inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside 1. årgang Nr. 4 december 2011"

Transkript

1 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En del af boligerne bliver almene. Arbejdernes Andelsboligforening, Pension Danmark og Brabrand Boligforening er med. Ser man godt efter, vil man se en byggekran på arealet. Foto: Erlind Daugaard

2 Side 4 Side 9 Side 23 Kære læsere Vi sparede lidt i sidste nummer (kun 24 sider) denne gang får I 32 sider. Det må I gerne kalde en julegave! Med hensyn til hvad der sker i ALBOA, har vi artikler om renoveringer rapport fra det boligsociale udvalg artikler om boligpolitik og Landsbyggefonden. Om livet i ALBOA skriver vi om udflugter den årlige pensionistfest beboerhusliv næste års revy - rulleski og højskoledage. Vi bringer to nekrologer - der bør få alle til at leve livet medens vi er her! Venlig jule- og nytårshilsen fra... Redaktionen Indhold Leder... 3 Kjærslund isolerer sig... 4 Høvænget renoveret... 6 Viby Idrætscenter klar til fremtiden... 9 Rulleskitræning Legoland Beboerhusets venner Hvor blev pengene af? Organisationsbestyrelsen Nekrolog og 17 Læserbrev Julen kan være brandfarlig Højskoledage i Viby Pensionistfest Sundhedscafé Huslejeoversigt Revy...bagsiden 1. ÅRGANG december 2011 blad nr. 4 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge 46. Næste nummer udkommer i marts 2012 Deadline næste nummer 31. januar 2012 Forside: Aarhus havn / Foto: Erlind Daugaard Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 December 2011

3 Leder Af Poul Ankersen, Medlem af formandskabet Hvad siger regeringsgrundlaget om boligpolitikken? I regeringsgrundlaget er medtaget cirka 1½ side om boligpolitikken. Nogle af de væsentlige forbedringer er, at vi nu får lov til at sætte yderligere skub i tiltrængte renoveringer, især på energiområdet. Læs nærmere herom i det følgende. Gode boliger og bedre byer Gode boliger er helt centralt for et godt liv. Og energirigtige boliger er en central del af et bæredygtigt samfund. Mobilitet på boligmarkedet er vigtigt for at give folk mulighed for at flytte til en bolig, der passer bedre til deres livssituation. En god bolig spiller en stor rolle for den enkeltes velfærd. Et velfungerende boligmarked kræver, at borgerne har mulighed for at vælge mellem flere boligformer: Ejer, andel, almen og privat lejebolig. Regeringen vil bidrage i forhold til alle de nævnte boligformer. Tværgående vil regeringen med virkning fra 1. januar 2012 omdanne boligjob-ordningen til en grøn tilskudspulje til energirenovering af boliger i 2012 og Ordningen skal baseres på objektive kriterier og være nem for borgere og myndigheder at bruge og administrere. Lejeboliger Tilstrækkeligt med gode lejeboliger til en fornuftig husleje i alle dele af landet er en grundlæggende forudsætning for et sundt boligmarked. Der er brug for en indsats i forhold til både almene boliger og private udlejningsboliger: Regeringen vil sikre, at alle kommuner bidrager til at løse de boligsociale opgaver. Regeringen vil arbejde for, at der opføres billige boliger, der hvor der er behov. Regeringen vil sikre opførelse af flere ungdoms- og ældreboliger, så det fremtidige behov imødekommes. Finansieringen drøftes nærmere med kommunerne. Samtidig skal der iværksættes et arbejde, der ser nærmere på finansieringen og huslejefastsættelsen i den almene boligsektor. Herunder om der kan sikres billigere lån til nye boliger med tilsvarende billigere husleje for den enkelte lejer. Landsbyggefondens renoveringsindsats skal styrkes, ikke mindst med flere energibesparelser for at sikre tidssvarende boliger og en bedre samlet boligøkonomi. I dag er der en lang venteliste, og indsatsen vil allerede starte i forbindelse med regeringens kick-start. Regeringen vil undersøge muligheden for at etablere en model, hvor Landsbyggefonden får mulighed for at garantere besparelserne i boligselskabernes energispareprojekter. Der skal etableres en model for rentable energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri til gavn for både udlejer og lejere. Lejelovgivningen skal gennemgås med henblik på, at lejere skal have en bedre beskyttelse mod urimelige huslejeforhøjelser i forbindelse med moderniseringer og urimeligt høje istandsættelses-regninger ved fraflytning fra en lejlighed. Bedre og grønnere byer Byerne er også vigtige for dansk økonomi. Byerne er vækstcentre i en globaliseret økonomi. Bæredygtige byer skaber nye grønne arbejdspladser. Danmark har en enorm mulighed, hvis vi kan få en global førerposition for hvis vi finder de løsninger, der sikrer trygge, grønne, udviklende og økonomisk voksende byer, vil vi kunne eksportere disse løsninger. Omkring halvdelen af alle danskere lever i København eller en af de store provinsbyer. Det er centralt for danskernes livskvalitet, at byerne fungerer godt, og at der er plads til danskere med alle slags indkomster. Det er vigtigt for vores sociale sammenhængskraft. Dele af de store byer er præget af stor trafikal trængsel og dårlig luftkvalitet. Ikke alle borgere og børn har let adgang til parker, bynær natur og gode, sikre legepladser. Af alle disse grunde er der brug for en ny national, social og grøn bæredygtig bypolitik, som regeringen vil udvikle i samarbejde med befolkning og politikere i byerne: Som led i naturplanen vil regeringen arbejde for mere natur i byerne flere parker, grønne tage mv. på en måde, der også bidrager til at afhjælpe vandafledningsproblemerne. Byerne skal have bedre muligheder for at imødegå trængsel gennem forskellige former for trafikregulering og rentluftzoner samt økonomisk mulighed for at forbedre den kollektive trafik til og fra byerne. Flere byer skal være cykelbyer. Vækst i hele Danmark er en hovedprioritet for regeringen. Danmarks hovedstad spiller en vigtig rolle for væksten. Derfor vil regeringen i samspil med de relevante parter udarbejde en hovedstadsstrategi. December

4 Tekst og foto: Erlind Daugaard Kjærslund isolerer sig -for at holde på varmen ALBOA-afdeling nr. 026 Kjærslund Viby Syd, har påbegyndt en omfattende renovering for blandt andet bedre indeklima. Afdelingen er opført i 1968 som et såkaldt Danalea byggeri og omfatter 362 lejligheder. Det er en kendt sag, at byggerier fra denne og tidligere perioder ikke lever op til nutidens krav til klima og energiforbrug. Afdelingens beboere har derfor vedtaget en plan, der skal afhjælpe problemerne. Projektchef Ole Berg, ALBOA, har orienteret Alboa inside om planen. Efterisolering Gammelt puds og isolering på gavlene bibeholdes og beklædes som facaderne. Dette arbejde er i skrivende stund i fuld gang. Facaderne forsynes med et vindtæt lag og isolering og beklædes derefter med skærmtegl, som fuldstændig vil ændre blokkenes udseende til det bedre. Kældervæggene, eller soklen om man vil, isoleres og beklædes med sorte, isolerende plader for at undgå kuldebroer til etagen ovenover. Indgangsfacaden Udover skærmteglen, vil indgangsfacaden også skifte udseende på den måde, at betonelementerne mellem vinduerne i trappeopgangene fjernes og erstattes med glas. Dette vil naturligvis give meget lysere opgange og en elegant virkning udadtil. Omkring opgangene fjernes gammel isolering og erstattes med isolering og skærmtegl som den øvrige del af facaden. Det største tiltag bliver dog, at alle vinduerne i facaden bliver udskiftet. Taget Der lægges et nyt lag tagpap på taget. Erfaringer fra en brand i 2007 (VA-blad nr. 2-07) gør, at der etableres bedre brandsikring, specielt over altanerne, hvorfra branden bredte sig under ta- Som Kjærslund kommer til at se ud. get. Samme erfaring har man også fra tilsvarende byggerier andre steder. Ventilation I køkkenet erstattes de gamle ventiler med et såkaldt emfang (fælles ventilation) i hver opgang. Drives af en motor på taget. Viby Syd Som den opmærksomme læser vil huske, takkede afdelingen nej til helhedsplanen for Viby Syd, der omfattede Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen I og II. Kun Rosenhøj arbejder på denne plan. Operatører Totalentrepenører er Enemærke og Petersen og som bygherrerådgivere fungerer DAI-arkitekter og ingeniører og Sahl arkitekter. Pris: 91,2 mio. Tidshorisont: august 2011 December Afdelingsformand Tonny Mikkelsen skriver her om: Afdelingsbestyrelsens rolle Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om afdelingsbestyrelsens involvering og indflydelse på renoveringsarbejdet i Kjærslund. Arbejdet startede i 2003 med at få udarbejdet en thermografiundersøgelse af isolering af facaden, samt få udarbejdet en byggeskaderapport. Efter fremsendelse af ansøgning til landsbyggefonden om støtte modtog vi meddelelse om, at renoveringen tidligst kunne gennemføres i 2007 og efterfølgende har landsbyggefonden udsat igangsætningen flere gange og til sidst meddelt, at igangsætningen af projektet kunne ske i For ikke at komme i den situation, at man ikke var forberedt når tilladelsen forelå, valgte afdelingsbestyrelsen i 2008 at genopstarte processen. Der blev afholdt en del møder med repræsentanter fra administrationen og arkitekter, hvor omfanget af renoveringen blev drøftet. Der er mange hensyn at tage, dels økonomien og ikke mindst nye ønsker samt nye materialer. Afdelingsbestyrelsen besigtigede flere og forskellige renoveringsarbejder i forskellige byer for her at få inspiration og samtidig se de forskellige løsningsmuligheder der her var anvendt. Det gav et godt grundlag for flere beslutninger og var en stor hjælp i arbejdet. 4 December 2011

5 Man må huske, at de fleste afdelingsbestyrelsesmedlemmer ikke har den nødvendige viden om renoveringssager, men det er noget lettere at se hvad andre har gennemført, og det gav bedre mulighed for en viden om materialevalg samt udseende. Der skulle træffes beslutning om facadebelægning, vinduer som skulle være lette at betjene, ny opgangsfacade, etablering af postkassesystem, dørtelefon, ventilationsanlæg m.m., mange svære beslutninger og hvordan vil beboerne modtage forslagene. Afdelingsbestyrelsens skitseforslag blev forelagt afdelingens beboere på et beboermøde, hvor de skulle tage stilling til det fortsatte arbejde. Beboerne gav tilsagn om at fortsætte og herefter kunne man nu begynde udarbejdelsen af budgetter som igen skulle forelægges afdelingens beboere til godkendelse. Efter godkendelse gik arbejdet i gang med landsbyggefonden og kommunen, diverse skemaer udarbejdet og endnu et beboermøde hvor projektet og huslejekonsekvenser blev godkendt. Nu kom tiden, hvor licitationen blev gennemført og det blev afgjort, hvem der skulle udføre renoveringen. Under hele processen har afdelingsbestyrelsen deltaget og her fået indblik i hele processen, så man var vel forberedt på arbejdet og ikke mindst på de spørgsmål, som beboerne ville komme med. Fra renoveringens start har en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen deltaget i samtlige byggemøder, som afholdes hver 14. dag. Ved disse byggemøder kommer mange spørgsmål op til drøftelse, idet der undervejs i en renovering altid opstår situationer, og der skal tages stilling til nogle ting der ikke var taget højde for, samt de overraskelser, der altid dukker op. Det er en spændende proces at deltage i, men det kræver en del arbejde. Men det er vigtigt, at afdelingsbestyrelser der er involveret i renoveringssager, sætter sig ind i processen og deltager aktivt i arbejdet for herved får afdelingens repræsentanter størst mulig indflydelse på vore boliger. Hvis alt går vel er renoveringen af Kjærslund færdig den 1. december 2012 og bebyggelsen vil fremstå i en ny udformning til glæde for afdelingens beboere. En gavl under renovering. Der arbejdes på sagen. En opgang under forandring. December

6 Høvænget har gennemgået en større renovering 6 December 2011

7 Af Poul Ankersen Afdeling Høvænget, som er beliggende på Ormslevvej, Hømosevej og Høvænget, har gennemgået en større renovering, som nu snart synger på sidste vers. Arbejdet startede i april i år og skal være afsluttet inden jul. Afdelingen er opført i 1959 og har fejret sin 52 års fødselsdag. Det er altså ingen årsunge, vi her taler om. Selv om husene løbende er blevet forbedret med isolering, termovinduer- og døre, trængte husene til en større forbedring. Det er så (næsten) sket nu. Eternittagene er udskiftet med tagpap, og der er lagt en 35 cm tyk isolering på loftet, ligesom tagrender og nedløbsrør er udskiftet. Husenes facader var lette plader monteret udvendigt og indvendigt på et træskelet. Disse er bortset fra den indvendige plade blevet udskiftet og forsynet med 22 cm isolering. Fundamenterne er blevet gjort tykkere og isoleret udefra for at undgå kuldebroer. Betonbjælken over vinduerne udgjorde tidligere en kuldebro, men er nu blevet isoleret. Så også den gene er væk. Endegavlene i de enkelte husstrenge har været brudt ned, og en ny skalmur med 19 cm isolering er muret op. Disse arbejder løb op i 25 millioner kr. Landsbyggefonden har givet ydelsesstøtte, så ydelsen til forrentning og afdrag på lånene har kunnet sættes til 4,3 pct. i stedet for 7,5 pct., som man skulle betale ved den markedsbestemte ydelse på lånene. Det er ikke alle arbejder, som Landsbyggefonden yder tilskud til. Afdelingens varmesystem har været lidt specielt. Varmerørene lå under husene, hvad der jo ikke er særlig godt ved rørsprængninger eller andre fejl i systemet. Så det første, der blev udført, var en helt ny rørføring udenfor husene med nye stikledninger ind. Også belægningerne er blevet fornyet. Nogle beboere havde overbygget terrasserne og det var der ikke i alle tilfælde søgt om tilladelse til. Disse udbygninger måtte fjernes. I stedet er der blevet lavet halvtage, og beboerne kunne selv bestemme på hvilken side af huset, de ønskede halvtaget placeret. Der er ydet tilskud fra egen trækningsret med et beløb på 5,8 mio. kr., og der er ydet lån fra dispositionsfonden på 2,8 mio. kr. Indledningsvis stiger huslejen med 125 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Afdelingsbestyrelsen har deltaget meget aktivt i byggemøderne og bidraget med mange gode idéer. Afdelingsbestyrelsen har også haft torsdagsåbent, hvor beboerne har kunnet møde op med spørgsmål, problemer og lignende, men dette har man ikke benyttet i særlig udstrakt grad. December

8 Fotos: Jan Rasmussen UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. 8 December 2011

9 Firmasport indviede Viby s nye idrætscenter. Fotos: Laila og Erlind / Tekst: Poul Viby Idrætscenter er klar til fremtiden Alt er fint og indbydende Må vi foreslå at du går en frisk tur omkring opvisningsbanen. Du vil nok savne en mulighed for at sidde ned og se bl.a. fodbold, men spillerne har dog mulighed for at sidde ned. Uret går, når der er en fodboldkamp men måltallene er svære at se. Der er reklamer omkring banen men der er plads til flere. Mange lys Alle i bil kan nyde den flotte og nye asfalt på parkeringspladsen og de mange lys f.eks. tæt ved opvisningsbanen samt de nye runde græsplæner. Græsset der er kommet i ruller, blev flere steder trådt ned under sidste valg. Gå en tur en aften når der er tændt lys det er bare så flot! Pokaler og kunst Går du ind i det flotte klubhus, ser du en god cafe og går du videre til møderum 1, ses en flot række pokaler og masser af kunst. I kælderen er der dejlige omklædningsrum. En stor sten. Rådmand for Kultur og Borgerservice Marc Perera Christensen har store forventninger til den fremtidige brug af anlægget. Sagde han ved indvielsen den 12. september Med den afsluttede renovering er der skabt nogle unikke rammer for både eliten og bredden. Vi har fået et godt alternativ til atletikfaciliteterne på NRGi Park, og områdets børn og unge har også fået et godt sted at træne. Sammen med renoveringen af omklædningsrummene, klub lokalerne og forpladsen har Viby nu et anlæg, som er rustet til fremtiden. Renoveringen betyder, at anlæggets atletikfaciliteter er blevet opdateret. Der er kommet ny kunststofbeklædning på løbe- og springbanerne, og derudover har man i samråd med landstræneren i atletik blandt andet anlagt en græsløbebane, som mange udøvere bruger som afslutning på deres træning. Det hele kostede 16 millioner kroner....der er nu et flot klubhus! December

10 Aarhus - nordens skimekka Rulleskitræning på Jelshøj bakken Tekst og foto Henning T. Nielsen - P164 Den 16. oktober 2011 havde Aarhus Skiklubs rulleskiafdeling arrangeret fælles rulleskitræning med elitelangrendsløberne i team Birken fra Lillehammer Skiklub i Norge, som har været på 1 uges træningslejr her i Aarhus-området. Fællestræningen foregik på en 5 km lang rundstrækning ved Jelshøj i Holme (Jelshøjvej - Nordlige Bjergevej). Et trænings pas for de norske deltagere består af mellem 40 og 60 km. Så det blev til nogle gange rundt omkring Jelshøjs tinde. I det super flotte efterårsvejr, var scenen sat til rigtig flot træningstur. Kaj Jensen, bestyrelsesmedlem i Aarhus Skiklub skriver på klubbens hjemmeside: "Fællestræningen foregik i et for nordmændene roligt tempo, så vi ikke blev løbet helt over ende. Undervejs gav nordmændenes træner Torstein Drivenes personlig instruktion og tips om teknik og træning - men der blev også tid til gemytlig og broderlig snak med nordmændene om langrend-/rulleski generelt." 10 December 2011

11 Fakta boks: Jelshøj er med sine 128 m over havet det højeste punkt omkring Aarhus. Højen blev formodentlig anlagt i den ældre bronzealder ( f.kr.), og fra stedet er der en fin udsigt over både Aarhus by og bugt samt hele Håndværkerparken. Der har ikke været foretaget udgravninger i højen, hvorfor man faktisk ikke ved hvad den rummer, men sådanne højt beliggende storhøje har været benyttet som gravplads i mere end tusinde år. De blev oftest bygget til højtstående personer i bronzealderens begyndelse, hvor de afdøde blev gravlagt i egekister. En storhøj som Jelshøj er ikke bare en simpel jordhøj over en enkelt grav: Et snit gennem højen ville givetvis afsløre både forskellige byggefaser og tilbygninger samt adskillige gravanlæg fra en lang brugstid. Ifølge folketroen siges det, at der ligger 3 konger begravet i højen. Jelshøj ligger i Holme Bjerge som er en randmoræne dannet under sidste istid. Oprindeligt har der ligget adskillige gravhøje i bakkerne, men mange er fjernet i dag - især på grund af landbrugets mekanisering og byernes vækst gennem de seneste århundreder På toppen af Jelshøj står en firkantet granitstolpe - et såkaldt geodætisk postament - da højen ligesom Sorring Loddenhøj og Hohøj indgår som et af hovedpunkterne i det danske opmålingsnet. Herpå er årstallet 1873 også indhugget. Det er året hvor postamentet blev etableret og højen frededes. Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf December

12 Beboerhusets venner inviterede til... LEGOLAND 12 December 2011

13 Tekst og foto Henning T. Nielsen - P164 Lørdag den 25. juni havde beboerhuset P4, i Håndværkerparken den årlige udflugt. Efter en afstemning blandt deltagerne fra sidste års tur om hvad man helst ville, til Legoland eller til Djurs Sommerland, blev resultatet at det skulle være Legoland. Vi skulle mødes ved P4 kl.8.30 og vi skulle køre kl det gjorde vi for en gang skyld! Man havde entreret med et godt busfirma, der vidste hvad man havde med at gøre, så det var en fornøjelse at være med. Det var bare en skam, at der kun var 39 der deltog i turen, det skyldtes måske at prisen var en del dyrere end sidste år. Nå, men vi kom godt af sted, heldigvis havde vi fået billetter for der var en alenlang kø ved indgangen til Legoland. Men pyt, vi fik en rigtig god dag og der var fint vejr hele dagen. Kl. 18 skulle vi igen samles ved bussen til hjemkørsel og vi var hjemme i Håndværkerparken ved 20-tiden efter en god og oplevelsesrig dag. Lene Have Poulsen, meget trofast deltager i BVs arrangementer, i dagens anledning er Lene "body painted". December

14 Beberhuset Pottemagertoften 4 (p 4) Beboerhusets venner BVs nye bestyrelse: Fra venstre: Per B. Rasmussen, Birgitte Jørgensen, Per Ottosen, Kirsten Jørgensen og Carsten Benn Tekst: Per B. Rasmussen, formand Foto: Henning T. Nielsen Beboerhuset har 2 bestyrelser: Afd. 50 Står for drift af huset. Beboerhusets venner. (kaldet B.V.) står for aktiviteter i huset. Er du interesseret i nogle aktiviteter og/ eller starte nye op, så kom i huset og få en snak om det. De aktiviteter der kører nu kan findes på beboerhusets hjemmeside som er: For deltagelse i de forskellige aktiviteter skal man være medlem af beboerhusets venner, dette koster 50,- kr for enkelt medlemskab, og 100,- kr. for husstanden. Dette er for et år, fra 1. oktober til 30. september. Det er ingen betingelse at man bor i Håndværkerparken eller Kalkærparken for at være medlem. For tegning af medlemskab henvender man sig i P4, hverdage mellem og 22.00, fredag dog fra til Medlemskab dækker alle de aktiviteter man har lyst til at deltage i, kom op og vær med et par gange inden du/i melder jer ind. BEBOERHUSETS TLF NR: B.V s bestyrelse består af : Formand: Per Brokær Rasmussen Kasserer: Per Ottosen Kirsten Jørgensen Carsten Benn Birgitte Jørgensen B.V. holder møde 1 gang om måneden, se hjemmesiden, hvornår næste møde finder sted. I er velkomne til at komme og få en snak om aktiviteter og om at være med som frivillig. Vores beboerhusleder, Peter Gadegaard, er behjælpelig med spørgsmål om aktiviteter og nye tiltag. 14 December 2011

15 Hvor blev pengene af? Landsbyggefonden Af Erlind Daugaard Afdeling 24, Søndervangen 1, står formentlig foran en større renovering. Når jeg skriver formentlig, er det fordi Landsbyggefonden ikke er færdig med at kigge på sagen. Mange andre almene afdelinger står foran samme procedure. Det er dog ikke den specifikke sag, der skal omtales her. Men i forbindelse med planen, har afdelingen haft besøg af Landsbyggefonden, der skal være behjælpelig med råd og dåd og, ikke mindst, finansiering. Det skal jeg ikke forsøge at kloge mig på, men så var der noget helt andet, der randt mig i hu. Der var engang en finans- og socialminister, der hed Thor Pedersen. Han kunne næsten ikke holde på mundvandet, når han kom til at tænke på alle de rare milliarder som beroede i Landsbyggefonden. Det var på finansloven for 2006 at regeringen ønskede at hæve godt 4 milliarder kr. i fonden. Der kunne imidlertid kun skaffes flertal for at rapse 2,1 milliard. Men det er jo også en slags penge. For en folkepensionist et ufatteligt beløb, som ikke desto mindre samme pensionister i vore boliger har været med til at skrabe sammen. Hvad skulle den daværende regering bruge pengene til? Den selv samme minister havde kort forinden udtalt, at vi var så rige i Danmark, at vi kunne købe hele Europa. Der skulle vist nok bygges plejeboliger. Et område, der normalt sorterer under kommunerne, som da også har bygget mange plejeboliger siden. Er vore penge også brugt til samme gode formål? Har vi ikke et legitimt krav på at få at vide, hvad pengene er gået til? Har staten givet tilskud til eller lånt kommunerne pengene? Så længe, jeg ikke ved bedre, er jeg tilbøjelig til at tro, at pengene er endt i statskassen i al almindelighed til at lukke diverse huller i budgettet med. Huller, som ikke vedrører almene lejere. Tør vi håbe på en ny politik vedrørende almene boliger efter regeringsskiftet? Valgkampen handlede jo rent boligpolitisk kun om den såkaldte boligpakke for parcelhusene. Nu har jeg lige tømt postkassen. Og voila! Deri lå Boligen nr. 11. Og det var jo opløftende læsning. Læs bare side 12 og 13. Der er ingen ende på løfterne vedr. almene boliger. Og jeg ledte forgæves efter ordet Ghetto. Senere i bladet kan man så læse, at den nye minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, heller ikke kan lide det ord. I stedet hedder det udsatte områder. Og det er jo netop det, det er. Nu skal man ikke tro, at træerne vokser ind i himlen, fordi vi har fået en anden politisk dagsorden. Men især afsnittet om en revurdering af finansieringen af alment byggeri lyder rigtig godt. Repræsentantskabsmødet den 30. november sluttede ikke sådan men det var alligevel et godt møde! Referatet må I vente med at læse til dette blad udkommer i februar/marts Der er længe til men tiden går jo hurtigt nu om dage! Referatet vil handle om bestyrelsens orientering budgettet for 2012 eventuelle forslag temamøde og eventuelt!...på gensyn i 2012 December

16 Nekrolog Ole Eskildsen, formanden for afdeling 002 Højbjergparken døde mandag den 26. september Bisættelsen fandt sted i Henning Larsens smukke kapel på Vestre Kirkegård mandag den 3. oktober. Familien havde få dage forinden fejret Ole på hans 54 års fødselsdag. Kun 13 dage efter samledes familien igen, denne gang omkring hans rosendækkede kiste. Det kom meget bag på såvel familien som venner og bekendte. Ole har altid været pligtopfyldende, vellidt og loyal mod sine medmennesker, hvilket bl.a. bevirkede at beboerne i Højbjergparken stemte Ole ind i deres bestyrelse i Denne position gav adgang til boligorganisationens øvrige arbejdsområder. På repræsentantskabsmødet i 2011 blev Ole valgt ind i udvalgsarbejdet for vedtægt og lov samt energi og forsyning. Samme år blev afdelingens beboere enige om, at Ole skulle være formand for deres afdeling. Ole har, i sit korte liv, deltaget i mange foreningsarbejder med stor interesse og engagement, hvilket var kendetegnede for den stille og lidt tilbagetrukne formand. Blandt mange af Oles interesser kan nævnes hans deltagelse i Hjemmeværnet og senere i menighedsarbejdet i Ravnsbjergkirken. Ære være hans minde. Lene D. Bjerregaard, Inspektør Kære beboere og afdelinger... Organisationsbestyrelsen i ALBOA har nedsat et boligsocialt udvalg bestående af seks personer; tre valgte delegerede på repræsentantskabsmødet i foråret 2011 og tre fra organisationsbestyrelsen. Det boligsociale udvalgs formål er, at: Udvikle ALBOAs boligsociale indsats, d.v.s. udvikle politikker, retningslinjer, arbejdsmetoder og lignende. Aktivt at støtte og/eller medvirke til konkrete boligsociale initiativer i ALBOA eller dennes afdelinger. Søge viden og være på forkant indenfor den boligsociale udvikling og derved medvirke til at ALBOA kan yde en forebyggende indsats. Og hvad betyder det så? Det betyder, at udvalget som udgangspunkt vil have til opgave at udarbejde tanker, oplæg og forslag til behandling i ALBOAs organisationsbestyrelse (OB). På afdelingsniveau handler det om alle de aktiviteter som pågår i den enkelte afdeling. Besluttet og iværksat i afdelingen i afdelingsbestyrelsen, fritidsklubben, styregrupper osv. Det er her den gode muld bliver skabt, den muld som enhver boligsocial indsats gror i og får sin næring fra. - De frivillige beboeraktiviteter. Godt naboskab, omsorg, støtte, social kontrol. Gode sociale normer for godt naboskab, beboerservice fra viceværterne, beboerdemokratiet mv. - Det kan også være mindre projekter med ekstern finansiering, men i så fald initieret og styret af afdelingens egne beboerdemokratiske kræfter. Her vil udvalgets opgave primært være at inspirere og give støtte til, at de lokale kræfter får en lidt lettere gang på jord - herunder sikre/holde øje med, at administrationen går til den slags med den rigtige tilgang. Derudover arbejdes der på boligforenings/kommune niveau, hvor udvalgets opgave er at lave beslutningsoplæg til OB og til vores repræsentanter i kredssamarbejdet. På BL/nationalt niveau vil målet være at gøre ALBOA mere aktivt indflydelsessøgende og udviklingsprægende på det boligsociale område. Det boligsociale udvalg består af: Jonna B. Lausen fra afd. 38, Bitte Emmery fra afd. 31 og Julie Bøllingtoft fra afd. 33. Fra organisationsbestyrelsen er følgende med: Søren Mortensen (formand), Troels Munthe og Ulla Elisabeth F. Christiansen. 16 December 2011

17 Nekrolog Hans Nielsen forhenværende bestyrelsesmedlem i Viby Andelsboligforening og mangeårig redaktør og skribent ved VA-bladet afgik ved døden søndag den 6. november 2011 efter længere tids svær sygdom. Hans blev bisat fra Viby Kirke, selvom familien flyttede til Stavtrup for nogle år siden. Det var nemlig i Viby Hans havde sit virke. Hans Nielsen var en af VA-bladets grundlæggere. Han var med fra begyndelsen i VA-bladet blev stoppet i en kort periode i1973 grundet uoverensstemmelser mellem den daværende bestyrelse i VA og redaktionen. I 1974 relanceredes bladet, da foreningen igen var kommet ind i smult vande, nu med Hans Nielsen som en myndig redaktør. Med flid og omhu var Hans med i næsten alle årene. Da han forlod redaktørposten vedblev han med at skrive i bladet som menigt redaktionsmedlem. Når vi kun var få i bladets redaktion tre eller fire, var Hans en utrættelig primus motor. Vi har en aftale om, at lave et blad færdig til en fastsat dag, sagde han og det gjorde vi så. Hans var mr. VA-blad himself. Når Hans skrev til bl.a. redaktionsmedlemmerne, indledte han altid med ordene Gode Venner. Og det var mere end en indledning. Ordet ven eller venner skulle tages helt bogstavligt. Hans boede i Viby Andelsboligforening lige siden han blev gift med Bente. Først i den gule Vestergårdspark, siden i mange år i Søndervangen II og til sidst i Råhøjparken. Med sin store interesse for boligsagen var det helt naturligt, at Hans blev medlem af afdelingsbestyrelsen i Søndervangen og siden valgt ind i Viby Andelsboligforenings hovedbestyrelse. Det skete den 27. april Han var medlem af såvel byggeudvalg som forretningsudvalg i mange år. Hans sad i hovedbestyrelsen i VA indtil den 8. juni 2006 og havde således haft 25 års jubilæum i bestyrelsen. I alle årene var han et engageret og dygtigt medlem af bestyrelsen. Hans var uddannet elektriker og arbejdede en årrække på Viby Elværk indtil han blev valgt til kredssekretær i Dansk El-Forbund. En stilling, han bestred indtil han gik på efterløn. Æret være Hans Nielsens minde. Poul Ankersen, formand December

18 Nye busruter har kun gjort det værre! Af Thomas Pyrmont Dybdahl Egebæksvej tv., 8270 Højbjerg blevet noget tilsidesat i Midttrafiks såkaldte forbedringer. langt mellem disse stop. Jeg Det bor skal selv i selvfølgelig Saralystparken lige og rettes vi har i kolofonen. Hidtil har det været sådan at folk her godt nok mærket kraftige forringelser: Det Jeg kunne har skriftligt være en henvendt god idé mig at Torben Rundhøj lavede (hvor et områdets banner eneste i bladet, post- f.eks.: til vinter lader cyklen stå. nemt kunne komme til FØTEX i Holme, tre gange til Midttrafik og forhørt mig hus og apotek ligger), ældreboligerne hvorfor vi blandt andet ikke kunne få på Nygårdsvej og Plejehjemmet samme ét ekstra stop i begge retninger på li- sted - det er desværre ikke længere nie 2A mellem Rundhøj og Vestavej. Det kunne de af trafikale hensyn ikke indføre og der var ikke kundegrundlag nok i området. - Bevares - der bor jo ingen mennesker i Saralystparken, og vi har da alle sammen bil og er ikke afhængige af offentlige transportmidler. Udover at de ikke ville give os ét stop ekstra (A-linier skal jo ikke stoppe alt for mange steder), hvorfor skal linie 2A Ja, ja, velkommen til Holme hed det i sidste nummer! Det er ironisk ment, for man kunne også sige farvel til Saralystparken, Olaf Rudes Vej og Frederiksparken - bare for at nævne nogle. Bladets adresse: Ingen tvivl om, at det er godt Hånd- så holde allerede i Sadelmagertoften værkerparken Vi har nu fået har oprettet fået én en busrute adresse og igen til i Urmagertoften? bladet: Derudover med endestation i Kareten, men må nok konstatere, at visse afdelinger i Højbjerg i modsætning til Holme er holder den blandt andet også lige efter Fredenvang Runddel, igen ved lokalcenter Rosenvang og så Rosenvangsskolen. Enhver kan se der er ikke muligt med direkte forbindelser, med mindre alle de ældre beboere og alle os andre går mellem meter til Vestavej, eller går 1-2 km til Rundhøj og FØTEX. Det kan lige nævnes, at vi har linie 18 og 19 i Saralystparken, men de har kun halvtimesdrift på hverdage og kun én gang i timen om søndagen (hvor de kører lige efter hinanden). Især linie 18 vil jeg egentlig ikke anbefale at man tager - den er ofte propfyldt mod centrum, blandt andet fordi den dækker Moesgård Museum (samarbejder med Aarhus Universitet) og Handelsfagskolen i Skåde. Det bliver da rigtig hyggeligt, når de studerende Fra min synsvinkel har Midttrafiks ændringer kun gjort det værre GÆSTERUM UDLEJES Frederiksparken - Højbjerg Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Har du noget på send os en 18 December 2011

19 ulen kan være brandfarlig Tekst: Kim. B. Olsen, inspektør Julen kan være brandfarlig Er uheldet ude Luk døre og vinduer, forlad rummet og ring , hvis du ikke selv kan slukke branden. Ved familiens ansvarsforsikring skal du være opmærksom på: At din personlige familieansvarsforsikring ikke udbetaler erstatning, hvis du på grund af beruselse kaster nytårskrudt efter en anden person, og denne person kommer alvorlig til skade. At din personlige familieansvarsforsikring ikke dækker, hvis du på grund af beruselse fyrer en raket af der forårsager en brand. Fyrværkeri og sikkerhed erstatning efter Du en må brand, fyre fyrværkeri der skyldes af, fra den ulovlig 1. opbevaring af større december til 5. januar. Du må altså mængder nytårskrudt ikke gemme end fyrværkeri, de førnævnte og bruge tilladte 5 kg. det ved festlige lejligheder senere på året. Godkendt nytårsfyrværkeri skal være mærket med et SIK nummer. Tjek Bortskaffelse og opbevaring evt. sikkerhedsstyrelsens af fyrværkeri: positivliste Ved familiens indboforsikring skal Tekst: Kim B. Olsen, inspektør på du være opmærksom på: En brand kan Fik koste du menneskeliv ikke fyret alt dit Du fyrværkeri må transportere af 1,5 i affyringsperioden kg NEM fyrværkeri og opbevare i alt 5 kg NEM krete tilfælde kan nægte at yde er- At familiens mellem indboforsikring den 1. i kon- I julen stiger antallet december af brande og kraftigt, 5. januar, fyrværkeri kan du i hjemmet. ved henvendelse NEM står for til statning din kommune efter en brand, få der oplyst, skyldes og nogle af dem kan koste menneskeliv. hvordan du kommer af NettoEksplosivstofMængde med resterende fyrværkeri. og angiver, hvor meget krudt der er i fyrder nytårskrudt end de førnævnte ulovlig opbevaring af større mæng- Derfor skal du være forsigtig med de værkeriet. tilladte 5 kg. mange levende Det lys og er det ikke tørre alle gran, modtagerstationer vi Hvis du ønsker at / opbevare genbrugspladser, større der kan modtage omgiver os med i juletiden. mængder fyrværkeri, skal du søge Bortskaffelse og opbevaring af fyrværkeriet. 1 om tilladelse, hos det kommunale fyrværkeri: Du kan begrænse risikoen for brand beredskab. Fik du ikke fyret alt dit fyrværkeri af i ved at... Du kan eventuel også Opbevarer gemme du fyrværkeriet mere end de tilladte det affyringsperioden igen bliver den mellem 1. december, den 1. december og 5. januar, kan du ved hen- blive i nærheden af tændte stearinlys 5 kg, kan du risikere, at blive sigtet placere de levende men du lys i stabile må dog stager, maksimalt opbevare 5 kg. for overtrædelse af fyrværkeriloven. vendelse til din kommune få oplyst, der ikke kan brænde Vurderes det, at mængden af krudt hvordan du kommer af med resterende sikre dig, at flammen ikke kan antænde grene og pynt Læg fyrværkeriet mørkt har og udsat tørt andre på for sikker fare, kan afstand du i fyrværkeri. af elektriske apparater og stedet risikere sigtelse efter straffeloven. Det er ikke alle modtagerstationer / anvende lysmanchetter varmekilder af stanniol og UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. genbrugspladser, der kan modtage og helst selvlukkende lys fyrværkeriet. placere lysene på sikker afstand af Fyrværkeri og forsikring Du kan eventuel også gemme fyrværkeriet til det igen bliver den 1. decem- gardiner, mindre børn samt evt. husdyr Giv din forsikring et tjek. Du kan få brug for den! ber, men du må dog maksimalt opbevare 5 kg. opsætte røgalarmer og kontrollere, at de virker ( husk altid et 9 volt reservebatteri ). Ved din ulykkesforsikring skal du Læg fyrværkeriet mørkt og tørt på sikker afstand af elektriske apparater og være opmærksom på: sørge for, at juletræet er så friskfældet som muligt ( skær evt. et par At du mister retten til erstatning, varmekilder og UTILGÆNGELIGT FOR hvis forsikringsselskabet beviser, at BØRN. centimeter af stammen, når du kommer hjem med træet, sæt det straks i du har udvist grov uagtsomhed under affyring af nytårskrudt. en spand vand og opbevar det helst At din ulykkesforsikring ikke dækker udendørs, indtil det skal bruges / eventuelle livsvarige mén efter en pyntes.) selvforskyldt fyrværkeriulykke, hvis anvende en juletræsfod, der kan ulykken skyldes, at du var beruset. fyldes med vand ( tjek jævnlig vandstanden ) At familieforsikringen ( indbo og ansvarsforsikringen ) ikke dækker, ha en blomstervandkande, vandforstøver, spand med vand eller en hvis husstandens personer pådrager sig personskader. pulverslukker stående klar i rummet med de levende lys rand kan koste menneskeliv n stiger antallet af brande kraftigt, og nogle af dem kan koste eskeliv. At familiens indboforsikring i konkrete tilfælde kan nægte at yde r skal du være forsigtig med de mange levende lys og det tørre gran, vi ver os med i juletiden. December

20 Farvel og tak...! Inge L. Nielsen og Leif Thøgersen har bedt om at "få lov" til at træde ud af redaktionen. Inge og Leif har virket i HAB's blad i mange år. Tak for det! Vi siger pænt farvel i næste nummer. Byttelejlighed? Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Brug venligst denne vedstående kupon. Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer 31. januar 2012 er sidste frist til næste nr. Haves: Ønskes: Henvendelse: Tlf.: Evt. navn/kontaktperson: Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Haves: 3 værelses lejlighed på 1. sal, 77 m 2, Saralystparken, Højbjerg Ønskes: 3 værelses lejlighed, 1 plan, Hjulbjergvej eller Håndværker parken Henv.: Tlf Kontaktperson: Lisbeth Højbjerg Haves: 3 værelses 91 m 2 Byagervej 140, 1. sal, tv, Beder Ønskes: 3 værelses lejlighed ved jorden Henv.: Tlf eller Kontaktperson: John M. Hansen Glædelig jul Kontoret slapper af fra den 23. december 2011 til den 1. januar 2012 begge dage incl. 20 December 2011

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014 Månedens nørd - side 4 Direktøren venter på sin trio - side 6 Boligforeningens horoskop - side 12 Genbrugsen i Holmstrup - side 21 t 4 6 12 21 månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup 2 nr. marts 2014

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Sengeløse Nyt. Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Maratonrute Juletræsfest Cykelpumpe?

Sengeløse Nyt. Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Maratonrute Juletræsfest Cykelpumpe? Sengeløse Nyt 17. Årgang Nummer 8 Oktober 2013 Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Læs inde i avisen om 40 års fødselsdag på plejehjemmet Visekunst i kirken

Læs mere