At bo i en almen bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At bo i en almen bolig"

Transkript

1 At bo i en almen bolig

2 2

3 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer. Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Boligerne er opført i samarbejde med kommunen, som også kan disponere over hver fjerde lejlighed til kommunens boligsociale forpligtelser. Lejen er omkostningsbestemt. Det vil sige, at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år. Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske midler ikke kan bruges andre steder i boligorganisationen. 3

4 En særlig forpligtelse Det almene byggeri er for alle, men har særlige sociale forpligtelser over for de befolkningsgrupper, der har særlige boligbehov. Det gælder f.eks. unge under uddannelse og andre unge, der har boligproblemer, ældre og handicappede, enlige med børn og flygtninge samt mennesker, der skal genhuses i forbindelse med byfornyelsen. Denne udlejningspolitik tilstræber en forbedring af boligforholdene og en integration af de forskellige befolkningsgrupper. 4

5 Beboerne bestemmer Det almene byggeri arbejder efter de love og bekendtgørelser, der er vedtaget af Folketinget og udarbejdet i By- og Boligministeriet. Lovgivningen har også fastlagt, hvordan beboerdemokratiet skal virke, og det fastslås, at beboerne har det afgørende ord i den daglige drift. Derfor har beboerne fuld indsigt i, hvad deres husleje bruges til, og det er beboerne, som vedtager budgettet. Det vil sige, at de træffer afgørelse om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer, der skal foretages. Beboerne fastlægger også regler om fælles områder som beboerlokaler, vaskerier, legepladser, de grønne områder og mange andre ting i hverdagslivet i boligafdelingen. Der indkaldes ofte til flere møder, hvis større spørgsmål skal drøftes, og der kan holdes urafstemning om større forbedringsarbejder og lignende udgiftskrævende opgaver. Der arbejdes til stadighed med videreudvikling af beboerdemokratiet, og for at det skal fungere godt, må mange af beboerne i en boligafdeling være aktive. Du opfordres derfor til også at møde frem og deltage i debatten, når der indkaldes til beboermøde. Er der problemer i hverdagen, kan du altid kontakte din afdelingsbestyrelse afdelingsbestyrelsen fungerer som dine tillidsrepræsentanter i boligforholdet. Beboerne vælger af deres kreds en afdelingsbestyrelse, som har den daglige kontakt til administration og bestyrelse i boligorganisationen. Der skal holdes mindst ét årligt møde for beboerne, hvor der forelægges regnskab og behandles budget samt foretages valg. 5

6 Fritid og miljø Beboerne i det almene byggeri skal have de bedst mulige vilkår for at udnytte deres fritid. I mange boligområder er der derfor beboerlokaler eller fælleshuse, hvor beboerne kan mødes til sociale og kulturelle aktiviteter. Hvor der er mulighed for det, prioriteres udearealerne højt, så både børn og voksne har gode mødesteder og plads til udendørsaktiviteter. Således gøres der også en indsats for at gavne og skåne miljøet i boligafdelingerne både af hensyn til økonomien og til beboernes trivsel. Indflytningssyn I forbindelse med din indflytning i din almene bolig, skal du sammen med boligorganisationen gennemgå din nye lejlighed, og der skal udarbejdes en indflytningsrapport, som begge parter skal underskrive. Rapporten indeholder din og boligorganisationens bemærkninger til lejlighedens standard ved indflytningen. De fejl eller mangler, der noteres i indflytningsrapporten, kommer du ikke til at betale for ved fraflytningen. Det sociale samvær som gode fritidsmuligheder giver, og boligområder som beboerne interesserer sig for, er med til at forebygge at sociale problemer opstår. De sociale problemer, der kan opstå, samarbejdes der med kommunen og andre myndigheder om at løse. 6

7 Huslejens beregning Huslejen i det almene byggeri er som nævnt om - kostningsbestemt, og indtægter og udgifter skal balancere. Huslejen består af kapitaludgifter og øvrige driftsudgifter. Kapitaludgifterne er forrentning og afdrag på de lån, der måtte optages, da byggeriet blev opført og eventuelt ved senere ombygninger og forbedringer. I nyere byggeri er der givet særlige tilskud til nedbringelse af kapitaludgifterne. Det er sket gennem en rentesikring eller indekslån med ydelsesstøtte. Disse ordninger indebærer, at kapitaludgifterne stiger langsomt fra år til år i et nøjere fastlagt forhold til pris- og lønudviklingen. ringsarbejder i boligafdelingerne og som støtte til særligt vanskeligt stillede afdelinger. De øvrige driftsudgifter omfatter udgifter til vedligeholdelse af bygningerne og de grønne områder, renovation, vand, forsikringer, lønninger til ejendomsfunktionærer, administration, skatter, fælleslokaler og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Disse variable udgifter stiger efterhånden typisk sammen med priser og lønninger. I det ældre byggeri er kapitaludgifterne de samme år for år, hvis der ikke optages nye lån til bestemte formål. I boliger fra før 1970 betaler beboerne et særligt bidrag til Landsbyggefonden. Bidragets størrelse er fastlagt i lovgivningen og varierer fra bebyggelse til bebyggelse. Disse indbetalinger til Landsbyggefonden bruges som tilskud til forbed- 7

8 Hjælp til indskud og husleje Beboere i almene boliger har mulighed for at få hjælp til indskud og husleje. Hjælpen fås hos kommunen og består af indskudslån og individuel boligstøtte (boligydelse og boligsikring). Boligselskabernes Landsforening (BL) udsender hvert år pjecer om indskudslån og individuel boligstøtte med almindelig information om reglerne og oplysninger om de aktuelle satser. Begge pjecer kan fås i kommuner og boligadministrationer samt ses på BL s hjemmeside, Man har kun ret til indskudslån og individuel boligstøtte, hvis huslejen er under halvdelen af indkomsten. Foto: Peter Elmholt 8

9 Indskudslån ydes med særlig lav rente. Kommunen har kun pligt til at yde indskudslån, hvis indkomsten er særligt lav og boligen er taget i brug efter 1. april Kommunen har ikke pligt til at yde indskudslån, hvis man har en vis formue, hvis den finder ens nuværende bolig god nok, og hvis man ikke har afviklet gæld på et tidligere indskudslån. Kommunen kan i andre tilfælde vælge af yde lån eller stille garanti for lån i et pengeinstitut. Indskudslån skal søges før indflytningen. Der findes særlige ansøgningsblanketter. Individuel boligstøtte omfatter alle slags lejede lejligheder og fås alt efter husstandsindkomst, husleje, boligens størrelse og antal beboere i husstanden. Der findes to former for individuel boligstøtte: Boligydelse er for husstande med folke- og førtidspensionister (dog ikke personer, der har søgt om førtidsspension efter 1. januar 2003) Boligsikring er for øvrige husstande, herunder efterlønnere) Individuel boligstøtte kan først fås, når der er søgt om den. Der findes særlige ansøgningsblanketter. Der kan også søges om individuel boligstøtte på hjemmesiden hvor man også har mulighed for at beregne den støtte, man i givet fald er berettiget til. 9

10 Råderet Råderet betyder, at du har ret til at lave en række forbedringer af din bolig, som du ikke skal retablere, når du flytter. Du skal selv betale, men flytter du inden 10 år, har du ved visse forbedringer normalt ret til at få udbetalt en godtgørelse af boligorganisationen. Derudover kan du foretage visse forandringer i din bolig, som du heller ikke skal retablere ved fraflytningen. Eksempler på forbedringer, som du har ret til at lave uden godkendelse: Nyt og eventuelt større køkken og bad, energibesparende foranstaltninger (f.eks. forsatsruder) ressourcebesparende arbejder (f.eks. vandbesparende toiletter) og tekniske installationer (f.eks. elinstallationer). Hvis du vil bytte Hvis du vil bytte lejlighed med en anden familie, kan det ske uden særlige krav til din husstands størrelse eller sammensætning. Det gælder også, hvis du ønsker at bytte med en familie i en privat lejerbolig. Bor du som enlig for eksempel i en fireværelsers lejlighed, så kan du bytte med et ægtepar uden børn, der bor i en privat toværelsers lejerbolig. I ungdoms- og ældreboliger kan bytte normalt kun ske til andre i den berettigede personkreds. Alle forbedringer og forandringer skal anmeldes skriftligt til boligorganisationen, før arbejdet udføres. Det gælder også for de forbedringer, som du har ret til at lave uden godkendelse 10

11 Hvis du vil flytte Hvis du ønsker at flytte til en anden bolig, har du som beboer i det almene byggeri særlig fortrinsret til at komme i betragtning til andre boliger i afdelingen eller inden for boligorganisationen. Hvis du vil flytte, er det selvfølgelig af betydning at få at vide, hvad der sker med det indskud, du har betalt ved indflytningen. Beboerindskuddet er en del af finansieringen af byggeriet, men det er samtidig en sikkerhed for udgifter til istandsættelse ved fraflytningen. i forhold til boperiodens længde. Det kan også forekomme, at der ikke skal foretages istandsættelse ved fraflytning i en normalt vedligeholdt lejlighed, hvis den har en såkaldt vedligeholdelseskonto. Hvis der er tale om misligholdelse eller direkte hærvær k af boligen, skal der dog altid betales for skaderne. Boligorganisationen kan give dig oplysninger om, hvilken vedligeholdelsesordning der gælder i din boligafdeling. Ved flytningen skal hele det oprindelige indskud efter loven udbetales til beboeren, men der kan fratrækkes udgifter til den nævnte istandsættelse. Det er imidlertid blevet lettere og billigere at flytte fra en almen bolig. Der er vedtaget særlige regler for istandsættelse ved fraflytning efter forsla g fra Boligselskabernes Landsforening. Det betyder, at der sker en fordeling af udgiften til istandsættelse mellem fraflyttere og boligafdelingen 11

12 Beboerklagenævn Bliver man uenig med sin boligorganisation, kan man klage til beboerklagenævnet. Det skal ske skriftligt og det koster 116 kr. Prisen pristalsreguleres hvert år. Muligheden for at klage til et beboerklagenævn er forholdsvis ny, og har bl.a. til formål at få uenigheder afgjort så hurtigt som muligt. De problemer, som beboerklagenævnet kan behandle er: Varsling af huslejeforhøjelser (det vil sige overholdelser af tidsfrister, og ikke huslejens størrelse) Boligens standard ved indflytningen Vedligeholdelse og istandsættelse (f.eks. kan man klage over en flytteopgørelse, hvis man er utilfreds med boligorganisationens opgørelse) Installationer og forbedringer af det lejede (råderet m.m.) Tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum Betaling af varme og vand Lejerens betaling til fællesantenner Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet Husordensovertrædelser Lovligheden af de beslutninger, som er truffet af beboerdemokratiet (det vil sige om de beboerdemokratiske regler er overholdt) Afslag på anvisning af en ledig bolig Beboerklagenævnet kan træffe følgende afgørelser: Afgøre om en klager har ret Erklære om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig 12

13 Sende en advarsel til en beboer Give en beboer en betinget opsigelse (det vil sige, at opsigelsen kun kan føres ud i livet, hvis vedkommende gentager sin forsyndelse) Når beboerklagenævnet har modtaget en klage, skal modparten senest en uge efter informeres om klagen. Herefter har modparten normalt en frist på to uger til at svare nævnet på klagen. Derefter har beboerklagenævnet fire uger til at afgøre sagen. Det vil sige, at der normalt vil gå syv uger, fra klagen er modtaget af beboerklagenævnet, til nævnet udtaler sig om sagen. I beboerklagenævnet sidder der tre personer. Formanden er jurist og er udpeget af statsamtet. De to øvrige personer har en særlig viden om almene boligforhold og er udpeget af kommunalbestyrelsen. Den ene efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og den anden efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen. Nævnet kan foretage besigtigelse med mindst en uges varsel til sagens parter. Det kan også indkalde parterne til at afgive forklaring. Hvis klagen drejer sig om en husordenssag, skal en person med særlig viden om sociale forhold indtræde i nævnet. Denne person har ikke stemmeret. I husordenssager kan nævnet indkalde andre end parterne til at afgive forklaring. Men hvis du vil klage over andre lejere, der ikke overholder husordenen, skal du først klage til boligorganisationen. Boligorganisationen har en frist på fire uger til at give den pågældende lejer en advarsel. Hvis din henvendelse til boligorganisationen ikke hjælper, kan du klage til beboerklagenævnet. Alle, der er part i sagen, har ret til at indbringe nævnets afgørelser for boligretten, efter at sagen har været behandlet af beboerklagenævnet. 13

14 Boligselskabernes Landsforening er det almene byggeris interesseorganisation. Næsten alle almene boligorganisationer er medlemmer. BL arbejder for beboernes interesser og en styrkelse af den almene boligsektor. Landsforeningen tjener også som rådgiver for medlemmerne, forestår kursus- og anden oplysningsvirksomhed og meget andet. Som beboer får du Beboerbladet ind ad døren fire gange om året. Det orienterer om den seneste boligpolitiske udvikling af interesse for din boligsituation og en række andre emner. Boligselskabernes Landsforenings ledelse vælges i 11 kredse og på foreningens repræsentantskabsmøde, hvor tillidsfolk fra det almene byggeri samles. Repræsentantskabet vælger i lige år en formand og en næstformand, der også er formand og næstformand for bestyrelsen. Ved at deltage i det beboerdemokratiske arbejde kan du følge og præge landsforeningens arbejde, og hvis du ønsker yderligere oplysninger om det, kan du rette henvendelse til: Boligselskabernes Landsforening Studiestræde 50, 1554 København K. Tlf , Det almennyttige boligbyggeri skiftede navn til alment boligbyggeri ved en lovændring i Derfor hedder det nu»almene boliger«og»at bo alment«. Samtidig blev alle almennyttige boligselskaber og boligforeninger omfattet af fællesbetegnelsen almene boligorganisationer. I dag er der cirka 710 almene boligorganisationer. De har bygget godt boliger i omkring boligafdelinger fordelt over hele landet. 14

15 Boligselskabernes Landsforening har ud over denne pjece også udgivet pjecer om: Boligydelse og boligsikring Lån til indskud Råderet Penge til lejligheden Istandsættelse ved fraflytning Boligbytte og fremleje Beboerklagenævn Disse pjecer kan fås på din boligorganisations kontor 15

16 Boligselskabernes Landsforening, Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax , Foto: Leonard Fradelizio Tryk: Quickly Tryk A/S

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere