Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om den veterinære kontrolrapport"

Transkript

1 Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning Udfyldelse af kontrolrapport Hvornår udfyldes en kontrolrapport Samlesteder Slagterier Kontrol af transportmidler Opstaldning af anden mands dyr Ingen dyr Hvornår udfyldes ikke en kontrolrapport Navn, adresse, CVR og CHR nummer m.v Lovgivningsområder Eksempler på kontrol under de enkelte lovgivningsområder Kontrolresultaterne 1, 2, 3, 4 og BF Tilsynsførendes bemærkninger Indskærpelser Påbud og forbud Administrative bødeforlæg Politianmeldelser Kontroltyper Afkrydsningsfelter Udpegning Til stede for virksomheden Afleveret til Kontrollens varighed Tilsynsførendes underskrift Skrivbar kontrolrapport... 16

2 2 1. Indledning Vejledningen beskriver, hvordan den veterinære kontrolrapport skal udfyldes ved kontrolbesøg f.eks. i besætninger eller i biproduktvirksomheder. Enhver kontrol skal kunne dokumenteres, derfor er det vigtigt, at kontrolrapporten er korrekt udfyldt og journaliseret, samt at tjekskemaer, breve, notater, observationer og andre kontroloplysninger er journaliseret korrekt, og at data er registreret korrekt. Indtastning af oplysninger fra kontrolrapporten i ScanJour er beskrevet i Vejledning om registrering i ScanJour af kontroloplysninger - veterinærområdet, som findes på intranettet. Virksomheder skal have en kontrolrapport svarende til hovedaktiviteten. Hvis en virksomhed både har fødevare- og veterinæraktiviteter, skal der ved kontrol af fødevareregler anvendes en detaileller en gros kontrolrapport og ved kontrol af veterinærregler en veterinær kontrolrapport. Ved mælkekontrol anvendes dog en veterinær kontrolrapport, selvom der også er kontrolleret efter fødevareregler. Den veterinære kontrolrapport anvendes i forbindelse med kontrol med disse aktiviteter: dyrehold dyrevelfærd, besætning dyrevelfærd, transport egenkontrol godkendelse og registrering husdyrsygdomme zoonoser hygiejne (mælk og æg) kontrol af faciliteter (vaskepladser til transportmidler, samlesteder, grænsekontrolsteder, karantæner) kontrol af registrering i CHR (øremærkning) medicinkontrol, besætninger medicinkontrol, dyrlæger omsætning restkoncentrationer (direktiv 96/23) dvs. hormoner og medicinrester Kontrolrapport skal udfyldes ved bl.a. kontrol i følgende besætninger/virksomheder: akvakulturbrug besætninger biproduktvirksomheder dyrlæger zoologiske anlæg

3 3 grænsekontrolsteder handyrstationer fjerkrævirksomheder samlesteder slagterier transportmidler (transportører) dyrehandler kenneler hundehandler dyrepensioner dyreinternater m.fl. 2. Udfyldelse af kontrolrapport 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport Der udarbejdes én kontrolrapport for hvert kontrolbesøg i en besætning eller virksomhed. Som udgangspunkt udfyldes én kontrolrapport for hver kontrolleret besætning, dvs. hvis der kontrolleres flere besætninger på CHR-nummeret, udfyldes én kontrolrapport for hver. Hvis en besætning er fordelt på flere bygninger, skal der kun udfyldes én kontrolrapport. Det skal fremgå af bemærkningsfeltet hvilke bygninger, der er omfattet af kontrollen. Der skal også udarbejdes en kontrolrapport, når kontrolbesøget er et led i overvågning af smitsomme husdyrsygdomme eller zoonoser Hvis besætningen sættes under offentligt tilsyn, er beredskabsafdelingen/veterinærafdelingen på kontrolbesøg og skal skrive en kontrolrapport. Det gælder også, hvis man godkender staldene efter endt rengøring i forbindelse med udbrud eller salmonella smitte. Ved konstatering af overtrædelser, der er omfattet af krydsoverensstemmelse, se desuden Fødevarestyrelsens interne vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, som findes på intranettet Samlesteder På samlesteder skal der ikke udfyldes kontrolrapport ved syning af dyr til eksport, da oplysningerne om synet fremgår af det udfyldte certifikat. Hvis dyr giver anledning til anmærkninger eller bliver afvist eller aflivet på samlestedet med henvisning til, at der er konstateret en overtrædelse, skal der udfyldes en kontrolrapport til den, som er ansvarlig for overtrædelsen, f.eks. transportør, samlested eller besætningsejer. Hvis der er flere ansvarlige, skal der udfyldes en kontrolrapport til hver ansvarlig. Hvis samlestedet eller transportøren er den ansvarlige for overtrædelsen, udfyldes én samlet kontrolrapport til den ansvarlige pr. dag for de pågældende dyr. Hvis det derimod er besætningsejeren, som er ansvarlig for overtrædelsen, skal der udfyldes en kontrolrapport pr. besætning, således som

4 4 det er beskrevet ovenfor under 2.1. Hvis en besætningsejer f.eks. har fået afvist 20 svin fra 3 forskellige besætninger, skal der udfyldes 3 kontrolrapporter. Ved kontrol af samlestedets indretning, eller hvis der kontrolleres i henhold til bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder, skal der udarbejdes en kontrolrapport rettet til samlestedet Slagterier Hvis der ved det levende syn eller ved den efterfølgende post mortem kontrol opdages forhold, som kan indebære overtrædelser af dyreværnsbestemmelser, mærkningsregler, medicinregler eller regler vedr. mistanke om smitsomme husdyrsygdomme, og som transportør og/eller besætningsejer er ansvarlig for, skal der udarbejdes en kontrolrapport til hver ansvarlig. Alle relevante informationer, fotos, AM- og PM-fund m.v. journaliseres i ScanJour på en sag, der er oprettet på transportør eller besætningsejer, alt efter hvem forholdet er relateret til. Derudover skal der ikke udarbejdes kontrolrapport til transportør eller besætningsejer i forbindelse med kontrol på slagterier. Kontrol af dyrevelfærd skal dokumenteres på slagteriets en gros kontrolrapport, hvis den er rettet mod slagteriet, f.eks. kontrol af opstaldningsforhold, fremdrivning og aflivning, jf. Kontrolvejledningens bilag 11b. Kontrol af dyrevelfærd rettet mod primærproducenten eller transportøren skal ikke fremgå af kontrolrapporten til slagteriet, medmindre forholdet har betydning for slagteriet. Som et eksempel kan nævnes skuldersår hos grise, som kan betyde, at slagteriet skal tage særlige hygiejnemæssige forholdsregler Kontrol af transportmidler Der skal udfyldes en veterinær kontrolrapport ved kontrol af et transportmiddel, som transporterer levende dyr Opstaldning af anden mands dyr Er et sted, hvor der befinder sig anden mands dyr, f.eks. et hestehold, en rideskole, et stutteri, en hestepension eller et kviehotel, udpeget til velfærdskontrol, skal alle dyr, som indgår i opstaldningen, kontrolleres, uanset hvem ejeren er. I de tilfælde, hvor der ikke har været anmærkninger, skal der kun udfyldes en kontrolrapport til den ansvarlige for opstaldningen. Hvis der konstateres overtrædelser, som resulterer i anmærkninger, skal kontrolrapporten udarbejdes til den, som er ansvarlig for overtrædelsen. Hvem, der er ansvarlig for overtrædelsen, kan afhænge af, hvilke aftaler der er indgået mellem ejeren og det pågældende sted. Det pågældende sted skal have en kontrolrapport med beskrivelse af de forhold, som vedrører stedet. Derudover skal der udfyldes en kontrolrapport til hver af de ejere, som har begået en overtræ-

5 5 delse. Er det ejeren af hesten, som er ansvarlig for overtrædelsen, og er vedkommende ikke tilstede, skal kontrolrapport og evt. indskærpelse m.v. sendes til vedkommende Ingen dyr Der skal skrives en kontrolrapport, selvom det konstateres, at der ikke er nogen dyr. Hvis besætningen er ophørt permanent, dokumenteres dette på kontrolrapporten som efterfølgende registreres i ScanJour under akttypen IDYR. Er besætningen kun midlertidigt uden dyr, skal det overvejes, om der skal/kan udføres en vis kontrol alligevel, f.eks. med optegnelser. Hvis der ikke udføres kontrol, skal der foretages et kontrolbesøg senere, når der igen er dyr i besætningen. Hvis det af CHR fremgår, at der ingen dyr er registreret, og at man derfor ikke foretager et kontrolbesøg, kan man skrive et notat om, at der ingen dyr er registreret. Dette akteres under akttypen IDYR, jf. Vejledning om registrering i ScanJour af kontroloplysninger veterinærområdet. 2.2 Hvornår udfyldes ikke en kontrolrapport Hovedreglen er, at der ikke skal udfyldes en kontrolrapport, hvis der ikke er nogen tilstede, og der derfor ikke udføres kontrol. Dog gælder der særlige regler for dyrevelfærdskontrol. Selvom der ikke er nogen tilstede, og der derfor ikke udføres kontrol, skal der alligevel udfyldes en kontrolrapport, fordi forgæves besøg i forbindelse med dyrevelfærdskontrol skal indrapporteres til Justitsministeriet. Hvis veterinærafdelingen udelukkende udtager prøver i virksomheden, skal der heller ikke udfyldes en kontrolrapport. I stedet afleveres en prøveudtagningsrapport eller en kvittering for prøveudtagningen med oplysning om, hvad prøven analyseres for. Der skal ikke udfyldes en kontrolrapport på kontrolbesøg, hvor der alene sker plombering af transportmidler, attestudstedelse eller udstedelse af certifikater. Hvis kontrollen udelukkende er administrativ, dvs. uden tilknyttet kontrolbesøg, skal besætningsejeren som udgangspunkt orienteres om kontrolresultatet, men der skal ikke udfyldes en kontrolrapport. Hvis et kontrolbesøg alene har til formål at godkende/autorisere nye virksomheder udfyldes en autorisationsrapport (tillægssiden til kontrolrapporten) og ikke en kontrolrapport. Om registrering af autorisationsrapporter se Vejledning om registrering i ScanJour af kontroloplysninger veterinærområdet. Ved kontrol i forbindelse med eksport træder eksportattesten i stedet for en kontrolrapport. Hvis veterinærafdelingen alene yder faglig bistand til politiet i dyreværnssager, skal der ikke udfyldes en kontrolrapport. Der skal i stedet udarbejdes og journaliseres et notat til politiet, og data registreres i ScanJour, se Vejledning om registrering i ScanJour af kontroloplysninger veterinærområdet. Vær særlig opmærksom på registrering i forhold til KO-overtrædelser.

6 6 Der skal ikke udfyldes en kontrolrapport, hvis veterinærafdelingen bliver tilkaldt af Plantedirektoratet som faglig bistand på områder, hvor Plantedirektoratet har overtaget kontrollen. Hvis veterinærafdelingen, mens der ydes bistand til politiet eller Plantedirektoratet inden for deres ansvarsområder, konstaterer andre overtrædelser, f.eks. inden for øremærkning eller husdyrsygdomme, skal der udfyldes en kontrolrapport for disse overtrædelser. 2.3 Navn, adresse, CVR og CHR nummer m.v. Kontrolrapporten skal altid udfyldes med virksomhed, adresse, postnummer/by, kontrolsted, CVRnummer, CHR-nummer, besætnings ID, andet nr., aut./godk./reg.nr. samt dato og klokkeslæt. Virksomhed, adresse og postnr./by: Dette felt skal altid udfyldes på kontrolrapportens første side, men hvis tillægssiden også benyttes, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet der også. Med virksomhed menes den person eller den virksomhed, som kontrolleres (kontrolobjektet). Det kan f.eks. være en dyrlæge, en malkekvægsbesætning eller en biproduktvirksomhed. Er besætningsadressen forskellig fra postadressen, angives besætningsadressen i adressefeltet, mens postadressen angives i bemærkningsfeltet. Kontrolsted: Dette felt bruges til at beskrive, hvor kontrollen rent fysisk har fundet sted, idet det godt kan være er et andet sted end hos kontrolobjektet (se ovenfor under virksomhed, adresse og postnr./by). En besætningsejers svin kan f.eks. blive kontrolleret på slagteriet. I så fald noteres besætningsejerens navn i feltet virksomhed og slagteri i feltet kontrolsted. Der skal som udgangspunkt vælges mellem følgende muligheder, som svarer til registreringsmulighederne i ScanJour: Slagteri Samlested Besætning Mejeri Transportmiddel Hestehold Stutteri Rideskole CVR nr.: Hvis virksomheden har et CVR nummer, skal feltet udfyldes. Hvis der er tale om en besætning, er det det CVR nr., som ejeren er registreret med i CHR på kontroltidspunktet, som er afgørende. Feltet er særlig vigtigt, hvis der registreres overtrædelser af KO krav. CHR nr.: Besætningens CHR-nr. jf. CHR-registeret.

7 7 Besætnings ID: Besætnings ID er besætningsnummer, dyreart og brugsart, som slås op i CHR via F.eks. har malkekvæg med besætningsnummer 3009, dyreart 12, brugsart 14, besætnings ID: Besætningsnummeret er vigtigt for at kunne identificere besætningen i ScanJour. Andet nr.: Opsamlingsfelt Aut./Godk./Reg.nr.: Ved kontrol af dyrlæger, skal vedkommendes autorisationsnummer og evt. praksisnummer noteres. Ved kontrol af handyrstationer, biproduktvirksomheder eller akvakulturbrug skal disses godkendelsesnummer noteres. Ved kontrol af transportmidler skal registreringsnummeret på bilen og på en evt. anhænger noteres. Dato/klokkeslæt: Datoen på kontrolrapporten skal være den dato, hvor kontrolbesøget finder sted. Klokkeslæt skal angive kontrolbesøgets start. 2.4 Lovgivningsområder De regler, der skal kontrolleres efter, er inddelt i 14 lovgivningsområder: Husdyrsygdomme Hygiejne Omsætning Godkendelse m.v. Drift og indretning Smittebeskyttelse Dyrevelfærd Besætning Transport Virksomhed Egenkontrol Zoonoser Medicin Besætninger Dyrlæger Sundhedsrådgivning Andet Det fremgår af bilag 4 til Kontrolvejledningen hvilke regler, der er placeret i hvert lovgivningsområde. Der kan godt kontrolleres flere lovgivningsområder pr. kontrolbesøg, eksempelvis medicinkontrol og dyrevelfærd. I nogle tilfælde vil kontrollen foregå som kontrol af egenkontrol.

8 8 Vær opmærksom på i relationen til KO, at de KO-krav, der konstateres overtrådt, skal fremgå entydigt af kontrolrapporten med angivelse af krav nummer, kravets titel samt konklusion. Se desuden Fødevarestyrelsens interne vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Eksempler på kontrol under de enkelte lovgivningsområder Husdyrsygdomme Kontrol i forbindelse med smitsomme husdyrsygdomme, f.eks. besøg pga. mistanke Pålagt offentligt tilsyn på besætningen pga. smitsomme husdyrsygdomme Hygiejne Kontrol af malkeudstyr Kontrol af smittebarriere, f.eks. muligheder for håndvask/støvlevask Kontrol af rengøringsprocedurer i biproduktvirksomheder Omsætning Kontrol med indførsel af heste Kontrol af, at der ikke er ført dyr ud fra besætningen under et offentligt tilsyn Kontrol af flytninger i CHR Godkendelser m.v. Omfatter både godkendelser og registreringer. Godkendelse af virksomheder, eks. hingstestationer Godkendelse i forbindelse med tilladelse til eksport direkte fra en besætning Godkendelse af smittebeskyttelsesplaner Godkendelse af karantæner Kontrol af øremærker og registreringer i CHR Drift og Indretning Kontrol af ude/indehold af slagtesvin Den årlige kontrol af f.eks. et samlested Kontrol af krav til indretning i zoologiske haver Produktionsforhold i biproduktvirksomheder Autorisation og drift af akvakulturbrug Smittebeskyttelse Kontrol af smittebeskyttelsesplaner i besætninger med over 500 dyreenheder

9 9 Dyrevelfærd Besætning Kontrol af dyrevelfærd i en besætning Dyrevelfærd Transport Kontrol af dyrevelfærd ved transport Veterinærafdelingen udfylder en veterinær kontrolrapport ved hver kontrol af transport. Dette drejer sig om alm. kontrol, stikprøvekontrol og risikobaseret stikprøvekontrol på slagterier, samlesteder og i besætninger. Antal og art af dyr omfattet af kontrollen noteres under tilsynsførendes bemærkninger. Dyrevelfærd Virksomhed Kontrol af dyrevelfærd i hundepensioner, hestepensioner, kenneler mv. hvor kontrolstedet ikke er en besætning, men en virksomhed Egenkontrol Kontrol af egenkontrol er relevant i relation til følgende områder: Biproduktvirksomheder, slagtefjerkræbesætninger, malkekvægsbesætninger og konsumægsbesætninger Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale (SRA) Kontrol af egenkontrol gennemføres som audit. Under lovgivningsområdet egenkontrol skal udelukkende stå kontrolresultater om virksomhedens skriftlige egenkontrol, dvs. om egenkontrolprogrammet. Kontrolresultater af de konstaterede forhold for de faglige regler skal ikke stå under egenkontrol men under de respektive lovgivningsområder. Til egenkontrolprogrammet hører: Risikoanalyse med risikovurdering, eventuelle flowdiagrammer, udpegning af kritiske kontrolpunkter samt håndtering, overvågning, grænseværdi, frekvens og korrigerende handling for de kritiske kontrolpunkter Registreringer for hvert kritisk kontrolpunkt, afvigerapporter og eventuelt kundeklager Revision Når der sker kontrol af, om en faglig regel er overholdt, og om der er udført skriftlig egenkontrol for overholdelse af reglen, skal der gives kontrolresultater for begge lovgivningsområder. Kontrol af procedurer, registreringer og implementering af kritiske kontrolpunkter dokumenteres under Egenkontrol, mens kontrol af de faglige regler skal dokumenteres under lovgivningsområdet for den faglige regel. Resultaterne er ikke nødvendigvis identiske.

10 10 Eksempel: Når den tilsynsførende, på baggrund af kontrol med virksomhedens egenkontrolprogram, vælger at give et påbud om reviderede egenkontrolprocedurer, skal dette dokumenteres under lovgivningsområdet Egenkontrol. Når den tilsynsførende tillige har kontrolleret overholdelse af den relaterede faglige regel, skal resultatet af denne kontrol dokumenteres under lovgivningsområdet for denne faglige regel. Zoonoser Kontrol i forbindelse med f.eks. salmonella Medicin Besætning Medicinforbrug Optegnelser over medicinforbrug Opbevaring af medicin Medicin Dyrlæger Udlevering af medicin Opbevaring af medicin For begge medicin-områder gælder det, at det i bemærkningsfeltet skal angives hvilke særlige dokumenter vedrørende medicinkontrol, der er udleveret/modtaget. Det kan dreje sig om følgende: Samtykkeerklæring eller Dokument for beslaglæggelse og konfiskation af medicin (der skal anvendes paradigma, som findes på intranettet) Billeddokumentation Det skal angives i bemærkningsfeltet hvilke dokumenter, der er medtaget for kopiering samt dato for, hvornår de returneres. Sundhedsrådgivning Kontrol med dyrlægers audit af besætningsejerens egenkontrol i forbindelse med sundhedsrådgivningsaftaler. Andet Opsamlingsbestemmelse 2.5 Kontrolresultaterne 1, 2, 3, 4 og BF Kontrolresultaterne skrives som 1, 2, 3 eller 4 og evt. BF ud for de kontrollerede lovgivningsområder. 1 betyder, at kontrollen ikke har givet anledning til anmærkninger 2 betyder, at der er givet en eller flere indskærpelser 3 betyder, at der er givet påbud eller forbud

11 11 4 betyder, at der er givet et administrativt bødeforlæg, eller at besætningsejeren er blevet politianmeldt BF betyder, at veterinærafdelingen efterfølgende vil sende et brev om sagen. BF kombineres med et af de øvrige kontrolresultater. 2.6 Tilsynsførendes bemærkninger I bemærkningsfeltet skal stå, hvad der er kontrolleret, hvor det er kontrolleret, hvad der blev observeret, og hvad konklusionen var. Der skal være klar overensstemmelse mellem beskrivelsen af kontrollen og kontrolresultatet. Man skal skrive, hvis man afgrænser kontrollen til et bestemt område/en bestemt periode. Skriv f.eks. for hvilken periode, der er kontrolleret medicinregistreringer. Der må ikke være tvivl om hvilket lovgivningsområde, der er tale om. Man skriver bogstavet for det eller de relevante lovgivningsområde(r), f.eks. L; kontrolleret opbevaring, ingen anmærkninger. Alle observationer skal beskrives, uanset om kontrolresultatet blev 1, 2, 3 eller 4. Hvis flere lovgivningsområder kontrolleres på samme kontrolbesøg, skal alle observationer og konklusioner beskrives. Skriv f.eks.: L, kontrolleret registreringer for januar til juni 2006, konstateret mangelfuld registrering for maj/juni, påbud fremsendes. Og E, kontrolleret ventilationsanlæg, ingen anmærkning. Man kan også skrive: G, hele besætningen gennemgået, ingen anmærkninger. Formålet er at kunne dokumentere, hvad der blev konstateret ved kontrollen, både af hensyn til ejeren og af hensyn til et evt. senere kontrolbesøg. Når den tilsynsførende har drøftet forhold med virksomheden, vejledt om regler eller modtaget oplysninger fra virksomheden, skal dette kort skrives på kontrolrapporten. Hvis der foretages partshøring af besætningsejeren i forbindelse med kontrolbesøget, skal det dokumenteres på kontrolrapporten. Det skal fremgå, om besætningsejeren havde bemærkninger, og evt. bemærkninger skal kortfattet beskrives. Hvis der i forbindelse med kontrollen udtages prøver, skal det skrives i bemærkningsfeltet, hvilke prøver der er udtaget, samt om der er udtaget kontraprøve. Bemærkningsfeltet kan - udover at beskrive den udførte kontrol og resultatet heraf - også bruges til andre bemærkninger. F.eks. kan en bemærkning om, at besætningsejeren har oplyst, at der er planlagt etablering af en ny ventilation i et staldafsnit, have betydning for forberedelsen af næste kontrolbesøg. Det skal imidlertid fremgå klart, om der er tale om kontroloplysninger eller øvrige oplysninger. Fødevareregionen må ikke indgå aftaler med besætningsejeren. Bemærkningsfeltet må derfor ikke indeholde formuleringer, der kan ligne aftaler. Hvis en ejer oplyser om noget, som f.eks. er planlagt at skulle forbedres, skal dette skrives på kontrolrapporten som Ejer oplyser at..

12 12 For bl.a. medicinkontrol og dyrevelfærdskontrol findes tjekskemaer for at lette kontrollen. Som hovedregel betragtes tjekskemaet som et internt dokument, som ikke udleveres til besætningsejeren. Tjekskemaet journaliseres sammen med kontrolrapporten men ikke på samme akt, jf. Vejledning om registrering i ScanJour af kontroloplysninger - veterinærområdet. Når kontrol foretages efter et tjekskema, skal det derfor stadig beskrives på kontrolrapporten, hvilke forhold, der er kontrolleret, og hvad der blev observeret og konkluderet. Det er således ikke tilstrækkeligt at skrive: Besætningen gennemgået i henhold til tjekskema. Bilag til kontrolrapporten kan være billeddokumentation og/eller uddybende beskrivelser af de konstaterede forhold m.v. Det er vigtigt for værdien af dokumentationen, at det fremgår, hvor og hvornår denne er indsamlet, billederne er taget, og beskrivelserne er udarbejdet. På kontrolrapporten henvises til alle bilag, som journaliseres Indskærpelser Indskærpelser kan gives enten under kontrolbesøget på kontrolrapporten eller fremsendes efterfølgende pr. brev. En indskærpelse, som gives under kontrolbesøget, gives mundtligt. Indskærpelsen dokumenteres samtidig på kontrolrapporten under Tilsynsførendes bemærkninger. Udformning af indskærpelser, som gives på kontrolrapporten under kontrolbesøget: Det indskærpes at. [beskriv reglen] Hvis den tilsynsførende ikke kan huske den præcise ordlyd, er det muligt at skrive indskærpelsen i et mere populært sprog, f.eks. Det indskærpes, at kvæg skal være mærket og registreret. Der skal ikke henvises til den enkelte paragraf. Følgende er konstateret.[beskriv hvad der er konstateret og hvor, f.eks. at 2 ud af 30 kreaturer ikke var mærket] Indskærpelser kan i stedet gives efterfølgende pr. brev. Det vil typisk være relevant, når den tilsynsførende har brug for at sikre sig den egentlige ordlyd af regler, der ikke er medbragt på kontrolbesøget, eller hvis den tilsynsførende er i tvivl om, hvad konklusionen bør være. I så fald skal indskærpelserne kort nævnes under Tilsynsførendes bemærkninger samtidig med, at der gives resultatet 2 og noteres BF ud for det pågældende lovgivningsområde Påbud og forbud Kontrolrapporten må som hovedregel ikke bruges til at meddele påbud og forbud. Disse sanktioner skal meddeles besætningsejeren i et særskilt brev med begrundelse, frist, hjemmel, klagevejledning m.v. Det skal fremgå af kontrolrapporten, at afgørelsen følger pr. brev, dvs. der skal noteres 3 og BF ud for det pågældende lovgivningsområde. I bemærkningsfeltet skal der stå enten Påbud fremsendes eller Forbud fremsendes.

13 13 Er fristen for afgørelsen straks, skal afgørelsen med frist fremgå tydeligt af kontrolrapporten sammen med en bemærkning om, at den også følger pr. brev. Der skal noteres 3 og BF ud for det pågældende lovgivningsområde. Det kan f.eks. være nødvendigt, hvis et dyr skal aflives straks, eller hvis der skal nedlægges omsætningsforbud på grund af sygdomsmistanke. Udformning af straks-påbud, som gives på kontrolrapporten under kontrolbesøget: I henhold til. [beskriv lovgrundlaget] påbydes De straks at [beskriv påbuddet] Følgende er konstateret. [beskriv hvad der er konstateret og hvor] Det bemærkes, at under påbud hører også påbud om offentligt tilsyn Administrative bødeforlæg Kontrolrapporten må ikke bruges til at meddele administrative bødeforlæg. Disse sanktioner skal meddeles besætningsejeren i et særskilt brev med begrundelse, frist, hjemmel, klagevejledning m.v.. Det skal fremgå af kontrolrapporten, at afgørelsen følger pr. brev, dvs. der skal noteres 4 og BF ud for det pågældende lovgivningsområde. I bemærkningsfeltet skal der stå Administrativt bødeforlæg fremsendes Politianmeldelser Underretning om politianmeldelse til besætningsejere og transportører skal gives hurtigst muligt men dog først, når: alle beviser i sagen er sikrede, og det ikke vil hindre en nødvendig efterforskning Man kan evt. rådføre sig med politiet i den enkelte sag. Det skal som udgangspunkt anføres i bemærkningsfeltet på kontrolrapporten, at forholdet vil blive meldt til politiet, se Instruks vedr. orientering af landmænd og transportører om politianmeldelse, som findes på intranettet. Det skal noteres enten som Forholdet vil blive politianmeldt eller Politianmeldelse overvejes, hvis den endelig beslutning om politianmeldelse først bliver truffet efter kontrolbesøget. Veterinærafdelingen skal skriftligt orientere besætningsejeren, når der er truffet endelig afgørelse om politianmeldelse. Det gælder også, hvis det efterfølgende besluttes ikke at anmelde forholdet eller at trække en indgivet anmeldelse tilbage. Hvis overtrædelsen er konstateret ved kontrol på samlested eller slagteri, skal kontrolrapporten hurtigst muligt fremsendes til besætningsejeren og /eller transportøren, og chaufføren skal så vidt muligt orienteres mundtligt, hvis vedkommende vil være berørt af en politianmeldelse.

14 Kontroltyper Der findes tre kontroltyper; ordinær kontrol, ekstra kontrol og anden kontrol. Til disse kontroltyper hører en række kontrolundertyper, som afkrydses på kontrolrapporten: Ordinær kontrol ordinær kontrol Ekstra kontrol opfølgende kontrol trædepude-opflg. ekstraord. mælk bestilt kontrol Anden kontrol andet Derudover findes der kontrolkampagner, godk./aut. mv., prøver udtaget og beredskab, som kan kombineres med de øvrige kontroltyper. De kontrolaktiviteter, som hører under de enkelte kontroltyper, vil blive gennemgået i det følgende. Ordinær kontrol Ordinær kontrol Alle ordinære kontrolbesøg Ekstra kontrol Opfølgende Kontrol Opfølgning på indskærpelser, påbud, forbud, prøver m.m. Trædepude-opflg. Opfølgende besøg foranlediget af en meddelelse fra slagteriet om for høj score ved trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Ekstraord. mælk Ekstraordinært kontrolbesøg efter fund af lægemiddelrester eller forhøjede kim- eller celletal i mælk, se Vejledning om mælkekontrol. Bestilt kontrol Rekvireret kontrol, f.eks. chick pulp og 24 ugers kontrol (salmonella) Anden kontrol Andet Opsamlingsfelt

15 15 Kontrolkampagner Når kontrolbesøget er udført i forbindelse med en kontrolkampagne eller tematisk kontrol Godk./aut. mv. Udfyldes når der i forbindelse med et kontrolbesøg godkendes ændringer til eksisterende godkendelser/autorisationer Væsentlige ændringer af indretning eller produktion Prøver udtaget Der udtages prøver i forbindelse med et kontrolbesøg Beredskab Kontrolbesøg i forbindelse med beredskabsopgaver, f.eks. mistankebesøg, rengøringsprøver eller offentligt tilsyn 2.8 Afkrydsningsfelter En kontroltype skal kombineres med en af de afkrydsningsbokse, som findes nederst på kontrolrapporten. Dette gælder dog ikke ved syn af levende dyr på slagterier og samlesteder. Det er muligt at afkrydse følgende felter: Anmeldt Et kontrolbesøg er anmeldt, hvis man har lavet en aftale om et besøg mindre end 14 dage før besøget Uanmeldt Kontrolbesøg hvor besætningsejeren ikke ved, at der kommer kontrol den dag Varslet dyrevelfærd På dyrevelfærdsområdet kan man efter 2 forgæves besøg varsle et besøg. Besøget skal så gennemføres indenfor 48 timer Varslet retssikkerhed Kontrol af vildtopdræt - skal altid forhåndsvarsles i medfør af retssikkerhedsloven Andre kontrolbesøg hvor man vælger at underrette virksomheden/besætningsejeren 14 dage eller mere før besøget, og hvor varsling derfor skal ske i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler, f.eks. ved audit af dyrlæger. Ingen dyr Kontrolbesøg i en besætning, hvor der permanent eller midlertidigt ikke er dyr Ingen hjemme Er et forgæves besøg. Kontrolrapporten afleveres ikke, men registreres i ScanJour under akttypen IHJEM.

16 Udpegning På gennemslaget til kontrolrapporten skal man afkrydse, om besætningen var udpeget til kontrol og i givet fald for hvad: Dyrevelfærd, øvrige Dyrevelfærd, transport Dyrehold Medicin, besætning Medicin, dyrlæger Tematisk kontrol Der kan godt afkrydses flere felter på samme kontrolrapport Til stede for virksomheden Det skal fremgå af kontrolrapporten hvem, der var til stede ved tilsynet som ejer eller ejers repræsentant. Hvis oplysningen fremgår som en underskrift, skal den suppleres med navnet i blokbogstaver Afleveret til Den tilsynsførende skal skrive navnet på den person, som har modtaget kontrolrapporten og evt. lade vedkommende kvittere for modtagelsen på denne. Den tilsynsførende skal oplyse om, at en eventuel kvittering kun tilkendegiver, at man har modtaget kontrolrapporten, ikke hvorvidt man er enig/uenig i dens indhold. På rapporter sendt med posten skrives Sendt pr. post eller en lignende formulering i bemærkningsfeltet. Hvis der ikke er nogen til at modtage rapporten, kan den lægges i postkassen, og dette noteres i bemærkningsfeltet. Rapporten må ikke lægges i forrum eller lignende Kontrollens varighed Den samlede tid, der er brugt i besætningen, skal noteres som hele kvarter Tilsynsførendes underskrift De(n) tilsynsførende skal altid skrive under på kontrolrapporten, inden den afleveres. Underskriften skal være den sædvanlige underskrift og må ikke være initialer. Den tilsynsførendes navn skal tydeligt fremgå af kontrolrapporten Skrivbar kontrolrapport Der findes en skrivbar kontrolrapport på intranettet.

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2 1 Bilag 11b Den 3. februar 2010 J.nr: 2010-20-2301-00349 Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 d og begrebet dokumentation... 3 2. Opgavetype og dokumentationsform... 3 2.2 Opgavetype... 3 2.2.1 Kontrolbesøg...

Læs mere

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Fødevarestyrelsen Den 26. november 2009 Ref.: FVST Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Baggrund og formål...1 Virksomheder, bedrifter m.v. omfattet af loven...1 Varsling af kontrol...2

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 b og begrebet dokumentation... 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3 Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Om bilag 11 a og begrebet dokumentation 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse Bilag 11a J.nr.: 2010-20-2301-00349 Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse NK=====fåÇäÉÇåáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Bilag 13 - Kontrol af primærbedrifter (Fødevarestyrelsen)

Bilag 13 - Kontrol af primærbedrifter (Fødevarestyrelsen) Bilag 13 - Kontrol af primærbedrifter () 1 , JURA, den 29. juni 2012 Kontrol Besætningskontrol af landbrugsdyr og heste: Stikprøvekontrol for dyrevelfærd (herunder besætninger, der har op til 50 % risiko

Læs mere

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I 2017 1 2017 DYREVELFÆRD I DANMARK - BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste J. nr.: 2014-10-60-00088 22-08-2016 Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste INDLEDNING Fødevarestyrelsen har gennemført en informationskampagne i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, på

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Veterinærrejseholdet har i perioden september-december 2010 gennemført 50 kontroller

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Fremsat den 11. marts 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af smittebeskyttelseplan

Vejledning om udarbejdelse af smittebeskyttelseplan Vejledning om udarbejdelse af smittebeskyttelseplan i henhold til Fødevareministeriets bekendgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. 1. Forord Denne vejledning beskriver de regler, der gælder i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker

Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-11 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 Kvalitetsproceduren

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Detailtilsyn generelt

Detailtilsyn generelt Kvalitetsprocedure Detailtilsyn generelt Kvalitetsprocedure DT-1 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. april 2007 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-3 Anvendelsesområde: Detail Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2007 Senest redigeret: 1. oktober 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen Opmåling af stalde Natur- og Miljøkonference den 8. juni 2017 Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen lahp@fvst.dk Dagsorden A. Introduktion B. Fødevarestyrelsen meget kort C. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Kontrol med veterinære lægemidler. Lise Søe Naldal og Per Schaap

Kontrol med veterinære lægemidler. Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2006 Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2006 FødevareRapport 2007:018 1. udgave, 1. oplag november 2007 Copyright: Fødevarestyrelsen ISBN:

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

DEN PERFEKTE DANISH-BESÆTNING

DEN PERFEKTE DANISH-BESÆTNING DEN PERFEKTE DANISH-BESÆTNING Asger Kjær Nielsen, Kvalitetschef DANISH SEGES Videncenter for Svineproduktion Henning Jakobsen, Svineproducent Elbjerg 26. oktober 2016 DISPOSITION Om DANISH-kontrollen Typiske

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger 1. Indledning Vejledningen henvender sig til ansatte i Fødevarestyrelsen samt i andre myndigheder, der i deres arbejde færdes på

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere