Afdelingsmøder i afdelingerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsmøder i afdelingerne"

Transkript

1 Afdelingsmøder i afdelingerne

2 AFDELINGSMØDER I AFDELINGERNE Der afholdes ordinært afdelingsmøde i samtlige afdelinger hvert år senest 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse, det vil sige senest den 30. september. Afdelingsbestyrelsen bør dog allerede i efteråret påbegynde planlægningen og hermed fastsætte mødedato og mødested. Disse oplysninger meddeles administrationen, så snart de foreligger. Formålet hermed er, at administrationen og organisationsbestyrelsen i god tid inden kan planlægge udarbejdelse af materiale og fordeling af afdelingsmøder. Afdelingsbestyrelsen kan indsende ønsker om reservation af mødedato på AAB-Net. Der kan indsendes ønsker om reservationer frem til medio december, hvorefter administrationen udarbejder en samlet oversigt og planlægning for regnskabs- og budgetudarbejdelsen. En afdeling kan dog i særlige tilfælde ændre en tidligere angivet mødedato, men kun såfremt denne ligger senere end den først angivne og ikke i forvejen er optaget af andre afdelinger. Det er hensigten at opnå en sådan fordeling af afdelingsmøderne, at der kun afholdes maksimalt tre afdelingsmøder pr. dag. Er afdelingen ikke koblet op på AAB-Net, må mødedatoen aftales pr. mail eller pr. telefon med administrationen i Havnegade - telefon Når den del af planlægningen er på plads skal afdelingsmødet indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden med oplysning om, at forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Dagsorden for afdelingsmødet skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget for det kommende år 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelse 7. Evt. valg til repræsentantskabet 8. Eventuelt Dagsorden, regnskab for det foregående år, budget for det kommende år samt afdelingens eventuelle skriftlige beretning og indkomne forslag skal være beboerne i hænde senest én uge før afdelingsmødet. ad 1 Valg af dirigent er meget vigtigt, og det anbefales afdelingen at søge valgt en

3 person blandt beboerne, som man ved kan magte denne opgave. Der kan ikke regnes med, at foreningens repræsentant ved afdelingsmødet varetager denne funktion. ad 2 Afdelingsbestyrelsens beretning aflægges oftest af formanden på bestyrelsens vegne. Beretningen skal godkendes af afdelingsmødet. ad 3 Afdelingsmødet kan godkende afdelingens årsregnskab. Det er op til afdelingsmødet at beslutte, om regnskabet ønskes forelagt til godkendelse eller om det skal fremlægges til orientering. Har afdelingsmødet én gang godkendt, at regnskabet skal godkendes, skal denne ordning efterleves, indtil et nyt afdelingsmøde eventuelt beslutter anderledes. ad 4 Budget for det kommende år skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. ad 5 Alle indkomne forslag - også forslag fra afdelingsbestyrelsen - skal anføres i dagsordenen med deres ordlyd eller kort beskrives i dagsordenen og vedlægges med den fulde ordlyd. Det skal fremgå, hvem der stiller det pågældende forslag, og vedkommende skal have adgang til at motivere sit forslag over for afdelingsmødet. Forslagene skal være motiverede, og medfører et forslag udgifter for afdelingen skal forslaget tillige indeholde økonomiske beregninger. ad 6 Valg foretages i henhold til vedtægternes 18, stk. 3. Bemærk, at et afdelingsbestyrelsesmedlems forfald eller afgang i utide medfører indkaldelse af suppleanter i den orden, de er valgt - det vil sige efter stemmetal. Ved en afdelingsformands eller -kasserers afgang i utide eller forfald ud over 13 uger, indkaldes dog til ekstraordinært afdelingsmøde med valg af ny formand eller kasserer for øje. Den nye formand eller kasserer vælges for resten af den afgåedes valgperiode. Gældende for afdelinger, hvor afdelingsformand og kasserer vælges separat på afdelingsmødet. Afdelingsmødet skal også vælge medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. Forsamlingen kan eventuelt også vælge andre end afdelingsbestyrelsesmedlemmer til at repræsentere afdelingen i repræsentantskabet. Straks

4 efter afdelingsmødet meddeler afdelingsformanden administrationen om valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter og suppleanter og aldrig senere end den 1. juni. Der er også mulighed for, at afdelingsmødet beslutter, at det er afdelingsbestyrelsen, der vælger medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. Hermed nogle anvisninger på, hvordan afdelingsmødet kan tilrettelægges og gennemføres: Reglerne om afdelingsmøder omtales i vedtægternes I forbindelse med indkaldelse, forberedelse og afvikling af afdelingsmøderne er der en hel del forhold at iagttage, og boligforeningen finder, at nærværende orientering kan være en hjælp for afdelingernes tillidsmænd. Emnet er delt op i tre hovedpunkter: A) Generelle bestemmelser B) Forberedelserne til mødet C) Mødets gennemførelse Det må i den forbindelse nævnes, at organisationsbestyrelsen, som foreningens overordnede ledelse, så vidt muligt altid er repræsenteret ved ordinære afdelingsmøder i afdelingerne samt ved ekstraordinære afdelingsmøder, hvor dagsordenen tilsiger deltagelse fra organisationsbestyrelsen. Dette skal ses som en håndsrækning både til afdelingsbestyrelsen og til medlemmerne, idet eventuelle tvivlsspørgsmål som oftest vil kunne afklares under selve mødet. Kopi af alle indkaldelser skal derfor tilsendes administrationen samtidig med orientering til beboerne. Bemærk i øvrigt, at forretningsudvalg og administration har adgang og taleret (vedtægterne 16, stk. 2). A. Generelle bestemmelser Periode: Ordinært afdelingsmøde afholdes hvert år senest 3 måneder før nyt regnskabsår begynder, det vil sige senest den 30. september ( 14, stk. 1). Forberedelsen og planlægningen af afdelingsmødet bør, som nævnt, allerede igangsættes i efteråret. Varslinger: Mødet skal indkaldes med mindst fire ugers varsel. Denne varsling skal indeholde dagsordenen, således som den ser ud for afdelingsbestyrelsen på dette tidspunkt og som minimum skal angives standarddagsordenen ( 14, stk. 2). I denne varsling skal angives, at forslag fra medlemmerne skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før den fastsatte dato for medlemsmødet. Forslag: ( 16, stk. 3)

5 Skal indsendes skriftligt og motiveret og med økonomiske beregninger til afdelingsbestyrelsen senest 14 dage før medlemsmødet. Dagsorden: (16, stk. 3) Dagsorden, regnskab for det foregående år, budget for det kommende år samt afdelingens eventuelle skriftlige beretning og indkomne forslag skal være beboerne i hænde senest én uge før medlemsmødet. Alle formalia skal nøje overholdes, da mødet ellers kan erklæres ugyldigt. Adgang: ( 16, stk. 1) Alle afdelingens boliglejere og disse myndige husstandsmedlemmer beboere har adgang til afdelingsmødet. Desuden har foreningens organisationsbestyrelse og/eller repræsentanter for administrationen adgang og taleret. Stemmeret: ( 16, stk. 1) Hver bolig har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt ( 16, stk. 1) Beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende stemmeberettigede ( 16, stk. 4. 4). Valgbarhed: ( 14, stk. 5) Afdelingens boliglejere og disse myndige husstandsmedlemmer kan vælges til afdelingsbestyrelsen og til repæsentantskabet. Afdelingernes ansatte, entreprenører og leverandører kan ikke vælges, hverken til afdelingsbestyrelsen eller repræsentantskabet. B. Forberedelserne til mødet Mødelokale: Afdelingsbestyrelsen må allerede i efteråret finde et egnet lokale så nær afdelingen som muligt. Husk at orientere administrationen om mødedato og -sted. Det må påses, at parkeringsmuligheder, udendørs belysning og skiltning er i orden. Indvendigt skal der sørges for borde og stole, garderobe, en god belysning af lokalet, opvarmning og ventilation, ligesom eventuelle hjælpemidler i form af enten mikrofon, tavle, overheadprojektor, flipover eller lignende må være til rådighed. I indkaldelsen orienteres beboerne om tid og sted for afdelingsmødet og om sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på mødet.

6 Indkaldelsen: Mindst fire uger før mødet skal indkaldelsen udsendes til samtlige beboere og indeholde: 1. Angivelse af tid og sted for afdelingsmødet 2. Mødets dagsorden 3. Mødets formål (afdelingsmøde) 4. Adgangsbetingelser 5. Underskrift: Afdelingsbestyrelsen Skabelon for 1. og 2. indkaldelse findes på AAB-Net i biblioteket under Indkaldelser. Dagsorden: Udarbejdes meget omhyggeligt, og forslag, der skal træffes beslutning om, må fremgå af teksten eller vedhæftes i sin fulde ordlyd. Afdelingsbestyrelsen bør have afklaret sin holdning til de indkomne forslag inden mødet. Dagsordenen bør indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget for det kommende år 5. Indkomne forslag 6. Valg til afdelingsbestyrelsen 7. Evt. valg til repræsentantskabet 8. Eventuelt Denne dagsorden kan suppleres efter behov. Alle spørgsmål vedrørende foreningen og afdelingen kan drøftes under punkt "beretning". Dagsordenen kan også suppleres med valg af referent, referatform samt valg af stemmeudvalg - normalt to fra forsamlingen samt mødets dirigent. Forretningsorden: Nogle afdelinger har vedtaget en forretningsorden, der fastsætter nærmere regler for mødets afvikling. Et eksempel på forretningsorden er indsat bagest i dette hæfte.

7 Dirigentmappe: Afdelingsbestyrelsen bør samle en mappe til dirigenten indeholdende: Mødets forretningsorden (hvis en sådan er vedtaget) Mødets dagsorden Forslagenes fulde ordlyd Foreningens vedtægter Stemmeseddel Dagsordenens enkelte punkter: Afdelingsbestyrelsen bør i god tid aftale, hvem der skal forelægge dagsordenens enkelte punkter. Endvidere bør det aftales, hvem der skal tage notat fra mødet og udarbejde referat. Nødvendigt materiale: Stemmesedler og en ajourført beboeroversigt. Det rent praktiske omkring afkrydsning ved indgangen bør aftales og rekvireres i administrationen i god tid inden mødet, ligesom materiale til belysning af emnerne må udarbejdes og mangfoldiggøres. I den forbindelse må afdelingsbestyrelsen overveje om sådant materiale - opstillinger og lignende - bør udsendes sammen med indkaldelsen. Mødedagen: Bestyrelsen bør møde så tidligt før mødetidspunktet, at man kan nå at kontrollere mikrofoner, AV-hjælpemidler, placering af borde og stole, udsmykning, servering m.v. Huskeliste: Der afholdes ordinært afdelingsmøde i samtlige afdelinger hvert år senest 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse, det vil sige senest den 30. september. Tidspunkt: Sidste kvartal i året før afdelingsmødet Ca. to måneder før: Aktiviteter: Afdelingsbestyrelsen holder møde om: 1. Fastlæggelse af mødedato. 2. Reservation af mødelokale. 3. Opgavernes fordeling: a) udarbejdelse af dagsorden, b) udarbejdelse af beretning, c) hvem er på valg, og hvem modtager genvalg, d) administrationen kontaktes om regnskabets og budgettets udsendelse og, e) mødearrangementet i øvrigt. 4. Eventuelle forslag fra afdelingsbestyrelsen overvejes. 5. Meddelelse til administrationen om mødedato og -sted. 1. Afdelingsbestyrelsen færdiggør indkaldelse og dagsorden.

8 2. Kontrollerer, at mødelokale er sikret, og at AV-hjælpemidler er bestilt. 3. Udarbejder skriftligt materiale til omdeling eller AV-materiale til fremvisning på mødet. Senest fire uger før: Senest én uge før: 1. Indkaldelse udsendes til samtlige beboere og administrationen. 2. Afsluttende gennemgang af beretningen og udarbejdelse af eventuelt mundtligt supplement. 3. Gennemgang af årsregnskabet med henblik på fremlæggelse. 4. Gennemgang af budgettet med henblik på fremlæggelse og godkendelse. 5. Drøfte afdelingsbestyrelsens stilling til indkomne forslag. 6. Planlægning af mødets forløb: a) dirigent, b) tage stilling til referent c) emner til bestyrelsen, d) hvem skal forelægge de enkelte punkter og besvare spørgsmål fra deltagerne. 1. Dagsorden, regnskab for det foregående år, budget for det kommende år samt afdelingens eventuelle skriftlige beretning og indkomne forslag, skal være beboerne i hænde senest én uge før medlemsmødet. 2. De praktiske detaljer fastlægges: a) ajourført boligoversigt skrives ud b) stemmesedler rekvireres, c) kaffe/brød eller øl/vand bestilles, d) AV-materiale produceres og e) plakater eller anden udsmykning fremskaffes. 3. Udarbejdelse af dirigentmappe: Vedtægt. Evt. forretningsorden. Beretning. Regnskab. Budget. Evt. andre bilag. Evt. forslag. Stemmeseddel (mrk. Annulleret).

9 Mødedagen: Efter mødet (senest 1. juni) 1. Afdelingsbestyrelsen ankommer ½ time før mødetidspunktet. 2. Mikrofon og AV-hjælpemidler kontrolleres. 3. Placering af borde, stole og talerstol kontrolleres. 4. Sørge for skilte med henvisning til mødelokalet. 5. Udsmykning af lokalet. 6. Kontrol ved indgangen og udlevering af stemmesedler. 1. Orientering til administrationen om valg 2. Referat gøres tilgængeligt for beboerne 3. Gennemførelse af vedtagne forslag C. Mødets gennemførelse Mødetidspunktet: Begynd præcis ellers vil deltagerne i fremtiden ingen grund have til at møde til tiden. Mødets start: Afdelingsformanden byder velkommen og giver nødvendige praktiske oplysninger, herunder kan det blandt andet oplyses, at mobiltelefoner skal være slukkede, og såfremt der anvendes båndoptager, bør dette oplyses ved mødets start. Afdelingsformanden foreslår og gennemfører valget af dirigent. Der bør kun foretages afstemning, hvis der er foreslået flere kandidater til posten. Dirigenten: Overtager mødets ledelse, konstaterer mødets lovlige indvarsling og oplæser og får godkendt mødets dagsorden. Dirigenter forestår desuden valg af stemmeudvalg. Beretning: Afdelingsformanden aflægger på bestyrelsens vegne beretning for perioden siden sidste ordinære medlemsmøde. Under dette punkt har deltagerne mulighed for, at drøfte alt vedrørende afdelingen og foreningen. Beretningen skal godkendes af forsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Regnskab: Fremlægges af afdelingens kasserer. Regnskabet skal godkendes af afdelingsmødet, hvis et afdelingsmøde tidligere har besluttet det. I modsat fald tages regnskabet til efterretning.

10 Budget: Budget for det kommende år forelægges for afdelingsmødet til godkendelse. Forslag: Ved indkomne forslag bør forslagsstilleren have mulighed for at motivere sit forslag. Efter debat om forslaget sættes dette under afstemning. Dirigenten kan forlange skriftlig afstemning, såfremt han skønner, der er tvivl om udfaldet. Forretningsordenen kan foreskrive, at også afdelingsbestyrelsen eller mindst 25% af de stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning. Hvis forslaget er så vidtgående, at det kræver godkendelse i organisationsbestyrelsen og eventuelle myndigheder, må dette oplyses over for forsamlingen. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Hvis der er flere forslag om samme emne, skal det mest vidtgående sættes under afstemning først. Ændringsforslag: Sættes under afstemning før det egentlige forslag. Hvis det godkendes, bortfalder det oprindelige forslag. Hvis ændringsforslaget forkastes, sættes det oprindelige forslag under afstemning. Valg: Dagsordenen skal indeholde oplysning om, hvem der er på valg, og det må meddeles, hvem der modtager genvalg. Valg kan ske ved håndsoprækning med stemmesedlen, eller hvis det begæres skriftligt ved brug af de udleverede stemmesedler. Valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hvis stemmerne står lige, kan valget afgøres ved lodtrækning. Der foretages valg af: a. Afdelingsformand b. Afdelingskasserer c. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen e. Repræsentant(er) f. Suppleant(er) til repræsentantskabet Der skal altid vælges et ulige antal (eksklusive suppleanter). Valgene - også af suppleanter - gælder for to år, og det er vigtigt at sikre afdelingsbestyrelsens kontinuitet ved, at formanden eller kassereren og ca. halvdelen af bestyrelse er på valg hvert år.

11 ad a ad b ad c Hvis afdelingsformanden tillige er -kasserer, skal antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer indrettes herefter. Afdelingsmødet kan beslutte, at den valgte afdelingsbestyrelse efter valg selv konstituere sig med formand og kasserer Afdelingskasserer vælges særskilt, og bør altid vælges i større afdelinger. Afdelingsmødet kan beslutte, at den valgte afdelingsbestyrelse efter valg selv konstituere sig med formand og kasserer Der vælges et antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer, således at disse sammen med formand og eventuelt kasserer danner en afdelingsbestyrelse med et ulige antal f.eks. tre, fem eller syv. ad d Der vælges mindst to suppleanter, hvor stemmetallene afgør, om man er 1. eller 2. suppleant. Suppleanten indtræder i afdelingsbestyrelsen, hvis et medlem har forfald eller afgår i utide. I så fald indtræder suppleanten for resten af det pågældende medlems valgperiode. Det gælder for alle valg eller indtræden som følge af længere forfald eller afgang i utide, at valg eller indtræden sker for resten af den afgåedes valgperiode. Stemmeudvalg: Det kan være en hjælp for dirigenten at udpege stemmeudvalg blandt deltagerne. Afslutning: Begæring om afslutning sættes under afstemning af dirigenten, og hvis det vedtages kan kun de indtegnede talere få ordet. Formanden har altid ret til at få ordet som sidste taler. Referat: Der optages et kort referat over mødet. Referatet bør indeholde oplysninger om mødets art, mødested og -dato, mødedeltagerne (antal stemmeberettigede), mødets dagsorden, eventuelle bilag, selve referatet med alle beslutninger, der er truffet på mødet. Mødets afslutning: Afdelingsformanden kan, hvis han ønsker det, komme med afsluttende bemærkninger. Dirigenten erklærer herefter mødet for afsluttet.

12 Ekstraordinære afdelingsmøder Ekstraordinære afdelingsmøder omtales i vedtægtens 14, stk. 7. Ekstraordinært afdelingsmøde indkaldes af afdelingebestyrelsen, når denne finder anledning til det eller når det skriftligt begæres afholdt af mindst 25% af boliglejerne eller disse myndige husstandsmedlemmer. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel. Skal det ekstraordinære møde afholdes, fordi afdelingsbestyrelsen har modtaget begæring fra mindst 25% af beboerne, skal afdelingsbestyrelsen indkalde til mødet senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Der skal indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af den motiverede dagsorden. Reglerne for ekstraordinære afdelingsmøder bør ikke misbruges, og derfor er der i 14, stk. 7, indført en bestemmelse om, at nyt ekstraordinært møde om samme emne ikke kan afholdes før ordinært møde - har været afholdt.

13 Eksempel på forretningsorden for afdelingsmøderne i AAB's afdelinger. 1 Dirigenten Valg af dirigent foretages ved håndsoprækning. Er der foreslået tre eller flere kandidater, bør skriftlig afstemning finde sted. Dirigenten får udleveret følgende materiale: Mødets forretningsorden Vedtægter Mødets dagsorden Indkomne forslag 1 stemmeseddel (mrk. annulleret) 2 Dirigenten konstaterer mødets lovlige indvarsling og oplæser mødets dagsorden, som efter forsamlingens godkendelse sættes under debat i den vedtagne rækkefølge. Dirigenten oplyser referatformen, herunder om der anvendes båndoptager, video eller andet. 3 Stemmeudvalg Dirigenten udpeger eller forsamlingen vælger to mødedeltagere til i forening med dirigenten at foretage optælling af de afgivne stemmer. Stemmer, der afgives ved håndsoprækning, optælles af dirigenten og udvalget i forening. Stemmer, der afgives skriftligt, optælles af udvalget, og resultatet af afstemningen bekendtgøres af dirigenten. 4 Debatten Ønsker en mødedeltager ordet opgiver han sit navn og lb.nr. eller adresse til dirigenten, der sørger for, at talerne får ordet i den rækkefølge, de er indtegnede. Uden forudgående indtegning kan ordet gives til afdelingsformanden. Hvis dirigenten ønsker ordet til debatten, kan han efter forudgående indtegning få dette, imod at afgive dirigenthvervet til afdelingsformanden så længe.

14 5 Talere bør altid henvende sig til forsamlingen og ikke til de enkelte mødedeltagere. Taleren må erindre sig, at forhandlingerne drejer sig om sagen og ikke om personerne. Bruger en taler utilbørlige udtryk, kan dirigenten gøre opmærksom på, at dette ikke kan tolereres. Nægter en taler at rette sig efter dirigentens henstilling, kan han fratages ordet. 6 En taler kan midlertidigt afbrydes af en ordensmeddelelse fra dirigenten, et forslags tilbagekaldelse eller forslag fra såvel mødedeltagerne som dirigenten om indskrænkning af taletiden. Det er dirigentens pligt, før en taler får ordet, at meddele forsamlingen talerens navn, og adresse højt og tydeligt. Al henvendelse til forsamlingen skal ske fra en af dirigenten anvist plads. 7 Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt, der er under behandling. Dirigenten er i sådanne tilfælde suveræn. 8 Forslag Ændringsforslag indgives skriftligt til dirigenten og sættes under afstemning, før det oprindelige forslag. Er der indkommet flere ændringsforslag til det samme enkeltforslag, skal det ændringsforslag, der efter dirigentens skøn er det mest vidtgående, sættes under afstemning først. Hvis der indkommer flere ændringsforslag til en samlet pakke f.eks. en husorden, foretages afstemning over disse i den rækkefølge, hvori de er indgivet til dirigenten. Hvis ændringsforslaget forkastes stemmes om hovedforslaget. Såfremt ændringsforslaget vedtages, bortfalder hovedforslaget.

15 Underændringsforslag, det vil sige forslag til ændringer i et allerede stillet ændringsforslag, sættes under afstemning, før der stemmes om selve ændringsforslaget. 9 Forretningsorden Hvis en mødedeltager beder om ordet til et nærmere angivet punkt i forretningsordenen, skal dirigenten efterkomme dennes anmodning, således at mødedeltageren får ret til at tale før andre indtegnede talere og umiddelbart efter den, der i øjeblikket har ordet. Hvis en mødedeltager, der har bedt om ordet til forretningsordenen, misbruger denne fortrinsret, skal dirigenten gribe ind og fratage denne ordet. 10 Afstemning/valg Alle afstemninger og valg foregår på den i vedtægterne foreskrevne måde. Afstemninger og valg foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten, afdelingsbestyrelsen eller mindst 25% af de stemmeberettigede mødedeltagere kræver skriftlig afstemning. 11 Forslag om afslutning af debatten skal straks sættes under afstemning. Vedtages forslaget om afslutning, gælder dette først, når samtlige indtegnede talere har haft ordet. Forslagsstilleren eller sagens ordfører samt afdelingsformanden får om ønsket ordet som sidste taler. Efter at afslutning er vedtaget, kan der ikke stilles mod- eller ændringsforslag. Konsekvensrettet jf. nye vedtægter, januar 2011

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA DIRIGENTHÆFTE Indhold Side: Om dirigenthæftet 3 Dirigentens rolle og kompetence / utilbørlig optræden 4 Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet - dagsord. pkt. 1 5 Valg af dirigent - dagsord.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter for Rødovre Boligselskab KAPITEL I Navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Rødovre Boligselskab. Dets hjemsted er Rødovre

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3 Forberedelse af afdelingsmødet. 4 Dirigentens rolle og kompetence. 5 Generelt om afstemninger og valg

Indholdsfortegnelse. 3 Forberedelse af afdelingsmødet. 4 Dirigentens rolle og kompetence. 5 Generelt om afstemninger og valg Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Indhold specifi ceret 3 Forberedelse af afdelingsmødet 4 Dirigentens rolle og kompetence 5 Generelt om afstemninger og valg 6 Dirigenten overtager ledelsen af mødet 7

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 KAPITEL 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B (herefter 3B). 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 3B er organiseret som en almen boligorganisation

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF // FAX // 2 Dirigenthæfte ALBOA

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF // FAX //  2 Dirigenthæfte ALBOA DIRIGENTHÆFTE 2017 Indhold Side: Om dirigenthæftet 3 Dirigentens rolle og kompetence / utilbørlig optræden 4 Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet - dagsord. pkt. 1 5 Valg af dirigent - dagsord.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park.

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. 1 OPLÆG Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Stk. 2. Beboerrepræsentationen har

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.)

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Janderup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab 19. februar 2013 Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab I henhold til selskabets vedtægter 7 stk. 1 og 8 stk. 1 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab. Tirsdag den

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere