RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister"

Transkript

1 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej Maribo Tlf Fax RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister Hvis du er pensionist eller efterlønner med ejerbolig, kan du overveje at indefryse grundskylden. Ud over ejendomsværdiskat skal du betale grundskyld til den kommune, hvor din bolig ligger. Grundskylden bliver beregnet af grundværdien af din ejendom. Grundskyldspromillen ligger mellem 1,6 pct. 3,4 pct. Grundskylden er ikke omfattet af skattestoppet, som ejendomsværdiskatten er. Grundskylden kan stige 5 pct. om året, og i flere kommuner er grundskylden allerede højere end ejendomsværdiskatten. Lad arvingerne betale Som pensionist eller efterlønner kan en udgift til grundskyld på f.eks kr. om året godt mærkes. Men her yder lovgivningen en hjælpende hånd. Du kan nemlig til enhver tid søge om lån til beta

2 Det koster tinglysningsafgift på kr. + 1,5 pct. variabelt gebyr af pantebrevets hovedstol. Disse udgifter betaler komling af din grundskyld (indefrysning). Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger. På den måde kan du faktisk overlade udgiften til dine arvinger. Hvad kræves der? For at få indefrosset grundskylden skal du eller din ægtefælle være fyldt 65 år eller være gået på efterløn/pension og have fast bopæl i Danmark. Du kan få lånet (indefrysningen), uanset hvad du tjener, eller hvor stor din formue er. I nogle kommuner kan man endda også indefryse udgifter til vej- og kloakbidrag og renovation. Det kan du få oplyst hos kommunen. Hvad koster det? Kommunen låner dig penge til at betale din grundskyld. Som sikkerhed herfor kræver kommunen at få pant i din ejendom i form af et pantebrev. munen. Lånet skal først tilbagebetales den dag, du sælger boligen. Lånet forrentes med en meget lav rente. Renten er halvdelen af Nationalbankens diskonto. Det giver i 2007 en rentesats på under 2 pct. billigere lån kan man vist ikke få andre steder. Kontakt din revisor, hvis du vil høre mere om indefrysning af grundskyld. Revisor kan være behjælpelig med at sende en ansøgning til kommunen. Ny arvelov En ny arvelov træder i kraft pr. 1. januar Loven indeholder væsentlige ændringer af fordelingen af arv mellem ægtefæller og børn. Den nye arvelov giver også den enkelte bedre mulighed for at disponere over sin formue ved at lave et testamente. Endelig giver loven ugifte samlevende mulighed for at arve hinanden ved at oprette testamente. Ægtefæller uden testamente Ægtefæller, der ikke har skrevet testamente, bliver med den nye arvelov bedre stillet. I og med at tvangsarven hæves til 1/2 mod den tidligere 1/3 bliver den efterladtes arveretlige stilling forbedret. Herudover kan ægtefæller forlods udtage kr. af formuen mod de tidligere kr. Tvangsarv og testamente Den ny arvelov giver den enkelte bedre mulighed for at disponere over sin formue ved at oprette et testamente. Tvangsarv til en efterladt ægtefælle og børn sættes ned fra 1/2 til en 1/4 af formuen. Således kan en person testamentere 3/4 af sin formue til anden side. Se illustration 1. Ægtefæller med testamente Har ægtefællerne almindeligt formuefællesskab (fælleseje), kan den efterladte beholde 15/16 af den samlede formue mod tidligere 5/6. Se illustration 2. Hvis ægtefællerne har særeje, kan de nu sikre sig, at den efterladte ægtefælle kan beholde 7/8 af formuen mod de hidtidige 2/3. Ugifte samlevende kan sikre hinanden For ugifte samlevende er den ny arvelov interessant, idet de kan oprette et udvidet samlevertestamente og dermed gensidigt arve hinanden. Den efterladte kan på den måde beholde op til 7/8 af formuen. Det forudsætter dog, at de samlevende har haft fælles bopæl i mindst to år før et dødsfald. Samlevende kan stadig ikke sidde i uskiftet bo, og de skal fortsat betale arveafgift, hvis de arver hinanden. Generationsskifte Den ny arvelov giver også bedre mulighed for at generationsskifte en virksom- hed, idet den enkelte kan disponere over mere af sin formue. En virksomhedsejer med to børn kan f.eks. testamentere 3/4 (virksomheden) til det ene barn, mens det andet barn blot modtager tvangsarven på 1/4. Få dit testamente gennemgået De gamle testamenter er begrænset af, at den enkelte kunne disponere over 1/2 af sin formue. Pr. 1. januar 2008, når den nye arvelov træder i kraft, kan den enkelte disponere over 3/4 af sin formue. Hvis du har skrevet testamente og vil benytte dig af de nye regler, skal du have ændret dit testamente. 2

3 Tvangsarv Testamente Illustration 1 Tvangsarv og testamente Tvangsarv Ved tvangsarv forstås den arv, der ikke kan berøves arvinger ved testamente. Uskiftet bo Den efterladte ægtefælle betaler ingen penge til de øvrige arvinger - boet skiftes ikke. Den efterladte kan kun sidde i uskiftet bo, hvis børnene er fællesbørn, og hvis afdøde ikke havde fuldstændigt særeje. Illustration 2 Testamente: Ægtefællers samlede formue Tvangsarv ægtefælle 1 (længstlevende) Tvangsarv børn Bodel ægtefælle 1 (længstlevende) Afdødes testamente ægtefælle 2 FAKTA Illustration 2 viser, hvordan ægtefæller med formuefællesskab ved testamente kan sikre, at den efterladte ægtefælle beholder 15/16 af den fælles formue. Det er især interessant, hvis en af ægtefællerne har særbørn, som man ikke kan sidde i uskiftet bo med. 3

4 Overgangssaldo Udbytter og aktieavancer skal fremover beskattes med op til 45 pct. Som aktionær og anpartshaver kan du måske spare skat ved at opgøre en overgangssaldo. Aktionærer har mulighed for at opgøre en overgangssaldo pr. 1. januar Overgangssaldoen opgøres således: Børsnoterede aktier Aktiens kursværdi 1. januar 2007 med fradrag af anskaffelsessummen. Unoterede aktier Selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret 2006 med fradrag af anskaffelsessummen. Aktionærens overgangssaldo nedbringes i takt med, at aktionæren modtager aktieindkomst. Så længe der er resterende beløb på overgangssaldoen, beskattes aktieindkomsten med maksimalt 43 pct. i stedet for de 45 pct., der nu gælder for aktieindkomst over kr. Ændring af regnskabspraksis En række unoterede selskaber har mulighed for at øge deres overgangssaldo i forbindelse med, at ledelsen aflægger årsrapport for Det kan ske ved at ændre regnskabspraksis efter reglerne i årsregnskabsloven, så f.eks. ejendomme opskrives til dagsværdi. Stigningen i selskabets egenkapital som følge af praksisændringen kan lægges til aktionærens overgangssaldo. Dermed er der mulighed for at modtage større aktieudbytte til maksimalt 43 pct. beskatning. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Spørg din revisor om muligheder og omkostninger ved at ændre regnskabspraksis. Aktieindkomst Beskatning pct pct. Over pct. 4

5 Regnskabets time Det er tid til at gøre status, hvis din virksomheds regnskabsår udløber ved årsskiftet. Tilgodehavender Du skal opgøre og bogføre, hvad du har til gode hos dine kunder. Opgørelsen skal indeholde navn, adresse og beløb for hvert enkelt tilgodehavende tjek, at de bogførte beløb er korrekte. Du skal også opgøre det, som du har til gode hos meget langsomme betalere, og sager, du evt. har sendt til inkasso. Din revisor skal bruge din virksomheds bilag, afstemninger og kontoudtog for at udarbejde årsrapport og skatteregnskab. Hvis du leverer grundmaterialet i en god kvalitet, går det hele lidt nemmere. Tag en snak med din revisor om, hvordan I bedst tilrettelægger tingene, og hvilke materialer din revisor har brug for. Under alle omstændigheder er det en god ide at gøre følgende: Inventar og driftsmateriel Tag kopi af årets købsfakturaer på beløb over grænsen for straksafskrivninger beløbet er kr. (ekskl. moms). Varelager Du skal opgøre dit varelager ved fysisk optælling. Du skal kunne dokumentere varelagerets størrelse og sammensætning med en optællingsliste, hvor hver enkelt vare fremgår med antal og stykpris (indkøbspris). Igangværende arbejder Igangværende arbejder skal også opgøres. Du skal kunne gøre rede for, hvordan hvert enkelt arbejde er opgjort og værdiansat. Husk, du skal opgøre værdien af materialeforbrug, lønninger og acontoavancer. Gæld Du skal opgøre og bogføre virksomhedens gæld til leverandører og andre kreditorer. Opgørelsen skal indeholde navn, adresse og beløb for hver enkelt kreditor tjek, at de bogførte beløb er korrekte. Kørsel i specialindrettet varevogn skemaet giver dig et overblik. Kørsel Momsen fratrukket Momsen ej fratrukket Mellem hjem og midlertidigt arbejdssted Lovligt Lovligt Mellem hjem og arbejde som led i en (reel) vagtordning Lovligt Lovligt Mellem hjem og fast arbejdssted Forbudt Lovligt Privat kørsel i tilknytning til erhvervskørsel Forbudt Lovligt under km. pr. år. Over km. pr. år medfører beskatning efter statens takster Privat kørsel i øvrigt Forbudt Beskatning af faktisk brug 5

6 Undgå dårlige betalere Som virksomhedsejer kan du aldrig helt undgå tab, men du kan begrænse nogle af dine tab ved at undersøge dine kunders og samarbejdspartneres økonomiske forhold. Kreditoplysning Den mest benyttede måde at begrænse sine tab på er at undersøge, om kunden har påført andre tab. Hvis det er tilfældet, er risikoen for, at kunden ikke kan eller ikke vil betale, ekstra høj. Kreditoplysningsbureauerne må kun registrere dårlige betalere, hvis de er blevet rykket og er informeret om, at de kan blive registreret, hvis de ikke betaler. En dårlig betaler kan blive slettet af registret, når gælden er betalt. Nogle større virksomheder, som f.eks. grossistvirksomheder, har ofte samarbejdsaftaler med kreditoplysningsbureauer. Har du samarbejde med sådan en virksomhed, kan du måske få adgang til kreditoplysninger billigere end ved at abonnere direkte. Du kan måske helt fravælge kunder, hvor risikoen for tab er meget stor. Den helt store udfordring er dog at forudsige, hvornår tabene vil opstå. CVR-registret På kan du få oplysninger om alle danske virksomheder uanset om de er personligt drevne eller i selskabsform. Du kan også få økonomiske oplysninger om selskaber, da alle selskaber skal offentliggøre deres regnskab. Regnskabstallene koster et gebyr pr. udskrift. Du kan registrere dig som bruger på og abonnere på oplysninger om en bestemt virksomhed. Så får du automatisk besked, når der er nyheder om virksomheden, f.eks. hvis virksomheden får ny direktør. På den måde kan du holde øje med, om der sker ændringer hos dine kunder og samarbejdspartnere. Belåning af bolig Når pengeinstitutterne skal bevilge lån, tager de et kig på ansøgerens boligsituation. Er det ejerbolig eller lejebolig? Er der friværdi? Gennem Den Offentlige Informationsserver er det nu muligt at få oplyst, hvem der ejer en bolig, og vil du vide, hvor meget en bolig er pantsat for, kan du købe en tingbogsudskrift. Kontant betaling Du kan også overveje, om du skal bede dine kunder om at betale kontant. Udfakturer løbende Der er ingen grund til at vente med at fakturere gør det løbende. 6

7 Kortere forældelsesfrister Pas på, at dine fakturaer ikke bliver forældet. Den 1. januar 2008 træder der nemlig nye og meget kortere forældelsesregler i kraft. Med de nye regler forældes dine krav på tilgodehavender generelt efter tre år mod de nuværende fem år. På f.eks. lønkrav gælder der en særlig 5-årig forældelsesfrist. Desuden gælder en absolut 10-årig frist, hvilket i praksis betyder, at selv krav, som fordringshaver ikke har fået kendskab til, forældes efter ti år, regnet fra det tidspunkt, hvor kravet opstod. Som noget nyt forlænges forældelsesfristen for person- og miljøskader dog til 30 år. Der indføres også nye regler om, hvordan forældelsen afbrydes. Overgangsperiode De nye regler gælder alle krav - også krav stiftet før den 1. januar Der er dog indført en 3-årig overgangsperiode, så forældelse tidligst indtræder den 1. januar 2011, medmindre fordringen er blevet forældet både efter de nye og de gamle regler. Afbrydelse af forældelse For at afbryde forældelsen kunne man tidligere nøjes med at minde skyldnerne om, at han eller hun skyldte dig penge. Efter de nye regler kræver afbrydelsen af forældelse, at du: får skyldneren til at erkende, at han eller hun skylder dig penge foretager retslige skridt over for skyldner enten ved inkasso eller udlæg. Betal restskatten Hvis du skylder SKAT penge, kan det betale sig at afregne i god tid. Hvis din restskat er højere end kr., kan du spare 2 pct. i rente ved at afregne med SKAT inden 1. januar Hvis du venter med at betale din restskat til efter den næste frist den 17. marts 2008 er renten på 7 pct. Og denne rente er ikke fradragsberettiget. Skylder du mindre end kr. i restskat, har du lidt længere tid til at tilbagebetale, uden at der løber renter på fristen er den 1. juli

8 Vigtige datoer 2007/2008 December 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 27. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag (store), tegning af livsog pensionsforsikringer, frivillig indbetaling af restskat uden procenttillæg, anmodning om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat Januar 15. Lønsumsafgift 17. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små virksomheder), feriekonto 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige, ATP 25. Moms 31. A-skat og AM-bidrag lønmodtagere (store virksomheder) Februar 11. Moms (mellemstore virksomheder), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små virksomheder) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere Marts 3. Moms (små virksomheder) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små virksomheder) 17. Frivillig indbetaling af restskat over kr. 25. B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoskat selskabsskat, moms 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere Høje krav til revisor Der stilles høje krav til revisor i dag. Registrerede revisorer FRR skal f.eks. følge et etisk regelsæt og deltage i efteruddannelse. Medlemmerne af Foreningen Registrerede Revisorer FRR følger et sæt etiske regler, som bruges af revisorer over hele verden. Reglerne kræver bl.a., at en revisor skal være uafhængig af kunden, før revisor må skrive under på et regnskab eller andre dokumenter. Løbende efteruddannelse Det kræver en høj og opdateret viden at være registreret revisor. Derfor stiller FRR krav om, at alle medlemmerne skal deltage i efteruddannelse. Din revisor holder sin viden ajour ved at deltage i kurser, der omhandler regnskab, revision og skat. På den måde er du sikker på, at din revisor har styr på nye regler. Kvalitetskontrol Alle registrerede revisorer er underkastet kvalitetskontrol, som udføres af Revisortilsynet. Tilsynet holder øje med kvaliteten af revisors ydelser og ser bl.a. på, om revisors arbejde er udført korrekt. Hvis en revisor ikke har et kvalitetssystem, kan tilsynet give en stor bøde. Ansvarsforsikring Loven kræver, at registrerede revisorer er forsikrede, så kunderne kan få erstatning, hvis de lider tab, fordi en revisor begår en alvorlig fejl. Brug en registreret revisor FRR. Så er du sikker på, at etik og viden hos din revisor er i orden. RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Mette Kingod (red.sekretær), Mads Grønnegaard, Henrik Carmel, Jan Brødsgaard, Tommy Jensen, Michael Rugaard, Tina Solem og Gitte Jensen. RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus ISSN X. Redaktionen er afsluttet 24. oktober 2007 Eftertryk er ikke tilladt Foreningen Registrerede Revisorer FRR

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere