Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores kunder altid kan få glæde af den sidstenye teknologi. Panasonic anbefaler, at du opdaterer firmwaren, så snart du får meddelelse herom. Se Firmware-opdatering ( 14) eller (dette websted er kun på engelsk.) for yderligere oplysninger. Tak, fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug. EG SQW0266

2 Forsigtighedsregler ADVARSEL Apparat For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade, Dette apparat må ikke udsættes for regn, fugt, dryp eller sprøjt. Genstande, der indeholder væsker, såsom vaser, må ikke placeres oven på apparatet. Brug kun anbefalet tilbehør. Dæksler må ikke fjernes. Du må ikke selv reparere dette apparat. Vedligeholdelse må udelukkende udføres af kvalificerede teknikere. Pas på, at der ikke falder metalgenstande ned i apparatet. Anbring ikke tunge genstande på dette apparat. Strømforsyningsledning (vekselstrøm) For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade, Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er angivet på apparatet. Indsæt stikproppen helt ind i stikdåsen eller elkontakten. Lad være med at bøje eller trække i ledningen eller stille tunge genstande på den. Rør ikke stikket med våde hænder. Hold fast på stikproppen, når du trækker ledningen ud. Brug aldrig en ødelagt stikprop eller stikdåse. Strømstikket anvendes til at afbryde enheden med. Installer denne enhed så strømstikket øjeblikkeligt kan tages ud af stikkontakten. ADVARSEL Apparat Dette apparat anvender laser. Brug af betjeningsknapper eller reguleringer eller fremgangsmåder, udover de i denne brugervejledning angivne, kan medføre fare for bestråling. Kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, må ikke anbringes oven på enheden. Dette apparat kan modtage radiointerferens under brug pga. af tændte mobiltelefoner. Hvis der forekommer interferens, skal du øge afstanden mellem dette apparat og mobiltelefonen. Denne enhed er beregnet til brug i moderate temperaturer. Placering Anbring dette apparat på en plan, vandret overflade. For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade, Dette apparat må ikke installeres eller anbringes i en reol, et indbygget skab eller et andet aflukket område. Sørg for god ventilation til apparatet. Ventilationshullerne må ikke tilstoppes med aviser, duge, gardiner og lignende genstande. Anbring ikke apparatet oven på en forstærker/receiver eller udstyr, som kan blive varmt. Varmen kan bevirke, at apparatet lider skade. Dette apparat må ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller kraftige vibrationer. Batterier En forkert håndtering af batterier kan forårsage lækage fra elektrolyten, og dette kan udløse en brand. Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten. Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler for at spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode for batterierne. Brug ikke gamle og nye batterier eller forskellige slags på samme tid. Udsæt dem ikke for varme eller direkte ild. Batteriet eller batterierne må ikke udsættes for direkte sollys i en bil i en længere periode, hvor døre eller vinduer er lukket. Skil dem ikke ad, og lad være med at kortslutte dem. Alkalin- eller manganbatterier må ikke genoplades. Brug ikke batterier, hvis beklædning er taget af. Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid. Opbevar batterierne køligt og mørkt. Begrænsninger i brugen af uautoriseret kopieret indhold Denne enhed anvender følgende teknologi til copyrightbeskyttelse. Cinavias Meddelelse Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt. Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

3 Trådløs LAN-forbindelse Følgende begrænsninger gælder, uanset brugen af dette apparat. Du skal være opmærksom på disse begrænsninger, før apparatet tages i brug. Panasonic kan på ingen måde holdes ansvarlig for tilfældig skade, som kan forekomme på grund af manglende overholdelse af begrænsninger eller ved brug eller misbrug af dette apparat. Data, der sendes og modtages over radiobølger, kan opfanges og overvåges. Dette apparat indeholder følsomme elektroniske komponenter. Anvend dette apparat på den måde, det var hensigten, og følg de følgende punkter: Udsæt ikke dette apparat for høje temperaturer eller direkte sollys. Bøj ikke dette apparat, og udsæt det ikke for hårde stød. Hold disse enheder væk fra fugt. Forsøg ikke at skille adapteren ad eller på nogen måde ændre den. Overensstemmelseserklæring (DoC) Herved erklærer Panasonic Corporation, at dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante forskrifter i Direktiv 1999/5/EF. Kunderne kan downloade en kopi af den originale overensstemmelseserklæring (DoC) for vores R&TTE-produkter fra serveren DoC: Kontakt til autoriseret repræsentant: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland Dette produkt er møntet på almindelige brugere. (Kategori 3) Dette produkt er beregnet til at oprette forbindelse til adgangspunktet for 2,4 GHz WLAN. Ved bortskaffelse eller overdragelse af dette apparat Enheden kan fortsat indeholde brugerindstillingerne. Hvis du skiller dig af med denne enhed ved afhændelse eller overdragelse, følg da proceduren for gendannelse af alle fabriksindstillingerne for at slette brugerindstillingerne. ( 29, Sådan returnerer du alle indstillinger til fabriksindstillingerne. ) Dine betjeningsprocedurer kan være optaget i denne enheds hukommelse. Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse. Information om batterisymbol (eksempler nedenfor): Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie

4 Indholdsfortegnelse Forsigtighedsregler Introduktion Afspilning Tilbehør Enheds- og mediepleje Medier, som kan afspilles Referencevejledning for betjening Tilslutninger og indstillinger Isætning eller udtagning af medier HOME-menu Afspilning Få glæde af netværkstjenesten Hjemmenetværksfunktion HDMI CEC Tilslutning til et fjernsyn Tilslutning til en forstærker/ receiver Oprettelse af forbindelse til et netværk Indstilling Indstillinger Menuen Option Indstillingsmenu Reference Fejlfindingsoversigt Specifikationer

5 Introduktion Introduktion Tilbehør Enheds- og mediepleje Undersøg det medfølgende tilbehør før brug af dette apparat. 1 Fjernbetjening (N2QAYB001031) 2 Batterier til fjernbetjeningen 1 Netledning Korrekte produktnumre angivet i denne betjeningsvejledning gælder fra og med januar Ændringer kan ske. Brug ikke AC-strømforsyningskabel med andet udstyr. Brug af fjernbetjeningen Isæt batterierne i terminalen, så polerne (i og j) passer sammen med polerne i fjernbetjeningen. Rengør enheden med en blød, tør klud Rengør aldrig enheden med alkohol, fortynder eller benzin. Inden du bruger en kemisk behandlet klud, skal du omhyggeligt læse instruktionerne, som fulgte med kluden. Objektivet til dette apparat Brug objektivrens (medfølger ikke) til at rengøre enhedens objektiv. Rens diske DU MÅ DU MÅ IKKE R6/LR6, AA (Alkaline- eller mangan-batterier) Peg den mod fjernbetjeningens signalsensor på dette apparat. ( 9) Tør af med en fugtig klud, og tør efter med en tør klud. Forholdsregler ved diskhåndtering Hold i kanterne af disken for at undgå skrammer og fingeraftryk på selve disken. Anbring ikke labels eller klistermærker på diskene. Brug ikke diskrensespray, rensebenzin, fortynder, antistatiske midler eller andre opløsningsmidler. Brug ikke følgende diske: Diske, hvor der er lim tilbage fra fjernede klistermærker og labels (lejede diske osv). Diske, som er bøjede eller revenede. Diske med ualmindelige former, f.eks. hjerteformede diske

6 Medier, som kan afspilles Introduktion Enhed Mediemærker Enhedstyper Indholdsformat BD BD-Video BD-RE BD-R Video Video, JPEG, MPO AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA Video, MKV, Xvid AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA DVD-Video Video DVD DVD-R DVD-R DL Video, AVCHD, MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA DVD-RW +R/+RW/+R DL Video, AVCHD Musik-CD Musik [CD-DA] CD CD-R CD-RW MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, FLAC, MP3, Musik [CD-DA], WAV, WMA USB USB-anordning (op til 4 TB) MKV, MP4, MPEG2, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA Se side 7 og 33 for at få yderligere oplysninger om de indholdstyper, der kan afspilles

7 Introduktion Diske, som ikke kan afspilles med dette apparat Alle diske, som ikke specifikt understøttes eller tidligere er nævnt. DVD-RAM Super Audio-CD Foto-CD DVD-Audio Video-CD og Super Video-CD HD DVD Regionsstyringsinformation Enheden kan afspille BD-Video/DVD-Video diske med følgende regionskoder, herunder ALL : Eksempel: BD-Video DVD-Video Finalisér DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL og CD-R/RW optaget af en optager skal afsluttes af optageren for at kunne afspilles på dette apparat. Se venligst optagerens instruktioner. BD-Video Dette apparat understøtter lyd med høj bitrate (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio TM og DTS-HD Master Audio TM ) i BD-Video-kvalitet. Hvis Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD indstilles på PCM, og DTS Neo:6 indstilles på Off, er det maksimale antal Dolby lyd 5.1kanals PCM. ( 25) 2 Musik-CD Drifts- og lydkvaliteten af CD er, som ikke opfylder CD-DA specifikationer (kopieringskontrol af CD er osv.) garanteres ikke at virke. USB-anordning Denne enhed garanterer ikke forbindelse til alle USB-apparater. Dette apparat understøtter ikke opladning af USB-anordningen. FAT12, FAT16, FAT32 og NTFS-filsystemer understøttes. Dette apparat understøtter USB2.0 High Speed. Denne enhed understøtter HDD-formaterede FAT32- og NTFS-filer. Hvis harddisken ikke genkendes, kommer der muligvis ikke strømforsyning til harddisken. Sørg for strømforsyning fra en eksterne kilde. BD-RE, BD-R Diske, som er optaget i DR-tilstand ved hjælp af Panasonic Blu-ray Disc-afspillere, afspiller muligvis ikke lyd osv. korrekt. I nogle tilfælde kan du muligvis ikke afspille ovenstående diske på grund af optageforholdene og optagelsesmetoden samt den måde, filerne blev oprettet på. Fabrikanten af disken kan styre, hvordan diskene afspilles. Så man er ikke altid selv i stand til at styre afspilningen, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Læs omhygeligt instruktionerne på disken. 3D 3D-videoer og 3D-billeder kan afspilles, når dette apparat er tilsluttet et 3D-kompatibelt TV ved hjælp af et højhastigheds HDMI-kabel. Du kan praktisk talt se 2D-video som 3D. ( 23) - 7 -

8 Introduktion Referencevejledning for betjening Hvis andre Panasonic-anordninger reagerer på enhedens fjernbetjening, skal du ændre fjernbetjeningskoden. ( 28) abc jkl mno pqrs tuv wxyz Tænd og sluk for enheden 2 Betjeningsknapper for TV Du kan betjene Panasonic TV'et ved hjælp af enhedens fjernbetjening. Visse knapper virker dog muligvis ikke, afhængigt af TV'et. [Í TV] : Tænd og sluk for fjernsynet [AV] : Skift indgang [i jvol] : Justér volumen 3 Vælg titelnumre etc./indtast tal eller bogstaver 4 Annullér 5 Skift lydspor ( 16) 6 Grundlæggende afspilningsknapper ( 16) 7 Vis pop-up-menu ( 16) 8 Vis hovedmenu ( 16) 9 Vis menuen Option ( 22) 10 Farveknapper (rød, grøn, gul, blå) Anvendes til forskellige formål afhængigt af visningen 11 Overfør fjernbetjeningssignal 12 Åbn/luk diskskuffen ( 14) 13 Vis statusmeddelelser ( 17) 14 Vis skærmbilledet Miracast TM ( 19) 15 Viser Home-skærmbilledet for Network Service ( 18) 16 Afslut menuskærmen 17 Vis skærmbilledet Netflix ( 18) 18 Vis menuen HOME ( 15) 19 [3, 4, 2, 1] : Flyt fremhævningen for valg [OK] : Bekræft valget (;1) : Billede for billede ( 16) 20 Gå tilbage til forrige skærm Tilgængelige taster til HDMI CEC ( 21) 3 Taltaster 6 Grundlæggende afspilningsknapper 9 Funktionstast 10 Farvede knapper (rød, grøn, gul, blå) 16 Knappen Afslut 19 Knappen [3, 4, 2, 1]/[OK] 20 Returknap - 8 -

9 Introduktion Træk for at vippe frontpanelet ned Diskskuffe ( 14) 2 Fjernbetjeningssignalsensor Afstand: Inden for ca. 7 m Vinkel: Ca. 20e op og ned, 30e venstre og højre 3 USB-porte ( 14) 4 Display 5 Åbn/luk diskskuffen ( 14) 6 Stop ( 16) 7 Start afspilning ( 16) 8 Standby/Tænd afbryder (Í/I) ( 13) Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når apparatet står i standby. Bagside-terminaler ( 10 12) - 9 -

10 Tilslutninger og indstillinger Tilslutninger og indstillinger til et fjernsyn Tilslut netledningen, efter at alle andre tilslutninger er blevet udført. Før noget tilsluttes anbefaler vi, at du midlertidigt frakobler alle apparater fra strømstik. Til en stikkontakt i væggen HDMI-kabel HDMI IN Strømforsyning (inkluderet) Brug højhastigheds HDMI-kabler. Ikke-overensstemmende HDMI-kabler må ikke bruges. Det anbefales, at du bruger Panasonic s HDMI-kabel. Hvis der udsendes 1080p eller 24p (4K) signal, skal du bruge HDMI-kabler på højst 5,0 m. Denne enhed forbruger en lille smule vekselstrøm ( 33), når den sættes på standby. Med henblik på at spare på strømmen bør enheden frakobles, hvis du ikke skal bruge den i længere tid

11 Tilslutninger og indstillinger Tilslutning til en forstærker/receiver Udfør en af følgende forbindelser i henhold til forstærker-/modtagerindgangsstikket. HDMI AV OUT HDMI-kabel HDMI-kabel HDMI IN HDMI OUT (ARC) HDMI IN (ARC) Forstærker/receiver Sæt Digital Audio Output ( 25). Ved tilslutning med en ikke-overensstemmende, 3D- eller 4K-kompatibel forstærker/modtager skal dette apparat tilsluttes et TV. Tilslut derefter TV'et med forstærkeren/modtageren. Men bemærk, at lyden kun kan være op til 5.1 kanallyd. Hvis du bruger et TV eller en forstærker/modtager, som ikke har angivelsen (ARC) (ikke-arc-kompatibelt) på HDMI-stikket, skal forstærkeren/modtageren og TV'et ligeledes tilsluttes ved hjælp af et optisk, digitalt kabel, før du kan få glæde af TV'ets lyd gennem forstærkeren/modtageren. OPTICAL Optisk digitalt kabel OPTICAL IN Forstærker/receiver Sæt HDMI Audio Output til Off ( 25). Sæt Digital Audio Output ( 25)

12 Tilslutninger og indstillinger Oprettelse af forbindelse til et netværk De følgende funktioner kan benyttes, når dette apparat er tilsluttet til bredbånd. Firmware kan opdateres ( 14) Du kan nyde BD-Live ( 17) Du kan nyde Network Service ( 18) Du kan få adgang til en anden enhed (Hjemmenetværk) ( 19) Denne enhed understøtter Wi-Fi Direct og kan oprette en trådløs forbindelse til trådløse enheder uden router. Du kan anvende denne funktion, når du bruger funktionen Hjemmenetværk osv. Internetadgang er ikke tilgængelig, hvis du er tilsluttet via Wi-Fi Direct. ( 19, 26) Se det tilsluttede udstyrs medfølgende instruktioner for detaljer om tilslutningsmetode. Trådløs LAN-forbindelse Denne enhed har indbygget Wi-Fi og kan tilsluttes en trådløs router. Trådløs router, osv. Internet For opdateret kompatibilitetsinformation om den trådløse router henvises der til (Denne side findes kun på engelsk.) Apparatet er ikke kompatibelt med offentlige, trådløse LAN-tjenester, der tilbydes i lufthavne, på togstationer, cafeer osv. Se side 3 for forholdsregler, der skal tages ved forbindelse med trådløst LAN. Tilslutning af LAN-kabel LAN-kabel Bredbånds-router, osv. Internet Brug kategori 5 eller højere, lige LAN-kabler (STP) for tilslutning til perifere enheder. Isætning af andre kabler end LAN-kabler i LAN-tilslutningspunktet kan skade enheden

13 Tilslutninger og indstillinger Indstilling Følgende indstillinger kan når som helst foretages i indstillingsmenuen. ( 26, 27) Nem indstilling Når du trykker på [Í], efter at du har tilsluttet den nye afspiller første gang, vises et skærmbillede til de grundlæggende indstillinger. Klargøring Tænd for TV'et, og vælg den ønskede videoindgang. 1 Tryk på [Í]. Installationsskærmen vises. 2 Følg anvisningerne på skærmen for at fortsætte med indstillingerne. Nem netværksindstilling Efter fuldførelse af Easy Settings kan du gennemgå Easy Network Setting. Følg anvisningerne på skærmen for at foretage dine forbindelsesindstillinger. Vælg Wired eller Wireless og tryk på [OK]. Easy Network Setting Select a connection mode. OK RETURN Wired Wireless Om den trådløse forbindelse Før du begynder installationen af den trådløse forbindelse Hent netværksnavnet (SSID*). Hvis din trådløse forbindelse er krypteret, skal du sørge for, at du kender din krypteringsnøgle. Hvis dit SSID ikke vises Søg igen ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen. Stealth SSID'er vises ikke. I dette tilfælde skal du indtaste manuelt med Manual setting. Tryk på [HOME] tryk på [OK] for at vælge Setup vælg Player Settings vælg Network og tryk på [OK] vælg Network Settings og tryk på [OK] vælg Wireless Settings og tryk på [OK] vælg Connection Setting og tryk på [OK] vælg Manual setting og tryk på [OK] Hvis dit trådløse netværk er krypteret Indtastningsskærmen for krypteringsnøglen vises. Indtast netværkets krypteringsnøgle. En USB-tastatur kan anvendes, men kun for de taster, der vises på skærmen. Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup TM ) Du kan uden problemer oprette en forbindelse ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen. Der henvises til brugervejledningen for hub eller router. Brug ikke dette apparat til at oprette forbindelse til trådløse netværk, som du ikke har brugsrettigheder til. Brug af disse netværk kan anses for ulovlig adgang. Hvis du har problemer med at komme online på din PC, efter at du har udført netværksindstillingerne på denne enhed, skal du foretage netværksindstillingerne på din PC i stedet. Vær opmærksom på, at oprettelse af forbindelse til et netværk uden kryptering kan medføre en lækage af data, såsom personlige data eller hemmelige oplysninger. * SSID: En SSID (Service Set IDentification) er et navn, der bruges af trådløst LAN til at identificere et bestemt netværk. Transmission er muligt, hvis SSID'en passer for begge anordninger

14 Afspilning Firmware-opdatering Panasonic kan lejlighedsvist udgive opdateret firmware til dette apparat, som kan forbedre den måde, en funktion udføres på. Disse opdateringer er tilgængelige uden opkrævning. Dette apparat er i stand til at undersøge firmware automatisk, når der er adgang til internettet via en bredbåndsforbindelse.* Når en ny firmware-version er tilgængelig, bliver det følgende skærmbillede vist. Firmware Update New Version: X.XX Current Version: X.XX Do you want to start firmware update? For the update information, please visit the following website: Yes Du kan også downloade den nyeste firmware fra følgende websted og lagre den på en USB-enhed for at opdatere firmwaren. (Dette websted er kun på engelsk.) AFBRYD IKKE apparatets forbindelse til strømforsyningen og udfør ingen handlinger, mens opdateringen finder sted. Efter at firmwaren er installeret, genstarter enheden, og følgende skærmbillede vises. No OK RETURN Afspilning Isætning eller udtagning af medier USB1 USB2 Bemærkninger Når du isætter et medieelement, skal du sørge for, at det har den rigtige side opad. Hvis du tilslutter et Panasonic-produkt med et USB-kabel, vil opsætningsskærmen i visse tilfælde blive vist på det tilsluttede udstyr. Se det tilsluttede udstyrs instruktionsvejledning for detaljer. Når du tilslutter en USB HDD, skal du bruge den rigtige USB-port (USB2). FORSIGTIG! Der må ikke stilles noget foran enheden. Diskskuffen kan kollidere med genstande, når den åbnes, og det kan forårsage personskade. The firmware has been updated. Current Version: x.xx RETURN Sådan vises firmwareversionen på denne enhed. ( 28, Firmware Version Information ) Downloadning tager flere minutter. Det kan tage længere tid eller virker muligvis ikke korrekt, afhængigt af tilslutningsmiljøet. Hvis du ikke vil kontrollere den seneste firmwareversion, skal du indstille Automatic Update Check til Off. ( 28) * Du skal acceptere betingelserne for brug af internetfunktionen og politikken om privatlivets fred. ( 15, Notice )

15 Afspilning HOME-menu Dette apparats vigtige funktioner kan betjenes fra HOME-menuen. Klargøring Tænd for TV'et, og vælg den ønskede videoindgang. 1 Tryk på [Í], for at tænde for apparatet. Efter at du har fået vise netværkstjenestens introduktionsbanner, vises menuen HOME. Når du er tilsluttet netværket, ændres bannerens indhold muligvis. Du kan deaktivere Start-up Banner ( 28). 2 Tryk på [OK] eller [3, 4, 2, 1] for at vælge elementet. Gentag dette trin, hvis der er andre elementer. Videos/Photos/Music Disc Afspil indholdet. ( 16) Hvis der optages mere end et indhold, skal du vælge indholdstype eller titel. USB1 angiver venstre USB USB-port, mens USB2 angiver højre USB-port. ( 14) Network Network Service Viser Home-skærmbilledet for Network Service. ( 18) DLNA Client ( 19) HOME Home Network Miracast ( 19) Blu-ray Disc Player Network Media Renderer ( 20) Photos Setup Music Setup Notice Videos Setup Player Settings ( 24) USB Management ( 17) Wallpaper Ændrer baggrunden for menuen HOME. Notice Viser servicebetingelserne for cloud-tjenester. Sådan får du vist startmenuen HOME Tryk på [HOME]. De elementer, der ikke vises, kan variere afhængigt af mediet

16 Afspilning Afspilning 1 Indsæt mediet. Afspilningen starter afhængigt af mediet. 2 Vælg det element, der skal afspilles, og tryk på [OK]. Gentag evt. denne procedure. DISKENE FORTSÆTTER MED AT ROTERE, MENS MENUERNE VISES. Tryk på [ STOP], når du er færdig med at afspille for at beskytte enhedens motor, fjernsynsskærmen osv. Hvis følgende betingelser er opfyldt, afspilles der et still-billede i 4K. Opløsningen af billedet ændres automatisk. Apparatet er tilsluttet et 4K kompatibelt TV HDMI Video Format er sat til Automatic ( 24) Still-billedet er ved at blive afspillet i 2D Det er ikke muligt at afspille AVCHD- og MPEG2-video, som er blevet trukket til, kopieret og indsat til mediet. Betjening og handlinger under afspilning Følgende funktioner virker muligvis ikke afhængigt af mediet og indholdet. Stop Tryk på [ STOP]. Stedet, hvor der blev stoppet, huskes. Genoptag afspilningsfunktion Tryk på [1PLAY] for at genoptage afspilningen fra dette sted. Pladsen ryddes, hvis mediet fjernes. På BD-Video-diske, deriblandt BD-J, er funktionen genoptag afspilning ikke tilgængelig. Pause Søgning/ Slow-motion Søg Tryk under afspilning på [SEARCH6] eller [SEARCH5]. Langsom gengivelse (slowmotion) Tryk i under pausestop på [SEARCH5]. Xvid, MKV, MP4 og MPEG2: Ikke effektiv. Hastigheden kan øges i fem trin. Musik, MP3 osv.: Hastigheden er fastsat til et enkelt trin. Tryk på [1PLAY] for at vende tilbage til normal afspilningshastighed. Spring Under afspilning eller på pause, tryk på [:] eller [9]. Spring hen til titel, kapitel eller spor. Ramme-for-ramme Tryk i under pausestop på [1] (;1). Tryk på og hold inde for hurtig fremspoling. Tryk på [1PLAY] for at vende tilbage til normal afspilningshastighed. Xvid, MKV, MP4 og MPEG2: Ikke effektiv. Skift af lydspor Tryk på [AUDIO]. Du kan ændre nummeret for lydkanalen eller soundtrackets sprog, osv. Vis topmenu/pop-up-menu Tryk på [TOP MENU] eller [POP-UP MENU]. Vælg elementet, og tryk på [OK]. Tryk på [;PAUSE]. Tryk igen på [;PAUSE] eller [1PLAY] for at genoptage afspilningen

17 Afspilning Under afspilning, tryk på [STATUS]. Statusmeddelelser giver oplysninger om det, der aktuelt afspilles. Hver gang du trykker på [STATUS], ændres skærmoplysningerne muligvis, eller de forsvinder helt fra skærmen. Afhængigt af medier og indhold kan displayet ændre sig eller ikke forekomme. eks. BD-Video A B C D Vis statusmeddelelser A T1 C1 0:05.14 C T: Titel, C: Kapitel, PL: Afspilningsliste Forløbet tid med titlen Nuværende position Tid i alt eks. JPEG Date Size Manufacturer Equipment B X 375 0:20.52 D 1 / 26 BD-Video Play At nyde BD-Live Med BD-Live -diske kan du få glæde af bonusindhold, som benytter internetadgang. Til denne BD-Live-funktion skal du indsætte en USB-enhed og forbindelse til internettet er nødvendig. Hvis USB-enheder er tilsluttet begge USB-porte, skal de begge først frakobles, og derefter skal du kun tilslutte den port, du skal bruge. 1 Udfør netværksforbindelsen og -opsætningen. ( 12, 13) 2 Isæt en USB-hukommelse med 1 GB eller mere ledig plads. USB-enheden kan anvendes som lokalt lager. 3 Isæt disken. Sletning af data på USB-enheden Vælg USB Management i menuen HOME ( 15) og vælg BD-Video Data Erase og tryk på [OK]. De anvendelige funktioner og deres betjeningsmetode kan variere efter de forskellige disks, så indhent venligst oplysninger i diskens vejledninger og/eller besøg deres web-sted. BD-Live Internet Access skal eventuelt ændres for visse diske ( 27). Glæden ved 3D-video og -billeder Klargøring Tilslut dette apparat til et 3D-kompatibelt TV. ( 10) Klargør TV'et efter behov. Afspilning ved at følge instruktionerne vist på skærmen. 3D Settings ( 23, 25) Du må ikke se 3D-billeder, hvis du ikke har det godt eller er træt i øjnene. Hvis du oplever svimmelhed, kvalme eller andre ubehag, mens du ser 3D-billeder, skal du stoppe og hvile øjnene. 3D video afspilles måske ikke på den måde, det er indstillet til i HDMI Video Format og 24p(4K)/24p Output ( 24). Ved afspilning af 3D-fotos fra skærmbilledet Photos, skal du vælge fra listen 3D. (Still-billeder i 2D afspilles i 2D.) Hvis angivelserne 2D og 3D ikke vises, tryk da på den røde knap for at skifte visningen af afspilningsindholdet. Diasshow Afspil et slideshow med fotos, og foretag forskellige indstillinger under afspilningen. 1 Indsæt mediet. 2 Vælg Photos. 3 Væg et element, og tryk på den grønne knap. Følgende elementer kan indstilles. Start Slideshow Interval Transition Effect Repeat Play Billeder vist som apparat. Start diasshowet. Du kan vise still-billeder i den markerede mappe et ad gangen ved et konstant interval. Sådan ændres displaytiden. Vælg effekten, mens billederne vises. Indstil, om slideshowet skal gentages. kan ikke afspilles på dette

18 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX MORE BACK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Afspilning Få glæde af netværkstjenesten Med Network Service kan du få adgang til nogle bestemte websteder, der understøttes af Panasonic. Network Service tilbyder en række udvalgte internettjenester, såsom følgende. Leje af film online Videosøgetjeneste X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX 39 C XXXXXX XXXX Market XXXXX XXXX XXXX * Ved afspilning af indhold på mediet kan du ikke få adgang til Network Service ved at trykke på [INTERNET]. En USB-tastatur kan anvendes, men kun for de taster, der vises på skærmen. Anvendes muligvis ikke, afhængigt af tjenesten. I de følgende tilfælde kan indstillinger foretages ved hjælp af menuelementerne i indstillingsmenuen. Ved restriktion af brugen af Network Service ( 27, Network Service Lock ) Når du retter det klokkeslæt, der er vist ( 26, Time Zone, Summer Time ) Når du bruger en anden anordning, f.eks. en smartphone, sammen med enheden ved anvendelse af en bestemt app på anordningen ( 27, Remote Device Operation ) Ved brug af en langsom internetforbindelse vises videoen muligvis ikke korrekt. En højhastighedsforbindelse med en hastighed på mindst 6 Mbps anbefales. Sørg for at opdatere firmwaren, så snart en meddelelse om en firmware-opdatering vises på skærmen. Hvis firmwaren ikke opdateres, kan du muligvis ikke bruge Network Service-funktionen korrekt. ( 14) Network Service skærmbilledet home kan undergå ændringer uden varsel. Ydelserne gennem Network Service formidles gennem de tilsvarende serviceudbydere og ydelserne kan enten blive afbrudt midlertidigt eller permanent uden varsel. Af samme årsag kan Panasonic ikke give garanti for indholdet eller for at ydelserne fortsat formidles. Visse funktioner for websteder eller tjenestens indhold er muligvis ikke tilgængelige. Ikke alt indhold er egnet for visse seere. Der findes indhold som kun står til rådighed i visse lande og dette kan blive vist på specifikke sprog. Internet * Billederne tjener kun til at illustrere hensigten. Indholdet kan ændres uden varsel. Klargøring Netværksforbindelse ( 12) Netværksindstilling ( 13) 1 Tryk på [INTERNET]. Du kan få direkte adgang til Netflix ved at trykke på knappen [NETFLIX], selv om denne enhed er slukket. 2 Vælg elementet, og tryk på [OK]. For at komme væk fra Network Service Tryk på [HOME]

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive Internet@TV-teknologi åbner op for flere verdener, end du kan forestille dig - og lægger det hele ud på din TVskærm. Uden større problemer kan du tilslutte

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere