CB163PO057

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-2014 2007CB163PO057"

Transkript

1 CB163PO057 Årsrapport

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data De strategiske mål for programmet Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program Resultater og fremskridtsanalyse Oplysninger om status for afvikling af det Operationelle Program Oplysninger om brugen af fondsmidler Støtte inddelt efter målgrupper Tilbagebetalt eller genanvendt støtte Kvalitativ analyse Oplysninger om foreneligheden med fællesskabsretten Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Ændringer i konteksten omkring det Operationelle Programs gennemførelse Eventuel væsentlig ændring i henhold til artikel 57 i forordning (EF) nr. 1083/ Komplementaritet med andre instrumenter Tilsynsforanstaltninger Eventuelle nationale valutareserver (kun for den årlige gennemførelsesrapport 2010) Gennemførelse af den enkelte prioritetsakse Prioritetsakse 1 Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling & miljø Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Prioritetsakse 2 Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Prioritetsakse 3 Teknisk bistand

3 3.3.1 Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse 91 4 Teknisk bistand Information og PR-arbejde Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afhjælpning af disse Bilagsoversigt: Bilag 1 Projektindikatorer Bilag 2 Finansielle oplysninger Bilag 3 Kumuleret fordeling af tildelinger fra Fællesskabets bidrag efter kategori Bilag 4 Prioritetsindikatorer / Prioritet 1 Bilag 5 Prioritetsindikatorer / Prioritet 2 Bilag 6 Prioritetsindikatorer / Prioritet 3 Bilag 7 Teknisk bistand Bilag 8 Ensidig sammenfatning 3

4 1 Generelle data Operationelt Program Mål Støtteområde reference- Programmets nummer (CCI-Code) Programmets navn Tidsrum for programplanlægningen Årsrapport Årsrapport 2014 Dato for godkendelse af rapporten i INTERREGudvalget Europæisk territorialt samarbejde, Grænseoverskridende samarbejde Region Sjælland (DK02), Kreis Ostholstein (DEF08), Kreisfreie Stadt Lübeck (DEF03), Kreis Plön (DEF0A) CB163PO057 Fehmarnbeltregion INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion blev godkendt af Europa-Kommissionen den 21. december 2007 ved beslutning nr. K(2007)6600. I henhold til artikel 67 i Rådets generelle forordning nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 skal Forvaltningsmyndigheden for EU-strukturfondsprogrammerne hvert år indsende en årsrapport om programmet til Europa- Kommissionen. Årsrapporten skal inden fremsendelse til Europa-Kommissionen godkendes af INTERREGudvalget. Dette skete den Årsrapporten fokuserer på implementeringen af programmet, herunder især informationstiltag om programmet, arbejdet i udvalget, rådgivning til godkendte projekter og nye projektideer, godkendelse af nye projekter, udarbejdelse af strategiske foranstaltninger med henblik på at implementere det Operationelle Program samt opdatering af de grundlæggende programdokumenter. 4

5 1.1 De strategiske mål for programmet De operationelle rammer for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion er EU-forordningerne for strukturfondsperioden samt fællesskabets strategiske retningslinjer for denne periode. Det Operationelle Program er et supplement hertil. De valgte prioriteter er afledt af disse overordnede strategier. Lissabon-strategien, som indeholder elementer fra Göteborg-erklæringen, danner grundlag for de strategiske retningslinjer og for anvendelse af ressourcerne fra EU-strukturfondene. Det nye mål for det Europæiske territoriale samarbejde er at fremme integrationen inden for fællesskabet i alle aspekter, som det fremgår af artikel 6 i forordningen 1080/2006. De nævnte overordnede rammer for udviklingen af programmets regionale strategi danner sammen med de nationale og regionale udviklingsstrategier de strategiske mål for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion : 1. Regionens erhvervsmæssige og økonomiske positionering langs aksen Hamburg-København/Malmö 2. Forbedring af Fehmarnbeltregionens attraktivitet 3. Mere information og viden til befolkningen i regionen 4. Fremme af integrationen Dertil kommer de horisontale kriterier, som generelt sigter på: - beskyttelse og forbedring af miljøet samt bæredygtig udvikling - integration og forebyggelse af diskriminering - ligestilling af mænd og kvinder i alle programmets faser, dvs. både ved valg af prioriteterne og fokustemaerne og også ved gennemførelse af programmet og projekterne. Samtidig udgør de væsentlige kriterier for de nationale, regionale og lokale politikker i regionen. Programmets strategiske mål implementeres ved hjælp af to prioriteter: 1. Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling og miljø 2. Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i den til enhver tid gældende version. 5

6 De specifikke mål for de enkelte prioriteter skal nås gennem de enkelte foranstaltningsområder. Her er de støtteberettigede foranstaltninger og projekter placeret, som afspejler programmets tilstræbte output. Ved evalueringen af programmet i 2011 blev de specifikke programmål i forbindelse med prioriteterne samt de enkelte indsatsområder (fokustemaer) vurderet med hensyn til, om de rent faktisk kan opnås, og om de efter udløb af de første programår stadig er relevante eller skal tilpasses. Som resultat af evalueringen foreslås at fokusere kraftigere på en styrkelse af attraktiviteten langs aksen Hamburg-København samt en styrkelse af området som turistmål. Desuden har evaluatorerne foreslået en kraftigere fokusering på bestemte relevante emner. Forslagene skal ses i snæver sammenhæng med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, som vil muliggøre en øget indsats på de nævnte områder. Programmets overvågningsudvalg har på sit sidste møde i 2011 besluttet at undersøge disse emner nærmere med henblik på den forestående ex ante-evaluering og implementering i næste støtteperiode. Østersøstrategien INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion understøtter derudover den fælles strategi og handlingsplan for Østersøregionen EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region), som EU s stats- og regeringschefer vedtog i oktober Formålet er at sikre en mere effektiv koordinering af EU s politikker og programmer i Østersøregionen. I 2012 blev Østersøstrategien på den måde revideret, at den nu kan stå i en bedre sammenhæng med målene for Europa 2020 og de forskellige EUfinansieringsinstrumenter. Oprindeligt indeholdt strategien fire hovedtemaer: - En miljømæssigt bæredygtig region - En velstående region - En tilgængelig og attraktiv region - En sikker region. I den reviderede version, som blev offentliggjort i starten af 2013, blev der foretaget en koncentrering af det strategiske arbejde på tre mål: 1. Sikre Østersøen (Save the sea) 2. Forbinde regionen (Connect the region) 3. Øge velstanden (Increase prosperity) Gennemførelsen af Østersøstrategien i programmet er beskrevet i kapitel Oplysninger om status for afviklingen af 3.1.2/3.2.2 Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen og 3.1.3/3.2.3 Kvalitativ ana- 6

7 lyse. Implementeringens beskrivelse relateres i denne årsrapport dog stadig på den oprindelige aktionsplan for Østersøstrategien. Partnerskabsprincippet I INTERREG IVA-programmet Fehmarnbeltregion bygger partnerskabsprincippet på historiske samt nyetablerede kontakter mellem tyske og danske aktører hen over bæltet. I begyndelsen var der primært tale om venskabelige forbindelser mellem det daværende Storstrøms Amt (pr en del af den nye Region Sjælland) og Kreis Ostholstein. Udgangspunktet for et mere intensivt samarbejde mellem Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein var i 1989 frygten for, at den faste forbindelse over Storebælt kunne medføre, at Fugleflugtslinjen over Femernbælt ville kunne miste sin betydning som økonomisk livsåre for dette område. Situationen foranledigede den de to amter til i en fælles resolution at kræve en udbygning og styrkelse af Fugleflugtslinjen. Derudover dannede man en arbejdsgruppe, der senere blev til Overvågningsudvalget, som er kernen i det dansk-tyske samarbejde. I 1991 bevilgede EU-kommissionen de to partnere, hvis støtteområde nu også omfattede Lübeck, støtte til det grænseoverskridende samarbejde af midler fra fællesskabsinitiativet INTER- REG. Dette samarbejde kunne fortsættes takket være støtte fra INTERREG II A og INTERREG III A. På basis af partnerskaber fra de tidligere perioder sikrer det nye program INTERREG IVA fortsættelsen og især videreudviklingen af det grænseoverskridende samarbejde. På grund af udvidelsen af det danske støtteområde i forbindelse med kommunalreformen og inkluderingen af Kreis Plön, fik samarbejdet nye impulser og inddrog partnerskaber. Udformningen af programmet har fundet sted under ledelse af en arbejdsgruppe, som bestod af medarbejdere fra det hidtidige INTERREG-sekretariat og af repræsentanter fra forvaltningen. Den blev overvåget af en styregruppe, som bestod af repræsentanter for de berørte amter/kommuner og af repræsentanter fra erhvervslivet og fra arbejdsmarkedets parter. Derudover har yderligere partnere fra forskellige interesseorganisationer deltaget i processen med programudviklingen i form af workshops og høringer (se det Operationelle Program , s. 5-7). Den blev programmet udsendt til 620 modtagere som led i en offentlig høringsproces. Samvirke med andre programmer, planer og strategier Den operationelle ramme for programmet er EU-forordningerne for strukturfondsperioden samt Fællesskabets Strategiske Retningslinjer for samme periode og strategien for bæredygtig udvikling. Det Operationelle Program udgør et supplement hertil og understøtter samtidig strategier. En ny dimension for det dansk-tyske samarbejde, også i forhold til Fehmarnbeltprogrammet, opnås gennem den såkaldte Danmarks-strategi, som blev iværksat i november 2011 og som indeholder delstatsregeringen Schleswig-Holstens konceptionelle overvejelser om begge landes samarbejde frem til

8 Når det gælder implementeringen af programmet spiller regionale aktører en vigtig rolle. Med de regionale vækstfora er der skabt en stærk platform for regionale og lokale foranstaltninger inden for den økonomiske udvikling, som er medfinansieret af EU s strukturfonde. Den Regionale Udviklingsstrategi og Erhvervsudviklingsstrategien for Region Sjælland samt det danske EU-program for regional konkurrenceevne og beskæftigelse, er andre eksempler på betydningsfulde strategier, som også omfatter den danske del af programområdet. Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein samler med Zukunftsprogramm Wirtschaft (Fremtidsprogram Økonomi) de vigtigste økonomi- og regionalpolitiske støttetiltag i delstaten. Desuden er de såkaldte Regionalkontorer i de enkelte støtteregioner, som vejleder projekterne frem til den formelle ansøgning, placeret i samme institution som INTERREG-sekretariatet. Her foregår et tæt samarbejde, afstemning og afgrænsning, som har fundet sted i flere støtteperioder. Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein har også opstillet Zukunftsprogramm Arbeit (Fremtidsprogram Arbejde) for at styrke menneskenes konkurrenceevne på arbejdsmarkedet med midler fra den Europæiske Socialfond. Gennem en tæt afstemning før bevillingen af operationer sikres det, at der kun støttes aktiviteter, som ikke støttes af Zukunftsprogramm Arbeit. Udvalgsbehandlingen af Mål 2 ansøgninger er i Danmark henlagt til de regionale vækstfora. I Region Sjælland foregår den administrative behandling af ansøgningerne i Vækstforumsekretariatet, der er placeret i umiddelbar sammenhæng med Forvaltningsmyndigheden. Dette sikrer et tæt samarbejde vedrørende afgrænsning af programmerne og forhindrer eventuelle overlap. Region Sjælland er desuden støtteområde i det grænseoverskridende program: Øresund-Kattegat-Skagerrak, samt tilstødende område (20 % område) i det grænseoverskridende program South Baltic. Samlet set findes der en mangfoldighed af programmer i støtteregionen, som overlapper geografisk og har lignende prioriteter. I sammenligning med de øvrige støtteprogrammer forfølger det løbende INTERREGprogram dog målsætningen om det grænseoverskridende samarbejde. Erfaringen viser indtil videre, at afgrænsningen til de øvrige programmer er uproblematisk. I 2009 indledte Forvaltningsmyndigheden nye samarbejder i tilknytning til vedtagelsen af EU s Østersøstrategi. Disse nye samarbejder involverer både regionale og nationale myndigheder samt interregionale netværk. Formålet med disse nye partnerskaber er at sikre, at programmet Fehmarnbeltregion kan understøtte Østersøstrategien bedst muligt. Programgennemførelse Til sikring af en effektiv programgennemførelse og etablering af en fælles forvaltningsstruktur har alle fire programpartnere Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck, indgået en aftale. I henhold til artikel 14, stk. 1 i forordning (EF) nr. 1080/2006 har de medlemsstater, der deltager i, udpeget en fælles Forvaltningsmyndighed, der ligger hos Region Sjælland, Sorø. Efter høring af de i programområdet repræsenterede medlemsstater oprettede Forvaltningsmyndigheden et fælles Teknisk Sekretariat, som ligger hos Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbh, Eutin. 8

9 I henhold til artikel 61 i forordning (EF) nr. 1083/2006 af er programmets Attesteringsmyndighed ved Region Sjælland, Sorø. I henhold til artikel 62 i forordning (EF) nr. 1083/2006 af er programmets Revisionsmyndighed ved Erhvervsstyrelsen, København Ø. I medfør af artikel 63 i forordning (EF) Nr. 1083/2006 har medlemsstaterne nedsat et fælles Overvågningsudvalg efter aftale med Forvaltningsmyndigheden. Som resultat af programevalueringen i 2011 blev det af hensyn til en slankere programstruktur besluttet at sammenlægge Overvågnings- og Styringsudvalget til ét udvalg. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra følgende institutioner: - nationale myndigheder (repræsentanter fra medlemsstaten) - regionale forvaltninger (repræsentanter fra Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck), - politiske repræsentanter fra Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck, - kommunale sammenslutninger og kommuner, - arbejdsmarkedsmyndigheder, - erhvervsfremmeaktører/vækstforum, - fagforeninger, - højere læreanstalter, - ligestillingsrepræsentanter, - miljørepræsentanter eller miljøorganisationer. En repræsentant for Kommissionen deltager på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra IN- TERREG-udvalget med rådgivende funktion i udvalgets arbejde. INTERREG-udvalget påtager sig også at udvælge operationerne. Ovenstående afsnit illustrerer, at partnerskabsprincippet implementeres i INTERREG IVA-programmet Fehmarnbeltregion i flere henseender. Under udviklingen, planlægningen, og gennemførelsen af programmet inddrages et bredt spektrum af relevante aktører på nationalt og regionalt plan. Et tydeligt eksempel på partnerskabsprincippet er, at ansvaret for programmet er fordelt på både regionale og nationale myndigheder, i og med at Forvaltningsmyndigheden og Attesteringsmyndigheden er placeret hos Region Sjælland, medens Revisionsmyndigheden er placeret hos Erhvervsstyrelsen. Endvidere er et stort antal af forskellige myndigheder og interesseorganisationer blevet inddraget i udviklingen og godkendelsen af programmet. Tilsvarende repræsenterer INTERREG-udvalget mange forskellige interessegrupper, som er med til at overvåge og vejlede programgennemførelsen. 9

10 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program 2.1 Resultater og fremskridtsanalyse Oplysninger om status for afvikling af det Operationelle Program Programmet blev godkendt den 21. december 2007, således at de første projekter kunne godkendes i løbet af Frem til udgangen af 2013 blev der i alt bevilget 37 projekter, som der blev ydet bistand til i gennemførelsesåret 2014, såfremt de ikke allerede var afsluttet i de tidligere år (15 projekter allerede fra 2008 til 2013). I 2014 blev yderligere tre projekter afsluttet. Fem netværksprojekter (var godkendt i 2013) samt fem tillægsansøgninger kom til. I 2014 indkom der ingen nye projektansøgninger, kun ansøgninger om forlængelse og tillægsansøgninger til eksisterende projekter. Også i 2014 havde vejledningen af de eksisterende projekter og akkvisitionen af netværksprojekter og tillægsansøgninger højeste prioritet. Både ved den generelle præsentation af INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion og ved rådgivning af de enkelte potentielle projektpartnere blev det især understreget: - at projekterne skal indeholde elementer, som bidrager til forbedring af regionens muligheder som del af aksen Hamburg-København/Malmö, - at projekterne øger regionens attraktivitet både for borgerne og besøgende, - at projekterne er grænseoverskridende og bidrager til, at forskelle opfattes som en styrke og som udgangspunkt for en fornyet dynamik i regionen, - at ansøgningerne skal indeholde et nyt element, som repræsenterer forberedelsen til den nye støtteperiode Interreg 5a. Det kan være ved at specialisere emnerne eller udvide PR-arbejdet eller ved at øge antallet af projektaktører resp. deltagere fra den fremtidige nye støtteregion. De modtagne ansøgninger blev behandlet på grundlag af kvantitative og kvalitative udvælgelseskriterier. Herunder blev det vurderet, om projekterne kunne bidrage til opnåelse af programmålene. Desuden blev projektansøgningerne gennemgået for at kunne vurdere, om kriterierne for ligestilling mellem mænd og kvinder, bæredygtig udvikling og additionalitet er opfyldt, og om støttemodtagerne varetager deres informationspligt i forhold til støtten fra EU på tilfredsstillende måde. Fordelingen på prioriteterne for alle godkendte projektansøgninger frem til udgangen af 2014 var som følger: 18 projekter hører til prioritet 1, og 19 projekter til prioritet 2. Programmets i alt 37 projekter dækker alle 10 fokustemaer: 10

11 Prioritet 1 Prioritet 2 FT 1 Erhvervsmæssige initiativer (5 projekter) FT 2 Forskning & teknologi (1 projekt) FT 3 Sundhed (4 projekter) FT 4 Maritime erhverv (2 projekter) FT 5 Turisme & kultur (2 projekter) FT 6 Miljø, energi & naturbeskyttelse (4 projekter) I alt 18 projekter FT 7 Uddannelse, kvalificering & integration (5 projekter) FT 8 Arbejdsmarked, socialområde & lige muligheder (2 projekter) FT 9 Generel strukturforbedring (9 projekter inkl. netværksprojekter) FT 10 Regional identitet (3 projekter) I alt 19 projekter Selv om antallet af godkendte projekter afviger fra det for hele programperioden forventede tal, viser en foreløbig evaluering af programmets indholdsindikatorer, at de godkendte projekter samlet set opfylder de fleste af de kvantitative mål og således også de dermed sammenhængende kvalitative programmål. Se tabel i bilag 1 med hensyn til kvantificerbare indikatorer, som nævnes i det Operationelle Program, og som viser de realiserede målsætninger. De finansielle oplysninger om det Operationelle Program ses i tabellen i bilag 2. Det lavere antal godkendte projekter kunne føre til den antagelse, at programmet ville få vanskeligheder med hensyn til at opfylde n+2 rammerne. På grund af nogle projekters relativt store volumen og en målrettet indsats fra INTERREG-administrationen kunne n+2 målet opnås i 2014, såvel som programmets forecast viser, at n+2 forventes at kunne blive indfriet for den resterende programperiode. Det planlagte samlede antal projekter er ifølge det Operationelle Program 50 projekter for hele programperioden. Dette mål kom programmet med nu i alt 37 bevillinger noget nærmere. Alt i alt vil det planlagte antal på 50 projekter dog ikke kunne nås, hvilket imidlertid ikke medfører kvalitetsforringelser af programmet. Geografisk analyse Til at illustrere den materielle gennemførelse af det Operationelle Program i et geografisk perspektiv blev der udarbejdet følgende oversigtskort: Kort 1 viser den geografiske fordeling af de projektansvarlige (leadpartner og projektpartnere) for de bevilgede og gennemførte projekter i hele programperioden. Af kortet fremgår det, hvor i regionen hovedaktørerne for INTERREG IVA-programmet Fehmarnbeltregion er placeret. Det samlede antal projektansvarlige i de enkelte partnerbyer varierer betydeligt i regionen. De projektansvarlige for de i alt 37 projekter er fordelt på 37 partnerbyer. Hansestadt Lübeck er med 26 projektansvarlige (herunder ni leadpartnere og 17 projektpartnere) den største aktør i regionen på tysk side, mens byen Nykøbing Falster med 18 projektansvarlige (herunder seks leadpartnere og 12 projektpartnere) ligger i toppen på dansk side. Kortet viser ligeledes en tiltagende geografisk udligning af de projektansvarlige. Nye projektpartnere påtager sig rollen som leadpartner og dermed et større ansvar. Dette vurderes som særdeles positivt, især med henblik på INTERREG s fremtid i et nyt program og en ny større geografi, som også kræver større engagement og gennemslagskraft hos aktørerne i Femern Bælt-regionen. 11

12 Kort 2 viser kun den geografiske fordeling af de projektansvarlige for de i 2014 påbegyndte projekter (fem netværksprojekter). To nye projektbyer (Toreby L. og Blekendorf) er kommet til med hensyn til fordelingen af projektansvarlige på hele støtteregionen. Kort 3 er et forsøg på at visualisere intensiteten af samarbejdet mellem partnerbyerne gennem deres antal af projektrelationer i Fehmarnbeltprogrammet. Kortet viser et vidt forgrenet net af samarbejdsrelationer, hvor følgende byer udmærker sig som de mest aktive centre i regionen: Lübeck, Nykøbing Falster, Eutin, Næstved, Oldenburg, Holeby, Fehmarn/Burg og Roskilde. 12

13 Kort 1: 13

14 Kort 2: 14

15 Kort 3: 15

16 Udvidet programstrategi Siden slutningen af 2009 har Overvågningsudvalget/INTERREG-udvalget hvert år gennemført en evaluering og tilpasning af programstrategien. Hensigten med de forskellige strategiske tiltag i de tidligere år var at sikre et større antal projekter, at forebygge en overbudgettering i projekterne samt at sikre projekter i alle fokustemaer. Da det stod klart, at der gennem tilbageløbsmidler fra aktuelle projekter er midler til rådighed, blev det på udvalgsmødet den 4. juni 2014 besluttet at tillade tillægsansøgninger fra eksisterende projekter. Disse tillægsansøgninger kan som regel højst ansøge om tilskud på euro. Det blev besluttet, at INTER- REG-administrationen i tilfælde af ringe efterspørgsel, og såfremt der er tilstrækkeligt med midler til rådighed kan godkende en forhøjelse af støtten op til euro. Ansøgninger om yderligere midler blev indkaldt i tre runder. I første runde var det kun regulære projekter, som ikke tidligere havde fået supplerende midler, der kunne indsende en ansøgning. I anden og tredje runde kunne så alle løbende projekter, herunder også netværksprojekter, ansøge om midler. Med dette tiltag skulle det sikres, at de resterende midler anvendes hensigtsmæssigt. Tillægsansøgningerne skal indholdsmæssigt vedrøre udvidelse/netværksdannelse i den fremtidige støtteregion og/eller omfatte yderligere aktiviteter inden for PR-arbejde. Ansøgningsfristerne var den og den samt en sidste åben runde frem til Frem til udgangen af 2014 blev der indsendt i alt fem tillægsansøgninger. Østersøstrategi (EUSBSR) Femern Bælt programmets søger at bidrage positivt til understøttelse af Østersøstrategien/EUSBSR, hvor det er relevant i forhold til programmets egne overordnede strategiske målsætninger. På mødet i det dansk-tyske Overvågningsudvalg for Femern Bælt programmet den 1. juni 2010 blev programmets tilpasninger til Østersøstrategien behandlet. Alle nye projekter skal forholde sig aktivt til strategien, men ikke nødvendigvis bidrage aktivt til den. Til dette formål er der lavet et nyt punkt i ansøgningsformularens punkt 8.10 Understøttelse af Østersøstrategiens prioriterede områder, som skal udfyldes af ansøgerne. Dermed udbredes kendskabet til strategien også blandt Femern Bælt-regionens aktører. I forbindelse med Overvågningsudvalgets beslutning om at understøtte Østersøstrategien blev der allerede i 2010 foretaget ændringer i de relevante dokumenter som for eksempel ansøgningsskemaet til nye projekter, vurderingsskemaet med hensyn til den indholdsmæssige vurdering af nye projektansøgninger og i årsrapporten/ afslutningsrapporten med hensyn til de kvalitative resultater. Tilpasningen af det Operationelle Program er blevet foretaget i forbindelse med flere ændringer i Østersøstrategien er dermed blevet en officiel del af Fehmarnbeltprogrammet og dens implementering spiller en aktiv rolle. Desuden blev programmets hjemmeside og håndbog allerede i 2010 opdateret med information om Østersøstrategien (samt måden hvorpå ansøgere skal forholde sig til den). Ved alle informationsmøder for potentielle ansøgere og godkendte projektpartnere bliver der grundigt informeret om strategien og håndteringen af den- 16

17 ne. Fehmarnbeltprogrammets projekter, der understøtter Østersøstrategien, bliver samtidig markeret i programmets liste over godkendte projekter på programmets hjemmeside Programadministrationen fremhæver Østersøstrategien og programmets indsats for implementering af strategien i de samarbejdsfora, programmet indgår i. Arbejdet ligger i naturlig forlængelse af Region Sjællands prioriteringer, hvor Region Sjællands Internationale handlingsplan såvel som øvrige strategier understreger, at regionen har fokus på Østersøregionen. Tilsvarende har Østersøstrategien en vigtig strategisk indflydelse på de tyske programpartneres regionale strategier og handlingsplaner. De nye krav til projekterne i forhold til Østersøstrategien medfører øget behov for vejledning af projektansøgerne, og det er Administrationens oplevelse, at det kan være en udfordrende øvelse for projektansøgerne at forholde sig til Østersøstrategiens store geografiske område, såvel som mange prioriteter, flagskibsprojekter mv. Programmets administration holder sig løbende informeret i forhold til Østersøstrategien, herunder via den officielle hjemmeside Oplysninger om brugen af fondsmidler Detaljerede oplysninger om brugen af strukturfondsmidlerne oplysninger i henhold til koder, i henhold til del C bilag II i forordning (EF) nr. 1828/2006, fremgår af tabellen i bilag Støtte inddelt efter målgrupper Oplysninger om indikatorerne findes i bilag 4, 5 og 6 opdelt efter prioriteterne 1, 2 og Tilbagebetalt eller genanvendt støtte Der er i 2014 ingen projekter som er blevet pålagt tilbagebetaling af støtte. På grund af forsinkelser i revisionsmyndigheden er rapporter for second level control i 2014 først tilgået forvaltningsmyndigheden i Derfor medtages disse først i den afsluttende rapport Kvalitativ analyse I 2014 lå hovedvægten for INTERREG-administrationens arbejde på rådgivning og behandling af indsendte tillægsansøgninger og ansøgninger om forlængelse samt bistand til løbende og afsluttende projekter. På basis af disse tiltag, men også som resultat af andre opgaver, blev der opnået følgende vigtige fremskridt: - en relativ stor samlet bevilling på 99,72% af programmets støttemidler; - godkendelse af i alt 37 projekter (32 regulære og fem netværksprojekter) i det dansk-tyske INTER- REG-udvalg i hele programperioden; - opfyldelse af målsætningen med hensyn til n+2; - evaluering og implementering af den udvidede programstrategi; 17

18 - rådgivning til projekterne med hensyn til den til enhver tid gældende programstrategi for bedre at kunne opfylde indsatsområderne og målene i det Operationelle Program; - implementering af Østersøstrategien; - den videre implementering af programevalueringen; - et stort antal informationsarrangementer og netværksmøder med det formål at reklamere for programmet samt rådgive projekter effektivt og dele relevant viden og erfaringer med ligesindede aktører (jf. kap. 5 Information og PR-arbejde). Med hensyn til programudvalgenes arbejde kan det sammenfattende konstateres, at det dansk-tyske INTER- REG-udvalg i 2014 igen spillede en central og aktiv rolle, idet udvalget tog vigtige beslutninger især med hensyn til evaluering og implementering af programstrategien. For frem for alt at sikre modtagelse af projektansøgninger af bedre kvalitet og samtidig at optimere samarbejdet mellem det Tekniske Sekretariat og Forvaltningsmyndigheden har medarbejderne i løbet af 2014 igen gjort flere arbejdsgange mere effektive gennem konkrete aftaler og en målrettet arbejdsplanlægning. Sammenfattende kan det slås fast, at medarbejderne i det Tekniske Sekretariat og i Forvaltningsmyndigheden via deres fælles engagement har forbedret programmets administration og vejledningen af projektansvarlige samt potentielle ansøgere. For alle indtil nu bevilgede projekter kan det bekræftes, at de enkelte projektansøgninger blev bearbejdet på basis af kvalitative og kvantitative udvælgelseskriterier. Derfor kan det forventes, at disse projekter i høj grad kommer til at yde et væsentligt bidrag til at opfylde det Operationelle Programs mål. Med de i alt fem netværksprojekter, som blev påbegyndt i 2014, blev der også rekrutteret nye projektansvarlige til programmet samt inddraget partnere fra den nye programgeografi. INTERREG-administrationen ønsker, at denne positive tendens videreføres, især i forbindelse med de i kapitel 5 beskrevne informations- og PR-tiltag, med henblik på at rekruttere nye interessegrupper og aktører til INTERREG, blandt andet gennem målrettede informationsarrangementer. Dette gælder især også i forbindelse med forberedelsen til den nye støtteperiode Interreg 5a, hvor der i betragtning af den større programgeografi må regnes med en stigende kvalitetskonkurrence. Det skal alligevel nævnes, at erfarne INTERREG-aktører i stigende grad indgår i nye partnerskaber og i projekter med nye partnere med succes agerer som værdifulde lokomotiver og arbejder eksemplarisk for vigtige udviklingsmuligheder for regionen gennem INTERREG (jf. også kortene 1-3, kap ). 2.2 Oplysninger om foreneligheden med fællesskabsretten Der forekom ingen væsentlige problemer med hensyn til forenelighed med fællesskabsretten. 2.3 Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse INTERREG-administrationens bestræbelser gik ud på målrettet at henvende sig til projektansvarlige i de nye geografiske områder inden for Interreg 5a. Resultatet af disse målrettede informationstiltag var i 2014 særligt positivt, idet mange nye projektaktiviteter også dækkede de nye geografiske områder. 18

19 På kort 2 (kap ) er samtlige projektaktørers hjemsted (både leadpartner og projektpartnere) tegnet ind, som har påbegyndt deres aktiviteter i Her drejer det sig om de bevilgede netværksprojekter. Ud over en ret ligelig fordeling af projekter og midler i de to prioriteter og de 10 fokustemaer i programmet blev der ligeledes som det fremgår opnået en ret bred geografisk spredning af INTERREG-aktiviteterne. Ligesom i de foregående år udførte INTERREG-administrationen også i 2014 i høj grad projektrelateret arbejde, som hovedsageligt var rettet mod de løbende og mangfoldige projekter. I den forbindelse viste det sig at være nødvendigt med en yderligere tilpasning af de tekniske forudsætninger til program- og især projektadministrationen, som medførte følgende opgaver: - stadig bedre organisering af samarbejdet mellem det Tekniske Sekretariat og Forvaltningsmyndigheden, fx gennem yderligere tilpasning af milepælene i ansøgningsprocessen i relation til netværksprojekterne, - stadig bedre organisering af samarbejdet mellem Forvaltningsmyndigheden og Attesteringsmyndigheden. Med hensyn til projekterne skal det nævnes, at der på trods af den planmæssige gennemførelse af de fleste projekter ikke kunne afkaldes alle i henhold til leadpartneraftalen bundne støttemidler. Årsagen var hovedsageligt de for en dels vedkommende for højt budgetterede projektansøgninger hhv. anderledes realiserede projektaktiviteter. Ved projekter med mere end to projektpartnere observeredes gentagne gange, at Leadpartneren overtog projektets budgettering for alle projektpartnere i ansøgningsfasen, hvilket således viste sig i den konkrete projektimplementering som ikke realistisk og derfor måtte tilpasses individuelt. Dette førte imidlertid ikke til negative effekter for n+2-reglen. Alligevel har INTERREG-administrationen gennem den graduerede støtteprocent, som er et resultat af evalueringen af programstrategien fra 2011, udarbejdet en forholdsregel, som kan modvirke tendensen til at overbudgettere i projektansøgningerne fra de første programår. Denne ændrede programstrategi har straks efter vedtagelsen i Overvågningsudvalget vist sig at være effektiv. En anden vigtig erfaring i programmet, som også har vist sig i tidligere år, er, at fremsendelsen af projektansøgninger af høj kvalitet forudsætter relativt store personelle og tidsressourcer. Ved hjælp af milepælprincippet, som forløber i tre trin, kunne INTERREG-administrationen yde værdifuld bistand ved projektudvikling og udarbejdelse af ansøgninger, som stadig blev modtaget af de forskellige aktører med taknemmelighed og var en succes. 2.4 Ændringer i konteksten omkring det Operationelle Programs gennemførelse Beslutningen om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt har ført til, at Regionerne begynder at indstille sig på den nye situation, når forbindelsen realiseres i Dette kan aflæses på mange af de modtagne ansøgninger og henvendelser om indholdet af mulige fremtidige projekter. Som allerede nævnt har det dansk-tyske INTERREG-udvalg i 2014 opretholdt og implementeret den ændrede og udvidede programstrategi med det formål at kunne udnytte resterende midler og tilbagebetalinger til programmet i de resterende år mere fleksibelt og at kunne opfylde bestemte fokustemaer mere målrettet (især 19

20 fokustema 9 Generel strukturforbedring), bedre at kunne styre projekternes omfang, at øge det samlede antal projekter og dermed bedre at kunne opfylde det Operationelle Programs mål (jf Oplysninger om status for afvikling af det Operationelle Program) og til syvende og sidst at forberede aktørerne i regionen til den nye programgeografi under Interreg 5a. 2.5 Eventuel væsentlig ændring i henhold til artikel 57 i forordning (EF) nr. 1083/2006 I henhold til artikel 57, stk. 2 skal Forvaltningsmyndigheden meddele, at der ikke er indtrådt ændringer i henhold til artikel 57, stk Komplementaritet med andre instrumenter Samlet set er der talrige programmer i støtteregionen, som overlapper hinanden geografisk, og som har lignende prioriteter. Dette har imidlertid heller ikke medført problemer i rapporteringsåret Sammenlignet med de øvrige støtteprogrammer har INTERREG-programmet det grænseoverskridende samarbejde som overordnet mål. Erfaringerne fra tidligere støtteperioder har vist, at afgrænsningen over for de øvrige programmer er uproblematisk. En ny situation i denne programperiode er, at Region Sjælland samtidig er programregion for både INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion, South Baltic Programme og Øresund-Kattegat-Skagerak. Forvaltningsmyndigheden i Sorø har derfor i løbet af 2014 fortsat samarbejdet med kontaktpunktet for Interreg A programmerne South Baltic og Øresund-Kattegat-Skagerrak i Region Sjælland, for bedre at koordinere indkomne projektforslag. På projekt- og programniveau tages der højde for afgrænsninger og kooperationsmuligheder til de andre programmer, således at Fehmarnbeltprogrammets projekter og mål kan realiseres optimalt og under hensyntagen til den regionale udvikling i programområdet. Det Operationelle Program for INTERREG IV A Fehmarnbeltregion samvirker derfor med og styrker de for programområdet gældende lokale, regionale og statslige strategier og udviklingsplaner. Programmets regionale virkning er størst, når det bidrager til de eksisterende regionalpolitiske udviklingsplaner og er i overensstemmelse med dem. Medarbejderne i det Tekniske Sekretariat og Forvaltningsmyndigheden har regelmæssigt kontakt til medarbejdere i de andre støtteprogrammer og drøfter de konkrete tiltag og støtten af projekter i de relevante støtteområder for at konstatere potentielle synergier og samtidig forebygge risiko for dobbeltfinansiering. I 2014 forekom der ikke noget tilfælde, hvor risikoen for en overlapning skulle undersøges nærmere. Såfremt det fremover måtte vise sig at være nødvendigt, bliver oplysninger om konkrete ansøgninger, aktiviteter og aktører udvekslet med andre programmer. Såfremt der indtræder en overlapning med andre programmer, foretager Forvaltningsmyndigheden og det Tekniske Sekretariat samt udvalgene i samarbejde med de andre programforvaltninger en afgrænsning for at forhindre en overlapning. Dette vedrører også afgrænsningen til INTERREG IV B-programmet Baltic Sea Region Programme. I ansøgningen erklærer projektdeltagerne ved deres underskrift, at de ikke har ansøgt om eller modtager andre EU-støttemidler til de samme aktiviteter. Derudover deltager INTERREG-administrationen regelmæssigt i seminarer og netværksmøder med det formål at udveksle erfaringer med naboprogrammer samt at dele og indhente relevante informationer om operationerne i de pågældende støtteprogrammer (jf. kap. 5 Information og PR-arbejde). 20

21 Desuden blev der i 2014 gennemført en række informationsarrangementer om programmet. Disse blev koordineret og målrettet sammen med andre programadministrationer, bl.a. også for at formidle afgrænsningen af programmerne udadtil. Der er ingen økonomisk overlapning i forhold til især følgende programmer: Aktiviteterne på den tyske side i forhold til LEADER (EU-tilskud til udvikling af landdistrikter) gennemføres i to områder, som også er del af Fehmarnbeltregionen. Indtil videre er der dog ikke blevet gennemført nogle transnationale projekter. Da de støttede projekter i sammenligning med INTERREG også er af en mere investeringsmæssig karakter, kan enhver form for overlapning udelukkes. Skulle transnationale aktiviteter komme på tale, vil de programansvarlige aftale det videre forløb. Heller ikke på LEADER-programmets danske side (specielt LAG) er der indtil videre gennemført transnationale projekter i forhold til Fehmarnbeltregionen. Skulle der opstå overlapninger, vil begge programforvaltninger aftale det videre forløb. Under Zukunftsprogramm Wirtschaft støttedes i 2014 projektet Regionalmanagement Regionales Entwicklungskonzept A1. Dette projekt gennemføres for en dels vedkommende i samme region som Fehmarnbeltprogrammet og vedrører også samarbejdet med Danmark med hensyn til den planlagte Faste Forbindelse. Imidlertid er det transnationale arbejde kun et mindre element, og støtten gives også til investeringsforanstaltninger, som ikke kan støttes under INTERREG. Derfor er der ingen fare for overlapning. For at forhindre overlapninger koordinerer INTERREG-administrationen med de ansvarlige administrationer i de andre programmer. INTERREG-administrationen arbejder til hver en tid på at sikre, at projekterne ikke bliver støttet af flere EUprogrammer på samme tid. 2.7 Tilsynsforanstaltninger Som der allerede er redegjort for ovenfor, har det dansk-tyske INTERREG-udvalg i 2014 overvåget og støttet gennemførelsen af det Operationelle Program i forskellige henseender. Især har INTERREG-udvalget ved gennemgang og justering af den eksisterende programstrategi i løbet af 2014 bidraget til, at en målrettet indsats i højere grad understøtter en succesrig gennemførelse af programmet. INTERREG-udvalget skal også på fremtidige møder regelmæssigt vurdere denne målrettede indsats. For at støtte INTERREG-udvalgets opgaver formidler INTERREG-administrationen regelmæssigt relevante informationer om programdokumenter til udvalget, som udvalget har godkendt i løbet af programperioden, og som er af betydning for den strategiske gennemførelse af det Operationelle Program: - forretningsorden for INTERREG-udvalget - forretningsorden og forvaltningsstruktur for Forvaltningsmyndigheden og det Tekniske Sekretariat til - udvælgelses- og vurderingskriterier for projektansøgninger - kommunikationsplan - budget for Teknisk bistand - håndbog 21

22 - leadpartnerkontrakt og partnerskabsaftaler - artikel 71 First level control: On-the-spot control På dansk side: Forvaltningsmyndigheden, Region Sjælland, skal på dansk område efter bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling mv. sikre korrekthed af det arbejde, der udføres af projektpartnerens godkendte tilsynsførende. Dette gøres i henhold til Kommissionens retningslinjer for første niveau-kontrol ved, at Forvaltningsmyndigheden i samarbejde med Attesteringsmyndigheden på dansk side gennemfører en begrænset stikprøvekontrol hos udvalgte projektpartnere. Formålet med tilsynsbesøget er både at kontrollere de tilsynsførendes arbejde og ved egenkontrol at konstatere at: - projektet er i fremdrift, - EU-regler og nationale regler overholdes/er overholdt, - der er skabt betryggende rammer for administrationen af projektet, herunder: - at der er etableret de nødvendige kontrolsystemer af administrativ og revisionsmæssig karakter, - at indkøbte og udviklede aktiver og genstande er til stede. Projekter, der underkastes en on-the-spot control, udvælges på følgende måde: - der udvælges fire projekter årligt, - to projekter vælges i forhold til en beregnet risikofaktor, - to projekter vælges tilfældigt ved lodtrækning mellem de resterende projekter, - de udvalgte/udtrukne projekter skal udgøre en budgetramme på 5% af programmet. Udvalgte projekter i 2014: KultKom - Projektpartner CELF den 30. september 2014 ienergy Regio - Projektpartner CELF den 30. september Projektpartner EUC Sjælland den 9. oktober Projektpartner Erhvervsakademi den 9. oktober

23 Undine - Projektpartner Vordingborg Udviklingsselskab A/S den 8. september Projektpartner GeoCenter Møn den 8. september Projektpartner Avnø Naturcenter den 10. september 2014 Poseidon - Projektpartner Fremtidslinjen den 1. oktober 2014 Besøgene hos projekterne har i alle tilfælde været gennemført efter en fast skabelon. 1. Orientering af projektpartner om grundlaget for on-the-spot besøget. 2. Gennemgang af programmets autoriserede on-the-spot skema udfyldt af projektets revisor 3. Efterprøvning af projektets generelle mål og metoder 4. Efterprøvning af bilag og regnskab 5. Afslutning: afrapportering af on-the-spot besøget og eventuelle tilrettelser Resultater af on-the-spot kontrollerne Alle i 2014 gennemførte kontrolbesøg var generelt tilfredsstillende. Kontrollerne har vist, at projekterne afvikles i overensstemmelse med de mål og hensigter, der har været grundlaget for ansøgninger til programmet og den efterfølgende bevilling fra programmet. Ved bilagskontroller er der ikke konstateret systematisk optrædende fejl, men udelukkende fejl, der kan henføres til enkeltstående forhold. Det er pålagt projektpartneren at afhjælpe sådanne fejl, og der er i hvert enkelt tilfælde aftalt en procedure herfor. På tysk side: Parallelt med on-the-spot kontroller på dansk side blev der ved de nævnte projekter gennemført kontroller af de tilsvarende tyske projektpartnere gennem INTERREG-sekretariatet. De i 2013 udvalgte projekter BEST, LUTS, Beltlogistics og TIM kunne på grund af forsinkelserne i projekterne for en dels vedkommende først besøges i 2014, eller også fandt afslutningen af on-the-spot kontrollerne inklusive de bilag, der skulle indgives efterfølgende, og de endelige rapporter først sted i Med hensyn til 2014 blev der udvalgt og besøgt følgende projekter: Kult.Kom - Leadpartner Berufliche Schule Eutin, kontrol den

24 - Projektpartner BBZ Plön / afdeling Preetz den Projektpartner Inselschule Fehmarn og Warderschule Heiligenhafen den Projektpartner Berufliche Schule i Oldenburg / afdeling Lensahn den i-energy - Leadpartner WAK Lübeck den Projektpartner Stadtwerke Eutin den Undine - Projektansvarlig Christian Albrechts Universität den Leadpartner Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland den Projektpartner Tourismusservice Scharbeutz den Poseidon - Leadpartner JAW Plön-Koppelsberg den Resultaterne af kontrolbesøgene hhv. afslutningsrapporterne for de i 2014 udvalgte projekter forelå endnu ikke ved udgangen af Forefundne mangler er delvist allerede blevet afhjulpet efter aftale med INTER- REG-sekretariatet resp. befinder sig stadig under bearbejdning. Resultaterne bliver så i 2015 videresendt til Forvaltnings- og Attesteringsmyndigheden til videre behandling. Second level control: I 2014 blev der gennemført følgende second level controls: På dansk side: - Projekt KFFB, Leadpartner Sygehus Syd Næstved - Projekt Destination Fehmarnbelt, LP: Leadpartner Fonden Østdansk Turisme - Projekt: ProNet, Projektpartner Multicenter Syd - TIM (Tourism Innovation Management Fehmarnbelt), Projektpartner Østdansk Turisme På tysk side: - Projekt ProNet, Leadpartner Berufsausbildungs und Qualifizierungsagentur Lübeck - Projekt TIM (Tourism Innovation Management Fehmarnbelt) Leadpartner Ostsee-Holstein-Tourismus e.v. - Projekt Destination Fehmarnbelt, Projektpartner Ostsee-Holstein-Tourismus e.v. 24

25 - Projekt KFFB, Projektpartner Universität zu Lübeck På grund af forsinkelser i revisionsmyndigheden er rapporter for second level control i 2014 først tilgået forvaltningsmyndigheden i Derfor medtages disse først i den afsluttende rapport. 2.8 Eventuelle nationale valutareserver (kun for den årlige gennemførelsesrapport 2010) Dette punkt er ikke relevant for årsrapporten

26 3 Gennemførelse af den enkelte prioritetsakse INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion opererede i 2014 igen med ansøgningsfrister, som var baseret på milepælsprincippet, som administrationen har udviklet med henblik på en mere effektiv behandling af ansøgningerne. Det eneste møde i det dansk-tyske INTERREG-udvalg fandt sted den i Burg auf Fehmarn. Der blev ikke godkendt nye projekter, derimod fik løbende projekter mulighed for at gennemføre yderligere aktiviteter med yderligere midler på basis af en tillægsansøgning. I 2014 kunne der allerede godkendes fem sådanne tillægsansøgninger. 3.1 Prioritetsakse 1 Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling & miljø Resultater og fremskridtsanalyse I 2014 blev der ikke godkendt nye projekter. Af de i alt 18 projekter på denne prioritetsakse var ni fortsat i gang. Af disse igen blev to afsluttet i 2014, de sidste syv afsluttes i INTERREG-Administrationen varetager fortsat disse, herunder naturligvis også afviklingen aflæggelse af rapport og afregning af de afsluttede projekter. Indikatorerne for alle projekterne i denne prioritet er omfattet af bilag 4. I forhold til prioritet 1 er det værd at bemærke, at de grænseoverskridende aktiviteter gennem de senere år har ændret sig tematisk. I begyndelsen var områderne Maritimt erhverv samt Turisme & kultur stærkt efterspurgte. Mod slutningen af programperioden ses derimod i regionen en større interesse for områderne Sundhed samt Miljø, energi & naturbeskyttelse. Dog har området erhvervsmæssige initiativer gennem hele programperioden været et efterspurgt aktivitetsfelt. Samtidig bør det dog nævnes, at en del projekter dækker flere aktivitetsområder, men kun er registreret på et fokustema. Som eksempel kan nævnes, at de højere læreanstalter i regionen er involverede i flere projekter med forskningsaktiviteter, fx i projektet Tourism Innovation Management (TIM, i erhvervsprojektet BeltLogistics eller i det kulturelt- kunstneriske RegioSKILL. Et rendyrket projekt med de højere læreanstalter er dog inden for programmet kun at finde i BeltScience. Det ses som en styrke ved projekterne, at man gennem involvering af universiteterne indgår i Triple-helixsamarbejder og angriber problemstillingerne videnskabeligt-praktisk. Derigennem opnås en bedre forankring og mere langsigtet holdbarhed af aktiviteter og resultater, til gavn for regionen. Derudover bemærkes det, at projekterne også indholdsmæssigt har udviklet sig set i forhold til projekterne fra programmets første faser. Her var det ofte traditionelle aktiviteter som ren erfaringsudveksling, der var centrale i de grænseoverskridende aktiviteter. Erfaringsudveksling er fortsat en relevant og givtig aktivitet, som dog i de nyere projekter bliver kombineret med konkrete og problemorienterede opgaver og dermed bliver endnu mere nyttig Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen De 18 projekter i prioritet 1: Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling & miljø beskrives i det følgende delt op efter de seks fokustemaer. Oversigten over de enkelte projekter bibeholdes, da den i forhold til hjemmesiden og programmets projektbrochure, som kun indeholder korte beskrivelser af de enkelte projekter, også 26

27 gengiver den aktuelle status, de opnåede fremskridt samt projekternes resultater. Det er målet at give et detaljeret og interessant overblik over projekternes udvikling. Projekter under fokustema 1: BeltFood, BeltTrade, BeltLogistics, Masterplan: Dansk-Tysk FødevareKompetenceCenter, Branding Femernbelt Region De fem projekter inden for dette fokustema arbejder alle med opfyldelsen af målsætningerne i dette aktivitetsområde, især styrkelsen af SMV er i regionen. Særlig fokus for de projekter, der var aktive i 2014, var erhvervsklyngerne logistik (BeltLogistics) og fødevarer (Masterplan FødevareKompetenceCenter). Med Branding Femernbelt Region har et projekt for første gang taget brancheoverskridende og målrettede markedsføringstiltag til positionering af regionen i en europæisk kontekst op, således at det opfylder yderligere et mål i dette fokustema. BeltFood afsluttet i 2013 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Projektperiode Tilskud Fokustema 1: Erhvervsmæssige initiativer Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH Fonden Grønt Center (forlænget med 6 mdr.) ,13 (reduceret med ca : mindre forbrug og sygdomsrelateret fravær) Projektbeskrivelse: På baggrund af den forventede økonomiske integration af Femern Bælt-regionen, som den Faste Femern Bælt-forbindelse forventes at medføre, er det målet at forberede levnedsmiddelindustrien på denne udvikling. Derved skal virksomhederne sættes i stand til bedst muligt at udnytte de muligheder, der byder sig. Til dette formål vil man gennemføre følgende aktiviteter: - Opbygning af et samarbejde af de eksisterende regionale ernæringsklynger - Opbygning af et netværk mellem levnedsmiddelindustriens virksomheder, udbydere inden for uddannelse, efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsinstitutioner - Fælles kompetenceudvikling for virksomheder inden for levnedsmiddelindustrien - Forbedring af et Triple Helix-samarbejde mellem virksomheder i levnedsmiddelbranchen, udbydere inden for uddannelse, efter- og videreuddannelser, forsknings- og udviklingsinstitutioner samt andre offentlige institutioner. Aktiviteter: Projektet blev forlænget med et halvt år og således først afsluttet I 2013 (første halvår) afhold- 27

28 tes der følgende arrangementer med i alt 45 deltagere: - Arbejdspakke BeltFood Business : Konference om emnet Forbrugertendenser på det danske marked - Arbejdspakke BeltFood Region : Workshop Place branding sammen med INTERREG IVAprojektet Belt Trade. - Alt i alt har BeltFood, hvad angår indholdet af de fire arbejdspakker, opnået sine mål: - BeltFood Business: Interregionale aktiviteter, som henvender sig direkte til virksomheder, fx capacity workshops, markedsundersøgelsesrejser og brochurer med succesopskrifter for adgang til det danske (resp. tyske) marked. - BeltFood Region: Undersøgelse og analyse af levnedsmiddelbranchens erhvervsstruktur i Femern Bælt-regionen, indledende arbejder med hensyn til en brancherelateret place branding - BeltFood Science: Netværksdannelse med uddannelsesinstitutioner - BeltFood Future: Den planlagte udarbejdelse af en business plan til en organisation af en hvilken som helst type kunne ikke realiseres. PR-arbejde: BeltFood har en tresproget (dansk, tysk, engelsk) hjemmeside som indeholder talrige informationer om branchen, arrangementer og et internt område for medlemmer, der også står til rådighed efter projektets afslutning. I 2013 blev der udsendt to pressemeddelelser, to brochurer og et nyhedsbrev. Desuden blev projektet præsenteret som dansk-tysk branchenetværk på messen BioFach i Nürnberg. Alt i alt blev PR-arbejdet gennemført i henhold til planen. Projektets fremskridt: BeltFood blev afsluttet den Projektet forløb bortset fra visse tidsmæssige forskydninger næsten planmæssigt. Den planlagte business plan kunne som følge af sygdomsrelateret fravær ikke udarbejdes. Branchenetværket foodregio er fortsat aktivt, BeltFood s hjemmeside står stadig til rådighed, og med Masterplan: Dansk-tysk FødevareKompetenceCenter er der et opfølgende INTERREG IVAprojekt. BeltTrade afsluttet i 2013 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Projektperiode Fokustema 1: Erhvervsmæssige initiativer Fonden Femern Belt Development DI Organisation for erhvervslivet, Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (forlænget med 8 måneder) 28

29 Tilskud ,15 Projektbeskrivelse: Baggrunden for projektet er de store udviklingschancer for erhvervslivet, som udløses i regionen gennem etablering af den faste forbindelse over Femernbælt. Formålet med projektet er at give virksomhederne i Femernbælt-regionen gennem kvalificering de bedst mulige forudsætninger for at deltage i bygningen af forbindelsen og lignende internationale projekter. Projektet ønsker at opnå, at så mange bygnings- og serviceordrer som muligt bliver i regionen og kommer virksomhederne og borgerne i regionen til gode og således på kort og mellemlang sigt fører til beskæftigelse og vækst i regionen. Aktiviteter: Formålet med det dansk-tyske projekt BeltTrade har været at udnytte de muligheder, som den faste forbindelse fører med sig, og skabe øget vækst i hele Femern Bælt-regionen. BeltTrade er et af flere EUprojekter, som har til formål at styrke samarbejdet i Femern Bælt-regionen: Region Sjælland, Kreis Plön, Kreis-Ostholstein og Hansestadt Lübeck. Projektet har: - Afholdt 11 kickoffmøder i 2010 og 2011 for at informere både danske og tyske virksomheder om projektets tilbud og om selve byggefasen af den Faste Forbindelse. - Afholdt otte seminarer fra om relevante emner for at forberede de små og mellemstore virksomheder til udbudsfasen ved den faste forbindelse. - Afholdt seks branchemøder fra for at styrke brancherne i Femern Bælt-regionen igennem bedre netværk. - Udarbejdet tre analyser, der viser hvilke styrker Femern Bælt-regionen har på erhvervsområdet, samt hvordan man øger opmærksomheden på regionens udviklingspotentiale. BeltTrade-arrangementerne har givet danske og tyske virksomheder mulighed for netværke og på den måde skabt kontakt på tværs af grænsen. PR-arbejde: Projektet har afholdt et afsluttende seminar, og to matchmaking konferencer og offentliggjort to analyser i Alle fem arrangementer har været omtalt i pressen. Projektet har udsendt syv nyhedsbreve i løbet af Der er udarbejdet 2 afslutningsrapporter: en for seminarer og matchmaking konferencer samt en der samler op på analyserne i projektet. Afslutningsrapporterne vil blive distribueret til deltagere samt andre interessenter til projektet. Projektets fremskridt: Forsinkelserne, der indtrådte i starten af projektet, kunne i løbet af projektets samlede tidsramme indhentes. De sidste dele af seminarrækken blev dog flyttet til de 6 måneders forlængelse af projektet sammen med foranstaltninger til offentliggørelse af de forskellige projektresultater. Projektet blev i 2013 afsluttet med succes. Hjemmesiden fortsætter videre, da den har etableret sig som en platform for regionens virk- 29

30 somheder. Samtidig muliggør den en aktiv fortsættelse af udvekslingen og netværksarbejdet. BeltLogistics Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Fokustema 1: Erhvervsmæssige initiativer Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH Roskilde Universitet Projektperiode Tilskud ,82 Projektbeskrivelse: Realiseringen af den Faste Femern Bælt-forbindelse vil i de kommende år især give nye og supplerende udfordringer for virksomheder i logistikbranchen vognmandsforretninger, speditører, rederier og transitfirmaer. Her tager projektet BeltLogistics sit udgangspunkt. Projektet har som formål at opbygge et netværk på tværs af grænsen i selve Femern Bælt-regionen (Region Sjælland, Lübeck og Kreis Ostholstein) mellem de p.t. aktive logistiknetværk på dansk og tysk side Femern Belt Logistics Platform (Roskilde Universitet), brancheinitiativet logregion (Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH) samt lokalt/regionalt arbejdende logistikbrancheorganisationer, vidensinstitutioner og relevante logistikbrancheinstitutioner i den offentlige forvaltning. På den baggrund skal der opbygges kontakter på tværs af grænsen mellem de danske og tyske aktører i de ovennævnte organisationer og identificeres varige og effektive samarbejdsområder. Aktiviteter: Der afholdtes to workshops med i alt 26 deltagere, hvor temaet var logistik i Femern Bælt-regionen. Workshoppen i april 2014 omhandlede uddannelsesmuligheder på logistikområdet i Femern Bæltregionen. Der var inviteret repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og logistikbranchen for at præsentere uddannelserne og deres faciliteter. Der var i alt 13 deltagere fra Danmark og Tyskland. Workshoppen i juni 2014 havde fokus på at konkretisere kravene til uddannelserne på logistikområdet og sammenligne dem med de eksisterende muligheder i uddannelsessektoren. Repræsentanter for erhvervslivet beskrev de nødvendige krav til medarbejdere. Der var i alt 13 deltagere fra Danmark og Tyskland. BeltLogistics klyngeanalysen blev færdiggjort og præsenteret for offentligheden som led i BeltLogistic Forum på 4.logRegio-Logistikforum den 9. september 2014 i Lübeck. Der skal med analysen skabes et bæredygtigt samarbejde mellem klyngeorganisationer på logistikområdet. PR-arbejde: - Under Fehmarnbelt Days blev projektet præsenteret i Network Village på Roskilde Universitets stand. 30

31 - Websiden blev løbende opdateret og giver informationer om projektet og de gennemførte arrangementer. - Projektet blev flere gange omtalt i pressen. Projektets fremskridt: Projektet følger tidsplanen. Masterplan: Dansk-Tysk Fødevare Kompetence Center Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Samarbejdspartnere Projektperiode Fokustema 1: Erhvervsmæssige initiativer Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH Fonden Grønt Center Tilskud ,95 Projektbeskrivelse: Fachhochschule Lübeck - Kompetenzbereich für internationale Markt- und Branchenanalysen (Kimba), Fraunhofer Institut EMB Lübeck (rykket et halvt år) Tysk-danske handelsforbindelser bliver på grund af den kommende Femern Bælt-tunnel i stigende grad et centralt anliggende for fødevareindustrien i Femern Bælt-regionen. På denne baggrund undersøges i projektet "Dansk-tysk Kompetencecenter for Fødevareindustrien" muligheden for i Femern Bælt-regionen at etablere et netværk af markedsforskningseksperter, der arbejder på tværs af grænserne, inden for området iagttagelse af forbrugeradfærd og produkttests. I forbindelse hermed er målet at lukke et hul i den regionale vidensinfrastruktur for at give fødevareindustrien nye muligheder for på tværs af grænsen at undersøge, i hvilket omfang deres produkter kan afsættes på nabomarkedet på den anden side. Gennem denne nye og innovative tilgang skal de hidtil eksisterende usikkerheder og risici i forbindelse med internationaliseringen reduceres navnlig for små og mellemstore virksomheder og innovationsevnen i fødevareindustrien i regionen øges. Aktiviteter: Arbejdspakken Udvikling af grænseoverskridende koncepter og metoder : - Workshops Innovative metoder til interregionalt samarbejde inden for produkttests, del I og II, på 8. Trendtag der Norddeutschen Ernährungswirtschaft (der var planlagt to workshops, men de blev gennemført som en workshop). - Konceptet Metoder til interregionalt markedsforskningstilbud til fødevareindustrien fås nu også på dansk. Det planlagte kursus Innovative metoder til markedsforskning større sikkerhed i pro- 31

32 duktudviklingsprocessen blev på grund af personaleproblemer på dansk side udskudt til Arbejdspakke Procesorienterede tests : - Workshops Testgennemgang af rådgivningstilbuddet, del I med tyske, del II med danske produkter (der var planlagt to workshops, men de blev gennemført som en workshop). - Dokumentet Best practices og udfordringer ved gennemførelsen af dansk-tyske produkttests og forbrugerundersøgelser blev publiceret. PR-arbejde: Projektet Masterplan præsenteres på det tidligere projekt BeltFood's hjemmeside ( hhv. da denne hjemmeside allerede er etableret og kendt. Der blev udarbejdet to pressemeddelelser. Projektets fremskridt: Projektet har dels sammenlagt og dels tilpasset sine arrangementer på grund af manglende efterspørgsel hhv. personaleproblemer og har desuden udskudt dem. Det tilstræbes at opnå de planlagte resultater på anden måde. Branding Fehmarnbelt-Region afsluttet i 2014 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Projektperiode Tilskud ,51 Projektbeskrivelse: Fokustema 1: Erhvervsmæssige initiativer Fonden Femern Belt Development Entwicklungsgesellschaft Ostholstein, Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön, Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (forlænget med 3 måneder) Etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse vil i fremtiden rette international opmærksomhed mod regionen Sjælland, Ostholstein, Lübeck og Plön. Formålet med place branding af regionen er at positionere regionen over for talenter, investorer og andre og dermed udløse en positiv udvikling for det regionale erhvervsliv. Projektet skal undersøge de fremtidige fælles markedsføringsmuligheder inden for det klart afgrænsede område place branding. Dette skal afklares ved hjælp af en undersøgelse, en workshop med regionale interessenter samt en faglig konference med brandingeksperter. Såfremt resultatet af undersøgelsen i 2013/14 er positivt, vil de eksterne konsulenter, der gennemfører den, på basis af deres konklusioner af undersøgelsen, workshoppen og konferencen fremlægge en brandingstrategi og en handlingsplan. Et treårigt opfølgningsprojekt kan sikre implementeringen af en langsigtet national og international mar- 32

33 kedsføring af regionen. Kun på denne måde kan regionen profilere sig mellem metropolerne Hamburg og København og positionere sig tematisk inden for metropolregionerne. I projektperioden skal der opbygges et bedre kendskab mellem projektpartnerne med henblik på at lette et bæredygtigt samarbejde i forbindelse med fælles markedsføring. Aktiviteter: Projektpartnerne afholdt fire arbejdsgruppemøder og et styregruppemøde. På arbejdsgruppemøderne diskuteredes især projektets analyse samt samarbejdet med Euricur og projektpartnerne indbyrdes, hvor resultatet var tilfredsstillende. Undersøgelsen blev gennemført, og Euricur har udarbejdet følgende rapporter: - Benchmarking med forskellige internationale place brands Review of transnational and interregional place branding in Europe - En brand-bog for Femern Bælt-regionen Feasibility Study and Activity Plan: Branding of the Fehmarnbelt Region De to rapporter foreligger på engelsk, men projektet har udgivet et sammendrag af brand-bogen på dansk og tysk. I løbet af undersøgelsen viste det sig, at der er stor forskel på antallet af eksisterende brandingaktiviteter i Danmark og Tyskland, og dette gav anledning til en opfølgningsdialog med Euricur med henblik på at inddrage alle aktiviteter i analysen. På projektets sidste styregruppemøde besluttede partnerne på basis af analysens konklusioner, at der skal arbejdes videre med at etablere et grundlag for en brandingorganisation for Femern Bælt-regionen. I løbet af efteråret vil projektpartnerne bl.a. invitere Femern A/S til et møde, hvor man skal diskutere den fremtidige brandingorganisation. PR-arbejde: - Der blev løbende lagt nyheder fra projektet og rapporter ud på nettet på og - Konference om Interregional place branding den 3. marts 2014 i Lübeck. Inden konferencen var der en call for papers, og der indkom 10 bidrag / præsentationer fra forskerne om underemnerne Interregionale place branding-koncepter, Best practices og White spots. Med i alt 40 deltagere fra Europa diskuterede forskerne efter præsentationerne muligheden for at opbygge grænseoverskridende place brands. Præsentationerne kan ses på Der blev udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med konferencen. - Forankringsseminar/-workshop om emnet interregional place branding den 2. april 2014 i Kreishaus i Kreis Ostholstein i Eutin/Tyskland. Formålet med denne workshop var at inddrage kommunalpolitikere og dermed de budgetansvarlige for en fælles place branding i projektets udviklingsproces. Der deltog 30 repræsentanter for erhvervsfremmeorganisationerne, fra det politiske område og deltagere fra foreninger, organisationer og regionale banker. Resultaterne fra workshoppen er indarbejdet i undersøgelsens resultatrapport. 33

34 - Projektets afsluttende konference blev afholdt på færgen Deutschland. Der deltog 42 personer, 15 fra dansk og 27 fra tysk side. På konferencen blev resultaterne af analysen præsenteret, og der var en god dialog om mulighederne for branding af Femern Bælt-regionen. I forbindelse hermed blev der udsendt en pressemeddelelse. Projektets fremskridt: Forankringsseminaret for kommunerne i Region Sjælland måtte aflyses på grund af for lav deltagelse. Projektet modtog dog senere input fra kommunerne til analysen på baggrund af interviews med kommunale udviklingsdirektører. Ud over dette forløb projektet planmæssigt. Projekter under fokustema 2: BeltScience Med kun et projekt BeltScience er fokustemaet Forskning & teknologi kvantitativt stærkt underrepræsenteret. De opstillede mål for dette område kunne således ikke alle sammen opfyldes. Alligevel blev der givet et succesfuldt startskud til samarbejdet mellem de højere læreanstalter i regionen, som der kan bygges videre på i den nye programperiode. Derudover opnås mål inden for dette foranstaltningsområde også via projekter inden for andre fokustemaer, som de højere læreanstalter deltager i. BeltScience afsluttet i 2013 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Projektperiode Fokustema 2: Forskning & teknologi Fachhochschule Lübeck Roskilde Universitet Tilskud ,94 Projektbeskrivelse: (Tillægsansøgning) Med projektet BeltScience skal der skabes et grænseoverskridende netværk mellem Fachhochschule Lübeck (FHL) og Roskilde Universitet (RUC), som skal udnytte chancerne i forbindelse med den bedre tilgængelighed gennem en fast forbindelse over Femern Bælt på universitetsområdet og de forskellige fagområder og derved fremme integrationen af grænseregionerne og især af de højere læreanstalter samt de involverede (lærere og studerende) inden for de tre udvalgte nøgleområder. Det forventes, at uddannelsestilbuddene ved de højere læreanstalter i regionen udvides gennem BeltScience, og at forskningsaktiviteterne styrkes gennem samarbejdet og dermed bedre kan tilpasses regionens behov. Ved samarbejdet kombineres de to institutioners komplementære målsætninger på en ideel måde til et fælles uddannelsestilbud. Aktiviteter: Møder Projektsekretariatet holdt møde i Roskilde. Hovedemnerne på mødet var udarbejdelse af årsrapporten, forberedelse af Closing Event, en sammenfatning af resultaterne fra alle arbejdspakker, forberedel- 34

35 ser til det sidste nyhedsbrev, en diskussion af en varig fortsættelse af samarbejdet. Februar 2013: officiel Closing Event af projektet BeltScience i Lübeck med deltagelse af alle arbejdspakker. Netværksdannelse netværksdannelse med klyngemanagementet MedComm (Regionalmanagement Gesundheit Südholstein) som led i et BeltTrade arrangement. FH Lübeck er del af projektet Casemaker med Copenhagen Business School som leadpartner. Siden januar 2013 har FH Lübeck desuden været medlem af projektet ISDEP under Association of Chief Police Officers (Terrorism & Allied Matters) i Storbritannien. Roskilde Universitet åbner en filial ved Humboldt-Universität i Berlin med det første fokuseemne Humanistic Basic Studies. Regelmæssig udveksling med Marie Kold fra Roskilde Sygehus især om internationalt samarbejde i projekter. Samarbejde og udveksling med transportanalytiker Sten Hansen fra Region Skåne og STRING-Korridor. Arbejdsgruppe Public Health Sammenfatning af resultaterne i arbejdspakken og diskussion af et varigt samarbejde. Arbejdsgruppen Public Health er initiator og facilitator af et Letter of Intent om vedvarende samarbejde mellem de to partnere efter udløb af INTERREG-støtten. Arbejdsgruppe Transport & logistik Sammenfatning af resultaterne i arbejdspakken og diskussion af et bæredygtigt samarbejde. Arbejdsgruppe Interkulturel forståelse & sprog Sammenfatning af resultaterne i arbejdspakken og diskussion af et bæredygtigt samarbejde. Projektsekretariat Organisering af projektets afsluttende arrangement med efterfølgende dokumentation; udarbejdelse af projektets afslutningsrapport samt regnskab for sidste projektperiode. Udkast til og implementering af et sidste nyhedsbrev; tiltag for at videreføre projektet på forskellige niveauer, både inden for de to højere læreanstalter og hos forskellige potentielle sponsorer. PR-arbejde Der udarbejdes en omfattende rapport på dansk og tysk om projektet efter dets afslutning. Rapporten stilles ikke kun til rådighed for de projektansvarlige, men offentliggøres også på projektets hjemmeside. Projektets hjemmeside ( blev herimod slutningen af projektet endnu en gang opdateret og suppleret. Ved afslutningen af projektet blev der udarbejdet og udsendt yderligere et nyhedsbrev, som informerer om forløbet af de sidste projektmåneder og giver et bud på en mulig fortsættelse af samarbejdet. På basis af de studerendes arbejde i projekter med Femern Bælt som kontekst på FHL og RUC udarbejdes en Book on Demand, som stiller de fundne resultater til rådighed også ud over regionens grænser. Til tidsskriftet ImpulsE, som rapporterer om forskning og undervisning ved FH Lübeck, blev der udarbejdet en artikel om projektet. Projektets fremskridt: Målet om opbygningen af et tematisk, strukturelt og varigt netværk kunne helt klart opfyldes ved hjælp af projektets aktiviteter. Samlet set er netværket endda blevet væsentligt større end planlagt før projektets start. Arbejdspakkernes omfangsrige aktiviteter kunne også bidrage til en væsentlig forbedret forankring af 35

36 universiteterne i regionen. Et af projektets mål var at undersøge, på hvilke områder de komplementære universiteter supplerer hinanden. Selve undersøgelsen og den efterfølgende formulering af en kooperationsstrategi har været ressourcekrævende, men målet blev opfyldt. Et væsentligt projektmål var opbygningen af undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i de forhåndenværende behov, i aftale med relevante Clusterorganisationer: Ved siden af arbejdspakkernes aktiviteter om dette emne, kan især Femarnbelt Update! nævnes som målopfyldende. Målet om fælles forskningsaktiviteter i arbejdsgrupperne Public Health, Logistik & transport og Interkulturel forståelse og sprog blev opnået i forskellige grader og udformninger, men det blev opfyldt på alle tre områder. Frembringelsen af videns- og teknologitransferprocesser fra universiteterne til regionen var et yderligere projektmål: Dette mål blev ikke kun opnået gennem de enkelte arbejdspakkers aktiviteter med deres specialområder, men de blev med Fehmarnbelt Update også opnået for et bredere publikum. Projekter under fokustema 3: KFFB, KoDiF, SRRF, LUTS Målet med det Operationelle Program, med foranstaltninger på dette område, er at styrke sundhedssektoren generelt. Sundhedssektoren har talrige facetter med hensyn til et grænseoverskridende samarbejde. Dette illustreres ved de fire meget forskelligartede projekter, som alle beskæftiger sig med klare problemstillinger og tager udfordringerne med hensyn til sundhedssituationen for regionens befolkning op i fællesskab. Især projektet KFFB om emnet kræftforskning, der blev afsluttet i begyndelsen af 2014, tiltrak sig i høj grad offentlighedens opmærksomhed. Kræftforskning Fehmarnbelt (KFFB) afsluttet i 2014 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Projektperiode Fokustema 3 Sundhed Sygehus Syd Næstved Tilskud ,52 Projektbeskrivelse: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Klinik für Strahlentherapie (forlænget med 1 måned) Projektpartnerne er hver især de største hospitaler i regionen, der er specialiseret i kræftbehandling. Til trods herfor findes der praktisk talt ikke noget grænseoverskridende samarbejde hverken inden for sygdomsbehandling eller inden for klinisk forskning. Organiseringen af sygdomsbehandling og uddannelse af lægepersonale og andre sundhedsfaglige grupper er forskellig i de to regioner. Inden for rammerne af samarbejdet vil der blive afprøvet nye behandlingsforløb i forhold til de hyppigst forekommende kræftsygdomme (på baggrund af samarbejde i klinisk kontrollerede studier og en fælles 36

37 forskningsenhed), som hurtigt og effektivt kan overføres til den daglige behandling. Samarbejdspartnerne er overbevist om, at de kan inspirere og lære af hinanden i forhold til videreudvikling af den medicinske behandling ("best common practice"), og at de respektive fordele i behandlingen i den anden region kan overtages. På lang sigt skal via samarbejdet opbygningen af et dynamisk grænseoverskridende marked for sundhedsydelser fremmes, hvor innovationer hurtigt og effektivt kan indføres i den kliniske behandling og vurderes med hensyn til effektivitet. Aktiviteter: Projektet har afsluttet alle arbejdspakker og opfyldt alle sine mål. Der er afprøvet nye behandlinger i klinisk kontrollerede studier, gennemførelsen af de fælles kliniske studier i AP1 blev dog forsinket på grund af forskellige administrative krav i Danmark og Tyskland med hensyn til sundhedsmyndighedernes godkendelse. De driftsmæssige organisationsprocesser i kræftbehandlingen blev analyseret, og forskelligartetheden blev udnyttet til gensidigt forbedringspotentiale. Projektsamarbejdet var i høj grad udgangspunkt for udvikling af et godt, konstruktivt og fremadrettet samarbejde, som fortsættes efter afslutningen af projektet. Projektsamarbejdet førte til en formel samarbejdsaftale mellem Region Sjælland, Universität zu Lübeck og Københavns Universitet, med udgangspunkt i fælles kræftforskning. Prof. Jürgen Dunst blev udnævnt til adjungeret professor ved Københavns Universitet med tilknytning til onkologisk afdeling, Næstved Sygehus. Projektsamarbejdet medførte også, at en tysk medicinstuderende fra Lübeck gennemførte et praktikophold ved onkologisk afdeling i Næstved (Famulatur). Der blev etableret et samarbejde med hensyn til fælles dansk-tyske anbefalinger til forebyggelse og behandling af bivirkninger ved strålebehandling, og det første resultat for hudreaktioner blev præsenteret på KFFB-konferencen. Som resultat af projektsamarbejdet blev et partnernetværk også udvidet til andre områder og institutioner (fx Næstved til UKE Hamburg, prof. Dirk Arnold Uni Freiburg og FBO Initiative Lübeck; Lübeck til Københavns Universitet, prof. Aage og prof. Nielsen). Odense Universitetshospital er interesseret i et fremtidigt samarbejde, og prof. Dunsts nye stilling i Kiel åbner nye muligheder for samarbejdet, også med hensyn til Interreg 5a. SCOT-studiet (AP1) er indtrådt i et konsortium med IDEA, og dermed nærmer sig det tidspunkt, hvor dataene skal offentliggøres. Det forventes, at dataene medfører et verdensomspændende resultat ( practice changing result ). Partnernes personale har fået indblik i forskellige arbejdsmåder og kulturer på sygehusene i de to regioner. Der er med succes påbegyndt et yderligere netværksprojekt med henblik på at udbygge samarbejdet i det dansk-tyske grænseområde. PR-arbejde Forskningsresultaterne blev præsenteret på Næstved Sygehus forskningsdage i september. 37

38 For at formidle projektets resultater til den brede offentlighed inviterede partnerne den til en KFFB-konference i Musik- und Konferenzhalle i Lübeck. Deltagerne kom fra forskellige områder: Politik, interregional administration, sundhedsvæsen, universiteter, sygehuspersonale, pressen og andre interesserede. På konferencen præsenteredes projektets resultater i indlæg og ved en posterudstilling. Samtidig dannede konferencen rammerne for underskrivelse af et Letter of Intent for Future Cooperation (LOI) mellem Region Sjælland (onkologisk afdeling, Næstved Sygehus), Universität Lübeck og Københavns Universitet med udgangspunkt i kræftbehandling. KFFB-konferencen blev omtalt i flere indlæg i pressen. Præsentationerne ligger på projektets hjemmeside Projektets fremskridt: De planlagte opgaver og aktiviteter i projektet blev i hele projektperioden implementeret med succes, hvilket er udførligt dokumenteret i de enkelte årsrapporter. Dertil hørte: - Anvendelse og kontrol af nye behandlingsmetoder i to kliniske studier (SCOT & studie om strålebehandling) - Grænseoverskridende dokumentation af behandlingsresultater samt forslag til optimering af behandlingen - Fælles uddannelses- og videreuddannelsesprogrammer og erfaringsudveksling for medicinsk personale og hjælpepersonale LUTS lower urinary tract symtpoms Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Fokustema 3: Sundhed Roskilde Universitets Hospital (RUH) Institut für klinische Epidemiologie (IKE) des UKSH in Lübeck; Klinik Preetz Projektperiode Tilskud ,44 Projektbeskrivelse: (forlænget med 3 måned) Projektet LUTS Lower Urinary Tract Symptoms beskæftiger sig i et grænseoverskridende samarbejde med behandling af kvinder med urininkontinens og forøgelse af kvaliteten af diagnostik og behandling af disse kvinder i den primære behandling (praktiserende læger). Hovedeffekterne af projektet, der løber over tre år, skal være aftabuisering af emnet samt forøgelse af de berørte kvinders sundhed og livskvalitet i Femern Bælt-regionen. I første omgang skal der udvikles nye, fælles spørgeskemaer om patienternes og de praktiserende lægers 38

39 forventninger til behandlingen af inkontinens og derefter indsamles relevante data. Sådanne undersøgelser har hidtil ikke været gennemført i Femern Bælt-regionen. Projektet LUTS kommer til at skabe ny viden på dette område, som skal inkorporeres i nye grænseoverskridende retningslinjer. Der skal udarbejdes konkrete anbefalinger. Til den målrettede distribution af den indsamlede viden blev der gennemført dels informationskampagner (fx information af befolkningen i Femern Bælt-regionen) og dels grænseoverskridende fælles workshops for læger. Aktiviteter: To spørgeskemaer, som var udviklet forinden, blev udsendt til målgrupperne, dvs. til kvinder (alder 18+) og 800 læger i regionen. Til dette formål blev der desuden udviklet en database, som gør det muligt at få adgang til resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Der blev returneret 44% af spørgeskemaerne fra de praktiserende læger og 56% fra kvinderne, hvilket er et tilfredsstillende resultat. Dataene er analyseret og videreformidlet til diverse videnskabelige fora samt kurser for læger. Arrangementer: - Workshop for praktiserende læger i Hamburg om emnet urininkontinens hos kvinder som tema inden for almen medicin hvad er problemet? - Deltagelse i et arrangement for praktiserende læger i Ulm med en posterpræsentation. - Deltagelse i en urogynækologisk kongres, ICS i Rio de Janeiro. Blandt flere tusinde ansøgninger blev et sammendrag (Abstract) af projektet udvalgt til en mundtlig præsentation. Den internationale interesse for projektet var særdeles stor. - En formidlingskampagne i forbindelse med et møde med borgerne blev gennemført på færgen Rødby-Puttgarden for dér at få kvinder i tale. - Der blev afholdt to møder med læger. Planlagte møder mellem partnerne blev afholdt på færgen. Derudover var der fire skypekonferencer samt ugentlig telefonisk koordinering. Der blev udviklet informationsblokke til lægepraksis, som skal udsendes i Desuden blev der udviklet kommunikationsark til arbejdet med patienten. Der blev udarbejdet en plakat og en video til deltagelsen i kongresser og arrangementer. PR-arbejde - Hjemmesiden opdateres løbende. - På færgen Rødby-Puttgarden blev der i oktober 2014 afholdt et dagsinformationsarrangement for kvinder. Interesserede kunne deltage i en quiz, der blev uddelt informationsmateriale, der var tilbud om samtaler, og der blev serveret forfriskninger. Arrangementet blev bistået af danske og tyske fysioterapeuter, sygeplejersker og speciallæger i gynækologi med erfaring inden for urininkontinens. 39

40 Der blev uddelt mere end informationsbrochurer og pebermyntebolsjer, og ca. 400 borgere blev vejledt af eksperterne. - På tysk side blev der informeret om projektet i Deutsches Ärzteblatt. - Projektets resultater er blevet distribueret ved faglige arrangementer for læger. Projektets fremskridt: Projektet forløber som planlagt. Der er ansøgt om en forlængelse af projektet med to måneder med henblik på at afslutte projektaktiviteterne i SRRF - Strategier for at reducere rusmiddelforbruget i Femern Bælt-regionen Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Fokustema 3: Sundhed Slagelse Kommunes Misbrugscenter (MCS) Projektperiode Tilskud ,40 Projektbeskrivelse: Ambulante und Teilstationäre Suchthilfe (ATS), Bad Segeberg SRRF er et projekt til forebyggelse af misbrug, som med anvendelse af den sociale spejlingsmetode skal reducere den faktiske risikoadfærd hos unge mellem 15 og 18 år. Der foreligger nemlig overdrevne forestillinger (sociale overdrivelser) om alkohol-, tobaks- og narkoforbrug hos andre unge, som skal udlignes. Projektet sigter i alt væsentligt på fire mål: 1. En komparativ analyse, som kan afdække ligheder og forskelle i omfanget af sociale overdrivelser og forbrugsmønstre blandt unge i Femern Bælt-regionen (FBR). 2. At udvikle og afprøve, om en forebyggende kampagne, der er fokuseret på sociale overdrivelser, kan påvirke de unges risikoadfærd, herunder om virkningen er forskellig i Femern Bælt-regionen, og i givet fald hvorfor. 3. En analyse af effekten på unges risikoadfærd, herunder grænseoverskridende forskelle og ligheder, efter gennemførelsen af kampagnen. 4. En grænseoverskridende formidling og præsentation af projektets metoder og resultater i europæisk regi. Som undersøgelsesmetode anvendes en Klicker -undersøgelse, hvor de unge leverer individuelle informationer anonymt ved at aktivere udvalgte knapper (Klicker). Aktiviteter: De forudsete forebyggelsestiltag blev gennemført planmæssigt i begyndelsen af 2014 i Danmark og Tyskland. I den forbindelse blev der anvendt både klassiske forebyggelsestiltag og nye metoder i form af social spejling og klickermetoden. For at kunne måle resultaterne af forebyggelsestiltagene var der kontrolklas- 40

41 ser, som ikke modtog nogen forebyggelsestiltag, men kun skulle udfylde et spørgeskema. For at kunne måle den langsigtede effekt af forebyggelsestiltagene blev der igen efter tre måneder gennemført rundspørger i de deltagende klasser. Alt i alt deltog der 2195 elever i Danmark og Tyskland i rundspørgerne og forebyggelsestiltagene. Midt på året blev resultaterne af spørgeskemaerne analyseret manuelt og videregivet til samarbejdspartneren LSSH i Kiel med henblik på en statistisk analyse. Analysen af tiltagene var færdig i oktober, og der blev udarbejdet en rapport om effekten af tiltagene, som blev oversat, således at den forelå i november i begge lande. Denne rapport blev så diskuteret af projektpartnerne, og man nåede frem til det resultat, at de klassiske forebyggelsestiltag havde haft den største effekt. Projektresultaterne blev derefter i henhold til planen yderligere distribueret. PR-arbejde: Projektets hjemmeside blev løbende opdateret. Under forebyggelsestiltagene var PR-strategien meget konservativ for ikke at påvirke resultaterne af tiltagene. Efter afslutningen af tiltagene er PR-arbejdet som planlagt blevet øget. I september 2014 deltog projektet i uddannelses- og karrierefestivalen (SUK-Festival) i Slagelse med en stand. På denne stand kunne unge deltage i en quiz om social spejling og om resultaterne af projektet på skolerne. Standen blev også besøgt af lærere og uddannelsesvejledere på skolerne: I oktober gennemførte projektet et arrangement på Solbakken Efterskole om emnet social spejling. Eleverne kunne deltage i et forebyggelsestiltag, som var lig det, der var gennemført i projektforløbet, og kunne efterfølgende diskutere resultaterne af metoderne: Den 3. november deltog projektet i et netværkssamarbejde hos Headspace i København. Her blev projektets resultater præsenteret for de deltagende partnere Headspace, Ungeprojektet Roskilde, Psykiatrifonden, Center for Ludomani, Perron 3 samt netstof.dk, som alle arbejder med unge og afhængighedsproblemer: Den 14. november deltog projektet i Good Life Messe ved Selandia i Slagelse. Indholdet var det samme som på SUK-festivalen i september: Projektets fremskridt: Projektet skrider frem som planlagt. KoDiF - kompetent demensbehandling i Femern Bælt-regionen Foranstaltningsområde Leadpartner Fokustema 3: Sundhed AWO Bildungszentrum Preetz 41

42 Projektpartnere Projektperiode Tilskud ,55 Projektbeskrivelse: Haus am Klostergarten, Preetz (Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön ggmbh), Diakonie amb. Pflegedienst, Diakonie Haus am Kirchsee, DOA Deutsche Ordens Altenhilfe, St. Anna, Diakonie Tabea Pflegeheim, AWO Haus am Mühlenteich, Johanniter Haus Lübeck, Pflegestützpunkt im Kreis Plön, Diakonie Sozialstation Eutin und Malente, Slagelse Kommune Center for Sundhed og Omsorg Danmark og Tyskland står over for den store udfordring at tilrettelægge omsorg og pleje af demenssyge på en tidssvarende måde. Formålet med KoDiF-projektet er at tage ved lære af hinanden med hensyn til hvilke strukturelle tiltag, der indtil videre er iværksat, for at gøre situationen og lydhørheden over for demenssyge nemmere. Et andet formål er at sammenligne, hvilke metoder der anvendes. Igennem faglig og personlig udveksling og gensidig oplæring kan gode ideer overføres og umiddelbart integreres og anvendes i praksis. Herudover undersøges igennem interview af plejepersonale og rådgivere, hvilke kompetencer disse mangler i deres arbejde med de berørte. Særligt tilrettelagte uddannelsesmoduler skal være med til at lette pleje og rådgivning i hverdagen og dermed øge kvaliteten af arbejdet for de demenssyge. Læring ved hjælp af best practice-modeller er ressourcebesparende i begge lande og giver mulighed for udveksling af viden om pleje, rådgivning og strukturel indsigt i partnerregionerne. Aktiviteter: Som led i styregruppemødet blev udkastet til det tredje spørgeskema i begyndelsen af 2014 revideret og færdiggjort ved hjælp af den videnskabelige medarbejder. Spørgeskemaet undersøgte uddannelsesbehovet hos medarbejderne med hensyn til pleje af mennesker med en demenssygdom (i alt 100 spørgeskemaer). På basis af denne undersøgelse blev medarbejderkurset, som var planlagt som arbejdspakke 6, gennemført i slutningen af Som led i arbejdspakke 4 gennemførtes den planlagte dansk-tyske medarbejderudveksling mellem de deltagende plejeinstitutioner. Inden udvekslingen afholdtes der i de to lande kurser med henblik på at genopfriske sine sprogkundskaber. I alt deltog 15 tyske og 18 danske medarbejdere i udvekslingen af en uges varighed. Formålet med udvekslingen var at lære de forskellige arbejdsmåder og -metoder i det andet land at kende. Derudover besøgte en medarbejder i to dage en social- og sundhedsskole i Danmark og kunne således sammenligne indholdet af de respektive uddannelser inden for ældrepleje. Desuden fik deltagerne i udvekslingen i de forskellige partnerinstitutioner besøg af deres ledelse, således at også ledelsen kunne få et indblik i de særlige arbejdsmåder og -metoder i det andet land. De tyske udvekslingsdeltagere besøgte i Danmark en modelinstitution for plejekrævende og demenssyge i Slagelse, og de danske udvekslingsdeltagere besøgte en modellejlighed for demenssyge i Norderstedt. Efter udvekslingen blev spørgeskemaerne 2 og 3 udfyldt og derefter sendt til den eksterne videnskabelige medarbejder med henblik på analyse. 42

43 I Danmark blev en computerstyret sæl ved navn PARO samt to terapidukker, Emil og Ida, med stor succes anvendt hos demenssyge, hvor det ikke er muligt at få besøg af dyr. Også på tysk side har man anskaffet sig disse dukker, og sælen bliver leaset. Alle tyske partnerinstitutioner har anvendt og testet dukkerne og sælen med stor succes. Planlagte styregruppemøder samt møder i delprojektgrupperne afholdtes som planlagt, kun et møde måtte udskydes på grund af sygdom. I arbejdspakke 5 blev medarbejdernes erfaringer fra praksisudvekslingerne og resultaterne fra spørgeskemaerne sammenfattet og danner grundlag for de gennemførte demenskurser i arbejdspakke 6. Ligeledes blev der fundet frem til best practice-modeller, som anvendtes til udvikling af demensundervisningsmoduler og curricula. Disse undervisningsmoduler omfatter i alt fem undervisningsgange med hver seks undervisningstimer. Hver af de fem undervisningsmoduler blev tilbudt tre gange på forskellige dage og steder for hver gang 120 danske og tyske deltagere. Der var planlagt i alt 300 deltagere. En undervisningsgang kunne ikke finde sted på grund af sygdom og er planlagt til april I 2014 deltog i alt 273 medarbejdere i et undervisningsmodul, og de resterende 27 deltagere forventes at deltage i den sidste undervisningsgang. Disse undervisningsmoduler tjener til at kvalificere medarbejderne og understøtter en bedre, fremtidssikret pleje af mennesker med en demenssygdom. PR-arbejde: Via partnernes og samarbejdspartnernes netværk blev projektets resultater løbende distribueret ved hjælp af tre nyhedsbreve og PowerPoint-præsentationer. Resultaterne kan fortsat ses på følgende websider: Projektet har desuden lagt alle materialer på Ilias-platformen. AWO Bildungszentrum Preetz har opstillet et udstillingsskab med projektets resultater, således at 220 elever og ca personer fra social- og sundhedsvæsenet løbende kan få informationer om projektet. På tysk side har der været tre presseomtaler. Desuden blev projektets resultater præsenteret ved talrige arrangementer. Projektets fremskridt: Udviklingen af det tredje spørgeskema kunne ikke gennemføres i 2013, men dette blev færdiggjort i Alle planlagte aktiviteter fandt sted i 2014, kun en undervisningsgang i demens måtte på grund af sygdom udskydes til begyndelsen af Samlet set vil projektet opnå alle målene. Projekter under fokustema 4: Cruising Fehmarn Belt, BalticSailing 2 De to projekter under dette fokustema har med stort engagement og en imponerende deltagelse af befolkningen arbejdet på at styrke den maritime regions attraktivitet. Således har de to projekter ydet et vigtigt bidrag til at opfylde det Operationelle Programs målsætninger. Andre maritime aktiviteter, som ikke kun dækker det 43

44 sportslige, turistmæssige og kulturelle område, kunne desværre ikke rekrutteres til programmet. Hertil hører eksempelvis aktiviteter med hensyn til den maritime transport, sikkerhed og fiskeri. Cruising Fehmarn Belt afsluttet i 2011 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Projektperiode Fokustema 4: Maritime erhverv/økonomi Vordingborg Udviklingsselskab Stadt Fehmarn, Umweltrat (forlænget med 7 måneder på grund af den forsinkede start) Tilskud ,25 Projektbeskrivelse: Cruising Fehmarn Belt er et målrettet udviklingsprojekt inden for det dansk-tyske samarbejde af foreninger og drivkræfter i de små havne i Femernbælt-regionen. Gennem udveksling og det nye grænseoverskridende samarbejde af de aktivt deltagende foreninger, klubber og organisationer i havnene, skal der skabes nyt liv og fremtidsperspektiver i de små havne. Aktiviteter: Cruising Fehmarn Belt er et bredt anlagt projekt, som tager sig af vidt forskellige behov i de små havne. Cruising Fehmarn Belt har 18 danske og 15 tyske medlemmer resp. deltagende partnere. Det drejer sig om havne, sejlklubber samt enkelte virksomheder. Derudover serviceredes der yderligere ca. 20 ikkemedlemmer, herunder fx andre havneforeninger og interesseorganisationer. I starten lå hovedvægten på at formidle informationer og lære hinanden at kende gennem fælles aktiviteter. I det videre forløb var det på dette grundlag muligt at etablere faste samarbejder og fastlægge konkrete hovedpunkter. I 2011 var der følgende aktiviteter: - Videreførelse og udvikling af det grænseoverskridende samarbejde inden for ungdomsarbejdet: Der blev gennemført 4 grænseoverskridende ungdomssejlercamps, som ca. 100 børn og unge deltog i. - Havnepartnerskaber og udvikling af lokalt baserede kapsejladser: 2 eksisterende venskabshavnepartnerskaber (mellem to havne resp. foreninger) blev plejet gennem udveksling af erfaringer, planlægning af fælles udviklingsprojekter samt deltagelse i fælles arrangementer eller kapsejladser. - Transnational kapsejlads Cruise Port to Port og historier fra lystsejlere: Cruise Port to Port er en konkurrence, hvor sejlere henter et stempel fra så mange deltagende havne som muligt på tværs af Femern Bælt. En sejlerfamilies dagbogsoptegnelser blev offentliggjort. - Forbindelse land-vand-turisme gennem PR-arbejde omkring den maritime Femern Bælt-region : Udgivelse af den tosprogede brochure Sejlerkyst Femern Bælt. Projektet blev afsluttet Det forventes, at mange aktiviteter vil blive videreført også efter pro- 44

45 jektets afslutning, ikke mindst fordi der er opstået mange venskaber. Der foreligger konkrete planer for: - Ungdomsarbejde: En ungdomssejlercamp, ungdomsstævner og gennemførelse af fælles arrangementer. - Samarbejde omkring historiske skibe: Gennemførelse af skibstræf, planlægning af kapsejladser for historiske skibe. - Venskabshavne og sejlerudveksling: Videreførelse af gastbørsen på cfbelt.eu samt gennemførelse af fælles flådesejladser. PR-arbejde: Projektet vedligeholder en omfattende hjemmeside, både på dansk og tysk, som fortsætter ud over projektets afslutning. I 2011 fik hjemmesiden tilføjet de nye funktioner Sejlerforum og Gastbørs. PR-arbejdet indeholdt i 2011 desuden: - 29 publicitetstiltag (nyhedsmails og pressemeddelelser) - 5 nyhedsbreve ( cfbnews ) - Udgivelse af den tosprogede brochure Sejlerkyst Femern Bælt - Udgivelse af Cruise Port to Port stempelhæfte Der blev registreret 13 presseindlæg i den regionale presse og fagpresse. Projektet blev i 2010 nomineret til den danske Østdansk Turisme Award, fordi det har skabt et fælles kommunikations- og formidlingsunivers for en række havne og interessenter. Projektets fremskridt: Cruising Fehmarn Belt begyndte med en forsinkelse på ca. 7 måneder og blev derfor forlænget med et halvt år. Herefter kørte projektet tidsmæssigt og finansielt efter planen. Den tilstræbte markante forøgelse af medlemstallet især på tysk side blev ikke opnået. Også på denne baggrund ville et øget samarbejde med det andet dansk-tyske sejlerprojekt Baltic Sailing 2 have været en god ide. Projektet blev som planlagt afsluttet den BalticSailing 2 afsluttet i 2012 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Fokustema 4: Maritime erhverv/økonomi Arbeitsgemeinschaft der Sportboothäfen Ostholstein Lübeck e.v. Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Business Lol- 45

46 Projektperiode land-falster (tidligere Visit Guldborgsund), Fonden Turist Lolland (den ophørte organisationen) Tilskud ,42 (reduceret pga. uforbrugte midler) Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er udvikling og styrkelse samt markedsføring af kystturismen i Femernbæltregionen under særlig hensyntagen til lystbådehavnene. Det drejer sig i særdeleshed om at integrere den maritime turisme og landturismen i regionen, og på det grundlag at udvikle nye turistiske produkter. Aktiviteter: Projektet har videreført sit arbejde i arbejdsgrupperne. Der er afholdt flere møder og workshops. Den 3. Friendship-Cup blev gennemført. I juni blev der på færgen gennemført et stort afslutningsarrangement, hvor projektets resultater blev præsenteret. PR-arbejde: Flere messer blev besøgt, en opdateret vand & land havneguide blev udarbejdet, og der blev designet nye foldere. Der blev udført et intenst pressearbejde, og nyhedsbrevet blev fortsat udsendt. Hjemmeside: (.dk und.com) Projektets fremskridt: Projektet kunne efterhånden udvide sine produkter mere og mere og dermed også professionalisere sine strukturer, hvilket også er et godt grundlag for projektet efter udløb af støtteperioden, således at aktiviteterne kan køre videre. Aktørerne planlægger at fortsætte samarbejdet også efter afslutning af projektet. Projekter under fokustema 5: BalticBridge II, Destination Fehmarnbelt De to projekter har bidraget væsentligt til at styrke Fehmarnbeltregionen som turistmål. Med Destination Fehmarnbelt blev der udarbejdet omfattende markedsføringstiltag for regionen. Med henblik på en endnu stærkere, bæredygtig og fælles turistmæssig managementstruktur med deltagelse af mange turismeaktører i regionen startede i 2013 projektet Tourism Innovation Management (TIM), som på grund af sin strukturskabende karakter blev placeret under fokustema 9 Generelle strukturforbedringer. Baltic Bridge II afsluttet i 2011 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Fokustema 5: Turisme & Kultur Forsøgscenter f. Historisk Teknologi / Middelaldercentret Stadt Oldenburg in Holstein Stiftung Oldenburger Wall e.v. 46

47 Samarbejdspartnere Wallmuseum Ostholstein gemeinnützige Betreibergesellschaft mbh KulTour GmbH Oldenburg i.h. GmbH Projektperiode (forlænget til ) Tilskud Projektbeskrivelse: ,25 (tilskudsbeløb reduceret) Projektet sigter på gensidig inspiration og den bilaterale udveksling mellem de to deltagende museer: Middelaldercentret i Nykøbing F, Danmark og Wallmuseum i Oldenburg, Tyskland. Hovedvægten ligger på de maritime kontakter i fortid og nutid. Begge museers konceptarbejde bliver forbedret, og begges turistiske potentiale styrkes. Aktiviteter: Der blev udarbejdet foldere til målgruppen, gennemført mailaktioner, og internetsiderne blev udbygget. Der blev gennemført udstillinger og arrangementer, som blev udarbejdet i fællesskab (se PR-arbejde), i museerne. På tematiske workshopper kunne deltagerne lære håndværksmæssige færdigheder fra den tidlige middelalder. For at samle flere erfaringer blev der gennemført studierejser, og de nye erfaringer blev offentliggjort i en publikation, analyseret og er for en dels vedkommende allerede implementeret i museet. Der blev udviklet nye tilbud til skolerne samt udarbejdet og gennemført arrangementer af en eller flere dages varighed for børn. Der fandt udveksling sted om landbruget i middelalderen samt nyanlæggelse af korndemonstrationsarealer og en kålgård. PR-arbejde: Flere foldere blev udarbejdet og distribueret, der blev optaget en reklamefilm (dvd), internettet blev udnyttet, og der blev gennemført pressearbejde. Arrangementer og workshopper blev offentliggjort i pressen og i annoncer. Der blev gennemført følgende workshopper: D-DK Kunsthåndværkermarked, teater, Oplev middelalderen Om både og knuder, Sankt Hans Aften, Oplev middelalderen Fiskeri og jagt, Oplev middelalderen Grød, brød og øl, Slavisk uge, Slaverdage, Kanonfestival, Oplev middelalderen Får og uld. Projektets fremskridt: Projektet blev afsluttet den De planlagte mål, at gøre museerne mere levende og attraktive samt styrke dem som turistmål, er blevet opnået. Desuden blev der gennem den dansk-tyske udveksling på tysk side vakt en større interesse for Danmark, som førte til oprettelse af et danskkursus ved en grundskole. Det fælles arbejde med den historiske fortid og udveksling mellem kulturerne har medført, at der er opstået en stærk kulturel samhørighedsfølelse hos projektets deltagere. Samarbejdet mellem de to museer fortsættes også efter projektets afslutning. Fælles aktioner er allerede 47

48 planlagt for Især den fælles reklame, udveksling af erfaringer og også udveksling af personalet skal videreføres. Destination Fehmarnbelt afsluttet i 2012 Foranstaltningsområde Leadpartner Fokustema 5: Turisme & kultur Fonden Østdansk Turisme Projektpartner Ostsee-Holstein-Tourismus e.v. Projektperiode Tilskud Projektbeskrivelse: ,73 (tilskudsbeløb reduceret) Projektet skal udvikle en fælles grænseoverskridende Destination Fehmarnbelt med det formål at styrke Fehmarnbeltregionens attraktivitet som rejsemål. Projektet gennemfører undersøgelser og analyser af det fælles markedspotentiale, af den fælles identitet og fælles styrker. På basis af de deraf resulterende erfaringer udarbejdes der en strategi til udvikling og organisering af den videre fremgangsmåde. Samtidig sikres det fælles arbejde og vision gennem et bredt anlagt PR-arbejde sammen med relevante aktører på begge sider af grænsen, herunder regioner, kommuner og turismeorganisationer. Derudover udvikler projektet nye kommunikationsplatforme og gennemfører konkrete markedsføringsinitiativer, som rykker den nye Destination Fehmarnbelt ind i offentlighedens bevidsthed. Der lægges bl.a. særlig vægt på anvendelse af online-medier og teknologiske formidlingsmuligheder. Aktiviteter: Konceptet Recharge/Auftanken ( Genopladning ) blev udviklet som fælles koncept, der ikke kun henvender sig til projektpartnerne, men gør det muligt, at alle udbydere i Femern Bælt-regionen kan deltage. Under denne overskrift blev der defineret tre tematiske klynger, som indeholder relevante markedsføringsaktiviteter (online og offline): Open House, Specialitetsfestivaler, Adventure Race for aktive familier. PR-arbejde: Ud over pressearbejdet deltog projektet i turistmesser, udsendte nyhedsbreve, gennemførte workshops og infoarrangementer samt videreudviklede projektets og partnernes internetpræsentationer, for så vidt de vedrører projektet. Projektet gennemførte et afslutningsarrangement, hvor også evalueringen blev udførligt forklaret. Hjemmeside projekt: Projektets fremskridt: Projektet blev afsluttet efter planen. Projektpartnerne har set bort fra målet om at etablere en fælles Destination Fehmarnbelt, således at dette mål ikke blev opnået. Den fælles udvikling af et grænseoverskridende markedsføringskoncept, som blev 48

49 gennemført i stedet for, bliver imidlertid af de lokale partnere og projektpartnere vurderet meget positivt. Projektet har i hvert fald udviklet en tematisk destination og dermed bidraget til skabelse af en mulig identitet fremover. Det betragtes som et positivt resultat, at to mål blev opnået særdeles godt: Synliggørelse af regionens potentiale (via forskningsundersøgelser) og udvikling af fælles markedsføringsplatforme. Alt i alt ligger de implementerede markedsføringsforanstaltninger på linje med den principielle strategi og udviser en høj standard med hensyn til målgruppeorientering og professionalitet. Størstedelen af de planlagte foranstaltninger blev gennemført med kun ganske få undtagelser som for eksempel den mobile service og salgsaktionerne. På den anden side blev der klart fokuseret på markedsføringsforanstaltningerne. Projekter under fokustema 6: Wildtiermanagement, Baltic Flyways, Undine, intelligentenergyregion Projekterne Vildtforvaltning, Baltic Flyway og Undine yder et værdifuldt bidrag til naturbeskyttelse og dermed også den biologiske diversitet i Femern Bælt-regionen Med intelligentenergyregion blev der i 2013 for første gang startet et projekt, der arbejder for øget energieffektivitet. Begge temaer er klare mål inden for fokustemaet i det Operationelle Program. Vildtforvaltning- Wildtiermanagement afsluttet i 2013 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Projektperiode Fokustema 6: Miljø, energi & naturbeskyttelse Danmarks Jægerforbund Landesjagdverband Schlesig-Holstein e.v.. Christian-Albrechts- Universität Kiel (LfNR) forlænget inklusive supplerende ansøgning frem til Tilskud: ,44 Projektbeskrivelse: Opbygning af et fælles system til vildtovervågning med henblik på at kortlægge habitatsituationen, størrelsen af bestandene og udnyttelsen af levestederne. Projektet vil arbejde med agerhønen som eksempel på fælles grænseoverskridende strategier (vildtforvaltning) med henblik på beskyttelse, regulering og bæredygtig udnyttelse af vilde arter og deres levesteder i Fehmarnbeltregionen. Desuden blev der udarbejdet koncepter for en feasibility-undersøgelse om emnerne økologiske og økonomiske forudsætninger, organisationsmuligheder for den nødvendige rådgivning, implementeringsmuligheder. Aktiviteter: I sidste gennemførelsesår blev projektet evalueret ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til alle deltagere i projektet samt alle jægere i projektområdet. Desuden blev der ved flere arrangementer gennemført erfaringsudveksling og planlægning af, hvordan projektet resp. dets resultater frem- 49

50 over kan anvendes. Udvikling og afprøvning af vildtplanteblandinger og den dermed forbundne forøgelse af agerhønepopulationen har været succesfuld. PR-arbejde: Der blev informeret om projektet i flere aviser og også i dansk fjernsyn. Desuden blev der udviklet en vandreudstilling om projektet. Der afholdtes flere informationsarrangementer om projektets resultater samt en afsluttende konference i Knuthenlund. Hjemmeside: og Projektets fremskridt: Projektet blev afsluttet med succes. Den afsluttende evaluering viste tydeligt, hvordan projektet kan forankres, og hvilke foranstaltninger er nødvendige. Projektet har implementeret viden om robuste optællingsmetoder, hvis data kan anvendes videnskabeligt, og har videreudviklet disse metoder. Projektet kunne med succes formidle nødvendigheden af et agerhønevenligt landbrug til regionens landmænd. Baltic Flyway afsluttet i 2013 Foranstaltningsområde Fokustema 6: Miljø, energi & naturbeskyttelse Leadpartner Projektpartnere Naturstyrelsen Storstrøm Projektperiode Tilskud: ,31 Projektbeskrivelse: Projektets overordnede mål er: Vordingborg Udviklingsselskab, Fugleværnsfonden, Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer, Wasservogelreservat Wallnau (NABU), Umweltrat Fehmarn At sikre naturbeskyttelsen og naturens økologiske mangfoldighed langs fugleflugtslinjen herunder aktiv formidling af trækfuglenes biologi og fugletrækruten. Dette mål skal opnås gennem tre fokustemaer: 1. Grænseoverskridende samarbejde mellem fuglestationer og reservater langs fugleflugtslinjen 2. Naturbeskyttelsesinitiativer for at fremme biologiske særtræk, herunder især trækfuglenes livsbetingelser 3. Fremme af oplevelsesmuligheder med fokus på trækfuglene langs Baltic Flyway Kystområderne langs Østersøen på begge sider af Femern Bælt, både i Danmark og i Nordtyskland, hører til de vigtigste områder for det såkaldte Baltic Flyway. De opsøges hvert år af store flokke af træk- og ynglefugle. Trækfuglenes foretrukne naturområder er meget følsomme og værdifulde kystlandskaber, som 50

51 skal bevares og plejes som refugier for dyre- og plantelivet. Aktiviteter: Styregruppen mødtes flere gange, især for at forberede det afsluttende seminar. Der blev gennemført et todagesarrangement på øen Nyord og i naturreservatet Ulvshale. Programmet omfattede en præsentation og diskussion af alle projektets arbejdspakker transnationalt samarbejde, naturbeskyttelse og oplevelser/formidling. Dette blev konkretiseret ved hjælp af præsentationer, fremvisninger og diskussioner af følgende emner: Skole i det fri, Naturforvaltning på Nyord og Ulvshale på basis af forvaltningsplanerne samt lokal produktion. I Skolen i det fri deltog to skoleklasser, som blev undervist i det fri, og trækfuglespillet blev opført af FVF. De sidste forvaltningsplaner blev færdiggjort, og konceptet med henblik på markedsføring af den lokale produktion blev yderligere forbedret. PR-arbejde: Der blev gennemført flere arrangementer, Fugledage, udstillinger og ekspeditioner i forbindelse med emnet Skole i det fri. Hjemmesiden blev løbende videreudviklet: /dk Projektets fremskridt: Projektet blev afsluttet med succes, og resultaterne anvendes og videreføres i aktørernes daglige arbejde. Undine Foranstaltningsområde Leadpartner Fokustema 6: Miljø, energi & naturbeskyttelse BUND Landesverband Schleswig-Holstein / Umwelthaus Neustädter Bucht Projektpartnere Projektperiode Tilskud: ,30 Projektbeskrivelse: Tourismusagentur Lübecker Bucht, Christian-Albrechts-Universität Kiel (LfNR), Vordingborg Udviklingsselskab, Fonden GeoCenter Møns Klint, Avnø Naturcenter BUND i forbundslandet Slesvig Holstein ønsker, sammen med sine erfarne danske og tyske partnere indenfor miljøundervisning, naturbeskyttelse og turisme at gå på grund i Østersøen. Projekt UNDINEs mål er at udforske Østersøens fascinerende undervandsverden og at synliggøre den for turister, herunder sejlere og dykkere samt borgere. For at opnå dette formål vil der blive fremstillet attraktive og informative korte film omkring de forskelli- 51

52 ge undervands naturrum og naturbeskyttelsesområder, som vil blive markedsført i form af DVD er og CD-rom er samt på nettet. Disse medier vil blive anvendt i forbindelse med forskellige undervisningsaktiviteter, som fx undervandsnaturstier med tilhørende informationsmateriale. På den måde vil der blive fokuseret på undervandsnaturen som særlig kvalitet for Femern Bælt-regionen og som ny turismeattraktion. Samtidig vil offentlighedens bevidsthed om disse særlige naturområders sårbarhed øges. Aktiviteter: Der blev produceret flere kortfilm med forskellige hovedemner, fx Tangskov, Muslingebanker, Åbent vand. Filmene findes hver især i en længere version på minutter og en kort version på ca. 5-8 minutter. Der blev sammensat en lang film af de bedste scener på knap en time med tyske og danske undertekster. Desuden blev der udarbejdet en UNDINE-trailer, som blev vist ved forskellige arrangementer. Dykkerne, som medvirkede i projektet, optog yderligere billeder og film, som anvendes i det videre arbejde. Der blev udviklet en bingospilleplade, som drejer sig om dyrene i Østersøen. Der blev udviklet postkort, billeder, habitatsbeskrivelser og beskrivelser af de deltagende partnere, som kan fås som apps og på hjemmesiden. Der blev udviklet undervisningsstier under vandet, som skal etableres i Til dykkerne blev der udviklet informationstavler, der gør opmærksom på særligt dejlige dykkersteder og giver informationer om undervandsverdenen. Der var stor søgning til snorkelkurserne, og disse vil blive yderligere udvidet i Der deltog i alt ca. 380 personer i snorkelkurserne i PR-arbejde: Projektet gennemførte ca. 45 PR-tiltag, udgav flere pressemeddelelser og præsenterede sig ved talrige arrangementer med anslået ca deltagere. Hjemmesiden blev udbygget. Projektets fremskridt: Projektet skrider frem som planlagt. intelligentenergy Region Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Fokustema 6: Miljø, energi & naturbeskyttelse Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein CELF, EASJ, EUC Sjælland, Stadtwerke Eutin Projektperiode Tilskud: ,86 Projektbeskrivelse: Formålet med projektet intelligentenergyregion er at tilvejebringe en forbedring af energiudnyttelsen hos private og offentlige skoler, virksomheder og organisationer i Femern Bælt-regionen. I forbindelse hermed 52

53 benyttes en tværnational udveksling af information og viden, som skal udmøntes i konkrete samarbejdsprojekter mellem initiativpartnerne. På det overordnede plan stræbes der mod at positionere Femern Bæltregionen som en intelligentenergyregion. Projektet baseres på tværnational inddragelse af intelligentenergyregion initiativpartnere. Disse udsender medarbejdere, der efter gennemførelse af et certificeret intelligentenergy-coach -kursus bliver initiatorer og multiplikatorer med den opgave at tilskynde, planlægge og udføre konkrete projekter til forbedring af energiudnyttelsen i deres initiativpartnerorganisationer. Med gennemførelsen af de konkrete initiativpartner-projekter kvalificerer de sig til at deltage i konkurrencen om den årlige Fehmarnbelt-Energy-Award (FEA), som finansieres med sponsormidler. Aktiviteter: - Ved Wirtschaftsakademie var der i 2014 to personaleudskiftninger i projektledelsen. I januar 2014 overtog Volker Nadolni som projektleder ledelsen af projektet, idet Ola Flathus ikke længere stod til rådighed for projektet. Da Volker Nadolni desværre blev sygemeldt for en længere periode, overtog Daniela Rummert pr. juli 2014 projektledelsen. - Den grænseoverskridende rekruttering af 25 tilstræbte initiativpartnerskaber blev opfyldt med i alt 27 initiativpartnerskaber. - Curriculum om intelligentenergyregion-coach blev udviklet af partnerne i fællesskab og anvendt. Kvalificeringskoncepterne for de supplerende kvalifikationer inden for rammerne af skole- /erhvervsuddannelsen er i gang (og vil som forventet være færdige ved afslutning af projektet). - Uddelingen af tutorcertifikater skete den Den af SWE og WAK i fællesskab udviklede tutoruddannelse blev implementeret med succes. Der blev uddannet 13 energitutorer, som også blev certificeret. - Tillægsmodulet energioptimering blev i perioden planlagt og gennemført af EUC og CELF i Danmark. - intelligentenergyregion -coach uddannelse: De i gennemsnit fire kvalificeringer om året fandt sted som planlagt i 2014 (maj, juni, juli, oktober). - Organisering og gennemførelse af intelligentenergy-ctms (come together-møder) fandt sted i maj, oktober og november Gennemførelse af FEA-konkurrencen (Fehmarnbelt-Energy-Award) blev af organisatoriske grunde udskudt til afslutningen af projektet. PR-arbejde: - I første halvår af 2014 var den fælles udformning og udarbejdelse af et banner til standen med henblik på PR-arbejdet i fokus. - Uarbejdelse af koncept, koordinering og placering af standen til Fehmarnbelt Days den i København. - Udvikling og tilpasning af websidens visuelle udformning. 53

54 - Udvikling og implementering af energiatlasset på websiden. - Etablering af projektmapperne på hjemmesiden på dansk og tysk. - Udvikling af en reklamevideo til projektet, som anvendes på messer og lignende. - Optagelser og video cutting fx af reklamevideoen. - Billed- og videodokumentation af projektet, eksempelvis ved Fehmarnbelt Days (januar 2014), Energiolympiaden (november 2014), come together-møde (se ovenfor) osv. Projektets fremskridt: Projektet har gjort gode fremskridt, selv om der indtrådte nogle mindre forsinkelser på grund af personaleudskiftninger. Alt i alt er forløbet tilfredsstillende, og der forventes kun en tidsforsinkelse i forhold til gennemførelsen af kvalificeringstiltagene til Energy Coach Kvalitativ analyse Med 18 af de i alt 37 bevilgede projekter i programmet blev der i prioritet 1 antalsmæssigt opnået næsten præcis halvdelen. I et finansielt perspektiv bliver rammen for prioritet 1, som ifølge det Operationelle Program er planlagt til at udgøre euro, efter de nyeste tal overskredet med ca euro. Dette svarer til et merforbrug på ca. 2,2%. Der kan imidlertid regnes med et vist underforbrug hos nogle projekter, der løber frem til 2015, således at prioritet 1 sandsynligvis vil tilnærme sig den finansielle ramme meget godt. En analyse af projektaktiviteterne og indikatorerne (se bilag 4) for 2014 viser, at der stadig kun er nogle få områder, hvor de opstillede mål for programmet ikke er fuldstændig opfyldt, men resultaterne viser også mange andre områder, som svarer til forventningerne eller endda har overgået forventningerne. De ikke opfyldte mål relateres stadigvæk til det generelle antal støttede projekter og antallet af projekter i de enkelte fokustemaer. Det skal bemærkes, at de relativt få projekter har en stor økonomisk ramme og dermed samtidig gennemfører omfattende arrangementer, som i særdeleshed også støttes ved det store antal deltagende projektpartnere. Det kan eksempelvis nævnes, at antallet af gennemførte møder, seminarer og arrangementer, antallet af deltagere heri eller antallet af deltagende partnere fra forvaltninger, fra andre offentlige områder og fra videnskab alene i 2014 har været langt højere end det planlagte antal for hele støtteperioden. I år skal projektet BrandingFemernbelt Region fremhæves, som formåede at inddrage mange partnere fra politisk hold og forskningen. Særlig stolt er Interreg-administrationen over den enormt brede virkning, som sundhedsprojekterne KFFB, LUTS og SRRF samt miljøprojektet Undine med tre- eller firecifrede deltagertal opnåede. I alt blev der af de ni stadig aktive projekter i denne prioritet gennemført 74 arrangementer, hvoraf nogle på trods af et måske lavere deltagertal alligevel opnåde en betragtelig virkning udadtil på grund af deres PR-arbejde: det blev til 94 PR-aktiviteter. En succes i 2014 er også en yderligere stigning i antallet af koncepter, strategier og studier. Især projekterne, som var ved at være afsluttet, har produceret sådanne slutprodukter, som er offentligt tilgængelige og udgør en væsentlig faktor for arbejdet med nye projekter og strategier. Her skal særligt fremhæves de succesrige analyser i projekterne KoDiF, Masterplan og intelligentenergyregion. 54

55 Alt i alt skal det nævnes, at mange kvantitative indikatorer for prioritet 1, som var nævnt i det Operationelle Program, blev sat for lavt ved planlægningen. Dette skete ud fra den forsigtige forventning om ligesom i den forrige programperiode at støtte lignende og dermed relativt små projekter i den løbende programperiode. Implementering af Østersøstrategien Flertallet af de godkendte projekter i INTERREG IVA-programmet Fehmarnbeltregion yder nævneværdige bidrag til Østersøstrategien i og med, at programmets geografi og mål naturligt sætter fokus på at finde fælles løsninger til problemstillinger hen over Femern Bælt som en del af Østersøen. Som nævnt ovenfor skal programmets projekter forholde sig aktivt til Østersøstrategien, hvilket projekterne også har beskrevet i deres årsrapporter. De enkelte projekter kan hver især indplaceres under de tre mål og underliggende delmål i strategien Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Forsinkelserne af projekterne, som de første programår var præget af, er i 2014 ikke længere noget væsentligt problem. 3.2 Prioritetsakse 2 Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer Resultater og fremskridtsanalyse Også i prioritet 2 blev der i 2014 ikke godkendt nye projekter. Under denne prioritetsakse er der i alt 19 projekter: seks er allerede afsluttet i de foregående år, to er afsluttet i 2014, og 11 fortsætter ind i Blandt de 11 stadig aktive projekter er der også de fem netværksprojekter, som alle sammen først er påbegyndt i De blev godkendt på INTERREG-udvalgsmødet i december 2013 med forbehold for, at der var midler til rådighed, og har i alt en løbetid på maks. 15 måneder og et tilskud på maks euro. INTERREG-administrationen tager sig fortsat af de løbende projekter samt afviklingen af de afsluttede. Indikatorerne for alle projekter i denne prioritet fremgår af bilag 5. I prioritet 2 er engagementet for alle fire fokustemaer forblevet det samme. Uddannelses- og kvalificeringstiltag, især for unge borgere i regionen, er stadig i centrum og findes frem for alt i fokustema 7: Uddannelse, kvalificering & integration, men også i de tre andre fokustemaer. For de nye uddannelsesprojekter er det magtpåliggende at gå ud over deres egne institutioner og finde støtte i erhvervslivet, blandt politikerne og inden for forskning for at kunne opnå mere bæredygtige effekter. Konkret definerede people-to-people projekter spiller ikke nogen særlig stor rolle, men derimod er der mange aktiviteter, som inddrager borgernes engagement i form af frivilligt arbejde og tit gør det til grundlag for det grænseoverskridende samarbejde ved løsningen af konkrete problemstillinger. I overensstemmelse hermed realiseres people-to-people tanken via forskellige projekter. Andre multieffekter skaber især projekterne under fokustema 9 Generelle strukturforbedringer, som yder en indsats på meget forskelligartede temaområder, fx Turisme og Sundhed. Især de fem netværksprojekter dækker her også nye temaområder. INTERREG-administrationen glæder sig frem for alt over, at der hen 55

56 imod slutningen af programmet tages fat på emnerne museumsnetværk, familieidræt og bioenergi. Disse kortere projekter fokuserer på netværksdannelse, specielt med henblik på det fremtidige samarbejde i den større Interreg 5a region, således at overgangen til næste støtteperiode lettes Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen De 19 projekter i prioritet 2: Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer opdeles i det følgende efter de fire fokustemaer. Som det allerede er tilfældet for prioritet 1, bibeholdes den detaljerede oversigt over de enkelte projekter og deres udvikling. Projekter under fokustema 7: ArTeMa, REGIO-NET, VET Qualification System, Futura Maritima, Poseidon Hovedformålet med dette fokustema er at styrke det internationale aspekt i uddannelsen og desuden at videreudvikle uddannelsesniveauet for bestemte befolkningsgrupper. Antallet af projekter viser, at regionens uddannelsesinstitutioner er meget interesseret i grænseoverskridende samarbejde, især de tekniske skoler og produktionsskolerne. Projekterne Futura Maritima og Poseidon, som stadig er aktive i 2014, har forskellige marginaliserede grupper som målgrupper og yder et vigtigt bidrag til social inklusion og integration på arbejdsmarkedet. ArTeMa afsluttet i 2010 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Samarbejdspartner Fokustema 7: Uddannelse, kvalificering og integration CELF Center for Erhvervsuddannelser Lolland-Falster Handwerkskammer Lübeck Slagteriskolen i Roskilde Projektperiode Tilskud ,78 Projektbeskrivelse: I projektet ArTeMa arbejder virksomheder, lærerkræfter, lærlinge/elever og kunstnere sammen i grænseoverskridende workshops. I forskellige værksteder (fx metal og bageri) videreudvikles produkter, og der skabes fx nye produkter eller kunstgenstande. Formålet er at skabe et bredt samarbejde på tværs af faggrupper og håndværk, og at skabe en interkulturel forståelse, såvel som at forbedre de sproglige kompetencer på begge sider af bæltet. Aktiviteter: Projektet blev planmæssigt afsluttet pr Ud over det oprindelige indhold har det været muligt at gennemføre en vandreudstilling på Københavns Hovedbanegård. Udstillingen var en 8 m lang, 3,5 m 56

57 høj og 1 m bred bro, som symboliserede det regionale samarbejde på tværs af Femern Bælt. Udstillingen har været vist mange steder i både Danmark og Tyskland. Derudover blev der etableret forløb med kunstnere i undervisningen med henblik på at fremme undervisningens kreative side. Projektet havde ingen nævneværdige afvigelser. Takket være sin art og udformning kan det anses for at være et enestående projekt med stor succes, også set udefra. Pressedækningen i medierne og over for INTERREG-administrationen var udmærket. Særligt skal projektets nærhed til borgerne fremhæves. Ved dialogmøder og workshopper har der især været sociale aftenarrangementer, som formidlede deltagerne en følelse af fællesskab, og som påvirkede det øvrige arbejde i projektet særdeles positivt. Ud fra det voksede følelsen af en regional identitet frem. Selv om projektet ikke kunne opfylde alle kvantitative indikatorer i fuldt omfang, kan det konstateres, at der er blevet skabt kendskab til projektet og dets formål i hele Femern Bælt-regionen, og derved blev alle af projektets indholdsmål fuldt ud opfyldte. Undervisningen fik i vidt omfang tilført nye aspekter, som fremover kommer til at spille en rolle, især for skolepraktikelever. Alle opnåede et større kendskab til kulturen på den anden side af Femern Bælt, og der opstod talrige relationer blandt deltagerne. Målene er stadig relevante. Innovative elementer skal også fremover løbende inddrages i undervisningen, ligesom samarbejdet på tværs af bæltet skal fremmes, så det også fremover sikres, at Femern Bæltregionen er en attraktiv og dynamisk region. Bæredygtighed Netværkene, som blev skabt blandt kunstnerne og projektpartnerne, arbejder videre. En ændring af undervisningsvaner og en gennemgribende skærpelse af opmærksomheden hos elever/studerende/lærlinge med hensyn til muligheder på den anden side af bæltet, kan ikke opnås gennem et enkelt projekt, men forudsætter en længerevarende proces, så det er nødvendigt med både videreførelse af projektets formål og supplerende projekter med lignende fokuspunkter. Erfaringer og anbefalinger Ved projekter, som skal formidle deltagerne forståelse for kulturelle og sociale forskelle, skal deltagerne have indflydelse på indhold og processer. Tidsmæssigt skal der mindst afsættes en arbejdsuge til forløbet, og deltagerne skal opleve problemstillinger, hvis løsninger inddrager det til enhver tid eksisterende system, fordi de kulturelle forskelle netop derigennem bliver synlige. Man skal løbende være opmærksom på alle aspekter af offentlig interesse og eventuelt engagere professionel hjælp for at sikre, at det rigtige budskab altid når frem til de relevante aktører og medier. REGIO-NET afsluttet i 2012 Foranstaltningsområde Leadpartner Fokustema 7: Uddannelse, kvalificering og integration Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Eutin 57

58 Projektpartnere Projektperiode Tilskud: Projektbeskrivelse: CELF Center for Erhvervsuddannelser Lolland-Falster, Middelaldercentret, Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck, Fachverband Bau Ostholstein e.v., Regionales Bildungszentrum Plön, Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg ,59 (Tilskudsbeløb reduceret) Gennem dette projekt skal de allerede eksisterende gode kontakter benyttes for at planlægge og gennemføre så mange fælles dansk/tyske aktiviteter som muligt inden for erhvervsuddannelserne. På denne måde bliver erhvervsuddannelsen suppleret med en international komponent. Et vigtigt princip i denne forbindelse er, at danske og tyske lærlinge henholdsvis elever i fællesskab fremstiller noget, som dels fremstår som et indlæringsresultat i deres uddannelse, og dels udvider deres horisont for herigennem at styrke den europæiske bevidsthed. På den anden side skal der etableres så mange nye kontakter som muligt, her især mellem lærerkræfter, elever og lærlinge. Mangeårige værdifulde erfaringer inden for det dansk-tyske samarbejde, som nogle af de deltagende lærere og læremestre allerede har, skal bruges aktivt og videreføres i fremtiden. Aktiviteter: Projektet sluttede den Også i 2012 gennemførtes der fem indbyrdes udvekslinger med lærlinge samt et stort afslutningsarrangement med 150 deltagere. PR-arbejde: Virkningen udadtil i forbindelse med aktiviteterne i projektet REGIO-NET, der var rettet mod befolkningen, var meget høj. Den regionale presse havde flere indlæg om dansk-tyske udvekslinger og om følgende arrangementer: Præsentation af projektideen på færgen i marts 2009, workshop på færgen i november 2009, dansk-tysk uddannelseskongres i Media Docks i Lübeck i november 2010, udveksling af partnerskabsdokumenter i Eutin i februar 2011, stort afslutningsmøde i Eutin i april Projektets fremskridt: Projektet startede med forsinkelse, da sommerferien i Danmark og Tyskland lå i forlængelse af hinanden, men kunne frem til afslutningen i 2012 indhente alle planlagte aktiviteter. Projektmålene blev opnået uden undtagelse. Der kunne inddrages nye aktører, som blev optaget i det etablerede netværk af uddannelsesinstitutioner. REGIO-NET er et projekt med meget stor virkning i offentligheden, idet mere end unge deltog direkte. Den regionale identitet samt Europa-tanken blev således fremmet i særlig grad. Alle deltagende partnere ønsker at opretholde kontakterne i netværket og om muligt også fremover organisere indbyrdes udvekslinger. Uden offentlige støttemidler vil det dog kun være muligt i begrænset omfang. VET Qualifikation System afsluttet i 2013 Foranstaltningsområde Leadpartner Fokustema 7: Uddannelse, kvalificering og integration CELF 58

59 Projektpartnere Projektperiode Handwerkskammer Lübeck, Jobcenter Lolland, Jobcenter Guldborgsund, Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, Agentur für Arbeit Lübeck, (Kooperationspartner: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, EUC Nordvestsjælland) forlænget inklusive tillægsansøgning frem til Tilskud: ,71 Projektbeskrivelse: Projektets overordnede mål er etableringen af et udviklingsfællesskab. Det skal ske mellem danske og tyske erhvervsuddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets aktører. Formålet er at gennemføre en registrering, udvikling og realisering af anerkendte metoder og systemer til en grænseoverskridende akkreditering af erhvervskvalifikationer i Femernbælt-regionen. Dertil skal der udvikles nye grænseoverskridende internationale uddannelser eller uddannelsestilbud gennem netværket af danske og tyske uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedsaktører. Tyske og danske lærlinge skal have mulighed for at gennemføre dele af deres uddannelse i det andet land. Aktiviteter: Fase 1: Statusopgørelse og analyse af de eksisterende erfaringer på europæisk niveau med hensyn til akkreditering og anerkendelse af erhvervskvalifikationer/kompetencer. I denne fase blev fundamentet for projektet lagt, og grundlaget for det fælles samarbejde blev skabt. Der blev dannet en styregruppe, og potentielle partnere blev inviteret til nogle udviklingssamtaler, hvor resultaterne blev præsenteret, og deltagerne kunne komme med tilføjelser Fase 2: Erfaringsudveksling mellem lærere og uddannelsesvejledere ved erhvervsuddannelsesinstitutionerne i Femern Bælt-regionen med udgangspunkt i konkrete og relevante uddannelser. Fase 3: Etablering af et dansk-tysk udviklingsfællesskab i form af en ekspertgruppe og en task force med repræsentanter for uddannelses- og arbejdsmarkedsaktører. Faserne 2 og 3 forløb som planlagt. Fase 4: Systematisk afprøvning og validering af de fælles metoder til anerkendelse af erhvervede kvalifikationer ved forskellige erhvervsuddannelser. Denne fase var mere eller mindre uden betydning, da en generel akkreditering af erhvervsuddannelserne ikke var mulig. Aktiviteterne havde i stedet fokus på at gennemføre en sammenligning af uddannelsesforordningerne. Fase 5: Udvikling af en række fælles dansk-tyske tosprogede eller flersprogede erhvervsuddannelsestilbud med mulighed for studie- eller praktikophold i nabolandet. Der blev arbejdet på forskellige modeller, hvor eleverne i kortere eller længere tid var i praktik på tværs af 59

60 Femern Bælt. I de erhverv, hvor sprog er et vigtigt værktøj i det praktiske arbejde (fx i detailhandelen), skal sprogkompetencen inden udvekslingen være på et passende niveau. Projektet blev udvidet til at omfatte 5 uddannelser. På baggrund af projektet har deltagerne aftalt inden for hotel- og restaurantbranchen samt elektrikerbranchen, at kokke og elektrikere bliver udvekslet efter projektets ophør. Projektpartnerne har indgået en samarbejdsaftale om samarbejde til forøgelse af antallet af folk i grænseoverskridende praktik- og arbejdsforhold. Fase 6: Intensivering af den grænseoverskridende arbejdsformidling med praktikophold i nabolandet og interkulturel undervisning. Efter gennemgang af opbygningen af de to landes jobcentre som begge er landsdækkende, var konklusionen at det ikke ville være muligt at få ændret jobbørserne, så der blev lavet en fælles jobbørs. Derimod var det muligt at udvikle samarbejdet gennem opbygning af netværk og aftale samarbejdsrutiner mellem parterne. Sammenfatning: Et par af de opstillede mål har måttet revideres undervejs i projektet, men overordnet har projektet opnået de opstillede mål, og der er opbygget et godt og nyttigt netværk mellem parterne. Projektets resultater vil blive videreført af parterne i forbindelse med samarbejdsaftaler og konkrete tiltag. PR-arbejde: Der har været bragt minimum 10 artikler i tidsskrifter og regionale aviser. Der har været bragt information om projektet i regional radio, og der er udarbejdet video, som er lagt på YouTube. Link til filmen er: Projektets resultater er blevet fremhævet på adskillige konferencer, således var det en del af flere indlægsholderes oplæg på konferencen arrangeret af de danske ministerier by, bolig og landdistrikt og transportministeriet d. 16. maj og gengivet i flere medier efterfølgende. Afslutningsvis er der udarbejdet en bog som beskriver projektets resultater og som er fordelt ud til relevante interessenter heriblandt de to undervisningsministerier. Projektets fremskridt: Det har ved gennemførelse af projektet vist sig at et par af de opstillede mål ikke var mulige at realisere i deres oprindelige udformning (generel akkreditering af erhvervsuddannelser var ikke muligt og det var ikke muligt at etablere en fælles jobbørs). Målene er blevet revideret i forhold til hvad der reelt kunne gennemføres og der er sket en sammenligning af uddannelser og der er etableret et samarbejde mellem jobcentrene på tværs af Femern Bælt. De reviderede og øvrige oprindelige mål er opnået. Antal nye koncepter, strategier og studier. Der var ved projektansøgningen lagt op til, at der skulle være fire koncepter for generel anerkendelse af uddannelserne (en pr. uddannelse). Da der ikke kunne udvikles koncept for generel akkreditering af uddannelserne faldt fire koncepter fra. Til gengæld er der udviklet koncepter for udveksling af lærlinge og udarbejdet en model for samarbejde mellem jobcentrene. Samlet set var der flere partnere som deltog end først forventet. Flere virksomheder end først antaget har taget del i projektet. Der har været langt flere fælles møder mellem deltagerne og dette på trods af en me- 60

61 get stor del af kommunikationen foregik pr. mail. Der er mellem flere af parterne aftalt at videreføre samarbejdet efter projektets afslutning. Specifikt er der overordnet lavet aftale mellem partnerne om at samarbejde med henblik på at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked med fokus på at minimere flaskehalse og støtte de unge i at få mulighed for at få arbejde på tværs af Femern Bælt. Futura Maritima - Innovative grænseoverskridende uddannelsesveje, kompetenceudvikling og maritime muligheder i et regionalt perspektiv Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Fokustema 7: Uddannelse, kvalificering og integration Korsør ProduktionsHøjskole Projektperiode Tilskud ,01 Projektbeskrivelse: CJD Eutin, Jugendaufbauwerk Koppelsberg, Kalungborgegnens Produktionsskole Futura Maritima vil skabe maritime kvalificeringstilbud til unge uden uddannelse eller plads på arbejdsmarkedet. De unge skal kobles på regionale vækstdrivere og kunne bidrage til regionens vækststrategi og dermed finde deres egen plads i fremtidens regionale maritime arbejdsmarked heraf øget inklusion, integration og øget beskæftigelse. Ønskede kompetencer og faglige færdigheder defineres i samarbejde med parter fra de maritime erhverv og uddannelser, så kvalificeringen passer til erhvervslivets behov. Aktiviteter: - I april 2014 gennemførtes der et todages sejlarrangement (Rigging-Days), hvor veteranskibet Zuversicht blev rigget til. 14 unge deltog i arrangementet. Desuden afholdtes der i juni et todages kvalificeringskursus Østersøens økologi, som i alt 10 unge deltog i. - I august 2014 blev der gennemført et ottedages kursus Internationale historiske kapsejladser med 11 unge, som sluttede med deltagelse i en kapsejlads. - Bådebyggerworkshoppene blev igen gennemført, og alt i alt kunne der afslutningsvis søsættes tre joller. - Der blev aflagt besøg på flere bådebyggerværksteder og værfter. - Prototypen til et tørsejladsspil for børn blev udviklet og afprøvet og skal videreudvikles frem til afslutning af projektet. - Der afholdtes en vikingerskibsbyggerworkshop, og i den forbindelse blev der udarbejdet ideer til, hvordan skibet kan anvendes yderligere, og hvor dets fremtidige liggeplads skal være. Der blev udarbejdet og gennemført en vikingerolympiade for børn. 61

62 - Deltagerne i projektet fik tilbud om engelskundervisning, da engelsk i vid udstrækning er kommunikationssprog i de grænseoverskridende fælles workshops. Efter workshoppene blev der udarbejdet kompetencecertifikater til deltagerne på de erhvervede færdigheder, som også kan ses på hjemmesiden. Disse kompetencecertifikater viser, hvorvidt den enkelte deltager har samlet erfaringer på de enkelte områder og har kunnet implementere disse efter workshoppene. PR-arbejde: - Projektpartnernes og projektets Facebook-sider. - Opdatering af projektets hjemmeside - Projektets deltagelse i 10 større arrangementer (fx Tissø Vikingemarked, Fehmarnbelt Days København, Maritime Kulturdage i Korsør, Weihnachtsmarkt (Julemarked) Malente) - Pressemeddelelser om de førnævnte større arrangementer Projektets fremskridt: Projektet startede planmæssigt og gennemfører de planlagte aktiviteter med succes. POSEIDON - Innovative og grænseoverskridende strategier og metoder til integration i samfundet af unge med generelle indlæringsvanskeligheder i samfundet i Femern Bælt-regionen Foranstaltningsområde Leadpartner Fokustema 7: Uddannelse, kvalificering og integration Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland Jugendaufbauwerk (JAW) Plön Koppelsberg Projektpartner Projektperiode Tilskud ,76 Projektbeskrivelse: Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) Køge Bugt (forlænget med 1 måneder) "POSEIDON"s formål er at udvikle og omstille innovative strategier og metoder til at overvinde problemer for unge med generelle indlæringsvanskeligheder i Femern Bælt-regionen. Målet er at integrere de unge på arbejdsmarkedet og i samfundet for at forbedre deres livskvalitet og på lang sigt bidrage til at gøre dem selvforsørgende og undgå fattigdom. De planlagte kvalificeringsuger yder også et væsentligt bidrag til nedbrydning af fordomme og den fremmedfjendskhed, der kan være resultatet af dette. Derudover udfordres målgruppens interkulturelle kompetencer, og projektet kan være med til at overvinde sprogbarrierer. Det skal efterprøves, om forenklede sprogkurser såvel som anvendelse af sprog-apps er egnede redskaber hertil. Gennem målrettet PR-arbejde 62

63 skal der foregå en bevidstgørelse af offentligheden for at opnå integration på arbejdsmarkedet for denne specielle målgruppe. Aktiviteter: I marts afholdtes POSEIDON konferencen Breaking down barriers i Køge (Danmark). Her blev ca. 100 repræsentanter for det politiske område, erhvervslivet, forskning og administration informeret om projektets resultater og interesser og behov hos målgruppen, som er socialt udsatte unge med indlæringsvanskeligheder. Parallelt med konferencen afholdtes der en kvalificeringsuge med en elevudveksling af tyske unge i Danmark. Disse elever medvirkede ligeledes i konferencen. I april gennemførtes en deltagerudveksling af danske unge samt deres vejledere i JAW Koppelsberg (Tyskland). Som led i disse kvalificeringsuger lærte de unge forskellige arbejdsområder, dvs. køkken, IT, medier og Goldbergmaskinen, at kende. I regi af et styregruppemøde blev der i april arbejdet videre med udvikling af kompetenceanalyserne. Desuden blev det besluttet at udvikle en egen sprog-app, da kravene på grund af målgruppen er meget specielle og afviger fra gængse produkter på markedet. Der kunne præsenteres en prototype på afslutningskonferencen i december. Teamdagene i september havde fokus på at afprøve og videreudvikle kompetencetavlerne for erhvervsmæssige og sociale færdigheder. I oktober blev der gennemført yderligere en kvalificeringsuge for danske elever fra Fremtidslinjen i Plön. Indholdet var interkulturel udveksling og fælles arbejde inden for projektområderne: medier, køkken/gastronomi og træværksted. Den sidste elevudveksling var med elever fra JAW Plön-Koppelsberg og gik til Køge. Eleverne beviste, at de ikke kun er i stand til at overvinde kulturelle og sproglige barrierer, men også at anvende de udviklede kompetenceværktøjer og tilhørende metoder til at overvinde deres sociale handicaps og indlæringsvanskeligheder. Afslutningskonferencen afholdtes den 1. december i Plön på Koppelsberg. Ca. 80 deltagere kunne overbevise sig om nødvendigheden og betydningen af mobilitet for målgruppen. PR-arbejde - Løbende opdatering af projektets hjemmeside - Projektfoldere blev opdateret og uddelt ved arrangementer. Endvidere blev der produceret projektstickere og postere. Produktion af reklameartikler, som var påtrykt projektets logo: præsentationsmapper, kuglepenne, navneskilte, USB-stik, T-shirts, paraplyer - Projektets nyhedsbrev informerer om projektets aktiviteter og forløb på hjemmesiden - Projektpræsentationer ved kommunale og regionale arrangementer - Projektvideo på hjemmeside og YouTube 63

64 - Der blev udarbejdet en billeddatabase - Konference i Køge og i Plön - Pressemeddelelse på hjemmesiden Projektets fremskridt: Projektet har opnået alle mål i rapporteringsåret og skrider frem som planlagt. Projekter under fokustema 8: Come on, girls get technical, ProNet Inden for dette indsatsområde skal der i henhold til det Operationelle Program nedbrydes barrierer med hensyn til det grænseoverskridende arbejdsmarked. Der er eksempelvis markante forskelle i kønsrollerne i nogle erhvervsgrupper og i uddannelsesstrukturen for marginaliserede befolkningsgrupper. De to sider lærte ved de gennemførte foranstaltninger af hinanden og opbyggede ud fra dette velegnede strukturer som fx en enestående international association af produktionsskoler. De to projekter under dette tema var afsluttet i Come on, girls get technical afsluttet i 2011 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Samarbejdspartner Fokustema 8: Arbejdsmarked, socialområde & lige muligheder Forum für berufliche Bildung und Qualifizierung GmbH CELF Center for Erhvervsuddannelser Lolland-Falster Kreishandwerkerschaft Lübeck Agentur für Arbeit Projektperiode Tilskud ,32 Projektbeskrivelse: Når unge kvinder vælger et erhverv, er det stadigvæk de klassiske kvindeerhverv, der oftest bliver valgt. Projektet sigter på at præsentere spændvidden af erhvervsmulighederne for kvindelige lærlinge i den grænseoverskridende Fehmarnbeltregion og at skabe større interesse for håndværksmæssige og tekniske erhverv. Aktiviteter: I 2011 blev der gennemført 7 værksteds- og projektdage på skolerne. Derudover gennemførtes forskellige informationsarrangementer, som 454 kvindelige elever deltog i. 130 kvindelige deltagere blev i projektet støttet gennem målrettet coaching samt vejledning. På de fælles værkstedsdage, som fandt sted i Danmark og Tyskland, fremstillede deltagerne tekniske ob- 64

65 jekter. De respektive gæster viste stor interesse for partnerlandets skolesystem og fandt i fællesskab forskellene inden for uddannelsessystemet. På begge sider blev der formidlet praktikophold, uddannelses- og studiepladser. Der eksisterer et godt netværk med virksomhederne i regionen, som åbner sig mere og mere for emnet og nedbryder deres forbehold over for piger i mandsdominerede erhverv. Disse kan igen virke som multiplikatorer. PR-arbejde: Projektet blev gentagne gange gennem artikler i pressen og beskrivelser i forskellige brochurer præsenteret for offentligheden. Internetsiden omfatter alle væsentlige projektinformationer. Hjemmeside: Projektets fremskridt: Projektet er nu afsluttet, og resonansen med hensyn til de gennemførte aktiviteter er hos alle deltagere og netværkspartnere positiv. Emnet er fortsat relevant, og der skal til stadighed arbejdes videre med det. Projektet har skabt gode forudsætninger for det. Især netværket, der blev etableret under projektet, har et ønske om at fortsætte og blive udvidet. Pro-Net afsluttet i 2013 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Projektperiode Tilskud ,18 Projektbeskrivelse: Fokustema 8: Arbejdsmarked, socialområde & lige muligheder Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck (BQL) GmbH CJD Eutin, inab-unternehmen für Bildung Das LernWerk Lübeck, MultiCenter Syd, Korsør Produktionsskole, Kalundborgegnens Produktionsskole, Produktionsskoleforeningen Korsør, Projekt Maritime Wirtschaft, ARGE Plön (forlænget med 3 måneder) Målet med projektet er opbygningen af et dansk-tysk produktionsskole- og uddannelsesnetværk i samarbejde med den offentlige forvaltning, virksomheder i det private erhvervsliv, skoler og erhvervsorganisationer. Derved skal der ydes et bidrag til videreudvikling af det eksisterende erhvervsuddannelsestilbud for unge mennesker med dårlige integrationschancer på arbejdsmarkedet ved at forbedre de åriges kompetencer ved hjælp af kvalificeringsforanstaltninger i form af sprogundervisning og praktikophold i udlandet. Inden for rammerne af netværksarbejdet planlægger aktørerne bl.a. en grænseoverskridende udveksling af knowhow, videreudvikling af eksisterende uddannelseskoncepter, gennemførelse af transnationale kvalificeringskurser, fremme og forankring af en dansk-tysk skoleform (produktionsskole) samt opbygning af et dansk-tysk maritimt erhvervstræningsområde. Derved vil projektet vedvarende sikre at forbedre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i det samlede støtteområde, idet der tages særligt hensyn til 65

66 regionens styrker som maritimt erhvervs- og fritidsområde. Aktiviteter: Dansk-tysk erfaringsudveksling og videreudvikling af konceptet for produktionsskoleideen samt koncepterne for andre uddannelsesinstitutioner og uddannelsestilbud - I henhold til milepælene blev alle opstillede mål opnået. Møderne i arbejdsgrupperne anvendtes hovedsageligt til at forberede konferencerne. Alle partnerne gennemførte de planlagte medarbejderudvekslinger. Forankring af produktionsskolerne i erhvervsuddannelsessystemet - Takket være projektet viser også regionale politiske aktører igen og igen deres interesse i produktionsskoler. Således har flere medlemmer af Landdagen samt medlemmer af Forbundsdagen fået oplysninger om projektet og produktionsskolernes situation i regionen. Udvikling af dansk-tyske indlæringselementer på det maritime erhvervsområde - På grundlag af det hidtidige arbejde, de nye styrkede strukturer samt den nye samarbejdsplatform kunne der påbegyndes yderligere et interregionalt projekt for målgruppen i april 2013: FUTURA MARITIMA, som to danske og to tyske partnere fra projektet ProNet deltager i. Uddannelses-, inspirations- og kulturudveksling gennemførelse af grænseoverskridende praktikuger samt kulturelle aktiviteter med deltagerne fra uddannelsesinstitutionerne. - Alt i alt blev der i løbet af de 3 år gennemført flere arrangementer end planlagt. Det er blevet klart for de projektansvarlige, at kulturelle aktiviteter har en stor indflydelse på den gensidige forståelse og mødet mellem deltagere og medarbejdere. Aktiviteterne i arbejdspakke 4 bidrog til, at det etablerede dansk-tyske produktions- og uddannelsesnetværk også vil bestå fremover og udgør et bæredygtigt grundlag for partnernes samarbejde med hensyn til støtte til marginaliserede unge i Femern Bælt-regionen. PR-arbejde: - Produktionshøjskolen Korsør er i denne arbejdspakke ansvarlig for det samlede projekt, partner er BQL. - I IT-værkstedet IT Tryk & Teknik har produktionsskolen fra projektets start udviklet IT-designet og webpræsentationen for ProNet og varetager den kontinuerlige opdatering af hjemmesiden - Der blev regelmæssigt udarbejdet PR-materiale for events som Belt and Bike - Hidtil er internetsiden hovedsageligt blevet anvendt som intern arbejdsplatform. Henimod slutningen af projektet blev den omdannet til en historisk side og har siden da været anvendt til dokumentation og præsentation af projektets aktiviteter og resultater. - Siden vil også efter projektets afslutning stå til rådighed for interesserede som informationskilde. Der blev opretholdt en kontinuerlig kontakt til radiostationen Offener Kanal Lübeck, i november 66

67 havde Offener Kanal live et indlæg om ProNet afslutningsarrangementet i Lübeck. - Pressen blev regelmæssigt informeret om aktiviteter og arrangementer. - Alle arbejdsgrupper under ProNet projektet deltog aktivt i PR-arbejdet. Projektets fremskridt: Projektet ProNet har opnået alle forudsatte mål og implementeret alle arbejdspakker i henhold til kontrakterne Styregruppen har implementeret en effektiv overvågningsstrategi med regelmæssige møder og dokumenteret alle beslutninger i referatform. Der blev gennemført uddannelses-, inspirations- og kulturudvekslinger, grænseoverskridende praktikuger og kulturelle aktiviteter med deltagerne fra uddannelsesinstitutionerne. Der fandt flere arrangementer sted end oprindeligt planlagt, og der deltog langt flere elever end oprindeligt forventet. ProNet har skabt et fundament, opbygget en bæredygtig ramme på begge sider af Bæltet og sikret en bæredygtig struktur i institutionerne, således at skolerne fremover er i stand til at tilføre arbejdet med de unge mennesker et regionalt og maritimt perspektiv. Den eksisterende samarbejdsplatform muliggør yderligere interregionale aktiviteter og opfølgningsprojekter, hvor der fokuseres på de unge mennesker, udvikling af deres kompetencer og deres adgang til det regionale arbejdsmarked med en fælles Femern Bælt-identitet. Arrangementer der skal særligt fremhæves - Stiftelse af en international produktionsskoleforening (IPSO) - ProNet ydede bistand ved udviklingen af en ny lov for produktionsskoler i det tyske system. Forbundspolitikerne tager os alvorligt. - Kompetencetavlen blev importeret og implementeret i Tyskland. Ideen om det grænseoverskridende alternative universitet for medarbejdere som en metode til videreuddannelse samt til refleksion af det daglige arbejde i en udvidet kreds af fagkolleger blev implementeret. Projekter under fokustema 9: Regionalmanagement, Beltsamariter, TIM, BEST samt fem netværksprojekter: MusBelt, BioBusINet, Vital Sign, ProFuture og Familieidræt En bedre integration med styrkelse af samarbejdsstrukturerne og opbygning af nye samarbejdsområder er overskrifterne i dette fokustema. Det allerede i 2011 afsluttede projekt Regionalmanagement har bidraget til en bæredygtig internationalisering af det grænseoverskridende samarbejde gennem etablering af Femern Bælt Komiteen samt det stadig eksisterende Femern Bælt kontor. Projekterne Beltsamariter, TIM og BEST har ligeledes fundet velegnede og relevante temaer og snitflader, som dels bidrager til at nedbryde barrierer i den grænseoverskridende region og dels arbejder henimod fælles strukturer, som skal styrke den gensidige integration på vidt forskellige områder. Også de fem endnu nye og alt i alt korte netværksprojekter yder et 67

68 stort bidrag i den forbindelse. INTERREG-administrationen håber med disse projekter på et kraftigt skub med hensyn til overgangen til næste programperiode i den større programgeografi. Derimod er det ikke lykkedes at rekruttere specielle projekter mellem danske og tyske forvaltninger eller foranstaltninger til en langsigtet strategi for Femern Bælt-regionen eller til bedre overfartsbetingelser for at gøre det lettere at pendle for borgerne på begge sider af den nationale søgrænse. De her nævnte projekter kan imidlertid være et godt grundlag for sådanne indsatsområder, der skal videreudvikles i den nye programperiode. Regionalmanagement Fehmarnbeltregion afsluttet i 2011 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Fokustema 9: Generel strukturforbedring Kreis Ostholstein Fonden Femern Bælt Forum Projektperiode (forlænget til ) Tilskud Projektbeskrivelse: ,62 (tilskudsbeløb reduceret) Projektets mål er at etablere et Regionskontor på dansk og tysk side, som tjener som rådgivnings- og informationsorgan for virksomheder, pendlere og borgere samt andre interessenter, og som derudover igangsætter og bearbejder forskellige emner, som har vist sig at være barrierer på vejen til en grænseoverskridende Femern Bælt-region, eller som har et specielt potentiale for samarbejdet. Også en grænseoverskridende Femern Bælt Komité efter Øresundskomiteens forbillede bliver udviklet. Aktiviteter: Hovedformålet var etablering af et regionskontor ved navn Femern Bælt Kontoret, der fungerer som sekretariat for Femern Bælt Komiteen og som informations- og rådgivningskontor for grænsependlere, virksomheder, borgere og andre interesserede. Dette blev gennemført med succes og vil fortsætte også efter projektets afslutning. Som forberedelse til opbygningen af kontoret blev der gennemført undersøgelser på arbejdsmarkedet og i forbindelse med faglige ekskursioner forskellige arbejdssamtaler med grænsependlerrådgivningen i Padborg. Ud over rådgivningssamtaler blev der afholdt flere informationsarrangementer om emner som skatteforhold, arbejde i Danmark. Alle indsamlede erfaringer og viden blev sammenfattet i et rådgivningskatalog og løbende opdateret. I løbet af projektet blev der etableret et vigtigt og velfungerende netværk med eksperter. Femern Bælt Kontoret har gode kontakter til Infocenter Grænse i Padborg, arbejdsformidlingerne i Danmark og Tyskland og til det danske skattevæsen. Sammen med Scandlines kunne der aftales specielle konditioner for pendlere. I begyndelsen af projektet grundlagdes ud fra de to nationale Femern Bælt fora Femern Bælt Komiteen, 68

69 som bistås af et forretningsudvalg. Formandskabet ligger skiftevis for et år ad gangen hos den danske og den tyske formand. Komiteen beskæftiger sig med emner som arbejdsmarked, erhvervsliv, turisme, uddannelse og miljø/natur. Mange emner har direkte forbindelse til etableringen af den faste forbindelse. Komiteen har som led i ekskursioner også beskæftiget sig med andre forbindelser i Europa og deres regionale økonomiske effekter. Som velkomstportal for Femern Bælt-regionen blev der etableret en ny hjemmeside resp. dk, som henvender sig til flere målgrupper (borgere, regionale aktører og tyskere, der er interesserede i det danske arbejdsmarked,) med forskellige emner. Derfor findes der også en fagportal og et mediatek. Kontorets medarbejdere har regelmæssigt deltaget i sprogkurser. PR-arbejde: Der blev etableret og iværksat følgende tiltag med henblik på gennemførelse af PR-arbejdet: - Hjemmeside - Indlæg i pressen, især FehmarnBELT DIREKT - Pressearbejde - Pressemeddelelser - Nyhedsbrev Femern Bælt Nyt - Informationsarrangementer samt indledende arbejde til etablering af en hjemmeside - Foldere - Annoncer i pressen - Poster til indgangsområderne på færgerne - Annoncer i pressen - Plakater til færgernes landgangsområder Projektets fremskridt: Projektet har opnået næsten alle sine mål. Projektet har været en succes, hvilket bl.a. er et resultat af det gode netværksarbejde, det omfattende pressearbejde, det gode grænseoverskridende samarbejde og især også det politiske lobbyarbejde af den nystiftede Femern Bælt Komité samt grænsependlerrådgivning. Derved ydes der en aktiv indsats til nedbrydningen af barrieren i form af den dansk-tyske grænse, som øger Femern Bælt-regionens attraktivitet som fælles arbejdsmarked. De projektansvarlige arbejder vedvarende videre med aktiviteterne, da videreførelsen af arbejdet er af stor vigtighed og aktualitet. 69

70 Beltsamariter Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartner Fokustema 9: Generel strukturforbedring Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Schleswig-Holstein Dansk Folkehjælp Projektperiode Tilskud ,01 Projektbeskrivelse: Projektet Beltsamariter skal fremme udbygningen og samtidig uddybe samarbejdet mellem de implicerede forbund og de mennesker, som er aktive i Femern Bælt-regionen. Partnerne i Danmark Dansk Folkehjælp (DF) og i Tyskland Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) har dermed lagt fundamentet for et langsigtet og intensivt, grænseoverskridende samarbejde. Grundlaget herfor er fælles rekruttering, uddannelse og benyttelse af frivillige inden for indsatsområderne Samarittervagter og Besøgstjeneste for ældre efter fælles udarbejdede normer samt det dertil binationale offentlighedsarbejde. Ved hjælp af en støttekreds skal de opbyggede strukturer bibeholdes, også efter støtteperioden er ophørt, og gøre sig gældende i Femern Bælt-regionen. Aktiviteter: Anden kursusrunde i faguddannelsen sprog/kultur/samarittertjeneste blev afsluttet i maj. På det dansk-tyske sprogkursus har alle deltagere opnået sprogniveau A2. Den udarbejdede fagordbog er i den redaktionelle fase, dvs. at alle begreber er samlet og efter koordinering med projektet INTERREG 112 fra naboregionen suppleres med de der udviklede piktogrammer og medicinske begreber. Færdiggørelsen er planlagt til foråret Der blev gennemført to kulturmøder for deltagerne i de to afsluttede faguddannelser, som fandt sted på Fehmarn i august 2014 og i Nykøbing i oktober På disse møder blev det også diskuteret, hvordan samarbejdet skal videreføres efter afslutningen af projektet. I november blev der på færgen arrangeret en dansk-tysk senioreftermiddag, hvor projektet serverede kaffe og kage og arrangerede et bingospil. Samaritterne deltog i flere arrangementer i nabolandet: Inselkarneval Fehmarn, Jazzfestival Femø, Fisherman Triathlon Heiligenhafen, Triple Ultra Triathlon Lensahn. Der blev knyttet de første kontakter til virksomheder med henblik på at etablere den planlagte støttekreds til at understøtte aktiviteterne efter projektperioden. PR-arbejde: - Der blev udviklet en hjemmeside ( hvor projektet præsenteres, og hvor der 70

71 er mulighed for at tilmelde sig direkte til at deltage i kurser. I 2014 modtog projektet i alt 43 henvendelser om konkrete informationer om projektet via hjemmesiden. - Informationspakker blev sammensat og fremsendt til interesserede. - Der blev etableret en Facebook-gruppe (projekt Beltsamariter EU). - Der blev udøvet et aktivt pressearbejde, og projektet blev præsenteret ved et stort antal arrangementer. Projektets fremskridt: Projektet er startet planmæssigt og gennemfører alle aktiviteter i henhold til tidsplanen. Projektet har imidlertid på grund af yderligere aktiviteter ansøgt om og fået godkendt en forlængelse frem til TIM - Tourism Innovation Management Fehmarnbelt Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Samarbejdspartnere Fokustema 9: Generel strukturforbedring Ostsee-Holstein-Tourismus e.v. Projektperiode Tilskud ,96 Projektbeskrivelse: Østdansk Turisme, Vordingborg Udviklingsselskab A/S, Business Lolland-Falster, Hohwachter Bucht Touristik GmbH, Tourismus Agentur Lübecker Bucht, Stadt Fehmarn/ Umweltrat, VisitVestsjælland, Visit Odsherred, Roskilde Universitet/ Institut ENSPAC HORESTA Sjælland, DEHOGA Plön, DEHOGA Ostholstein, DEHOGA Kreisverband Lübeck, Femern A/S, Tourismus-Service Fehmarn I projektet Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM Fehmarnbelt) skal der etableres en grænseoverskridende regionalmanagementstruktur. Målet med projektet er gennem opbygningen af et partnernetværk at inspirere turismeaktører til udvikling af forretningsideer og samarbejder for at styrke Femern Bælt-regionen i konkurrencen med andre destinationer. Ved at finde frem til behovene hos turismeerhvervet og turisterne i regionen og ved hjælp af fælles aktiviteter omkring fire fokustemaer udbygges deres viden om hinanden, og dermed fremmes samarbejdet i turismen i Femern Bælt-regionen. PR-arbejde og kommunikation er en del af projektarbejdet, der skal sikre informationsstrømmen internt og udadtil. Derudover udgør projektet et bindeled til metropolregionerne Hamburg og København, således at Femern Bælt-regionens image som rekreativ baghave mellem metropolerne bliver forankret. Aktiviteter: - Der afholdtes talrige projektmøder, hvor man diskuterede udviklingen af en regionalmanagement og også det fremtidige samarbejde efter afslutningen af projektet. 71

72 - Interviews i forbindelse med udarbejdelse af analysen blev afsluttet, og RUC præsenterede de første resultater for de andre projektpartnere. - Kildemarked-analysen blev færdiggjort. Ved hjælp af rejse-analysen SINUS blev der udviklet seks Personas, som skal gengive typiske rejsende i regionen. - Der blev gennemført tre workshops om partnernes interkulturelle kompetence. - Der var flere studieture i regionen til de enkelte partnere for at udarbejde muligheder for at videreudvikle tilbuddene. - Til emnet kulinariske oplevelser blev der udviklet et kulinarisk kort over regionen samt en flyer om verdensfiskespisedag og gennemført seminarer. - Til emnet Aktiviteter omkring vandet blev der udarbejdet en fiskebrochure og gennemført flere aktiviteter hos partnerne, fx makrel-festival, workshop vandturisme eller camping-havnekombinationsarrangementer. PR-arbejde: - Der var tre annoncekampagner i landsdækkende tidsskrifter. I efteråret blev der gennemført en tredages rejse for pressen med regionale pressefolk for at gøre opmærksom på de turistmæssige tilbud. - Der er en fælles arbejdsgruppe, som koordinerer kommunikationen inden for turisme i Femern Bælt-regionen. Der arbejdes på at udvikle et fælles kommunikationskoncept. - Ved Fehmarnbelt Days i København var projektet repræsenteret med en stand og ved et større arrangement i centrum af København. - På projektpartnernes hjemmesider fortælles om projektet, fx: Projektets fremskridt: Projektet forløber planmæssigt. BEST - Styrkelse af aktivt medborgerskab Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Fokustema 9: Generel strukturforbedring Projektperiode Tilskud ,90 Diakonisches Werk des Kirchenkreises Plön-Segeberg GmbH Gemeinde Wankendorf, Kreis Plön, Amt für Jugend und Sport/ Gleichstellungsstelle, Kreisfeuerwehrverband Plön, Sorø Kommune, Frivilligt Forum Sorø 72

73 Projektbeskrivelse: Aktivt medborgerskab er uundværligt for samfundets sammenhold og videreførelse, fordi det styrker fællesskabet, demokratiet og udviklingen af velfærdssamfundet. Projekt BEST fremmer det aktive medborgerskab i Sorø Kommune og i kreds Plön. Vi ser 3 væsentlige udfordringer: 1. Frivilligt arbejde: Vi vil aktivt fremme den frivillige indsats og derved opnå, at flere mennesker tager ansvar i udviklingen af velfærdssamfundet. 2. Netværk: I Sorø Kommune og i kreds Plön vil vi opbygge et netværk for frivillige og etablere et frivilligt centrum. Derved vil vi opnå et frivilligt fællesskab, der er velinformeret, står stærkt i den demokratiske proces og kan byde ind med præcise kompetencer i de mange velfærdsopgaver. 3. Samarbejde: Vi vil videreudvikle samarbejdet mellem de frivillige organisationer og det offentlige og derved opnå en sammenhængende fælles indsats. Vi ser i fællesskab på tværs af grænsen på de samfundsrelaterede udfordringer og vil derved både lære af hinanden og give nye impulser til hele Femern Bælt-regionen. Aktiviteter: Spørgeskemaundersøgelsen om emnet frivilligt arbejde blev gennemført med stor succes. På dansk side blev der rettet henvendelse til 225 frivillige foreninger og 772 borgere i Sorø Kommune. Projektet modtog 320 svar. I Tyskland blev spørgeskemaet offentliggjort på hjemmesiden samt udsendt til ca frivillige i foreninger og andre almennyttige organisationer. Der blev udfyldt 529 spørgeskemaer, som gav vigtige oplysninger om forbedringsmuligheder. Disse forbedringsmuligheder er fx praktikforløb/ snusekurser, mentoring, fadderskaber og en frivilligbørs samt tiltag for at øge tilfredsheden med frivilligt arbejde. Derudover blev der gennemført fokusgruppeinterviews med deltagere fra frivillige foreninger, frivillige sociale organisationer, kulturforeninger, en spejdertrup, menighedsråd og et museum med henblik på at etablere netværk og udbrede informationer. Et vigtigt fokusområde var i denne forbindelse også spørgsmålet om frivilligt arbejde med børn og unge. I forbindelse med rundspørgen blev de adspurgte tilbudt en udvekslingsrejse til Sorø eller til Kreis Plön. 23 personer benyttede sig af denne mulighed for at lære den anden region at kende. Det overordnede mål var at give mulighed for og etablere grænseoverskridende personlige kontakter mellem frivillige i Danmark og Tyskland. Desuden gjorde denne udveksling det muligt at få et indblik i arbejdet hos meget forskellige organisationer. Resultaterne af disse udvekslingsrejser blev evalueret, og der afholdtes opfølgningsmøder i begge lande. Projektets rådgivende organ, dvs. seks danske og fire tyske repræsentanter for offentlige institutioner og frivillige foreninger, mødtes til workshops for at diskutere evalueringsresultaterne og handlingsanbefalinger. I den forbindelse blev der udviklet forskellige fælles handlingskoncepter. Den danske styregruppe har udviklet et koncept til at gennemføre en frivilligbørs i maj På tysk side var fokus i 2014 på etablering af et frivilligcenter i Kreis Plön. Til dette formål blev der ud- 73

74 viklet en hjemmeside og en database. Der var stor medieinteresse for indvielsen af institutionen og talrige deltagere fra foreninger og andre frivillige organisationer i Kreis Plön og Danmark. Med hensyn til rådgivning i frivilligcentret blev der etableret et team med fem frivillige og indsat en koordinator for frivilligcentret. Derudover er der et meget tæt samarbejde med Frivilligcenter Sorø. Frivilligcenter Sorø organiserede den 26. september den nationale frivilligdag med en bustur for politikere til fire forskellige institutioner. I samarbejde med regeringsprogrammet Projekt Frivillig ved Sorø Akademi og Frivilligcenter Sorø bistod projektet BEST ved planlægningen og gennemførelsen af en lærings-/messedag for de frivillige foreninger på Sorø Akademi den Som resultat heraf erklærede otte unge elever fra akademiet sig villige til at deltage i det fælles frivillige arbejde. Ligeledes var der en god resonans blandt eleverne, bl.a. indkom der 165 interessetilkendegivelser. Frivillige unge er et vigtigt fokusområde for projektet, og forskellige unge har allerede meldt sig som frivillige ambassadører. Dette arbejde skal videreføres som skoleprojekt Socialt ansvar på andre skoler i Sorø og i Kreis Plön. Dertil skal der anvendes et reklamespot, storyboard levende billeder, i sociale netværk, på YouTube og på foreningernes og initiativernes samt byernes og kommunernes hjemmesider som reklamemedium for frivilligt arbejde. PR-arbejde: Projektet har oprettet sin egen hjemmeside: PR-arbejdet var ret omfattende med arrangementer, pressekonferencer og pressemeddelelser. Der blev publiceret i alt 40 avisartikler i Danmark og i Tyskland. Projektet blev også præsenteret ved Ehrenamt Forum i Kreis Plön med en workshop og en infostand. Heri deltog 50 frivillige fra i alt 30 foreninger. Projektet og frivilligbørsen blev præsenteret i et foredrag i Rotary Sorø. Her deltog 31 virksomhedsledere fra regionen. I Sorø Kommune blev projektet præsenteret på skolerne. Projektets fremskridt: Projektet skrider frem som planlagt. MusBelt Samarbejde mellem museer påbegyndt i 2014 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Fokustema 9: Generel strukturforbedring Lolland Museum Fuglsang Kunstmuseum, Roskilde Universitet Institut for kultur og identitet, Kulturstiftung Hansestadt Lübeck, Die Lübecker Museen, Fachhochschule Lübeck, Oldenburger Wallmuseum 74

75 Projektperiode Tilskud Projektbeskrivelse: MusBelt skal opbygge et nyt netværk af aktører i hele Femern Bælt-regionen. Målet er at forbinde museerne og videnskabelige forskningsinstitutioner på tværs af grænsen med hinanden. MusBelt er et åbent netværk, som forudses at blive et varigt netværk, som har sat sig det mål at gøre Femern Bælt-regionen mere attraktiv og formidle den aktivt til besøgende i regionen. Projektet sigter på en grænseoverskridende synliggørelse af Femern Bælt-regionens egne kulturelle værdier. Første skridt er at sørge for, at aktørerne lærer hinanden at kende med henblik på at forberede stiftelsen af et dansk-tysk museumssamarbejde. I følgeprojekter skal det så gøres muligt at opleve den regionale identitet, og borgerne skal inspireres til grænseoverskridende aktiviteter for regionen. Aktiviteter: I arbejdspakke 1 blev arbejdsstrukturerne (administration og bogføring hos leadpartneren) opbygget, og der blev ansat en projektleder. Alle projektpartnere udpegede en koordinator, og der blev etableret en styregruppe. I april 2014 afholdtes en telefonkonference med styregruppemedlemmerne. I maj mødtes styregruppen i Fuglsang Kunstmuseum. Mellem møderne foregik kommunikationen og koordineringen pr. telefon og e- mail. I arbejdspakke 3 forberedtes etableringen af et dansk-tysk museumssamarbejde. Der blev arbejdet aktivt på at opbygge et grænseoverskridende netværk af museer og forskningsinstitutioner i Femern Bæltregionen. Fundamentet blev lagt til at oprette en grænseoverskridende informations- og kontaktdatabase med oplysninger. I den forbindelse besluttede partnerne, at de ikke ville opbygge en ny separat database, men gennem data mining ville anvende eksisterende data til projektet. Museernes venneforeninger blev inddraget i arbejdet med at udvikle konceptet for museumssamarbejdet på sommerworkshoppen i På basis af diskussionerne i styregruppen udarbejdede projektet et udkast til vedtægter for MusBelt. Målet med arbejdspakke 4 er at forberede samarbejdet mellem museer, universiteter og højere læreanstalter inden for rammerne af det dansk-tyske museumssamarbejde. Projektet har drøftet indhold, funktion, organisationsformer og struktur med hensyn til det akademiske samarbejde. I den forbindelse blev der afholdt flere møder. Det er endnu ikke besluttet, hvordan udformningen af det Akademiske Råd helt konkret skal se ud, men det forventes, at samarbejdets indhold udarbejdes i god tid inden indsendelse af en Interreg 5a ansøgning. Der opbygges løbende nye kontakter til eventuelle medlemmer og samarbejdspartnere. I august gennemførte projektet en sommerworkshop i Lübeck i ZKFL, hvor man diskuterede spørgsmål i forbindelse med museumssamarbejdet samt pilotprojekter. Disse pilotprojekter er udformet som grænse- 75

76 overskridende fællesskabsprojekter inden for rammerne af Interreg 5a. PR-arbejde Projektet har etableret en hjemmeside ( og udarbejdet et grafisk design til PR-arbejde (logo, brevhoved, visitkort, hjemmeside). Projektet har et nyhedsbrev, rundsender mails og har udgivet to pressemeddelelser. Projektets fremskridt: Projektet har gjort gode fremskridt og overholder tidsplanen. BioBusINet - BioBusinessInnovationNetwork påbegyndt i 2014 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Fokustema 9: Generel strukturforbedring Fonden Grønt Center Guldborgsund Kommune, Lehr- und Versuchszentrum Futterkamo, Projektperiode Tilskud ,14 Projektbeskrivelse: Wirtschafts-Förderungs-Agentur Kreis Plön, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räum des Landes Schleswig-Holstein, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein Femern Bælt-regionen har en omfattende landbrugssektor. På trods af lignende geografi, naturlige ressourcer, biodiversitet og infrastruktur er der store forskelle på partnerregionerne med hensyn til den anvendte landbrugsteknologi og metoder i forbindelse med biomasse- og biogasproduktion. P.t. har regionen ikke noget interdisciplinært og grænseoverskridende dansk-tysk netværk i sektorerne landbrug, vandadministration og bioenergi, som arbejder med biomasseproduktion. Landbrug, natur, bioenergi og vandadministration har fælles udfordringer med hensyn til tab af næringsstoffer, fremtidige begrænsninger af gødning og efterspørgsel efter biomasse. Denne udfordring kan medføre, at der på sigt kan skabes nye produkter og industri i regionen. BioBusINet Netværk skal bidrage til at åbne op for dialog og at påpege ressourcer og behov i regionen. En ny vision for innovative initiativer skal gennem erfaringsudveksling af de tekniske og faglige kompetencer hos deltagerne danne basis for en fælles bæredygtig og strategisk erhvervsudvikling ved hjælp af bioenergi i regionen. 76

77 Det er netværkets hensigt med inddragelse af projektpartnerne i den nuværende INTERREG IV A-region Fehmarnbelt og samarbejdspartnerne i den kommende Interreg 5a-region at formulere et eller flere projektudkast. Disse skal danne grundlag for en fælles ansøgning i det kommende program. Aktiviteter: Der er afholdt flere projektmøder og fælles workshops i løbet af året. Projektpartnerne har lært hinanden at kende og præsenteret deres institutioner og arbejdsmåder. Ved erfaringsudvekslingen kunne man identificere de første mulige fælles ideer til et samarbejde. Desuden diskuteredes de første ideer til et fælles Interreg 5a-projekt, og man har allerede påbegyndt udviklingen af konkrete projektideer. Opbygningen af en database med relevante partnere og institutioner inden for projekttemaområdet Bioenergi blev indledt. PR-arbejde: Der blev udarbejdet pressemeddelelser. Projektet har dannet en interessegruppe på platformen LinkedIn og har allerede udsendt flere pressemeddelelser til regionale aviser for at informere om projektet. Projektets fremskridt: Projektet er startet planmæssigt, og gennemførelsen følger tidsplanen. Der blev fremsendt en tillægsansøgning inklusive om en forlængelse, som blev bevilget for Vital Sign Monitoring Netzwerk Digital patientovervågning påbegyndt i 2014 og afsluttet i 2014 Foranstaltningsområde Leadpartner Fokustema 9: Generel strukturforbedring Næstved Sygehus Projektpartnere Projektperiode Tilskud ,17 Projektbeskrivelse: Sundheds Innovation Sjælland, Universitätsklinikum Schleswig- Holstein Netværksprojektets overordnede mål er at opbygge et relevant netværk og udvikle en projektidé til et grænseoverskridende dansk-tysk Vital Sign Monitoring projekt. Det planlagte senere Vital Sign Monitoring projekt sigter på ved hjælp af mobil ehealth-teknologi at bidrage til større patientsikkerhed og forenklede og mere produktive arbejdsgange. Dette skal være muligt 77

78 både på sygehusene og hjemme hos patienterne. Projektideen for Vital Sign Monitoring, der skal udvikles, skal danne grundlag for en fremtidig Interreg 5a-ansøgning i Aktiviteter: Til netværksdannelsen søger projektpartnerne relevante samarbejdspartnere til et Vital Sign-Monitoring netværk. For at koordinere de forskellige ideer og fremgangsmåden, når man skal finde samarbejdspartnere til en ny fælles projektidé, har partnerne efter projektets start afholdt flere møder i styregruppen. For at komme i kontakt med det størst mulige antal potentielle partnere og vække interesse for et samarbejde afholdt projektet den 13. juni 2014 en Vital Sign konference i Næstved. Der blev inviteret interesserede offentlige sundhedsinstitutioner og innovative ehealth- og IT-virksomheder fra Sjælland og Schleswig-Holstein (69 deltagere, heraf mere end halvdelen fra ehealth-virksomheder). Efter konferencen aftalte projektpartnerne separate samtaler med virksomheder og offentlige aktører, som blev gennemført i oktober og november Ved disse samtaler fik man mulighed for at præsentere sig individuelt og at diskutere et eventuelt projektsamarbejde inden for rammerne af Interreg 5a. På møderne i styregruppen og blandt netværkspartnerne samt på Vital Sign-konferencen den 13. juni 2014 blev behovet for Vital Sign-teknologi diskuteret, og sammenfattende blev det klart: - EHealth-løsninger har brug for videnskabelige resultater. - Forskning i nye metoder til kræftbehandling gør det lettere hurtigt at indføre målrettede og skånsomme kræftbehandlingsmetoder. - Grænseoverskridende dokumentation af kvaliteten af kræftbehandlingen vil fremme en yderligere forbedring af kræftbehandlingen og behandlingsforløbet. På en temadag den 20. juni 2014 om forskningen på onkologisk afdeling diskuterede ledelsesteamet yderligere emner, som ligeledes kan være en del af Vital Sign Monitoring projekt-ideen. Der blev udvalgt otte partnere til det fremtidige arbejde, så som forskning, undervisning, SMV, design, dokumentation og universitetsområdet. Samarbejdet er nu så fremskredet, at der efter afslutningen af projektet kunne indsendes en fælles projektansøgning til Interreg 5a-programmet med betegnelsen InnoCan i slutningen af februar PR-arbejde - Start up-arrangement - Udbygning af SIS hjemmeside ( - Vital Sign-konference 13. juni 2014 i Næstved (Danmark) - Pressen blev informeret om projektet og Vital Sign-konferencen. Begge dele blev offentligt omtalt blandt andet i tidsskriftet Der Ingenieur og på forsiden af Region Sjællands webside. 78

79 - Projektet blev desuden præsenteret ved forskellige arbejdsrelaterede og politiske møder og arrangementer (fx på mødet i regionens administration med afdelingen produktion, innovation og forskning). Projektets fremskridt: Samarbejdet både mellem projektpartnerne og med samarbejdspartnerne udviklede sig særdeles godt og forløb engageret og konstruktivt. ProFuture påbegyndt i 2014 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Fokustema 9: Generel strukturforbedring Berufsausbildung- und Qualifizierungsagentur Lübeck MultiCenter Syd, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård Projektperiode Tilskud ,56 Projektbeskrivelse: ProFuture har som mål at finde frem til nye partnere i regionerne Femern Bælt og Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N. og i fællesskab udvikle og forberede et projektkoncept til støtteperioden inden for rammerne af Interreg 5a. I planlægningsfasen på et år vil projektet skabe et fundament for projektsamarbejdet og dermed muliggøre, at et INTERREG-projekt får en gnidningsløs start, og at Femern Bælt-regionen og Region Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. vokser sammen. Projektsamarbejdet er helt bevidst sammensat af allerede eksisterende INTERREG-partnere og uddannelsesinstitutioner uden erfaring med INTERREG for at sammenkæde knowhow fra det eksisterende netværk med noget nyt og innovativt. Resultaterne af netværksprojektet er et bæredygtigt samarbejde mellem projektpartnere og et koncept til vurdering af et fremtidigt Interreg 5a-projekt, som sigter på at integrere udsatte unge på arbejdsmarkedet. Aktiviteter: Med hensyn til optagelse af kontakt til universiteter og højere læreanstalter og arbejdsmarkedets parter har projektet gennemført følgende møder/workshops: - Møde med projektpartnere og Universität Flensburg for at lære hinanden at kende den i Nykøbing - Workshop på Universität Flensburg (18 deltagere: MCS, BQL, Køge, Sønderborg, Niebüll, Uni FL, RUC, Kreishandwerkerschaft Flensburg, Offener Kanal SH ) den i Flensburg. 79

80 - To dansk-tyske arbejdsmøder/styremøder i Niebüll og Sønderborg (deltagere: MCS, BQL, Køge, Sønderborg, Niebüll, Universität Flensburg, Kreishandwerkerschaft Nordfriesland Nord (kun i Niebüll) - Repræsentanter for Roskilde Universitet (RUC) deltager i workshoppen på Universität Flensburg. - Møde mellem projektpartnere og medarbejdere ved Roskilde Universitet for at lære hinanden at kende den i Nykøbing. Herudover gennemføres der vejledningssamtaler med relevante uddannelsesinstitutioner, fx tidligere Pro- Net partnere, Campus Køge, Jugendwerkstatt Felsberg, WAK Lübeck. PR-arbejde: - Udviklingen af et projektlogo og udarbejdelse af en hjemmeside til den officielle projektstart i Nykøbing den ( samt løbende opdatering og publikation af aktiviteter på denne hjemmeside. - Projektet har til projektstart udgivet presserapporter og pressemeddelelser. - Præsentation af projektet ved arrangementer, fx møder med håndværkere, Fehmarn-Belt- Arbeitskreis, INTERREG-sekretariatet i Kruså og kommunikation med relevante regionale og nationale aktører indgår også i PR-arbejdet. Projektets fremskridt: Der er bæredygtige kommunikationsstrukturer mellem projektpartnerne, samarbejdspartnerne og universiteterne Universität Flensburg og Roskilde Universitet. Kontakterne til repræsentanter for lønmodtagerne skal intensiveres. Der er udviklet fire arbejdsområder. P.t. bliver der på disse workshops samlet og udviklet indhold. I øvrigt skrider projektet frem som planlagt. Grænseoverskridende familiesport påbegyndt i 2014 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Samarbejdspartnere Projektperiode Tilskud ,58 Projektbeskrivelse: Fokustema 9: Generel strukturforbedring Fonden Femern Belt Development (FBD) Landessportverband (LSV) Schleswig-Holstein e.v. Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) Business Lolland-Falster, Sportjugend Schleswig-Holstein, Volkshochschule der Stadt Eutin (forlænget med 2 måneder) Det er projektets mål i fællesskab at udbygge og fremme et allerede eksisterende netværk for danske og 80

81 tyske aktører, som beskæftiger sig med familieidræt, eller som er interesseret i familieidræt. Dette samarbejde skal udvikle fremtidige grænseoverskridende familieidrætsaktiviteter. I løbet af det etårige netværksprojekt skal der opbygges et solidt fundament af aktører, som er kernen i den fremtidige udbygning, og som skal styrke samarbejdet mellem de to Interreg-regioner Femern Bælt og Syddanmark-Schleswig-KERN. Netværket består allerede af aktører fra disse to regioner. Samarbejdet skal munde ud i et projektforslag til det nye Interreg 5a-program. Resultatet af netværksprojektet er dels at opbygge et bæredygtigt, levedygtigt netværk med projektpartnere og dels at udvikle realiserbare koncepter til flere succesfulde familieidrætstilbud i den nye Interreg-region. Aktiviteter: I projektets første otte måneder afholdtes et arbejdsgruppemøde og to bilaterale møder mellem de to idrætsorganisationer LSV og DGI. I september blev der afholdt en kickoffworkshop med 35 deltagere. Der blev truffet beslutninger om indholdet af de videre workshops. PR-arbejde: En væsentlig opgave for projektet er det generelle PR-arbejde samt forbedring af kommunikationen mellem de to store organisationer og de mange enkelte idrætsforeninger. Dette skete i 2014 ved følgende foranstaltninger: - LSV: to artikler i Sportforum, distribution via hjemmesiden - DGI: en pressemeddelelse - FBD: en pressemeddelelse, distribution via hjemmesiden samt Facebook-siden, to nyhedsbreve (omtale). Projektets fremskridt: Projektet familieidræt blev forsinket i starten på grund af en projektmedarbejders længerevarende sygdom og den deraf følgende omorganisering. Arrangementerne kunne dog gennemføres til sidst. Det har allerede vist sig, at det kræver en særlig indsats at rekruttere de mange frivillige medarbejdere i idrætsforeningerne til workshoppene, da disse i forvejen er meget engageret i og ofrer meget af deres fritid på foreningsarbejde. Der afprøves derfor mere fleksible kommunikationsveje for at reducere tidsforbruget og alligevel opnå de ønskede resultater. Projekter under fokustema 10: KulturLink, RegioSKILL, Kult.kom I dette sidste fokustema skal foranstaltninger til understøttelse af integrationsprocessen blandt regionens borgere fremmes. Det ønskede store antal people-to-people aktiviteter blev ikke opnået, derimod blev projektet KulturLINK etableret som nøglefigur for det kulturelle samarbejde i den dansk-tyske region. Med sine (for en dels vedkommende kunstneriske) aktiviteter og produkter reklamerer projektet RegioSKILL målrettet for, at borgerne opfatter regionen som en fælles region. Med Kult.kom bliver for første gang de yngste befolkningsgrupper i regionen gjort interesseret i gensidig forståelse. Der er særligt fokus på betydningen af nabosproget i uddannelsen i skolerne. 81

82 KulturLink afsluttet i 2014 Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Projektperiode Tilskud ,13 Projektbeskrivelse: Fokustema 10: Regional identitet Industrie- und Handelskammer zu Lübeck Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck, Aktiv-Region Wagrien Fehmarn e.v., KulTour GmbH Oldenburg i.h., Næstved Kommune (forlænget inklusive supplerende ansøgning) At leve, tænke, handle og arbejde genspejles i kulturen. Derfor prøver projektet KulturLINK Fehmarn-Belt gennem styrkelse af det kulturelle samarbejde i Fehmarnbeltregionen at skabe en tilgang til det. Specifikke aktiviteter inden for kulturområdet bliver iværksat, støttet, fremmet og sat i forbindelse med hinanden. Regionens borgere og kulturlivet skal generelt sættes i stand til at etablere grænseoverskridende kulturprojekter, som fremmer den interkulturelle dialog og skaber sammenhold på tværs af landegrænser og nationale tilhørsforhold. Gennem arbejdet inden for projektet kulturlink Fehmarnbelt-Region skal borgerne i Femern Bæltregionen føres sammen, så der gennem kontakterne etableres en regional identitet og de mentale barrierer nedbrydes. Aktiviteter: Indtil nu er der i alt bevilget 19 mikroprojekter (fx Bæltbilleder, samarbejde mellem fotoklubber i Lübeck og Maribo; Brandværnsmusik i Femern Bælt-regionen, samarbejde mellem Nakskov Brandværnsorkester og Feuerwehrorchester Grömitz; Hr. Larsen & Fr. Müller, samarbejde mellem Holbæk Teater og Theater Combinale Lübeck). Der blev gennemført workshops, som har ført til yderligere partnerskaber og samarbejder i regionen. Ved flere grænseoverskridende møder blev opbygningen af et netværk fortsat, det virale netværk på Facebook blev udvidet. Der blev gennemført fire ambassadørprojekter inden for temaområderne film/medier, musik, kulturarv og litteratur. - Inden for musik var der Samarbejde Kreismusikschule i Eutin med Musikskolen Guldborgsund, hvor der gennemførtes både en lærer- og en elevudveksling. - Inden for temaområdet kulturarv arbejdede Wallmuseum i Oldenburg og Middelaldercentret i Nykøbing i fællesskab på en familieorienteret museumsguide. - Inden for litteratur arbejdede bibliotekerne i Ostholstein sammen med biblioteket i Vordingborg på 82

83 et koncept til en fortællerfestival, som blev gennemført i marts Ambassadørprojektet for området film var Nordische Filmtage i Lübeck. De to bevilgede people-to-people (P2P) projekter blev allerede i 2012 og 2013 afsluttet med succes. Det drejede sig her om to projekter fra området musik: BalticHeartBeat (Drumcircle i Lübeck) og Musik-Clip Fehmarnbeltregion. Der er opstået et bredt netværk af kulturaktører, som også vil fortsætte efter projektets afslutning. PR-arbejde: Ud over PR-arbejdet via projektets internetside ( Facebook-siden kulturlink og pressemeddelelser gennemførte projektet den 28. august 2014 et stort afslutningsarrangement med ca. 100 deltagere. Desuden blev der lavet en vandreudstilling, som viste projektets resultater 13 forskellige steder. Projektets fremskridt: Projektet blev gennemført og afsluttet planmæssigt. RegioSKILL Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Projektperiode Tilskud ,68 Projektbeskrivelse: Fokustema 10: Regional identitet Handwerkskammer Lübeck Roskilde Universitet, CELF, Østdansk Turisme, Vordingborg Kommune (forlænget med 6 måned) Projektet RegioSKILL anskueliggør den grænseoverskridende identitet og de korte geografiske afstande i Femern Bælt-regionen på praktisk niveau. Projektet fremmer en dialog om emnet regional identitet mellem kunstnere, lærlinge/elever, studerende/universitetslærere, undervisere/lærere, repræsentanter fra kommuner/byer samt institutioner. Projektets hovedvægt ligger i en fælles realisering af en række mindre, kreative/kunstneriske modelprojekter, der anskueliggør integrations -processen i praksis. At omsætte idéer om regional identitet til kunstværker, til et kunstnerisk geografisk kort samt til små gratis gaver fremmer og symboliserer bevidstheden omkring en fælles integration og gør denne håndgribelig og attraktiv for såvel indbyggerne som for turister. Projektforløbene skal følges på videnskabeligt niveau af universitetslærere og studerende fra Roskilde Universitet. 83

84 Aktiviteter: Følgende aktiviteter blev gennemført i projektet: - Der blev som planlagt afholdt fire møder i styregruppen og rådgivningsorganet. - Den videnskabelige bistand til det samlede projekt fra lærere og studerende ved RUC blev gennemført som planlagt. - Et åbent seminar Kunst betyder at gøre det dårligt på en god måde blev ligeledes gennemført. - Gennemførelse af 3. Regio-Skill konference og indvielse af kunstværket Samspil, deltagerantal 12 - Gennemførelse af den planlagte workshop resp. det åbne kunstnernetværksmøde med 11 deltagere (rapport 2014) - Færdiggørelse af de trykte materialer Gebäckschachtel (kagedåse) til Femern Bælt-bagværk, som blev delt ud ved Fehmarnbelt Days i København. - Udførelse af kunstværkerne og fremlæggelse af de trykte materialer samt kage-/konfektprototyper, som bearbejdede aspekter inden for temaet regional identitet på en kunstnerisk-kreativ måde (50 deltagere). - Diverse arbejdsmøder og værkstedsbesøg med lærerne (D&DK) og kunsterne fandt sted i Travemünde og Nakskov i april 2014 og i maj RegioSKILL konference (44 deltagere) blev som planlagt gennemført i Eutin ( ) i tilknytning til indvielsen af kunstværket Zusammenspiel (Samspil) af Traute Ohlenbusch. PR-arbejde: Alt i alt forløb presse- og PR-arbejdet vældig godt. - Der blev opstillet yderligere to forbindende kunstværker, et i Kellersee og et i svømmehallen i Nakskov. - Der blev udgivet to pressemeddelelser. Ni artikler blev offentliggjort: 1x LN, 2x Folketidende, 2x Vestlolland Redaktionen, 2x OH-Anzeiger samt 2x Nordhandwerk. - Der blev uddelt flyere og infofoldere ved arrangementer, konferencer og workshops. - Hjemmesiden blev opdateret efter behov ( RegioSKILL html). - Der blev designet en lille kagedåse til Femern Bælt-kagen, som blev uddelt ved Fehmarnbelt Days. Projektets fremskridt: Alle aktiviteter er blevet gennemført som planlagt. Projektet skrider frem som planlagt. 84

85 Kult.kom - Kultur & Kommunikation Foranstaltningsområde Leadpartner Projektpartnere Samarbejdspartnere Fokustema 10: Regional identitet Projektperiode Tilskud ,79 Projektbeskrivelse: Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Eutin CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg, Berufsbildungszentrum Plön, Inselschule Fehmarn, Regionalschule Heiligenhafen Ministerium für Bildung und Kultur des Landes Schleswig- Holstein, Undervisningsministeriet København, Maribo Gymnasium Det er projektets mål at udvikle en grænseoverskridende sprog- og videnoffensiv til skolerne i Femern Bælt-regionen. På basis af en undersøgelse skal lærerkræfter sammen med elever undersøge, hvad der findes af eksisterende undervisningsmaterialer til grænseoverskridende regionsundervisning, som kan indgå i undervisningen i form af Østersøkundskab af modelkarakter. Et andet fokus for projektet er Fremme af det danske og tyske sprog i nabolandet. På grundlag af en undersøgelse af de faktiske forhold på skolerne i regionen skal det sammen med undervisningsministrene diskuteres, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at kunne tilbyde resp. udvide undervisningen i fagene dansk hhv. tysk i Femern Bælt-regionen. For at etablere en platform, hvor aktørerne kan udveksle erfaringer og diskutere resultater, skal der for projektdeltagerne hvert år organiseres en dansk-tysk skolekonference, så vidt muligt af eleverne. Eleverne skal også i undervisningen producere en grænseoverskridende online-elevavis eller skrive indlæg til den. Projektledelsen og alle partnere vil i deres bestræbelser virke smittende på andre institutioner. Derfor skal det undersøges, hvilken skole, hvilken børnehave, hvilket museum osv. der kan overbevises om projektideen, og i hvilken form det er muligt at arbejde med i projektet. Disse bestræbelser vil have deres tyngdepunkt i den danske del af Femern Bælt-regionen for at udbygge de tyske partneres kontaktmuligheder endnu mere. Aktiviteter: I 2014 har Kult.kom gennemført 19 møder og udvekslinger samt et stort arrangement med i alt 400 deltagere: Arbejdspakke Østersøkundskab 85

86 Der afholdtes grænseoverskridende studierejser for elever samt lærere under uddannelse med praktisk arbejde inden for områderne turisme, politik, økologi, historie og gastronomi. De unge mennesker boede for det meste hos værtsfamilier. Østersøkundskab vil, hvilket afviger fra det planlagte, ikke kunne udvikles til et selvstændigt undervisningsmodul, idet den ansvarlige lærerkandidat er blevet færdig, og der ikke kunne findes en erstatning for denne person. Arbejdspakke Sprogoffensiv - Analysen af de faktiske forhold i Femern Bælt-regionen blev afsluttet allerede i Der er stadig mangel på lærerkræfter og lærebøger til dansk i Schleswig-Holstein. - Praktisk sproganvendelse: Elevudvekslinger og studierejser, udbygning af skolepartnerskaber, fælles sommercamp, akkvisition af nye skoler, sprogkurser - Tosproget i børnehaven: Praktisk indførelse af det eget udarbejdede vuggestuemateriale (Kult.komsprogkuffert) af sprogambassadører på tysk side (dansk side planlagt til 2015) Arbejdspakke dansk-tysk skolekonference Skolekonferencen med foredrag, guidede ture og 12 forskellige workshops fandt sted i november 2014 med ca. 180 danske og tyske elever ved Inselschule Fehmarn. Arbejdspakke dansk-tysk elevblad - April 2014: Møde mellem lærerne med henblik på at koordinere indholdet og de tekniske forudsætninger - November 2014: Møde mellem to skoleklasser for at udfylde bloggen kultkom.eu Yderligere effekter: - Marts 2014: Diskussionsarrangement på Fehmarn med elever med ministerpræsident Torsten Albig og udviklingsminister Mogens Jensen (finansieret af delstaten Schleswig-Holstein) - Videreuddannelse af lærere inden for emnet den Faste Femern Bælt-forbindelse ved Berufliche Schule i Eutin - Nyt samarbejde mellem Berufliche Schule i Eutin og Zealand Business College (ZBC) i Vordingborg: Der er allerede gennemført to udvekslinger samt indgået konkrete aftaler om praktikophold af en uges varighed i virksomheder i nabolandet. PR-arbejde: Den offentlige interesse for Kult.kom er stadig stor. Aktiviteterne er særdeles afvekslende, fordelt over hele regionen og har mange deltagere. Derfor bliver der tit fortalt om Kult.kom i den lokale presse. Der udkom i alt 14 presseartikler om syv forskellige arrangementer. Under Fehmarnbelt Days 2014 i København vakte Kult.kom-sprogkufferten med demonstrationsmaterialet, som man må røre ved, til vuggestuer stor opmærksomhed. Skolernes hjemmesider samt onlinebloggen kultkom.eu er andre kanaler rettet mod offentligheden. 86

87 Projektets fremskridt: Projektet udmærker sig stadig ved det store antal aktiviteter med rigtig mange deltagere. Der skal tit reageres fleksibelt, fordi personer eller skoler på grund af ændrede rammebetingelser ikke længere kan deltage som planlagt, hvor der så på den anden side åbnes nye muligheder for samarbejder. Som forventet er leadpartneren Berufliche Schule Eutin samt CELF drivkræfterne, som gør det muligt for andre skoler at deltage Kvalitativ analyse Med 19 af i alt 37 bevilgede projekter i programmet blev der i prioritet 2 antalsmæssigt opnået næsten halvdelen. I et økonomisk perspektiv blev rammen for prioritet 2, som ifølge det Operationelle Program var planlagt til at udgøre euro, i henhold til de nyeste tal underskredet med ca euro. Dette svarer til et mindreforbrug på ca. 2,8%. De bevilgede projekter i prioritet 2 udmærker sig alle sammen ved, at de hver på sin måde yder et betydeligt bidrag til forbedring af den grænseoverskridende struktur og de menneskelige ressourcer. Dette genspejler indikatorerne (bilag 5). For netværksprojekterne er indikatorerne kun undersøgt for et projekt, da der kun er et projekt der er afsluttet. De andre fire netværksprojekters afrapportering blev ikke afsluttet i Projekterne er af så forskellig art, at de henvender sig til mangfoldige og mangesidige emner, partnere og aktører, som bidrager til implementering af programmålene i righoldig og afvekslende grad. Sammenlignet med prioritet 1 er der som forventet mange partnere fra administrationen samt fra det offentlige område i øvrigt, herunder først og fremmest uddannelsesinstitutioner, repræsenteret bl.a. ved de forskellige uddannelsesprojekter (fx RegioSKILL og Poseidon) og frivilligprojektet BEST. Desuden blev der inddraget mange virksomheder, især naturligvis i uddannelsesprojektet Futura Maritima og turismeprojektet TIM. Derudover kan flertallet af projekterne fremhæves på den måde, at deres implementering og forankring spiller en stor rolle i offentligheden. Dette dokumenteres af 154 publicitetstiltag samt trecifrede deltagerantal ved næsten alle projekter. Som følge heraf har denne prioritet både med hensyn til partnerstrukturen og med hensyn til den offentlige bevågenhed en stor rækkevidde. Ved kvalificeringstiltagene en indikator, som kun undersøges for prioritet 2 er det ganske naturligt uddannelsesprojekterne, der udmærker sig ved et stærkt engagement. I alt blev mere end 400 hovedsageligt unge mennesker opkvalificeret, fordelt næsten ligeligt på mænd og kvinder. Resultatindikatorerne for 2014 viser desuden, at de relativt få støttede projekter har opfyldt alle de satte mål. På nogle områder er målene blevet langt overgået. Kun det ønskede antal projekter på 24 inden for denne prioritet er ikke opnået i indeværende støtteperiode. Dette misforhold mellem det lave antal projekter på den ene side og de meget positive kvalitative og kvantitative resultater på den anden side forklares dog ved, at de oprindeligt mindre projekter, som var tiltænkt i den tidligere støtteperiode, ville have været mere passende for navnlig de etablerede indikatorer. Det kan bemærkes, at de få, men omfangsrige projekter med mange partnere også kan opnå større resultater og samtidig nå længere ud. Endnu engang skal de fem netværksprojekter, der startede i 2014, fremhæves. De opfylder også formålet, målrettet at rekruttere nye aktører uden erfaring med INTERREG fra temaområder, der indtil nu for en dels 87

88 vedkommende har været ukendte for INTERREG, med henblik på at forberede den nye og større programgeografi. At det lykkes, vil fremgå af den afsluttende rapporten. Erfarne ansøgere er villige til at optage nye projektpartnere for at kunne agere endnu stærkere og opnå større effekt. Implementering af Østersøstrategien (EUSBSR) Som det er beskrevet i kapitel bidrager langt de fleste projekter, der er støttet af INTERREG IV A- programmet Fehmarnbeltregion til implementeringen af Østersøstrategien på grund af placeringen i den sydvestlige del af Østersøen. Dette gælder også de indholdsmæssige målsætninger i forhold til det grænseoverskridende, dvs. Femern Bælt-overskridende samarbejde og dermed Østersø-overskridende samarbejde. Alle de igangværende projekter under INTERREG IV A-Programmet Fehmarnbeltregion blev resp. bliver opfordret til at tage aktiv stilling til Østersøstrategien og at beskrive dette i deres årsrapporter. De enkelte projekter kan hver især indplaceres under de tre mål og strategiens underliggende delmål Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Forsinkelserne af projekterne, som de første programår var præget af, var generelt ikke længere relevant for Enkelte opstartproblemer hos de fem nye netværksprojekter kunne alle sammen overvindes. 3.3 Prioritetsakse 3 Teknisk bistand Resultater og fremskridtsanalyse Samlede omkostninger Samlet tilskud EFRU Midlerne til Teknisk Bistand er ligesom i de foregående år også i 2014 blevet anvendt til at sikre en effektiv og virkningsfuld administration og gennemførelse af det Operationelle Program, herunder rådgivning af projektansvarlige samt PR-arbejdet i regionen. Vigtigt for omsætningen af programmet er det fælles Tekniske Sekretariat, som er placeret hos Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbh i Eutin (Tyskland), og Forvaltningsmyndigheden, som ligger hos Region Sjælland i Sorø (Danmark). Personalet til det Tekniske Sekretariat stilles til rådighed af Kreis Ostholsteins, Kreis Plöns og Hansestadt Lübecks Wirtschaftsfördergesellschaften (5 medarbejdere med 2,75 stillinger, reduceret i forhold til tidligere 3,25 stillinger på grund af programmets udløb). Personalet til Forvaltningsmyndigheden stilles til rådighed af Regional Udvikling, Region Sjælland (i alt en normering på 1,5 årsværk, reduceret i forhold til tidligere 3,0 stillinger). Derudover er der afsat 0,5 fuldtidsstilling i Attesteringsmyndigheden, som også stilles til rådighed af Region Sjælland, men de indgår ikke i udgifterne til Teknisk bistand af programmet. Samarbejdet mellem Forvaltningsmyndigheden og Sekretariatet fungerer fortsat meget godt. I 2014 blev der afholdt månedlige administrative møder, enten personligt på færgen Rødby/Puttgarden eller virtuelt. Disse møder yder et vigtigt bidrag til samarbejdet, gør det lettere at afhjælpe forekommende problemer af meget forskellig art og sikrer frem for alt et effektivt og gnidningsløst programforløb. På grund af disse positive 88

89 effekter er disse møder højt prioriteret. Derudover fungerer samarbejdet ved hyppig, dvs. daglig e- mailkorrespondance og telefonsamtaler. Forvaltningsmyndigheden er i tæt kontakt med Attesteringsmyndigheden hos Region Sjælland. Desuden er der også møder samt mundtlig og skriftlig kontakt mellem administrationen og Attesteringsmyndigheden Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Med understøttelse fra Europa-Kommissionen udbygges fælles strukturer i Regionen, som på optimal måde understøtter realiseringen og gennemførelsen af INTERREG-programmet i Femern Bælt-regionen. De kvantificerbare indikatorer, som er nævnt i det Operationelle Program, kan anses for at være udgangspunktet for de i 2014 realiserede målsætninger. Dette gælder for initiativer inden for arrangementer samt optimering af deltagerantallet og samtidig også for omfanget af de gennemførte rådgivninger samt omfanget af PRarrangementer og informationsaktiviteter. I den forbindelse er det en vedvarende opgave stadig at optimere programmets formelle ramme for at gøre det attraktivt og effektivt for de løbende projekter. Det betyder, at der i 2014 blev anvendt ressourcer til fortsatte forbedringer af programmet, herunder i særdeleshed til servicering af udvalgene, implementering af informationsinitiativer, gennemførelse af kommunikationsplanen og til forberedelse af den nye programperiode. I 2014 blev der gennemført et fælles INTERREG-udvalgsmøde, som blev afholdt i Burg auf Fehmarn. Det dansk-tyske INTERREG-udvalg blev desuden aktivt inddraget i forberedelserne til det nye Interreg 5aprogram. Desuden har der været adskillige interne møder i programadministrationen. Her skal især nævnes de regelmæssige møder mellem Forvaltningsmyndigheden og Sekretariatet med henblik på gensidig erfaringsudveksling, aftaler og generelle forhold for at sikre et stadig bedre samarbejde. Forvaltningsmyndigheden og INTERREG-sekretariatet har deltaget i kurser, konferencer og seminarer hos INTERACT og EU-Kommissionen med henblik på erfaringsudveksling og informationer om de nye foranstaltninger for grænseoverskridende INTERREG IV A-programmer. En udførlig beskrivelse findes i kapitel 5 Information og PR-arbejde. Konkrete målbare aktiviteter som gennemførte arrangementer, direkte skabte arbejdspladser, gennemført rådgivning og PR-tiltag fremgår af tabellen i bilag 6. Til at styre arbejdet i det Tekniske Sekretariat og i Forvaltningsmyndigheden er forretningsordenen med en arbejdsfordelingsplan et effektivt værktøj. Dette sikrer en optimal udnyttelse af de personalemæssige ressourcer. Fordelingsplanen gennemgås årligt og kan justeres, hvis det er nødvendigt. Størstedelen af det projektrelaterede arbejde for Fehmarnbeltprogrammet varetages af det Tekniske Sekretariat. Herunder kan nævnes fx: - Modtagelse af projektideer - Assistance til partnersøgning - Rådgivning til potentielle projektansvarlige (ved møder, telefonisk og via ) - Støtte til de projektansvarlige ved udviklingen af ansøgninger - Gennemgang af ansøgninger og projektideer, hvor det er relevant 89

90 - Anvendelse af yderligere interne eller eksterne eksperter - Gennemgang af betalingsanmodninger - Status- og årsrapporter samt betingelser for udbetaling til projektansøgerne - Møder og drøftelser med projektansøgerne for at gennemgå fremskridt i projekterne. Forvaltningsmyndigheden er aktivt understøttende i dette ovennævnte arbejde. Som supplerende hjælp blev der den igen gennemført en workshop for løbende og især for nystartede projekter. Formålet med denne workshop er at yde bistand til den teknisk-administrative implementering af de enkelte projekter samt at give mulighed for indbyrdes erfaringsudveksling. Forvaltningsmyndigheden og sekretariatet har yderligere intensiveret denne form for bistand gennem officielle individuelle servicebesøg hos nybevilligede projekter i støtteområdet. Ved både workshops og servicearrangementer blev der diskuteret generelle spørgsmål og uklarheder i forbindelse med projekternes gennemførelse i forhold til programmets retningslinjer (fx spørgsmål om støtteberettigede udgifter og udbudsregler, udfærdigelse af udbetalingsanmodninger og gennemførelsesrapporter, om den grænseoverskridende implementering af additionaliteten, om sparsommelig forvaltning, om informationsforpligtelsen og om forbrug af støttemidler ved forsinkede projekter). De projektansvarlige modtog disse initiativer særdeles positivt Kvalitativ analyse Udfordringerne for Administrationen lå i 2014 frem for alt i på en god måde at planlægge og implementere anvendelsen af de sidste frie midler i programmet. I første halvdel af året kunne der efterhånden frigives midler til de fem bevilgede netværksprojekter, som konkret er afpasset til en kortere løbetid og er mindre med hensyn til finansielt omfang (maks euro tilskud), således at de kan gennemføres effektivt i projektets sidste fase. Der sigtes på gennem dette initiativ at rekruttere endnu flere aktører fra regionen uden INTERREG-erfaring til programmet, at gøre dem fortrolige med den grænseoverskridende tankegang og med hensyn til den nye programperiode at opbygge relevante samarbejder i støtteområdet for at opnå en effektiv og målrettet start i forbindelse med større foranstaltninger. Hen imod slutningen af året aftegnede der sig et mindre forbrug hos nogle løbende projekter, således at alle projekter igen fik tilbud om at få yderligere midler på basis af en tillægsansøgning. Midlerne skulle anvendes til nye aktiviteter inden for netværksdannelse med henblik på fremtidige Interreg 5a-projekter og/eller PRarbejde. Der lægges endvidere stor vægt på at tilpasse programmet til EU s Østersøstrategi og informere projektpartnerne herom. Det var tilfældet ved samtlige rådgivningsarrangementer og workshops. Desuden indtænkes i programmets forskellige PR- og informationsinitiativer udbredelsen af Østersøstrategiens mål. Endelig skal der som et yderligere fokuspunkt i programadministrationens arbejde i 2014 nævnes støtteopgaver med henblik på den nye programperiode. Efter at alle myndigheder i de to dansk-tyske INTERREGprogrammer "Fehmarnbeltregion" og "Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N." i 2012 har godkendt at stræbe efter et fremtidigt fælles program, blev processen især i de første måneder af 2014 stadig kraftigt støttet af den eksisterende INTERREG-administration. Ved etableringen af den nye Interreg 5a-forvaltningsmyndighed i Kiel samt det nye Interreg-sekretariat i Kruså blev opgaverne mindre, men kontakten er stadig meget tæt og regelmæssig, for at man kan lære og profitere af hinanden og gøre overgangen så gnidningsløs som muligt. 90

91 3.3.4 Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Det er karakteristisk for INTERREG, at der stadig er et stort behov for meget intens og grundig rådgivning til projektpartnere på grund af de omfattende og for en dels vedkommende nationalt forskellige støtteretningslinjer. Der blev derfor rettet stor opmærksomhed mod servicebesøgene og on-the-spot kontrollerne. Det er tidskrævende, men samtidig særdeles meningsfyldt at fastlægge de rigtige procedurer, at opstille gode kontrolforanstaltninger og effektive og resultatorienterede aktiviteter, som sikrer et godt og velgennemført INTERREG-program. Der har været anledning til igen at justere håndbogen og udforme forskellige andre ansøgnings- og gennemførelsesdokumenter samt -procedurer mere effektivt. 4 Teknisk bistand For teknisk bistand er der afsat 6 % af strukturfondsmidlerne i det Operationelle Program. I 2014 blev midlerne til teknisk bistand hovedsageligt anvendt til lønninger, rejseomkostninger, deltagelse i kurser/arrangementer samt til gennemførelse af udvalgsmøder og INTERREG-arrangementer. Andre midler blev i 2014 anvendt til ex-ante evalueringen af den nye programperiode. Samtidig blev der anvendt midler til information af offentligheden, herunder mulige støttemodtagere, udvalg og andre interessenter bl.a. i form af merchandise som projektbrochurer og i form af diverse arrangementer. Der blev indkøbt flere merchandise-artikler, da Fehmarnbeltprogrammets store informationsindsat i 2014 var deltagelse i Fehmarnbelt Days. Der blev samtidig indkøbt merchandise-artikler til den planlagte afslutningskonferencen i Endelig har der været omkostninger til revision og oversættelse. (Se bilag 7) 5 Information og PR-arbejde Med det mål at gøre INTERREG-projekterne til ambassadører for udviklingen i EU, tilstræber INTERREGadministrationen at fremme en generel bevidsthed i befolkningen om aktiviteterne. Aktiviteterne og resultaterne af INTERREG IVA-programmet Fehmarnbeltregion skal formidles til borgerne for at tydeliggøre anvendelsen af offentlige midler og effekterne af regionalpolitikken, som bidrager til Europas økonomiske og politiske integration. Hovedmålgrupperne for kommunikationsarbejdet er eksisterende støttemodtagere, potentielle støttemodtagere, borgere i regionen samt den brede offentlighed. Som allerede i programperioderne INTERREG I, II og IIIA informeres de potentielle projektdeltagere om mulighederne inden for rammerne af INTERREG IVA og det grænseoverskridende samarbejde samt den rolle, Europa-Kommissionen og de myndigheder, der administrerer programmet, spiller. Samtidig er informations- og PR-tiltagene rettet mod arbejdsmarkedets parter, erhvervslivets interesseorganisationer, organisationer, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder, miljøforeninger og andre relevante organisationer. 91

92 Kommunikationsplan Kommunikationsplanen for programmet blev godkendt på Overvågningsudvalgets møde den Kommunikationsplanens hovedformål er at fastlægge informations- og PR-tiltag for at opfylde målene for informations- og PR-arbejdet, samt at formidle fællesskabets rolle med hensyn til finansieringen af programmet over for borgerne. Planens formål er også at øge opmærksomheden på merværdien som følge af EU s grænseoverskridende programmer. Hertil hører også, at de nødvendige dokumenter offentliggøres og stilles til rådighed for offentligheden. Det gælder bl.a. for det Operationelle Program og de dermed forbundne mål og strategier, som stilles til rådighed for offentligheden som informationer til alle potentielle støttemodtagere. Især de informationer, der er nødvendige for potentielle projektpartnere, som fx støttebetingelser, støtteforudsætninger og ansøgningsprocedure i forhold til at få tilskud, fremstilles klart og tydeligt. For at formidle og opnå disse mål er der i kommunikationsplanen som hovedpunkter fastlagt følgende værktøjer og tiltag: Hjemmeside, mediearbejde, workshops, publikationer, informationsarrangementer, projektvejledning og flagning. Af nedenstående tabel fremgår tiltag i 2014, og i sidste kolonne nævnes, hvorvidt disse tiltag er blevet opfyldt eller kun utilstrækkeligt opfyldt. I teksten nedenfor forklares de enkelte tiltag nærmere. Den samlede tidsplan for gennemførelsen af informations- og PR-tiltagene står i Kommunikationsplan for det Operationelle Program INTERREG IVA Fehmarnbeltregion , side 13, pkt Tiltag 2014 Internetside Løbende opdatering og Opfyldt modernisering Pressemeddelelser/ info 5 Opfyldt Udsendt efter udvalgsmøder og events Større 1 Fehmarnbelt Days 2014 infoarrangementer Mailaktioner 5 5 x nyheder på hjemmesiden Opfyldt Afsendt i forb. med arrangementer 3 x artikel i Femern Bælt Nyt Infofolder Opdatering Opfyldt Workshops/seminarer 2 Opfyldt Personlig vejledning Løbende Opfyldt Hjemmeside Programmets hjemmeside var etableret allerede ved programperiodens start. Den blev løbende forbedret og moderniseret i slutningen af Hjemmesiden blev hele tiden opdateret og udbygget med nye informationer, og opdaterede dokumenter kunne downloades. På hjemmesiden kan alle programrelevante dokumenter samt gældende forordninger, nationale bestemmelser og retningslinjer, skemaer, vejledninger samt informationer om ansøgninger, implementering og afvikling af 92

93 projekterne downloades. Derudover indeholder hjemmesiden aktuelle nyheder, ansøgningsfrister og tidspunkter for arrangementer. Hjemmesiden informerer også om EU s Østersøstrategi inklusive handlingsplan. Under punktet Projekter er der en aktuel oversigt over støttemodtagere samt deres projekter. Alle nye projekter bliver straks efter deres godkendelse i INTERREG-udvalget offentliggjort på hjemmesiden. Man kan finde de enkelte projekter ved at klikke på en af de to prioriteter, der ses foroven, og derefter på de enkelte fokustemaer i programmet. Oversigten omfatter følgende oplysninger for hvert projekt: projektets navn, de støtteberettigede projektpartneres navne, det bevilgede EFRU-tilskud, tidsplanen samt en kort præsentation af projektet og et link til projektets egen webside, såfremt den findes. Listen over støttemodtagerne omfatter også et link til projekter, som har modtaget støtte i den sidste programperiode under INTERREG IIIA. Under punktet Projekter/liste over projekter INTERREG IV er der desuden en aktuel brochure med alle støttede projekter. Listen med støttemodtagere og oplysninger om EFRU-tilskuddet er delt op efter de enkelte prioriteter og fokustemaer. Indsatsområder og programmål med hensyn til de forskellige prioriteter og fokustemaer beskrives nærmere under andre punkter på hjemmesiden især under Støttemuligheder, hvor man også får udførlige forklaringer om den nye programstrategi. Således kan borgere, myndigheder og potentielle nye projektpartnere altid informere sig om programmets indhold, støttemuligheder og anvendelsen af offentlige midler. Siden sommeren 2012 har man på hjemmesiden også kunnet finde den nyeste udvikling med hensyn til Interreg 5a-programmet og siden slutningen af 2014 et link til programmet Deutschland-Danmarks egen nye hjemmeside Den fælles hjemmeside foreligger i en tysk og en dansk udgave under: Hits i 2014: Derudover gøres der opmærksom på programmet og vores hjemmeside på andre regionale websider, eksempelvis: Desuden er mange af programmets projekter beskrevet på hjemmesiden: som er en uvildig hjemmeside lavet af Fehmarn Belt Weekly. Presse og medier 93

94 INTERREG-administrationen bestræber sig på regelmæssigt at udsende pressemeddelelser efter udvalgsmøderne. Samlet set har de bevilgede INTERREG-projekter optrådt ret bredt i medierne, især i pressen, men også i den regionale radio og i de sociale medier. Mange projekter har ud over deres egen hjemmeside også en Facebook-side og lægger filmklip på nettet på YouTube. INTERREG-administrationens pressemeddelelser er også tilgængelige på programmets hjemmeside. INTERREG-administrationen benytter endvidere ofte de interne medier i Region Sjælland til at markedsføre og promovere nyheder og kommende events vedrørende programmet. Region Sjælland har, som den største danske regionale aktør med mange eksperter og specialister inden for regional udvikling, sygehus og sundhed, mulighed for at distribuere nyt om programmet i deres interne og eksterne netværk, og derved informere potentielle projektaktører om vigtige deadlines mv. til et bredt publikum i hele regionen. De tre deltagende tyske myndigheder (Hansestadt Lübeck, Kreise Ostholstein og Plön) råder hver især over et stort pressedistributionsnetværk, og dette betyder, at pressemeddelelser fra INTERREG-administrationen når ud til en stor målgruppe. INTERREG-administrationen bidrager løbende til nyhedsbrevet Femern Bælt Nyt, som udgives af Femern Bælt Komiteen. Nyhedsbrevet udkommer fire gange årligt. Større informationsarrangementer Med det formål at gøre programmet kendt i hele Femern Bælt-regionen og især for at rekruttere nye projektpartnere fra regionen har INTERREG-administrationen haft til hensigt at arrangere et årligt stort informationsarrangement. På grund af uforbrugte projektmidler besluttede INTERREG-administrationen igen i 2014 at skærpe indsatsen over for projektaktører og potentielle projektansvarlige og derfor supplere det større informationsarrangement med to workshops for projektaktører. De to workshops er beskrevet under Workshops og seminarer. I 2014 deltog Administrationen i et stort arrangement for at gøre opmærksom på programmet. 94

95 Fehmarnbelt Days fandt sted fra i København og var arrangeret af Fehmarnbelt Business Council (FBBC). Formålet var at informere politikere og gæster på konferencen om INTERREG Femern Bælt-regionen. Femern Bælt-programmet var repræsenteret med en stand og roll-ups samt reklameartikler i Networking Village. På standen blev der ud over generel information om programmet også præsenteret projektresultater. Sammen med flyere, små film og reklameartikler om projekterne præsenterede man også de i projekterne udviklede produkter som fx en dansk-tysk sprogkuffert, en dansk-tysk bagebog og egne designede plakater og postkort. Der deltog ca. 700 personer i konferencen. Desuden gennemførte arrangørerne af Fehmarnbelt Days et interview med medarbejderne fra INTERREG IVA- og Interreg 5a-administrationerne. Der ligger en film med interviewet på deres hjemmeside. 95

96 Administrationen finder det vigtigt at bruge ressourcer på at deltage i de arrangementer, som projekterne arrangerer som en del af deres projektforløb. Dette gøres ikke mindst for at støtte op omkring projekternes egne informationsarrangementer, men også i lige så høj grad for at informere og vejlede eksisterende og potentielle nye projektpartnere. INTERREG-administrationen deltog desuden i flere andre arrangementer og benyttede sig af muligheden for at reklamere for INTERREG IVA-programmet Fehmarnbeltregion. Eksempelvis blev der rapporteret udførligt om programmet i forskellige faglige udvalg og politiske organer i regionen. På regelmæssige netværksmøder, fx med medarbejdere fra andre støtteprogrammer, blev der knyttet kontakter og udvekslet informationer om regionen og de enkelte støtteprogrammer og eventuelle samarbejdsmuligheder. Ved forskellige arrangementer i de enkelte støttede projekter udnyttede man desuden muligheden for at rapportere om programmet og dets resultater, eksempelvis på en workshop i projektet Bio- BusINet den og ved afslutningsarrangementet i Poseidon den På denne måde nåede man ved 97 arrangementer ca deltagere. Mailaktioner Administration benytter primært til at nå ud til målgruppen i programområdet. Mailaktioner er derfor et nyttigt værktøj til at komme hurtigt ud med vigtige informationer, nyheder, arrangementer, frister m.m. Mailaktioner benyttes også til at invitere aktører og eksisterende projektdeltagere til workshops og møder. I 2014 blev der i forbindelse med planlægningen af de to workshops samt Fehmarnbelt Days gennemført flere mailaktioner. Der blev rettet henvendelse til samtlige aktører i programmets geografi, institutioner, kommuner og forskellige interesseorganisationer i Femern Bælt-regionen. Der blev pr. mail udsendt invitationer til i alt ca. 500 modtagere. Derudover blev der sendt mails ud i forbindelse med afholdelse af møder med internationale koordinatorer. 96

97 Informationsbrochure / folder Folderen, som blev udarbejdet i 2008 som PR-materiale (foldet A4-ark, 6 sider/afsnit), fortæller kort om programmets geografi og giver svar på følgende spørgsmål: hvad er INTERREG IV A; hvad er Femern Bælt-regionen; hvilke prioriteter og fokustemaer indeholder programmet, hvem kan være projektpartner; hvad er et projekt; hvordan formulerer man en ansøgning; hvem godkender ansøgningen; hvordan finder jeg projektpartnere? m.m. Folderen er stadig et vigtigt redskab til at oplyse og informere om programmet og mulighederne heri på en overskuelig måde. Derfor anvendes folderen fortsat og tilpasses efter behov. Brochure Projekter Projektbrochuren, der blev udarbejdet for første gang i 2011, blev opdateret, sådan at nu alle projekter i programmet er med. Brochuren indeholder en kort beskrivelse af projekterne, den findes i en henholdsvis dansk og en tysk version og kan let opdateres, så den kan bruges ved kommende informationsarrangementer og udvalgsmøder. Brochuren blev stadig godt modtaget især af udvalgets medlemmer. Den kan downloades fra programmets hjemmeside. Workshops og seminarer Den 4. november 2014 gennemførte INTERREG-administrationen en workshop for projektaktører fra alle løbende projekter på færgen Rødby-Puttgarden. Der var her repræsenteret 14 projekter med ca. 25 danske og tyske deltagere. Workshoppen blev positivt modtaget og omfattede ud over indlæg fra INTERREG-administrationen om udarbejdelse af årsrapporter, udbetalingsanmodninger m.m. en præsentationsdel fra de enkelte projekter om deres fremskridt og resultater frem til da. Desuden blev der på workshoppen informeret om den nye støtteperiode Interreg 5a, og en medarbejder fra det nye Interreg 5a-sekretariat præsenterede den aktuelle status for programudviklingen. 97

98 Yderligere et informationsarrangement fandt sted den 28. oktober 2014 i Oldenburg i Holstein, hvor der blev informeret om det aktuelle støtteprogram, det nye Interreg 5a-program og andre støttemuligheder for regionen. Der deltog 40 personer i arrangementet. Individuel rådgivning Med det formål at omsætte projektideer til konkrete projektansøgninger blev der i 2014 gennemført et stort antal møder med potentielle projektpartnere på dansk og tysk side. Det drejer sig både om større fællesarrangementer og om individuelle drøftelser med enkelte projektpartnere. Det er et væsentligt anliggende for Administrationen at få kvalificerede og godt forberedte projektansøgninger. Rådgivningen af projektansøgerne finder derfor sted individuelt og varierer fra sag til sag, bl.a. på baggrund af tidligere projekter. Hvis de pågældende projektpartnere allerede har erfaring fra tidligere INTERREG-projekter, er behovet for en indgående rådgivning i forhold til deres ansøgninger/ideer ofte mindre. Der vil også fremover være et stort behov for at modtage rådgivning ved gennemførelsen af projekterne. Det gælder både for erfarne og uerfarne projektpartnere. De individuelle drøftelser med projektpartnerne tjente i 2014 især til at rådgive og hjælpe med hensyn til gennemførelse af projekterne. Tilsvarende stod især medarbejderne fra Administrationen klar til at hjælpe allerede godkendte projekter og vejlede om afregning, rapportering og gennemførelse af projektaktiviteter. De såkaldte servicebesøg, som gennemføres for hver enkel projektpartner i programmet, har her vist sig at være yderst effektive og positive Desuden har INTERREG-administrationen i løbet af året besøgt flere projektarrangementer, hvor der var lejlighed til at drøfte spørgsmål omkring projektaktiviteter. Ved den individuelle rådgivning lægges der altid vægt på at informere projektpartnerne om deres pligter i forbindelse med deres PR-arbejde for at sikre, at de projektansvarlige på rimelig måde tilstræber projektets publicitet og gør opmærksom på fællesskabets rolle. Leadpartnerkontrakten og Håndbogen gør endvidere opmærksom på disse ting. Netværksarbejde I tilknytning til informations- og PR-arbejdet lægger Administrationen stor vægt på det aktive netværksarbejde for også at markedsføre programmet i andre relevante fora, platforme og arbejdsgrupper, for at etablere nye kontakter og især for at udnytte erfaringsudvekslingen og ny viden til udvikling og succesrig gennemførelse af programmet. Til dette formål deltog Administrationen i følgende netværksarrangementer: Medarbejdere fra Administrationen deltog i alt i 24 arrangementer med henblik på erfaringsudveksling. Det drejede sig her om erfa-møder med den danske revisionsmyndighed, administrationer i INTERREGnaboprogrammer, INTERACT, EU-Kommissionen samt administrationer i andre EU-programmer. Ved disse møder blev der diskuteret specifikke emner med relation til administration og gennemførelse af programmerne, fx aktuelle informationer fra Europakommissionen, nye nationale regler og forordninger, informationer om udarbejdelsen af relevante programdokumenter, N+2, udvælgelseskriterier for nye projekter samt 98

99 drøftelser om fremtidens Interreg 5a. Der var en meget succesfuld udveksling med hensyn til samarbejdet ved projekter og gennemførelsen af programmerne. De tyske programpartnere deltog i to regionale netværksmøder arbejde, hvor der især blev udvekslet informationer om aktuelle udviklinger i forbindelse med Danmark i og uden for INTERREG. Netværksmøderne blev iværksat af det tyske Bundesagentur für Arbeit i samarbejde med den danske arbejdsmarkedsforvaltning. Administrationen vil fremover fortsat deltage i relevante arrangementer, møder og seminarer, der kan tjene til en udbredelse af INTERREG-programmet, støttemuligheder og krav. Det er stadig meget vigtigt at formidle information og viden om eksisterende projekter såvel som information til potentielle nye ansøgere og partnere. EU-Kommissionens arrangementer INTERREG-administrationen deltog i det årlige møde mellem EU-Kommissionen og forvaltningsmyndighederne for programmerne inden for det territoriale samarbejde i Bruxelles. Emnet var gennemførelse af de aktuelle programmer samt programmeringen for Fælles layout INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion s fælles logo, som blev udviklet i 2008, blev i 2014 fortsat anvendt på vores brevpapir og samtlige informationsdokumenter: Det samme gælder for det fælles slogan, der sammen med EU-flaget anvendes i markedsføringen af programmet: Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit. Både logo og slogan er tilgængelige på hjemmesiden. Trykte informationsmaterialer og reklameartikler De tidligere indkøbte reklameartikler anvendes fortsat som en del af informationsmaterialet: 99

100 Post-It blokke, kuglepenne samt A5-blokke. Derudover har de i 2011 fremstillede roll-ups været brugt flittigt ved alle relevante lejligheder. Vestene, der blev indkøbt i 2012, bliver fortsat anvendt på workshops, møder, ved deltagelsen i informationsarrangementer og ved Fehmarnbelt Days Logoet på brystet sikrer genkendelighed og bidrager til at rette opmærksomheden på programmet. Desuden blev der til Fehmarnbelt Days anskaffet flere reklameartikler. Interesserede besøgende kunne så gennem INTERREG-administrationen få Femern Bælt-poser med informationsmateriale og give-aways på standen. Poserne indeholdt ud over flyere også luftballoner, køleskabsmagneter, chokolade, bolsjer og for en dels vedkommende farveblyanter. Alle give-aways var forsynet med Femern Bælt-logoet og EU-logoet. Flagning med EU-flag Der blev flaget med Den Europæiske Unions flag under Den europæiske uge i maj hos de respektive programpartnere. 100

101 5.1 Kvalitativ analyse Sammenlignet med de forventede mål, som er fastlagt i det Operationelle Program og kommunikationsplanen for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion, blev der i 2014 gennem informations- og kommunikationsarbejdet opnået positive resultater. Aktiviteterne blev gennemført som planlagt. I særdeleshed blev der opnået positive resultater på følgende områder: - Hjemmeside: I 2014 blev hjemmesiden udbygget med nye informationer og løbende opdateret. Selvom antallet af hits på hjemmesiden er faldet i forhold til sidste år har INTERREG-administrationen erfaret, at især projektpartnere og repræsentanter for pressen og medier ofte gør brug af hjemmesiden for at få nyttige informationer. INTERREG-administrationen vurderer derfor, at hjemmesiden er et meget nyttigt og vigtigt redskab til at opfylde forpligtelsen i forbindelse med informations- og PR-arbejdet. Det dokumenterer anvendelsen af offentlige midler og offentligjorte projekter godkendt under IN- TERREG IVA-programmet Fehmarnbeltregion. Derfor vil INTERREG-administrationen også fremover have fokus på at opdatere, modernisere og forbedre hjemmesiden. - Større tiltag: Som led i EC-dagen præsenterede programmet sig på Fehmarnbelt Days i København. Standen med de mange informationer henvendte sig til den brede offentlighed og fik også besøg af Schleswig-Holsteins ministerpræsident Torsten Albig, som roste det succesrige program. - Workshops: Beslutningen om at afholde to forskellige workshops blev modtaget godt af aktørerne i regionen. Dialogen med projektansvarlige og projektaktører og ikke mindst med pressen er blevet intensiveret. Dette har betydet mere målrettet projektrådgivning og en tættere dialog med projekterne samt en mere uformel og direkte kontakt med pressen. På sigt giver dette øget fokus på programmets muligheder for støtte til projekter i Femern Bælt-regionen. 101

Årsrapport 2012. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2012

Årsrapport 2012. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2012 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

Årsrapport 2013. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2013

Årsrapport 2013. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2013 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013.

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Brevid: 1589117 Interregionale muligheder Status for Interreg 2007-2013 Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Region

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Kapitel 1 Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1 I medfør af 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, 2 og

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2015.0 Rapporteringsår

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules Kaja Korgaard & Erik Fuglsang Viborg 04 November 2010 EU Reglerne I Helt generelt : Alle projekt aktiviteter

Læs mere

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence Tak for jeres interesse! Det glæder os, at I har fået en idé til et People-to-People (p2p) projekt, og at I lyst til at ansøge kulturlink Femern Bælt om støtte til den videre udvikling af projektet. Disse

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Resultatorientering og målbare effekter

Resultatorientering og målbare effekter Resultatorientering og målbare effekter 1. Måling af programresultater I de EU-støttede programmer er der for støtteperioden 2014-2020 kommet større fokus på programresultaterne og den logiske sammenhæng

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Operationelt program. Europæisk Territorialt Samarbejde (INTERREG IV A) 2007-2013 (2007CB163PO057)

Operationelt program. Europæisk Territorialt Samarbejde (INTERREG IV A) 2007-2013 (2007CB163PO057) Operationelt program Europæisk Territorialt Samarbejde (INTERREG IV A) 2007-2013 (2007CB163PO057) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Programudvikling... 4 1.1.1 Indledende bemærkning... 4 1.1.2

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2016.0 Rapporteringsår

Læs mere

Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde 21. november 2013 /ERST Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde ETS Resumé Danmark deltager i perioden 2014 2020 i tre grænseoverskridende, to tværnationale og fire interregionale

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

FACT Sheet: Projektændringer

FACT Sheet: Projektændringer FACT Sheet: Projektændringer I løbet af gennemførelsen af et projekt kan der af forskellige grunde opstå behov for ændringer. Disse ændringer vedrører i reglen budgettet, arbejdsplanen, indikatorerne,

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne.

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. VEJLEDNING VEDRØRENDE AFSLUTNING AF ET PROJEKT Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. Projektperiode

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 1 Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 BAGGRUND Med Kulturregion Storstrøms Kulturaftale for 2013-2014 er der afsat i alt kr. 640.000 til fastholdelse og udvikling

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

4.2 Grundlæggende kriterier og forudsætninger for et Interreg-projekt

4.2 Grundlæggende kriterier og forudsætninger for et Interreg-projekt Uddrag fra Interreg Deutschland-Danmark-programmets håndbog, version 1.0. Henvisningerne i teksten er til kapitlerne i denne håndbog. 4.2 Grundlæggende kriterier og forudsætninger for et Interreg-projekt

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Foreløbigt ansøgningsskema til programmet Interreg Deutschland-Danmark

Foreløbigt ansøgningsskema til programmet Interreg Deutschland-Danmark Vejledning Foreløbigt ansøgningsskema til programmet Interreg Deutschland-Danmark Vigtige generelle oplysninger Bemærk venligst, at nærværende dokument er en vejleding i, hvorledes det foreløbige ansøgningsskema

Læs mere

Håndbog. Version nr. 5 31.08.2015. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 5 31.08.2015. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 5 31.08.2015

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagte tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. 20. december 2010 Sag 10/19799 ebst Mandag den 22. november 2010, kl. 11.00-17-30, Scandic

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Programmets årsrapport for 2014/2015

Programmets årsrapport for 2014/2015 Årsrapport 2014- Programmets årsrapport for 2014/ 1. Oplysninger til den årlige gennemførelsesrapport CCI-nr. 2014TC16RFCB056 Betegnelse Interreg V-A Deutschland-Danmark Udgave 1 Rapporteringsår 2014/

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE: WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte

Læs mere