Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

2 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning og målgruppe... 4 Kommunalt serviceniveau... 5 Rådgivningscenter for teknologi og hjælpemidler... 5 Særlige forhold... 5 Sektoransvar... 5 Terminale borgere Uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid efter lægelig vurdering... 5 Hjælpemidler til ferieophold... 5 Hjælpemidler ved flytning fra kommunen... 6 Hjælpemidler ved flytning til anden bolig i kommunen... 6 Sagsgangen... 6 Ansøgning... 6 Sagsbehandling... 6 Bisidder... 6 Afgørelse... 6 Klagemulighed... 7 Fritvalg... 7 Kvalitetsstandarder... 8 Genbrugshjælpemidler... 8 Kommunikationsteknologiske hjælpemidler Synshjælpemidler Sansedyner Forbrugsgoder Boligændringer Mindre Boligændringer - Stor Hjælpemidler udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og Trykaflastende hjælpemidler BASH - Hjælpemidler Arbejdsmiljøredskaber Differentierede sagsbehandlingstider Hjælpemiddelområdet 2

3 Bilag, kort overblik over lovgrundlaget for vurderingen Servicelovens Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens Servicelovens Servicelovens 116 stk.1: Boligændringer Servicelovens 116 stk. 2+3: Frit valg på leverandør og materialer Servicelovens 116 stk. 4+5: Boligskift Sektoransvar Hjælpemiddelområdet 3

4 Generel information om kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder indeholder en generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning, afgørelse og levering af hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne tager alle udgangspunkt i hverdagsrehabiliteringstanken og danner dermed grundlag for det serviceniveau, der ydes, i Vejen Kommune. Det er en betingelse for bevilling af hjælpemidler at borgeren ikke kan opnå at blive selvhjulpen gennem træning og der vil være behov for kompensation med et hjælpemiddel. Disse kvalitetsstandarder omhandler genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer efter servicelovens 112, 113 og 116. Formålet er at hjælpemidlet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne, samt medvirke til at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Vejen Kommunes værdier Vejen Kommune har fokus på en helhedsorienteret indsats samt en rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende indfaldsvinkel, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Opgaveløsning tager udgangspunkt i kommunens værdier (nytænkning, anerkendelse, sammenhæng og ansvarlighed) samt borgerens individuelle behov. Afdelingen Social og Ældre løser opgaven med høj faglig kvalitet med fokus på at skabe sammenhæng og tryghed for borgeren og med udgangspunkt i den konkrete situation for borgerne. Lovgivning og målgruppe Følgende afsnit er udarbejdet på baggrund af Vejledning om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialministeriet, Vejledning nr. 7 til serviceloven 15/ Lovgivning Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Hjælpemidler bevilges efter servicelovens 112, og er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Forbrugsgoder bevilges efter servicelovens 113, og er et produkt som kan købes i almindelig handel, herunder også internethandel og som har en handicapkompenserende effekt. Hjælpemidler som nu forhandles bredt, betragtes som forbrugsgoder. Boligændringer bevilges efter servicelovens 116, og boligændringen skal være nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borger. For nærmere information se bilag om servicelovens 112, 113 og 116. Hjælpemiddelområdet 4

5 Kommunalt serviceniveau Vejen kommune udleverer det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Vejen Kommune anvender genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt brug. Vejen Kommune udleverer erstatningshjælpemidler i forbindelse med reparationer, hvis Hjælpemiddeltemaet vurderer behovet herfor væsentligt og i det omfang det er muligt. Det vil sige hvis der er et lignende produkt på lager. Rådgivningscenter for teknologi og hjælpemidler Rådgivningscentret er et tilbud til borgeren om rådgivning og vejledning i hvad der findes af hjælpemidler, forbrugsgoder og velfærdsteknologiske hjælpemidler. Rådgivningscentret har et showroom med udvalgte hjælpemidler, forbrugsgoder og velfærdsteknologiske hjælpemidler. I Rådgivningscentret kan der efter en simpel sagsbehandling ifølge det kommunale serviceniveau, ske et udlån af udvalgte hjælpemidler. For nærmere information se under Kontakt info. Særlige forhold Sektoransvar Sektoransvarsprincippet handler om forskellige myndigheder der har forpligtigelse til at sikre og finansiere ydelser til borger i almindelighed. Social & Ældre Hjælpemiddelteamet har ansvaret for at levere ydelser indenfor servicelovens kapitel 21 Hjælpemidler og boligindretning til borgeren. Det vil sige at det kommer an på i hvilken sammenhæng borgeren søger om et hjælpemiddel, om det er Hjælpemiddelteamet der har sektoransvaret. Ønsker borgeren f.eks. at søge om hjælpemidler i forbindelse med sin arbejdsplads, eller forældre ønsker at søge om hjælpemidler til deres barn i skolen, ligger ansvaret og finansieringen af denne ydelse i en anden sektor. For nærmere information se bilag Sektoransvar. Terminale borgere Uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid efter lægelig vurdering Når Hjælpemiddelteamet modtager en ansøgning fra en terminal borger bliver borgeren prioriteret i forhold til den eventuelle venteliste, grundet livssituationen. Hjælpemidler til ferieophold Den kommune borgeren vælger at holde ferie i, skal sørge for at stille den personlige pleje til rådighed samt de hjælpemidler (Arbejdsmiljøredskaber) der måtte være behov for i den forbindelse. De hjælpemidler borgeren derudover måtte have brug for fra eget hjem, skal borgeren selv sørge for at medbringe, i det omfang det er muligt. Hjælpemiddelområdet 5

6 Vælger pårørende derimod at udføre den personlige pleje under ferieopholdet, skal bopælskommunen sørge for de nødvendige hjælpemidler hertil. Har ferien en varighed på mere end 7 dage og bopælskommunen vurderer behovet for hjælpemidler væsentlig, kan bopælskommunen udlevere hjælpemidlerne til borger. Har ferien en varighed på mindre end 7 dage, skal borgeren selv leje hjælpemidlerne. Hjælpemidler ved flytning fra kommunen Ved flytning til anden kommune, skal borgeren selv sørge for at medbringe de udlånte hjælpemidler. Borgeren skal kontakte Hjælpemiddelteamet og informere om flytningen, så Hjælpemiddelteamet kan give tilflytterkommunen besked om returnering af hjælpemidlerne, når behovet ophører. Hjælpemidler ved flytning til anden bolig i kommunen Ved flytning til anden bolig i kommunen, skal borgeren selv sørge for at flytte de udlånte hjælpemidler. Borgeren skal kontakte Hjælpemiddelteamet og informere om flytningen, så Hjælpemiddelteamet kan revurdere behovet for de udlånte hjælpemidler. Sagsgangen Ansøgning For at komme i betragtning til hjælp skal der foreligge en ansøgning fra borgeren mundtligt eller skriftligt. Pårørende, læge og andre kan rette henvendelse på vegne af borgeren, såfremt det er aftalt med borgeren. Sagsbehandling Sagsbehandlingen/indhentning af oplysninger på den konkrete ansøgning foregår som udgangspunkt i borgerens eget hjem. Ud fra en konkret individuel vurdering træffes en afgørelse om borgeren kan bevilges ansøgte hjælpemiddel. Bisidder Ved hjemmebesøget har borgeren ret til at have en bisidder med. Borgeren vælger selv, hvem der skal være bisidder. Dog kan bisidderen ikke være en medarbejder fra kommunen eller fra en af de private leverandører af hjælpen i hjemmet. Bisidderens rolle er at lytte, gøre notater og hjælpe borgeren. Afgørelse Hjælpemiddelteamet udarbejder en aktivitetsanalyse i samarbejde med borgeren, for at afdække eventuelle aktivitetsproblematikker i dagligdagen. Herefter vurderer Hjælpemiddelteamet ud fra foreliggende grundlag efter servicelovens kap. 21, hvorvidt borgeren er berettiget til ansøgte hjælpemiddel. Hjælpemiddelområdet 6

7 Klagemulighed Hvis borgeren er uenig med kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. Sagen vil herefter blive revurderet og fastholder Vejen Kommune afgørelsen, indbringes klagen til Ankestyrelsen. Det fremgår af den enkelte kvalitetsstandard, om det er muligt at klage over Vejen Kommunes afgørelse. Fritvalg Hvis borgeren bliver bevilget et hjælpemiddel i henhold til serviceloven, har borgeren mulighed for at benytte fritvalgsordningen, som omfatter frit valg af hjælpemidler og leverandør af hjælpemidlet. Vejen kommune vil bevilge borgeren det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Det fremgår af den enkelte kvalitetsstandard om det ansøgte er omfattet af frit valg af leverandør. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112 og Servicelovens 116 stk. 2+3: Frit valg på leverandør og materialer Information kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Social og Ældre Hjælpemiddelteamet Hjælpemiddelområdet 7

8 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er et genbrugshjælpemiddel? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et genbrugshjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Genbrugshjælpemidler kan være: Aktive kørestole, komfortkørestole, el-kørestole, trehjulet cykler, arbejdsstole/ståstøttestole med centralbremse mm. *Sansedyner eller lign produkter samt syn og kommunikationshjælpemidler er også genbrugshjælpemidler, som er beskrevet i særskilte kvalitetsstandarder. Målgruppe Formål Ydelse For at kunne få bevilget genbrugshjælpemidler, skal følgende kriterier være opfyldt: borgeren skal have en fysisk eller psykisk varig nedsat funktionsevne hjælpemidlet skal kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne hjælpemidlet skal være en væsentlig lettelse i dagligdagen hjælpemidlet er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv For nærmere information se bilag Servicelovens 112. Genbrugshjælpemidlet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne samt medvirke til at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, i de daglige aktiviteter. Herunder indkøb, madlavning, transport mm. I Vejen kommune anvendes genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt brug. Leverandør Genbrugshjælpemidler leveres og serviceres af Hjælpemiddelservice Vejen. Fritvalg Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af hjælpemidler. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Hjælpemiddelområdet 8

9 Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Borgeren har ansvaret for at genbrugshjælpemidlet benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand. Det vil sige at borgeren selv er ansvarlig for almindelig vedligehold af genbrugshjælpemidlet, herunder punktering, første årlige udskiftning af dæk og slanger, udskiftning af pærer, pumpning af dæk mm. Ved behov for reparation af genbrugshjælpemidlet kan Hjælpemiddelservice Vejen kontaktes på Det er også muligt at aflevere genbrugshjælpemidlet til Hjælpemiddelservice, efter telefonisk aftale med Hjælpemiddelservice Vejen. Hvis genbrugshjælpemidlet ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny ved Hjælpemiddelteamet. Op til 8 uger. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker nye oplysninger op. Særlige forhold der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af hjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis genbrugshjælpemidlet ikke anvendes Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 9

10 Kommunikationsteknologiske hjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er et kommunikationsteknologi sk hjælpemiddel? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et kommunikationsteknologisk hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet til at hjælpe borgeren i forbindelse med at læse, skrive mm. Kommunikationsteknologiske hjælpemidler kan være; talemaskiner, oplæsningsprogrammer, staveprogrammer og specielle tastaturer. Målgruppe Borgere som er omfattet af servicelovens 112. Formål Ydelse Leverandør Frit Valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Formålet med kommunikationsteknologiske hjælpemidler er at understøtte borgeren i at kunne læse, skrive og kommunikere via teknologiske hjælpemidler. Kommunikationsteknologiske hjælpemidler ydes som udlån af Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg står for levering af de kommunikationsteknologiske hjælpemidler. Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af kommunikationsteknologiske hjælpemidler. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Borgeren har ansvaret for at det kommunikationsteknologiske hjælpemiddel benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand. Ved behov for reparation af et kommunikationsteknologisk hjælpemiddel kontaktes Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg på telefon nr Hvis det kommunikationsteknologiske hjælpemiddel ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger efter sagen er modtaget fra Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. Hjælpemiddelområdet 10

11 For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Revurdering Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker nye oplysninger op. Særlige forhold Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg foretager Politisk godkendt behovsafdækning og afprøvning af de kommunikationsteknologiske hjælpemidler sagsfremstillingen sendes til Hjælpemiddelteamet, som foretager den juridiske afgørelse hvis der er tale om et produkt, program, eller app som kan købes i almindelige handel, herunder internethandel skal borger som udgangspunkt betale hele eller 50 % af anskaffelsesprisen. For nærmere information se bilag Servicelovens 113 der kan normalt ikke ydes støtte til kommunikationsteknologiske hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af hjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg, hvis hjælpemidlet ikke anvendes Hjælpemiddelområdet 11

12 Synshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er et synshjælpemiddel? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et synshjælpemiddel er et produkt der er fremstillet til at hjælpe borgeren i forbindelse med at læse, se tv mm. Synshjælpemidler kan være: CCTV(forstørrelsesskærm), luplampe, tv-briller, oplæsnings- og forstørrelsesprogrammer. Målgruppe Borgere som er omfattet af servicelovens 112. Formål Ydelse Leverandør Frit valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Formålet med synshjælpemidlerne er, at understøtte borgeren i at foretage daglige aktiviteter som f.eks. foretage indkøb, læse breve og andre dokumenter, se tv og benytte internettet mv. Synshjælpemidlerne ydes som udlån af Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg står for levering af hjælpemidlerne. Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af hjælpemidler For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Vedligehold af synshjælpemidlerne påhviler borgeren, herunder udskiftning af batterier og pærer. Ved behov for reparation af et synshjælpemiddel kontaktes Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg på telefon nr Hvis synshjælpemidlet ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger efter sagen er modtaget fra Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker Hjælpemiddelområdet 12

13 nye oplysninger op. Særlige forhold Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg foretager behovsafdækning og afprøvning af de synshjælpemidlerne sagsfremstillingen sendes til Hjælpemiddelteamet, som foretager juridiske afgørelse i særlige tilfælde kan blinde og svagtseende få bevilget en computer efter Servicelovens 113, Hjælpemiddelbekendtgørelsen 19 stk. 4 hvis der er tale om et forbrugsgode efter Servicelovens 113 det vil sige et produkt som kan købes i almindelig handel, skal borgeren som udgangspunkt betale hele eller 50% af anskaffelsesprisen (se afsnit om forbrugsgoder) der kan normalt ikke ydes støtte til synshjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af synshjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til Center for Kommunikation og Hjælpemidler, hvis synshjælpemidlet ikke anvendes Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 13

14 Sansedyner Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er en kugledyne? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. En sansedyne er et produkt som er fremstillet til sansestimuli, kropsafgræsning og til at virke mod uro. Som udgangspunkt er det et behandlingsredskab, men kan også være et hjælpemiddel. En sansedyne kan være; Kugledyne, kædedyne, kastanjedyne. Målgruppe Borgere som er omfattet af servicelovens 112. Formål Ydelse Leverandør Formålet med en sansedyne er at sikre borgeren kan blive selvhjulpen i de daglige aktiviteter, herunder personlig pleje, husholdning, og deltagelse i sociale aktiviteter. I Vejen kommune anvendes genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt brug. Sansedyner leveres og serviceres af Hjælpemiddelservice Vejen. Frit valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af sansedyner. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Borgeren har ansvaret for at genbrugshjælpemidlet benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand. Ved behov for reparation af sansedynen kontaktes Hjælpemiddelservice Vejen på telefon nr Hvis der er behov for en udskiftning af en sansedyne, skal der søges på ny ved Hjælpemiddelteamet. Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 12 uger på kugledynesager, da sagsbehandlingen kan omfatte en eller flere afprøvningsforløb. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker Hjælpemiddelområdet 14

15 nye oplysninger op. Særlige forhold for at afdække aktivitetsproblematikkerne, skal der inden en eventuel afprøvning udfyldes et aktivitetsskema. under en eventuel afprøvning skal der ugentligt udfyldes et aktivitetsskema i minimum 6 uger for at kortlægge hvor og hvordan effekten af sansedynen har været. aktivitetsskemaerne ligger til grundlag for afgørelsen i særlige tilfælde kan der bevilges en sansepude som supplement til sansedynen der kan normalt ikke ydes støtte til sansedyner, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af sansedynen borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis sansedynen ikke anvendes Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 15

16 Forbrugsgoder Lovgrundlag Servicelovens 113. Visitationsenhed Hvad er et forbrugsgode? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et forbrugsgode, er et produkt som kan købes i almindelig handel, herunder også internethandel og som har en handicapkompenserende effekt. Hjælpemidler som nu forhandles bredt, betragtes som forbrugsgoder. Et forbrugsgode kan f.eks. være en rollator, el-køretøj eller ståstøttestol uden bremse. Målgruppe Borgere som opfylder kriterierne efter Servicelovens 112 og 113. Formål Ydelse Leverandør Fritvalg Vedligehold Reparation Udskiftning At forbrugsgodet gør borgeren selvhjulpen, så borgeren kan klare forskellige aktiviteter i dagligdagen. Herunder udførelse af personlig pleje, indkøb, madlavning og transport. Et forbrugsgode er en kontant ydelse på max 50 %, som kan bevilges, hvis anskaffelsesprisen er over 500 kr. Forbrugsgodet er efter indkøb borgerens ejendom. Borgeren kan vælge selv at lægge pengene ud for købet og sende kvitteringen til Vejen Kommune, som efterfølgende overfører tilskuddet til borgers NEM-Konto eller borgeren kan udlevere medsendte bevilling fra Hjælpemiddelteamet til forhandler, hvorpå der står at afregningen kan ske direkte mellem forhandler og Hjælpemiddelteamet. Borgeren vælger selv, hvor produktet indkøbes. Kravet er, at forhandleren skal være moms registeret med eget cvr. nr. Frit valg gælder i forhold til leverandørvalg og ikke på produktet. F.eks. må borgeren ikke købe en knallert, hvis der er bevilget et el-køretøj. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Vedligehold af et forbrugsgode påhviler borgeren, da forbrugsgodet er borgerens ejendom. Reparation af et forbrugsgode påhviler borgeren, da forbrugsgodet er borgerens ejendom. Der ydes ikke hjælp til udskiftning af et forbrugsgode, da der er tale om en engangsydelse. Hvis forbrugsgodet går i stykker og ikke kan repareres, er Hjælpemiddelområdet 16

17 borgeren selv ansvarlig for at anskaffe et nyt. Hvis funktionsniveauet er blevet dårligere, kan borgeren søge igen, og i særlige tilfælde få det bevilget som et udlån. Se under særlige forhold. Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Op til 8 uger. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. En bevilling skal indfries indenfor 3 måneder. Hvis en bevilling ikke er indfriet indenfor 3 måneder, revurderes afgørelsen automatisk af Hjælpemiddelteamet i forhold til væsentlighedskriteriet. Særlige forhold i særlige tilfælde kan forbrugsgodet gives som et udlån efter Servicelovens 113 stk. 5. I disse tilfælde påhviler reparationsudgifterne og udskiftning Vejen Kommune. vælger borgeren at købe det bevilgede forbrugsgode via internethandel, refunderer Vejen kommune kun anskaffelsesprisen for forbrugsgodet. Evt. fragtomkostning er borgerens udgift. Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 17

18 Boligændringer Mindre Lovgrundlag Servicelovens 116. Visitationsenhed Hvad er en mindre boligændring? Målgruppe Formål Ydelse Leverandør Frit valg Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. En mindre boligændring er en boligændring der er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. En mindre boligændring kan være: Fjernelse af dørtrin, etablering af døråbner mm. Sager, hvori der ikke skal tages pant i boligen. Borgere som har en varig og betydelig nedsat funktions evne. Formålet er, at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. Dette betyder, at boligændringen er nødvendig for aktiviteter kan udføres selvstændigt. F.eks. komme ud og ind af boligen eller færdes indendørs i boligen. En boligændring er som udgangspunkt borgerens ejendom, og der reetableres ikke i ejerboliger. Boligændringen udføres og finansierers af Vejen Kommune med mindre frit valg benyttes. Hjælpemiddelservice Vejen eller en håndværker udpeget af Vejen Kommune tilbyder til at løse opgaven. Der indhentes ikke flere tilbud, når det omhandler mindre boligændringer. Borgeren har ret til frit valg af håndværker, som skal udføre opgaven. Kravet er, at håndværkeren skal være momsregistreret, og faglært. Hvis borgeren vælger en dyrere håndværker end den som Vejen Kommune tilbyder, skal borgeren selv afholde hele merudgiften. Borgeren kan benytte frit valg af materialer. Hvis der vælges dyrere materialer end de bevilgede, skal borgeren selv afholde merudgiften. De af Vejen Kommune bevilgede materialer er svarende til materialer i alment byggeri i Vejen Kommune. Hvis borgeren vælger at benytte frit valg, udbetales det bevilgede beløb til borgeren, når boligændringen er udført og godkendt af en sagsbehandlende terapeut. For nærmere information se bilag Servicelovens 116, stk 2 +3: Frit valg på leveandører og materiale Hjælpemiddelområdet 18

19 Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Vedligehold af en mindre boligændring, er borgerens ansvar, da boligændringen er borgerens ejendom. En reparation af en mindre boligændring påhviler borger, da boligændringen er borgerens ejendom. Hvis der er behov for en udskiftning af boligændringen, skal borgeren søge herom. Op til 8 uger. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen Kommune foretager en revurdering af behovet for boligændring, hvis borger flytter til en anden bolig. Særlige forhold der kan ikke udføres boligændringer i leje eller ejerboliger af APVmæssige årsager i leje/andelsboliger skal borgeren ansøge udlejer om tilladelse til boligændringen. I disse tilfælde, kan der indgås aftale om reetablering af boligændringen. i særlige tilfælde kan der indgås aftale om tilbagelevering af en boligændring f.eks. en døråbner, og i disse tilfælde påhviler reparationsudgifterne Vejen Kommune Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 19

20 Boligændringer - Stor Lovgrundlag Servicelovens 116. Visitationsenhed Hvad er en stor boligændring? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. En stor boligændring er en større og mere omfattende ændring af den eksisterende bolig, som er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. En stor boligændring kan være; Ombygning af badeværelse, køkken, udvidelse af værelser eller tilbygninger. I de store boligsager kan der forekomme pant tagning i boligen. Målgruppe Formål Ydelse Leverandør Frit valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Borgere som har en betydelig og en varig nedsat funktions evne. Formålet er, at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. Det betyder, at boligændringen er nødvendig, for at aktiviteter kan udføres selvstændigt. Aktiviteterne kan være køkkenarbejde, toiletbesøg og bad. Boligændringen omfatter ombygning/tilbygning inklusiv materialer. En stor boligændring er borgerens ejendom, og der reetableres ikke i ejerboliger. Vejen Kommune indhenter tilbud fra 2 håndværkere, og vælger den billigst egnede til at udføre opgaven, med mindre Frit valg benyttes. Byggematerialerne, som benyttes leveres fra billigste leverandør med mindre Frit Valg benyttes. Vejen Kommune benytter materialer er svarende til materialer i alment byggeri i Vejen Kommune. Det er muligt at benytte frit valg efter Servicelovens 116 stk.2 se afsnit For nærmere information se bilag Servicelovens 116, stk 2 +3: Frit valg på leveandører og materiale Vedligehold af en større boligændring, er borgerens ansvar, da boligændringen er borgerens ejendom. En reparation af en større boligændring er borgerens ansvar, da boligændringen er borgerens ejendom. Hvis der er behov for en ny boligændring, skal borgeren søge om dette ved Hjælpemiddelteamet. Sagsbehandlingstiden på større boligændringer er 9 måneder, fra ansøgningstidspunktet til der foreligger en afgørelse i sagen. Det vil sige til Hjælpemiddelområdet 20

21 byggeriet kan påbegyndes. Klagemulighed Revurdering Der kan klages til Vejen Kommune over afgørelsen senest 4 uger efter afgørelsen er truffet. Vejen Kommune foretager en revurdering af behovet for boligændring, hvis borgeren flytter til en anden bolig. Særlige forhold der kan ikke udføres boligændringer i leje eller ejerboliger af APVmæssige årsager i leje/andelsboliger skal borgeren orientere udlejer om boligændringen, og Vejen Kommune søger om tilladelse til boligændringen hos udlejer. I disse tilfælde, kan der indgås aftale om reetablering af boligændringen. hvis borgeren selv ønsker at bygge om, mens boligændringen udføres, kan borgeren benytte samme arkitekt og håndværker, men skal selv afregne med disse hvis der foreligger en aftale om tilbagelevering af f.eks. en trappelift, er det Vejen Kommunes ansvar at vedligeholde og reparere trappeliften, samt reetablere efter endt brug der kan ikke ydes støtte til boligændringer, hvor der er tale om istandsættelse eller modernisering af boligen der kan som ikke ydes støtte til en boligændring, som er iværksat før en ansøgning er modtaget hos Vejen Kommune som udgangspunkt kan der ikke ydes støtte til en boligændring, hvor borgeren har ansøgt, men selv iværksat den, før en afgørelse foreligger Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 21

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg af hjælpemidler ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler bevilget efter Servicelovens 112 Når du får bevilget et hjælpemiddel, har du to

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg ved boligindretning

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg ved boligindretning ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet Værd at vide om frit valg ved boligindretning Værd at vide om frit valg ved boligindretning bevilget efter Servicelovens 116 Når du får bevilget en boligindretning,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Sundhed- og omsorgsområdet

Sundhed- og omsorgsområdet Sundhed- og omsorgsområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere