En ny kurs til en ny tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny kurs til en ny tid"

Transkript

1 SFU S ØKONOMISKE PAPIR En ny kurs til en ny tid Vedtaget på landsmødet Indledning Selvom samfundets økonomi af mange betragtes som en flyvsk og uhåndterlig størrelse, er dette ikke tilfældet. Hvordan økonomien skal indrettes, er et grundlæggende politisk spørgsmål. Hvordan byrder og goder skal fordeles handler om politik. Det betyder, at økonomiens indretning ikke er et spørgsmål om, hvad der er naturligt men derimod et spørgsmål om magt. Økonomiens indretning er et grundlæggende konfliktspørgsmål. De, der tjener enorme summer på andre menneskers arbejde, vil gerne have en ureguleret økonomi. De kalder en sådan indretning for fri. For det store flertal af almindelige mennesker forbliver disse gyldne løfter om frihed blot ord. Friheden bliver forbeholdt de få og magtfulde. Firmaer udnytter det uregulerede marked til at høste enorme profitter og til at spille arbejdende folk ud imod hinanden. Lønnen presses og arbejdsforholdene forringes. Helt grundlæggende i økonomien eksisterer der således en klar konflikt mellem en lille magtfuld elite, der bliver rige på andres arbejde, og det store flertal af mennesker, der dagligt skaber vækst og værdier i samfundet. I stedet for den nyliberale økonomi, der alene er indrettet til at øge de riges profit, vil vi udvikle en økonomi, der er indrettet til at give almindelige mennesker et bedre liv. Dette kræver et opgør med nyliberalismens frie marked: i fællesskab må vi ændre de rammer økonomien udspiller sig i, så økonomien kommer til at tjene almindelige mennesker og ikke profitten - en menneskenes økonomi. Det er ikke tilfældigt, at vi lige netop i denne tid tager spørgsmålet om økonomiens indretning op. Vi oplever i disse år uhyre angreb på den måde, økonomien er indrettet i vores samfund. Ideen om flad skat og privatisering af den offentlige sektor peger i retning af et ulige samfund med en utryg og ufri hverdag for flertallet af danskerne. Samtidig raser den økonomiske krise i hele verden. Politik ændrer karakter, og klare konflikter træder frem. En klar konflikt mellem de, der vil løse den markedsskabte krise ved at lade markedet styre endnu mere, og vi, der vil ændre grundlaget for den måde, økonomien er indrettet. Dette papir udstikker retningslinjerne for en skattepolitik til gavn for almindelige danskere, en løsning på den økonomiske krise samt bud på, hvordan vi forhindrer den næste. Ligeledes udstikker vi afslutningsvist nogle principper for, hvorledes vi kan få en mere demokratisk økonomi. Papiret tager sit klare udgangspunkt i den nuværende situation og i den nuværende kapitalistiske økonomi. Det er således ikke et oprids af indretningen af det socialistiske samfund. 1.0 Skat og omfordeling Et af de væsentligste områder, hvor vi kan styrke og sikre almindelige mennesker tryghed er gennem den omfordelende skattepolitik. Ud fra et ideal om at de rige skal betale mere i skat og almindelige mennesker skal have flere penge imellem hænderne præsenteres her SFU s bud på en progressiv skattepolitik. Økonomisk Papir side 1 af 7 SF Ungdom

2 1.1 Stabil skat SFU ønsker stabilitet i skatten for danskerne, så de kan planlægge deres økonomi. Men SFU er modstandere af regeringens skattestop. Det forhindrer tilfredsstillende vækst i den offentlige sektor og øger uligheden markant. Regeringens skattestop kvæler det lokale demokrati. Christiansborg skal ikke bestemme kommuneskatten i Lemvig eller Næstved. Det skal de lokalt valgte. Hvis de lokale beboere er utilfredse med skatten i deres kommune, kan de vælge deres politikere efter den overbevisning. 1.2 Opgør med den økonomiske ulighed en solidarisk skattereform Trods 20 års økonomiske vækst er uligheden øget i de 30 industrilande i OECD. Siden 1995 har den rigeste tiendedel i Danmark haft en indkomstfremgang på kr., den fattigste tiendedel under kr. Øget ulighed i samfundet medfører at mennesker udstødes og at gode ressourcer på denne måde spildes. SFU fastholder, at borgerne skal bidrage til velfærden efter evne. Det betyder, at dem med den største løncheck skal betale mest. Vi ønsker øget lighed og vil tilgodese de danske lønmodtagere, som får samfundet til at hænge sammen og skaber væksten. Derfor er fagbevægelsens kamp for højere løn også en afgørende komponent i indsatsen for et lige samfund. I dag betaler danskerne en høj indkomstskat. Almindelige mennesker ser en stor del af deres indtægt gå til staten. Den almindelige dansker kan ikke betale højere skat, men har brug for flere midler for at kunne få enderne til at mødes. Det er et socialistisk mål at sænke skatten på arbejde for almindelige mennesker. SFU står ved, at der skal flere penge i statskassen til velfærd og miljø. Men de skal tages fra storspekulanter, højtlønnede, virksomheder og store miljøsvinere. SFU har en skattepolitik til fordel for danskere, der tjener under kr. De vil få markant flere penge mellem hænderne og bedre velfærd og miljø. Konkret vil vi give følgende skattelettelser til almindelige danskere og forbedringer for lejerne: - Grænsen for topskat hæves, så almindelige mennesker fritages fra at betale en skat tiltænkt de allerrigeste. Mellemskatten genindføres så det progressive skattesystem bevares. - Beskæftigelsesfradraget øges markant. Det vil give den almindelige, arbejdende dansker flere penge mellem hænderne. - Personfradraget hæves markant. På den måde gives en skattelettelse til alle, der forholdsvist kommer de økonomisk svagest stillede klart mest til gode. - Bundskatten sænkes betydeligt. - Indføre omkostningsbestemt husleje i alle private og almene lejemål og dermed sænke huslejen markant. Det vil mindske ulighedsudviklingen mellem ejere og lejere og sikre, at færre sættes på gaden. I dag findes dette kun i enkelte kommuner og inden for enkelte sektorer. 1.3 Overførselsindkomster økonomisk tryghed hele livet Overførselsindkomster er samfundets sikkerhedsnet. De fleste mennesker kommer i løbet af et liv enten selv eller gennem deres familie i berøring med overførselsindkomster. Overførselsindkomster er ikke barmhjertighed, der uddeles til samfundets allersvageste. Overførselsindkomsterne sikrer, at mennesker ikke tabes på gulvet. De medfører, at vi som samfund sikrer, at de, der i kortere eller længere perioder står uden for arbejdsmarkedet, har muligheden for at vende tilbage i jobs på et senere tidspunkt. Mennesker bliver ikke arbejdsløse af dovenskab, men fordi de udstødes af markedet. Økonomisk Papir side 2 af 7 SF Ungdom

3 Pensionen og efterlønnen er en anden størrelse. De er centrale elementer i et samfund, hvor folk efter et langt arbejdsliv skal have mulighed for, at trappe ned, mens kroppens fysiske formåen tillader en værdig alderdom. SFU vil: - Fjerne starthjælp, kontanthjælpsloft og andre fattigdomsskabende politikker over for arbejdsløse. - De sociale ydelser og overførselsindkomsterne skal følge lønudviklingen. - Det årlige ældrecheck-beløb forhøjes med kr. til i alt kr. Til gengæld målrettes checken pensionister uden formue i eget hus. - Folkepensionens tillæg forhøjes. - En markant højere SU, især til udeboende studerende, og en fjernelse af regler, der diskriminerer unge udeboende SU-modtagere. - Ingen varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Et beskedent beløb sikrer tryghed for langtidssyge. - Give ret til som efterlønsmodtager at tjene op til kr. uden at blive modregnet i efterlønnen. - Man skal kunne tjene op til kr. om måneden, før man bliver trukket i kontanthjælp. 1.4 Finansiering de rige betaler gildet I SFU ved vi godt, at intet er gratis og modsat mange borgerlige tror vi ikke at ovenstående skattelettelser vil være selvfinansierende. Derudover vedstår vi også behovet for øget statslig indtjening. I det følgende giver vi vores bud på, hvordan skattelettelserne til helt almindelige mennesker kan finansieres. Vi gør dette ved at lade mange af de grupper som regeringen konsekvent har forkælet siden 2001 betale mere. Vi synes det er håbløst at rige boligejere tjener kassen på at bo i deres hus, det er i øvrigt det stik modsatte af regeringens mantra om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Ligeledes ønsker vi højere beskatning for virksomheder. De internationale selskaber nyder godt af det danske samfunds store investeringer i en uddannet arbejdsstyrke, en stærk infrastruktur og et stabilt samfund med gode afsætningsmuligheder. De tjener deres profit på danske arbejderes indsats, derfor er det også kun rimeligt, at de bidrager til samfundet. Yderligere ønsker vi en skattereform der er sund og grøn således at den tilskynder til forbrug og produktion, der er bedre for miljøet. Dette skal dog kombineres med ordninger, der sørger for at de svageste ikke rammes af sådanne afgifter. Sidst men ikke mindst ønsker vi et gennemsigtigt skattesystem, hvor de rige ikke unddrager sig skatten gennem fradragsordninger. Højere boligskat! - Boligskatten skal stige med prisudviklingen. Man skal hverken straffes for at købe bolig eller belønnes helt urimeligt. - Undtagelsen fra betaling af boligskat ved salg rykkes ned fra 1400 m 2 til 1000 m 2. Højere selskabsskat! - Lukning af skattehuller uden kompensation til virksomheder og personer, der har udnyttet hullerne. - Selskabsskatten tilbage til 2001-niveau på 30 procent. - Genindførelse af arbejdsmiljøafgiften i 2003, som gav en tilskyndelse til at sikre et godt arbejdsmiljø ved at lægge en afgift på dårligt arbejdsmiljø. - Nationalisering af Nordsø-olien. Økonomisk Papir side 3 af 7 SF Ungdom

4 En sund og grøn skat! - Differentieret moms på fødevarer efter en sundhedsskala. - Højere afgifter på tobak og alkohol. - Et grønt bundfradrag per beboer i husstanden der friholder et almindeligt energiforbrug fra afgiftsstigninger, mens der imidlertid skal ske større stigninger for dem, der bruger særlig meget. - Genindførelse af flypassager-afgiften. Al indkomsten herfra bruges til investering i bæredygtig kollektiv transport. - Højere afgifter på CO 2 og andre drivhusgasser. Nej til fradrag og fiduser! - Afskaf fradraget for sundhedsforsikringer. Hvis folk ønsker privat sundhed, må de selv betale for det. - Generel afskaffelse af fradrag som misbruges til at unddrage sig at betale skat. - Flere penge til Skat til at sikre at der bliver slået ned på skattesvindel. - Medarbejderobligationer beskattes som almindelig lønindkomst i stedet for at være en skattefidus. Den nuværende ordning gør, at man næsten kan unddrage sig halvdelen af skattebetalingen. Beskat de allerrigeste! - Genindførelse af formueskatten, der rammer de største formuer. - Indførelse af en elite-skat for indkomst over en million kroner årligt med en yderligere trækprocent på 5 procent. 2.0 SFU s løsninger på krisetiderne Danmark og verdensøkonomien står overfor den alvorligste økonomiske krise siden anden verdenskrig. Kapitalismen og den heraf følgende utrættelige jagt på profit har skabt krisen. Uhæmmet spekulation har ført økonomien ud over afgrunden. Alle hoppede med på vognen, både traditionelle finansielle virksomheder og alle mulige andre typer af virksomheder alle spekulerede. I dag er boblen brast; de overvurderede aktier og værdipapirer er i frit fald, og stort set alle virksomheder har noget i klemme. Krisen er således skabt af kapitalismen og den kapitalistiske samfundsstruktur, hvor et lille fåtal frit kan skalte og valte med den værdi, arbejdende mennesker i fællesskab har skabt. Beslutningerne om at indlede denne uhæmmede spekulation blev truffet på direktionsgangene, men konsekvenserne rammer virksomhedernes arbejdere, der ikke har besluttet at gamble med frugterne af deres arbejde. Mens krisen raser, viser regeringen klart, hvis interesser den varetager. VK-regeringen sidder med hænderne i skødet, mens arbejdsløsheden stiger. Krisen viser så afgjort, at markedet ikke løser vores problemer. Markedet tager ikke sociale og miljømæssige hensyn. Markedet skaber ikke lighed og tager ikke samfundsmæssige hensyn til fx beskæftigelse eller velfærd. 2.1 Stands krisen nu! Da markedet ikke kan løse krisen, kræves politisk handling. Et økonomisk indgreb skal ske i form af offentlige velfærdsinvesteringer i anlæg og drift. Offentlige investeringer kan få gang i samfundsøkonomien igen. Skattelettelser giver, hvis ikke de blot øger opsparingen, flere udlandsrejser, dyre importvarer og belaster derigennem betalingsbalancen. Offentlige investeringer i velfærd skaffer arbejde til almindelige mennesker. Herigennem kan disse investeringer hive den private sektor ud af krisen. Præcis som i skattespørgsmålet tager SFU klar stilling og forslår løsninger til fordel for Økonomisk Papir side 4 af 7 SF Ungdom

5 almindelige mennesker. Vi vil ikke stiltiende acceptere, at krisens omkostninger i form af stigende arbejdsløshed, der presser løn og arbejdsforhold, skal bæres af de arbejdende mennesker, som på ingen måde er skyld i krisen. SFU vil sætte gang i økonomien og beskæftigelsen nu ved at: - Fremrykke og øge investeringerne i skoler, sygehuse og infrastruktur. Således kan vi både sikre tidssvarende offentlig service og transport og sikre en sund økonomi og høj beskæftigelse. - Fx investere i energibesparelse i offentlige bygninger samfundet sparer penge på sigt og hjælper på klimaproblemerne, mens vi løfter beskæftigelsen. - Ansætte flere i den offentlige sektor mange dele af den offentlige sektor mangler hænder og i den kommende tid vil hænderne mangle jobs. - Låne-muligheder i en statslig fond for at undgå butiksdød og virksomhedslukningerne. - Holde renten lav. - Finanssektoren skal nationaliseres, så det ikke er liberalismens grådighed, der styrer den nationale økonomi. Den offentlige banksektor skal sikre, at der investeres i sunde virksomheder, og at bankerne tjener privatpersoners interesser, så folk ikke bondefanges af deres bankrådgivere til at investere i banken. 2.2 Forhindr fremtidens finanskriser! Bankerne og kreditvirksomhederne er profitvirksomheder, der tjener penge på at passe andre menneskers penge. De har haft alt for frit spil. I dårlige tider falder risikoen tilbage på almindelige låntagere. Det må ikke ske igen, derfor vil SFU ændre de forhold! Finanskrisen viser, at vi må tvinge kapitalen til at tænke langsigtet gennem regulering, der gør, at vi får et sundt finansielt system og en sund økonomi. Og på sigt er vi bedst tjent med en offentlig finanssektor, som prioriterer hensynet til samfundsøkonomien og borgerne over profitten til storaktionærer og direktører. Løsningerne er klare: - Afskaf flexlån og afdragsfrie lån. De pumper priserne på boliger kunstigt op og sætter folk i gældfælder. - Forbud mod gyldne håndtryk og aktieoptioner til ledere i virksomhederne. - Afgifter på spekulative valuta- og finanstransaktioner. - Banker skal have en 33 procents solvens, som dækning for deres aktiviteter. Den opsparing sikres gennem en forsikringspræmie til Nationalbanken. Så kan dårlige lån og dårlige tider dækkes uden at skatteydernes penge skal involveres. - Bankernes mulighed for at sælge aktier til egne kunder skal begrænses, bankkunder skal ikke bondefanges af deres bankrådgivere til at investere i banken. - Som modydelse får skatteyderpenge skal der indsættes repræsentanter for det offentlige i bankbestyrelserne indtil krisen er overstået. Redningspakkerne er ikke bare gratis gaver, men må modsvares af hensyn til samfundsøkonomiens genoprettelse den næste tid. 2.3 Danske løsninger på globale problemstillinger Globaliseringen flytter konsekvent jobs fra Danmark, og udviklingen rationaliserer jobs. En høj beskæftigelse og afsætning til udlandet er nøglen til finansiering af fremtidens velfærd. For SFU er det afgørende at satse på en veluddannet arbejdsstyrke og høje offentlige investeringer i forskning i områder, hvor Danmark har spidskompetencer. Økonomisk Papir side 5 af 7 SF Ungdom

6 SFU vil: - Etablere en oliefond med overskuddet fra salget af Nordsø-olien. Fonden skal investere i forskning i vedvarende energi, uddannelse og i trafik-investeringer til fremtidens kollektive transport. - Hvis virksomheder flytter produktionen til udlandet, eksproprieres aktiverne, og de ansatte gives muligheden for at overtage produktionen og køre den videre selv. - Min. 1 % af BNP skal være offentlige midler til forskning samt rådgivning til virksomhederne om forskningen særligt inden for ældreplejeteknologi, bioteknologi og bæredygtighed. - Sikre god efteruddannelse for alle. 3.0 International økonomi Dansk økonomi er ikke en isoleret størrelse. Mange skatteforhøjende tiltag kan lede til spekulation, flytning af kapital på tværs af grænserne og at virksomheder ikke slår sig ned i Danmark. Derfor er vi nødt til at indtænke internationale institutioner som en afgørende spiller i at skabe en socialt retfærdig verden. Vi kan ikke have en global økonomi med et skattemæssigt kapløb mod nulbeskatning. Samtidig skal finanskrisen også løses internationalt, da gældsudvekslingen er gået over landegrænserne. SFU vil: - Fjerne de nyliberale regler i ØMU en og i stedet give mulighed for forskelligartede penge- og finanspolitikker, som gør det muligt at tage hensyn til nationale problemer såsom arbejdsløshed, fx gennem muligheden for massive offentlige investeringer i økonomisk dårlige tider. - Have, at aftaler mellem lande om fri kapitalbevægelser skal altid være ledsaget af aftaler, der forhindrer, at nogle lande optræder som informations- og/eller skattely - En fælles mindstesats for selskabsskatten i EU på 25 pct. eller mere. - EU bør i samarbejde med andre lande presse på for at få alle lande til at leve op til regler om udveksling af informationer: Dette skal skabe gennemsigtighed med internationale kapitalbevægelser. - Indføre et internationalt finanstilsyn, da mange banker er eller bliver multinationale. - På både nationalt niveau og EU-niveau mindske kapitalfondenes skattefordele ved enorm gældssætning og gennemføre anden regulering der umuliggør selskabstømning. - Der indføres en lille skat på kapitalbevægelser. På denne måde straffes og begrænses spekulative overførsler der gennemføres ofte, men ikke reelle investeringer der er engangsforetagende. - Arbejde for en forøgelse af dansk og international ulandsbistand. 4.0 Økonomisk demokrati Vores beskæftigelse er en central del af et menneskes liv, men her har mange ingen indflydelse. SFU ønsker et demokratisk samfund. Også et demokrati på arbejdspladsen hvor medarbejdernes meninger skal betyde noget. Og på mange velfærdstilbud skal brugerne og/eller deres pårørende have indflydelse på deres skæbne og trivsel på plejehjem, sygehus, børnehaven og skolen. Og afgørende for SFU er, at medarbejderne og brugerne ikke blot er rådgivende, men reelt medbestemmende. Vi ønsker også, at den offentlige sektors kerneydelser skal udvides. Vi vil ikke være i lommen på fx private energiselskaber og telefonselskaber, som kunne lukke Danmark ned i morgen ved ekstreme prisforhøjelser eller som magtdemonstration. Samtidig tjener de styrtende med penge på os, hvor det var en bedre forretning at køre dem efter et hvile-i-sig-selv-princip. Fordi det offentlige kan gøre det Økonomisk Papir side 6 af 7 SF Ungdom

7 bedre og billigere, da der ikke skal tjenes profit, er der ræson i at tage licitationsopgaver hjem til det offentlige igen. Derfor ønsker SFU: - Opkøb af central infrastruktur som fx elnettet, telefonnettet og varmenettet. - Offentlig drift af energi, el, varme og kollektiv transport. - Minimum 20 procents medarbejder-repræsentation i bestyrelser i virksomheder og offentlige institutioner. - Minimum 20 procents bruger-repræsentation i bestyrelserne i virksomheder og offentlige institutioner. - Bedre incitamenter for, at medarbejderne kan starte eller overtage virksomhederne gennem økonomisk demokrati. Bl.a. med en fond med tilhørende center, der hjælper medarbejdere med virksomhedsrådgivning, billige lån og efteruddannelse til medarbejderrepræsentanter. - Virksomhederne pålægges årligt at afsætte en andel af overskuddet til interne medarbejderstyrede fonde, som skal investere i efteruddannelse og et bedre arbejdsliv på virksomheden. - Lønmodtagerfonde får gunstige muligheder til at investere i demokratisk medarbejderstyrede virksomheder. 5.0 Afslutning De sidste 30 år har været præget af øget magt til markedet. Det betyder, at magten i samfundet langsomt men sikkert er blevet flyttet fra folkevalgte politikere til direktionsgange og bestyrelseslokaler i private virksomheder. Markedet er grundlæggende udemokratisk her svarer indflydelsen til pengepungens størrelse. Når samfundets udvikling og indretning gennem privatisering og markedsgørelse overlades til markedet, betyder det, at økonomien indrettes til fordel for de rige og magtfulde på bekostning af det store flertal af almindelige danskere. Vi vil ikke have et samfund, hvor væksten tilfalder de rige, og omkostningen af kriser rammer den brede befolkning. Vi vil have en økonomi, der dikteres af fællesskabets ønsker og behov. Vi vil have en menneskenes økonomi. Økonomisk Papir side 7 af 7 SF Ungdom

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE 5. august 2008 FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE En lettelse af skat på arbejde skal have en afbalanceret fordelingsprofil og være fuldt finansieret. I denne analyse peges der på konkrete forslag

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN Resumé // 17/10/05 Danmark har i dag en meget kompliceret beskatning af aktie- og kapitalindkomst med en lang række forskellige skattesatser. Endvidere

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Krakas vurdering af regeringens udspil til en skattereform

Krakas vurdering af regeringens udspil til en skattereform Fonden Kraka www.kraka.org Vester Farimagsgade 1 1606 København V 1. juni 2012 NOTAT Krakas vurdering af regeringens udspil til en skattereform Tabel: Overordnet vurdering af reformelementer (givet reformens

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

3.lek&on: De økonomiske mål

3.lek&on: De økonomiske mål 3.lek&on: De økonomiske mål 3.Lek&on i undervisningsforløbet Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark baseret på kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 3.lek&on: De økonomiske

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag.

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag. 24.02.2009 Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en skattereform. Udspillet er ikke uddybet, så de egentlige konsekvenser for især erhvervslivet kendes derfor først, når lovforslagene fremsættes.

Læs mere

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten. Efter fuld indfasning i 2016 vil den koste de offentlige budgetter

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM

POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM TIL SF UNGDOMS LANDSMØDE I PÅSKEN 2011 ET NYT DANMARK, MENS VI LEVER POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM 5 10 15 20 25 30 35 40 45 I SF ungdom vil vi lave tingene om. Vi drømmer om og tror på forandring. Men

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET 28. november 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET I regeringsgrundlaget "Vækst, velfærd - fornyelse" er der udover det proklamerede skattestop

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere