Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2009-2020"

Transkript

1 Affaldsplan for Del 2 Kortlægning og prognoser

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opfyldelse af mål fra Affaldsplan Opsummering af kortlægning for Statistisk afrapportering og prognose Indledning Erhvervsmæssig kilde Kommunale indsamlingsordninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald er Samlet opgørelse Erhvervsaffald Husholdningsaffald Økonomi Anlæg og kapacitetsopgørelse samt import og eksport af affald Forbrændings- og deponeringskapacitet Anlæg til sortering, behandling, genanvendelse mv Planens økonomiske konsekvenser...37 Bilag BILAG 1: Oversigt over indberetninger for 2007 BILAG 2: Fordeling af affald modtaget på genbrugsstationen 2007 BILAG 3: Husholdningsaffald og affald via genbrugsstation 2007 BILAG 4: Ordningsbeskrivelse Side 2

3 1. Indledning Denne affaldsplan indeholder rammerne for s mål og initiativer på den del af affaldsområdet, der henhører under kommunens forvaltning. Planen er gældende fra 2009 til Affaldsplanen anvendes som et styrings- og planlægningsværktøj og skalmedvirke til, at kommunen når de mål, kommunalbestyrelsen har sat for affaldsområdet. Planen består af 2 dele. Del 1 indeholder mål og initiativer mens Del 2 (denne del) indeholder kortlægning og prognoser. Kortlægnings- og prognosedelen udsendes udelukkende i elektronisk form på kommunens hjemmeside: Denne del af s affaldsplan indeholder opgørelser over de kortlagte affaldsmængder i i perioden med særlig fokus på mængderne i 2007 og en prognose på fremtidige mængder for perioden Den indeholder desuden en økonomisk oversigt for perioden samt en økonomisk prognose for perioden Sidst i rapporten findes endvidere en opgørelse over anlægs- og kapacitetsbehov. Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra modtageanlæg og renseanlæg, oplysninger fra og Vestforbrændings registreringer af affaldsmængder fra kommunen. Ved manglende oplysninger fra modtageanlæg er der i mindre omfang anvendt oplysninger fra affaldstransportører. I de tilfælde hvor der hverken foreligger oplysninger fra transportører eller modtageanlæg, udgår tallene. Der vil i så fald være et blankt felt i tabellerne i affaldsplanen. Data for 2008 har ikke været tilstede på tidspunktet for afslutning af kortlægnings- og prognosedelen. Vestforbrændings registreringer er anvendt i forbindelse med affald afleveret til forbrænding hos Vestforbrænding, affald fra genbrugsstationer i fællesordningen samt husholdningsaffald afleveret til genanvendelse, i det omfang dette affald er afleveret til behandling via Vestforbrændings aftaler med modtageanlæg. Indberetninger fra modtageanlæg udgør både registreringer af erhvervsaffald og husholdningsaffald. Bemærk at mængderne i rapportens tabeller er afrundede, hvilket kan give sig udslag i enkelte mindre forskelle mellem mængdeangivelserne i de forskellige tabeller i rapporten. I forbindelse med databehandlingen af indberetningerne er modtageanlæggenes oplysninger blevet vægtet højt. Rettelser i indberetningerne er dog foretaget, hvis anlæggene har indberettet oplysninger, som ikke kan kombineres ifølge ISAG-terminologien. Kortlægningen opfylder affaldsbekendtgørelsens 6, stk. 1, pkt. 1 om kortlægning af den kommunale håndtering af affald. Kortlægningen omfatter således oplysninger om den producerede mængde affald fordelt på fraktioner, behandling, affaldstype, erhvervsmæssig kilde og art, i det omfang EAK-koden er indberettet. Endelig indeholder rapporten også affaldets fordeling på modtageanlæg, herunder hvilke modtageanlæg der har modtaget hvilke fraktioner. Side 3

4 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan Mål s målsætninger for Affaldsplanen for tog udgangspunkt i regeringens Affaldsstrategi Der blev opstillet følgende overordnede målsætninger for kommunens affaldshåndtering: A. Forebyggelse af affald - herunder særligt fokus på renere teknologi og miljøstyring og holdningsbearbejdning B. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt - herunder en særlig indsats i forbindelse med emballageaffald C. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes - herunder en særlig indsats i forbindelse med farligt affald samt bygge- og anlægsaffald D. Øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene - en bedre service til en lavere pris er i fokus, og miljøpåvirkningerne ved håndteringen af affaldet skal mindskes E. Øget information til borgere og virksomheder - herunder en målrettet informationsindsats om de enkelte tiltag De overordnede målsætninger var suppleret med specifikke sigtelinjer for behandlingen af det indsamlede affald. Disse forventede sigtelinjer er vist i tabel 1, hvor de er sammenholdt med de faktiske kortlægningsdata for Side 4

5 Kilde/type Genanvendelse i ton Forbrænding i ton Deponering i ton Forventet Faktuelt Forventet Faktuelt Forventet Faktuelt Husholdninger Erhverv Service Industri Byggeri og anlæg Tabel 1: Kommunens målsætninger for fordelingen af behandling af affald i 2008 taget fra Affaldsplan sammenholdt med status for behandling af affald Alle data er angivet i procent. Tilbageblik på udviklingen i affaldsmængder 2003 til 2007 Da affaldsplan blev udarbejdet, tog man udgangspunkt i affaldskortlægning fra 2003, hvorfor der i det følgende afsnit ses på udviklingen fra 2003 og frem til i dag. Data for 2008 foreligger ikke, så der benyttes data fra Den samlede affaldsmængde i steg med ton i løbet af perioden, fra ton i 2003 til ton i Det var i Affaldsplan forventet, at affaldsmængden vil blive på ton i Tabel 2 viser den i henhold til Affaldsplan forventede udvikling i affaldsmængderne sammenholdt med de faktiske mængder fra 2003 og Side 5

6 Kilde/type Husholdninger Erhverv Affaldsmængder i ton Faktuelt Forventet Faktuelt Service Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg I alt Tabel 2 Affaldsmængde fordelt på kilder, angivet i ton. Forventede affaldsmængder taget fra Affaldsplan markeret med grøn, sammenholdt med faktiske affaldsmængder fra 2003 og Mængden af husholdningsaffald er vokset med ton fra 2003 til 2007 mod forventet ton. Mængden af erhvervsaffald er vokset med ton i perioden mod forventet ton. Målopfyldelse som følge af igangsatte initiativer I det følgende beskrives eksempler på initiativer, der i planperioden blev sat i værk for at nå de opstillede målsætninger. A. Forebyggelse af affald - herunder særligt fokus på renere teknologi, miljøstyring og holdningsbearbejdning Miljøledelsessystem på I/S Vestforbrænding s affaldsselskab, I/S Vestforbrænding, som kommunen er interessent i, har i planperioden indført miljøledelsessystemet LAM - Ledelse af Arbejdsmiljø og Miljø. Miljøledelsessystemet skal sikre, at miljøpolitik omsættes fra ord til handling. I samme forbindelse skal det nævnes, at I/S Vestforbrænding er ISO certificeret en certificering, der sikrer en løbende forbedring af miljøforholdene på virksomheden. Virksomhedstilsyn Med til initiativerne for forebyggelse af affald hører det tilsynsarbejde som gennemføres som en del af de planlagte virksomhedstilsyn. En del af dette arbejde er tilrettelagt som dialog Side 6

7 med virksomhederne om indførelse af foranstaltninger til nedbringelse af affaldsmængderne. B. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt - herunder en særlig indsats i forbindelse med emballageaffald Emballagekampagne har i samarbejde med I/S Vestforbrænding fra oktober 2005 til juni 2007 gennemført en emballagekampagne, med det mål at øge genanvendelsen af emballageaffald fra virksomheder. Emballagekampagnens hovedaktivitet var information og vejledning via udsendt folder og spørgeskema til 101 udvalgte virksomheder for s vedkommende med et formodet højt mængdepotentiale for emballageaffald især detailhandel, handelsvirksomheder, handel og kontor mv. Kampagnen var en stor succes. Det kan som eksempel nævnes, at der som konsekvens af kampagnen blev etableret 178 nye ordninger med forskellige virksomheder i oplandet, omhandlende genanvendelse af emballageaffald. Bedre affaldssortering på genbrugsstationen I forbindelse med renovering af kommunens genbrugsstation i 2005/2006 er der opsat grundigere og mere overskuelig skiltning af pladsens indretning og muligheder. LCA på bioaffald Der er i perioden via samarbejdet med I/S Vestforbrænding bl.a. gennemført en livscyklusbaseret miljøvurdering af to forskellige affaldsordninger for bioaffald det ene scenarium hvor bioaffaldet går til forbrænding og det andet, hvor det frasorteres dagrenovationen og går til bioforgasning. Miljøvurderingen har dokumenteret og sammenlignet miljøpåvirkninger og gevinster ved de 2 behandlingsløsninger. Miljøvurderingen blev afsluttet i 2007 og viste, at forgasning af bioaffaldet giver en miljøgevinst på op til 10 % i forhold til forbrænding. Indsamling af bioaffald På baggrund af ovenstående erfaringer, har igangsat en videre undersøgelse af mulighederne for indsamling af bioaffald i kommunen. Projektet består i at udnytte ressourcerne i det organiske affald til produktion af el, varme og kompost. Indsamling af papir Det er i planperioden ligeledes blevet gennemført en undersøgelse af potentialerne ved separat husstandsindsamling af papiraffald. Ud fra et miljømæssigt perspektiv er der gode grunde til at indsamle papir til genanvendelse, da energiforbruget ved produktionen af genbrugspapir er væsentlig lavere end ved produktion af nyt papir. Undersøgelsen har vist, at der kan indsamles op mod 100 % mere papir ved en husstandsindsamling med fast materiel frem for en bringeordning. På denne baggrund er det i planperioden besluttet at gå videre med dette arbejde. Udarbejdelse af idékatalog Der blev i I/S Vestforbrænding, i perioden udarbejdet et idékatalog med en lang række initiativer til at reducere de brændbare mængder og fremme genanvendelsen. For alle initiativer i kataloget er der foretaget indledende vurderinger af potentielle mængder, økonomi, miljø og serviceniveau. Næste fase bliver udrulningen af idékataloget, som Side 7

8 dels skal give et bud på fremtidens affaldssystem, dels skal prioritere de temaer og initiativer der skal undersøges, videreudvikles og iværksættes. Idékataloget bliver således videreført i kommunens affaldsplan C. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes - herunder en særlig indsats i forbindelse med farligt affald samt bygge- og anlægsaffald Vejledningsmateriale ved anmeldelse af bygge- og anlægsaffald For at opnå en nedsættelse af miljøbelastningen fra affaldsbehandlingen medvirkede i 2005 til udarbejdelse af vejledningsmateriale, hvis formål var at få en bedre sortering af bygge- og anlægsaffald og derved sikre den efterfølgende rigtige affaldsbehandling. Arbejdet resulterede i forslag til et anmeldelsesskema, to vejledninger, en sorteringsvejledning og en procedure til kommunens interne brug. Indsamling af farligt affald i boligselskaber I 2005 har iværksat en forsøgsordning for indsamling af farligt affald i udvalgte boligselskaber. Formålet med forsøgsordningen var at belyse mulighederne for etableringen af en ny indsamlingsordning for farligt affald i boligselskaber og større etageejendomme i. Forsøgsordningen har vist, at der er stort potentiale for at indsamle farligt affald og sikre en efterfølgende korrekt håndtering og behandling via en separat ordning. I 2006 og 2007 blev der indsamlet 8 tons farligt affald gennem ordningen, hvor otte boligselskaber deltog. Det vurderes, at en stor del af disse 8 tons farligt affald uden forsøgsordningen - var havnet til forbrænding og dermed havde givet anledning til forurening. Indsamling af batterier I 2007 indførte en ny metode til indsamling af brugte batterier fra husholdninger. Formålet var at øge indsamlingsmængden ved at gøre det nemmere for villaejerne at aflevere de brugte batterier. Ordningen fungerer således, at batterierne kan afleveres på låget af beholderen til dagrenovation, og de afhentes herefter i forbindelse med indsamling af dagrenovationen. En beregning på indsamlingsmængder viser en stigning i mængden af indsamlede batterier i perioden i forhold til 2006, hvor ordningen endnu ikke var trådt i kraft. Stigningen kan dog formentlig ikke alene tilskrives ordningen. D. Øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene - en bedre service til en lavere pris er i fokus og miljøpåvirkningerne ved håndteringen af affaldet skal mindskes Forbedrede forhold på genbrugsstationen Genbrugsstationen er i perioden blevet renoveret. I 2006 åbnede Genbrugsstationen dørene op til en større genbrugsplads med ny belægning, bedre adgangs- og pladsforhold samt bedre forhold til aflevering og sortering af affaldet. I 2007 overtog Rødovre Kommune driften af genbrugsstationen, som indtil da har været udliciteret til en privat entreprnør. I den forbindelse har fokuseret på at uddanne personalet til give brugerne en god service på genbrugsstationen. Side 8

9 Storskraldsordningen havde ved indgangen til planperioden en velfungerende og brugervenlig ordning for storskraldsindsamling. Ordningen har i planperioden været i EUudbud. I forbindelse med udbudet blev ordningen gennemgået med henblik på en forbedret indsamling af storskrald. Udbudet resulterede i at der kom en ny renovatør til indsamling af storskrald og haveaffald. Derudover ordningen løbende blevet forbedret med nyt indsamlingsudstyr, IT-registrering af borgerhenvendelser, stedbestemmelse af skraldebiler v.hj.a GPS. Forsøg med markkompostering af haveaffald I planperioden blev der i samarbejde med I/S Vestforbrænding lavet forsøg med markkompostering af haveaffald med det formål at undersøge, om markkompostering er et brugbart og miljø-økonomisk fornuftigt alternativ til traditionel kompostering. Markkompostering er en ny nyttiggørelsesmetode, hvor haveaffald udbringes og nedknuses direkte på landbrugsjorden. Ved at benytte markkompostering frem for de konventionelle komposteringsmetoder kan overflødig transport af affaldet til modtageanlæg og ressourceforbrug til selve komposteringsprocessen minimeres. Det blev i afrapporteringen vurderet, at markkompostering med økonomisk driftsmæssig fordel kan benyttes til behandling af en del af oplandets haveaffald. E. Øget information til borgere og virksomheder - herunder en målrettet informationsindsats om de enkelte tiltag Affaldshåndbog 2006 I 2006 har udgivet en Affaldshåndbog, som giver borgerne information om kommunens affaldsordninger samt vejledning og råd om sortering og håndtering af de forskellige typer af affald. Nye informationsskilte til affaldsgårde har i 2008 udviklet en række nye informationsskilte og en sorteringsvejledning i plakatstørrelse til affaldsgårdene i kommunens boligselskaber og etagebebyggelser. Hensigten med skiltene og sorteringsvejleningen er at give borgerne en nem og overskuelig vejledning i, hvordan de skal sortere affaldet i de enkelte affaldsgårde. Bedre information på genbrugsstationen I forbindelse med renovering af s Genbrugsstation i er der indført nye skilte med vejledning om affaldssortering. Flere borgere har i denne forbindelse givet udtryk for overfor genbrugsstationens personale, at sorteringen er blevet gjort nemmere. Side 9

10 Affald.dk I maj 2008 blev relanceret i nyt flot design, og med over 300 nye artikler. Hjemmesiden er et samarbejde mellem 16 affaldsselskaber og kommuner, og er organiseret som en forening med Vestforbrænding som sekretariat. Målet med hjemmesiden er at give adgang til aktuelle og fagligt velfunderede oplysninger om affald, affaldsbehandling og miljø og inspirere lærere, pædagoger og elever til at arbejde med affald i undervisningen. Hjemmesiden henvender sig til børn og unge fra børnehave til ungdomsuddannelserne, men også voksne kan læse med og blive klogere. Side 10

11 3. Opsummering af kortlægning for 2007 Der er ifølge indberetningerne blevet produceret ton affald i i Dette svarer til en stigning på knap 18 % i forhold til den indsamlede mængde på ton i Udviklingen i den samlede affaldsmængde i kommunen i perioden 2006 til 2007 er vist i Figur 1. Det ses af figuren, at udviklingen i affaldsmængden er meget varierende. Affaldsmængden er stigende fra år 2006 til 2007, men falder herefter frem til 2012 for igen at stige. Dette skyldes en forventning om, at mængden af affald fra byggeri og anlæg vil falde frem til Herefter vil mængden af bygge- og anlægsaffald stabilisere sig, og den totale affaldsmængde forventes at stige. Den forventede økonomiske udvikling frem t.o.m er anført i del 1, afsnit 3. Efter dette forventes der ovenpå nedgang i væksten i 2008 en svag stigning i 2009, efterfulgt af en mere kraftig stigning i Tallene bygger på opgørelser fra Finansministeriet. Affaldsmængderne forventes at følge den økonomiske udvikling med en vis forsinkelseseffekt. Denne effekt afspejler den stagnerende bygge- og anlægsaktivitet, som forventes at få betydning frem til Udviklingen i den samlede affaldsmængde Ton Figur 1: Udviklingen i den samlede affaldsmængde (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Af den samlede affaldsmængde i 2007 udgjorde i ton erhvervsaffald og de resterende ton husholdningsaffald. Dette svarer til, at erhvervsaffaldet udgjorde 74 % af den samlede mængde. Side 11

12 I forhold til behandlingsform blev 71 % genanvendt, 22 % blev forbrændt, 4 % blev sendt til deponering, og under 1 % gik til særlig behandling. Endvidere blev 3 % sendt til midlertidig oplagring. Fordelingen på behandlingsformer er illustreret i Figur 2. Den totale affaldsmængde fordelt på behandlingsformer % 70% 4% 3% Genanvendelse Forbrænding Deponering Midlertidig oplagring Figur 2: Fordeling af den totale affaldsmængde på behandlingsform i 2007 (%). Behandlingsformen midlertidig oplagring dækker over de affaldsmængder, som efter en oplagring sendes til forbrænding. Side 12

13 4. Statistisk afrapportering og prognose 4.1 Indledning Den statistiske afrapportering og prognose er opdelt i følgende underkapitler: - Erhvervsmæssig kilde - Behandlingsform - Affaldstype - er - Økonomi - Anlæg og kapacitetsopgørelse Den erhvervsmæssige kilde beskriver affaldsproducenten og dermed, inden for hvilken branche affaldet er produceret. Husholdninger er også en erhvervsmæssig kilde. Behandlingsform beskriver den behandling, som affaldet udsættes for på modtageanlægget. Affald med visse fælles træk grupperes i affaldstyper. Der er i affaldsbekendtgørelsens bilag 8, pkt. 1 følgende affaldstyper: dagrenovation, storskrald, haveaffald, erhvervsaffald, emballageaffald, farligt affald samt behandlingsrest. En fraktion er en gruppering af materialer, som har en fælles sammensætning. Eksempler på fraktioner er papir og pap, jern og metal, plast. I økonomi findes en oversigt over faktiske samt budgetterede udgifter og indtægter for de kommunale indsamlingsordninger. I anlæg og kapacitetsopgørelsen ses, hvor stor kapacitet for forbrændings- og deponeringsanlæg, der forventes at blive behov for i fremtiden. 4.2 Erhvervsmæssig kilde I denne rapport benyttes følgende erhvervsmæssige kilder: - Husholdninger - Institutioner, handel og kontor - Industri - Byggeri- og anlægsvirksomhed - Renseanlæg - Ikke oplyst For 2006 er der påført kilde, hvis modtageanlægget ikke har angivet nogen kilde ved indberetningen, mens der for 2007 er anvendt betegnelsen ikke oplyst. Den erhvervsmæssige kilde Industri er summen af registreringer fra forskellige erhvervsmæssige kilder, kilderne jf. ISAG-terminologien. Eksempler på erhvervsmæssige kilder kan være Kemisk industri mv., Jern- og metalindustri og Anden fremstillingsvirksomhed. Modtageanlæggene har indberettet en del affald med kilden Container/omlastestation. Ved kortlægningen for både 2006 og 2007 er affald fra denne kilde enten fordelt på øvrige kilder (dette vedrører affald fra genbrugsstationer) eller ikke medregnet (gælder affald fra omlastepladser). Side 13

14 Hvis modtageanlæggene har angivet en erhvervsmæssig kilde jf. ISAG-terminologien, er mængderne ikke medtaget, da disse kilder betyder, at affaldet kommer fra andre modtageanlæg og således allerede er registreret. Affaldet kaldes også for sekundært affald. Både i 2006 og 2007 er der indhentet oplysninger om slam mv. fra renseanlæg. Mængderne er fordelt på kommunerne efter renseanlæggets fordelingsnøgle, med henblik på at opgørelsen af slam mv. fra kommunen så vidt muligt er sammenlignelig med andre kommuner i Vestforbrændings opland og hele landet. I tabel 3 og figur 3ses fordelingen på erhvervsmæssig kilde i perioden Tabellen viser desuden prognosen for mængderne fordelt på kilde i perioden Bemærk i tabel 3, at affaldet registeret under kilden Husholdninger er underopdelt på affaldstyper. Erhvervsmæssig kilde Emballageaffald Farligt affald Total Husholdninger Haveaffald Affaldstype Dagrenovation Storskrald Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Total Tabel 3: Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Side 14

15 Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde Ton Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Figur 3: Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Affaldsmængden er steget fra 2006 til Det gælder især affald fra byggeri og anlæg, hvor der er en stigning i mængden af jord og sten på ca ton. Der er også en stigning i mængden af affald indsamlet fra husholdninger. Forøgelsen på knap ton stammer hovedsageligt fra storskrald, hvor mængden af forbrændingsegnet affald er steget meget. Der er ikke modtaget indberetninger fra Smørum Papir A/S for 2007, hvilket specielt kan have indflydelse på mængden af papir, pap, plast samt elektriske og elektroniske produkter fra kilden Institutioner, handel og kontor. Mængden af slam fra renseanlæg falder fra 2006 til Dette skyldes blandt andet, at renseanlæggene ikke har indberettet de mængder, som er kørt på landbrugsjord i Desuden er slammets tørstofindhold variabelt, hvilket ligeledes kan have stor indflydelse på den indberettede mængde. I tabel 4 vises affaldet fordelt på erhvervsmæssige kilder og behandlingsform for 2006 og Derudover viser tabellen prognosen for mængderne fordelt på erhvervsmæssige kilder for årene 2012 og Side 15

16 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 16 Kilde og affaldstype Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Husholdninger Dagrenovation Storskrald Haveaffald Emballageaffald Farligt affald Total Erhverv Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Ikke oplyst Total Total (husholdninger og erhverv) Tabel 4: Affald fordelt efter erhvervsmæssig kilde og behandlingsform for årene 2006, 2007, 2012 og 2020 (ton) og 2007 er kortlagte mængder, 2012 og 2020 er baseret på prognose. Side 16

17 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG Kommunale indsamlingsordninger havde indbyggere pr , fordelt på husstande. Tabel viser en oversigt over indsamlede mængder fra kommunens ordninger, med en prognose på de fremtidige mængder. I 2006 anvendtes betegnelsen Fællesordning for ordninger drevet af I/S Vestforbrænding, herunder kubeordninger og ordninger for farligt affald fra erhverv. I 2007 er mængderne fordelt på de enkelte ordninger. Ordning Dagrenovation Andre ordninger Storskraldsindsamling 470 Haveaffaldsindsamling Fællesordning Kubeordning Papir Kubeordning Glas Farligt affald Indsamling fra erhverv Genbrugsstationer Total Note 1. Farligt affald indsamlet på genbrugsstationen, og som er sendt til anlægget Modtagecenter for farligt affald i Taastrup (I/S Vestforbrænding Taastrup), er medregnet i mængden i ordningen Farligt affald - Indsamling fra erhverv. Tabel 5: Affald fordelt på kommunale ordninger (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. I Tabel findes en oversigt over indsamlede mængder husholdningsaffald opgjort som den gennemsnitlige affaldsmængde pr. husstand og pr. indbygger indsamlet i Tallene for Vestforbrændings opland er ekskl. Rudersdal og Københavns Kommuner. Side 17

18 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 18 Affaldsfraktioner og typer Pr. husstand (kg) Pr. indbygger (kg) Rødovre VF-opland VF-bedste Rødovre VF-opland VF-bedste Kommune Kommune Dagrenovation, restaffald Papir Glas Pap Madspild/andet organisk Storskrald Haveaffald Ukendt affaldstype Husholdningsaffald total Tabel 6: Husholdningsaffald opgjort som gennemsnitlig affaldsmængde hhv. pr. husstand og pr. indbygger (kg) i Tallene for Vestforbrændings opland er ekskl. Københavns Kommune. Beskrivelse af bedste affaldsordninger i Vestforbrændings opland Der er stor forskel på mængderne af forskellige typer affald, der er indsamlet i hver kommune i Vestforbrændings opland. Udover de tilgængelige affaldsordninger, som kommunerne tilbyder borgerne, skyldes forskellene også forhold som eksempelvis boligformer, bebyggelsesgrad, forbrugsvaner, indkomstforhold, husstandssammensætningmv. Dagrenovation (restaffald) Den laveste mængde restaffald til forbrænding er indsamlet i Egedal Kommune. Mens gennemsnittet for hele Vestforbrændings opland var 281 kg restaffald årligt pr. indbygger, lå mængden i Egedal Kommune på 193 kg årligt pr. indbygger. Egedal Kommune har udsorteret dagrenovation i henholdsvis organisk affald til biogasproduktion og restaffald til forbrænding. Dele af kommunen har ikke været omfattet af den 2-delte indsamling. Endvidere har kommunen indsamlet papir og glas via en kubeordning. Til sammenligning er der i blevet indsamlet 294 kg dagrenovation årligt pr. indbygger. Papir Vallensbæk Kommune har indsamlet den største mængde papir pr. indbygger. Mens gennemsnittet for hele Vestforbrændings opland var 49 kg papir årligt pr. indbygger, lå den indsamlede mængde i Vallensbæk Kommune på 94 kg årligt pr. indbygger. I indsamles papiraffald via storskraldsordningen, via genbrugsstationen og via kubeordningen. I er der i 2007 blevet indsamlet 44 kg papir årligt pr. indbygger. Side 18

19 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 19 Der er i juni 2009 igangsat forsøg med særskilt indsamling af papiraffald fra enfamiliehuse i 3 udvalgte områder i kommunen. Her har husstandene fået udleveret en 140 liters beholder, som kan benyttes til aviser, reklamer, ugeblade og telefonbøger. Beholderen bliver tømt en gang om måneden. Forsøget varer frem til efteråret Glas Egedal Kommune har indsamlet den største mængde glas pr. indbygger. Gennemsnittet for hele Vestforbrændings opland var 19 kg årligt pr. indbygger, mens Egedal Kommune har indsamlet 24 kg årligt pr. indbygger. Kommunen har indsamlet glas dels via genbrugsstationerne og dels via en kubeordning. I er der i 2007 indsamlet 21 kg glas årligt pr. indbygger. Pap Den største mængde pap er indsamlet i Gribskov Kommune. Her er indsamlet 11 kg pap årligt pr. indbygger mod gennemsnitligt 4 kg årligt i resten af Vestforbrændings opland. Gribskov Kommune har indsamlet pap via genbrugsstationerne. I er der i 2007 indsamlet 4 kg pap årligt pr. indbygger. Madspild/andet organisk Frederikssund Kommune har indsamlet den største mængde organisk affald pr. indbygger. Ligesom Egedal, Gribskov og Halsnæs Kommuner er organisk affald blevet udsorteret fra den øvrige dagrenovation og sendt til bioforgasning. I Frederikssund Kommune er årligt indsamlet 70 kg organisk affald pr. indbygger mod gennemsnitligt 12 kg årligt i resten af Vestforbrændings opland. har ikke i perioden haft en indsamlingsordning for organisk affald. Haveaffald Den største mængde haveaffald er indsamlet i Halsnæs Kommune. Her er indsamlet 295 kg årligt pr. indbygger mod gennemsnitligt 144 kg årligt i resten af Vestforbrændings opland. I Halsnæs Kommune er haveaffald indsamlet via genbrugsstationerne. har i perioden indsamlet 138 kg haveaffald årligt pr. indbygger. I bilag 4 findes en oversigt over s affaldsordninger. 4.3 Behandlingsform I det følgende beskrives affaldets fordeling på forskellige behandlingsformer. Affaldet fordeler sig på følgende typer behandling: Genanvendelse, Forbrænding, Deponering, Midlertidig oplagring og Særlig behandling. Behandlingsformen Særlig behandling benyttes kun i forbindelse med farligt affald. Side 19

20 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 20 Hvis anlæggene har indberettet behandlingsformerne Fraført eller Eksporteret i ISAG-terminologien, er mængderne ikke talt med i den samlede opgørelse, idet disse mængder opfattes som sekundære. Tabel viser, hvordan affaldet i var fordelt på behandlingsform i perioden Prognosen viser, at affaldsmængden vil falde frem til 2012 og derefter stige. Behandlingsform Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Total Tabel 7: Affaldets fordeling på behandlingsform i (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Tabel 8 giver en oversigt over affaldets behandling i i 2007 fordelt på erhvervsmæssig kilde. Kilde Genanvendelse Forbrænding Behandlingsform Deponering Særlig behandling Midlertidig opbevaring Ikke oplyst Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Ikke oplyst 1 1 Total Tabel 8: Affaldets fordeling efter behandlingsform og erhvervsmæssig kilde (ton) i Total Ifølge Tabel 8 er der kun en forholdsvis lille mængde affald registreret til forbrænding fra Byggeri- og anlægsvirksomhed. Dette skyldes blandt andet, at en stor del af byggeaffaldet først indvejes på et sorteringsanlæg og dermed bliver indberettet som affald til oparbejdning eller sortering, der betragtes som genanvendelse. Herefter sendes noget af affaldet videre til forbrænding, men dette affald registreres som kommende fra en anlægskilde og regnes derfor som sekundært affald. Mange modtageanlæg har svært ved at skelne mellem kilderne Institutioner, handel og kontor, Industri og Byggeri og anlæg, og opdelingen af affaldsmængderne i erhvervsmæssige kilder er derfor ikke retvisende. Tallene for erhverv bør ses i en sammenhæng. Side 20

21 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 21 I tabel 9 og figur 4 er vist de fire erhvervsmæssige kilder, som har fastsat mål for mht. behandlingsform i sin affaldsplan. Endvidere vises målene for 2008 fra kommunens affaldsplan og regeringens mål/sigtelinjer i affaldsstrategi Farligt affald, som går til Særlig behandling samt affald fra renseanlæg eller affald, hvor der ikke er oplyst kilde, er ikke med i beregningen. Kilde Genanvendelse Forbrænding Deponering Total Husholdninger Kommunen Affaldsplan-mål Affaldsstrategi Institutioner, handel og kontor Industri Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Byggeri og anlæg Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Tabel 9: Affaldets fordeling på behandlingsform 2007 sammenholdt med målene fra kommunens affaldsplan og regeringens affaldsstrategi 2008 (%). Affaldets fordeling på behandlingsform % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommunen 2007 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2007 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2007 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2007 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Genanvendelse Forbrænding Deponering Figur 4: Affaldets fordeling på behandlingsform 2007 sammenholdt med målene fra kommunens affaldsplan og regeringens affaldsstrategi 2008 (%). Side 21

22 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 22 I affaldsplanen har sat et mål for genanvendelse af husholdningsaffald på 46 %. Det er noget højere end regeringens sigtelinje for 2008, som er 33 %. I 2007 blev 41 % af husholdningsaffaldet genanvendt i kommunen, hvilket er 2 procentpoint lavere i forhold til I 2007 blev 89 % af affaldet fra Institutioner, handel og kontor genanvendt. I forhold til målsætningen i affaldsplanen på 64 % og regeringens sigtelinje for 2008 på 50 % er denne andel betydelig højere. Det ser dog anderledes ud for Industri, hvor mængden til genanvendelse er på 11 % i Målene i kommunens affaldsplan og regeringens sigtelinje er på hhv. 19 % og 65 %. Mængderne af affald fra disse kilder skal som tidligere nævnt ses i sammenhæng. Andelen af affald til genanvendelse fra Byggeri og anlæg var i 2007 på 91 %, og kommunens målsætning for 2008 er på 94 %, og regeringens sigtelinje for 2008 er på 90 %. 4.4 Affaldstype I tabel 10 og Figur 5 ses, hvordan det modtagne affald i i 2007 var fordelt på affaldstype og behandlingsform. Affaldstype Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Total Dagrenovation Storskrald Haveaffald Erhvervsaffald Farligt affald Emballageaffald Behandlingsrest Total Tabel 10: Fordeling af affaldstyper på behandlingsform i 2007 (ton). Side 22

23 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 23 Fordeling af affaldstyper på behandlingsform 2007 Behandlingsrest Emballageaffald Farligt affald Erhvervsaffald Haveaffald Storskrald Dagrenovation 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Figur 5: Fordeling af affaldstyper på behandlingsform i 2007 (%). I 2007 blev 13 % af dagrenovationen i genanvendt. Sammenlignet med regeringens sigtelinje på 20 % for 2008 er dette noget lavere. Papir indsamlet fra husholdninger regnes som dagrenovation. Regeringens sigtelinjer vedrørende storskrald er for genanvendelse på 25 %, forbrænding på 50 % og deponering på 25 %. I er fordelingen af storskrald på behandlingsform følgende: genanvendelse 32 %, forbrænding 38 % (med mængden fra midlertidig oplagring bliver mængden til forbrænding på 61 %) og deponering 7 %. s resultat for genanvendelse, forbrænding og deponering er således i 2007 bedre end regeringens sigtelinier Emballageaffald På grund af den særlige fokus på øget genanvendelse for emballageaffald er der lavet en særskilt oversigt over denne affaldstype. Tabel 11 viser mængden af emballageaffald fra i 2007 fordelt på erhvervsmæssig kilde og fraktion. Der skal gøres opmærksom på, at der er en vis usikkerhed knyttet til disse tal, da der er anlæg, som ikke benytter affaldstypen Emballageaffald, men den mere generelle Erhvervsaffald. Det kan derfor være svært at få pålidelige tal. Side 23

24 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 24 Erhvervsmæssig kilde Total Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Pap Papir Glas Plast Jern og metal Træ Total Tabel 11: Mængden af emballageaffald fordelt på erhvervsmæssig kilde og fraktion i 2007 (ton). Tabel 12 viser emballageaffald fordelt på de enkelte erhvervsmæssige kilder for perioden samt en prognose for de fremtidige mængder. Side 24

25 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 25 Erhvervsmæssig kilde Papir Pap Husholdninger Glas Plast 0 Jern og metal Husholdninger total Byggeri og anlægsvirksomhed Erhverv er Institutioner, handel og kontor Papir Pap Glas Plast Jern og metal Total Industri Papir Pap 8 Glas Plast 26 Jern og metal Total Papir Pap Glas Plast Jern og metal Total Ikke oplyst Papir Pap Glas Plast Jern og metal Total Erhverv total Total (husholdninger og erhverv) Tabel 12: Emballageaffald til genanvendelse fordelt på fraktioner og kilder (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Side 25

26 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 26 Af ovenstående tabel ses, at mængden af emballageaffald samlet set er steget fra 2006 til Dette skyldes særligt stigninger i mængden af indsamlet pap. Ifølge prognosen vil mængderne stige svagt de kommende år. 4.5 er Samlet opgørelse I tabel 13 herunder ses, hvordan affaldet i perioden er fordelt på fraktioner. Tabellen indeholder de samlede mængder af erhvervsaffald og husholdningsaffald. Indberetningen for farligt affald har ikke været komplet i 2006 og 2007, hvorfor udviklingen i mængderne af farligt affald ikke sammenlignes. SMOKA har ikke angivet kilde på deres indberetning for Beskrivelse Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forbindelser Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Asfalt Træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Side 26

27 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 27 Beskrivelse Sand og ristestof Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Slam Mængder i alt (ton) Tabel 13: Totale affaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Mængden af forbrændingsegnet affald er fra 2006 til 2007 steget med over ton, og den samlede mængde affald er steget med ca ton. Stigningen i de samlede affaldsmængder er primært forårsaget af den store stigning i mængden af byggeaffald, herunder specielt fraktionerne beton, andet bygge/anlægsaffald samt jord og sten. Som i 2006 præges udviklingen i affald også i 2007 af stor byggeaktivitet og anlægsarbejder samt renovering som følge af højkonjunkturen. Der ses også mærkbare stigninger i affaldsmængderne vedrørende f.eks. pap. Både virksomheder og husstande har adgang til den kommunale genbrugsstation. I 2006 blev der derfor udviklet en fordelingsnøgle, der viser affaldets fordeling på erhvervsaffald og husholdningsaffald. Kommunen har dog ændret i fordelingsnøglen i forhold til 2006, således at fordelingen mellem erhvervskilderne er anderledes end i Den anvendte fordeling fremgår af bilag 2 i denne rapport. Mængderne af affald indsamlet via genbrugsstation er opgjort samlet i bilag 3, der også viser mængderne af husholdningsaffald Erhvervsaffald I tabel 14 ses erhvervsaffaldets fordeling på fraktioner. Oversigten er opdelt i affald indsamlet via genbrugsstationen og via andre ordninger. Side 27

28 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 28 Beskrivelse Genbrugsstation Org. halogenholdige forbindelser Kommunal indsamlingsordning I alt Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Bedre papirkvaliteter Andet papir og pap Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge-/anlægsaffald Asfalt Træ Jord og sten Andet genanvendeligt Sand og ristestof Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Slam Mængder i alt (ton) Tabel 14: Mængder af erhvervsaffald fordelt på fraktioner 2007 (ton). I tabel 15 ses mængderne af erhvervsaffald fordelt på fraktioner, hvor de fremskrevne mængder fra prognosen er oplyst for perioden Side 28

29 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 29 Beskrivelse Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forbindelser Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Asfalt Træ Jord og sten Andet genanvendeligt Sand og ristestof Slagger Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Slam Mængder i alt (ton) Tabel 15: Erhvervsaffaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Side 29

30 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG Husholdningsaffald I tabel 16 ses husholdningsaffaldets fordeling på fraktioner. Oversigten er opdelt i affald indsamlet via genbrugsstationen og via andre ordninger. Beskrivelse Genbrugsstation Vestforbrændings ordning Anden kommunal ordning Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Bedre papirkvaliteter Glas Plast Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Jord og sten Asbest (eternit) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Mængder i alt (ton) Note 2. I tabellen er også medtaget affaldsmængder indsamlet via andre ordninger f.eks. mængder indsamlet hos boligselskaber udenfor de kommunale indsamlingsordninger. Tabel 18: Mængder af husholdningsaffald fordelt på fraktioner 2007 (ton). I tabel 19 ses mængderne af husholdningsaffald fordelt på affaldsfraktion, hvor de fremskrevne mængder fra prognosen er oplyst for perioden I alt Side 30

31 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 31 Beskrivelse Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Jord og sten Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Mængder i alt (ton) Tabel 19: Husholdningsaffaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. 4.6 Økonomi I forbindelse med håndteringen af affaldet i de kommunale ordninger har Rødovre Kommune en række udgifter, som er angivet i Tabel 20. Tabellen viser en oversigt over de faktiske udgifter for 2006 og 2007 samt budgetterne for 2009 til Side 31

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune Bilag 2 Kortlægning og prognoser Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2016... 4 2.1 Mål 2005-2016... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2008 for Høje-Taastrup Kommune side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Opsummering på årets kortlægning... 5 3. Statistisk afrapportering... 6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere