inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside 1. årgang Nr. 4 december 2011"

Transkript

1 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En del af boligerne bliver almene. Arbejdernes Andelsboligforening, Pension Danmark og Brabrand Boligforening er med. Ser man godt efter, vil man se en byggekran på arealet. Foto: Erlind Daugaard

2 Side 4 Side 9 Side 23 Kære læsere Vi sparede lidt i sidste nummer (kun 24 sider) denne gang får I 32 sider. Det må I gerne kalde en julegave! Med hensyn til hvad der sker i ALBOA, har vi artikler om renoveringer rapport fra det boligsociale udvalg artikler om boligpolitik og Landsbyggefonden. Om livet i ALBOA skriver vi om udflugter den årlige pensionistfest beboerhusliv næste års revy - rulleski og højskoledage. Vi bringer to nekrologer - der bør få alle til at leve livet medens vi er her! Venlig jule- og nytårshilsen fra... Redaktionen Indhold Leder... 3 Kjærslund isolerer sig... 4 Høvænget renoveret... 6 Viby Idrætscenter klar til fremtiden... 9 Rulleskitræning Legoland Beboerhusets venner Hvor blev pengene af? Organisationsbestyrelsen Nekrolog og 17 Læserbrev Julen kan være brandfarlig Højskoledage i Viby Pensionistfest Sundhedscafé Huslejeoversigt Revy...bagsiden 1. ÅRGANG december 2011 blad nr. 4 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge 46. Næste nummer udkommer i marts 2012 Deadline næste nummer 31. januar 2012 Forside: Aarhus havn / Foto: Erlind Daugaard Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 December 2011

3 Leder Af Poul Ankersen, Medlem af formandskabet Hvad siger regeringsgrundlaget om boligpolitikken? I regeringsgrundlaget er medtaget cirka 1½ side om boligpolitikken. Nogle af de væsentlige forbedringer er, at vi nu får lov til at sætte yderligere skub i tiltrængte renoveringer, især på energiområdet. Læs nærmere herom i det følgende. Gode boliger og bedre byer Gode boliger er helt centralt for et godt liv. Og energirigtige boliger er en central del af et bæredygtigt samfund. Mobilitet på boligmarkedet er vigtigt for at give folk mulighed for at flytte til en bolig, der passer bedre til deres livssituation. En god bolig spiller en stor rolle for den enkeltes velfærd. Et velfungerende boligmarked kræver, at borgerne har mulighed for at vælge mellem flere boligformer: Ejer, andel, almen og privat lejebolig. Regeringen vil bidrage i forhold til alle de nævnte boligformer. Tværgående vil regeringen med virkning fra 1. januar 2012 omdanne boligjob-ordningen til en grøn tilskudspulje til energirenovering af boliger i 2012 og Ordningen skal baseres på objektive kriterier og være nem for borgere og myndigheder at bruge og administrere. Lejeboliger Tilstrækkeligt med gode lejeboliger til en fornuftig husleje i alle dele af landet er en grundlæggende forudsætning for et sundt boligmarked. Der er brug for en indsats i forhold til både almene boliger og private udlejningsboliger: Regeringen vil sikre, at alle kommuner bidrager til at løse de boligsociale opgaver. Regeringen vil arbejde for, at der opføres billige boliger, der hvor der er behov. Regeringen vil sikre opførelse af flere ungdoms- og ældreboliger, så det fremtidige behov imødekommes. Finansieringen drøftes nærmere med kommunerne. Samtidig skal der iværksættes et arbejde, der ser nærmere på finansieringen og huslejefastsættelsen i den almene boligsektor. Herunder om der kan sikres billigere lån til nye boliger med tilsvarende billigere husleje for den enkelte lejer. Landsbyggefondens renoveringsindsats skal styrkes, ikke mindst med flere energibesparelser for at sikre tidssvarende boliger og en bedre samlet boligøkonomi. I dag er der en lang venteliste, og indsatsen vil allerede starte i forbindelse med regeringens kick-start. Regeringen vil undersøge muligheden for at etablere en model, hvor Landsbyggefonden får mulighed for at garantere besparelserne i boligselskabernes energispareprojekter. Der skal etableres en model for rentable energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri til gavn for både udlejer og lejere. Lejelovgivningen skal gennemgås med henblik på, at lejere skal have en bedre beskyttelse mod urimelige huslejeforhøjelser i forbindelse med moderniseringer og urimeligt høje istandsættelses-regninger ved fraflytning fra en lejlighed. Bedre og grønnere byer Byerne er også vigtige for dansk økonomi. Byerne er vækstcentre i en globaliseret økonomi. Bæredygtige byer skaber nye grønne arbejdspladser. Danmark har en enorm mulighed, hvis vi kan få en global førerposition for hvis vi finder de løsninger, der sikrer trygge, grønne, udviklende og økonomisk voksende byer, vil vi kunne eksportere disse løsninger. Omkring halvdelen af alle danskere lever i København eller en af de store provinsbyer. Det er centralt for danskernes livskvalitet, at byerne fungerer godt, og at der er plads til danskere med alle slags indkomster. Det er vigtigt for vores sociale sammenhængskraft. Dele af de store byer er præget af stor trafikal trængsel og dårlig luftkvalitet. Ikke alle borgere og børn har let adgang til parker, bynær natur og gode, sikre legepladser. Af alle disse grunde er der brug for en ny national, social og grøn bæredygtig bypolitik, som regeringen vil udvikle i samarbejde med befolkning og politikere i byerne: Som led i naturplanen vil regeringen arbejde for mere natur i byerne flere parker, grønne tage mv. på en måde, der også bidrager til at afhjælpe vandafledningsproblemerne. Byerne skal have bedre muligheder for at imødegå trængsel gennem forskellige former for trafikregulering og rentluftzoner samt økonomisk mulighed for at forbedre den kollektive trafik til og fra byerne. Flere byer skal være cykelbyer. Vækst i hele Danmark er en hovedprioritet for regeringen. Danmarks hovedstad spiller en vigtig rolle for væksten. Derfor vil regeringen i samspil med de relevante parter udarbejde en hovedstadsstrategi. December

4 Tekst og foto: Erlind Daugaard Kjærslund isolerer sig -for at holde på varmen ALBOA-afdeling nr. 026 Kjærslund Viby Syd, har påbegyndt en omfattende renovering for blandt andet bedre indeklima. Afdelingen er opført i 1968 som et såkaldt Danalea byggeri og omfatter 362 lejligheder. Det er en kendt sag, at byggerier fra denne og tidligere perioder ikke lever op til nutidens krav til klima og energiforbrug. Afdelingens beboere har derfor vedtaget en plan, der skal afhjælpe problemerne. Projektchef Ole Berg, ALBOA, har orienteret Alboa inside om planen. Efterisolering Gammelt puds og isolering på gavlene bibeholdes og beklædes som facaderne. Dette arbejde er i skrivende stund i fuld gang. Facaderne forsynes med et vindtæt lag og isolering og beklædes derefter med skærmtegl, som fuldstændig vil ændre blokkenes udseende til det bedre. Kældervæggene, eller soklen om man vil, isoleres og beklædes med sorte, isolerende plader for at undgå kuldebroer til etagen ovenover. Indgangsfacaden Udover skærmteglen, vil indgangsfacaden også skifte udseende på den måde, at betonelementerne mellem vinduerne i trappeopgangene fjernes og erstattes med glas. Dette vil naturligvis give meget lysere opgange og en elegant virkning udadtil. Omkring opgangene fjernes gammel isolering og erstattes med isolering og skærmtegl som den øvrige del af facaden. Det største tiltag bliver dog, at alle vinduerne i facaden bliver udskiftet. Taget Der lægges et nyt lag tagpap på taget. Erfaringer fra en brand i 2007 (VA-blad nr. 2-07) gør, at der etableres bedre brandsikring, specielt over altanerne, hvorfra branden bredte sig under ta- Som Kjærslund kommer til at se ud. get. Samme erfaring har man også fra tilsvarende byggerier andre steder. Ventilation I køkkenet erstattes de gamle ventiler med et såkaldt emfang (fælles ventilation) i hver opgang. Drives af en motor på taget. Viby Syd Som den opmærksomme læser vil huske, takkede afdelingen nej til helhedsplanen for Viby Syd, der omfattede Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen I og II. Kun Rosenhøj arbejder på denne plan. Operatører Totalentrepenører er Enemærke og Petersen og som bygherrerådgivere fungerer DAI-arkitekter og ingeniører og Sahl arkitekter. Pris: 91,2 mio. Tidshorisont: august 2011 December Afdelingsformand Tonny Mikkelsen skriver her om: Afdelingsbestyrelsens rolle Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om afdelingsbestyrelsens involvering og indflydelse på renoveringsarbejdet i Kjærslund. Arbejdet startede i 2003 med at få udarbejdet en thermografiundersøgelse af isolering af facaden, samt få udarbejdet en byggeskaderapport. Efter fremsendelse af ansøgning til landsbyggefonden om støtte modtog vi meddelelse om, at renoveringen tidligst kunne gennemføres i 2007 og efterfølgende har landsbyggefonden udsat igangsætningen flere gange og til sidst meddelt, at igangsætningen af projektet kunne ske i For ikke at komme i den situation, at man ikke var forberedt når tilladelsen forelå, valgte afdelingsbestyrelsen i 2008 at genopstarte processen. Der blev afholdt en del møder med repræsentanter fra administrationen og arkitekter, hvor omfanget af renoveringen blev drøftet. Der er mange hensyn at tage, dels økonomien og ikke mindst nye ønsker samt nye materialer. Afdelingsbestyrelsen besigtigede flere og forskellige renoveringsarbejder i forskellige byer for her at få inspiration og samtidig se de forskellige løsningsmuligheder der her var anvendt. Det gav et godt grundlag for flere beslutninger og var en stor hjælp i arbejdet. 4 December 2011

5 Man må huske, at de fleste afdelingsbestyrelsesmedlemmer ikke har den nødvendige viden om renoveringssager, men det er noget lettere at se hvad andre har gennemført, og det gav bedre mulighed for en viden om materialevalg samt udseende. Der skulle træffes beslutning om facadebelægning, vinduer som skulle være lette at betjene, ny opgangsfacade, etablering af postkassesystem, dørtelefon, ventilationsanlæg m.m., mange svære beslutninger og hvordan vil beboerne modtage forslagene. Afdelingsbestyrelsens skitseforslag blev forelagt afdelingens beboere på et beboermøde, hvor de skulle tage stilling til det fortsatte arbejde. Beboerne gav tilsagn om at fortsætte og herefter kunne man nu begynde udarbejdelsen af budgetter som igen skulle forelægges afdelingens beboere til godkendelse. Efter godkendelse gik arbejdet i gang med landsbyggefonden og kommunen, diverse skemaer udarbejdet og endnu et beboermøde hvor projektet og huslejekonsekvenser blev godkendt. Nu kom tiden, hvor licitationen blev gennemført og det blev afgjort, hvem der skulle udføre renoveringen. Under hele processen har afdelingsbestyrelsen deltaget og her fået indblik i hele processen, så man var vel forberedt på arbejdet og ikke mindst på de spørgsmål, som beboerne ville komme med. Fra renoveringens start har en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen deltaget i samtlige byggemøder, som afholdes hver 14. dag. Ved disse byggemøder kommer mange spørgsmål op til drøftelse, idet der undervejs i en renovering altid opstår situationer, og der skal tages stilling til nogle ting der ikke var taget højde for, samt de overraskelser, der altid dukker op. Det er en spændende proces at deltage i, men det kræver en del arbejde. Men det er vigtigt, at afdelingsbestyrelser der er involveret i renoveringssager, sætter sig ind i processen og deltager aktivt i arbejdet for herved får afdelingens repræsentanter størst mulig indflydelse på vore boliger. Hvis alt går vel er renoveringen af Kjærslund færdig den 1. december 2012 og bebyggelsen vil fremstå i en ny udformning til glæde for afdelingens beboere. En gavl under renovering. Der arbejdes på sagen. En opgang under forandring. December

6 Høvænget har gennemgået en større renovering 6 December 2011

7 Af Poul Ankersen Afdeling Høvænget, som er beliggende på Ormslevvej, Hømosevej og Høvænget, har gennemgået en større renovering, som nu snart synger på sidste vers. Arbejdet startede i april i år og skal være afsluttet inden jul. Afdelingen er opført i 1959 og har fejret sin 52 års fødselsdag. Det er altså ingen årsunge, vi her taler om. Selv om husene løbende er blevet forbedret med isolering, termovinduer- og døre, trængte husene til en større forbedring. Det er så (næsten) sket nu. Eternittagene er udskiftet med tagpap, og der er lagt en 35 cm tyk isolering på loftet, ligesom tagrender og nedløbsrør er udskiftet. Husenes facader var lette plader monteret udvendigt og indvendigt på et træskelet. Disse er bortset fra den indvendige plade blevet udskiftet og forsynet med 22 cm isolering. Fundamenterne er blevet gjort tykkere og isoleret udefra for at undgå kuldebroer. Betonbjælken over vinduerne udgjorde tidligere en kuldebro, men er nu blevet isoleret. Så også den gene er væk. Endegavlene i de enkelte husstrenge har været brudt ned, og en ny skalmur med 19 cm isolering er muret op. Disse arbejder løb op i 25 millioner kr. Landsbyggefonden har givet ydelsesstøtte, så ydelsen til forrentning og afdrag på lånene har kunnet sættes til 4,3 pct. i stedet for 7,5 pct., som man skulle betale ved den markedsbestemte ydelse på lånene. Det er ikke alle arbejder, som Landsbyggefonden yder tilskud til. Afdelingens varmesystem har været lidt specielt. Varmerørene lå under husene, hvad der jo ikke er særlig godt ved rørsprængninger eller andre fejl i systemet. Så det første, der blev udført, var en helt ny rørføring udenfor husene med nye stikledninger ind. Også belægningerne er blevet fornyet. Nogle beboere havde overbygget terrasserne og det var der ikke i alle tilfælde søgt om tilladelse til. Disse udbygninger måtte fjernes. I stedet er der blevet lavet halvtage, og beboerne kunne selv bestemme på hvilken side af huset, de ønskede halvtaget placeret. Der er ydet tilskud fra egen trækningsret med et beløb på 5,8 mio. kr., og der er ydet lån fra dispositionsfonden på 2,8 mio. kr. Indledningsvis stiger huslejen med 125 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Afdelingsbestyrelsen har deltaget meget aktivt i byggemøderne og bidraget med mange gode idéer. Afdelingsbestyrelsen har også haft torsdagsåbent, hvor beboerne har kunnet møde op med spørgsmål, problemer og lignende, men dette har man ikke benyttet i særlig udstrakt grad. December

8 Fotos: Jan Rasmussen UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. 8 December 2011

9 Firmasport indviede Viby s nye idrætscenter. Fotos: Laila og Erlind / Tekst: Poul Viby Idrætscenter er klar til fremtiden Alt er fint og indbydende Må vi foreslå at du går en frisk tur omkring opvisningsbanen. Du vil nok savne en mulighed for at sidde ned og se bl.a. fodbold, men spillerne har dog mulighed for at sidde ned. Uret går, når der er en fodboldkamp men måltallene er svære at se. Der er reklamer omkring banen men der er plads til flere. Mange lys Alle i bil kan nyde den flotte og nye asfalt på parkeringspladsen og de mange lys f.eks. tæt ved opvisningsbanen samt de nye runde græsplæner. Græsset der er kommet i ruller, blev flere steder trådt ned under sidste valg. Gå en tur en aften når der er tændt lys det er bare så flot! Pokaler og kunst Går du ind i det flotte klubhus, ser du en god cafe og går du videre til møderum 1, ses en flot række pokaler og masser af kunst. I kælderen er der dejlige omklædningsrum. En stor sten. Rådmand for Kultur og Borgerservice Marc Perera Christensen har store forventninger til den fremtidige brug af anlægget. Sagde han ved indvielsen den 12. september Med den afsluttede renovering er der skabt nogle unikke rammer for både eliten og bredden. Vi har fået et godt alternativ til atletikfaciliteterne på NRGi Park, og områdets børn og unge har også fået et godt sted at træne. Sammen med renoveringen af omklædningsrummene, klub lokalerne og forpladsen har Viby nu et anlæg, som er rustet til fremtiden. Renoveringen betyder, at anlæggets atletikfaciliteter er blevet opdateret. Der er kommet ny kunststofbeklædning på løbe- og springbanerne, og derudover har man i samråd med landstræneren i atletik blandt andet anlagt en græsløbebane, som mange udøvere bruger som afslutning på deres træning. Det hele kostede 16 millioner kroner....der er nu et flot klubhus! December

10 Aarhus - nordens skimekka Rulleskitræning på Jelshøj bakken Tekst og foto Henning T. Nielsen - P164 Den 16. oktober 2011 havde Aarhus Skiklubs rulleskiafdeling arrangeret fælles rulleskitræning med elitelangrendsløberne i team Birken fra Lillehammer Skiklub i Norge, som har været på 1 uges træningslejr her i Aarhus-området. Fællestræningen foregik på en 5 km lang rundstrækning ved Jelshøj i Holme (Jelshøjvej - Nordlige Bjergevej). Et trænings pas for de norske deltagere består af mellem 40 og 60 km. Så det blev til nogle gange rundt omkring Jelshøjs tinde. I det super flotte efterårsvejr, var scenen sat til rigtig flot træningstur. Kaj Jensen, bestyrelsesmedlem i Aarhus Skiklub skriver på klubbens hjemmeside: "Fællestræningen foregik i et for nordmændene roligt tempo, så vi ikke blev løbet helt over ende. Undervejs gav nordmændenes træner Torstein Drivenes personlig instruktion og tips om teknik og træning - men der blev også tid til gemytlig og broderlig snak med nordmændene om langrend-/rulleski generelt." 10 December 2011

11 Fakta boks: Jelshøj er med sine 128 m over havet det højeste punkt omkring Aarhus. Højen blev formodentlig anlagt i den ældre bronzealder ( f.kr.), og fra stedet er der en fin udsigt over både Aarhus by og bugt samt hele Håndværkerparken. Der har ikke været foretaget udgravninger i højen, hvorfor man faktisk ikke ved hvad den rummer, men sådanne højt beliggende storhøje har været benyttet som gravplads i mere end tusinde år. De blev oftest bygget til højtstående personer i bronzealderens begyndelse, hvor de afdøde blev gravlagt i egekister. En storhøj som Jelshøj er ikke bare en simpel jordhøj over en enkelt grav: Et snit gennem højen ville givetvis afsløre både forskellige byggefaser og tilbygninger samt adskillige gravanlæg fra en lang brugstid. Ifølge folketroen siges det, at der ligger 3 konger begravet i højen. Jelshøj ligger i Holme Bjerge som er en randmoræne dannet under sidste istid. Oprindeligt har der ligget adskillige gravhøje i bakkerne, men mange er fjernet i dag - især på grund af landbrugets mekanisering og byernes vækst gennem de seneste århundreder På toppen af Jelshøj står en firkantet granitstolpe - et såkaldt geodætisk postament - da højen ligesom Sorring Loddenhøj og Hohøj indgår som et af hovedpunkterne i det danske opmålingsnet. Herpå er årstallet 1873 også indhugget. Det er året hvor postamentet blev etableret og højen frededes. Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf December

12 Beboerhusets venner inviterede til... LEGOLAND 12 December 2011

13 Tekst og foto Henning T. Nielsen - P164 Lørdag den 25. juni havde beboerhuset P4, i Håndværkerparken den årlige udflugt. Efter en afstemning blandt deltagerne fra sidste års tur om hvad man helst ville, til Legoland eller til Djurs Sommerland, blev resultatet at det skulle være Legoland. Vi skulle mødes ved P4 kl.8.30 og vi skulle køre kl det gjorde vi for en gang skyld! Man havde entreret med et godt busfirma, der vidste hvad man havde med at gøre, så det var en fornøjelse at være med. Det var bare en skam, at der kun var 39 der deltog i turen, det skyldtes måske at prisen var en del dyrere end sidste år. Nå, men vi kom godt af sted, heldigvis havde vi fået billetter for der var en alenlang kø ved indgangen til Legoland. Men pyt, vi fik en rigtig god dag og der var fint vejr hele dagen. Kl. 18 skulle vi igen samles ved bussen til hjemkørsel og vi var hjemme i Håndværkerparken ved 20-tiden efter en god og oplevelsesrig dag. Lene Have Poulsen, meget trofast deltager i BVs arrangementer, i dagens anledning er Lene "body painted". December

14 Beberhuset Pottemagertoften 4 (p 4) Beboerhusets venner BVs nye bestyrelse: Fra venstre: Per B. Rasmussen, Birgitte Jørgensen, Per Ottosen, Kirsten Jørgensen og Carsten Benn Tekst: Per B. Rasmussen, formand Foto: Henning T. Nielsen Beboerhuset har 2 bestyrelser: Afd. 50 Står for drift af huset. Beboerhusets venner. (kaldet B.V.) står for aktiviteter i huset. Er du interesseret i nogle aktiviteter og/ eller starte nye op, så kom i huset og få en snak om det. De aktiviteter der kører nu kan findes på beboerhusets hjemmeside som er: For deltagelse i de forskellige aktiviteter skal man være medlem af beboerhusets venner, dette koster 50,- kr for enkelt medlemskab, og 100,- kr. for husstanden. Dette er for et år, fra 1. oktober til 30. september. Det er ingen betingelse at man bor i Håndværkerparken eller Kalkærparken for at være medlem. For tegning af medlemskab henvender man sig i P4, hverdage mellem og 22.00, fredag dog fra til Medlemskab dækker alle de aktiviteter man har lyst til at deltage i, kom op og vær med et par gange inden du/i melder jer ind. BEBOERHUSETS TLF NR: B.V s bestyrelse består af : Formand: Per Brokær Rasmussen Kasserer: Per Ottosen Kirsten Jørgensen Carsten Benn Birgitte Jørgensen B.V. holder møde 1 gang om måneden, se hjemmesiden, hvornår næste møde finder sted. I er velkomne til at komme og få en snak om aktiviteter og om at være med som frivillig. Vores beboerhusleder, Peter Gadegaard, er behjælpelig med spørgsmål om aktiviteter og nye tiltag. 14 December 2011

15 Hvor blev pengene af? Landsbyggefonden Af Erlind Daugaard Afdeling 24, Søndervangen 1, står formentlig foran en større renovering. Når jeg skriver formentlig, er det fordi Landsbyggefonden ikke er færdig med at kigge på sagen. Mange andre almene afdelinger står foran samme procedure. Det er dog ikke den specifikke sag, der skal omtales her. Men i forbindelse med planen, har afdelingen haft besøg af Landsbyggefonden, der skal være behjælpelig med råd og dåd og, ikke mindst, finansiering. Det skal jeg ikke forsøge at kloge mig på, men så var der noget helt andet, der randt mig i hu. Der var engang en finans- og socialminister, der hed Thor Pedersen. Han kunne næsten ikke holde på mundvandet, når han kom til at tænke på alle de rare milliarder som beroede i Landsbyggefonden. Det var på finansloven for 2006 at regeringen ønskede at hæve godt 4 milliarder kr. i fonden. Der kunne imidlertid kun skaffes flertal for at rapse 2,1 milliard. Men det er jo også en slags penge. For en folkepensionist et ufatteligt beløb, som ikke desto mindre samme pensionister i vore boliger har været med til at skrabe sammen. Hvad skulle den daværende regering bruge pengene til? Den selv samme minister havde kort forinden udtalt, at vi var så rige i Danmark, at vi kunne købe hele Europa. Der skulle vist nok bygges plejeboliger. Et område, der normalt sorterer under kommunerne, som da også har bygget mange plejeboliger siden. Er vore penge også brugt til samme gode formål? Har vi ikke et legitimt krav på at få at vide, hvad pengene er gået til? Har staten givet tilskud til eller lånt kommunerne pengene? Så længe, jeg ikke ved bedre, er jeg tilbøjelig til at tro, at pengene er endt i statskassen i al almindelighed til at lukke diverse huller i budgettet med. Huller, som ikke vedrører almene lejere. Tør vi håbe på en ny politik vedrørende almene boliger efter regeringsskiftet? Valgkampen handlede jo rent boligpolitisk kun om den såkaldte boligpakke for parcelhusene. Nu har jeg lige tømt postkassen. Og voila! Deri lå Boligen nr. 11. Og det var jo opløftende læsning. Læs bare side 12 og 13. Der er ingen ende på løfterne vedr. almene boliger. Og jeg ledte forgæves efter ordet Ghetto. Senere i bladet kan man så læse, at den nye minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, heller ikke kan lide det ord. I stedet hedder det udsatte områder. Og det er jo netop det, det er. Nu skal man ikke tro, at træerne vokser ind i himlen, fordi vi har fået en anden politisk dagsorden. Men især afsnittet om en revurdering af finansieringen af alment byggeri lyder rigtig godt. Repræsentantskabsmødet den 30. november sluttede ikke sådan men det var alligevel et godt møde! Referatet må I vente med at læse til dette blad udkommer i februar/marts Der er længe til men tiden går jo hurtigt nu om dage! Referatet vil handle om bestyrelsens orientering budgettet for 2012 eventuelle forslag temamøde og eventuelt!...på gensyn i 2012 December

16 Nekrolog Ole Eskildsen, formanden for afdeling 002 Højbjergparken døde mandag den 26. september Bisættelsen fandt sted i Henning Larsens smukke kapel på Vestre Kirkegård mandag den 3. oktober. Familien havde få dage forinden fejret Ole på hans 54 års fødselsdag. Kun 13 dage efter samledes familien igen, denne gang omkring hans rosendækkede kiste. Det kom meget bag på såvel familien som venner og bekendte. Ole har altid været pligtopfyldende, vellidt og loyal mod sine medmennesker, hvilket bl.a. bevirkede at beboerne i Højbjergparken stemte Ole ind i deres bestyrelse i Denne position gav adgang til boligorganisationens øvrige arbejdsområder. På repræsentantskabsmødet i 2011 blev Ole valgt ind i udvalgsarbejdet for vedtægt og lov samt energi og forsyning. Samme år blev afdelingens beboere enige om, at Ole skulle være formand for deres afdeling. Ole har, i sit korte liv, deltaget i mange foreningsarbejder med stor interesse og engagement, hvilket var kendetegnede for den stille og lidt tilbagetrukne formand. Blandt mange af Oles interesser kan nævnes hans deltagelse i Hjemmeværnet og senere i menighedsarbejdet i Ravnsbjergkirken. Ære være hans minde. Lene D. Bjerregaard, Inspektør Kære beboere og afdelinger... Organisationsbestyrelsen i ALBOA har nedsat et boligsocialt udvalg bestående af seks personer; tre valgte delegerede på repræsentantskabsmødet i foråret 2011 og tre fra organisationsbestyrelsen. Det boligsociale udvalgs formål er, at: Udvikle ALBOAs boligsociale indsats, d.v.s. udvikle politikker, retningslinjer, arbejdsmetoder og lignende. Aktivt at støtte og/eller medvirke til konkrete boligsociale initiativer i ALBOA eller dennes afdelinger. Søge viden og være på forkant indenfor den boligsociale udvikling og derved medvirke til at ALBOA kan yde en forebyggende indsats. Og hvad betyder det så? Det betyder, at udvalget som udgangspunkt vil have til opgave at udarbejde tanker, oplæg og forslag til behandling i ALBOAs organisationsbestyrelse (OB). På afdelingsniveau handler det om alle de aktiviteter som pågår i den enkelte afdeling. Besluttet og iværksat i afdelingen i afdelingsbestyrelsen, fritidsklubben, styregrupper osv. Det er her den gode muld bliver skabt, den muld som enhver boligsocial indsats gror i og får sin næring fra. - De frivillige beboeraktiviteter. Godt naboskab, omsorg, støtte, social kontrol. Gode sociale normer for godt naboskab, beboerservice fra viceværterne, beboerdemokratiet mv. - Det kan også være mindre projekter med ekstern finansiering, men i så fald initieret og styret af afdelingens egne beboerdemokratiske kræfter. Her vil udvalgets opgave primært være at inspirere og give støtte til, at de lokale kræfter får en lidt lettere gang på jord - herunder sikre/holde øje med, at administrationen går til den slags med den rigtige tilgang. Derudover arbejdes der på boligforenings/kommune niveau, hvor udvalgets opgave er at lave beslutningsoplæg til OB og til vores repræsentanter i kredssamarbejdet. På BL/nationalt niveau vil målet være at gøre ALBOA mere aktivt indflydelsessøgende og udviklingsprægende på det boligsociale område. Det boligsociale udvalg består af: Jonna B. Lausen fra afd. 38, Bitte Emmery fra afd. 31 og Julie Bøllingtoft fra afd. 33. Fra organisationsbestyrelsen er følgende med: Søren Mortensen (formand), Troels Munthe og Ulla Elisabeth F. Christiansen. 16 December 2011

17 Nekrolog Hans Nielsen forhenværende bestyrelsesmedlem i Viby Andelsboligforening og mangeårig redaktør og skribent ved VA-bladet afgik ved døden søndag den 6. november 2011 efter længere tids svær sygdom. Hans blev bisat fra Viby Kirke, selvom familien flyttede til Stavtrup for nogle år siden. Det var nemlig i Viby Hans havde sit virke. Hans Nielsen var en af VA-bladets grundlæggere. Han var med fra begyndelsen i VA-bladet blev stoppet i en kort periode i1973 grundet uoverensstemmelser mellem den daværende bestyrelse i VA og redaktionen. I 1974 relanceredes bladet, da foreningen igen var kommet ind i smult vande, nu med Hans Nielsen som en myndig redaktør. Med flid og omhu var Hans med i næsten alle årene. Da han forlod redaktørposten vedblev han med at skrive i bladet som menigt redaktionsmedlem. Når vi kun var få i bladets redaktion tre eller fire, var Hans en utrættelig primus motor. Vi har en aftale om, at lave et blad færdig til en fastsat dag, sagde han og det gjorde vi så. Hans var mr. VA-blad himself. Når Hans skrev til bl.a. redaktionsmedlemmerne, indledte han altid med ordene Gode Venner. Og det var mere end en indledning. Ordet ven eller venner skulle tages helt bogstavligt. Hans boede i Viby Andelsboligforening lige siden han blev gift med Bente. Først i den gule Vestergårdspark, siden i mange år i Søndervangen II og til sidst i Råhøjparken. Med sin store interesse for boligsagen var det helt naturligt, at Hans blev medlem af afdelingsbestyrelsen i Søndervangen og siden valgt ind i Viby Andelsboligforenings hovedbestyrelse. Det skete den 27. april Han var medlem af såvel byggeudvalg som forretningsudvalg i mange år. Hans sad i hovedbestyrelsen i VA indtil den 8. juni 2006 og havde således haft 25 års jubilæum i bestyrelsen. I alle årene var han et engageret og dygtigt medlem af bestyrelsen. Hans var uddannet elektriker og arbejdede en årrække på Viby Elværk indtil han blev valgt til kredssekretær i Dansk El-Forbund. En stilling, han bestred indtil han gik på efterløn. Æret være Hans Nielsens minde. Poul Ankersen, formand December

18 Nye busruter har kun gjort det værre! Af Thomas Pyrmont Dybdahl Egebæksvej tv., 8270 Højbjerg blevet noget tilsidesat i Midttrafiks såkaldte forbedringer. langt mellem disse stop. Jeg Det bor skal selv i selvfølgelig Saralystparken lige og rettes vi har i kolofonen. Hidtil har det været sådan at folk her godt nok mærket kraftige forringelser: Det Jeg kunne har skriftligt være en henvendt god idé mig at Torben Rundhøj lavede (hvor et områdets banner eneste i bladet, post- f.eks.: til vinter lader cyklen stå. nemt kunne komme til FØTEX i Holme, tre gange til Midttrafik og forhørt mig hus og apotek ligger), ældreboligerne hvorfor vi blandt andet ikke kunne få på Nygårdsvej og Plejehjemmet samme ét ekstra stop i begge retninger på li- sted - det er desværre ikke længere nie 2A mellem Rundhøj og Vestavej. Det kunne de af trafikale hensyn ikke indføre og der var ikke kundegrundlag nok i området. - Bevares - der bor jo ingen mennesker i Saralystparken, og vi har da alle sammen bil og er ikke afhængige af offentlige transportmidler. Udover at de ikke ville give os ét stop ekstra (A-linier skal jo ikke stoppe alt for mange steder), hvorfor skal linie 2A Ja, ja, velkommen til Holme hed det i sidste nummer! Det er ironisk ment, for man kunne også sige farvel til Saralystparken, Olaf Rudes Vej og Frederiksparken - bare for at nævne nogle. Bladets adresse: Ingen tvivl om, at det er godt Hånd- så holde allerede i Sadelmagertoften værkerparken Vi har nu fået har oprettet fået én en busrute adresse og igen til i Urmagertoften? bladet: Derudover med endestation i Kareten, men må nok konstatere, at visse afdelinger i Højbjerg i modsætning til Holme er holder den blandt andet også lige efter Fredenvang Runddel, igen ved lokalcenter Rosenvang og så Rosenvangsskolen. Enhver kan se der er ikke muligt med direkte forbindelser, med mindre alle de ældre beboere og alle os andre går mellem meter til Vestavej, eller går 1-2 km til Rundhøj og FØTEX. Det kan lige nævnes, at vi har linie 18 og 19 i Saralystparken, men de har kun halvtimesdrift på hverdage og kun én gang i timen om søndagen (hvor de kører lige efter hinanden). Især linie 18 vil jeg egentlig ikke anbefale at man tager - den er ofte propfyldt mod centrum, blandt andet fordi den dækker Moesgård Museum (samarbejder med Aarhus Universitet) og Handelsfagskolen i Skåde. Det bliver da rigtig hyggeligt, når de studerende Fra min synsvinkel har Midttrafiks ændringer kun gjort det værre GÆSTERUM UDLEJES Frederiksparken - Højbjerg Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Har du noget på send os en 18 December 2011

19 ulen kan være brandfarlig Tekst: Kim. B. Olsen, inspektør Julen kan være brandfarlig Er uheldet ude Luk døre og vinduer, forlad rummet og ring , hvis du ikke selv kan slukke branden. Ved familiens ansvarsforsikring skal du være opmærksom på: At din personlige familieansvarsforsikring ikke udbetaler erstatning, hvis du på grund af beruselse kaster nytårskrudt efter en anden person, og denne person kommer alvorlig til skade. At din personlige familieansvarsforsikring ikke dækker, hvis du på grund af beruselse fyrer en raket af der forårsager en brand. Fyrværkeri og sikkerhed erstatning efter Du en må brand, fyre fyrværkeri der skyldes af, fra den ulovlig 1. opbevaring af større december til 5. januar. Du må altså mængder nytårskrudt ikke gemme end fyrværkeri, de førnævnte og bruge tilladte 5 kg. det ved festlige lejligheder senere på året. Godkendt nytårsfyrværkeri skal være mærket med et SIK nummer. Tjek Bortskaffelse og opbevaring evt. sikkerhedsstyrelsens af fyrværkeri: positivliste Ved familiens indboforsikring skal Tekst: Kim B. Olsen, inspektør på du være opmærksom på: En brand kan Fik koste du menneskeliv ikke fyret alt dit Du fyrværkeri må transportere af 1,5 i affyringsperioden kg NEM fyrværkeri og opbevare i alt 5 kg NEM krete tilfælde kan nægte at yde er- At familiens mellem indboforsikring den 1. i kon- I julen stiger antallet december af brande og kraftigt, 5. januar, fyrværkeri kan du i hjemmet. ved henvendelse NEM står for til statning din kommune efter en brand, få der oplyst, skyldes og nogle af dem kan koste menneskeliv. hvordan du kommer af NettoEksplosivstofMængde med resterende fyrværkeri. og angiver, hvor meget krudt der er i fyrder nytårskrudt end de førnævnte ulovlig opbevaring af større mæng- Derfor skal du være forsigtig med de værkeriet. tilladte 5 kg. mange levende Det lys og er det ikke tørre alle gran, modtagerstationer vi Hvis du ønsker at / opbevare genbrugspladser, større der kan modtage omgiver os med i juletiden. mængder fyrværkeri, skal du søge Bortskaffelse og opbevaring af fyrværkeriet. 1 om tilladelse, hos det kommunale fyrværkeri: Du kan begrænse risikoen for brand beredskab. Fik du ikke fyret alt dit fyrværkeri af i ved at... Du kan eventuel også Opbevarer gemme du fyrværkeriet mere end de tilladte det affyringsperioden igen bliver den mellem 1. december, den 1. december og 5. januar, kan du ved hen- blive i nærheden af tændte stearinlys 5 kg, kan du risikere, at blive sigtet placere de levende men du lys i stabile må dog stager, maksimalt opbevare 5 kg. for overtrædelse af fyrværkeriloven. vendelse til din kommune få oplyst, der ikke kan brænde Vurderes det, at mængden af krudt hvordan du kommer af med resterende sikre dig, at flammen ikke kan antænde grene og pynt Læg fyrværkeriet mørkt har og udsat tørt andre på for sikker fare, kan afstand du i fyrværkeri. af elektriske apparater og stedet risikere sigtelse efter straffeloven. Det er ikke alle modtagerstationer / anvende lysmanchetter varmekilder af stanniol og UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. genbrugspladser, der kan modtage og helst selvlukkende lys fyrværkeriet. placere lysene på sikker afstand af Fyrværkeri og forsikring Du kan eventuel også gemme fyrværkeriet til det igen bliver den 1. decem- gardiner, mindre børn samt evt. husdyr Giv din forsikring et tjek. Du kan få brug for den! ber, men du må dog maksimalt opbevare 5 kg. opsætte røgalarmer og kontrollere, at de virker ( husk altid et 9 volt reservebatteri ). Ved din ulykkesforsikring skal du Læg fyrværkeriet mørkt og tørt på sikker afstand af elektriske apparater og være opmærksom på: sørge for, at juletræet er så friskfældet som muligt ( skær evt. et par At du mister retten til erstatning, varmekilder og UTILGÆNGELIGT FOR hvis forsikringsselskabet beviser, at BØRN. centimeter af stammen, når du kommer hjem med træet, sæt det straks i du har udvist grov uagtsomhed under affyring af nytårskrudt. en spand vand og opbevar det helst At din ulykkesforsikring ikke dækker udendørs, indtil det skal bruges / eventuelle livsvarige mén efter en pyntes.) selvforskyldt fyrværkeriulykke, hvis anvende en juletræsfod, der kan ulykken skyldes, at du var beruset. fyldes med vand ( tjek jævnlig vandstanden ) At familieforsikringen ( indbo og ansvarsforsikringen ) ikke dækker, ha en blomstervandkande, vandforstøver, spand med vand eller en hvis husstandens personer pådrager sig personskader. pulverslukker stående klar i rummet med de levende lys rand kan koste menneskeliv n stiger antallet af brande kraftigt, og nogle af dem kan koste eskeliv. At familiens indboforsikring i konkrete tilfælde kan nægte at yde r skal du være forsigtig med de mange levende lys og det tørre gran, vi ver os med i juletiden. December

20 Farvel og tak...! Inge L. Nielsen og Leif Thøgersen har bedt om at "få lov" til at træde ud af redaktionen. Inge og Leif har virket i HAB's blad i mange år. Tak for det! Vi siger pænt farvel i næste nummer. Byttelejlighed? Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Brug venligst denne vedstående kupon. Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer 31. januar 2012 er sidste frist til næste nr. Haves: Ønskes: Henvendelse: Tlf.: Evt. navn/kontaktperson: Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Haves: 3 værelses lejlighed på 1. sal, 77 m 2, Saralystparken, Højbjerg Ønskes: 3 værelses lejlighed, 1 plan, Hjulbjergvej eller Håndværker parken Henv.: Tlf Kontaktperson: Lisbeth Højbjerg Haves: 3 værelses 91 m 2 Byagervej 140, 1. sal, tv, Beder Ønskes: 3 værelses lejlighed ved jorden Henv.: Tlf eller Kontaktperson: John M. Hansen Glædelig jul Kontoret slapper af fra den 23. december 2011 til den 1. januar 2012 begge dage incl. 20 December 2011

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

RESULTAT BEBOERUNDERSØGELSE. juni-juli Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske

RESULTAT BEBOERUNDERSØGELSE. juni-juli Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske BEBOERUNDERSØGELSE juni-juli 2016 RESULTAT Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF.: 87 406 700 // FAX.: 87 406 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 3 oktober 2011

inside 1. årgang Nr. 3 oktober 2011 1. årgang Nr. 3 oktober 2011 inside Salamanderparken. På side 4 og 5 kan du læse om etape 2 af byggeriet i Stavtrup. Etape 1 er i mellemtiden ved at tage form. Den første blok (billedet) giver et indtryk

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling 10 4. Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 5 Nørregade, Egevænget Bolderslev og Uge Allégade Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Nørresundby Boligselskab att. Tove Christiansen Gl. Østergade 16 9400 Nørresundby 20.03.2016 Afdelingsmøde i afd. 66, Laurits Hauges Vej 3-23, Nørresundby Vi har haft følgende udgifter i udlæg til afdelingsmødet

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl Side 1/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Gunnar Sørensen Nils Vinther Hans Jørgen Christensen Leo Kristensen Aase Andersen

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 side nr. 119 Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud: Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Irene Madsen Graver Vicky

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1 Side 1/6 Afdeling 16 Referat fra afdelingsmøde den 26. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 42 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Lis Andersen Tina Munkholm Bjarne Hajbert

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Michael Korsholm Peter Andersen administrationschef Kjeld Jespersen direktør John Jensen

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30. Side 202/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Arne Olesen, Michael Jørgensen, Henny Rasmussen, Gunnar Sørensen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere