FAKTAARK. Oversigt over faktaark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTAARK. Oversigt over faktaark"

Transkript

1 Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere Gevinsten ved at arbejde efter jobreformens fase 1 Økonomi

2 Udfordringer Det er ikke lykkedes at vende udviklingen Antallet af personer i kontanthjælpssystemet bliver ved med at stige. Fra ca fuldtidspersoner i 2. kvartal 2011 til fultidspersoner i 2. kvartal Det svarer til en stigning på personer eller næsten 20 procent, jf. figur 1. Figur 1. Antal modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, alle aldersgrupper Antal personer jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul Kilde: Sæsonkorrigerede fuldtidspersoner på baggrund af Jobindsats.dk. Udfordringen er særlig stor blandt kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år. Siden 2011 er der sket en stigning fra til personer, svarende til ca. 27 procent. 50 procent flere ægtepar på kontanthjælp Antallet af ægtepar på kontanthjælp faldt under opsvinget i 2006 til og med Herefter svingede antallet hen over perioden fra 2009 til 2011, og fra 2012 og frem til juni 2015 er antallet af ægtepar på kontanthjælp steget støt. Fra december 2011 og frem til og med juni 2015 er der kommet godt flere ægtepar på kontanthjælp, svarende til en stigning på godt 50 procent.

3 Stadig flere hænger fast i kontanthjælpssystemet Antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der har modtaget hjælp i mere end 12 sammenhængende måneder, er steget fra fuldtidspersoner i 2011 til fuldtidspersoner i Det svarer til en stigning på personer eller ca. 28 procent, jf. tabel 1. Tabel 1. Ydelsesforløb med en varighed på mere end 12 måneder, uge 26 i Under 30 år år og ældre I alt Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af Dream. Siden 2011 er antallet af kontanthjælpsmodtagere, som uafbrudt har været på kontanthjælp i fem år, steget fra personer i 2011 til i Det svarer til en stigning på 45 procent, og langt hovedparten af dem er personer, der er fyldt 30 år. Lille gevinst ved at arbejde Alt for mange personer i Danmark har en for lille økonomisk gevinst ved at være i arbejde. Det har betydning for, hvor mange der er på overførselsindkomst. Mere end hver femte i den arbejdsdygtige alder er i dag på offentlig forsørgelse. Personer i kontanthjælpssystemet hører til dem, der har en for lille gevinst ved at arbejde. Familietypeberegninger viser, at samlevende med børn får mindre end kr. pr. måned ud af at arbejde frem for at modtage kontanthjælp. Enlige forsørgere med et eller to børn får kr. pr. måned ekstra til sig selv ved at arbejde, mens ægtepar får kr. ud af det, hvis den ene får et job, jf. tabel 2. Tabel 2. Beskæftigelsesgevinst i dag for kontanthjælpsfamilier fyldt 30 år Stigning i disponibel indkomst Enlig Ingen børn kr. 1 barn kr kr kr. Ægtepar Ingen børn kr. 1 barn kr kr kr. Samlevende Ingen børn kr. 1 barn kr kr. 900 kr. Anm.: Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på kr. og en husleje på kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 761 og kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år i familier med er børnene 5 og 10 år og i familier med er børnene 5, 10 og 14 år. Det er forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en månedsløn på kr. (ekskl. pension). Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen. 2

4 Et nyt kontanthjælpsloft Siden 2011 er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med knap 20 procent, så der lige nu er godt personer på kontanthjælp. I samme periode er antallet af ægtepar på kontanthjælp steget med godt 50 procent. Det økonomiske incitament til at arbejde er i dag begrænset hos nogle kontanthjælpsmodtagere. Enlige kontanthjælpsmodtagere med børn får fx mindre end kr. pr. måned ud af at tage et arbejde i den lave ende af lønskalaen. Samlevende kontanthjælpsmodtagere med børn får mindre end kr. ekstra pr. måned, hvis den ene kommer i job. For ægtepar udgør gevinsten omkring kr. pr. måned, hvis den ene kommer i arbejde. Regeringen foreslår derfor, at der indføres et nyt kontanthjælpsloft, så det bedre kan betale sig at arbejde. Det nye loft skal gælde, så snart man begynder at modtage kontanthjælp. Udgangspunktet for det nye kontanthjælpsloft er: Kontanthjælpsmodtagere skal have en større økonomisk gevinst ved at tage et job til en månedsløn i den lave ende af lønskalaen, når der tages højde for, hvad de samlet set modtager i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til dagsinstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse samt børnetilskud. Ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte. Dermed reduceres kontanthjælpen eller de børnerelaterede ydelser ikke. Regeringen lægger op til, at kontanthjælpsloftet skal variere efter, om kontanthjælpsmodtagerne er enlige eller gifte/samlevende, og efter antallet af børn. jf. tabel 1. Tabel 1. Loftstørrelser ved et nyt kontanthjælpsloft, kr. pr. måned, 2015-pl (brutto) Nyt loft Kontanthjælpssats for voksne Enlige uden børn Enlige forsørgere med 1 barn Enlige forsørgere med eller flere Samlevende og gifte uden børn Samlevende og gifte med 1 barn Samlevende og gifte med eller flere Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

5 Loftet kommer også til at gælde for modtagere af uddannelseshjælp og integrationsydelse. Det nye loft betyder, at stort set alle familietyper opnår en større gevinst ved at komme i arbejde end i dag. Familietypeberegninger viser, at et ægtepar med to børn, hvor begge er på kontanthjælp, får en samlet gevinst på ca kr. om måneden, hvis den ene kommer i job til en løn på kr. Det er kr. mere end i dag. For enlige kontanthjælpsmodtagere med to børn stiger gevinsten med kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Beskæftigelsesgevinst for kontanthjælpsfamilier fyldt 30 år ved kontanthjælpsloft Gevinst i dag Gevinst med nyt loft Forskel Enlig Ingen børn barn Ægtepar Ingen børn barn Samlevende Ingen børn barn Anm.: Gevinsten er beregnet for en række familietyper, og der er alene tale om regneeksempler. Det betyder, at beregningerne bygger på en række antagelser om blandt andet boligudgifter, børnenes alder og lønindkomsten i beskæftigelse. Oversigten giver derfor heller ikke et fuldstændigt dækkende billede af beskæftigelsesgevinsten for alle familier, der modtager kontanthjælp. Se også særskilt faktaark om gevinsten ved at arbejde efter jobreformens fase 1. Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen. Økonomi Et nyt kontanthjælpsloft skønnes strukturelt at berøre fuldtidspersoner og indebære et strukturelt provenu på ca. 370 mio. kr. årligt efter skat, tilbageløb og adfærdsvirkninger (2016-pl). 2

6 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Der er i dag en gruppe kontanthjælpsmodtagere, der reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. De seneste tal viser, at det drejer sig om ca. hver fjerde jobparate kontanthjælpsmodtager. Problemstillingen er særligt aktuel for ægtepar på kontanthjælp. Siden slutningen af 2011 er antallet af ægtepar, der modtager kontanthjælp, steget med 50 procent. Udviklingen skal ses i lyset af, at starthjælpen, kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen blev afskaffet pr. 1. januar Regeringen vil derfor supplere kontanthjælpsloftet med et skærpet krav om rådighed for alle i kontanthjælpssystemet. Konkret foreslås det, at der igen indføres en 225 timers regel, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer indenfor et år. Det svarer til ca. seks ugers arbejde. Det skal tilskynde til, at alle løbende har incitament til at bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Den tidligere 225 timers regel omfattede kun ægtepar, hvor begge modtog kontanthjælp på voksensats. Regeringen ønsker at genindføre reglen og samtidig udvide målgruppen, så rådighedsreglen som udgangspunkt gælder for alle uanset civilstand. Det vil sige både jobparate og aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, samt både gifte og ugifte i kontanthjælpssystemet. Personer med en meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af reglen, hvis kommunen vurderer, at det ikke er realistisk, at pågældende kan arbejde på nuværende tidspunkt. Det svarer til undtagelsesreglen, der gjaldt for den tidligere 225 timers regel, som blev afskaffet pr. 1. januar timers reglen for ægtepar For ægtepar, der modtager kontanthjælp på voksensats, genindføres den tidligere 225 timers regel. Når ægteparret har modtaget kontanthjælp i sammenlagt et år, skal de hver især dokumentere, at de har arbejdet 225 timer i løbet af det seneste år for at fastholde retten til fuld kontanthjælp. Hvis den ene person ikke opfylder kravet, bortfalder kontanthjælpen. Hvis begge personer ikke lever op til rådighedsreglen, bortfalder kun den ene kontanthjælp. Så snart begge har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil ægteparret igen være berettiget til fuld kontanthjælp.

7 Ægtepar, hvor den ene eller begge modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp på ungesats eller integrationsydelse, skal også omfattes af 225 timers reglen, hvis den samlede hjælp til ægteparret overstiger voksensatsen. Ægteparret får reduceret hjælpen, så den fremadrettede hjælp svarer til én voksensats, hvis den ene eller begge ægtefæller ikke har arbejdet 225 timer i det seneste år. For ægtepar på integrationsydelse, der har børn, foreslås det, at rådighedsreglen først gælder, når de har opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, dvs. efter to år. Udgangspunktet er herefter, at de også får reduceret den samlede ydelse, så de modtager, hvad der svarer til én forsørgersats på kontanthjælp, hvis den ene eller begge ægtefæller ikke lever op til rådighedsreglen. Dog kan de bevare et eventuelt dansktillæg. 225 timers regel for ugifte Regeringen foreslår yderligere, at rådighedsreglerne skærpes for ugifte uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, så de også bliver mødt med et krav om 225 timers arbejde indenfor et år for at bevare retten til den fulde hjælp. Voksensatsen for kontanthjælp er i dag kr. for forsørgere og kr. for ikke-forsørgere. Hvis den ugifte person, der modtager disse satser, ikke lever op til rådighedsreglen, reduceres hjælpen med kr. pr. måned. Så snart den ugifte har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil den pågældende igen være berettiget til fuld kontanthjælp. Personer, som modtager hjælp på mindre end voksensatserne, får reduceret hjælpen med op til 500 kr. pr. måned. Ugifte, der modtager hjælp på SU-niveau, bliver fritaget for 225 timers reglen. Det samme gælder for ugifte, der modtager integrationsydelse. Økonomi Den nye 225 timers regel for gifte skønnes strukturelt at berøre 670 fuldtidspersoner og medføre et strukturelt provenu på ca. 60 mio. kr. efter skat, tilbageløb og adfærdsvirkninger (2016-pl). Reglen for ugifte skønnes strukturelt at berøre fuldtidspersoner og medføre et strukturelt provenu på ca. 50 mio. kr. årligt efter skat, tilbageløb og adfærdsvirkninger (2016-pl). 2

8 Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Med kontanthjælpsreformen fra 2013 blev der indført uddannelseshjælp for alle unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens unge med en uddannelse modtager kontanthjælp på ungesats, som er højere end uddannelseshjælp, jf. tabel 1. Tabel 1. Satser i dag for unge under 30 år med og uden en uddannelse Unge med uddannelse Unge uden uddannelse Udeboende unge kr kr. Hjemmeboende unge kr kr. Enlig forsørger kr kr. Øvrige forsørgere kr kr. Anm.: Unge med psykiske lidelser vil modtage voksensatser svarende til kr./ kr., og gravide, der har passeret 12. svangerskabsuge modtager voksensatsen svarende til kr. Personer under 30 år, der har bidragspligt over for et barn, får et månedligt tillæg. Udgangspunktet for regeringen er, at unge med en uddannelse ikke skal modtage mere i ydelse end unge uden en uddannelse. Derfor foreslår regeringen, at ungesatserne i kontanthjælpssystemet harmoniseres. Det indebærer, at kontanthjælpen til personer under 30 år med en uddannelse reduceres til satsen for uddannelseshjælp. Aktivitetsparate vil fortsat modtage et aktivitetstillæg, så de modtager samme ydelse som aktivitetsparate unge uden en uddannelse. Harmoniseringen skal gælde for alle unge, uanset om de er udeboende eller hjemmeboende, og uanset om de har børn eller ej. Økonomi En fuld harmonisering af ydelserne til unge skønnes strukturelt at berøre fuldtidspersoner og indebære et strukturelt provenu på ca. 25 mio. kr. årligt efter skat, tilbageløb og adfærdsvirkninger.

9 Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere Med finanslovsaftalen for 2012 fik kontanthjælpsmodtagere ret til fem ugers ferie, når de havde modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder. Samtidig viser de nyeste tal, at stadig flere personer har modtaget kontanthjælp i længere perioder. Antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der har modtaget hjælp i mere end 12 sammenhængende måneder, er steget fra personer i 2011 til personer i Det svarer til en stigning på personer eller ca. 28 procent. Regeringen ønsker derfor at skærpe rådighedsforpligtigelsen for personer, der har været længe i kontanthjælpssystemet, og forslår, at den særlige ret til ferie, der gælder for personer, der har været mindst et år i kontanthjælpssystemet, bliver afskaffet. Kontanthjælpsmodtagere kan til gengæld igen få en friperiode på en måned, hvor de ikke er omfattet af rådighedsforpligtelsen. Det gælder, hvis de er i et aktiveringsforløb, der har en varighed på mindst 12 måneder. Muligheden for en friperiode var også gældende inden Udgangspunktet er, alle i kontanthjælpssystemet skal stå til rådighed for arbejde eller uddannelse, så længe de modtager hjælp. Økonomi Afskaffelsen af fem ugers ferie påvirker de personer, der har været i kontanthjælpssystemet i sammenhængende 12 måneder, og det skønnes at indebære et provenu på ca. 10 mio. kr. årligt efter skat og tilbageløb (2016-pl).

10 Gevinsten ved at arbejde efter jobreformens fase 1 Det nye kontanthjælpsloft vil sikre, at alle kontanthjælpsmodtagere vil opleve en indkomstfremgang ved at tage et fuldtidsjob til en løn i den lavere ende og at de allerfleste familietyper vil opnå en mærkbart større gevinst end i dag. Et ægtepar med to børn, hvor begge er på kontanthjælp, får en samlet gevinst på ca kr. om måneden, hvis den ene får et arbejde til en løn på kr. Det er kr. mere end i dag, svarende til en fremgang i den disponible indkomst på ca. 14 procent. For en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn stiger gevinsten med kr. Den enlige med to børn får fremover en gevinst på kr. om måneden, hvis den enkelte kommer i arbejde, jf. tabel 1. Gevinsten er beregnet for en række familietyper. Der er tale om regneeksempler. Det betyder, at beregningerne bygger på en række antagelser om blandt andet boligudgifter, børnenes alder og lønindkomsten ved beskæftigelse. Gevinsten for familier med andre karakteristika vil afvige fra regneeksemplerne. Tabel 1. Beskæftigelsesgevinst for kontanthjælpsfamilier fyldt 30 år ved kontanthjælpsloft, kroner (2015-pl.) Gevinst i dag Gevinst med nyt loft Forskel Enlig Ingen børn barn Ægtepar Ingen børn barn Samlevende Ingen børn barn Anm.: Der er taget udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af kontanthjælpsloftet. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på kr. og en husleje på kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 761 og kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år og går i børnehave, i familier med er børnene 5 og 10 og i familier med er børnene 5, 10 og 14 år. Det er forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en månedsløn på kr. (ekskl. pension). Beskæftigelsesgevinsterne for par opgøres under forudsætning af, at den ene person kommer i beskæftigelse. Beregningerne tager udgangspunkt i, at afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt er udfaset for samlevende. Tallene er afrundede. Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen.

11 Gevinsten ved at arbejde styrkes yderligere med indførelse af 225 timers reglen. Den samlede effekt af både kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen fremgår af tabel 2. Enlige med to børn opnår fx en samlet gevinst på kr. ved at komme i arbejde. Det er kr. mere end i dag, svarende til en fremgang i den disponible indkomst på ca. 31 procent. For ægtepar med to børn stiger gevinsten med kr., hvis den ene kommer i arbejde. Hvis kontanthjælpsloftet har betydet, at boligstøtten og den særlige støtte er blevet reduceret, kan kontanthjælpsmodtagere igen modtage hele støtten eller noget af den, hvis de begynder at arbejde blot få timer om ugen. Hvis 225 timers reglen har betydet, at kontanthjælpsmodtagere har mistet noget af kontanthjælpen eller den fulde kontanthjælp, vil de, så snart de har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, igen være berettiget til fuld kontanthjælp. Tabel 2. Beskæftigelsesgevinsten for kontanthjælpsfamilier over 30 år ved kontanthjælpsloft og 225 timers regel, kroner (2015-pl.) Gevinst i dag Gevinst med loft og Forskel 225 timers regel Enlige 0 børn barn Ægtepar 0 børn barn Samlevende 0 børn barn Anm.: Der er taget udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af kontanthjælpsloftet og ikke opfylder beskæftigelseskravet i 225-timers-reglen. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på kr. og en husleje på kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 761 og kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år og går i børnehave, i familier med er børnene 5 og 10 og i familier med er børnene 5, 10 og 14 år. Det er forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en månedsløn på kr. (ekskl. pension). Beskæftigelsesgevinsterne for par opgøres under forudsætning af, at den ene person kommer i beskæftigelse. Beregningerne tager udgangspunkt i, at afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt er udfaset for samlevende. Tallene er afrundede. Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen. 2

12 Økonomi Jobreform I består af fire initiativer på kontanthjælpsområdet: Nyt kontanthjælpsloft, der skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Loftet fastsættes med udgangspunkt i, at der skal være en større forskel i den disponible indkomst mellem at modtage kontanthjælp suppleret med andre offentlige ydelser og være i beskæftigelse. 225-timers regel, der skal skærpe rådighedskravet. Kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere 225 timers ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for det seneste år på kontanthjælp for fortsat at kunne modtage fuld ydelse. Harmonisering af ungeydelserne, så kontanthjælpen til personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse reduceres til satsen for uddannelseshjælp. Afskaffelse af ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere, der har været 12 sammenhængende måneder i kontanthjælpssystemet. Samlet skønnes de fire forslag på langt sigt at styrke de offentlige finanser med i størrelsesordenen 515 mio. kr. efter skat, tilbageløb og inkl. adfærd, jf. tabel 1. Tabel 1. Økonomiske konsekvenser efter skat, tilbageløb og adfærd, mio. kr. (2016-pl) Langt sigt Kontanthjælpsloft timer regel (gifte og ugifte) Harmoniserede ungeydelser Afskaffelse af ferie Samlet virkning i alt inkl. skat, tilbageløb og adfærd Anm.: Grundet afrundinger kan totalen afvige fra summen af tallene. Kilde: Beskæftigelsesministeriet. De fire forslag skønnes strukturelt at styrke beskæftigelsen med omkring 650 fuldtidspersoner. Det skal ses i sammenhæng med den nye integrationsydelse, der blev indført pr. 1.september Samlet set styrkes beskæftigelsen med personer, når alt er fuldt indfaset.

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

N O T A T. Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I

N O T A T. Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I N O T A T 13. september Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I Viden og Analyse Kontanthjælpsloftet har første gang virkning for den udbetalte særlige støtte og boligstøtte

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

Det samlede antal timers beskæftigelse blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet

Det samlede antal timers beskæftigelse blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet A N A L Y S E Ordinær beskæftigelse blandt personer berørt af kontanthjælpsloft og 225-timersregel Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har til formål at øge incitamentet til at arbejde blandt ydelsesmodtagere

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen 14. marts 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Christina Bjørnbak Hallstein Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen Næsten hver tredje kontanthjælpsmodtager med barn får lige

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Analyse 13. december 2013

Analyse 13. december 2013 13. december 2013 Kontanthjælpsreform: konsekvenser for rådighedsbeløb Regeringen, V, K, O og I har vedtaget en omfattende reform af kontanthjælpssystemet. Det centrale sigte i reformen er at sikre, at

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn 7 ud af 1, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn Nye beregninger viser, at regeringens kontanthjælpsloft især er rettet mod enlige, mod personer med børn og mod etniske danskere. 7 ud af 1 af dem,

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj N o t a t 13. september 2017 Personer berørt af 225-timersreglen maj 2017 status på 8 måneder med Jobreform fase 1 Viden og Analyse Ca. 17.900 personer er berørt af 225-timersreglen i maj 2017. Dette er

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Orientering om Jobreform fase 1

Orientering om Jobreform fase 1 Punkt 3. Orientering om Jobreform fase 1 2016-016342 Famillie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Jobreform 1. Konsulent Bente Kloster fra Jobcentersekretariatet

Læs mere

300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet

300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet 300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet Med 300-timers reglen, som nu er skærpet til en 450-timers regel, har man klippet et gevaldigt hul i det sociale sikkerhedsnet. Omkring en

Læs mere

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Familie- og Socialudvalget 28. februar 2014 Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper og kategorisering (herunder gennemgang af

Læs mere

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament

Læs mere

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen Kontanthjælpsreformen Jobreform fase 1 Beskæftigelsesudvalget d. 14. juni 2016 v. Leder af Jobudvikling Bjarke Thomsen Tidens udfordringer Udviklingen for kontanthjælps- og uddannelseshjælsmodtagere År

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune UDKAST Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen

Læs mere

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Kontanthjælpsloftet Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? JANUAR 2017 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Når du har fået kon tanthjælp i et år 9 Kan jeg få støtte? 10

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Til Byrådsservice Side 1 af 1 Svar på 10-dages forespørgsel fra Medlem af Beskæftigelsesudvalget Lene Horsbøl (V) vedrørende Uddannelseshjælp og Nyttejob SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Kun få ledige deltidsstillinger til kontanthjælpsmodtagere der rammes af 225-timers reglen

Kun få ledige deltidsstillinger til kontanthjælpsmodtagere der rammes af 225-timers reglen 1 Kun få ledige deltidsstillinger til kontanthjælpsmodtagere der rammes af 225-timers reglen Siden første oktober har de kontanthjælpsmodtagere, som kommunen vurderer ikke har en meget begrænset arbejdsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job Dobbelt så mange indvandrere kommer i job Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Det går dobbelt så godt med at få flygtninge og indvandrere i job som for et år siden. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Læs mere

Kontanthjælpens værdi udhulet gennem 25 år

Kontanthjælpens værdi udhulet gennem 25 år Nyt fra September 2015 Kontanthjælpens værdi udhulet gennem 25 år Kontanthjælpsydelsen har, hen over de seneste 25 år, mistet værdi i forhold til, hvad man i gennemsnit tjener på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Regeringens skatteudspil rammer skævt

Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringen har fremlagt sit udspil til skattelettelser i jobreform fase. Skattelettelserne herfra vil give den største gevinst til de højestlønnede både opgjort i

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem Udgave: 9. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige overførsler.

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. marts 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 25. oktober 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Loven om kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Alle hænder skal bruges

Alle hænder skal bruges Alle hænder skal bruges Liberal Alliances udspil til en kontanthjælpsreform Kontanthjælpen er den laveste sociale ydelse i Danmark. Den er ment som en hjælp til dem, som midlertidigt er havnet uden for

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen.

Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Kontanthjælp kontra førtidspension

Kontanthjælp kontra førtidspension Kontanthjælp kontra førtidspension 1. Forudsætninger Kontanthjælp er betinget af kriterier om bl.a. alder, forsørgertype, bopæl mv., og derudover er kontanthjælp yderligere betinget af 225 timers reglen

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv.

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Jobreform fase I mv. Den 1. april 2016 trådte de lovændringer i kraft, som udmønter hhv. Jobreform fase

Læs mere

Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen 2014

Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen 2014 Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen 2014 August 2014 Indledning Pr. 1. januar 2014 trådte en reform af kontanthjælpssystemet i kraft omfattende både unge og voksne kontanthjælpsmodtagere.

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der får job og dermed forlader kontanthjælpssystemet, er nogenlunde uændret siden 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft

Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft Op til 6.7 børnefamilier rammes dobbelt Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft I 225-planen lægger regeringen op til at skære i børnechecken for familier med mere end to børn. Som forslaget

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: BESKÆFTIGELSESGEVINST PÅ 4.000 VED REDUKTION AF DIMITTENDSATSEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Dimittender i Danmark har i international

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) L 2 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Folketingets Udlændinge-,

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Folketingets Finansudvalget lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere