Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner"

Transkript

1 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner 1

2 2 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Den almene boligsektor bidrager til at løse den boligsociale opgave ved at kunne rumme nogle af samfundets mest udsatte grupper og samtidig være attraktiv for en bred gruppe af boligsøgende. De almene boligorganisationer er ligeledes kendetegnet ved at de har et særligt ansvar i forhold til at skabe socialt og økonomisk velfungerende boligområder. Økonomisk rådgivning til beboere er et eksempel på en boligsocial funktion, der blev udviklet for at imødekomme et stigende problem med udsættelser i boligområderne, og som i stigende grad bliver en del af boligorganisationernes daglige arbejde. Som beboer er det en traumatisk oplevelse at blive sat ud af sin lejlighed. Ofte er der tale om socialt udsatte borgere. Og det er dyrt for kommuner og boligorganisationer at betale for en udsættelse, hvis personen skal genhuses, lejligheden istandsættes og eventuelle huslejetab dækkes. Eksempelvis vurderer Det boligsociale Bydelsprojekt 3i1 Esbjerg, der er et samarbejde mellem Esbjerg kommune og boligorganisationerne Boligforeningen 32, Ungdomsbo, Boligforeningen Fremad og EAB, at der kan spares mellem kr. på huslejetab pr. udsættelse. Derudover kan Esbjerg Kommune have efterfølgende udgifter på op til kr. pr. udsættelse til bl.a. genhusning, indskud m.m.

3 3 Baggrund Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har de senere år udgivet en række rapporter, der dokumenterer et stigende antal udsættelser i den almene sektor. På den baggrund udmøntede Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en pulje på 40 millioner kroner til en forebyggende økonomisk rådgivningsindsats i udsatte boligområder, som en del almene boligorganisationer søgte. På landsplan har de økonomiske rådgivninger udviklet sig forskelligt, men de rummer en række fællestræk. Vi har her forsøgt at formulere en række guidelines, der kan støtte de boligorganisationer, der overvejer at ansætte en økonomisk rådgiver. Forhåbningen er, at de også kan bistå den økonomiske rådgiver i at definere sin særlige rolle i boligorganisationen eller kommunen. Vidste du at... 47% af alle danskere kan ikke identificere det billigste af tre lånetilbud. Kilde: Finansrådet. Den økonomiske rådgivers arbejdsgrundlag Økonomiske rådgivere arbejder typisk i boligområder med mange beboere i udsatte livssituationer. Deres opgave er at yde økonomisk rådgivning til lejere, der er i risikozonen for at blive sat ud af deres lejlighed. På den måde arbejder de forebyggende og medvirker til at fremme trivsel og tryghed. Nogle økonomiske rådgivere har deres daglige gang og kontor i boligområderne og er dermed meget tæt på de beboere, de skal hjælpe. Andre er ansat centralt i boligorganisationen eller i kommunen og har en flyverfunktion hvor de dækker mange afdelinger. De økonomiske rådgivere arbejder typisk individorienteret, men vil også kunne tilbyde kurser i økonomi for en bredere grupper af beboere, hvis behovet opstår. Kernen i den økonomiske rådgivning Den økonomiske rådgivning bør altid tage udgangspunkt i at få lavet et budget, som kan skabe et overblik over beboerens økonomi og fungere som arbejdsredskab for den fremadrettede rådgivning. Bagerst i denne guide findes et budgetskema, der også kan hentes fra Flere banker har gratis budgetskabeloner og instruktionsvideoer på deres hjemmesider På indtægtssiden vil rådgivningen typisk koncentrere sig om at hjælpe lejeren med at handle på sin situation og nedbringe gælden samt afsøge mulighederne for at optimere beboerens økonomi blandt andet ved at undersøge om der er tilskud og offentlige ydelser som vedkommende er berettiget til, men ikke har fået udbetalt. Det kan eksempel-

4 4 vis være boligstøtte, førtidspension eller varmehjælp til pensionister. På udgiftssiden vil rådgivningen typisk bestå i at forhandle afdragsordninger med kreditor, optimere husholdningsbudget og gennemgå skatte- og fradragsmuligheder. Det er vigtigt at den økonomiske rådgiver ikke overtager ansvaret for beboerens økonomiske problemstillinger. Beboeren skal understøttes i selv at ændre adfærd og tage initiativ til at kontakte og indgå relevante aftaler. Vidste du at... Hvis kunden er utilfreds med sin banks sagsbehandling af en klage, kan man klage til bankens klageansvarlige. Kontaktoplysningerne fremgår af bankens hjemmeside. En helhedsorienteret tilgang til økonomisk rådgivning Det er vigtigt at være opmærksom på, at de beboere, som økonomirådgivningen møder, ofte også har en række sociale problemer. Det kan eksempelvis være psykiatriske problemstillinger, ledighed eller generelle trivselsproblematikker. De oplever typisk at stå alene og har tit enten opgivet at søge støtte eller opgivet den støtte, de har modtaget.

5 5 Derfor er det også en del af den økonomiske rådgivers arbejde at sikre, at beboeren får hjælp til at håndtere andre problemer, som kan være med til at vanskeligøre, at vedkommende kan blive i sin bolig. God økonomisk rådgivning tager udgangspunkt i et helhedsorienteret blik for beboerens liv og hverdag. Det er centralt at tænke hele vejen rundt om beboeren og være åben over for samarbejde med alle relevante interessenter. Den økonomiske rådgiver som tovholder og brobygger Som økonomisk rådgiver opbygger man ofte en god relation til lejeren og man kan med dette tillidsforhold fungere som brobygger blandt andet til kommunen. Den økonomiske rådgivning kan således blive en løftestang til at genoptage en kontakt til kommunen med henblik på at få hjælp til andre aspekter i livet, som har været sat på stand by. En sidegevinst ved at ansætte økonomiske rådgivere er derfor ofte, at kommune og boligorganisation oplever et tættere og mere frugtbart samarbejde omkring beboere i udsatte situationer. Oversigt over den økonomiske rådgivers forskellige interessenter Grundet den helhedsorienterede tilgang kommer den økonomiske rådgiver i berøring med en lang række forskellige interessenter. De mest centrale er: 1. Skat 5. Fogedretten 2. Kommune 6. Skifteretten 3. Kreditorer 7. Udbetaling Danmark 4. Inkassovirksomheder 8. Banken Vidste du at... Kommunen har mulighed for at yde lån til borgere, der ikke selv kan stille med et indskud til en lejlighed. Kommunens lån er typisk billigere i rente end den rente borgeren kan få i banken. Læs mere her: https://www.borger.dk/sider/laan-til-beboerindskud.aspx Rollefordelingen mellem økonomisk rådgiver, kommune og andre myndigheder Den økonomiske rådgiver bør allerede ved det første møde med beboeren fortælle om, hvad rollen som økonomisk rådgiver indebærer og ikke indebærer for at sikre en tydelig forventningsafstemning. De økonomiske rådgivere skal kunne navigere i relevant lovgivning og tage stilling til juridiske problemstillinger og løsningsmuligheder. Lovgivningen ændrer sig løb-

6 6 ende, og det er vigtigt, at rådgiveren er bevidst om egne faglige begrænsninger, og søger viden relevante steder, når det er nødvendigt. Den økonomiske rådgiver kan og skal ikke påtage sig myndighedsopgaver som f.eks. at træffe afgørelse om ret til ydelser efter gældende lovgivninger. Den økonomiske rådgiver bør være meget tydelig omkring, at vedkommende ikke handler for myndighederne. Det kan være en vanskelig øvelse af flere årsager: For beboeren kan grænserne opleves som flydende, og det er vigtigt, at den enkelte medarbejder tager en kvalificeret vurdering af, hvorvidt en opgave ligger indenfor vedkommendes arbejdsfelt. Det kan være fristende for den enkelte rådgiver at påtage sig kommunale opgaver for at få ting til at ske og sikre fremdrift. Nogle økonomiske rådgivere i boligorganisationer oplever, at kommunale medarbejdere forventer, at de udfører arbejde, som ligger i kommunalt regi. En funktionsbeskrivelse og en forventningsafstemning kan være med til at rydde eventuelle misforståelser af vejen. I alle jobs kan det kan være vanskeligt at sætte grænser, men det er noget, rådgiveren løbende skal have fokus på og reflektere over. Hvad skal man være opmærksom på ved ansættelse af en økonomisk rådgiver? Det kræver særlige menneskelige ressourcer, robusthed og faglige kompetencer at udfylde jobbet som økonomisk rådgiver. Den økonomiske rådgiver skal kunne rumme forskellige typer mennesker, være tålmodig, handlekraftig og ikke mindst kunne stå fast og kæmpe for at finde realistiske økonomiske løsninger for beboeren. Økonomiske rådgivere har mange forskellige faglige baggrunde, men ofte er der tale om bankfolk, jurister eller socialrådgivere. Vidste du at... Alle danskere har ret til en indlånskonto i banken. Du kan sammenligne bankernes priser på kontoen på basalindlånskonto.dk. Det etiske fundament Den økonomiske rådgivers arbejde bygger på empowerment og social ansvarlighed. Den økonomiske rådgiver skal som udgangspunkt kunne rumme alle slags mennesker og have respekt for beboerens egne holdninger og udgangspunkt.

7 7 Den økonomiske rådgiver skal have selvindsigt og kunne udvise empati og handle ud fra beboerens interesser og muligheder. Den økonomiske rådgiver skal kunne balancere mellem boligorganisationens rammer og politikker, og hvad der er muligt for den enkelte beboer, i forhold til at overholde aftaler som f.eks. afdragsordninger med boligorganisationen. Tilbuddet om økonomisk rådgivning skal være et frivilligt tilbud til beboeren. Mandat og forankring i organisationen Beslutningskompetence er vigtig, da det har stor betydning for samarbejdet med beboeren, at der kan træffes beslutninger på selve mødet. Der er typisk meget korte tidsfrister i situationer, hvor en beboer er tæt på udsættelse, og derfor er klare aftaler om hvilke beslutninger den økonomiske rådgiver kan træffe på stedet afgørende. Den økonomiske rådgivning foregår typisk på beboerens hjemmebane. IT-udstyr som mobiltelefon, bærbar pc, bærbar printer og evt. Ipad/tablet er derfor en nødvendighed. Der bør også stilles en kontorplads til rådighed hos boligorganisationen/ kommunen, så rådgiveren kan udføre sit administrative arbejde fra denne kontorplads. Det giver desuden mulighed for at netværke med kolleger og søge sparring på ofte komplekse problemstillinger.

8 8 Dokumentation Den økonomiske rådgiver bør som en naturlig del af sit arbejde udfylde logbog og skemaer til brug for både dokumentation og statistik. Det kan f.eks. være overblik over antal beboere, antal møder, konkrete problemstillinger og hvilke andre samarbejdspartnere, det har været nødvendigt at kontakte etc. Rådgiveren kan også lave egne notater om beboeren. Disse notater bør kun gemmes så længe, der er kontakt til beboeren (jf. persondataloven) og efter, at det er oplyst over for beboeren, at der tages notater til eget brug. Vidste du at... Danskere, der forlod skolen efter 9. klasse, har lavere finansiel forståelse end danskere, der har fuldført en kort eller mellemlang videregående uddannelse, fx politibetjent eller lærer. Kilde: Finansrådet. Underretningspligt og tavshedspligt Når man kommer i beboerens hjem eller blot får kendskab til beboerens liv i øvrigt, er det vigtigt at vide, at man ifølge Servicelovens 154 har underretningspligt, når det drejer sig om børn og unge under 18 år. Det betyder helt konkret, at rådgiveren skal underrette kommunen, hvis der opleves omsorgssvigt i form af f.eks. misbrug, vold og misrøgt generelt. Beboeren bør naturligvis orienteres herom. Hvis der er risiko for udsættelse og sagen er sendt videre til Fogedretten, er boligorganisationen forpligtet til at underrette kommunen. Dog vil rådgiveren også selv kunne kontakte kommunen for at hjælpe beboeren med en løsning (hvis den kan findes i kommunen). Når man arbejder med beboere på denne måde, er rådgiveren altid omfattet af tavshedspligt. Det betyder helt konkret, at man ikke må dele viden om beboerens liv med andre, ej heller andre i boligorganisationen, med mindre det er aftalt med beboeren via en samtykkeerklæring. Aftaler om økonomi og hvordan en eventuel huslejerestance afvikles, skal naturligvis deles med det administrative personale fra boligorganisationen. Beboeren skal altid føle sig sikker på den økonomiske rådgivers hensigter, nemlig at hjælpe med at skabe overblik over økonomien, finde en løsning i forhold til huslejerestance og øvrig gæld samt at arbejde for, at beboeren kan blive i sin bolig.

9 9

10 10 Her kan den økonomiske rådgiver få hjælp og vejledning Der findes et netværk af økonomiske rådgivere ansat i almene boligorganisationer og kommuner. Du kan læse mere om netværket og tilmelde dig på under fanebladet netværk. Dertil er en række hjemmesider nyttige at kende: indeholder relevant information om kundeforholdet til banken samt et budgetskema. Finansrådet er bankernes brancheorganisation. indeholder artikler og redskaber til privatøkonomi i forskellige livsfaser. Penge- og Pensionspanelet er uafhængigt, og nedsat af Erhvervs- og Vækstministeriet. giver mulighed for at sammenligne bankernes priser. Portalen drives i samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og Finansrådet. der er etableret af Finansrådet. Her kan man sammenligne priser for en almindelig indlånskonto. Om denne publikation Denne guideline for økonomisk rådgivning er blevet til i et samarbejde mellem Boligkontoret Danmark, Det Boligsociale Sekretariat Imagine Horsens, Finansrådet Bankernes brancheorganisation og BL Danmarks Almene Boliger. Imagine Horsens er et boligsocialt sekretariat for følgende boligorganisationer: AAB Arbejdernes andelsboligforening af 1938 Horsens, Andelsboligforeningen Odinsgården, Midtjysk boligselskab, Horsens andelsboligforening af 1954, Andelsboligforeningen Beringsgården, Domea, Horsens sociale boligselskab og Lejerbo. De fleste tilbud om økonomisk rådgivning er startet med midler fra Landsbyggefonden eller fra Ministeriet fra By, Bolig og Landsdistrikter. En del boligorganisationer har dog valgt at ansætte økonomiske rådgivere for egne midler på baggrund af de gode resultater.

11 11

12 Folderen er lavet i samarbejde mellem BL Danmarks Almene Boliger og Finansrådet.

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere