgiveren udover ovennævnte kritikskala naturligvis supplerende kan uddybe og kvalificere sin kritik i almindeligt sprog. EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING SIDE 13

14 BILAG SE SÆRSKILT RAPPORT HEROM Bilag 1 Borgerrådgiverens observationer og vurderinger Bilag 2 Metode Bilag 3 Vurderingsgrundlag Bilag 4 Borgerrådgiverens høringsbrev Bilag 5 Kommunens høringssvar SIDE 14 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING

15 ENDELIG RAPPORT Redaktion Borgerrådgiveren Kontakt Københavns Kommune Vester Voldgade 2A 1552 København V Foto Borgerrådgiveren Tryk Oplag ISBN Udgiver Borgerrådgiveren

16 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Telefon: Telefax:

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 GENEREL EGEN DRIFT-UNDERSØGELSE AF KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN

Læs mere

INSPEKTION AF WIBRANDTSVEJ ENDELIG RAPPORT

INSPEKTION AF WIBRANDTSVEJ ENDELIG RAPPORT INSPEKTION AF WIBRANDTSVEJ ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 INSPEKTION AF BØRNE- FAMILIEINSTITUTIONEN WIBRANDTSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCI- ALFORVALTNINGEN

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCI- ALFORVALTNINGEN EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCI- ALFORVALTNINGEN BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

På baggrund af Borgerrådgiverens rapport står det klart, at Socialforvaltningen bør og vil anlægge en strammere juridisk vurdering end i dag.

På baggrund af Borgerrådgiverens rapport står det klart, at Socialforvaltningen bør og vil anlægge en strammere juridisk vurdering end i dag. Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Vedrørende Borgerrådgiverens foreløbige rapport om Kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i Borgercenter

Læs mere

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 13-08-2012 Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår 2012 Kort beskrivelse af ledelsesinformationssystemet Socialforvaltningen har

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Klagesagsbehandling, koordinering og læring (folkeskoleområdet) ENDELIG RAPPORT

Klagesagsbehandling, koordinering og læring (folkeskoleområdet) ENDELIG RAPPORT Klagesagsbehandling, koordinering og læring (folkeskoleområdet) ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SAMMENFATNING 4 3. KONKLUSION 6 4. KONSEKVENSER

Læs mere

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Att: Borgerrådgiver Johan Busse Vester Voldgade 2 A 1552 København V 14. december 2012 Sagsnr. 2012-172057 Dokumentnr. 2012-1002790 Status på Socialforvaltningens

Læs mere

Borgerrådgiveren iværksætter undersøgelse af Folkeregisterets udstedelse af administrative bøder ved forsinket folkeregistrering

Borgerrådgiveren iværksætter undersøgelse af Folkeregisterets udstedelse af administrative bøder ved forsinket folkeregistrering KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen Sendt med e-mail 21-02-2018 Sagsnr. 2018-0048527 Dokumentnr. 2018-0048527-1 Borgerrådgiveren iværksætter undersøgelse af Folkeregisterets

Læs mere

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen.

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset 1599 København V 06-05-2009 30-09-2010 Sagsnr. 2009-57887 Sendt pr. e-mail: Anette.Laigaard@sof.kk.dk Sof_juridisk_enhed@sof.kk.dk Vedrørende

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til lzhj@sm.dk med kopi til jurint@sm.dk Høringssvar fra KL vedr, foreslåede ændringer af retssikkerhedsloven Børne- og Socialministeriet

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

KVALITETSSIKRING I SOCIALFORVALTNINGEN SAMT KOORDINATION OG SAMARBEJDE MELLEM SOCIALFORVALTNINGEN OG BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT

KVALITETSSIKRING I SOCIALFORVALTNINGEN SAMT KOORDINATION OG SAMARBEJDE MELLEM SOCIALFORVALTNINGEN OG BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT KVALITETSSIKRING I SOCIALFORVALTNINGEN SAMT KOORDINATION OG SAMARBEJDE MELLEM SOCIALFORVALTNINGEN OG BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Side 1 af 6 SOCIALUDVALGET DAGSORDEN for mødet den for mødet den 17.12.2014 [Til bilagsfortegnelse] 4 UDSAT: Revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen (2014-0206289) Socialudvalget

Læs mere

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister 2015-10 Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Socialforvaltningen i Københavns Kommune om forvaltningens overholdelse og revision af de

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: klvoll@kff.kk.dk Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

BEHANDLING AF LUGT- OG STØJKLAGER ENDELIG RAPPORT

BEHANDLING AF LUGT- OG STØJKLAGER ENDELIG RAPPORT BEHANDLING AF LUGT- OG STØJKLAGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SAMMENFATNING 4 3. KONKLUSION 5 4. KONSEKVENSER 10 5. HENSTILLINGER OG

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt med e-mail 03-01-2019 Sagsnr. 2019-0006301 Dokumentnr. 2019-0006301-2 Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

LOGNING AF ELEKTRONISK SAGSBEHANDLING OG BORGERES ADGANG TIL INDSIGT I OPLYSNINGER

LOGNING AF ELEKTRONISK SAGSBEHANDLING OG BORGERES ADGANG TIL INDSIGT I OPLYSNINGER LOGNING AF ELEKTRONISK SAGSBEHANDLING OG BORGERES ADGANG TIL INDSIGT I OPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING

Læs mere

Handleplan for børnehandicapområdet

Handleplan for børnehandicapområdet Dato: 13-04-2013 Handleplanen består af to delplaner: (11 tiltag) Handleplan 2: Styrkelse af arbejdsmiljøet (4 tiltag) De to handleplaner er dynamiske ift. inddragelse af viden, der vil indkomme i forbindelse

Læs mere

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Borgerrådgiveren modtager skriftlige, personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne i Københavns Kommune og er dagligt i kontakt med forvaltningernes medarbejdere

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Teknik- og Miljøforvaltningen styrker retningslinjer for sagsbehandling efter Borgerrådgiverens undersøgelse Stor ekstern efterspørgsel

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013

Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Socialforvaltningen har i perioden gennemført målinger af overholdelse sagsbehandlingsfrister, der er fastsat i medfør af retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Målingen

Læs mere

Klagesagsbehandling, koordinering og læring (folkeskoleområdet) BILAG

Klagesagsbehandling, koordinering og læring (folkeskoleområdet) BILAG Klagesagsbehandling, koordinering og læring (folkeskoleområdet) BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 METODE 22 1.1 GENERELT FOR BORGERRÅDGIVERENS

Læs mere

RAPPORT Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315

RAPPORT Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315 27. januar 2017 RAPPORT 2017 Socialforvaltningen Whistleblowersag 30315 MODTAGER Nina Eg Hansen Anders Kirchhoff INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Justitsministeriets sagsnr : sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven

Justitsministeriets sagsnr : sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Justitsministeriets sagsnr. 2017-008-0003: sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven 27-11-2018 1. Indledning I mit brev

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Differentierede frister indenfor den enkelte paragraf i tunge mindre tunge sager Bilag 1. Forslag begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Sagstype Hjælp til enkeltydelser, 81(Lov om aktiv

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Bilag 2. Skema over høringssvar

Bilag 2. Skema over høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 18. april 2018 Sagsnr. 2017-0412891 Dokumentnr. 2017-0412891-8 Bilag 2. Skema over høringssvar Bilag 1. Skema over høringssvar Høringspart

Læs mere

SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT

SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER SVARTIDER I SAGER OM AKT- INDSIGT I SOCIALFORVALT- NINGEN ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 4. april 2018 Til Finn Rudaizky, MB Sagsnr. 2018-0095357 Dokumentnr. 2018-0095357-7 Kære Finn Rudaizky Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor

Læs mere

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT BILAG 1A Til Social- og Integrationsministeriet Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Notat om opfølgning på evalueringen af whistleblowerordningen (tilbagemelding til BOR)

Notat om opfølgning på evalueringen af whistleblowerordningen (tilbagemelding til BOR) KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT Til medlemmerne af Borgerrådgiverudvalget Notat om opfølgning på evalueringen af whistleblowerordningen (tilbagemelding til BOR) 22-01-2015 Sagsnr. 2014-0217319

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Borgerrådgiverfunktion styrker borgernes retssikkerhed Manglende vejledning kan koste både borger og kommune dyrt Vellykket Målrettet Indsats

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Øget brug af tro og love-erklæringer På Socialudvalgets møde den 15. marts 2017 under punkt 7. Opfølgning på medlemsforslag

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Bedre tilsyn med plejebørn Lydsignaler til fare for handicappede Styrk borgerne Styrket Borgerkontakt Bedre tilsyn med plejebørn Borgerrådgiveren

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

Bilag 1. Status på Handleplan for børnehandicapområdet. Juni 2013

Bilag 1. Status på Handleplan for børnehandicapområdet. Juni 2013 Dato: 3.6-2013 Bilag 1. Status på. Juni 2013 Handleplanen består af to delplaner: (11 tiltag) Handleplan 2: Styrkelse af arbejdsmiljøet (4 tiltag) Side 1 af 8 1 Etablering af forældreråd For at sikre en

Læs mere

Underretning til Borgerrådgiveren om tiltag for klagesagsbehandling og læring, jeres sag

Underretning til Borgerrådgiveren om tiltag for klagesagsbehandling og læring, jeres sag KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrerende direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Underretning til Borgerrådgiveren om tiltag for klagesagsbehandling og læring,

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 23 MARTS 2019 Klar RET Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar Klagesvar, der lever op til kommunens værdigrundlag og principperne for god forvaltningsskik, vil almindeligvis efterlade borgerne med

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT 07-10-2014 Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til Indledning

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 29. april 2015 REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE 1. Generelt om Borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune Om Borgerrådgiverfunktionen 1.1. Gladsaxe Kommunes

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE

SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 6 INSPEKTION AF KIRSEBÆRHAVENS PLEJEHJEM

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Børn og unge med handicap (Lov om social service) Ny sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

RAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014

RAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014 Borgerrådgiveren RAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014 Denne rapport indeholder en statistisk redegørelse for henvendelser

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Borgerrådgiveren Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: suf@suf.kk.dk DH55@suf.kk.dk ST53@suf.kk.dk 24-01-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-34677 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for fokuspunkter og klagesagsregistrering

Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for fokuspunkter og klagesagsregistrering Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for fokuspunkter og klagesagsregistrering FOKUSPUNKTER - FOR ØKONOMIUDFORVALTNINGEN OG DE ØVRIGE FORVALTNINGERS OMRÅDER Borgerrepræsentationen besluttede

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Ændret journaliseringspraksis i Københavns Borgerservice Tilstrækkeligt tilsyn med aflastning efter servicelovens 84 Lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Socialforvaltningen Bernstorffsgade Kbh V

Socialforvaltningen Bernstorffsgade Kbh V Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 10-03-2008 Bernstorffsgade 17 1592 Kbh V Sagsnr. 2008-15183 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk og Anette.Laigaard@sof.kk.dk Dette er en anonymiseret og let

Læs mere

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling Punkt 7. Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling 2017-062046 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017

Læs mere

Beretning fra. borgerrådgiveren. Hillerød Kommune April 2016

Beretning fra. borgerrådgiveren. Hillerød Kommune April 2016 Beretning fra borgerrådgiveren Hillerød Kommune April 2016 1 Indhold Resume Indledning Overordnet om borgerrådgiveren Borgerrådgiverens opgaver og organisering Statistik over henvendelser Observationer

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR Til: Justitsministeriet. Høring over forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (Klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning) Høringsbrev

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

SAGER OM AFFALDSGEBYRER ENDELIG RAPPORT

SAGER OM AFFALDSGEBYRER ENDELIG RAPPORT SAGER OM AFFALDSGEBYRER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 GENEREL EGEN DRIFT-UNDERSØGELSE AF KØBENHAVNS KOMMUNES SAGER OM AFFALDSGEBYRER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Debatten, som var særdeles engageret, tog udgangspunkt i emnerne

Debatten, som var særdeles engageret, tog udgangspunkt i emnerne HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Debat om kvalitet i børnesagsarbejdet i Københavns Kommune Stor interesse for whistleblowerordninger Vægtningen af økonomiske hensyn og

Læs mere

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Onsdag den 25. september 2013 Dagsorden for præsentationen 1. Præsentation af Task Forcen 2. Analysens opbygning 3. Præsentation af resultaterne af

Læs mere

Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II

Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II - 1 Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge præsenterede skatteministeren en Retssikkerhedspakke II med overskriften Borgeren

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Notat om sagsbehandling og borgerbetjening i Borgercenter

Notat om sagsbehandling og borgerbetjening i Borgercenter KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialforvaltningen Notat om sagsbehandling og borgerbetjening i Borgercenter Handicap 01-03-2017 Sagsnr. 2017-0094458 Dokumentnr. 2017-0094458-2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere