SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission"

Transkript

1 SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission

2

3 ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer men også løsninger, er grænseoverskridende. I december 2009 samles delegerede fra hele verden i København for at diskutere klimaforandringer. Baggrunden for klimatopmødet COP15 er det anerkendte faktum, at den menneskelige civilisations adfærd påvirker klimaet. Den største påvirkning kommer fra vores byer dette gælder også i Danmark. Byen danner rammen om de fleste menneskers liv, og vores adfærd er i høj grad et produkt af de byer vi lever i. Da det i sidste ende er det enkelte menneskes adfærd og prioriteringer, der påvirker klimaet, spiller vores byer en afgørende rolle i kampen for klimaet. SubExpo2009 handler om vores byers vækst, og viser hvordan fremtidens byer kan danne rammen om en bæredygtig livsstil. SubExpo2009 er en vision for fremtidens bæredygtige bysamfund. 3

4 VORES BYER VOKSER I Danmark foregår væksten først og fremmest i forstæderne. Den største udfordring i planlægningen af byernes vækst ligger i realiseringen af en bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling handler om at skabe betingelser for det gode liv - i dag og i fremtiden. Der skal skabes balance i samfundet; en balance, der skal ses som summen af både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Fremtidens byer må planlægges, så de fordrer denne balance og indeholder den dynamik, der er nødvendig for at sikre disse kvaliteter i udbygningen. Men hvilke konkrete udfordringer står vi overfor, når vi skal planlægge fremtidens forstad? Og hvordan kan vi gøre disse udfordringer til operative redskaber i arbejdet med at skabe det bæredygtige bysamfund? Ifølge Århus Kommunes ambitioner skal byen vokse med op mod inbyggere over de næste 25 år. Denne vækst skal være baseret på bæredygtig udvikling og realisere de strategier, som er blevet fastlagt i den lokale Agenda 21. Således skal Århus udvikles til en by i social balance, en miljø- og energirigtig og sund by. I arbejdet hen mod en ny kommuneplan, der skal være endeligt vedtaget i 2009, fokuseres der bl.a. på inddragelsen af nye arealer på bar mark for at kunne imødekomme byudviklingsbehovet. Denne langsigtede strategi lægger op til, at der etableres helt nye byer med levende, sunde bymiljøer og selvstændig identitet. Projektet Fremtidens Forstad er en vision for en bæredygtig by til op mod indbyggere. CEBRA har udarbejdet projektet som et oplæg til dialog med kommunen omkring anvendelsen af et udvalgt byvækstområde på Elev Bakke, nord for Århus. Arealet har en unik beliggenhed i forhold til infrastruktur og rekreative områder. Det ligger tæt på Århus, de store infrastrukturelle tiltag letbanen og Djurslandsmotorvejen samt Lisbjerg Skov og Lystrup Engsø. Nabobyerne Lystrup og Lisbjerg er højt prioriterede byvækstområder i kommuneplanen. Ud fra et bæredygtigt perspektiv er det hensigtsmæssigt at koncentrere byvæksten på færre og større lokaliteter samt at dele servicefunktioner og centrale faciliteter. Således har arealet en overordentlig gunstig beliggenhed i forhold til kommuneplanens normer for de nye byvækstarealer. Områdets samlede udvikling i et tæt samarbejde mellem kommunale og private aktører vil kunne resultere i en synergi, hvor forskellige udviklingsmodeller kombineres til gavn for hele området. Et sådant fælles erfaringsgrundlag vil danne en stærk platform for at sikre en bæredygtig byudvikling. Fremtidens Forstad er et projekt, som på et overordnet niveau skitserer, hvordan de givne parametre for bæredygtig byudvikling kan konkretiseres i en strukturplan. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.23 Det kræver viden og ambitioner at realisere visionen om fremtidens bæredygtige forstad. Skal der udvikles plausible løsninger og nytænkende svar, er der brug for en lang række kompetencer. Disse kompetencer ligger hos vidt forskellige grupper: Uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, myndigheder, virksomheder osv. Det gælder om at forene de rigtige kræfter i et netværk, der kan kombinere forhåndenværende viden og muligheder. Derfor skal der fokuseres på et bredt samarbejde for at bringe de tilgængelige midler i spil og derved generere nytænkende idéer og brugbar viden. SubExpo2009 er i sin første inkarnation et netværk, der bringer disse aktører sammen. Netværket skal fungere som en dynamisk ramme, indenfor hvilken viden og erfaringer blotlægges, deles og udvikles. 4

5 Skødstrup ro Hinnerup Søften Tilst Trige LISBJERG BRENDSTRUP Hasle ELEV Vejlby Midtbyen De gamle forstæder De nye forstæder Risskov Hjortshøj Egå Skæring ÅRSLEV Brabrand Stavtrup Viby LEMMING Holme Hasselager Højbjerg Skåde ing Tranbjerg MÅRSLET Beder Kortet viser De nye forstæder. Det er her Århus skal vokse Solbjerg Malling 5

6 HER BYGGES FREMTIDENS FORSTAD 6

7 INTERNATIONAL BYUDSTILLING Et internationalt parallelopdrag kan bidrage til at sikre en frugtbar og inspirerende proces, der kan tage de udfordringer op og udfolde de muligheder, som ligger i udviklingen af fremtidens bæredygtige bysamfund. Studerende fra Institut for By og Landskab ved Arkitektskolen Århus følger i foråret 2008 et semesterforløb, som er tilrettelagt af CEBRA. I dette semesterforløb beskæftiger de sig med forskellige problemstillinger, som må konfronteres i planlægningen af en bæredygtig by. Resultatet af dette forløb er en kvalificeret grundforskning, der sammen med CEBRAs projekt danner grundlaget for et internationalt parallelopdrag. Her inviteres en række tværfaglige teams, sammensat af arkitekter og andre relevante rådgivere, der i samarbejde med opdragsgiveren, offentligheden og myndighederne udforsker forskellige problemstillinger inden for bæredygtig byudvikling. Målet er ikke at udpege ét vinderprojekt, men derimod at samle og kombinere forskellige ideer for at opnå et bredt funderet og anvendeligt resultat. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.35 Målet er at skabe en vision på et bredt funderet vidensgrundlag, hvor de konkrete bud på by- og bygningsdesign peger på nye og bæredygtige løsninger, der i sidste ende kan fungere som generelle redskaber for arkitekter, planlæggere og myndigheder. Redskaber, som kan bruges lokalt, nationalt og globalt. Disse nye initiativer og ideer skal gøres tilgængelige for så mange som muligt. Til dette formål rummer en udstilling de fleste muligheder som medie. Formidlingen og bevidstgørelsen af projektets løsningsforslag hos et bredt publikum er afgørende for projektets succes. Udstillingen skal ligge i efteråret 2009 og løbe frem til FN s klimakonference i København, COP15. Ved at pege ud over sig selv og skabe en forbindelse til klimakonferencen vil SubExpo2009 tjene som platform, der præsenterer Århus som frontløber for bæredygtig byudvikling. Udstillingen kan således fungere som Århus bidrag til denne betydningsfulde begivenhed. Omvendt vil SubExpo2009 relatere COP15 og dens emner til Århus, og derved gøres klimakonferencen også til en national og lokal begivenhed. Denne relation skal understrege, at de problemstillinger, som bliver behandlet på konferencen, direkte vedrører det enkelte individ. Samtidig skal der også vises, hvilke muligheder man som enkelperson har for at bidrage til løsningen af disse problemer. Videre vil udstillingens indhold møde bedre muligheder for at kunne formidles til et bredt internationalt publikum, når der er rettet international opmærksomhed mod Danmark i forbindelse med klimakonferencen. På samme tidspunkt markeres også 100 års jubilæet for Landsudstillingen 1909, der var en milepæl i Århus historie. Jubilæet markeres gennem hele 2009 og i forbindelse hermed kan SubExpo fungere som en begivenhed, der sætter fokus på byens fremtidige udvikling. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.25 Elev Århus Elev Danmark Elev Verden Elev 7

8 AMBITION 8

9 Hvad vil SubExpo 2009? SubExpo2009 er en engagerende, udfordrende og interaktiv udstilling, der præsenterer bæredygtig arkitektur og byplanlægning anno 2009 for den brede befolkning med Elev Bakke som specifik case. Udstillingen skal tage afsæt i nytænkning og innovation i forhold til planlægningen af byernes vækst uden at være en løftet pegefinger eller tegne skrækscenarier. Udstillingen skal præsentere forskellige strategier for, hvordan vi kan realisere det fremtidige bæredygtige bysamfund. Målet er at skabe en relation mellem bæredygtig udvikling og det enkelte individ i et globaliseret samfund. Derigennem skal det formidles, at bæredygtige principper er relevante og tilgængelige for alle, og hvordan de kan gøres til en integreret del af det enkelte menneskes liv. Hvordan gør den det? Det videnstunge materiale i form af parallelopdragets resultater skal formidles til et bredt publikum og skal derfor præsenteres på en sådan måde, at det ikke kræver specifikke forudsætninger at få et stort udbytte af udstillingen. Derfor er oplevelse, interaktion og stimulering af alle sanser vigtige aspekter i udstillingen. Der skal vækkes nysgerrighed og interesse, der motiverer til at tage på opdagelsesrejse i udstillingens overordnede tema. Det mere legende element i præsentationen skal både gøre emnet tilgængeligt og involvere publikum, for at hver enkelt besøgende kan skabe en meningsfuld og givende forbindelse mellem udstillingens tema og vedkommendes eget liv. Udstillingen skal være præget af et gennemgående højt niveau ift. både æstetik, teknologi og viden/information. Den skal således gå på tværs af traditionelle udstillingskategorier, som oftest styrer og låser de besøgendes forventninger og oplevelser i en bestemt retning og dermed udelukker diverse muligheder. Videre er det målet, at SubExpo2009 rækker ud over selve udstillingslokalerne og ændrer ved arkitekturen og byen. Dermed kan alle opleve dele af udstillingen uden direkte at skulle opsøge den udelukkende ét sted. Ved at brede sig ud i og påvirke byrummet, kan der skabes relationer og forhold i den eksisterende by inden for udstillingens tematiske ramme. Dette høje ambitionsniveau skal kommunikeres meget tydeligt og skal give den besøgende en oplevelse af at være en aktiv del i en betydningsfuld og nyskabende begivenhed. Derfor skal udstillingen udfordre eksteriøret på dens omgivelser og gribe ud i byrummet for at gøre den til et iøjnefaldende element i bybilledet. Tilgangsvinklerne for udstillingen er både lokalt og globalt forankret. Derfor skal vekselvirkningen af handlinger og konsekvenser mellem de to niveauer formidles interaktivt, hvor den besøgende kan zoome ind og ud mellem et globalt niveau og vedkommendes umiddelbare omgivelser. Dette kunne f.eks. gøres med en stor skærm, hvor de besøgende selv kan prøve at regulere forskellige faktorer - f.eks. klodens temperatur, energiforbrug, vejr osv. og se konsekvenserne af disse forandringer fra globalt til lokalt niveau. Hvem henvender SubExpo2009 sig til? Udstillingen skal ideelt set henvende sig til alle: fra børn til ældre, fra fagfolk til lægmænd, fra det offentlige til private virksomheder. Målet er dog ikke at ramme hver enkel besøgende med hvert enkelt aspekt af udstillingen. Udstillingens emnefelt har nærmest været allestedsnærværende i de seneste år og begrebet bæredygtighed har været udsat for en alvorlig slitage. Efter at være blevet udråbt til vidundermidlet, der er løsningen på alle de problematiske indflydelser, som den menneskelige civilisation har haft på kloden og klimaet, risikerer emnet at blive diffust og udvandet. Derfor skal udstillingen fungere som en motiverende og præciserende indgang til feltet, der gør emnet let tilgængeligt og understreger dets relevans for hver enkel besøgende. Udstillingen skal altså gøres attraktiv for både nybegyndere, der ikke har noget kendskab eller nogen relation til feltet, og øvede, der har en interesse i emnet og allerede har et forudgående kendskab til det. Publikum er fremtidens forstads potentielle indbyggere og skal således også afspejle den diversitet, som tilsigtes i det bæredygtige bysamfund. 9

10 UDSTILLINGENS FORM 10

11 HVOR SKAL MAN OPLEVE SUBEXPO2009 Hvordan ser de optimale rammer ud for en udstilling, der forbinder arkitektur, planlægning, design og kunst, og når ud til den brede befolkning? SubExpo2009 er en udstilling af internationalt format med en høj oplevelsesværdi for alle generationer, der går på tværs af traditionelle udstillingsformer med et såvel refleksivt, spektakulært og nyskabende indhold. For at kunne indfri disse ambitioner skal SubExpo2009 være et synligt og let tilgængeligt rum i byen, der samler folk omkring en fælles oplevelse. Derfor skal udstillingen indtage en central plads i Århus, såvel geografisk som symbolsk. Denne placering skal være med til at understrege projektets intentioner og betydning i både lokal, national og global sammenhæng. SubExpo2009 skal ikke kun være synlig på selve udstillingens placering, men fungere som aktivt element i byrummet, der interagerer med og ændrer ved arkitekturen. Udstillingens tilstedeværelse i det daglige bybilledeskal vække nysgerrighed og skabe opmærksomhed omkring det tematiske indhold og anskueliggøre dets betydning for Århus. 11

12 12

13 13

14 UDSTILLINGENS INDHOLD 16

15 UDSTILLINGSKONCEPT Udstillingen består af tre overordnede lag: Rammefortællingen, der fungerer som den røde tråd, Kerneudstillingen, som består af parallelopdraget, og Zooms, som er forskellige installationsprægede elementer. Parallelopdraget fungerer som udstillingens kerne og placeres således også centralt i udstillingsrummet. Udstillingens Zooms bliver placeret omkring kerneudstillingen, men er samtidig bundet sammen med den. De forskellige elementer skal ikke fremstå som isolerede objekter, men tale med hinanden og kerneudstillingen for at skabe indbyrdes relationer, der klarlægger forskellige aspekter af det overordnede tema. Disse relationer bliver understøttet og uddybet af den røde tråd, der også fungerer som orienteringsredskab og hjælper med at opleve udstillingen som en sammenhængende fortælling. Dele af installationerne tænkes at række længere ud i byens rum, både før og under udstillingen. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. KERNEUDSTILLING Resultatet af det internationale parallelopdrag og udvalgte projekter fra semesterforløbet på Arkitekt skolen i Aarhus ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. RAMMEFORTÆLLING ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. 17

16 RAMMEFORTÆLLING Rammefortællingen tænkes som et kontinuerligt narrativ, der skaber sammenhæng og orientering i udstillingen; der fortælles en historie. Dette skal ikke opfattes som en lineær fortælling med start- og slutpunkt, men som en overordnet ramme, der knytter de enkelte elementer sammen til en meningsfyldt helhed, hvori man som besøgende kan tage på opdagelse ad egne veje. Herunder er den røde tråd med til at skabe en forbindelse mellem det globale, lokale og personlige niveau. Fortællingen kan således bestå af diverse sideløbende spor, forskellige rytmer og skiftende grader af intensitet. Den besøgende skaber sin egen fortælling via indlevelse og bevægelse gennem udstillingen, men den overordnede historie koreograferes for at skabe sammenhæng. Rammefortællingen kan forstås som et fleksibelt net, der danner den grundliggende struktur for udstillingen. Den er ikke dikterende, men tillader en oplevelse på individuelle præmisser. Det er vigtigt, at de besøgende får en æstetisk oplevelse og bliver oplyst på samme tid uden løftede pegefingre. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.3 SubExpo_

17 KERNEUDSTILLING Parallelopdraget er omdrejningspunktet for udstillingen og er placeret i midten af udstillingsrummet som model i mål 1:125. Her skal de besøgende skal have mulighed for at gå på opdagelse i fremtidens bæredygtige forstad. Parallelopdraget behandler en række problemstillinger inden for bæredygtig byplanlægning: transport, etableringen af et levende lokalsamfund, ændrede familiemønstre, økonomisk bæredygtighed, energiforbrug, det stigende antal ældre og byøkologi. Arbejdet med disse aspekter i parallelopdraget resulterer i syv-ti projekter, der udgør Fremtidens Forstads kvarterer. Tilsammen former de et billede af fremtidens bæredygtige forstad, som de besøgende kan bevæge sig rundt i. På turen ind igennem parallelopdraget oplever man levende diagrammer, information, punch-lines, simulerede trafikforhold, vejr og bevægelse i den nye by. Modellen er mere end en fysisk arkitekturmodel, den rækker ud over sin konkrete sokkel og inviterer til at træde ind i den. Videre fungerer den også som et interface mellem adfærd og teknologi. Modellen er rumskabende og giver mulighed for at opleve scenariet fra forskellige synsvinkler og perspektiver. Den skal opfattes som en rumlig installation med høj skulpturel værdi og æstetisk kvalitet. Projekternes formidling skal både være interessant, sanselig, informativ og af høj arkitektonisk kvalitet. Gennem foreningen af disse forskellige niveauer til en fuldendt helhedsoplevelse kan et komplekst stof formidles til et bredt publikum uden at det forudsætter en bestemt baggrund eller viden. 19

18 ARKITEKTURMODELLEN SOM INSTALLATION 20

19 To scenarier I dette første eksempel på udstillingens fysiske opdeling placeres kerneudstillingen i rummets centrum. Den omgives af et uregelmæssigt vægforløb, hvorpå rammefortællingen er placeret. Denne opstilling tillader, at de besøgende frit kan bevæge sig frem og tilbage mellem kerneudstillingen og rammefortællingen. De enkelte Zooms placeres henholdsvis i lommerne mellem vægforløbet og bygningens væge og i rummet mellem rammefortællingen og kerneudstillingen. Således er der mulighed for at afskærme de Zooms, der kræver lyd- og/eller lysisolering, samtidig med at andre Zooms stadig direkte taler med rammefortællingen og kerneudstillingen. Kerneudstilling Zoom Rammefortælling Zoom 21

20 I dette andet scenarie sættes der to parallelle vægge op på hver sin side af kerneudstillingen, der igen er placeret i centrum. Rammefortællingen på væggene taler i dette tilfælde frem og tilbage hen over kerneudstillingen, for igen at skabe sammenhæng mellem de to elementer. Zooms placeres bag de opstillede vægge og i samme rum som kerneudstillingen. Igen er der således mulighed for at afskærme de Zooms, som kræver en mere uforstyrret oplevelse. Til forskel fra den første opstilling er dette et mere struktureret scenarie, der giver et hurtigere overblik over udstillingen som helhed. Til gengæld er denne organisering mindre fleksibel med hensyn til de besøgendes bevægelse og tilpasning i forhold til andre udstillingslokaler. Kerneudstilling Zoom Rammefortælling 22

21 OPLEV ELEV NIVEAU: Niveauerne bevæger sig op og ned. Nogle steder må man helt op på bymodellen for at skabe sig et overblik. BASE: Den faste base danner rammen for flow og bevægelse. På afstand ses bymodellen som en by silhouet. Snit A-A 23

22 24

23 25

24 SUBEXPO2009 SOM REJSEUDSTILLING Udstillingen er tænkt som en rejsende udstilling, der tager videre til andre byer efter Århus. Målet er, at udstillingen genererer og samler ny viden, der er anvendeligt i et lokalt, nationalt samt globalt perspektiv. Derfor skal SubExpo formidles videre for at gøre denne viden så udbredt som muligt og inspirere til at videreudvikle strategier inden for bæredygtig byudvikling. Rejseaspektet skal tænkes ind i hele udstillingens tilblivelsesproces for at gøre det så nemt som muligt at montere og tranportere elementerne. 26

25 ZOOM Film Community Marked Byens Stofskifte 360 Hologram Lavenergi huset Lounge Økolonomi Dark Room Floating light bulb Outdoor Crowdfarming Isterningtesten Countdown 2 Countdown Interaktivt media Botanical Gameboy Prøv selv! Byens Stofskifte Biogas PH lampe 27

26 28

27 2 COUNTDOWN Sunflower: den selvforsynende lygtepæl Sunflower stilles op i byrummet i intervaller forud for udstillingen. Der vil vokse flere og flere Sunflowers rundt omkring i byen i takt med, at SubExpo2009 s åbning nærmer sig. Sunflower skal være eksponent for en miljø- og energirigtig profil i Århus og være et element i selve udstillingen på samme tid. Sunflower skal introducere udstillingens tema i byen og kontinuerligt vise vejen hen mod udstillingsstedet og udstillingens åbning. Sunflower skal dog ikke direkte reklamere for udstillingen, men gennem dens tilsyneladende tilfældige fremvækst i byen vække nysgerrighed og undren. Den vil fungere som et overraskende element, når den besøgende efterfølgende møder Sunflower i udstillingen og genkender den fra byrummet. Ideen er at skabe et multifunktionelt byinventar, der kan udvikle sig sideløbende med teknologien. Man får en gadelampe, der har en maksimal energiudvinding ved et minimalt elforbrug. Lampen vil gennem sin levetid bidrage til det lokale og globale samfund gennem sin bæredygtige egenskab og omskiftelighed. For at understrege armaturets vækst gennem brug af sollys og vind, samt andre vedvarende energiformer er den blevet døbt Sunflower. Sunflower tænkes som en fleksibel enhed bestående af moduler med varierende funktioner: I modulerne er der mulighed for at placere energiudvinding, belysning, WIFI /Skype, skiltning, lysregulering, bænke, skraldespande, blomsterkummer, osv. 29

28 CROWDFARMING Crowdfarming er et af tiltagene, der skal bidrage til at gøre udstillingen bæredygtig i sig selv. Et indgangsareal ved udstillingsstedet tænkes at fungere som en Crowdfarming- måtte. Gennem deres bevægelse på måtten genererer de besøgende energi, som anvendes til driften af udstillingen. Videre skal der være grafiske indikatorer, der visualiserer outputtet og informerer de besøgende om deres effekt på udstillingen. Det er et led i udfordringen af arkitkturen og kan skabe en forbindelse til de omkringliggende udendørsarealer eller udvalgte steder i byens rum. 30

29 ISTERNINGTESTEN Idéen er at vise et eksempel på, hvorledes fremtidens isolering kan se ud. Opstillingen placeres uden for udstillingsstedet og består af to ens pavilloner på størrelse med legehuse begge hvide, den ene iklædt en designet sort vinterjakke. Husene illustrerer behovet for isolering på forskellige tidspunkter på året henholdsvis vinter og sommer og hvorledes dette kan udtrykkes i sæsonspecifikke løsninger. En isterning på 1m3 placeres i det hvide hus som skal holde på kulden om sommeren og hvor besøgende opfordres til at gætte på hvor lang tid isterningen tager om at smelte. Samme hus uden isterning og med sort vinterjakke står ved siden af og skal akkumulere varme om vinteren via energirude, termisk masse og et ekstra isolering. På siden af husene kan man aflæse temperaturen, og dermed temperaturforskellen, vha. digitaldisplay, som er drevet af lokale solceller. Zoomet skal på en indlysende måde anskueliggøre isoleringens afgørende rolle i forsøget på at reducere vores energiforbrug i forhold til opvarmningen og nedkølingen af vores boliger. 31

30 32

31 BOTANICAL GAMEBOY Eksperimentet går ud på at finde ud af, hvor mange citroner der skal til, for at man kan oplade en Gameboy ved hjælp af strøm fra fotosyntesen. Det skal illustrere koblingen mellem to for hinanden fremmede elementer for at skabe en effekt ud af uudnyttede ressourcer. Det vigtige i installationen er et klart synligt output for den besøgende. Futurefarmers er en åben, tværfaglig kunstnergruppe, der arbejder med forholdet mellem koncept og kreativ proces. Deres projekter består i kunstneriske tilgange til problemstillinger, som er aktuelle i vores dagligdag. Futurefarmers tænkes at bidrage med en eller flere installationer, der kan appellere til den brede befolkning og vise bæredygtighed med et kunstnerisk perspektiv. Projektet vil ligge i genre med Botanical Gameboy (2004), der blander low-tech og hi-tech. 33

32 34

33 HALM ELLER HI -TECH Her præsenteres fakta og aflives myter omkring fremtidens lavenergihuse. Et lavenergihus er både teknologisk nyskabende og udmærker sig ved innovativt design, samtidig med at det viser hensyn til miljøet. Det fører ikke en reducering af levestandard eller komfort med sig og er samtidig et rentabelt investeringsobjekt, der også er bæredygtig ift. økonomien. Det kan være med til at investere i lokalsamfundet og samtidigt tilføre energiressourcer. Miljørigtigt byggeri har ikke nogen forudbestemt form, men kan tilpasses individuelle ønsker og står ikke i vejen for formmæssig frihed. Budskabet til den besøgende er, at fremtidens bolig hverken er dyrere end et almindeligt hus eller fører indskrænkninger ift. ens personlige livsstil med sig. I en kombination af visuel oplevelse og audiofortælling vises tre spor, der hver især visualiserer en bestemt livsstil i et lavenergihus. Disse spor vises som en sprængt axonometri af de forskellige huse, der skal forklare, hvordan husene fungerer og er sammensat. Installationen er tænkt som en tredimensionel film vist som 360 hologram (evt. samarbejdspartnere: ViZoo). Den skal åbne øjnene for teknologisk formåen, sund fornuft og økonomisk gevinst, der går hånd i hånd i fremtidens bolig. 35

34 BYENS STOFSKIFTE Dette Zoom består af en kortfilm af ca. en musikvideos varighed. I filmen følger man en fiktiv indbygger i den bæredygtige forstad gennem en hverdag. I denne hverdag indgår forskellige kredsløb, der viser fremtidens bud på en symbiose mellem by og land, der selv producerer og genanvender dagligdagens ressourcer. Disse kredsløb kan f.eks. bestå af genanvendelsen af affald eller udnyttelsen af spildenergi. Filmen skal visualisere den bæredygtige forstads stofskifte i forskellige aspekter af det daglige liv. Som referencer for filmen tjener H5s musikvideo for Röyksopp og Atelier Van Lieshouts kredsløbsinstallationer - f.eks. The Technocrat, Bio Pig. 36

35 n sanseligt (måske smagbart) eye-catcher/ opener. at, Atelier Van Lieshout) g tilgangsvinkel! er i miniudstillingen Funktionel metabolisme både bl å en pluds - symbiose imellem land og by, der udvind og måske gør det mere attraktivt (læs: billigere) at bo rehold SMAG! FOR AFFALD Her videreføres temaet fra kortfilmen Byens Stofskifte i en installation, der zoomer ind på ét konkret kredsløb i den bæredygtige forstad. Dette eksempel skal opfordre publikum til at overskride personlige grænser og appellere til at prøve noget nyt. Installationen skal være iøjnefaldende og provokerende, men samtidig være fortællende på en humoristisk måde. Målet er at bringe alle sanser i spil i udstillingen - også smagssansen. De besøgende skal kunne smage på resultatet af et kredsløb for at opleve dets virkning på egen krop - hvis de tør. Som reference tjener Atelier Van Lieshouts Alcoholator, hvor organisk affald distilleres til alkohol, som den besøgende kan smage på. 37

36 38

37 BIOGAS PH LAMPE Kunstnergruppen Superflex bruger kunst som et demokratisk redskab, der ikke blot gør opmærksom på globale problemstillinger, men også kan skabe brugbare alternativer til den virkelighed, som den kommenterer. Gruppen arbejder med projekter, der griber aktivt ind i sociale og politiske strukturer ved at være kunst og værktøj på samme tid. Superflex lægger stor vægt på tværfagligt samarbejde og involvering af brugeren i forsøget på at udvikle værktøjer, som man kan kommunikere med og mødes omkring. Supercopy er Superflex nyfortolkning af den klassiske PH5 lampe. Lyskilden udgøres af en biogasflamme og lampen fremstilles af genbrugsmaterialer. Ifølge Superflex er lampen designet til belysning i områder, som er ikke har elektricitet. Tanken er, at Superflex kunne indgå i et samarbejde om en installation, hvor konteksten er Elev. Superflex kunne udarbejde et løsningsforslag til en konkret problemstilling inden for udstillingen ramme, der vises i et anvendeligt produkt. 39

38 Alle taler om klimaet Din fremtid... Alle taler om klimaet Vores byer vokser... Din fremtid... Vores byer vokser... COP15 og Århus CO² neutr Fremtidens forstad F R E I T A G F R E I T A G F R E I T A G F R E I T A G F R E I T A G 40

39 ØKOLONOMI Økolonomi skal vise fordelen ved grønne lån. Installationen er en lounge, hvor man kan slappe af, få oplysninger og blive inspireret. Installationen skal være en eksponering af, at bæredygtighed også er vejen frem indenfor økonomi. Budskabet er, at grøn økonomi er for alle og at det er fordelagtigt og ikke mere risikobetonet end almindelige lånetyper! Om du er førstegangskøber på boligmarkedet, privatvirksomhed eller indenfor det offentlige, er grønne lån vedkommende. Du kan hente en gevinst i form af f.eks. fordelagtige lånerammer, rentefordele mm. Zoomet tager form som lounge og skal udover at eksponere Økolonomi også vise bæredygtigt design i form af dens inventar. Derved kunne loungen videre fungere som et potientielt showroom for designere, der arbejder med bæredygtige strategier. Når den besøgende sætter sig ned, aktiveres loungens skærme og viser information, punch-lines og filmklip. Når man rejser sig igen, deaktiverer skærmene. Det skal være muligt for publikum at tage information om Økolonomi med sig hjem. En helt lavteknologisk løsning ville være: Send en sms til et nummer og modtag derefter et link til en hjemmeside. En anden ville være lagring på et usb stick. En anden del af Zoomet består af genkendelige ballontalebobler med punchlines og statements indenfor udstillingens tema. Intentionen med taleboblerne er, at de besøgende kan tage dem med sig videre ud i byen og hjem. På den måde ændres loungens komposition med flowet af de besøgende og det genererer gratis reklame på samme tid. I loungen serveres der naturligvis fairtrade kaffe. 41

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere