Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab rettelsesblad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab rettelsesblad 2014"

Transkript

1 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab 2009 rettelsesblad Gælder for studerende som har valgt at påbegynde det tredje år i Litteraturvidenskab pr. 1. september 2015 og senere Godkendt af Studienævnet for Litteraturvidenskab den 29. juni 2015 Godkendt af dekanatet for Det Humanistiske Fakultet den 3. juli 2015.

2 Studerende der påbegynder det tredje år på litteraturvidenskab den 1. september 2015 skal følge 10 i Studieordningen år på bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab (60 ECTS) Undervisningsfag Undervisningens placering Eksam ens placeri ng Titel på undervisningsfag ECTSvægt Disciplinansvarligt institut Beskr. i semester 5. semester 6. semester semest er Litteratur og filosofi IKV Ny litteratur IKV Nye tendenser i litteraturvidenskab IKV 54 se Litterært forfatterskab IKV 55 tidligere Teoretisk hovedværk IKV 56 studieord Bachelorprojektseminarer IKV 57 ning 1* 6. 5 Bachelorprojekt IKV 58 vejledning I alt vejledning 60 *4 x 3 timer i løbet af 6. semester 12. Eksamensoversigt - 3-årig bacheloruddannelse 180 ECTS Prøve, henvisninger m.v. Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering se tidligere studieordning semester Litteratur og filosofi Bunden hj.opg. Ekstern prøve 14 dage 7-trinsskala IKV Ny litteratur Fri hj.opg. Ekstern prøve - 7-trinsskala IKV Nye tendenser i litteraturvidenskab Mundtlig Intern prøve m. 2. eks. 30 min. 7-trinsskala IKV 6. semester Litterært forfatterskab Bunden hj.opg. Ekstern prøve 14 dage 7-trinsskala 5 55 IKV Teoretisk hovedværk Mundtlig Intern prøve m. 2 eks. 30 min. 7-trinsskala 5 56 IKV Bachelorprojektseminarer Portefølje-evaluering Intern prøve m. 1 eks. - B/IB 5 57 IKV Bachelorprojekt Bachelorprojekt u/ mdt. forsvar Ekstern prøve - 7-trinsskala IKV ECTS i alt: 180 ECTSvægt Beskr. i Displ. ansvrl. institut

3 Discipliner på 3. år af bacheloruddannelse i Litteraturvidenskab 52. Litteratur og filosofi (Literature and Philosophy) a. Undervisningens omfang: 52 timer i 5. semester. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på det centrale læringsmål for de studerende: at kunne arbejde i det interdisciplinære felt litteratur og filosofi samt at kunne redegøre for et eller flere emner med relevans for æstetik, kunstfilosofi, litteraturteori og kritik. Dette understøttes af eksamensformen (bunden hjemmeopgave), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder i skriftlig fremstilling af komplekse faglige problemstillinger i forhold til konkrete af underviseren valgte problemfelter. Viden Den studerende har en omfattende viden om forholdet mellem litteratur og filosofi Færdigheder arbejde i det interdisciplinære felt litteratur og filosofi redegøre for et eller flere emner med relevans for æstetik, kunstfilosofi, litteraturteori og kritik Kompetencer beskæftige sig med disse emner på dels en kritisk og nøgtern måde (bl.a. gennem inddragelse af relevant sekundærlitteratur), dels på en selvstændig og konstruktiv måde (bl.a. gennem evnen til selv at formulere relevante spørgsmål til stoffet) c. Undervisningsfagets indhold Kurset undersøger både de litterære dimensioner af filosofiske tekster og de filosofiske dimensioner af litterære tekster. Det giver et dybtgående kendskab til et eller flere litterære og filosofiske emner som for eksempel fiktionalitet, fantasi, etik og moral, retfærdighed, værdier, æstetik, troper, tid, frihed, diskurs, narration og erkendelse. I kurset læses og gennemgås relevante filosofiske, æstetiske, idéhistoriske, litterære og teoretiske tekster m.m. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens begyndelse oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurserne: Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, oplæg, analytiske øvelser og e-læring. e. Pensum: Det opgivne stof på kurset af vejledende omfang sider primær litteratur og 400 sider sekundær litteratur (ved manglende opfyldelse af tilstedeværelseskravet sider primær litteratur og 500 sider sekundær litteratur).

4 f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på uddannelsens 5. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 3, 5 og 7, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Det er en forudsætning for at deltage i den afsluttende prøve på normale vilkår, at man har deltaget regelmæssigt, aktivt og tilfredsstillende i den pågældende undervisning, se 15. Har man ikke det, er konsekvensen væsentligt forhøjet pensum (se pkt. e ovenfor). Afsluttende prøve Prøveform: Bunden hjemmeopgave Varighed: 14 dage Sidetal: 15 sider Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS 53. Ny litteratur (Contemporary Literature) a. Undervisningens omfang: 52 timer i 5. semester Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på det centrale læringsmål for de studerende: at opnå en omfattende viden om en ny (national eller transnational) litteratur, det vil sige en litterær strømning eller et korpus af værker med visse fællestræk, der hører hjemme i perioden fra ca til i dag samt kunne placere den ny litteratur i relation til den nationale/internationale litteraturhistorie (affiliationer, nybrud m.m.). Dette understøttes af eksamensformen (fri hjemmeopgave), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder i skriftlig fremstilling af komplekse faglige problemstillinger. Viden Den studerende har en omfattende viden om en ny (national eller transnational) litteratur, det vil sige en litterær strømning eller et korpus af værker med visse fællestræk, der hører hjemme i perioden fra ca til i dag kendskab til periodens kultur- og idéhistorie kendskab til litteraturens kulturelle og samfundsmæssige kontekster i perioden viden om litterære og æstetiske virkemidler: metaforik, stilistik, grammatik, metrik, retorik, symbolik m.m. viden om litterære teksters struktur, udsigelse og betydning Færdigheder

5 afdække tematiske, motiviske og/eller andre relationer mellem litterære tekster analysere litterære teksters struktur, udsigelse og formelle kendetegn indplacere litterære tekster i deres relevante kontekster herunder placere den ny litteratur i relation til den nationale/internationale litteraturhistorie (affiliationer, nybrud m.m.). deltage i diskussioner om litterære og kulturelle emner Kompetencer arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet med litterære og litteraturvidenskabelige problemstillinger c. Undervisningsfagets indhold I kurset læses og gennemgås en ny litteraturs centrale tekster (først og fremmest fiktion, men essays, dagbøger, breve m.m. kan også inddrages). Eksempler på Ny litteratur kunne være Tysk litteratur efter Murens fald, Nobelprisvindere, Verdenslitteratur, Migrationslitteratur, Maghreb og 9/11-litteratur. Der inddrages overvejelser over de ovenstående dimensioner (tema, form, kontekst, idéhistorie, receptionshistorie, biografi), og disse overvejelser kvalificeres gennem en supplerende læsning af væsentlige sekundære kilder (biografier, historiske dokumenter, litteraturhistorier, idéhistoriske tekster, sekundære læsninger af den ny litteraturs enkelte værker, anmeldelser m.m.). d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens begyndelse oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurserne: Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, oplæg, analytiske øvelser og e-læring. e. Pensum: De opgivne tekster på kurset af vejledende omfang sider primær litteratur og 400 sider sekundær litteratur (ved manglende opfyldelse af tilstedeværelseskravet sider primær litteratur og 500 sider sekundær litteratur). f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på uddannelsens 5. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 5, 6 og 7, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Det er en forudsætning for at deltage i den afsluttende prøve på normale vilkår, at man har deltaget regelmæssigt, aktivt og tilfredsstillende i den pågældende undervisning, se 15. Har man ikke det, er konsekvensen væsentligt forhøjet pensum (se pkt. e ovenfor). Afsluttende prøve: Prøveform: Fri hjemmeopgave Varighed: Opgaven afleveres sidste hverdag i den ordinære eksamenstermin Sidetal: 15 sider Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskala

6 Vægtning: 10 ECTS 54. Nye tendenser i litteraturvidenskab (New Trends in Comparative Literature) a. Undervisningens omfang: 52 timer i 5. semester Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på det centrale læringsmål for de studerende: at opnå et dybtgående og nuanceret kendskab til en aktuel tendens i det litteraturvidenskabelige felt, både til dens teoretiske grundlag og dens metodiske fremgangsmåde samt at evaluere en ny tilgangs styrker, svagheder og potentiale samt dens metodiske konsekvenser for det konkrete litteraturvidenskabelige arbejde. Dette understøttes af eksamensformen (mundtlig prøve), der tester den studerendes evne til at overskue et bredere fagområde. Viden Den studerende har et dybtgående og nuanceret kendskab til en aktuel tendens i det litteraturvidenskabelige felt, både til dens teoretiske grundlag og dens metodiske fremgangsmåde et overblik over den aktuelle tilgangs placering i det litteraturvidenskabelige felt Færdigheder evaluere en ny tilgangs styrker, svagheder og potentiale samt dens metodiske konsekvenser for det konkrete litteraturvidenskabelige arbejde benytte nye begreber i konkrete analyser forholde sig til generelle problemstillinger i forholdet mellem teori og empiri reflektere kritisk over litteraturvidenskabens nutidige stilling Kompetencer arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet med litterære og litteraturvidenskabelige problemstillinger c. Undervisningsfagets indhold Kurset giver et grundigt kendskab til en ny Litteraturvidenskabelig tilgang eller problemstilling, som er opstået i de senere år, og som præger faget i dag. Eksempler kan være mediearkæologi, verdenslitteratur, migrationsstudier, den nye filologi, digital humanities, økokritik, videnshistorie og - poetologi, den rumlige vending og den sanselige vending. Tekstudvalget skal give et nuanceret blik på den aktuelle tilgang. Programmatiske teoretiske tekster suppleres med eksemplariske læsninger, og der inddrages overvejelser over tilgangens metodiske problemstillinger. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens begyndelse oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurserne: Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, oplæg, analytiske øvelser og e-læring.

7 e. Pensum: Det opgivne stof på kurset af vejledende omfang 800 sider (ved manglende opfyldelse af tilstedeværelseskravet sider sekundær litteratur). f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på uddannelsens 5. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr.1, 2, 3, 5, 6 og 7, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Det er en forudsætning for at deltage i den afsluttende prøve på normale vilkår, at man har deltaget regelmæssigt, aktivt og tilfredsstillende i den pågældende undervisning, se 15. Har man ikke det, er konsekvensen væsentligt forhøjet pensum (se pkt. e ovenfor). Afsluttende prøve: Prøveform: Mundtlig prøve Varighed: 30 min. Forberedelse: 30 min. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt Censur: Intern prøve med to eksaminatorer Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS 55. Litterært forfatterskab (Literary Authorship) a. Undervisningens omfang: 39 timer i 6. semester Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på det centrale læringsmål for de studerende: at kunne redegøre for forfatterskabets væsentligste temaer, udsigelsesmæssige forhold, formelle strategier, kontekstuelle sammenhænge, idéhistorie konnotationer, receptionshistorie, biografiske forhold samt at kunne placere forfatterskabet i den internationale litteraturhistorie (affiliationer, nybrud m.m.). Dette understøttes af eksamensformen (bunden hjemmeopgave), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder i skriftlig fremstilling af komplekse faglige problemstillinger i forhold til konkrete af underviseren valgte problemfelter. Viden Den studerende har en omfattende viden om ét forfatterskab, herunder o viden om dets placering i den nationale og internationale litteraturhistorie o kendskab til dets kulturelle og samfundsmæssige kontekst o viden om dets litterære og æstetiske virkemidler, herunder fx metaforik, stilistik, grammatik, metrik, retorik, symbolik o viden om værkernes struktur, udsigelse og betydning

8 Færdigheder redegøre for forfatterskabets væsentligste o temaer o udsigelsesmæssige forhold o formelle strategier o kontekstuelle sammenhænge o idéhistorie konnotationer o Receptionshistorie o biografiske forhold placere forfatterskabet i den internationale litteraturhistorie (affiliationer, nybrud m.m.) beskrive eventuelle udviklinger internt i forfatterskabet (brud, kontinuitet m.m.) beskæftige sig med forfatterskabet på dels en kritisk og nøgtern måde (bl.a. gennem inddragelse af relevant sekundærlitteratur), dels en selvstændig og konstruktiv måde (bl.a. gennem evnen til selv at formulere relevante spørgsmål til stoffet). Kompetencer arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet med litterære og litteraturvidenskabelige problemstillinger c. Undervisningsfagets indhold I kurset læses og gennemgås et forfatterskabs centrale tekster (fiktion, essays, dagbøger, breve m.m.). Der inddrages overvejelser over de ovenstående dimensioner (tema, form, kontekst, idéhistorie, receptionshistorie, biografi), og disse overvejelser kvalificeres gennem en supplerende læsning af væsentlige sekundære kilder (biografier, historiske dokumenter, litteraturhistorier, idéhistoriske tekster, sekundære læsninger af forfatterskabet/forfatterskabets enkelte værker m.m.). d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens begyndelse oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurserne: Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, oplæg, analytiske øvelser og e-læring. e. Pensum: Det opgivne stof på kurset af vejledende omfang sider primær litteratur og 400 sider sekundær litteratur sider (ved manglende opfyldelse af tilstedeværelseskravet sider primær litteratur og 500 sider sekundær litteratur). f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på uddannelsens 6. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 4, 5, 6 og 7, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Det er en forudsætning for at deltage i den afsluttende prøve på normale vilkår, at man har deltaget regelmæssigt, aktivt og tilfredsstillende i den pågældende undervisning, se 15. Har man ikke det, er

9 konsekvensen væsentligt forhøjet pensum (se pkt. e ovenfor). Afsluttende prøve: Prøveform: Bunden hjemmeopgave Sideomfang pr. studerende: 15 sider Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, maks. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. For hver deltager øges omfanget med 50 %. Der gives individuelle karakterer. Varighed: 14 dage Censur: Ekstern prøve Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 5 ECTS 56. Teoretisk hovedværk (Major Theoretical Work) a. Undervisningens omfang: 26 timer i 6. semester Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på det centrale læringsmål for de studerende: at opnå en omfattende viden om ét litteratur- eller kulturteoretisk hovedværk, herunder en forståelse for værkets vigtigste begreber og et kendskab til dets placering i litteraturteorien generelt. Dette understøttes af eksamensformen (mundtlig prøve), der tester den studerendes evne til at overskue et bredere fagområde. Viden Den studerende har en omfattende viden om ét litteratur- eller kulturteoretisk hovedværk, herunder o forståelse for værkets vigtigste begreber o kendskab til dets placering i litteraturteorien generelt Færdigheder redegøre for værkets o væsentligste begreber o grundlæggende teoretiske og metodiske implikationer o litteratursyn og -forståelse (fx autonomi, udvidet tekstbegreb, mediefilosofisk, hermeneutisk, materialistisk) o forhold til centrale litterære problemstillinger som fx form og indhold, sprog og repræsentation, hermeneutik og poetik, diskurs og æstetik (herunder centrale Litteraturvidenskabelige begreber som forfatter, læser, fortæller, kontekst, mimesis, billedsprog, etc.) o erkendelsesmuligheder o receptionshistorie og historiske betydning (herunder eksempler på teoriens virke i læsninger af skønlitteratur) placere værket i den internationale litteratur-/kulturteori (affiliationer, nybrud m.m.) og relatere til dets generelle historiske, kulturelle og intellektuelle udspring og kontekster

10 beskæftige sig med værket på dels en kritisk måde (bl.a. gennem inddragelse af relevant sekundærlitteratur), dels en selvstændig og konstruktiv måde (bl.a. gennem evnen til selv at formulere relevante spørgsmål til stoffet) Kompetencer arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet med litterære og litteraturvidenskabelige problemstillinger c. Undervisningsfagets indhold I kurset læses og gennemgås ét teoretisk hovedværk i dets helhed (ved et kortere værk kan suppleres med yderligere tekster af samme forfatter). Eksempler kan være Saids Orientalism, Lukács Die Theorie des Romans, Bakhtins Problems of Dostoevsky s Poetics, Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiel og Williams Culture and Society. Der inddrages overvejelser over de ovenstående dimensioner (begreber, teoretiske og metodiske implikationer, litteratursyn, erkendelsesmuligheder m.m.), og disse overvejelser kvalificeres gennem supplerende læsning af væsentlige sekundære tekster (litteratur- og kulturteoretiske oversigtsværker, idéhistoriske tekster, receptionshistoriske tekster, skønlitterære tekster som figurerer i det teoretiske værk m.m.). d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens begyndelse oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurserne: Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, oplæg, analytiske øvelser og e-læring. e. Pensum: Det opgivne stof på kurset af vejledende omfang 800 sider (ved manglende opfyldelse af tilstedeværelseskravet sider). f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på uddannelsens 6. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 10, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Det er en forudsætning for at deltage i den afsluttende prøve på normale vilkår, at man har deltaget regelmæssigt, aktivt og tilfredsstillende i den pågældende undervisning, se 15. Har man ikke det, er konsekvensen væsentligt forhøjet pensum (se pkt. e ovenfor). Afsluttende prøve: Prøveform: Mundtlig prøve Varighed: 30 min. Forberedelse: 30 min. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt Censur: Intern prøve med to eksaminatorer Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 5 ECTS

11 57. Bachelorprojektseminarer (BA-seminars) a. Undervisningens omfang: 4 seminarer à 3 timer i 6. semester. De fire seminarer er placeret i begyndelsen af hhv. februar, marts, april og maj. Vægtning: 5 ECTS Kurset er obligatorisk for et-faglige bachelorstuderende, men kan med fordel følges af to-faglige bachelorstuderende i deres 4. semester (dog uden oppebæring af ECTS). b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på det centrale læringsmål for de studerende at kunne udvælge og afgrænse et emne til bachelorprojektet, opstille en kvalificeret problemstilling og formulering, gennemføre en analyse på baggrund af egne metoder og relevant materiale, modtage kritik af egne arbejder og give konstruktiv kritik af andres. Dette understøttes af eksamensformen (portefølje), der tester den studerendes evne til at løbende at kunne udvise en selvstændig disciplineret indsats og fremdrift i kursusforløbet. Viden Den studerende har viden om bachelorprojektets forskellige faser, herunder emnevalg, problemformulering, vejledning, informationssøgning og skrivning Færdigheder udvælge og afgrænse et emne til sit bachelorprojekt opstille en kvalificeret problemstilling og formulering gennemføre en analyse på baggrund af egne metoder og relevant materiale modtage kritik af egne arbejder og give konstruktiv kritik af andres Kompetencer arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet med litterære og litteraturvidenskabelige problemstillinger c. Undervisningsfagets indhold Seminarerne fører frem til og følges sideløbende med udfærdigelsen af bachelorprojektet, der afleveres d. 31. maj. Seminarerne vil bestå af introduktioner til bachelorprojektskrivningens forskellige faser, udfordringer og opgaver, herunder emnevalg, problemformulering, bibliotekssøgning og opgavestruktur. Desuden vil gruppearbejde, indbyrdes sparring mellem de studerende og diskussioner af de studerendes arbejder bidrage til at kvalificere arbejds- og skriveprocessen. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens begyndelse oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurserne:

12 Seminarer med introduktioner, gruppearbejde, feedback og sparring. For at sætte den studerende i stand til at reflektere over egen læringsproces skal den studerende desuden oprette og vedligeholde en elektronisk uddannelsesportefølje på SDU s e-læringsportal, som både alle studerende på kurset og underviseren har adgang til. Der gives instruktion i oprettelsen af en sådan portefølje i begyndelsen af kursusforløbet. Underviseren fastsætter regler for hvilket indhold, der skal lægges i portefølje. Uddannelsesporteføljens funktion er dobbelt: For det første er den at betragte som et arbejdscenter, hvor de studerende opbevarer dokumenter, udvikler idéer og reflekterer over udfordringer og næste skridt. Princippet er, at jo mere de studerende får skrevet ned, desto lettere bliver det for dem at komme videre. Synliggørelsen af processen bidrager til at afmystificere bachelorprojektet. For det andet er porteføljen at betragte som et center for fremdrift og feedback, hvor underviseren kan stille de studerende opgaver, der skal være lavet og uploadet til hver seminargang, og som underviseren efterfølgende kan kommentere på direkte. e. Pensum: Det forventes, at den studerende selv finder frem til materiale. Der opgives ikke petitum. f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til bachelorprojektets niveau samt evnen til at give kritik og modtage samme bedømmes den studerendes arbejde til bestået eller ikke bestået. Kurset understøtter alle de i 2 nævnte kompetencemål. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Porteføljeevaluering Censur: Intern prøve med en eksaminator Bedømmelse: Bestået / ikke bestået Vægtning: 5 ECTS Reeksamen: Prøveform: Porteføljeevaluering med aflevering af de opgaver, der ikke kunne godken- des i første eksamensforsøg Censur: Intern prøve med en eksaminator Bedømmelse: Bestået / ikke bestået Vægtning: 5 ECTS 58. Bachelorprojekt (Bachelor Project) a. Omfang: Bachelorprojektet udarbejdes i 5. semester for centralfagsstuderende med tilvalg (to-faglige bachelorstuderende) eller i 6. semester for et-faglige bachelorstuderende sideløbende med Bachelorprojektseminarerne ( 57). Vægtning: 15 ECTS b. Målbeskrivelse: Den studerende skal Viden have et grundigt kendskab til fagets kerneområder, teorier og metoder

13 have et grundigt kendskab til relevant litteratur for det valgte emne Færdigheder kritisk og selvstændigt kunne undersøge, analysere og diskutere det faglige problem ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder kunne tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi kvalificeret kunne redegøre for relevant litteratur kunne systematisere viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet kunne evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange kunne uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt fremstillingsform, der lever op til akademiske krav om analyse, argumentation og dokumentation. på engelsk, tysk el. fransk i resumeform kunne gøre rede for arbejdets intentioner, fremgangsmåde, teoretiske grundlag, analyser og resultater. Kompetencer kunne håndtere arbejdsprocessen, herunder kunne afgrænse og definere et emne for bachelorprojektet og med udgangspunkt heri formulere en klar problemstilling, som er produktiv i forhold til det valgte område kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor det er påkrævet som led i arbejdet med bachelorprojektet kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, herunder kunne vurdere stærke og svage sider i eget arbejde c. Bachelorprojektets indhold og emne: Bachelorprojektet skrives i et selvvalgt emne, som ikke behøver at have tilknytning til et undervisningsforløb. BA-projektet består af en selvstændig skriftlig fremstilling inden for området Litteraturvidenskab. Emnet for BA-projektet godkendes af en af fagets undervisere, der fungerer som vejleder. d. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på uddannelsens henholdsvis 5. og 6. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Af de i 2 nævnte intellektuelle, praktiske og faglige kompetencer vil forløbet understøtte alle punkter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. e. Eksamensbestemmelser: Bachelorprojektet er en skriftlig hjemmeopgave uden mundtligt forsvar. Afleveringsfrist for et-faglige bachelorstuderende: 31. maj (reeksamen 31. august) Bedømmelsesfristen er fire uger for BA-projekter, hvor studerende har ønsket at færdig-gøre deres studium inden 1. juli. For øvrige henvises til fællesbestemmelserne. Afleveringsfrist for to-faglige bachelorstuderende: 1. december (reeksamen 1. februar) Prøveform: Bachelorprojekt

14 Flere studerende kan bidrage til projektet: Ja, maks. 3 studerende. Op til en tredjedel af projektet kan være fælles (typisk indledning og konklusion). To tredjedele fordeles ligeligt mellem de deltagende studerende. Det skal fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Sideomfang: 25 sider eksklusive bilag. For hver deltager øges omfanget med 50 %. Sideomfang resumé: Ca. 1 side Fremmedsprog resumé: Engelsk, tysk eller fransk Censur: Ekstern prøve Bedømmelse: 7-trinsskala. Vurderingen af resuméet kan påvirke den samlede karakter i opadgående eller nedadgående retning. Vægtning: 15 ECTS

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået justeret

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik DET HUMANISTISKE FAKULTET 24-12-2017 05:52 FAGBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse Fagnummer Fagtitel Ansvarligt studienævn Udbudssteder Niveau Udbudsterminer Varighed Overordnet målbeskrivelse Målbeskrivelse

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelserne vedrører 16, 17, 23, 5 forløbsmodel spansk/tysk-retningen, engelsk retningen samt flere fagbeskrivelser.

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i dansk Gælder for studerende indskrevet 2014 og senere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i dansk Gælder for studerende indskrevet 2014 og senere Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i dansk 2007 Gælder for studerende indskrevet 2014 og senere Rettelsesbladet vedrører kandidatsidefag i dansk, 50 ECTS og kandidatsidefag i dansk,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING 2007 Dansk KOLDING WWW.SDU.DK BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2007 Dansk KOLDING WWW.SDU.DK BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2007 Dansk BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET KOLDING WWW.SDU.DK

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere Ændringer er angivet med rødt. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere 6 Eksamensoversigt Bacheloruddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i amerikanske studier 2012

Studieordning for bacheloruddannelsen i amerikanske studier 2012 Studieordning for bacheloruddannelsen i amerikanske studier 2012 Revideret 2013 Gælder for studerende indskrevet 1/9-13 og frem 1 Forord Bacheloruddannelsen i amerikanske studier er et tværfagligt studium,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Eksempler på målbeskrivelser:

Eksempler på målbeskrivelser: Det Humanistiske Fakultet 17. januar 2007 Eksempler på målbeskrivelser: - Dansk Virksomhedskommunikation og Tekstforfatning - Retorik og IT-pædagogik - Historiebrug og historieformidling - Europa i verden

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier TILVALG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i Tyrkietstudier

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Litteraturvidenskab Tilvalg

Litteraturvidenskab Tilvalg STUDIEORDNING 2007 Revision af 2005-studieordning Litteraturvidenskab Tilvalg UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR LITTERATURVIDENSKAB, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Studieordning

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Filosofi- Kandidattilvalg 50 ECTS Ændringer i 34 e) og g), 35 e) og g), 38 e) og g), 39 e) og g). Etik og Politisk filosofi Moral Philosophy and Political

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt...

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

LITTERATURVIDENSKAB Bacheloruddannelsen

LITTERATURVIDENSKAB Bacheloruddannelsen SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING 2014 LITTERATURVIDENSKAB Bacheloruddannelsen DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik

Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik 1 Indhold I. Bestemmelser for Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik A. Mål og forudsætninger... 4 Undervisningslinjen 4 Ledelseslinjen... 6 Adgangskrav. 8 Titel.. 8

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN LITTERATURVIDENSKAB 2015

KANDIDATUDDANNELSEN LITTERATURVIDENSKAB 2015 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN LITTERATURVIDENSKAB 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET Revideret 2016 Indholdsfortegnelse Faglig del 3 I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i Litteraturvidenskab...

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Studieordning for kandidatuddannelserne i engelsk i Kolding: kandidatuddannelsen i engelsk, international linie, kandidatuddannelsen med centralt fag i engelsk, gymnasielinien, og kandidatuddannelsen med

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

STUDIEORDNING 2007 Dansk ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG

STUDIEORDNING 2007 Dansk ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG STUDIEORDNING 2007 Dansk KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR NORDISK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2007 Amerikanske Studier KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Forord De fleste danskere har en

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere