KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET"

Transkript

1 KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

2 BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger, og i perioden omkring århundredeskiftet blev byen udvidet mod øst langs Labæk, hvor der blev bygget 12 rækkehuse i halvanden etage. Frem til ca blev der endvidere bygget arbejderboliger, primært dobbelthuse, i området omkring Østre Skole (tidligere Holbæk Centralskole). Opførelsen af selve skolen blev påbegyndt i BESKRIVELSE Arbejderboligerne omkransede skolen mod nord langs Seidelinsvej, og mod syd og øst langs Chr. Hansensvej, Fuglsvej og Skolegade. Området var udstykket af konsortiet Stormøllegård (Anders Larsen og Julius Mortensen), men da afgrænsningen gik fra midten af Skolegade i vest til midten af Chr. Hansensvej i øst, fremstår Fuglsvej som den mest helstøbte gade. Boligerne blev opført af henholdsvis jernstøber Frandsen og købmand Chr. Hansen, og er et vidnesbyrd fra den tid, hvor en fabriksejer havde interesse i at sørge for boliger til sine arbejdere. (Fra Holbæk Kommuneatlas). Arkitektur Østre Skole er i kraft af sin størrelse og fremtrædende nationalromantiske arkitektur et naturligt samlingspunkt i kulturmiljøet. Skolen er opført som pavillonskole (skole bestående af fritliggende eller sammenbyggede bygningsenheder), og er ét af få eksempler herpå i dansk arkitekturhistorie. Arbejderboligerne omkring Østre Skole er opført som dobbelthuse og rækkehuse. Deres arkitektoniske samhørighed (materialer, tæthed og skala) skaber indtrykket af et homogent boligområde, hvis komposition og stramme gadelinjer udgør et særligt intimt miljø. På Markedspladsen mod vest er det enkeltstående, fritliggende bygninger af høj arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, der skaber afgrænsningen mod pladsen og giver området karakter. Østre Skole: Skolen er opført over en årrække fra 1901 og er tegnet af arkitekt A. Haunstrup. Vestfacaden, som vender ud mod Markedspladsen, består af tre sammenbyggede bygningskroppe med frontkviste og store halvcirkelformede vinduespartier. I anlæggets nordside ligger en gymnastiksal samt en markant tårnbygning. Bygningerne har helvalmede, ubrudte, skiferbeklædte tage. (Foto 1 og 2). BÆRENDE ELEMENTER Fuglsvej: De ensartede dobbelthuse skaber rammen om et intimt og helstøbt gademiljø med en høj historisk fortælleværdi. (Foto 9). Chr. Hansensvej: Plejecentret Holbækhus blev i 1909 opført som alderdomshjem og fremstår med sin masse, vinduesrytme og hvidpudsede facade som et stærkt arkitektonisk element i gaden. (Foto 5). Labæk: De tolv arbejderboliger fra 1884 markerer flot ankomsten til byen fra øst. (Foto 4). Markedspladsen: Borgerstiftelsen er opført i 1862 og danner med sin velproportionerede facade en fin afgrænsning mod pladsen. Mod vest afgrænses pladsen af Rosen 5 og 6. Den markante rødstensbygning (nr. 5) er opført i 1916 og husede en af de tidligste danske brugsforeninger. Den er tegnet af Vilhelm Olsen (arkitekt bag bl.a. Elværket og Æglageret). Huset repræsenterer en vigtig del af den loakle foreningsog erhvervshistorie. Den hvide villa (nr. 6) er opført i 1922 i Bedre Byggeskik-tradition. Tilsammen danner husene indgang til Rosen fra Markedspladsen. (Foto 13, 14 og 15). SIDE 2

3 BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Østre Skole er såvel historisk som arkitektonisk det naturlige samlingspunkt for boligerne i det omkringliggende arbejderkvarter. Skolen og boligerne danner tilsammen nogle klare gadelinjer, hvilket binder området sammen. Det er vigtigt at disse linjer holdes og at skolen får lov at bevare sin status som områdets hovedbygning. TRUSLER/SÅRBARHED Markedspladsen skiller sig ud fra det øvrige kulturmiljø i den forstand, at dens ydre afgrænsning dannes af fritliggende bygninger, hvorved der ikke er defineret en klar gadelinje. Mod vest afgrænses pladsen af Rosen 5 og 6. Modspillet er Østre Skoles vestfløj, hvis tre sammenbyggede enheder (pavilloner) på én gang repræsenterer pladsens fritliggende bygninger og arbejderkvarterets klart definerede gadelinjer. Der kan således aflæses en helt særlig arkitektonisk forbindelse mellem kulturmiljøets tre delområder; skolen, arbejderkvarteret og Markedspladsen. Det arkitektoniske og byplanmæssige særpræg, der karakteriserer de tre områder, bør tages i betragtning ved fremtidig byomdannelse. Konkrete tiltag Østre Skole blev i 2008 restaureret og fremstår stadig i sin oprindelige grundform trods tilføjelse af en række diskrete kviste i glas. Generelt set fremstår kulturmiljøet autentisk i kraft af en fornuftig vedligeholdelse og bevaring af den oprindelige bebyggelsesstruktur. BEVARINGSTILTAG Vigtige pointer Områdets vigtigste karakteristika er: - Skolens rolle som samlingspunkt for det omkringliggende arbejderkvarter. - Bebyggelsesstrukturen: Sammenhængen mellem delområdernes forskellige bygningstyper og måden hvorpå der dannes gadelinjer og byrum. - De lokalt og nationalt forankrede bygninger af høj arkitektur- og kulturhistorisk værdi. Det vurderes, at arbejderkvarteret vil være mest følsomt over for eventuel byomdannelse i kraft af sine klare bygningsmæssige sammenhænge og historiske autenticitet, mens området omkring Markedspladsen rent arkitektonisk ikke er lige så klart defineret. Dog bør de bevaringsværdige bygninger, som er med til at definere pladsen, indgå med værdighed i fremtidige projekter. SIDE 3

4 KORT: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Kort over kulturmiljøets afgrænsning samt angivelse af, hvor fotografierne er taget. MARKEDSGADE ROSEN 14 MARKEDSPLADSEN 11 1 TIDEMANDSVEJ 15 ØSTRE SKOLEGADE SKOLEGADE SEIDELINSVEJ 2 9 FUGLSVEJ CHR. HANSENSVEJ 5 LABÆK 4 10 SIDE 4

5 FOTOREGISTRERING: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Foto 1: Østre Skole er opført i nationalromantisk stil fra 1901 og fremefter. Billedet viser skolens vestfløj set fra Skolegade. Fløjen består af tre sammenbyggede bygningskroppe (pavilloner). Glaskvistene er tilføjet i Foto 2: Østre Skoles tårnbygning set fra Tidemandsvej. Bygningen er med til at underinddele skolegården i to rum og kan billedligt talt ses som hele kulturmiljøets lodrette omdrejningsakse. Foto 3: Østre Skoles nordfløj danner et klart defineret gaderum sammen med arbejderboligerne på Seidelinsvej, som i kraft af kvistplaceringer og gadelinje skaber et homogent gadebillede. SIDE 5

6 FOTOREGISTRERING: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Foto 4: De tolv arbejderboliger på Labæk blev opført på jernstøber Frandsens grund i De simple boliger har høj kulturhistorisk værdi og markerer en ydmyg men værdig ankomst til byen fra øst. Foto 5: Plejecentret Holbækhus (tidl. De Gamles Hjem) på Chr. Hansensvej. Den markante bygning skiller sig ud i gadebilledet i kraft af sin masse og hvidpudsede facade. Huset er opført i 1909 af A. Haunstrup - arkitekten bag Østre Skole. Stilen er et eksempel på overgangen fra nationalromantik til dansk nyklassicisme. Foto 6: Chr. Hansensvej 11A-11F: Simpel hvidpudset bygning med klar facaderytme ved siden af Plejecentret Holbækhus. Foto 7: Arbejderboliger/dobbelthuse på Chr. Hansensvej. Deres ensartede udtryk giver et roligt helhedsindtryk. SIDE 6

7 FOTOREGISTRERING: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Foto 8: Huset på hjørnet af Tidemandsvej og Chr. Hansensvej vurderes i Kommuneatlas Holbæk at have en høj bevaringsværdi. De øvrige byhuse på Tidemandsvej er opført som gavlhuse. Foto 9: Fuglsvej set mod syd. De tætliggende arbejderboliger har et ensartet arkitektonisk udtryk og danner et intimt byrum. Foto 10: Dobbelthuse på Skolegades østside, som var en del af den oprindelige udstykning. Husene på vestsiden holder ikke en lige så konsekvent gadelinje. Foto 11: Markedspladsen blev indrettet til handel i I 2011 blev pladsen omdannet til Danmarks farligste legeplads. Den afgrænses mod øst af skolens hovedfløj. Træerne er med til at understrege afgrænsningen. SIDE 7

8 FOTOREGISTRERING: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Foto 12: Den fire etager høje bygning på Markedspladsen 5 (opført 1928) markerer hjørnet af pladsen. Foto 13: Rosen 5 husede en af de tidligste danske brugsforeninger. Huset er opført i 1916 af Holbæk Brugsforening efter tegninger af arkitekt Vilhelm Olsen, der også står bag Æglageret og Elværket. Arkitekten var meget inspireret af Bedre Byggeskik-bevægelsen, som ses som et lokalt bygningskulturelt særkende på Holbækegnen. Foto 14: Rosen 6 blev opført i 1922 af skorstensfejer Jespersen. Senere blev bygningen overtaget af Frk. Olesen, som drev pensionat for KFUM. Bygningen er opført i Bedre Byggeskiktradition. Foto 15: I 1852 stiftedes Foreningen til Understøttelse af ældre trængende Borgere, Borgerenker og Borgerdøttre i Holbæk. I 1863 opførte foreningen Borgerstiftelsen på Markedspladsen med det formål, at ældre borgerfolk ikke skulle falde det offentlige til byrde (Holbæk Købstads Historie bd. 4). Bygningens velproportionerede facade danner en fin afgrænsning mod Markedspladsen. SIDE 8

9 KILDEHENVISNING: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen Kommuneatlas Holbæk 1993 Albert Thomsen Holbæk Købstads Historie, bd Albert Thomsen Holbæk Købstads Historie, bd Registreringen er foretaget d. 7. maj SIDE 9

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal Kortlægning af kulturmiljøer 2014 14: Et udsnit af Kokkedal Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Rum til børn har ikke optaget mange spalter i den danske arkitekturhistorie, bortset fra

Rum til børn har ikke optaget mange spalter i den danske arkitekturhistorie, bortset fra Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år Ning de Coninck Smith Danmarks pædagogiske universitetsskole Aarhus Universitet ning@dpu.dk Rum til børn har ikke optaget mange spalter i den danske

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.. Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 11: Nivåvænge og Åtoften

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 11: Nivåvænge og Åtoften Kortlægning af kulturmiljøer 2014 11: Nivåvænge og Åtoften Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere