SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission"

Transkript

1 SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission

2

3 ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer men også løsninger, er grænseoverskridende. I december 2009 samles delegerede fra hele verden i København for at diskutere klimaforandringer. Baggrunden for klimatopmødet COP15 er det anerkendte faktum, at den menneskelige civilisations adfærd påvirker klimaet. Den største påvirkning kommer fra vores byer dette gælder også i Danmark. Byen danner rammen om de fleste menneskers liv, og vores adfærd er i høj grad et produkt af de byer vi lever i. Da det i sidste ende er det enkelte menneskes adfærd og prioriteringer, der påvirker klimaet, spiller vores byer en afgørende rolle i kampen for klimaet. SubExpo2009 handler om vores byers vækst, og viser hvordan fremtidens byer kan danne rammen om en bæredygtig livsstil. SubExpo2009 er en vision for fremtidens bæredygtige bysamfund. 3

4 VORES BYER VOKSER I Danmark foregår væksten først og fremmest i forstæderne. Den største udfordring i planlægningen af byernes vækst ligger i realiseringen af en bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling handler om at skabe betingelser for det gode liv - i dag og i fremtiden. Der skal skabes balance i samfundet; en balance, der skal ses som summen af både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Fremtidens byer må planlægges, så de fordrer denne balance og indeholder den dynamik, der er nødvendig for at sikre disse kvaliteter i udbygningen. Men hvilke konkrete udfordringer står vi overfor, når vi skal planlægge fremtidens forstad? Og hvordan kan vi gøre disse udfordringer til operative redskaber i arbejdet med at skabe det bæredygtige bysamfund? Ifølge Århus Kommunes ambitioner skal byen vokse med op mod inbyggere over de næste 25 år. Denne vækst skal være baseret på bæredygtig udvikling og realisere de strategier, som er blevet fastlagt i den lokale Agenda 21. Således skal Århus udvikles til en by i social balance, en miljø- og energirigtig og sund by. I arbejdet hen mod en ny kommuneplan, der skal være endeligt vedtaget i 2009, fokuseres der bl.a. på inddragelsen af nye arealer på bar mark for at kunne imødekomme byudviklingsbehovet. Denne langsigtede strategi lægger op til, at der etableres helt nye byer med levende, sunde bymiljøer og selvstændig identitet. Projektet Fremtidens Forstad er en vision for en bæredygtig by til op mod indbyggere. CEBRA har udarbejdet projektet som et oplæg til dialog med kommunen omkring anvendelsen af et udvalgt byvækstområde på Elev Bakke, nord for Århus. Arealet har en unik beliggenhed i forhold til infrastruktur og rekreative områder. Det ligger tæt på Århus, de store infrastrukturelle tiltag letbanen og Djurslandsmotorvejen samt Lisbjerg Skov og Lystrup Engsø. Nabobyerne Lystrup og Lisbjerg er højt prioriterede byvækstområder i kommuneplanen. Ud fra et bæredygtigt perspektiv er det hensigtsmæssigt at koncentrere byvæksten på færre og større lokaliteter samt at dele servicefunktioner og centrale faciliteter. Således har arealet en overordentlig gunstig beliggenhed i forhold til kommuneplanens normer for de nye byvækstarealer. Områdets samlede udvikling i et tæt samarbejde mellem kommunale og private aktører vil kunne resultere i en synergi, hvor forskellige udviklingsmodeller kombineres til gavn for hele området. Et sådant fælles erfaringsgrundlag vil danne en stærk platform for at sikre en bæredygtig byudvikling. Fremtidens Forstad er et projekt, som på et overordnet niveau skitserer, hvordan de givne parametre for bæredygtig byudvikling kan konkretiseres i en strukturplan. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.23 Det kræver viden og ambitioner at realisere visionen om fremtidens bæredygtige forstad. Skal der udvikles plausible løsninger og nytænkende svar, er der brug for en lang række kompetencer. Disse kompetencer ligger hos vidt forskellige grupper: Uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, myndigheder, virksomheder osv. Det gælder om at forene de rigtige kræfter i et netværk, der kan kombinere forhåndenværende viden og muligheder. Derfor skal der fokuseres på et bredt samarbejde for at bringe de tilgængelige midler i spil og derved generere nytænkende idéer og brugbar viden. SubExpo2009 er i sin første inkarnation et netværk, der bringer disse aktører sammen. Netværket skal fungere som en dynamisk ramme, indenfor hvilken viden og erfaringer blotlægges, deles og udvikles. 4

5 Skødstrup ro Hinnerup Søften Tilst Trige LISBJERG BRENDSTRUP Hasle ELEV Vejlby Midtbyen De gamle forstæder De nye forstæder Risskov Hjortshøj Egå Skæring ÅRSLEV Brabrand Stavtrup Viby LEMMING Holme Hasselager Højbjerg Skåde ing Tranbjerg MÅRSLET Beder Kortet viser De nye forstæder. Det er her Århus skal vokse Solbjerg Malling 5

6 HER BYGGES FREMTIDENS FORSTAD 6

7 INTERNATIONAL BYUDSTILLING Et internationalt parallelopdrag kan bidrage til at sikre en frugtbar og inspirerende proces, der kan tage de udfordringer op og udfolde de muligheder, som ligger i udviklingen af fremtidens bæredygtige bysamfund. Studerende fra Institut for By og Landskab ved Arkitektskolen Århus følger i foråret 2008 et semesterforløb, som er tilrettelagt af CEBRA. I dette semesterforløb beskæftiger de sig med forskellige problemstillinger, som må konfronteres i planlægningen af en bæredygtig by. Resultatet af dette forløb er en kvalificeret grundforskning, der sammen med CEBRAs projekt danner grundlaget for et internationalt parallelopdrag. Her inviteres en række tværfaglige teams, sammensat af arkitekter og andre relevante rådgivere, der i samarbejde med opdragsgiveren, offentligheden og myndighederne udforsker forskellige problemstillinger inden for bæredygtig byudvikling. Målet er ikke at udpege ét vinderprojekt, men derimod at samle og kombinere forskellige ideer for at opnå et bredt funderet og anvendeligt resultat. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.35 Målet er at skabe en vision på et bredt funderet vidensgrundlag, hvor de konkrete bud på by- og bygningsdesign peger på nye og bæredygtige løsninger, der i sidste ende kan fungere som generelle redskaber for arkitekter, planlæggere og myndigheder. Redskaber, som kan bruges lokalt, nationalt og globalt. Disse nye initiativer og ideer skal gøres tilgængelige for så mange som muligt. Til dette formål rummer en udstilling de fleste muligheder som medie. Formidlingen og bevidstgørelsen af projektets løsningsforslag hos et bredt publikum er afgørende for projektets succes. Udstillingen skal ligge i efteråret 2009 og løbe frem til FN s klimakonference i København, COP15. Ved at pege ud over sig selv og skabe en forbindelse til klimakonferencen vil SubExpo2009 tjene som platform, der præsenterer Århus som frontløber for bæredygtig byudvikling. Udstillingen kan således fungere som Århus bidrag til denne betydningsfulde begivenhed. Omvendt vil SubExpo2009 relatere COP15 og dens emner til Århus, og derved gøres klimakonferencen også til en national og lokal begivenhed. Denne relation skal understrege, at de problemstillinger, som bliver behandlet på konferencen, direkte vedrører det enkelte individ. Samtidig skal der også vises, hvilke muligheder man som enkelperson har for at bidrage til løsningen af disse problemer. Videre vil udstillingens indhold møde bedre muligheder for at kunne formidles til et bredt internationalt publikum, når der er rettet international opmærksomhed mod Danmark i forbindelse med klimakonferencen. På samme tidspunkt markeres også 100 års jubilæet for Landsudstillingen 1909, der var en milepæl i Århus historie. Jubilæet markeres gennem hele 2009 og i forbindelse hermed kan SubExpo fungere som en begivenhed, der sætter fokus på byens fremtidige udvikling. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.25 Elev Århus Elev Danmark Elev Verden Elev 7

8 AMBITION 8

9 Hvad vil SubExpo 2009? SubExpo2009 er en engagerende, udfordrende og interaktiv udstilling, der præsenterer bæredygtig arkitektur og byplanlægning anno 2009 for den brede befolkning med Elev Bakke som specifik case. Udstillingen skal tage afsæt i nytænkning og innovation i forhold til planlægningen af byernes vækst uden at være en løftet pegefinger eller tegne skrækscenarier. Udstillingen skal præsentere forskellige strategier for, hvordan vi kan realisere det fremtidige bæredygtige bysamfund. Målet er at skabe en relation mellem bæredygtig udvikling og det enkelte individ i et globaliseret samfund. Derigennem skal det formidles, at bæredygtige principper er relevante og tilgængelige for alle, og hvordan de kan gøres til en integreret del af det enkelte menneskes liv. Hvordan gør den det? Det videnstunge materiale i form af parallelopdragets resultater skal formidles til et bredt publikum og skal derfor præsenteres på en sådan måde, at det ikke kræver specifikke forudsætninger at få et stort udbytte af udstillingen. Derfor er oplevelse, interaktion og stimulering af alle sanser vigtige aspekter i udstillingen. Der skal vækkes nysgerrighed og interesse, der motiverer til at tage på opdagelsesrejse i udstillingens overordnede tema. Det mere legende element i præsentationen skal både gøre emnet tilgængeligt og involvere publikum, for at hver enkelt besøgende kan skabe en meningsfuld og givende forbindelse mellem udstillingens tema og vedkommendes eget liv. Udstillingen skal være præget af et gennemgående højt niveau ift. både æstetik, teknologi og viden/information. Den skal således gå på tværs af traditionelle udstillingskategorier, som oftest styrer og låser de besøgendes forventninger og oplevelser i en bestemt retning og dermed udelukker diverse muligheder. Videre er det målet, at SubExpo2009 rækker ud over selve udstillingslokalerne og ændrer ved arkitekturen og byen. Dermed kan alle opleve dele af udstillingen uden direkte at skulle opsøge den udelukkende ét sted. Ved at brede sig ud i og påvirke byrummet, kan der skabes relationer og forhold i den eksisterende by inden for udstillingens tematiske ramme. Dette høje ambitionsniveau skal kommunikeres meget tydeligt og skal give den besøgende en oplevelse af at være en aktiv del i en betydningsfuld og nyskabende begivenhed. Derfor skal udstillingen udfordre eksteriøret på dens omgivelser og gribe ud i byrummet for at gøre den til et iøjnefaldende element i bybilledet. Tilgangsvinklerne for udstillingen er både lokalt og globalt forankret. Derfor skal vekselvirkningen af handlinger og konsekvenser mellem de to niveauer formidles interaktivt, hvor den besøgende kan zoome ind og ud mellem et globalt niveau og vedkommendes umiddelbare omgivelser. Dette kunne f.eks. gøres med en stor skærm, hvor de besøgende selv kan prøve at regulere forskellige faktorer - f.eks. klodens temperatur, energiforbrug, vejr osv. og se konsekvenserne af disse forandringer fra globalt til lokalt niveau. Hvem henvender SubExpo2009 sig til? Udstillingen skal ideelt set henvende sig til alle: fra børn til ældre, fra fagfolk til lægmænd, fra det offentlige til private virksomheder. Målet er dog ikke at ramme hver enkel besøgende med hvert enkelt aspekt af udstillingen. Udstillingens emnefelt har nærmest været allestedsnærværende i de seneste år og begrebet bæredygtighed har været udsat for en alvorlig slitage. Efter at være blevet udråbt til vidundermidlet, der er løsningen på alle de problematiske indflydelser, som den menneskelige civilisation har haft på kloden og klimaet, risikerer emnet at blive diffust og udvandet. Derfor skal udstillingen fungere som en motiverende og præciserende indgang til feltet, der gør emnet let tilgængeligt og understreger dets relevans for hver enkel besøgende. Udstillingen skal altså gøres attraktiv for både nybegyndere, der ikke har noget kendskab eller nogen relation til feltet, og øvede, der har en interesse i emnet og allerede har et forudgående kendskab til det. Publikum er fremtidens forstads potentielle indbyggere og skal således også afspejle den diversitet, som tilsigtes i det bæredygtige bysamfund. 9

10 UDSTILLINGENS FORM 10

11 HVOR SKAL MAN OPLEVE SUBEXPO2009 Hvordan ser de optimale rammer ud for en udstilling, der forbinder arkitektur, planlægning, design og kunst, og når ud til den brede befolkning? SubExpo2009 er en udstilling af internationalt format med en høj oplevelsesværdi for alle generationer, der går på tværs af traditionelle udstillingsformer med et såvel refleksivt, spektakulært og nyskabende indhold. For at kunne indfri disse ambitioner skal SubExpo2009 være et synligt og let tilgængeligt rum i byen, der samler folk omkring en fælles oplevelse. Derfor skal udstillingen indtage en central plads i Århus, såvel geografisk som symbolsk. Denne placering skal være med til at understrege projektets intentioner og betydning i både lokal, national og global sammenhæng. SubExpo2009 skal ikke kun være synlig på selve udstillingens placering, men fungere som aktivt element i byrummet, der interagerer med og ændrer ved arkitekturen. Udstillingens tilstedeværelse i det daglige bybilledeskal vække nysgerrighed og skabe opmærksomhed omkring det tematiske indhold og anskueliggøre dets betydning for Århus. 11

12 12

13 13

14 UDSTILLINGENS INDHOLD 16

15 UDSTILLINGSKONCEPT Udstillingen består af tre overordnede lag: Rammefortællingen, der fungerer som den røde tråd, Kerneudstillingen, som består af parallelopdraget, og Zooms, som er forskellige installationsprægede elementer. Parallelopdraget fungerer som udstillingens kerne og placeres således også centralt i udstillingsrummet. Udstillingens Zooms bliver placeret omkring kerneudstillingen, men er samtidig bundet sammen med den. De forskellige elementer skal ikke fremstå som isolerede objekter, men tale med hinanden og kerneudstillingen for at skabe indbyrdes relationer, der klarlægger forskellige aspekter af det overordnede tema. Disse relationer bliver understøttet og uddybet af den røde tråd, der også fungerer som orienteringsredskab og hjælper med at opleve udstillingen som en sammenhængende fortælling. Dele af installationerne tænkes at række længere ud i byens rum, både før og under udstillingen. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. KERNEUDSTILLING Resultatet af det internationale parallelopdrag og udvalgte projekter fra semesterforløbet på Arkitekt skolen i Aarhus ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. RAMMEFORTÆLLING ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. 17

16 RAMMEFORTÆLLING Rammefortællingen tænkes som et kontinuerligt narrativ, der skaber sammenhæng og orientering i udstillingen; der fortælles en historie. Dette skal ikke opfattes som en lineær fortælling med start- og slutpunkt, men som en overordnet ramme, der knytter de enkelte elementer sammen til en meningsfyldt helhed, hvori man som besøgende kan tage på opdagelse ad egne veje. Herunder er den røde tråd med til at skabe en forbindelse mellem det globale, lokale og personlige niveau. Fortællingen kan således bestå af diverse sideløbende spor, forskellige rytmer og skiftende grader af intensitet. Den besøgende skaber sin egen fortælling via indlevelse og bevægelse gennem udstillingen, men den overordnede historie koreograferes for at skabe sammenhæng. Rammefortællingen kan forstås som et fleksibelt net, der danner den grundliggende struktur for udstillingen. Den er ikke dikterende, men tillader en oplevelse på individuelle præmisser. Det er vigtigt, at de besøgende får en æstetisk oplevelse og bliver oplyst på samme tid uden løftede pegefingre. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.3 SubExpo_

17 KERNEUDSTILLING Parallelopdraget er omdrejningspunktet for udstillingen og er placeret i midten af udstillingsrummet som model i mål 1:125. Her skal de besøgende skal have mulighed for at gå på opdagelse i fremtidens bæredygtige forstad. Parallelopdraget behandler en række problemstillinger inden for bæredygtig byplanlægning: transport, etableringen af et levende lokalsamfund, ændrede familiemønstre, økonomisk bæredygtighed, energiforbrug, det stigende antal ældre og byøkologi. Arbejdet med disse aspekter i parallelopdraget resulterer i syv-ti projekter, der udgør Fremtidens Forstads kvarterer. Tilsammen former de et billede af fremtidens bæredygtige forstad, som de besøgende kan bevæge sig rundt i. På turen ind igennem parallelopdraget oplever man levende diagrammer, information, punch-lines, simulerede trafikforhold, vejr og bevægelse i den nye by. Modellen er mere end en fysisk arkitekturmodel, den rækker ud over sin konkrete sokkel og inviterer til at træde ind i den. Videre fungerer den også som et interface mellem adfærd og teknologi. Modellen er rumskabende og giver mulighed for at opleve scenariet fra forskellige synsvinkler og perspektiver. Den skal opfattes som en rumlig installation med høj skulpturel værdi og æstetisk kvalitet. Projekternes formidling skal både være interessant, sanselig, informativ og af høj arkitektonisk kvalitet. Gennem foreningen af disse forskellige niveauer til en fuldendt helhedsoplevelse kan et komplekst stof formidles til et bredt publikum uden at det forudsætter en bestemt baggrund eller viden. 19

18 ARKITEKTURMODELLEN SOM INSTALLATION 20

19 To scenarier I dette første eksempel på udstillingens fysiske opdeling placeres kerneudstillingen i rummets centrum. Den omgives af et uregelmæssigt vægforløb, hvorpå rammefortællingen er placeret. Denne opstilling tillader, at de besøgende frit kan bevæge sig frem og tilbage mellem kerneudstillingen og rammefortællingen. De enkelte Zooms placeres henholdsvis i lommerne mellem vægforløbet og bygningens væge og i rummet mellem rammefortællingen og kerneudstillingen. Således er der mulighed for at afskærme de Zooms, der kræver lyd- og/eller lysisolering, samtidig med at andre Zooms stadig direkte taler med rammefortællingen og kerneudstillingen. Kerneudstilling Zoom Rammefortælling Zoom 21

20 I dette andet scenarie sættes der to parallelle vægge op på hver sin side af kerneudstillingen, der igen er placeret i centrum. Rammefortællingen på væggene taler i dette tilfælde frem og tilbage hen over kerneudstillingen, for igen at skabe sammenhæng mellem de to elementer. Zooms placeres bag de opstillede vægge og i samme rum som kerneudstillingen. Igen er der således mulighed for at afskærme de Zooms, som kræver en mere uforstyrret oplevelse. Til forskel fra den første opstilling er dette et mere struktureret scenarie, der giver et hurtigere overblik over udstillingen som helhed. Til gengæld er denne organisering mindre fleksibel med hensyn til de besøgendes bevægelse og tilpasning i forhold til andre udstillingslokaler. Kerneudstilling Zoom Rammefortælling 22

21 OPLEV ELEV NIVEAU: Niveauerne bevæger sig op og ned. Nogle steder må man helt op på bymodellen for at skabe sig et overblik. BASE: Den faste base danner rammen for flow og bevægelse. På afstand ses bymodellen som en by silhouet. Snit A-A 23

22 24

23 25

24 SUBEXPO2009 SOM REJSEUDSTILLING Udstillingen er tænkt som en rejsende udstilling, der tager videre til andre byer efter Århus. Målet er, at udstillingen genererer og samler ny viden, der er anvendeligt i et lokalt, nationalt samt globalt perspektiv. Derfor skal SubExpo formidles videre for at gøre denne viden så udbredt som muligt og inspirere til at videreudvikle strategier inden for bæredygtig byudvikling. Rejseaspektet skal tænkes ind i hele udstillingens tilblivelsesproces for at gøre det så nemt som muligt at montere og tranportere elementerne. 26

25 ZOOM Film Community Marked Byens Stofskifte 360 Hologram Lavenergi huset Lounge Økolonomi Dark Room Floating light bulb Outdoor Crowdfarming Isterningtesten Countdown 2 Countdown Interaktivt media Botanical Gameboy Prøv selv! Byens Stofskifte Biogas PH lampe 27

26 28

27 2 COUNTDOWN Sunflower: den selvforsynende lygtepæl Sunflower stilles op i byrummet i intervaller forud for udstillingen. Der vil vokse flere og flere Sunflowers rundt omkring i byen i takt med, at SubExpo2009 s åbning nærmer sig. Sunflower skal være eksponent for en miljø- og energirigtig profil i Århus og være et element i selve udstillingen på samme tid. Sunflower skal introducere udstillingens tema i byen og kontinuerligt vise vejen hen mod udstillingsstedet og udstillingens åbning. Sunflower skal dog ikke direkte reklamere for udstillingen, men gennem dens tilsyneladende tilfældige fremvækst i byen vække nysgerrighed og undren. Den vil fungere som et overraskende element, når den besøgende efterfølgende møder Sunflower i udstillingen og genkender den fra byrummet. Ideen er at skabe et multifunktionelt byinventar, der kan udvikle sig sideløbende med teknologien. Man får en gadelampe, der har en maksimal energiudvinding ved et minimalt elforbrug. Lampen vil gennem sin levetid bidrage til det lokale og globale samfund gennem sin bæredygtige egenskab og omskiftelighed. For at understrege armaturets vækst gennem brug af sollys og vind, samt andre vedvarende energiformer er den blevet døbt Sunflower. Sunflower tænkes som en fleksibel enhed bestående af moduler med varierende funktioner: I modulerne er der mulighed for at placere energiudvinding, belysning, WIFI /Skype, skiltning, lysregulering, bænke, skraldespande, blomsterkummer, osv. 29

28 CROWDFARMING Crowdfarming er et af tiltagene, der skal bidrage til at gøre udstillingen bæredygtig i sig selv. Et indgangsareal ved udstillingsstedet tænkes at fungere som en Crowdfarming- måtte. Gennem deres bevægelse på måtten genererer de besøgende energi, som anvendes til driften af udstillingen. Videre skal der være grafiske indikatorer, der visualiserer outputtet og informerer de besøgende om deres effekt på udstillingen. Det er et led i udfordringen af arkitkturen og kan skabe en forbindelse til de omkringliggende udendørsarealer eller udvalgte steder i byens rum. 30

29 ISTERNINGTESTEN Idéen er at vise et eksempel på, hvorledes fremtidens isolering kan se ud. Opstillingen placeres uden for udstillingsstedet og består af to ens pavilloner på størrelse med legehuse begge hvide, den ene iklædt en designet sort vinterjakke. Husene illustrerer behovet for isolering på forskellige tidspunkter på året henholdsvis vinter og sommer og hvorledes dette kan udtrykkes i sæsonspecifikke løsninger. En isterning på 1m3 placeres i det hvide hus som skal holde på kulden om sommeren og hvor besøgende opfordres til at gætte på hvor lang tid isterningen tager om at smelte. Samme hus uden isterning og med sort vinterjakke står ved siden af og skal akkumulere varme om vinteren via energirude, termisk masse og et ekstra isolering. På siden af husene kan man aflæse temperaturen, og dermed temperaturforskellen, vha. digitaldisplay, som er drevet af lokale solceller. Zoomet skal på en indlysende måde anskueliggøre isoleringens afgørende rolle i forsøget på at reducere vores energiforbrug i forhold til opvarmningen og nedkølingen af vores boliger. 31

30 32

31 BOTANICAL GAMEBOY Eksperimentet går ud på at finde ud af, hvor mange citroner der skal til, for at man kan oplade en Gameboy ved hjælp af strøm fra fotosyntesen. Det skal illustrere koblingen mellem to for hinanden fremmede elementer for at skabe en effekt ud af uudnyttede ressourcer. Det vigtige i installationen er et klart synligt output for den besøgende. Futurefarmers er en åben, tværfaglig kunstnergruppe, der arbejder med forholdet mellem koncept og kreativ proces. Deres projekter består i kunstneriske tilgange til problemstillinger, som er aktuelle i vores dagligdag. Futurefarmers tænkes at bidrage med en eller flere installationer, der kan appellere til den brede befolkning og vise bæredygtighed med et kunstnerisk perspektiv. Projektet vil ligge i genre med Botanical Gameboy (2004), der blander low-tech og hi-tech. 33

32 34

33 HALM ELLER HI -TECH Her præsenteres fakta og aflives myter omkring fremtidens lavenergihuse. Et lavenergihus er både teknologisk nyskabende og udmærker sig ved innovativt design, samtidig med at det viser hensyn til miljøet. Det fører ikke en reducering af levestandard eller komfort med sig og er samtidig et rentabelt investeringsobjekt, der også er bæredygtig ift. økonomien. Det kan være med til at investere i lokalsamfundet og samtidigt tilføre energiressourcer. Miljørigtigt byggeri har ikke nogen forudbestemt form, men kan tilpasses individuelle ønsker og står ikke i vejen for formmæssig frihed. Budskabet til den besøgende er, at fremtidens bolig hverken er dyrere end et almindeligt hus eller fører indskrænkninger ift. ens personlige livsstil med sig. I en kombination af visuel oplevelse og audiofortælling vises tre spor, der hver især visualiserer en bestemt livsstil i et lavenergihus. Disse spor vises som en sprængt axonometri af de forskellige huse, der skal forklare, hvordan husene fungerer og er sammensat. Installationen er tænkt som en tredimensionel film vist som 360 hologram (evt. samarbejdspartnere: ViZoo). Den skal åbne øjnene for teknologisk formåen, sund fornuft og økonomisk gevinst, der går hånd i hånd i fremtidens bolig. 35

34 BYENS STOFSKIFTE Dette Zoom består af en kortfilm af ca. en musikvideos varighed. I filmen følger man en fiktiv indbygger i den bæredygtige forstad gennem en hverdag. I denne hverdag indgår forskellige kredsløb, der viser fremtidens bud på en symbiose mellem by og land, der selv producerer og genanvender dagligdagens ressourcer. Disse kredsløb kan f.eks. bestå af genanvendelsen af affald eller udnyttelsen af spildenergi. Filmen skal visualisere den bæredygtige forstads stofskifte i forskellige aspekter af det daglige liv. Som referencer for filmen tjener H5s musikvideo for Röyksopp og Atelier Van Lieshouts kredsløbsinstallationer - f.eks. The Technocrat, Bio Pig. 36

35 n sanseligt (måske smagbart) eye-catcher/ opener. at, Atelier Van Lieshout) g tilgangsvinkel! er i miniudstillingen Funktionel metabolisme både bl å en pluds - symbiose imellem land og by, der udvind og måske gør det mere attraktivt (læs: billigere) at bo rehold SMAG! FOR AFFALD Her videreføres temaet fra kortfilmen Byens Stofskifte i en installation, der zoomer ind på ét konkret kredsløb i den bæredygtige forstad. Dette eksempel skal opfordre publikum til at overskride personlige grænser og appellere til at prøve noget nyt. Installationen skal være iøjnefaldende og provokerende, men samtidig være fortællende på en humoristisk måde. Målet er at bringe alle sanser i spil i udstillingen - også smagssansen. De besøgende skal kunne smage på resultatet af et kredsløb for at opleve dets virkning på egen krop - hvis de tør. Som reference tjener Atelier Van Lieshouts Alcoholator, hvor organisk affald distilleres til alkohol, som den besøgende kan smage på. 37

36 38

37 BIOGAS PH LAMPE Kunstnergruppen Superflex bruger kunst som et demokratisk redskab, der ikke blot gør opmærksom på globale problemstillinger, men også kan skabe brugbare alternativer til den virkelighed, som den kommenterer. Gruppen arbejder med projekter, der griber aktivt ind i sociale og politiske strukturer ved at være kunst og værktøj på samme tid. Superflex lægger stor vægt på tværfagligt samarbejde og involvering af brugeren i forsøget på at udvikle værktøjer, som man kan kommunikere med og mødes omkring. Supercopy er Superflex nyfortolkning af den klassiske PH5 lampe. Lyskilden udgøres af en biogasflamme og lampen fremstilles af genbrugsmaterialer. Ifølge Superflex er lampen designet til belysning i områder, som er ikke har elektricitet. Tanken er, at Superflex kunne indgå i et samarbejde om en installation, hvor konteksten er Elev. Superflex kunne udarbejde et løsningsforslag til en konkret problemstilling inden for udstillingen ramme, der vises i et anvendeligt produkt. 39

38 Alle taler om klimaet Din fremtid... Alle taler om klimaet Vores byer vokser... Din fremtid... Vores byer vokser... COP15 og Århus CO² neutr Fremtidens forstad F R E I T A G F R E I T A G F R E I T A G F R E I T A G F R E I T A G 40

39 ØKOLONOMI Økolonomi skal vise fordelen ved grønne lån. Installationen er en lounge, hvor man kan slappe af, få oplysninger og blive inspireret. Installationen skal være en eksponering af, at bæredygtighed også er vejen frem indenfor økonomi. Budskabet er, at grøn økonomi er for alle og at det er fordelagtigt og ikke mere risikobetonet end almindelige lånetyper! Om du er førstegangskøber på boligmarkedet, privatvirksomhed eller indenfor det offentlige, er grønne lån vedkommende. Du kan hente en gevinst i form af f.eks. fordelagtige lånerammer, rentefordele mm. Zoomet tager form som lounge og skal udover at eksponere Økolonomi også vise bæredygtigt design i form af dens inventar. Derved kunne loungen videre fungere som et potientielt showroom for designere, der arbejder med bæredygtige strategier. Når den besøgende sætter sig ned, aktiveres loungens skærme og viser information, punch-lines og filmklip. Når man rejser sig igen, deaktiverer skærmene. Det skal være muligt for publikum at tage information om Økolonomi med sig hjem. En helt lavteknologisk løsning ville være: Send en sms til et nummer og modtag derefter et link til en hjemmeside. En anden ville være lagring på et usb stick. En anden del af Zoomet består af genkendelige ballontalebobler med punchlines og statements indenfor udstillingens tema. Intentionen med taleboblerne er, at de besøgende kan tage dem med sig videre ud i byen og hjem. På den måde ændres loungens komposition med flowet af de besøgende og det genererer gratis reklame på samme tid. I loungen serveres der naturligvis fairtrade kaffe. 41

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug.

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug. Idé beskrivelse I december 2009 var København vært for FN s Klimakonvention, COP15. Den internationale opmærksomhed om værtskabet gav en unik mulighed for at markedsføre danske klima-venlige teknologier,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden To modeller To modeller Abonnements modellen Familie/gruppe fokus Simplicitet Leverance til hjemmet Serviceydelseincl. digital interaktions

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere