Love Formål Hjemsted Medlemsskab Udmeldelse/eksklusion Forbundets organer Årsmøde Bestyrelsen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen..."

Transkript

1

2 Love Formål Hjemsted Medlemsskab Udmeldelse/eksklusion Forbundets organer Årsmøde Bestyrelsen Kredse/aktivitetsgrupper Ophævelse Lovændringer Appeludvalg Sikkerhedsbestemmelser Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint og maraton Almindelige bestemmelser a) Amatørbestemmelser b) Reklameregulativ c) Vandrepræmier d) Internationale konkurrencer i Danmark e) Danske roeres deltagelse i nationale konkurrencer Bådtyper og byggeregler a) Byggeregler og kontrol Konkurrencernes organisation a) Anmeldelse b) Program c) Ændringer i anmeldelse og tilbagetrækning d) Ændringer i løbsprogrammet e) Appel Løbsreglement a) Udelukkelse b) Doping c) Resultatliste Danmarksmesterskaber a) Deltagere ved danmarksmesterskaber b) Arrangement c) Præmier d) Påklædning e) Udelukkelse Nationale kaproningsbestemmelser for sprint Definition af sprint Almindelige bestemmelser a) Nationale konkurrencer b) Discipliner og klasser Bådtyper og byggeregler a) Mål og vægt b) Konstruktioner Side 2

3 c) Bådkontrol Konkurrencens organisation a) Officials b) Officials pligter c) Indbydelser d) Baner (1000 m 500 m 200 m) e) Baner (længere end 1000 m) f) Bådnumre g) Holdleder og holdledermøde h) Protester Løbsreglement a) Diskvalifikation b) Fremdriftsmidler c) Heats og finaler d) Start e) Roning på banen f) Pace og assistance g) Konkurrencer på lange distancer h) Stafetløb i) Mål j) Deltagernes opgaver efter løbet Danmarksmesterskaber a) Officials b) Discipliner c) Tidsplan d) Heats og finaler e) Kontrol f) Start Appendix Nationale kaproningsbestemmelser for maraton Definition af maratonroning Almindelige bestemmelser a) Nationale konkurrencer b) Discipliner og klasser Bådtyper og byggeregler a) Mål og vægt b) Konstruktioner c) Bådkontrol Konkurrencens organisation a) Officials b) Officials pligter c) Indbydelser d) Baneafmærkning e) Baner f) Bådnumre g) Instruktion for deltagere h) Protester Løbsreglement a) Diskvalifikation b) Fremdriftsmidler Side 3

4 c) Start d) Vendinger e) Overhaling og roning i felter f) Kollision eller skade g) Pace og assistance h) Sikkerhedsregler i) Mål j) Overbæringer Danmarksmesterskaber a) Officials b) Mesterskabsprogram c) Banen Nationale bestemmelser for kajakpolo Almindelige bestemmelser a) Amatørbestemmelser, reklameregulativ, vandrepræmier b) Danmarksturneringen Turneringsreglement c) Nationale turneringer d) Internationale turneringer i Danmark e) Danske spillere eller holds deltagelse i udenlandske turneringer DKF s turneringsledelse Kompetenceforhold Udskrivning og deltagelsesberettigelse Definition af aldersgrænser a) Senior b) Junior Tilmelding, spillertrup og udlån/flytning a) Overtrædelse Klubskifte og spillerlicens Placering af kampene/kampflytninger Afvikling af kampe Kampskema/-procedure Arrangørforpligtigelse Udeblivelse Afbud Udelukkelse på grund af udeblivelse Force majeure Opløsning/afmelding af hold/udeladelse af tilmelding Opløsning af hold efter tilmelding/turneringsstart Opløsning af en klub/kajakpoloafdeling Udelukkede/ikke deltagelsesberettigede hold Ansvarsfordeling ved materielle skader mm Turneringsgebyr Beklædning Sanktioner og idømmelse af bøder Udelukkelse af klubber/enkeltpersoner Nationale bestemmelser for ergometerkonkurrencer Definition af ergometer Nationale konkurrencer a) Klasser b) Kontrol Side 4

5 c) Teknisk udstyr og opstilling d) Officials e) Indbydelser f) Baner g) Holdleder og holdledermøde h) Heats og finaler Danmarksmesterskaber a) Discipliner b) Tidsplan c) Heats og finaler Appendix Udmærkelser i Dansk Kano og Kajak Forbund DKF æresmedlem DKF s ærestegn Jættemærker Kilometerbånd DKF s Havkajaknål DKF s forretningsgang Sagsbehandling a) Ansættelser og afskedigelser b) Ansøgninger fra DKF c) Gaveregulativ Prokura a) Attestationsprocedure b) Mad- og værelsesbestilling c) Rejsebestillinger d) Nøgleordning med kort Repræsentation a) Rapportering fra personer indvalgt i eksterne organisationer Godtgørelser a) Kørselsgodtgørelse b) Skattefrie godtgørelser (til bestyrelsens medlemmer) c) Skattefri godtgørelser til lønnede personer i DKF Sekretariatet a) Ansattes administrative opgaver Landsholdstøj/centeraktive a) Anvendelse af landsholdstøj b) Personlige sponsorer c) Minimumsdeltagelse for centeraktive i forbindelse med danske stævner d) Rejser for landsholdet e) Brud på reglerne f) Orientering om udtagelser og træningslejre/samlinger Stævner a) Terminslisteprocedure b) Ansøgning om maraton DM arrangementer Appendix Dansk Kano og Kajak Forbunds code of conduct Side 5

6 Side 6

7 Love Side 7

8 1 Formål 1 Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) er hovedorganisation for kano- og kajakidrætten i Danmark. Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund, European Canoe Association og International Canoe Federation. Dets formål er at virke for kano- og kajakidrættens fremme og at virke for forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen. Forbundet optræder som fællesorganisation over for myndighederne og offentligheden. Forbundet er øverste myndighed for Euro Paddle Pass i Danmark. 2 Hjemsted 2 Forbundets hjemsted er Brøndby kommune. 3 Medlemsskab 3 Forbundet består af foreninger, der har aktiviteter inden for kano- eller kajakroning, herunder kaproning inden for sprint og maraton, kajakpolo, dragebådssejlads, havkajakroning, tur- og motionsroning. Forbundets medlemmer (klubberne) kan samles i kredse eller aktivitetsgrupper. Optagelse i DKF sker ved henvendelse til DKF s sekretariat, hvorefter optagelsesansøgningen behandles i forbundets bestyrelse. Eventuel nægtelse af optagelse kan forelægges for DKF s årsmøde. Kontingentet (herunder 1. års kontingent for nye klubber) fastsættes hvert år på DKF s Årsmøde. Opkrævning af det årlige kontingent fordeles på to rater. Den første rate opkræves primo januar med betalingsfrist 31. januar og udgør 50 % af det anslåede årskontingent. Den anden rate opkræves primo juni med betalingsfrist 30. juni og udgør forskellen mellem det endelige årskontingent og acontoopkrævningen. Er det endelige årskontingent mindre end acontoopkrævningen, vil tilbagebetaling finde sted primo juni. 4 Medlemsklubberne skal til stadighed holde DKF s sekretariat orienteret om adresse for bestyrelsesmedlemmer i klubbernes bestyrelser. DKF s bestyrelse fastlægger procedure og tidsfrister for medlemsregistrering under hensyntagen til DIF's procedure for medlemsregistrering. 5 For at en klub kan optages under DKF, skal det godtgøres, at klubben har love, hvoraf følgende fremgår: Klubbens navn, hjemsted og eventuelle standers udseende. At klubbens formål er at fremme kano- eller kajaksporten. Klubben kan godt have til formål tillige at fremme andre idrætsgrene. Det skal endvidere af lovene fremgå, at kano- og kajaksporten er repræsenteret i foreningens ledelse, såfremt der i foreningen dyrkes andre idrætsgrene. Kano- og kajaksportens repræsentanter skal stå i lige forhold til de øvrige aktiviteters repræsentation. At det enkelte medlem har direkte adgang til at udøve kano- og/eller kajaksporten. Det enkelte medlem må således ikke pålægges at skulle gennemgå instruktion eller undervisning i andre idrætsgrene, før adgang til kanoog kajaksporten (instruktion/aktiviteter) kan opnås. At sikkerhedsbestemmelser og regler om vinterroning i kano og kajak alene relaterer sig til DKF s bestemmelser. 6 Klubberne samt disses medlemmer er forpligtet til: At overholde forbundets love og bestemmelser. Ved offentlige konkurrencer at meddele på deres programmer, propositioner, anmeldelsesblanketter og/eller andre officielle dokumenter, at de er tilsluttet DKF og Danmarks Idræts-Forbund. 4 Udmeldelse/eksklusion 7 Såfremt en klub ønsker at udmelde sig af DKF, skal dette ske skriftligt til DKF s sekretariat med mindst 30 dages varsel, og den pågældende klub skal have betalt kontingent til forbundet til og med den 31. december det pågældende år, hvorfra udmeldelsen har virkning. Udmeldelsen bekræftes skriftligt af DKF s sekretariat. DKF s bestyrelse kan endvidere ekskludere klubber, hvis de tilsidesætter forbundets love, såfremt der ikke er betalt kontingent, eller hvis der er restance med anden gæld til forbundet. Side 8

9 Den ekskluderede klub skal, inden DKF s bestyrelse træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan endvidere kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på det førstkommende ordinære årsmøde. Kræves dette, skal det fremgå som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Klubben, der ønskes ekskluderet, skal indkaldes særskilt til årsmødet med en uges varsel samt gives lejlighed til at tale under punktet. Årsmødet træffer beslutning om eksklusion med kvalificeret flertal (2/3 del) af de fremmødte repræsentanter. Repræsentanter for den ekskluderede klub bør forlade årsmødet straks efter eksklusionens vedtagelse. DKF s bestyrelse kan, såfremt en klub handler i strid med DKF s love eller lovgyldige beslutninger, og bestyrelsen ikke finder handlingen alvorlig nok til en eksklusion, fratage en klub dens repræsentation på DKF s årsmøde. En sådan beslutning skal fremlægges på førstkommende årsmøde til endelig godkendelse. 5 Forbundets organer 8 DKF s opgaver varetages af: Årsmødet Bestyrelsen (BE) Appeludvalget (AU) Arbejdsgrupper (AG) Kun medlemmer af klubber tilsluttet DKF kan vælges til forbundets organer. 6 Årsmøde 9 Årsmødet er forbundets højeste myndighed. Årsmødet afholdes hvert år i marts eller april måned. Årsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til klubberne. Klubberne skal senest 3 uger før årsmødet indsende en fortegnelse over deres repræsentant(er). Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dette samt om, hvor mange repræsentanter klubben har ret til at stille med. Klubberne kan ved forfald sende substitut for de(n) anmeldte repræsentant(er). Medlemmer af DKF s bestyrelse kan ikke samtidig være klubrepræsentant. Årsmødet er beslutningsdygtigt med det antal repræsentanter, der møder. Årsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Denne afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. 10 Ekstraordinært årsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 20 klubber forlanger dette. 11 Stemmeberettiget på årsmødet er klubbernes anmeldte repræsentanter og medlemmerne af DKF s bestyrelse. Hver klub har ret til mindst en repræsentant, plus en repræsentant yderligere for hver gang klubben har 100 aktive medlemmer ved senest afsluttede medlemsregistrering (101 medlemmer = 2 repræsentanter, 301 medlemmer = 4 repræsentanter osv.). Har en klub ikke rettidigt indsendt de i 4 nævnte indberetninger/blanketter behørigt udfyldt samt indbetalt kontingent til DKF, skal DKF s bestyrelse fratage klubbens repræsentanter stemmeret på årsmødet. DKF s bestyrelse skal fratage klubberne deres repræsentant(er) stemmeret på årsmødet, såfremt klubberne ikke rettidigt har anmeldt deres deltager/deltagere. Beslutning tages ved simpelt flertal, jf. dog 21. Stemmeret kan kun udøves personligt. 12 På det ordinære årsmøde skal mindst foretages: Valg af dirigent. Valg af stemmeudvalg. Formanden aflægger beretning, og denne sættes til afstemning. Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning for deres ansvarsområder, og beretningerne sættes til afstemning. 2. næstformand/økonomiansvarlig aflægger regnskab og gennemgår det indeværende og det kommende års budget. Orientering om forbundets planer for indeværende år. Indkomne forslag. Vedtagelse af klubbernes kontingent for det følgende år, i forhold til det fremlagte budget. Valg i henhold til 13. Eventuelt. Side 9

10 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være DKF i hænde senest den 1. januar. Forslagsret har bestyrelsen og klubberne. Forbundets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 13 De af årsmødet valgte medlemmer af bestyrelsen samt tre medlemmer og to suppleanter til appeludvalget vælges alle for en periode på to år. Der vælges revisor/revisionsfirma, der opfylder de af Danmarks Idræts-Forbund fastsatte kriterier. Revisor/revisionsfirma vælges for et år ad gangen. De valgte afgår i henhold til følgende: Lige år: formand, 2. næstformand/økonomiansvarlig, bestyrelsesmedlem for landshold og elite, bestyrelsesmedlem for udvikling og aktivitet, to medlemmer og én suppleant til appeludvalg, revisor. Ulige år: næstformand, bestyrelsesmedlem for motion og konkurrence, bestyrelsesmedlem for klub, facilitet og miljø, et medlem og én suppleant til appeludvalg, revisor. 7 Bestyrelsen 14 Bestyrelsen består af: - formand - næstformand - 2. næstformand/økonomiansvarlig - bestyrelsesmedlem for landshold og elite - bestyrelsesmedlem for udvikling og aktivitet - bestyrelsesmedlem for motion og konkurrence - bestyrelsesmedlem for klub, facilitet og miljø I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv. 15 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden (næstformanden). Der afholdes mindst fire årlige bestyrelsesmøder, samt når mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der kommer til stede. Møderne indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Formanden (næstformanden) er ordstyrer ved bestyrelsesmøderne. 16 Bestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med, at årsmødets beslutninger gennemføres. Bestyrelsens arbejdsopgaver omfatter bl.a., at bestyrelsen: Tilser, at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og politikker. Tager stilling til årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokollat til forelæggelse for årsmødet. Udarbejder beretning til årsmødet. Vedtager budget senest 1. december for det følgende år. Efter behov nedsætter samt fører tilsyn med arbejdsgrupper jf. forretningsordenen. Tager stilling til terminslisten senest 1. december. Påser, at medlemsklubberne overholder DKF s love og bestemmelser. Foretager tildeling af DKF s jættemærker og ærestegn samt udnævner æresmedlemmer. Tager stilling til ansættelse og afskedigelse af direktør. Tilser og eventuelt ændrer retningslinjer for forbundets sikkerhedsbestemmelser, således at de er tidssvarende og lever op til gældende lovgivning. Tilser at klubberne løbende holdes orienteret om nedsatte arbejdsgrupper, deres formål og aktivitet. 17 Forbundet tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for administration. 18 Den daglige ledelse i DKF forestås af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne har følgende ansvarsområder: Formand Ledelse af bestyrelsen, herunder ansvarlig for indkaldelse til og referater af års- og bestyrelsesmøder. Tilse, at DKF s repræsentationsret bliver udnyttet i organisationer og udvalg, som har DKF s interesse, herunder også varetagelse af internationale relationer. Side 10

11 Personaleansvarlig ift. DKF s direktør. DKF s kontakt til DIF. Næstformand Udgivelse af DKF s officielle organer og øvrige kommunikationsopgaver, herunder pressekontakt. Stedfortræder for formanden. 2. næstformand/økonomiansvarlig Sikre udarbejdelse af budgetter og regnskab til bestyrelse og årsmøde. Sørge for at DKF s økonomiske midler anbringes på betryggende vis efter samråd med bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem for landshold og elite Repræsenterer DKF i styregruppen, jf. samarbejdsaftalen med Team Danmark. Sikre, at elitearbejdet sker i overensstemmelse med samarbejdsaftalen med Team Danmark samt med den vedtagne politik og handleplaner besluttet af bestyrelsen. Ansvarsområdet dækker alle landshold og aktiviteter, der udvikler og driver elitearbejdet. Bestyrelsesmedlem for udvikling og aktivitet DKF s udviklings- og aktivitetsarbejde, herunder ungdomsaktiviteter. Forskellige ikke-konkurrence aktiviteter som fx foredrag, uddannelse, opstart og udvikling af nye kano- og kajaktyper i Danmark, særlige målgrupper. Bestyrelsesmedlem for motion og konkurrence DKF s motions- og konkurrencearbejde, herunder danmarksmesterskaber, stævner, løb og turneringer. Bestyrelsesmedlem for klub, facilitet og miljø Sikring af DKF s adgangsret til rovand og adgangsforhold samt understøtte natur- og miljøvenlig adfærd. DKF s klubudviklingsarbejde. Forbedring af faciliteter lokalt, regionalt og nationalt. 8 Kredse/aktivitetsgrupper 19 DKF s medlemmer (klubber) kan organisere sig i kredse eller aktivitetsgrupper. Klubberne afgør selv, hvilke klubber som er omfattet af kreds- og aktivitetsgrænserne. Kredsene/aktivitetsgrupperne kan selv eller i samarbejde med andre kredse/aktivitetsgrupper afholde lokale mesterskaber såvel i sprint som maraton. Ansøgning om afholdelse af åbne stævner og optagelse på DKF s terminsliste skal ske senest 1. august året før. Samme frist gælder for ansøgninger om afholdelse af danmarksmesterskaber. Ingen arrangør må afholde sprintarrangementer på dage, hvor danmarksmesterskaberne i sprint afholdes, og ingen arrangør må afholde maratonarrangementer på dage, hvor danmarksmesterskaberne i maraton afholdes, uden at have DKF s tilsagn. Kredsene/aktivitetsgrupperne afgør selv deres organisationsform. Kredsene/aktivitetsgrupperne kan søge om tilskud til sine aktiviteter i DKF. Ansøgninger skal være forbundet i hænde senest 1. december året før. Kredsene/aktivitetsgrupperne kan søge om bistand til sit arbejde og sine arrangementer fra DKF s administration. Kredsene/aktivitetsgrupperne skal være tilmeldt til DKF s kontor med oplysning om, hvem der tegner kredsen/aktivitetsgruppen. Denne registrering skal finde sted hvert år pr. 1. januar. 9 Ophævelse 20 DKF kan ikke ophæves, så længe 5 af dets klubber udtaler sig for dets beståen. Såfremt forbundet ophæves, skal dets aktiver tilfalde Danmarks Idræts-Forbund. 10 Lovændringer 21 Forandringer i disse love kan kun ske på et årsmøde med mindst 2/3 af de mødte stemmer. Forandringer i de øvrige bestemmelser sker ved simpelt flertal. Side 11

12 Side 12

13 Appeludvalg Side 13

14 1 Appeludvalget består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på årsmødet, der endvidere vælger 2 suppleanter. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse. Udvalget vælger selv sin formand og den, der i hans forfald skal fungere som formand. 2 Et medlem eller en suppleant i appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet DKF. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 3 Stk. 1. Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DKF s love, regler, reglementer m.v. Alle sager skal ekspederes gennem DKF s sekretariat. Stk. 2. Appeludvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DKF s regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for appeludvalget. 4 Stk. 1. Enhver person eller organisation under DKF er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af 3, for udvalget. Stk. 2. Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over, hvorefter sagen skal behandles hurtigst muligt og inden 4 uger. 5 Stk. 1. Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv, eller efter begæring fra en af parterne, måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Stk. 2. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. 6 Appeludvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne. 7 Stk. 1. En af DKF s appeludvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget DKF s appeludvalgs afgørelse. Stk. 2. Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden efter stk Anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har ikke opsættende virkning. DKF s appeludvalg kan dog beslutte, at en sags anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har opsættende virkning. Side 14

15 Sikkerhedsbestemmelser Side 15

16 1 Alle klubber tilsluttet DKF skal orientere nye medlemmer om risikoen ved at ro kano og kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelser eller bevidsthedstab. Medlemmet bør derfor i samråd med egen læge afklare, om det er forsvarligt at færdes i kano eller kajak. Det er derefter medlemmets egen endelige beslutning, om det er forsvarligt at ro kano eller kajak. 2 Alle klubber tilsluttet DKF skal have udarbejdet et sæt sikkerhedsbestemmelser, som minimum indeholder: Reglement for roning i lokalt farvand. Langtursreglement. Sommer- og vinterroningsbestemmelser. 3 Alle kanoer og kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbernes bestyrelse samt være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid kan identificeres. 4 Alle klubber under DKF skal have udarbejdet retningslinier for frigivelse (roning uden ledsagelse). Som minimum skal gælde: Den aktive roer er fyldt 12 år. Den aktive roer kan svømme mindst 600 m. Den aktive roer kan ved kæntring bjærge sig selv i land. Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne Lov og ret på vandet beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd. Ikke frigivne roere har pligt til at bære svømme- eller redningsvest hele året. 5 Børn skal indtil det fyldte 12 år være i stand til at svømme mindst 350 m. Ved deltagelse i løb i U14 klassen dog mindst 600 m. Børn skal altid være i følge med voksne. Indtil man er U14 roer, skal man være iført svømme- eller redningsvest hele året. 6 Alle fartøjer skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr. ombordværende. 7 I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk at være iført svømme- eller redningsvest. 8 Når der ved kaproning er mindst én motorbåd, som følger løbet, kan der ses bort fra 6. Side 16

17 Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint og maraton Side 17

18 1 Almindelige bestemmelser a) Amatørbestemmelser En amatør er en atlet, som har et andet erhverv end kano- og kajakroning som sit hovederhverv, og som kan have indtægter fra reklame- og sponsoraftaler, bonusordninger, tabt arbejdsindtægt, Team Danmark støtte mv. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse. b) Reklameregulativ Det er tilladt at forsyne både, pagajer/padler, tøj og tilbehør med varemærker, mærker, ord og reklamesymboler. Undtaget er dog reklamer omhandlende tobak og alkohol. Reklamen må ikke omfatte varegrupper eller illustrationer, som kan virke stødende, og teksten må ikke indeholde opfordringsord. DKF s formularer til kontrakt er eneste lovlige aftaleform og kan rekvireres af klub eller udøver. Den udfyldte og af begge parter underskrevne kontrakt fremsendes af klubben/udøveren i tre eksemplarer til DKF og gælder som ansøgning. Ved alle arrangementer, arrangeret og betalt af DKF (eksempelvis træningssamlinger, landshold), skal de af DKF udtagne roere være iklædt DKF s beklædning med DKF s sponsors mærke, reklamesymboler og ord, idet det skal tilstræbes, at der gives supplerende mulighed for individuel sponsorreklame. I tilfælde af produktsammenfald, har DKF s sponsor fortrinsret. Roeren skal være frit stillet i sit valg af idrætsmateriel, der kræver en personlig tilpasning, eller som har væsentlig indflydelse på roerens præstation. På privat materiel har den enkelte roer selv rådighed over reklamepladsen. DKF forbeholder sig ret til at optage PR-materiale i form af foto, video el. lign. af roere, som optræder på enten bruttoholdet eller landsholdet. c) Vandrepræmier Når en stævnearrangør udsætter en vandrepræmie, skal en kopi af dens bestemmelser omgående, og inden løbet og præmien annonceres, indsendes til DKF s sekretariat, hvor denne kopi opbevares, så længe præmien ikke er vundet til ejendom. Arrangøren er pligtig at fremsende meddelelse om vinderne til DKF s sekretariat, hvor der føres kartotek over de respektive vindere. Indtil præmien er vundet til ejendom, er arrangøren forpligtet til at udskrive løbet til hver af de i bestemmelserne for de pågældende præmier fastsatte terminer, såfremt force majeure ikke foreligger. DKF s bestyrelse skal godkende vandrepræmiens bestemmelser og tilse, at de er i overensstemmelse med DKF s reglementer. d) Internationale konkurrencer i Danmark Alle konkurrencer, annonceret som internationale, skal afholdes i henhold til IFC s regler. Konkurrencer arrangeret af DKF eller forbundets klubber, betragtes som internationale, hvis et andet lands roere er inviteret til at deltage. Disse konkurrencer skal overvåges af mindst én akkrediteret official, som er i besiddelse af et gyldigt internationalt officialscertifikat. e) Danske roeres deltagelse i nationale konkurrencer Kun medlemmer af klubber tilsluttet DKF har lov til at deltage i nationale konkurrencer. Deltagelse i mandskabsbåde kan ske, uanset om bådmandskabet er sammensat fra forskellige klubber. 2 Bådtyper og byggeregler a) Byggeregler og kontrol DKF s regler for konstruktioner, mål og vægt skal altid være i overensstemmelse med IFC s regler. Ved danmarksmesterskaber og iagttagelsesløb skal der foretages bådkontrol. En båd, som anvendes til konkurrenceroning, skal være udstyret med bådnummerholder. 3 Konkurrencernes organisation a) Anmeldelse Anmeldelser til en konkurrence kan kun ske klubvis ved brug af DKF s anmeldelsesblanket og i henhold til regler, der er angivet i indbydelsen. Side 18

19 En anmeldelse skal imidlertid altid indeholde følgende: Navnet på den klub, roerne tilhører samt klubfarver. De discipliner, bådtyper, klasser og distancer, i hvilke roerne forventes at deltage. I mandskabsbåde skal samtlige deltageres navne være anført. For- og efternavn samt fødselsdato og -år for hver deltager. -adresse eller postadresse, hvortil program m.v. ønskes tilsendt. Startafgiften skal ledsage anmeldelsen eller overføres elektronisk inden tilmeldingsfristens udløb og betales ikke tilbage. Enhver deltager, nævnt i den endelige anmeldelse, må erstatte enhver anden i den pågældende disciplin (mænd kajak, kvinder kajak, mixed kajak, mænd kano, mixed kano). I etapeløb må sammensætningen af et mandskab ikke ændres efter løbets start. En anmeldelse kan es, hvis den afsendes inden midnat den dag, anmeldelsesfristen udløber. Ingen roer kan i samme sæson starte for mere end én klub. I særlige tilfælde - dog kun én gang i sæsonen - kan startretten flyttes til en anden klub, hvis begge klubber samt DKF s bestyrelse enstemmigt har godkendt flytningen. Såfremt en klub ikke senest 7 dage efter forespørgsel har godkendt/afvist flytning, betragtes det som passiv godkendelse. Afvisning skal motiveres. En sådan flytning skal straks meddeles skriftligt til DKF s sekretariat. I forbindelse med landstrænernes arbejde og udtagelse af repræsentative hold har sportschefen i samarbejde med stævneledelsen mulighed for at tilmelde mandskaber til konkurrencen senest to timer før løbets start, dog undtaget ved DM. Bortset fra ovennævnte er start uden for konkurrence ikke tilladt. b) Program Senest 48 timer før løbet skal det endelige program være de deltagende klubber i hænde. Programmet sendes til de deltagende klubber pr. eller post til den adresse, der er oplyst på anmeldelsen. Programmet skal som minimum indeholde informationer om tidspunkt for afholdelse af holdledermødet samt den forventede tidsplan for løbet/stævnet. c) Ændringer i anmeldelse og tilbagetrækning Meddelelse om ændring i anmeldelsen og rettelser efter holdledermødet, skal skriftligt meddeles overdommeren mindst én time før morgenens eller eftermiddagens første start. Tilbagetrækning af en anmeldelse er endelig, og en fornyet anmeldelse af samme hold er ikke tilladt. d) Ændringer i løbsprogrammet Det i indbydelsen anførte løbsprogram og tidsintervallerne imellem løbene anført i programmet er bindende for arrangørerne. Ændringer kan ikke foretages, med mindre de respektive holdledere ved konkurrencen giver deres tilslutning. Ændringerne kan foretages, såfremt de fremmødte holdledere på holdledermødet giver deres tilslutning hertil. e) Appel Deltagerne har ret til at appellere til DKF s appeludvalg gennem deres klub mod en beslutning truffet af løbsledelsen inden for 7 dage fra den dag, løbet blev afholdt. 4 Løbsreglement a) Udelukkelse Hvis en deltager undlader at følge en officials påtale eller udviser en usportslig eller uværdig opførsel, kan stævneledelsen udelukke (bortvise) vedkommende fra stævnet. I tilfælde af vold under eller efter et løb skal anmeldelse indgives til DKF s sekretariat inden 7 dage efter løbsdagen. Anmeldelsen videresendes til DKF s bestyrelse, som træffer afgørelse om advarsel eller irettesættelse eller træffer bestemmelse om midlertidig eller endelig udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer eller organisationer under DKF. Afgørelse om udelukkelse kan kun træffes, efter at indklagede har haft lejlighed til mundtligt at fremsætte og begrunde sine påstande, med mindre indklagede afstår fra mundtlig sagsbehandling. Henvendelse til indklagede skal ske gennem indklagedes klub. Klubben er berettiget til at give møde ved den mundtlige sagsbehandling. Kendelsen kan inden tre uger fra bekendtgørelsen indankes for DKF s appeludvalg. b) Doping Deltagerne er underkastet Danmarks Idræts-Forbunds dopingkontrolregulativ. Side 19

20 c) Resultatliste Efter et stævne, som er opført på DKF s terminsliste, skal arrangørerne umiddelbart efter stævnet tilsende DKF s sekretariat en komplet resultatliste. Resultatlister formidles til de deltagende klubber enten via , post eller internettet. 5 Danmarksmesterskaber a) Deltagere ved danmarksmesterskaber Adgang til deltagelse i danmarksmesterskaber har kun danske statsborgere samt andre EU-borgere med fast bopæl i Danmark eller Sydslesvig, og som er medlem af en klub tilsluttet DKF. DKF s danmarksmesterskaber er i øvrigt underkastet de til enhver tid gældende bestemmelser i Danmarks Idræts-Forbunds reglement for danmarksmesterskaber. b) Arrangement Manuskript til indbydelsen skal senest 7 uger før løbenes afholdelse tilsendes DKF s sekretariat, der sørger for, at klubberne har indbydelsen i hænde senest 5 uger før løbene. DKF s sekretariat skal have tilsendt referater af møder, som arrangøren afholder for tilrettelæggelse af løbene. Anmeldelsesfristen slutter 14 dage før 1. stævnedag. Ud fra anmeldelserne udarbejdes en startliste. Endeligt program udarbejdes efter holdledermødet. Efteranmeldelse tillades senest på holdledermødet mod betaling af et ekstra startgebyr i den pågældende klasse. Ligeledes skal senest 5 uger før løbenes afholdelse en skitse over banen (banerne) indsendes til DKF s sekretariat, som også skal godkende det tekniske arrangement. DKF udpeger alle i lovene nævnte officials efter en indstilling fra arrangøren. Indstillingen skal indsendes til DKF s sekretariat senest 5 uger før mesterskaberne. Klasser, hvor der uddeles medalje fra Danmarks Idræts-Forbund, afholdes i henhold til DIF s regler. Alle andre klasser afholdes, når der er anmeldt mindst 4 deltagere/hold, dog bortset fra U18, U16, U14 og U12, hvor der alene skal være anmeldt minimum 2 deltagere/hold. En klasse kan afvikles sammen med andre klasser i et og samme løb. Man kan dog kun vinde den klasse, hvori man er tilmeldt. For at fremme kanosporten kan DKF s bestyrelse dispensere fra reglen om min. 4 deltagere i kanodisciplinerne. DKF s bestyrelse kan endvidere dispensere fra denne regel i dame senior disciplinerne. Løbene under dispensationsreglen udskrives kun, såfremt der ved seneste anmeldelsestidspunkt er anmeldt mindst to både/hold. Sker der ved instruktionen afmelding, hvorefter der kun er én båd/hold tilbage, aflyses løbet. c) Præmier Vindere modtager en speciel DKF guldmedalje. I de klasser, som er anerkendt af Danmarks Idræts-Forbund, modtager vinderen alene DIF s DM-medalje. Nr. 2 og nr. 3 i samtlige klasser modtager en speciel DKF sølv- og bronzemedalje. d) Påklædning Deltagerne stiller op i klubbens valgte farver. For kajakroere gælder dette beklædning på overkroppen og for kanoroerne såvel beklædning på overkroppen som bukser. I mandskabsbåde kan roerne vælge enten at stille op i deres respektive klubfarver eller vælge, at alle roerne i båden stiller op i en ens neutral farve. Overholdes dette ikke, kan der ved udslusningen nægtes adgang til start. Ved maratonløb, hvor der er påkrævet brug af redningsvest, kan der ses bort fra reglen om påklædning. Ved præmieoverrækkelsesceremonier kan roerne vælge at stille op i den anvendte rodragt eller i klubbens paradedragt (minimum jakke/overdel). Alternativt kan anvendes en neutral rodragt eller paradedragt (minimum jakke/overdel). Anvendelse af hovedbeklædning/svedbånd samt solbriller er ikke tilladt. Overholdes dette ikke, kan der nægtes adgang til præmieoverrækkelsen. Arrangørerne skal sørge for, at der i umiddelbar nærhed af præmieoverrækkelsen er faciliteter, hvor den/de aktiv(e) kan forberede sig/skifte tøj til præmieoverrækkelsen. e) Udelukkelse Såfremt en klub, eller en del af en klub, et enkelt klubhold eller et selskab, forbundet med klubben eller med enkelte af klubbens hold, ikke er i stand til at indfri sine økonomiske forpligtelser, og der derfor indledes forhandling om tvangsakkord eller afsiges konkursdekret, er klubben udelukket fra at kunne deltage i alle DM er det pågældende og efterfølgende år. Side 20

Love og bestemmelser

Love og bestemmelser Dansk Kano og Kajak Forbund Stiftet 5. marts 1921 Medlem af Danmarks Idræts-Forbund, International Canoe Federation og European Canoe Association Love og bestemmelser Udgave: maj 2012 Dansk Kano og Kajak

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for Hvidovre kajakklub 1. Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler.

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. Vedtægter m.v. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aarhus Syd Taekwondo. Dens hjemsted er Aarhus Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. 3

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub 1 Klubbens navn er Frederiksværk Ro- og Kajakklub. Klubben har hjemsted i Halsnæs kommune. Klubbens stander er hvid med blå kant. Inden for den blå kant er

Læs mere

Kontingenter: Stk. 1.

Kontingenter: Stk. 1. 1. Sakskøbing Rideklub, stiftet den 16. september 1976, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Sakskøbing og omegn ved at drive enhver virksomhed som tjener dette formål. Klubbens aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 1. december 2016 i Sag nr. 14/2016: Holte Roklub og Maribo Kajakklub mod Dansk Kano og Kajak Forbund Sagen er behandlet af Morten Larsen, Claus Juel

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere