Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:"

Transkript

1 Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 ( ) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20

2 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry Markedschef Offentlig Sektor Jens Peter Høiseth Mobil; ; Kontaktperson Kontraktperson for tilbud; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry Markedschef Offentlig Sektor Carsten Boesen Mobil; ; side 2 af 20

3 Baggrund Kommuner i Danmark skal jf. Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet certificeres. Certificering skal være opnået første gang inden den 1. januar 2010 og skal som minimum vedligeholdes ved certificeringsorganets gennemførelse af årlige audits og re-certificering mindst hvert 4. år. Formålet med dette tolkningsnotat er at formidle nogle tolkninger af de forskellige krav. Tolkningsnotatet er opbygget, således at der for hvert krav i loven/bekendtgørelsen præsenteres en tolkning. Vi har med de tolkninger, der er angivet i dette dokument, ikke ønsket at give den eneste og sande beskrivelse af alle tænkelige muligheder og situationer. Spørgsmål, kommentarer og forslag er derfor altid velkomne. Vi håber, at dette kan være en hjælp og en guide til jer i arbejdet med at implementere kvalitetsstyringssystemet. Vi vil gerne først fortælle lidt om, hvad vi mener er funktionen af et godt kvalitetsstyringssystem og om, hvordan vi gennemfører en certificering og audits. Certificering med Risk Based Certification TM Vi forestiller os, at jeres udfordring med kvalitetsledelsessystemet er at skabe; Et system som er et værktøj for både ledelse og medarbejdere. Relevante kvalitetsmål Et ledelsessystem, som styrer jer imod målene. Et ledelsessystem, som understøtter effektivitet, læring, ensartet sagsbehandling, forbedring af den faglige kvalitet, afgørelser til tiden og som bidrager til, at jeres kommunikation er effektiv og forståelig. Meningsfulde kvalitetsmålinger, som beviser jeres fremskridt og løbende forbedringer både for ledelsen, medarbejderne og omverdenen. Vi kan hjælpe jer gennem anvendelse af vores certificeringsmetode Risk Based Certification TM. Risk Based Certification er mere end en traditionel certificering. Med Risk Based Certification TM er auditeringsprocessen specielt designet til, at der ved alle audits analyseres og evalueres af ét eller flere fokusområder som identificeres af jer. side 3 af 20

4 Fokus Områder er de vigtigste områder i ledelsessystemet hvor effektiv ledelse er mest vigtig for at I når jeres mål (på det pågældende tidspunkt) Mål Risici System Fokusområder Hvad er jeres vigtigste mål? Hvad er de mest vigtige risici? Hvordan styres de i ledelsessystemet? Hvad skal der sættes fokus på i næste audit? Høj Fokus Områder; I vil få en ledelseskonklusion og rating som angiver positive forhold og mulighederne for forbedringer inden for hvert fokusområde. Lav Grad af styring Fokusområder er de områder i ledelsessystemet, hvor effektiv ledelse er mest vigtig for at nå målene. DNV vil sideløbende med vurderingen af opfyldelse af kravene i loven og Bekendtgørelsen evaluere styrken af styringen af fokusområder. Inden vi starter en audit, fastlægger vi i fællesskab fokusområderne. Vi kalder det et indledende risk-check. Vore auditprogrammer skræddersyes, så de er afstemt med jeres fokusområder, og audit sætter fokusområderne i centrum for alle interviews. Alle audits rapporteres med en ledelseskonklusion og en rating af styrken af styring for hvert fokusområde. Ved at samarbejde med DNV om Risk Based Certification TM får I en udviklende og proaktiv partner, som hjælper jer med at opretholde og udvikle jeres ledelses-system. Vi har nedenunder beskrevet hver aktivitet i audit-forløbet, og I kan se, hvad vores bidrag er og hvilken værdi I opnår. Allerførst: Hvad er en audit? En audit er en systematisk måde at planlægge og gennemføre interviews af nøglepersoner i systemet. Man kan gennem audit kun gennemføre stikprøvekontroller af implementeringen af et system, hvorfor planlægning er vigtig, så man sikrer, at alle de væsentligste områder og personer bliver omfattet. Gennem interviews og gennemsyn af faktiske dokumenter bekræftes, at menneskene i systemet gør som systemet forventer og/eller forlanger. Skulle der observeres situationer, hvor dette ikke er tilfældet, vil man under audit holde fast i det objektive faktum og overlade det til jer at vurdere, hvad en relevant løsning vil være. side 4 af 20

5 Et 4-årigt certificeringsforløb Præ-audit Screening (ikke obligatorisk) Certificeringsaudit Periodisk audit Re-certificeringsaudit Dokumentgennemgang, indledende besøg, certificeringsaudit, Lukning af evt. afvigelser og certifikatudstedelse Gennemførelse af periodisk audit på virksomheden for at sikre et effektivt ledelsessystem. Fornyelse af certifikat efter fire år. DNV anbefaler at gennemføre præaudits. En præaudit er en (tynd) stikprøveundersøgelse af systemets implementering inden den formelle certificeringsproces påbegyndes. En præaudit er udbytterig, fordi den giver et godt billede af, hvor langt man er fra at opfylde standardens krav. Samtidig viser den, hvilke opgaver der skal gennemføres for at leve op til standardens krav. En præaudit er med til at målrette og effektivisere projektarbejdet. Præaudit kan gennemføres for hele ledelsessystemet eller for dele af systemet. Omfanget aftales individuelt og DNV s tidsforbrug afpasses til behovet. Certificeringsaudit Nedenfor er forløbet for den først kommende certificering angivet. Certificeringsaudit fase 1 Dokumentgennemgang Indledende besøg Lukning af evt. afvigelser Certificeringsaudit fase 2 Risk Check/planlægning Gennemførelse Rapportering Afslutning Lukning af evt. afvigelser Slutkontrol Certifikatudstedelse side 5 af 20

6 Audit fase 1 gennemføres for at sikre, at systemet er klar til den egentlige certificeringsaudit og for at sikre, at der findes den nødvendige forståelse af jeres system til at planlægningen af certificeringsaudit bliver relevant og effektiv. Efter fase 1 gennemføres den egentlige audit af systemet, og resultatet rapporteres til jer. Skulle der være forhold, som ikke lever op til lovens eller bekendtgørelsens krav, vil DNV rapportere det som en afvigelse. I må efterfølgende rette/forbedre de forhold der er identificeret, så de i fremtiden lever op til kravene. DNV verificerer jeres rettelser og efter vores interne kvalitetskontrol udsteder vi jeres certifikat. DNV anbefaler at certificeringsprocessen igangsættes senest den 1. oktober, 2009 for at sikre certifikatudstedelse inden side 6 af 20

7 Tolkninger Vore tolkninger af loven og bekendtgørelsen er opbygget efter det traditionelle kvalitetsværktøj - PDCA-hjulet eller forbedringshjulet. Plan Act Do Check Teorien bag dette værktøj er, at ledelse gennemgår fire faser Plan; Hvor retning, politik, formål og mål fastlægges Do; Hvor aktiviteter gennemføres både i praksis og som dokumentation Check; Hvor der sker en måling og vurdering af, hvor effektivt aktiviteter gennemføres (bl.a. audit og brugerundersøgelser) Act; Hvor der handles på baggrund af målinger særligt ledelsens evaluering Som en håndregel forventer DNV, at kommunen har gennemført aktiviteter omkring de tværgående procedurer før certificering, da deadline for implementering af disse aktiviteter var i Vi vil i det følgende gennemgå lovens og bekendtgørelsens krav og forventninger i rammerne af forbedringshjulet. side 7 af 20

8 PLAN Formål og anvendelsesområde Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 1. Loven skal ved at indføre et kvalitetsstyringssystem medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunalbestyrelsens sagsbehandling på natur- og miljøområdet samt til at sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kvalitetsstyringssystem skal løbende vedligeholdes og forbedres. Som det fremgår skal kvalitetsstyringssystemet udelukkende omfatte sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet inden for områder beskrevet i 2 i loven. DNV forventer således, at alle disse lovområder er omfattet af ledelsessystemet ved certificering inden Systemet skal sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen. Faglig kvalitet kan f.eks. fortolkes som, at indholdet i sagsbehandlingen er faglig korrekt. Effektivitet kan f.eks. fortolkes som, at sagsbehandlingen gennemføres til aftalt tid. Endelige kan Ensartethed tolkes således, at det sikres, at der ikke sker forskelsbehandling. DNV forventer, at der er en ensartet opfattelse af disse tre kvalitetsbegreber, så organisationen arbejder i samme retning. Systemet skal sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Borgerne og virksomhederne er i kvalitetsmæssig sammenhæng kunder, der modtaget produkter af sagsbehandlingen i form af afgørelser, påbud, forbud, indskærpelser, godkendelser, breve osv. Tillid og tilfredshed handler i høj grad om at kommunen tydeligør, hvad borgere og virksomheder kan forvente og efterfølgende leverer i forhold til det forventede. En samlet model for systemet kan se således ud; Input Sagsbehandling Output Borgernes og virkomshederens tillid og tilfredshed Effektivitet Ensartethed Faglig kvalitet Loven og bekendtgørelser Systemet skal løbende forbedres. Forbedringen kan f.eks. hænge tæt sammen med kvalitetsmålene, som beskrives senere. Det kan også være andre elementer i kvalitetsstyringssystemet som forbedres. side 8 af 20

9 Kvalitetspolitik og -mål Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 5. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge en kvalitetspolitik for kommunens sagsbehandling, jf. 2, stk. 2, og efter behov opstille lokale kvalitetsmål. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kvalitetspolitik skal indeholde kommunalbestyrelsens hensigter i relation til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen samt i relation til at sikre virksomhedernes og borgernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Kvalitetspolitikken skal 1) være tilpasset kommunens opgaver ud fra lokale forhold, 2) skabe rammer for at fastsætte lokale kvalitetsmål, jf. stk. 1, 3) være kendt af kommunens medarbejdere og 4) årligt gennemgås med henblik på eventuel revision. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens lokale kvalitetsmål skal være målbare og skal opfylde kravene i stk. 2, nr. 1, 3 og 4. Kvalitetspolitikken skal adressere elementerne i ovenstående model. Politikken skal være tilpasset den enkelte kommune og den skal være kendt af alle medarbejdere. Det er en fordel at gøre politikken så kortfattet, konkret og vedkommende som muligt. Det er også vigtigt at gøre sig klart, at politikken skal være implementeret og omsat til praksis ved førstkommende audit. Med hensyn til kvalitetsmål er der ikke krav til antallet og omfanget af mål. Kriteriet jf. loven er således, at der minimum er ét målbart mål. Der er i øvrigt ikke noget krav til, at kommunen skal nå målet. Kravet om forbedring er relateret til selve kvalitetsstyringssystemet. Målbare mål er centralt, hvis kommunen ønsker at få den fulde værdi af ledelsessystemet. Sammenhængen mellem måling og forbedringer er illustreret nedenfor. Hvis du ikke kan måle den, kan du ikke styre den. Hvis du ikke kan styre den, kan du ikke lede den. Hvis du ikke kan lede den, kan du ikke forbedre den. Målinger er derfor starten på forbedringer! Det er vanskeligt for en ledelse at styre, hvis man ikke får nogle indikationer på, om det går godt eller skidt. Det handler jo om at kunne justere, prioritere og forbedre før borgerne og virksomheder oplever ringere tilfredshed/tillid. Målbare mål er netop det kvalitetsværktøj, som gør det muligt at måle og prioritere. Målbare mål hænger tæt sammen med ressourceallokering og prioritering og synliggørelse af konsekvenser, såvel op i det politiske system som ud til medarbejderne. Hvis organisationen tilføres flere opgaver uden flere ressourcer side 9 af 20

10 kan de målbare kvalitetsmål anvendes til at synliggøre konsekvensen f.eks. i form af ringere kvalitet på områder som nedprioriteres. Samtidig vil målbare mål kunne synliggøre, hvilken værdi kommunen får, når der allokeres flere ressourcer til et område. DNV anbefaler at formulere både indsats- og resultatetsmål, som eksemplificeret nedenfor. Det vil synliggøre sammenhæng mellem mål og midler. Indsatsmål Resultatsmål Uddannelse Handlingsplaner Kommunikation Værktøjer Reduktion af sagsbehandlingstider Reduktion af tidsforbrug pr. tilsyn Øget tilfredshed hos borgerne DO Kvalitetshåndbog Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 10. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende en nedskrevet kvalitetshåndbog for kommunens kvalitetsstyringssystem. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om indholdet af kvalitetshåndbogen. 9. Kommunalbestyrelsens kvalitetshåndbog, jf. lovens 10, stk. 1, skal omfatte: 1) en samlet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet, herunder af systemets formål og omfang samt af kommunens kvalitetspolitik og -mål, og 2) procedurerne, der udgør kvalitetsstyringssystemet. Der stilles krav om en håndbog. Kommunen fastlægger selv formen af denne håndbog. F.eks. i form af mappe, dokumenter på internet, ligesom håndbogen sagtens kan bestå af elementer fra andre ledelsesværktøjer f.eks. en personalehåndbog. side 10 af 20

11 Procedure 3. Kommunalbestyrelsens procedurer skal indeholde: 1) angivelse af formål og gyldighedsområde, 2) oplysning om ansvar for opgaven og 3) fremgangsmåde. Formål er hvad kommunen vil opnå f.eks. at sikre afgørelser til tiden. Gyldighedsområde er det område proceduren er gyldig for f.eks. tilsynsbehandling. Ansvar for opgaven er en beskrivelse af, hvem der har ansvaret. Der kan godt være flere aktører involveret i opgaven, men det skal være klart, hvem der har ansvar. Med ansvar forventer DNV også, at der følger et overblik over, hvor effektivt proceduren fungerer. Fremgangsmåde kan have mange udfordringer i praksis. Det kan være flow-charts, tekst, stikord i skemaform osv. Der er ingen krav til, hvor detaljeret fremgangsmåden skal beskrives. Det skal blot være relevant og tilstrækkeligt effektivt. Systemansvarlig samt ansvar og beføjelser Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 4. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer, at ansvar og beføjelser i relation til kvalitetsstyringssystemet, jf. 2, stk. 1, er fordelt mellem kommunens medarbejdere, herunder procedurer, der fastlægger den eller de systemansvarliges opgaver. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens procedurer for den eller de systemansvarlige. 4. Kommunalbestyrelsens procedure for den eller de systemansvarlige, jf. lovens 4, stk. 1, skal indeholde krav om, at den eller de systemansvarlige skal: 1) iværksætte interne audits, jf. lovens 11, og analysere resultaterne heraf, 2) analysere resultaterne fra eksterne audits, jf. lovens 14, 3) iværksætte brugertilfredshedsundersøgelser, jf. lovens 11, og analysere resultaterne heraf, 4) undersøge, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at sikre lovens formål, jf. lovens 1, stk. 1, og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og -mål, jf. lovens 5, stk. 1-3, 5) følge status for korrigerende og forebyggende handlinger, jf. 13, stk. 2, og 14, 6) holde sig orienteret om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet, 7) overveje eventuelle behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet, 8) foranledige opfølgning på ledelsens beslutninger, jf. 12, stk. 3, om forbedring og ændring af kvalitetsstyringssystemet, 9) følge status for den i nr. 8 nævnte opfølgning og 10) sikre, at kvalitetsstyringssystemet er kendt af myndighedens medarbejdere. Stk. 2. Proceduren skal tillige indeholde krav om, at den eller de systemansvarlige rapporterer oplysninger samt undersøgelses- og analyseresultater, jf. stk. 1, nr. 1-9, til den eller de ledelsespersoner, der udpeges hertil. Loven stiller krav om, at ansvar og beføjelser er fastlagt. DNV tolker ikke ovenstående som om, at der nødvendigvis skal være en eller flere procedurer for de systemansvarlige. DNV tolker ovenstående som, at det er tilstrækkeligt, at ovenstående ansvar og beføjelser er defineret i de enkelte procedurer. F.eks. i proceduren for intern audit, ledelsens evaluering osv. Et andet alternativt er at definere ovenstående ansvar i stillingsbekrivelser o.lign. side 11 af 20

12 Sagsbehandling (og koordinering) Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 3. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer, at ansvar og beføjelser i relation til kommunens sagsbehandling, jf. 2, stk. 2, er fordelt mellem kommunens medarbejdere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer, at fordelingen af ansvar og beføjelser er medarbejderne bekendt. 5. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer for sagsbehandlingen med henblik på at realisere de overordnede målsætninger, jf. 1, stk. 1, samt kvalitetspolitikken og - målene, jf. stk Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer, at det ved sagsbehandlingen overvejes, om der, i videre omfang end det, der følger af natur- og miljølovgivningen, jf. 2, stk. 2, er behov for koordinering mellem myndighederne. 5. Kommunalbestyrelsens procedure for koordinering mellem flere myndigheder, jf. lovens 6, skal indeholde krav om, at den ved sagsbehandlingen overvejer, om: 1) sagens afgørelse kan have konsekvenser for forhold af betydning for en eller flere kommunale, regionale eller statslige myndigheder, 2) der er behov for koordinering mellem de berørte myndigheder, og 3) det vil være hensigtsmæssigt ad hoc eller permanent at nedsætte udvalg til drøftelse af sager, hvis afgørelse kan have konsekvenser for forhold af betydning for kommunale, regionale eller statslige myndigheder. Minimumskravet er jf. ovenstående, at ansvar og beføjelser skal være defineret for alle lovområderne, og så skal der være sammenhæng mellem politik, mål og indhold i sagsprocedurer. Der er ikke noget direkte krav om at have omfattende og meget detaljerede procedurer for alle de opgaver, som findes i de relevante love. Procedurer for sagsbehandlingen er således ikke nødvendigvis omfangsrige beskrivelser af hver eneste opgave, som kommunen har jf. de love, som er omfattet af certificering. Det kan være en fordel at tænke på systemet på tre niveauer; Niveau 1; Kvalitetspolitik og mål skal vise retning. Niveau 2; Procedurer Det skal være værktøjet for ledelsen til at skabe overblik, det skal være kortfattet og det skal vise ansvar, beføjelser og midler (dvs. kerneelementer i fremgangsmåden for at skabe sammenhæng til kvalitetspolitik og mål). Niveau 3; Instruktioner, brevskabeloner, checklister, IT-programmer, flow-diagrammer, vejledninger, opslagsværk osv. Det skal være værktøjet for medarbejderne til videnstyring, samle fælles erfaringer, kalibrere tolkninger osv. DNV anbefaler, at kommunen overvejer, hvordan der kan skabes overordnede procedurer til samlet styring af kerneprocessen Sagsbehandling. Denne procedure kan f.eks. beskrive følgende; side 12 af 20

13 Hvordan besluttes prioritering af de forskellige sagsbehandlingsområder? Hvilket kvalitetsmæssigt niveau er gældende inden for de forskellige sagsbehandlingsområder? Hvordan håndteres prioriteringer i praksis, når nye situationer opstår f.eks. politiske prioriteringer? Hvordan forebygges kvalitetssvigt i selve sagsbehandlingsprocessen? Hvordan måles udviklingen af kvaliteten? Hvordan skabes Early Warning, så tilløb til kvalitetssvigt opsamles, før det bliver et reelt problem? De få men nødvendige krav til styring i sagsbehandlingen. Loven og bekendtgørelsen beskriver også krav om en procedure til koordinering. Kommunen bestemmer selv, om den vil have en selvstændig procedure herfor eller den vil integrere koordinering i sagsproceduren(rne). Koordinering med andre myndigheder er meget sagsafhængigt, hvorfor det kan være naturligt at integrere dette. Der er også krav til at få defineret ansvar og beføjelser omkring sagsbehandlingen. Her er det vigtigt, at ansvar og beføjelser beskrives for såvel topledelsen som medarbejderne. Der hvor kommunen definerer det øverste ansvar for kvalitet i sagsbehandlingen, skal det naturligvis også hænge sammen med reel praksis. Det er vigtigt for kommunen at afklare, i hvilket omfang ansvar og beføjelser kan uddelegeres. DNV forventer, at den øverst ansvarlig for Miljø og Natur området er omfattet af systemet. Note: Der er en grundlæggende sammenhæng mellem kompetenceniveau og behovet for detaljeret styring f.eks. gennem beskrevne instruktioner - af processer (f.eks. sagsbehandling). Jo større krav I stiller til kompetencen af den person, der udfører en opgave, desto mindre behov er der for beskrevne instruktioner. Og vice versa naturligvis. Eksempel: Parallel parkering af en bil kan vel godt beskrives i en instruktion, men en person der kun parkerer meget sjældent, vil typisk ikke få en god parkering ud af instruktionen. Vores kompensation for dette at det er svært at beskrive, hvordan man gør, løser vi ved at sikre, at alle der skal have kørekort, har lært gennem ikke nedskreven instruktion at parallel parkere. Kompetencen holdes ved lige gennem løbende anvendelse. side 13 af 20

14 Kompetencestyring Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 8. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer, at de rette og tilstrækkelige kompetencer er til rådighed og inddrages ved sagsbehandlingen. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens procedurer for kompetencestyring. 6. Kommunalbestyrelsens procedure for kompetencestyring, jf. lovens 8, stk. 1, skal indeholde krav om, at den: 1) kortlægger dens natur- og miljøopgaver, 2) kortlægger de medarbejderkompetencer, som er nødvendige for at løse dens opgaver, 3) løbende uddanner medarbejderne med henblik på at opfylde dens kompetencebehov og 4) sikrer, at hver enkelt opgave løses af medarbejdere, der besidder de kompetencer, der er nødvendige til løsning af opgaven. Stk. 2. Proceduren skal tillige indeholde krav om, at myndigheden skal registrere medarbejderkompetencerne og uddannelsen af medarbejderne, jf. stk. 1, nr. 2 og 3. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens procedure for tilkøb af kompetencer, jf. lovens 8, stk. 1, skal indeholde krav om, at den: 1) indhenter sagkyndig viden fra eksterne leverandører, i det omfang de nødvendige kompetencer ikke er til stede i kommunen, 2) forud for leverandørvalget vurderer, om leverandørerne besidder de nødvendige kompetencer til løsning af opgaverne, 3) kvalitetssikrer kontrakternes indhold forud for aftaleindgåelse, 4) kontrollerer kvaliteten af leverandørernes ydelser i den enkelte sag og 5) foretager en løbende vurdering af leverandørernes fortsatte anvendelighed. Kompetencestyring er et central element i hele certificeringsordningen. I praksis findes der fem opgaver, som relaterer sig til dette krav; Opgavebehov - Kortlægge opgaver. Kompetencebehov - Kortlægge nødvendige kompetencer. Uddannelse Kompetencebehov skal sikres gennem uddannelse. Opgave løsning Kompetencebehov skal sikres ved opgaveløsning. Leverandørstyring Sikring af nødvendige kompetencer ved underleverandører. Der er mange måder at opfylde dette krav på. En simpel form vil være et skema, som viser sammenhængen mellem opgaver og kompetencer. Kommunen vil også kunne anvende eksisterende HR-systemer til at implementere dette krav. Et afgørende krav fra DNV vil være, at kommunen skal kunne dokumentere, at de personer (interne eller eksterne), som løser opgaver, til enhver tid har de nødvendige kompetencer. Se eventuelt igen noten under Sagsbehandling Der er også krav til leverandørstyring. Det er både kontrol og godkendelse af selve leverandøren, samt kontrol på ydelsen. F.eks. kan kommunen umiddelbart godkende et firma, som den har lang erfaring med kan levere tilfredsstillende ydelser. Kommunen skal imidlertid også kontrollere levering af den enkelte ydelse i den enkelte sag. Det kan f.eks. ske ved at leverandøren arbejder efter kommunens kvalitetssystem og registerer og dokumenterer derefter. side 14 af 20

15 Dokumentstyring og registreringer Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 9. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer styring af kommunens dokumenter. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens procedurer for styring af dokumenter. 7. Kommunalbestyrelsens procedure for styring af dokumenter, jf. lovens 9, stk. 1, skal indeholde krav om, at den: 1) godkender alle dokumenter, inden de distribueres i kommunen til brug for medarbejderne, 2) løbende gennemgår og ajourfører dokumenterne, 3) lader gældende revisionsstatus fremgå af dokumenterne, 4) sørger for, at godkendte, gældende dokumenter er tilgængelige for og anvendes af medarbejderne, 5) forhindrer brug af ikke-gældende dokumenter og 6) arkiverer alle ikke-gældende dokumenter i overensstemmelse med arkivlovens regler herom. Stk. 2. Kommunens registreringer er ikke omfattet af kravene i stk. 1. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens procedurer for styring af registreringer, jf. lovens 9, stk. 1, skal indeholde krav om, at registreringerne arkiveres i overensstemmelse med arkivlovens regler herom. Procedurerne skal tillige sikre, at kommunalbestyrelsen kan identificere registreringerne, eksempelvis ved journalisering, datering og angivelse af overskrift. 8. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der indeholder krav om, at love og bekendtgørelser samt andre eksternt udarbejdede dokumenter med relevans for sagsbehandlingen, som kommunen modtager, skal videreformidles til de relevante medarbejdere. Stk. 2. Eksternt udarbejdede dokumenter er ikke omfattet af 7, stk. 1. Der er mange metoder til at opfylde dette krav. F.eks. Liste over gældende dokumenter med angivelse af revisions-nummer Elektroniske dokumentstyringssystemer Intranet Lokal styring af dokumenter i de faglige grupper Fælles-drev Kommunen bestemmer selv, hvordan den vil styre dokumenterne. En god håndregel er at lade niveau 1 og 2 styres centralt, men niveau 3 kan styres af brugerne. Et centralt spørgsmål at få afklaret vil under alle omstændigheder være, at få defineret, hvad der er omfattet af kravene til dokumentstyring, og hvad der ikke er. side 15 af 20

16 CHECK Intern audit Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 11. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer intern måling af kvalitetsstyringssystemets effektivitet og egnethed til at nå den fastsatte kvalitetspolitik og eventuelle lokale kvalitetsmål, jf. 5, herunder ved brugertilfredshedsundersøgelser og årlige interne audit. 10. Kommunalbestyrelsens procedure for intern audit, jf. lovens 11, skal indeholde: 1) de auditkriterier, -formål og -metoder, som kommunalbestyrelsen har fastsat, 2) oplysning om det af kommunalbestyrelsen fordelte ansvar for planlægning og udførelse af audit, 3) de krav til planlægning og udførelse af audit, som kommunalbestyrelsen har stillet, og 4) krav om, at kommunalbestyrelsen afslutter intern audit med en rapport til brug for den eller de systemansvarliges analyse, jf. 4, stk. 1, nr. 1. Stk. 2. Omfanget af den enkelte interne årlige audit skal tilrettelægges således, at kommunens tværgående procedurer, jf. 4-8 og 11-15, auditeres årligt. Endvidere skal sagsbehandlerprocedurerne, jf. lovens 5, stk. 4, som minimum auditeres inden for fireårige perioder. Stk. 3. Auditorer må ikke auditere eget arbejds- eller ansvarsområde. En audit er en metode til at måle, hvor effektivt de forskellige procedurer er implementeret. Hele kvalitetsstyringssystemet skal være auditeret inden for perioden på fire år og der skal ligge en plan herfor ved førstkommende certificeringsaudit. Der skal også være gennemført intern audit inden førstkommende certificering. Grundlæggende skal jeres eget auditeringssystem sikre, at I overholder alle relevante krav og intentioner. DNV s eksterne audit vil benytte resultater fra jeres interne audit som input til vores (stikprøvebaserede) audit-process. Brugertilfredshedsundersøgelser Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 11. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer intern måling af kvalitetsstyringssystemets effektivitet og egnethed til at nå den fastsatte kvalitetspolitik og eventuelle lokale kvalitetsmål, jf. 5, herunder ved brugertilfredshedsundersøgelser og årlige interne audit. 11. Kommunalbestyrelsens procedurer for brugertilfredshedsundersøgelser, jf. lovens 11, skal indeholde krav om, at kommunen overvåger informationer om, hvorvidt borgere og virksomheder finder, at den lever op til lovens formål, jf. lovens 1, stk. 1, og lokalt fastsatte kvalitetspolitikker og -mål, jf. lovens 5, stk En brugertilfredshedsundersøgelse kan i praksis gennemføres på mange måder f.eks.; Spørgeskemaundersøgelse Ris-Ros mulighed via hjemmesiden Dybdeinterview Fokusgrupper Tilfredshedsundersøgelser ved afslutning af sager side 16 af 20

17 Det er vigtigt, at metoden til brugertilfredshedsundersøgelsen er effektiv og egnet til formålet. Undersøgelsen skal omfatte lovens formål, politikker og mål. Kommunen skal ved førstkommende certificering fremlægge en plan for, hvordan det tænkes implementeret. Mangler, afhjælpende handlinger og korrigerende handlinger 13. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der indeholder krav om, at den: 1) vurderer behovet for at afhjælpe en konstateret mangel i sagsbehandlingen, jf. lovens 2, stk. 2, eller i anvendelsen af de tværgående procedurer, jf. 4-8 og 11-15, og 2) effektivt gennemfører nødvendige afhjælpende handlinger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der indeholder krav om, at den: 1) identificerer årsagerne til den konstaterede mangel, jf. stk. 1, nr. 1, 2) vurderer behovet for at forhindre gentagelse og 3) effektivt gennemfører nødvendige korrigerende handlinger. Stk. 3. Proceduren skal tillige indeholde krav om, at kommunalbestyrelsen skal registrere oplysninger om konstaterede mangler og opfølgning herpå, jf. stk. 1, samt om årsagerne til manglen og opfølgning herpå, jf. stk. 2, nr. 1 og 3. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter behov fravige sin procedure for afhjælpende handlinger, jf. stk. 1, nr. 2, i en konkret sag, hvis fravigelsen er lovlig. Kommunalbestyrelsen skal registrere fravigelsen til brug for audit. En mangel er, hvis kommunen ikke kan følge politikken, målene, procedurerne, instruktioner m.m.. Disse mangler skal afhjælpes og korrigeres. Det vil være naturligt at lade det foregå på relevant niveau i organisationen. Det vil i praksis sige, at nogle mangler kan håndteres af sagsbehandlerne, mens andre kræver ledelsens involvering. Specielt hvis nogle regler skal fraviges. Der skal være et registreringssystem til at dokumentere manglerne og hvordan de er afhjulpet og korrigeret. Dette registreringssystem kan være en fælles metode eller flere forskellige metoder. Det kan f.eks. være, Registreringsskema Central database Mødereferater Sagsdokumenter Et vigtigt element er at sørge for, at der sker en læring i organisationen, så den samme mangel ikke gen-produceres. Det gøres ved, at den korrigerende handling har fokus på et område generelt (f.eks. alle miljøgodkendelsessager), mens den afhjælpende handling udelukkende har fokus på den enkelte sag (f.eks. den konkrete godkendelsessag). side 17 af 20

18 Potentielle mangler og forebyggende handlinger 14. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der indeholder krav om, at den: 1) identificerer årsagerne til potentielle mangler i sagsbehandlingen, jf. lovens 2, stk. 2, eller i anvendelsen af de tværgående procedurer, jf. 4-8 og 11-15, 2) vurderer behovet for at forebygge den potentielle mangels opståen og 3) effektivt gennemfører nødvendige forebyggende handlinger. Stk. 2. Procedurerne skal indeholde krav om, at kommunalbestyrelsen skal registrere oplysninger om årsagerne til potentielle mangler og opfølgning herpå, jf. stk. 1, nr. 1 og 3. Dette område handler om at få registreret mangler, før de opstår. I praksis kan det gøres på mange måder og kommunen vælger igen selv fremgangsmåden. Det kan f.eks. gøres ved at lave en proaktiv handlingsplan. ACT Afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger er beskrevet ovenfor. Ledelsens evaluering Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 12. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer iværksættelse af opfølgning på resultaterne af de interne målinger, jf. 11, og på de eksterne audit, jf Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der indeholder krav om, at ledelsen årligt evaluerer kvalitetsstyringssystemet. Evalueringen skal omfatte en drøftelse af kommunens resultater og præsterede kvalitetsniveau og en vurdering af muligheden for forbedring og behovet for ændring af kvalitetsstyringssystemet. Stk. 2. Proceduren skal indeholde krav om, at ledelsen i sin evaluering inddrager de oplysninger samt undersøgelses- og analyseresultater, som den eller de systemansvarlige har rapporteret, jf. 4, stk. 2. Stk. 3. Proceduren skal tillige indeholde krav om, at der skal udarbejdes et mødereferat fra evalueringen, der blandt andet skal indeholde ledelsens konklusion vedrørende kvalitetsstyringssystemets effektivitet samt eventuelle beslutninger som følge af den i stk. 1, nævnte drøftelse. Der skal være gennemført ledelsesevaluering inden førstkommende certificering. Ideen med ledelsens evaluering er, at ledelsen gennemfører en overordnet evaluering af systemets egnethed og effektivitet. Det skal gøres på baggrund af de inputs, som systemet genererer (det vil sige registreringer og målinger). Det er ikke tilstrækkeligt at evalueringen foregår på tro og fornemmelser. Det skal basseres på fakta omkring resultater og præsteret kvalitetsniveau. Input hertil kan være Brugertilfredshedsundersøgelse Audit Registrering af mangler Registrering af potentielle mangler Registreing af afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger Registreringer i forhold til kvalitetsmål (indsatsmål og resultatsmål) side 18 af 20

19 Det er ledelsen der efter vurdering af disse inputs beslutter nødvendige ændringer/forbedringer af systemet (i sin helhed) og sikrer, at de gennemføres. Hermed er vi tilbage ved en fornyet PLAN. Lovens og bekendtgørelsens overskrifter kan som resumé sættes ind i forbedringshjulet på den følgende måde: Analyse Beslutning Actions Act Kvalitetspolitik Kvalitetsmål Plan Check Do Audit Mangler Potentielle mangler Brugertilfredshedsundersøgelser Kvalitetshåndbog Procedurer Sagsbehandling Koordinering Kompetencestyring Systemansvarlig Dokumentstyring Registreringer DNV ønsker jer god arbejdslyst! side 19 af 20

20 Vores Formål To safeguard life, property and the environment Vores Vision Global impact for a safe and sustainable future Henrik O. Madsen President and Chairman of the Executive Board side 20 af 20

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3. Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Certificeringsprocessen fra A-Å v./business developer Lars Vestergaard Jensen Certificering

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

TA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering

TA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering TA_RC RAPPORT Emborg-Form ApS Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slut: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 27-mar.-2017 PRJC-498414-2014-MSC-DNK Jesper Halmind Jesper Halmind

Læs mere

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 ISO/IEC 20000 Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 Agenda Før, under og efter certificering Vibeke: Implementering

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere