Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeindsatsen i Jobcenter Varde"

Transkript

1 Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud, målgruppestørrelser og flow. Nedenstående tabel viser antallet af unge under 30 år fordelt på forskellige målgrupper i jobcentret i løbet af Tallene viser, at størstedelen af de unge under 30 år modtager uddannelseshjælp. Unge under 30 år fordelt på målgrupper i Jobcenter Varde. Antal Uddannelseshjælp Uddannelsesparat 174 Aktivitetsparat 217 Kontanthjælp Jobparat 16 Aktivitetsparat 19 Dagpenge 130 Sygedagpenge 91 Omfattet af integrationsloven 50 Revalidend 20 Fleksjob 20 Ledighedsydelse 6 Ressourceforløb 5 Jobafklaringsforløb 4 I alt 750 Note: Tallene angiver det gennemsnitlige antal unge i de enkelte visitationskategorier beregnet på baggrund af månedsvise opgørelser over de aktuelle antal. Kilde: Jobcenter Varde Dette notat vil i det følgende fokusere på de unge under 30 år på uddannelseshjælp og kontanthjælp med en hovedvægt på uddannelseshjælpsmodtagerne, da disse udgør den største gruppe blandt de unge. Organisatorisk opbygning Ungeindsatsen for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Varde varetages af Team Ung i Uddannelse, Team Udvikling og Team Job & Uddannelse. Nedenstående tabel på næste side viser fordelingen af målgrupper mellem de tre teams. Side 1 af 10

2 Team Ung i Uddannelse Team Udvikling Team Job & Uddannelse Uddannelseshjælp Uddannelsesparate (LAB 2.12), herunder opdelt i: - Åbenlyst uddannelsesparate Vurderes at kunne påbegynde ordinær uddannelse med det samme - Øvrige uddannelsesparate Vurderes at kunne påbegynde ordinær uddannelse indenfor et år Aktivitetsparate (LAB 2.13) Vurderes ikke at kunne påbegynde ordinær uddannelse indenfor et år. Kontanthjælp Aktivitetsparate (LAB 2.3) Vurderes ikke at kunne varetage et ordinært job indenfor tre måneder Jobparate (LAB 2.2) Vurderes at kunne varetage et ordinært job indenfor tre måneder Baggrunden for dette overlap i forhold til uddannelseshjælpsmodtagere er et ønske om organisatorisk at placere aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere indenfor samme team og dermed høste gevinsten af at have en centreret viden indenfor helhedsorienterede og tværfaglige indsatser på tværs af ydelsesområder. Et andet organisatorisk valg der også har stor betydning for ungeindsatsen er den interne sammensætning af Team Ung i Uddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Varde (UU Varde) har siden 1. februar 2014 været integreret i Team Ung i Uddannelse. Teamet består dermed af arbejdsmarkedsrådgivere, grundskolevejledere, ungevejledere, specialvejledere og EGU- /virksomhedskonsulenter. Gennem sammenlægningen af UU og jobcentret gøres det muligt at opnå en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor begge aktørers viden samlet kvalificerer indsatsen, således den uddannelsesrettede overgang fra ung til voksen styrkes og effektiviseres. Som følge af sammenlægningen er Team Ung i Uddannelse ikke kun i berøring med de årige, men har også et ansvar for unge under 18 år helt ned til folkeskoleniveau. Konkret er teamet forpligtet til følgende: - At vejlede unge i folkeskolen ( klasse) om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 1 - At sikre at årige er aktive enten gennem uddannelse, job eller anden uddannelsesrettet aktivitet 2 - At vejlede unge under 29 år (der har forladt folkeskolen), som ikke er beskæftigede eller i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse 3 - At give uddannelsespålæg, forsørgelse og uddannelsesrettede aktiviteter til årige 4 1 Lovgrundlag: lovbek. nr. 995 af 12/ Lovgrundlag: bek. nr. 837 af 2/ Lovgrundlag: bek. nr. 837 af 2/ Side 2 af 10

3 På baggrund af dette kan den samlede ungemålgruppe med fordel opdeles i nedenstående undergrupperinger: Målgrupper i ungeindsatsen Unge i folkeskolen ( klasse) Unge årige Unge årige I det følgende beskrives de tre målgrupper i forhold til størrelse, indsatser og tilbud. Unge i folkeskolen Grundskolevejlederne i Team Ung i Uddannelse har til ansvar at vejlede de unge i folkeskolen om uddannelsesvalg. Det er således udelukkende en UU-indsats, der gives overfor denne målgruppe. Som følge af vejledningsreformen målrettes vejledningen i folkeskolen nu de 20 procent svageste elever de ikke-uddannelsesparate som vurderes ikke at være klare til at påbegynde og gennemføre en uddannelse efter folkeskolen. Målet er, at de ikke-uddannelsesparate skal hjælpes tidligere, bedre og mere målrettet, så de bliver rustet til at komme videre i uddannelsessystemet. Grundskolevejlederne skal hvis der vurderes at være behov for deres viden indgå i et tværfagligt samarbejde med den pågældende skole, Børn, Unge og Familie samt andre relevante aktører om at give de ikke-uddannelsesparate en indsats, der kan gøre dem uddannelsesparate, inden de forlader folkeskolen. De øvrige 80 procent ressourcestærke unge skal primært vejledes digitalt og i grupper. Herunder bl.a. i forbindelse med undervisningen i det nye timeløse fag Job & Uddannelse (tidligere UEA), hvor der lægges op til, at grundskolevejlederne med deres faglige viden og indsigt i uddannelsessystem og arbejdsmarked bliver en vigtig ressource i forhold til at tilrettelægge undervisningen og understøtte skolerne i at løfte deres opgave og ansvar bedst muligt. Skolerne i Varde Kommune har imidlertid fravalg UU Varde og valgt selv at varetage opgaven og gennemføre undervisning i faget Job & Uddannelse. Unge årige I forhold til de årige unge yder Jobcenter Varde både en UU-relateret indsats og en jobcenterindsats. Det er dog kun en delmængde af de samtlige årige, som er i målgruppe for at modtage en indsats. 4 Lovgrundlag: lovbek. nr. 990 af 12/ Side 3 af 10

4 Langt størstedelen af de årige unge i Varde Kommune er aktiveret gennem folkeskolen, ungdomsuddannelse eller beskæftigelse og har således ikke behov for en indsats. Målgruppen fordeler sig således: Unge årige fordelt på aktiviteter Aktivitet Antal Procent Grundskole Ungdomsuddannelse Job 23 1 Forberedende aktiviteter Midlertidige aktiviteter Afbrudt I alt Note: Tallene er trukket i Kilde: UV-Vej UU-indsats De unge årige, som ikke er aktive enten gennem uddannelse, job eller anden uddannelsesrettet aktivitet, vejledes af ungevejledere i Team Ung i Uddannelse. Vejledningsindsatsen har til formål at klæde de unge på til at foretage et kvalificeret valg eller omvalg af uddannelse. I Team Ung i Uddannelse prioriteres en god overlevering fra grundskolevejlederen til ungevejlederen, når den enkelte unge afslutter folkeskolen. Herved sikres en indsats, der går på tværs af mål- og medarbejdergrupper, således relevant information ikke går tabt. Unge som ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende uddannelse, tilbydes en erhvervsgrunduddannelse, kaldet EGU 8. UU vurderer, hvorvidt en ung er i målgruppen for at få en EGU. Uddannelsen er toårig og bestående af en individuel sammensætning af uddannelse og virksomhedspraktik for den enkelte unge. Uddannelsen siger mod at give umiddelbar adgang til erhvervsuddannelse eller beskæftigelse. Udover de årige tilbydes uddannelsen også til årige, som falder indenfor den beskrevne målgruppe. Unge som af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, tilbydes ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, kaldet STU 9. UU vurderer, hvorvidt en ung er i målgruppen for at få en STU. Målet for den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til fortsat uddannelse og beskæftigelse. Team Ung i Uddannelse deltager desuden i det tværgående koordinerende ungeteam, der samarbejder på tværs af forvaltninger i Varde Kommune for at sikre en helhedsorienteret og tværgående indsats for unge før og efter de er fyldt 18 år. 5 Forberedende aktiviteter dækker over ophold på produktionsskole, vejledning og opkvalificering, andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU, danskuddannelse og VUC. 6 Midlertidige aktiviteter dækker over fritagelse for uddannelsespligt (jf. vejledningsloven), højskoleophold, ophold i udlandet, foranstaltning på fuld tid (jf. serviceloven), afsluttet grundforløb på EUD, sygdom og LOP. 7 Kategorien afbrudt dækker over unge, der har afbrudt 10. klasse, erhvervsuddannelse eller gymnasium. 8 Lovgrundlag: lovbek. nr. 987 af 16/ Lovgrundlag: lovbek. nr af 23/ Side 4 af 10

5 Jobcenterindsats Jobcentret er forpligtet til at tilbyde virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år, hvor de eksisterende tilbud under serviceloven ikke er tilstrækkelige også kaldet minilab. Unge årige, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, kan desuden tilbydes vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik 10. Udover disse lovbestemte indsatser er Jobcenter Varde i gang med at implementere andre tilbud for at forstærke indsatsen for de årige og dermed forebygge tilgangen til uddannelses- og kontanthjælp. Jobcentret har købt otte pladser på den lokale produktionsskole til unge, som ikke kan optages på produktionsskolen på almindelige vilkår. Herved kan unge, som har været på produktionsskolen i et ordinært forløb og som kan have gavn af at fortsætte på skolen, få forlænget deres ophold. Øvrige unge som ikke tilhører målgruppen for ordinære produktionsskoleelever eksempelvis unge over 25 år kan ligeledes få mulighed for at få et forløb på produktionsskolen. De otte pladser på produktionsskolen er under indfasning og forventes at være fuldt besatte fra 1/ Det er endvidere besluttet at igangsætte en coachordning, som unge i alderen år kan få adgang til. Ordningen udspringer af et ønske om at imødegå det stigende antal unge med psykiske udfordringer, som jobcentret er i berøring med. Formålet med coachordningen er, at de unge bliver i bedre stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse gennem nedbrydning af psykiske sårbarheder, som udgør barrierer i forhold til uddannelse. Ordningen implementeres i løbet af sommeren Unge årige Unge årige som på grund af en ændring i deres forhold eksempelvis arbejdsløshed, sygdom, graviditet, separation eller skilsmisse ikke er i stand til at forsørge sig selv, kan søge om uddannelses- eller kontanthjælp. De unges alder og uddannelsesniveau afgør, hvilken af de to ydelser, de kan søge om. Hvor uddannelseshjælp er målrettet unge i alderen år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse 11, er kontanthjælp målrettet mod unge årige som har en erhvervskompetencegivende uddannelse. For borgere på uddannelseshjælp er målet i indsatsen således først og fremmest uddannelse, mens det for borgere på kontanthjælp er beskæftigelse. De unge årige på uddannelses- eller kontanthjælp fordeler sig således: 10 Lovgrundlag: lovbek. nr. 990 af 12/ En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (EGU) eller en videregående uddannelse. Folkeskolen og gymnasiale uddannelser er eksempelvis ikke erhvervskompetencegivende uddannelser. Side 5 af 10

6 Unge under 30 år fordelt på uddannelses- og kontanthjælp i Jobcenter Varde. Antal Uddannelseshjælp Uddannelsesparat 174 Aktivitetsparat 217 Kontanthjælp Jobparat 16 Aktivitetsparat 19 I alt 426 Note: Tallene angiver det gennemsnitlige antal unge i de enkelte visitationskategorier beregnet på baggrund af månedsvise opgørelser over de aktuelle antal. Kilde: Jobcenter Varde For de årige unge gælder en række lovbestemte tilbud, herunder diverse afklarende og opkvalificerende forløb 12 samt særlige uddannelser i form af den førnævnte erhvervsgrunduddannelse og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. I det følgende gennemgås først indsatsen for unge på uddannelseshjælp, hernæst indsatsen for unge på kontanthjælp. Unge på kontanthjælp De årige unge på kontanthjælp er opdelt i to grupper, hhv. de jobparate og de aktivitetsparate. De jobparate De jobparate unge har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Alle mødes med klare krav og forventninger. Unge, der har behov for kontanthjælp, fordi de i en periode ikke kan forsørge sig selv, skal have ret til hjælp og den nødvendige støtte til at komme i job. De skal samtidig have pligt til at leve op til de krav, der stilles for at modtage hjælpen - herunder at søge job aktivt, dvs. bredt, intensivt og realistisk og løbende dokumentere deres jobsøgning. Samtalerne i kontaktforløbet skal understøtte den jobparates egen aktive jobsøgning. Efter visitationssamtalerne, skal der afholdes individuelle jobsamtaler tilpasset den enkeltes behov og mindst fire gange inden for 12 kalendermåneder. Kommunen skal under samtalerne med udgangspunkt i den jobparates joblog m.v. følge op på, om den enkelte søger job tilstrækkeligt bredt, intensivt og realistisk. Er det ikke tilfældet, skal kommunen stille krav til den enkelte om jobsøgningen, herunder pålægge personen at søge konkrete job eller formidle personen til konkrete ledige job. Tilbud efter beskæftigelsesloven er nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskud. Endvidere henvisning til læse-, skrive- eller regnekurser. De aktivitetsparate De aktivitetsparate unge har ligeledes en erhvervskompetencegivende uddannelse, men har behov for en indsats for at få mulighed for at blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. 12 Lovgrundlag lovbek. nr. 990 af 12/ Side 6 af 10

7 Unge aktivitetsparate på kontanthjælp har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at den unge får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Kommunen skal tilbyde den unge en koordinerende sagsbehandler, umiddelbart når den unge vurderes som aktivitetsparat. Den koordinerende sagsbehandler følger den unge gennem hele forløbet indtil den unge er jobparat. Tilbud til målgruppen er læse-, skrive- og regnekurser samt virksomhedspraktik eller løntilskud. Endvidere tilbud, hvor den jobrettede indsats understøttes af en individuel og håndholdt indsats forhold til den enkelte unge. Endvidere anvendes mentorstøtte i høj grad til unge aktivitetsparate. Unge på uddannelseshjælp De årige unge på uddannelseshjælp opdeles i tre grupper; hhv. åbenlyst uddannelsesparate, øvrige uddannelsesparate og aktivitetsparate. Samtlige unge får et uddannelsespålæg dvs. den enkelte unge pålægges at finde relevante uddannelser, søge om optagelse og starte uddannelse. Det bemærkes, at Jobcenter Varde fra sommeren 2015 sandsynligvis vil opleve en stigning i antallet af unge, der søger om uddannelseshjælp. Dette skyldes erhvervsskolereformens nye krav til erhvervsskolerne såsom karakteradgangskrav og begrænsning i antallet af gange, en ung kan påbegynde en erhvervsuddannelse. De åbenlyst uddannelsesparate De åbenlyst uddannelsesparate er de mest ressourcestærke af de unge, da de ikke har barrierer, som udgør et problem i forhold til at starte uddannelse. De forventes derfor at kunne påbegynde uddannelse indenfor tre måneder. Indtil de starter uddannelse skal de være jobsøgende og aktiveres i nyttejob efter perioden på tre måneder. De øvrige uddannelsesparate De øvrige uddannelsesparate vurderes med den rette støtte og aktive indsats at kunne påbegynde en uddannelse indenfor et år. Indsatsen i løbet af året består typisk af vejledning, opkvalificering, uddannelsesafklaring og håndholdt støtte i dagligdagen. Jobcenter Varde tilbyder bl.a. brobygningsforløb til erhvervsuddannelser, som sigter mod i et uddannelsesmiljø at opkvalificere de unges faglige, sociale og personlige kompetencer og herefter udsluse dem på ordinære erhvervsuddannelser. Projektet har med stor succes været i gang siden 2013 og fortsættes i Herudover kan de øvrige uddannelsesparate tilbydes mentorvejledning gennem Team Ung i Uddannelses uddannelsesmentorer. Tilbuddet gives både til unge på uddannelseshjælp samt unge, der påbegynder en uddannelse og er i risiko for at falde ud og overgå til forsørgelse. Øvrige uddannelsesparate med psykiske sårbarheder samt unge optaget på uddannelse med risiko for frafald tilbydes desuden også coachende samtaler med en psykolog. Øvrige uddannelsesparate kan endvidere også tilbydes en af de førnævnte ekstra produktionsskolepladser. Side 7 af 10

8 De aktivitetsparate De aktivitetsparate er de mest ressourcesvage af ungegruppen og vurderes ikke at kunne påbegynde en uddannelse efter en etårig indsats. Disse unge har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end et år. De modtager en tværgående indsats og får tildelt en koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for, at indsatserne koordineres på tværs af forskellige forvaltninger i Varde Kommune. Indsatsen for den unge tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes situation og udfordringer og kan bestå af mentorstøtte, virksomhedspraktik, løntilskud, læse-, skrive- og regnetest samt vejledning og opkvalificering. Disse unge har, på samme vis som de øvrige uddannelsesparate, mulighed for at få coachende samtaler med en psykolog samt et forløb på produktionsskolen via en af de ekstra indkøbte pladser. Visitation af øvrige uddannelsesparate og aktivitetsparate Efter ca. et års implementering af kontanthjælpsreformen og dannelsen af Team Ung i Uddannelse, er det relevant at undersøge, hvorvidt visitationen til de forskellige målgrupper foregår hensigtsmæssigt. Den gennemsnitlige varighed for de to målgrupper giver et billede af, hvorvidt visitationen er i overensstemmelse med den tidsmæssige afgrænsning af de to målgrupper, hhv. indenfor et år for øvrige uddannelsesparate og over et år for aktivitetsparate. I forbindelse med BDO s analyse af Borger og Arbejdsmarked i 2014, blev den gennemsnitlige varighed blandt aktivitetsparate målt til 20 uger. Dette tal baserer sig på udtræk fra januar til juli uger er markant under målgruppens afgrænsning i forhold til, at aktivitetsparate bør have et behov for en indsats, der strækker sig længere end et år. Det er imidlertid vigtigt at understrege i denne henseende, at målgrupperne på uddannelseshjælp oprettedes 1. januar 2014, hvorfor disse borgere i juli 2014 højst kunne have haft en varighed på omkring 30 uger. De aktuelle tal på området trukket i februar 2015 viser en markant stigning i den gennemsnitlige varighed blandt aktivitetsparate. Aktivitetsparate er gennemsnitligt i Jobcenter Varde i 48 uger. Det bemærkes, at dette tal sandsynligvis er højere og over 52 uger idet tallet ikke tager højde for borgere, hvis forløb startede før 1. januar Øvrige uddannelsesparates gennemsnitlige varighed målt i februar 2015 er desuden 25 uger. Samlet set peger dette på, at de uddannelsesparate i Jobcenter Varde har behov for en indsats af en varighed på under et år, mens de aktivitetsparates behov ligger over et år. Det er dog på nuværende tidspunkt svært at vurdere præcist, hvor mange uger den gennemsnitlige indsats går udover det første år. En varighed af eksempelvis 53 uger, lægger op til en vurdering af, hvorvidt flere aktivitetsparate bør visiteres uddannelsesparate. Tallene viser imidlertid, at 56 procent af de aktivitetsparates forløb startede før 1. januar 2014 og således kan have en længere varighed end det angivne. Dette tyder på, at de aktivitetsparate i overensstemmelse med afgrænsningen af målgruppen har behov for en indsats over et år. Sammenlignes Jobcenter Varde med de øvrige jobcentre i klyngen, befinder Jobcenter Varde sig ét procentpoint over den gennemsnitlige andel uddannelsesparate i klyngen Udover Jobcenter Varde består klyngen af følgende jobcentre: Holstebro, Sorø, Samsø, Brønderslev, Viborg, Side 8 af 10

9 Andel uddannelses- og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Jobcentre i klyngen Øvrige uddannelsesparate Aktivitetsparate Holstebro 26 % 74 % Sorø 27 % 73 % Samsø 27 % 73 % Brønderslev 34 % 66 % Viborg 35 % 65 % Ærø 35 % 65 % Herning 39 % 61 % Varde 42 % 58 % Faaborg-Midtfyn 43 % 57 % Kerteminde 45 % 55 % Faxe 47 % 53 % Vejen 52 % 48 % Struer 61 % 39 % Skive 64 % 36 % Gennemsnit for klyngen 41 % 59 % Kilde: Jobindsats Note: Tallene dækker over et beregnet gennemsnit fra januar til december Jobcenter Varde placerer sig således i midten af felten og tenderer til at visitere flere uddannelsesparate end syv andre jobcentre i klyngen. Nedenstående to tabeller viser desuden et stort flow i de to målgrupper i Over året er 492 unge blevet visiteret uddannelsesparate samtidig med, at 493 unge uddannelsesparate har afsluttet deres forløb i jobcentret. Udvikling i sagsantal blandt uddannelsesparate Tilgang Afgang Difference Antal personer Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Kilde: Jobcenter Varde Nedenstående tabel viser samme udvikling blandt de aktivitetsparate. 149 sager blev startet i 2014 samtidig med, at 149 sager blev lukket. Ærø, Herning, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Faxe, Vejen, Struer og Skive (kilde: Jobindsats). 14 Tallet angiver det gennemsnitlige antal uddannelsesparate unge i Side 9 af 10

10 Udvikling i sagsantal blandt aktivitetsparate Tilgang Afgang Difference Antal personer Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Kilde: Jobcenter Varde Ser man nærmere på, hvilke årsager, der ligger bag de lukkede sager i 2014, fås nedenstående tabel. Afslutningsårsager blandt uddannelseshjælpsmodtagere Afslutningsårsag Uddannelsesparate Aktivitetsparate I alt Målgruppeskift Ordinær uddannelse Flyttet Ordinær arbejde Manglende medvirken Manglende reaktion på henvendelse Manglende rådighed Fængsel Fejloprettet Formue Førtidspension Sygdom Udvandret Rotationsvikar Barsel/adoption Andet Kilde: Jobcenter Varde Note: Tabellen baserer sig på perioden 1. januar til 31. december Tabellen viser, at mange unge på uddannelseshjælp skifter målgruppe i jobcentret. Det bemærkes, at samtlige aktivitetsparate starter med at blive visiteret uddannelsesparate de første tre måneder, hvilket kan forklare en del af disse målgruppeskift. 65 af de uddannelsesparate er gået i beskæftigelse i løbet af Dette tal kan bl.a. være udtryk for, at nogle unge ikke ønsker at få en uddannelse, men hellere vil arbejde. Tallene kan dog også være udtryk for åbenlyst uddannelsesparate, som finder et arbejde i perioden frem til uddannelsesstart. Tabellen viser samtidig, at en stor andel af de unge overgår til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet og peger således på, at indsatsen for de to målgrupper virker efter hensigten. Side 10 af 10

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 24. august 2015 Lasse Vej Toft KL s analyseenhed og Lone Englund Stjer, Center for Vækst og Beskæftigelse 28-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

UNGE på KANTEN. Karl Schmidt AMK Midt Nord

UNGE på KANTEN. Karl Schmidt AMK Midt Nord UNGE på KANTEN Karl Schmidt AMK Midt Nord 1 2 Statsminister Lars Løkke Rasmussen: Vi har begået et kollektivt uddannelsessvigt Masser af gode viljer. Man må bare konstatere at på trods af det er det sket

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Til Byrådsservice Side 1 af 1 Svar på 10-dages forespørgsel fra Medlem af Beskæftigelsesudvalget Lene Horsbøl (V) vedrørende Uddannelseshjælp og Nyttejob SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste til systematisk planlægning af implementeringen af kontanthjælpsreformen Indholdsfortegnelse Visitation og kontaktforløb jobparate o. 30 år og

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Reformbølgen ruller. Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform. Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform

Reformbølgen ruller. Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform. Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform Konference om Ungestrategi 2. april 2013 Reformbølgen ruller Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform På tegnebrædtet Erhvervsskole reform

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen Juni 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING.... UDVIKLINGEN PÅ KONTANTHJÆLPSOMRÅDET.... HVAD INDEHOLDER

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Nedenstående er en oversigt over de indsatser, som Jobcenter Varde har til unge uden erhvervskompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN. Temadrøftelse om unge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN. Temadrøftelse om unge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Temadrøftelse om unge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BORGERE I BIF FORDELT PÅ YDELSE OG ALDER Ca. 8.000 unge (16-29 år) helårspersoner i 2014 (ex.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Udfordringer og muligheder

Udfordringer og muligheder Udfordringer og muligheder Unge temadag 24/6 2013 Karl Schmidt 24.000 unge på offentlig forsørgelse i Syddanmark Antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse i Syddanmark eks. fleksjob 30.000 Over halvdelen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere