LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN"

Transkript

1 LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1

2 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen tager stilling til en ansøgning om boligindretning eller boligskift, er det vigtigt at der tages en samlet vurdering af ansøgers behov, samt at der anlægges en helhedsvurdering af sagen. Der bør også lægges vægt på et ønske fra ansøgeren om at kunne klare sig selvstændigt. Det bør endvidere indgå i overvejelserne, om det er hensigtsmæssigt at yde en anden form for støtte, fx personlig og praktisk bistand, hjælp til anskaffelse af hjælpemidler eller forbrugsgoder i stedet for eller som et supplement til en eventuel boligindretning eller boligskift. Boligændringer omfatter mur og nagelfaste genstande i borgerens eget hjem. Uanset om borgeren bor i leje eller ejerbolig, har varigt ophold hos familie, andre, eller i bofællesskaber. Der kan normalt ikke ydes hjælp til boligændringer til borgere som bor i botilbud (plejehjem, leve-bo-miljøer og lignende). Eksempler på mur- og nagelfaste genstande, som er omfattet af 116 stk. 1 er: Elevator Trappelift Loftlift Toiletstøtter Skinnesystem til flytning / højdejustering af håndvask Højdejusterbare skinnesystem til køkkenelementer Større rampesystemer Dør og vinduesautomatik Bruseklapsæde Boligbegrebet defineres som borgerens faste opholdssted og omfatter selve boligen, adgangsforhold i direkte tilknytning til boligen og eventuel have, carport i direkte tilknytning til boligen. Boligændringer omfatter 3 niveauer: 1. Mindre boligændringer ( 116 stk. 1 ), som blandt andet omfatter: fjernelse af dørtrin faste ramper og lignende automatisk døråbner Ved mindre og ikke særlige kostbare eller omfattende ændringer bør der i videst mulig omfang tages hensyn til borgerens eget ønske om at blive boende i nuværende bolig. Bistand fra teknisk forvaltning: Mindre boligændringer håndteres af de sagsbehandlende ergoterapeuter uden bistand fra teknisk afdeling. 2. Større boligændringer ( 116 stk. 1 ), som blandt andet omfatter: fjernelse af badekar udvidelse af døre flytning af væg/mure etablering af trappelift 2

3 mindre ombygning af køkken mindre ombygning af toilet Ved større boligændringer skal det altid vurderes, om skift af bolig er et relevant alternativ til ændringen. Desuden skal der ved større boligændringer tages højde for adgang til boligen, herunder parkeringsforhold til bil, knallert eller udendørs el-køretøj og udendørs el-kørestol. Gangarealer og friplads til hjælpere i sove- og badeværelse. Ved etablering af trappelift og loftslift kan der aftales reetablering, hvis trappeliften eller loftsliften kan indgå i kommunens genbrugsordning. Bistand fra teknisk afdeling kan være følgende: Et enkelt hjemmebesøg sammen med ergoterapeut. Vurdere ergoterapeuts løsningsforslag i for hold til byggereglement. Kigge på tegninger, evt. udfærdige målbare tegninger. Rådgivning pr. telefon. Der betales for ydelsen fra teknisk afdeling, og udgiften pålægges sagen. 3 A. Mere omfattende boligændringer ( 116 stk. 1 ), som blandt andet omfatter: tilbygninger tilskud til nybyggeri, handicapkompenserende kvadratmeter etablering af elevator større ombygning af køkken større ombygning af badeværelse Ved store boligændringer skal det altid vurderes, om skift af bolig er et relevant alternativ til en ændring. Desuden skal der ved mere omfattende boligændringer altid tages højde for adgang til boligen, herunder parkeringsforhold til bil, knallert eller udendørs el-køretøj og udendørs el-kørestol. Gangarealer og friplads til hjælpere i sove- og badeværelse. Ved mere omfattende boligændringer, der medfører en højere ejendomsvurderingen tages der pant i boligen i form af et rente og afdragsfrit lån, som forfalder ved salg. Lånet nedskrives over 20 år. Her kontaktes økonomisk afdeling. Der kan søges statsrefusion efter 176 i Serviceloven på kommunens samlede udgifter til en borger, når beløbet overstiger et af socialministeriet fastsat beløb. Dette sikres af økonomisk afdeling. Der kan søges om dækning af nødvendige merudgifter, for børn 41, for voksne 100. Det kan blandt andet være ekstra ordinære varmeudgifter, øget ejendomsskat. Ergoterapeut henviser borgeren til handicap og psykiatri afdelingen og til familieafdelingen, når det drejer sig om børn. 3

4 Bistand fra teknisk afdeling kan være følgende: Fælles hjemmebesøg. Vurdering af ergoterapeutens løsningsforslag jvf. Byggereglement. Lave målbare tegninger, som håndværkerne kan bruge. Udarbejde tilbudsmateriale Indhentning af tilbud fra håndværkere ud fra de af ergoterapeuten skitserede krav. Løbende kontakt og opfølgning af det håndværksmæssige, er der overensstemmelse i forhold til de bevilgede ændringer. Syn og skøn af byggeriet, når det færdigmeldes af håndværkerne sammen med ergoterapeut. Ved fejl og mangler: opfølgning og kontakt til håndværkere. Beregning af kvadratmeterpriser. Ansvarlig for byggeprocessen. Der betales for ydelsen, og udgiften pålægges sagen. 3 B. Boligskift ( 116 stk. 4 ) Når der er tale om større og bekostelige boligændringer skal det altid vurderes om udgifterne ved boligændringen anses for rimelige i forhold til de brugsmæssige fordele, eller alternativt om boligskift skal anbefales og kan tilvejebringes. Personkredsen, der er omfattet af 116 stk. 4: Borgere, der i hjemmet forsørger børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Borgere, der er tilkendt social pension, som er gjort hvilende. Borgere, der modtager invaliditetsydelse, der er tilkendt efter de indtil gældende regler i lov om social pension. Borgere, der modtager social pension er kun medregnet, når de samtidig har en hjælperordning efter 96 i serviceloven. Alle borgere (børn og voksne), der har en varig funktionsnedsættelse, jf. ovenstående. Bistand fra teknisk forvaltning: Vil være som under 3 A. Der betales for ydelsen, og udgiften pålægges sagen. 4

5 Afgørelsens grundlag Lov om social service 116 stk. 1 hjælp til boligændringer og ombygninger. Lov om social service 116 stk. 4 hjælp til anskaffelse af en anden bolig til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne, under forudsætning af at der ikke kan anvises anden bolig, der dækker behovene. Frit valg Det er nu muligt at benytte sig af retten til frit valg efter lovændring i 116 i Lov om social service pr Muligheden for frit valg er beskrevet i 116 stk. 2: En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden håndværker end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade boligindretningen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog højest med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt. På samme måde kan ansøgeren vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har valgt. Borgeren skal informeres om frit valg så tidligt i forløbet som muligt. Formålet med bevilling af boligændringer Kriterier for bevillig af boligændringer At gøre boligen til et egnet opholdssted for borgeren både på kort og lang sigt. Alternativt at anvise anden egnet bolig, eller rådgive / vejlede og yde støtte til hjælp til anskaffelse af anden egnet bolig. At der er tale om en varig nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsevne. At boligændringerne er en nødvendig forudsætning for at boligen er et egnet opholdssted for borgeren. Ved større og mere omfattende boligændringer skal udgiften til boligændringen altid vurderes i forhold til: At boligen er egnet på lang sigt. Det er især relevant i forbindelse med progredierende sygdomme. At udgifterne til boligændringerne er rimelige i forhold til de brugsmæssige fordele. Alternativt skal der findes en mere hensigtsmæssig løsning i form af tilvejebringelse af anden bolig. Hvis der ikke kan anvises til anden bolig, som dækker borgerens behov, skal kommunen yde råd / vejledning og økonomisk støtte i forbindelse med dækning af udgifter til anskaffelse af anden egnet bolig. Der kan ikke ydes hjælp efter 116 til boligændringer, der har karakter af almindelig vedligeholdelse, istandsættelse eller modernisering. Der kan generelt ikke bevilliges boligændringer, der allerede er iværksat på borgerens initiativ. Det er praksis i Lemvig Kommune, at der ikke kan bevilliges boligændringer i sommerhuse med mindre borgeren har lovlig fast ophold der året rundt, og at sommerhuset er ansøgers eneste 5

6 bomulighed. Partshøring Inden en endelig afgørelse er ergoterapeuten forpligtet til at foretage partshøring hvis: Man er i besiddelse af bestemte oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der er til ugunst for ansøgeren og disse oplysninger har væsentlig betydning for afgørelsen. Jf. Forvaltningslovens 19. I praksis vil denne bestemmelse sjældent komme til anvendelse indenfor hjælpemiddel- og boligændringsområdet, idet afgørelserne, som regel er baseret på oplysninger fra borgeren. I forbindelse med indhentning af yderligere oplysninger, blandt andet lægeoplysninger, kan det være relevant med en partshøring. Ved indhentning af lægeoplysninger skal borgeren give tilsagn til tilladelse til indhentning af lægeoplysninger. Afslag på ansøgninger om boligændringer Borgeren har krav på en skriftlig afgørelse, der indeholder: Grundlaget for afgørelsen. Hvilke oplysninger, der indgår i afgørelsen samt en vægtning af oplysningerne. Klagevejledning. Oplysning om tidsfrist i forbindelse med klage over afgørelsen. Eventuelt alternative muligheder til løsning af det konkrete problem. Håndtering af klagesager I forbindelse med en klage over en afgørelse er kommunen forpligtet til at revurdere ansøgningen. I praksis betyder det, at: Når afgørelsen er oplagt eller alternativt, at man ønsker en afprøvning af afgørelsen i en ankeinstans foretages en revurdering af den sagsbehandlende ergoterapeut. Ankesagen sendes så videre til Det Sociale Nævn, statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichers Vej 6, Postboks 151, 6950 Ringkøbing. Borgeren skal have skriftligt besked, om at afgørelsen er fastholdt, og klagen er videresendt til behandling i det Sociale Nævn. Når der er tvivl om afgørelsen, laves en revurdering med fornyet hjemmebesøg og evt. indhentning af yderlig oplysninger. Fastholdes afgørelsen helt eller delvis skal borgeren have skriftlig besked om afgørelsen på revurderingen. Desuden oplyses, at klagen sendes til behandling i Ankenævnet. Bevilling af boligændringer Ved bevilling af boligændringer benyttes de billigste og bedst egnede materialer og produkter. Ved boligændringer i ejerboliger tilfalder ejendomsretten borgeren med mindre andet er aftalt. Det betyder, at borgeren selv er ansvarlig for vedligeholdelse og eventuelle reparationer, fx automatisk døråbner. 6

7 Reetablering af boligændringer Ved lejeboliger skal ejer eller administrator søges om tilladelse til boligændringer på ergoterapeutens foranledning. I forbindelse med tilladelse fra ejeren / administratoren skal disse tilkendegive, om boligændringerne skal reetableres ved fraflytning. I det omfang, der skal reetableres, er det en kommunal udgift. Ved ejerbolig indgår der som hovedregel ikke hjælp til reetablering med mindre andet er skriftligt aftalt. Krav til borgeren Leverandør Krav til leverandør Reparation og vedligeholdelse Økonomi / tinglysning / pant I forbindelse med ansøgningen om boligændringen: Efter Retsikkerhedslovens 4 skal borgeren have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen tilrettelægger sin sagsbehandling således, at borgeren kan udnytte denne mulighed. Efter Retsikkerhedslovens 10 har borgeren pligt til at fremskaffe de oplysninger, som er nødvendige for at afgøre hvilken hjælp, de er berettiget til. Kommunen kan anmode om undersøgelse hos egen læge eller indlæggelse til observation og behandling. Det aftales fra sag til sag hvilke håndværkere / entreprenør, der forestår ændringerne. Leverandøren af boligændringer skal være momsregistreret. Ved boligændringer i ejerbolig hvor ejendomsretten tilfalder borgeren, er borgeren selv forpligtet til at vedligeholde og betale udgifter i forbindelse med reparation af boligændringerne med mindre der er tale om reklamation / klage eller andet skriftligt aftalt. I forbindelse med loftslifte og trappelifter afholder Lemvig Kommune udgifterne til reparation og lovpligtige eftersyn. Når ergoterapeuten har gjort boligansøgningen klar til indstilling i Social & Sundhedsudvalget, sendes indstillingen til udtalelse i Økonomisk afdeling. Økonomisk afdeling modtager den bevilgede sag i Fics med alle dokumenter. Økonomisk afdeling kontakter SKAT i Herning med henblik på vurdering af ejendommen før iværksættelse af boligændringen. Kopier af tegninger på nuværende bolig samt tegninger og beskrivelse af bevilgede boligændringer sendes til SKAT. SKAT laver en udtalelse af den forventede værdiforøgelse. Der laves en forhåndspant. Der rekvireres vurderingsattest fra teknisk afdeling. Udtalese modtages skriftligt fra SKAT. Økonomisk afdeling skadesløsbrev (kruseblanket) og håndpantsætningserklæring. Økonomisk afdeling foretager herefter en tinglysning. Når boligændringen er udført, kontaktes SKAT i Herning, der skal lave en vurdering af den aktuelle værdiforøgelse. Værdiforøgelsen er udtryk for, om ejendommen er steget i værdi i al almindelig på grund af boligindretningen. 7

8 Økonomisk afdeling tilpasser SKATS vurdering af værdiforøgelsen i forhold til det tinglyste forhåndspant. Ved boligskift efter 116 stk. 4 kontakter økonomisk afdeling en uvildig bank, der ud fra den gamle terminsydelse vurderer størrelsen på et nyt lån med samme terminsydelse. Der rekvireres også kopi af årsopgørelsen fra Kreditforeningen. Denne fremskaffer ansøger og afleverer i økonomisk afdeling. Tinglysningsattest rekvireres af økonomisk afdelingen Boliglånet er rente og afdragsfrit frem til et ejerskifte, ved ejerskifte skal panten indfries. Stempelafgifter afholdes af Lemvig Kommune på sagen. Økonomiafdelingen sikrer, at pantet får den rigtige placering ifølge lovgivningen. Ergoterapeutens økonomiske kompetence Boligsager til behandling i social og sundhedsudvalget Ergoterapeuten kan bevilge boligændringer på beløb optil i alt kroner. Dette gøres i samråd med den ledende ergoterapeut. Personsagen indsendes til socialudvalget senest 1 uge før udvalgsmødet. Sagen skal indeholde: ansøgning tilladelse til boligændring, hvis det er en lejebolig håndværkertilbud (vurderet af teknisk afd.), eller overslag fra Teknisk afd., hvis det er en større sag, som skal ud i licitation. ergoterapeutisk indstilling med beskrivelse af ansøgers funktionsniveau, de fysiske rammer, løsningsforslag og eventuelle alternative løsninger. beskrivelse af øvrige hjælpeforanstaltninger - herunder hjemmepleje og evt. dagtilbud. indstillingen laves af den sagsbehandlende ergoterapeut i samråd med den ledende ergoterapeut. Udarbejdet af Susanne Brun Gadeberg, ergoterapeut samt Lene Gundelund Jensen, ledende ergoterapeut. Godkendt Godkendt i social og sundhedsudvalget d. Revurderes Juli

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere