Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

2 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning og målgruppe... 4 Kommunalt serviceniveau... 5 Rådgivningscenter for teknologi og hjælpemidler... 5 Særlige forhold... 5 Sektoransvar... 5 Terminale borgere Uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid efter lægelig vurdering... 5 Hjælpemidler til ferieophold... 5 Hjælpemidler ved flytning fra kommunen... 6 Hjælpemidler ved flytning til anden bolig i kommunen... 6 Sagsgangen... 6 Ansøgning... 6 Sagsbehandling... 6 Bisidder... 6 Afgørelse... 6 Klagemulighed... 7 Fritvalg... 7 Kvalitetsstandarder... 8 Genbrugshjælpemidler... 8 Kommunikationsteknologiske hjælpemidler Synshjælpemidler Sansedyner Forbrugsgoder Boligændringer Mindre Boligændringer - Stor Hjælpemidler udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og Trykaflastende hjælpemidler BASH - Hjælpemidler Arbejdsmiljøredskaber Differentierede sagsbehandlingstider Hjælpemiddelområdet 2

3 Bilag, kort overblik over lovgrundlaget for vurderingen Servicelovens Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens Servicelovens Servicelovens 116 stk.1: Boligændringer Servicelovens 116 stk. 2+3: Frit valg på leverandør og materialer Servicelovens 116 stk. 4+5: Boligskift Sektoransvar Hjælpemiddelområdet 3

4 Generel information om kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder indeholder en generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning, afgørelse og levering af hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne tager alle udgangspunkt i hverdagsrehabiliteringstanken og danner dermed grundlag for det serviceniveau, der ydes, i Vejen Kommune. Det er en betingelse for bevilling af hjælpemidler at borgeren ikke kan opnå at blive selvhjulpen gennem træning og der vil være behov for kompensation med et hjælpemiddel. Disse kvalitetsstandarder omhandler genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer efter servicelovens 112, 113 og 116. Formålet er at hjælpemidlet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne, samt medvirke til at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Vejen Kommunes værdier Vejen Kommune har fokus på en helhedsorienteret indsats samt en rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende indfaldsvinkel, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Opgaveløsning tager udgangspunkt i kommunens værdier (nytænkning, anerkendelse, sammenhæng og ansvarlighed) samt borgerens individuelle behov. Afdelingen Social og Ældre løser opgaven med høj faglig kvalitet med fokus på at skabe sammenhæng og tryghed for borgeren og med udgangspunkt i den konkrete situation for borgerne. Lovgivning og målgruppe Følgende afsnit er udarbejdet på baggrund af Vejledning om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialministeriet, Vejledning nr. 7 til serviceloven 15/ Lovgivning Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Hjælpemidler bevilges efter servicelovens 112, og er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Forbrugsgoder bevilges efter servicelovens 113, og er et produkt som kan købes i almindelig handel, herunder også internethandel og som har en handicapkompenserende effekt. Hjælpemidler som nu forhandles bredt, betragtes som forbrugsgoder. Boligændringer bevilges efter servicelovens 116, og boligændringen skal være nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borger. For nærmere information se bilag om servicelovens 112, 113 og 116. Hjælpemiddelområdet 4

5 Kommunalt serviceniveau Vejen kommune udleverer det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Vejen Kommune anvender genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt brug. Vejen Kommune udleverer erstatningshjælpemidler i forbindelse med reparationer, hvis Hjælpemiddeltemaet vurderer behovet herfor væsentligt og i det omfang det er muligt. Det vil sige hvis der er et lignende produkt på lager. Rådgivningscenter for teknologi og hjælpemidler Rådgivningscentret er et tilbud til borgeren om rådgivning og vejledning i hvad der findes af hjælpemidler, forbrugsgoder og velfærdsteknologiske hjælpemidler. Rådgivningscentret har et showroom med udvalgte hjælpemidler, forbrugsgoder og velfærdsteknologiske hjælpemidler. I Rådgivningscentret kan der efter en simpel sagsbehandling ifølge det kommunale serviceniveau, ske et udlån af udvalgte hjælpemidler. For nærmere information se under Kontakt info. Særlige forhold Sektoransvar Sektoransvarsprincippet handler om forskellige myndigheder der har forpligtigelse til at sikre og finansiere ydelser til borger i almindelighed. Social & Ældre Hjælpemiddelteamet har ansvaret for at levere ydelser indenfor servicelovens kapitel 21 Hjælpemidler og boligindretning til borgeren. Det vil sige at det kommer an på i hvilken sammenhæng borgeren søger om et hjælpemiddel, om det er Hjælpemiddelteamet der har sektoransvaret. Ønsker borgeren f.eks. at søge om hjælpemidler i forbindelse med sin arbejdsplads, eller forældre ønsker at søge om hjælpemidler til deres barn i skolen, ligger ansvaret og finansieringen af denne ydelse i en anden sektor. For nærmere information se bilag Sektoransvar. Terminale borgere Uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid efter lægelig vurdering Når Hjælpemiddelteamet modtager en ansøgning fra en terminal borger bliver borgeren prioriteret i forhold til den eventuelle venteliste, grundet livssituationen. Hjælpemidler til ferieophold Den kommune borgeren vælger at holde ferie i, skal sørge for at stille den personlige pleje til rådighed samt de hjælpemidler (Arbejdsmiljøredskaber) der måtte være behov for i den forbindelse. De hjælpemidler borgeren derudover måtte have brug for fra eget hjem, skal borgeren selv sørge for at medbringe, i det omfang det er muligt. Hjælpemiddelområdet 5

6 Vælger pårørende derimod at udføre den personlige pleje under ferieopholdet, skal bopælskommunen sørge for de nødvendige hjælpemidler hertil. Har ferien en varighed på mere end 7 dage og bopælskommunen vurderer behovet for hjælpemidler væsentlig, kan bopælskommunen udlevere hjælpemidlerne til borger. Har ferien en varighed på mindre end 7 dage, skal borgeren selv leje hjælpemidlerne. Hjælpemidler ved flytning fra kommunen Ved flytning til anden kommune, skal borgeren selv sørge for at medbringe de udlånte hjælpemidler. Borgeren skal kontakte Hjælpemiddelteamet og informere om flytningen, så Hjælpemiddelteamet kan give tilflytterkommunen besked om returnering af hjælpemidlerne, når behovet ophører. Hjælpemidler ved flytning til anden bolig i kommunen Ved flytning til anden bolig i kommunen, skal borgeren selv sørge for at flytte de udlånte hjælpemidler. Borgeren skal kontakte Hjælpemiddelteamet og informere om flytningen, så Hjælpemiddelteamet kan revurdere behovet for de udlånte hjælpemidler. Sagsgangen Ansøgning For at komme i betragtning til hjælp skal der foreligge en ansøgning fra borgeren mundtligt eller skriftligt. Pårørende, læge og andre kan rette henvendelse på vegne af borgeren, såfremt det er aftalt med borgeren. Sagsbehandling Sagsbehandlingen/indhentning af oplysninger på den konkrete ansøgning foregår som udgangspunkt i borgerens eget hjem. Ud fra en konkret individuel vurdering træffes en afgørelse om borgeren kan bevilges ansøgte hjælpemiddel. Bisidder Ved hjemmebesøget har borgeren ret til at have en bisidder med. Borgeren vælger selv, hvem der skal være bisidder. Dog kan bisidderen ikke være en medarbejder fra kommunen eller fra en af de private leverandører af hjælpen i hjemmet. Bisidderens rolle er at lytte, gøre notater og hjælpe borgeren. Afgørelse Hjælpemiddelteamet udarbejder en aktivitetsanalyse i samarbejde med borgeren, for at afdække eventuelle aktivitetsproblematikker i dagligdagen. Herefter vurderer Hjælpemiddelteamet ud fra foreliggende grundlag efter servicelovens kap. 21, hvorvidt borgeren er berettiget til ansøgte hjælpemiddel. Hjælpemiddelområdet 6

7 Klagemulighed Hvis borgeren er uenig med kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. Sagen vil herefter blive revurderet og fastholder Vejen Kommune afgørelsen, indbringes klagen til Ankestyrelsen. Det fremgår af den enkelte kvalitetsstandard, om det er muligt at klage over Vejen Kommunes afgørelse. Fritvalg Hvis borgeren bliver bevilget et hjælpemiddel i henhold til serviceloven, har borgeren mulighed for at benytte fritvalgsordningen, som omfatter frit valg af hjælpemidler og leverandør af hjælpemidlet. Vejen kommune vil bevilge borgeren det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Det fremgår af den enkelte kvalitetsstandard om det ansøgte er omfattet af frit valg af leverandør. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112 og Servicelovens 116 stk. 2+3: Frit valg på leverandør og materialer Information kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Social og Ældre Hjælpemiddelteamet Hjælpemiddelområdet 7

8 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er et genbrugshjælpemiddel? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et genbrugshjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Genbrugshjælpemidler kan være: Aktive kørestole, komfortkørestole, el-kørestole, trehjulet cykler, arbejdsstole/ståstøttestole med centralbremse mm. *Sansedyner eller lign produkter samt syn og kommunikationshjælpemidler er også genbrugshjælpemidler, som er beskrevet i særskilte kvalitetsstandarder. Målgruppe Formål Ydelse For at kunne få bevilget genbrugshjælpemidler, skal følgende kriterier være opfyldt: borgeren skal have en fysisk eller psykisk varig nedsat funktionsevne hjælpemidlet skal kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne hjælpemidlet skal være en væsentlig lettelse i dagligdagen hjælpemidlet er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv For nærmere information se bilag Servicelovens 112. Genbrugshjælpemidlet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne samt medvirke til at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, i de daglige aktiviteter. Herunder indkøb, madlavning, transport mm. I Vejen kommune anvendes genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt brug. Leverandør Genbrugshjælpemidler leveres og serviceres af Hjælpemiddelservice Vejen. Fritvalg Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af hjælpemidler. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Hjælpemiddelområdet 8

9 Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Borgeren har ansvaret for at genbrugshjælpemidlet benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand. Det vil sige at borgeren selv er ansvarlig for almindelig vedligehold af genbrugshjælpemidlet, herunder punktering, første årlige udskiftning af dæk og slanger, udskiftning af pærer, pumpning af dæk mm. Ved behov for reparation af genbrugshjælpemidlet kan Hjælpemiddelservice Vejen kontaktes på Det er også muligt at aflevere genbrugshjælpemidlet til Hjælpemiddelservice, efter telefonisk aftale med Hjælpemiddelservice Vejen. Hvis genbrugshjælpemidlet ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny ved Hjælpemiddelteamet. Op til 8 uger. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker nye oplysninger op. Særlige forhold der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af hjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis genbrugshjælpemidlet ikke anvendes Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 9

10 Kommunikationsteknologiske hjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er et kommunikationsteknologi sk hjælpemiddel? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et kommunikationsteknologisk hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet til at hjælpe borgeren i forbindelse med at læse, skrive mm. Kommunikationsteknologiske hjælpemidler kan være; talemaskiner, oplæsningsprogrammer, staveprogrammer og specielle tastaturer. Målgruppe Borgere som er omfattet af servicelovens 112. Formål Ydelse Leverandør Frit Valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Formålet med kommunikationsteknologiske hjælpemidler er at understøtte borgeren i at kunne læse, skrive og kommunikere via teknologiske hjælpemidler. Kommunikationsteknologiske hjælpemidler ydes som udlån af Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg står for levering af de kommunikationsteknologiske hjælpemidler. Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af kommunikationsteknologiske hjælpemidler. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Borgeren har ansvaret for at det kommunikationsteknologiske hjælpemiddel benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand. Ved behov for reparation af et kommunikationsteknologisk hjælpemiddel kontaktes Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg på telefon nr Hvis det kommunikationsteknologiske hjælpemiddel ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger efter sagen er modtaget fra Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. Hjælpemiddelområdet 10

11 For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Revurdering Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker nye oplysninger op. Særlige forhold Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg foretager Politisk godkendt behovsafdækning og afprøvning af de kommunikationsteknologiske hjælpemidler sagsfremstillingen sendes til Hjælpemiddelteamet, som foretager den juridiske afgørelse hvis der er tale om et produkt, program, eller app som kan købes i almindelige handel, herunder internethandel skal borger som udgangspunkt betale hele eller 50 % af anskaffelsesprisen. For nærmere information se bilag Servicelovens 113 der kan normalt ikke ydes støtte til kommunikationsteknologiske hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af hjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg, hvis hjælpemidlet ikke anvendes Hjælpemiddelområdet 11

12 Synshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er et synshjælpemiddel? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et synshjælpemiddel er et produkt der er fremstillet til at hjælpe borgeren i forbindelse med at læse, se tv mm. Synshjælpemidler kan være: CCTV(forstørrelsesskærm), luplampe, tv-briller, oplæsnings- og forstørrelsesprogrammer. Målgruppe Borgere som er omfattet af servicelovens 112. Formål Ydelse Leverandør Frit valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Formålet med synshjælpemidlerne er, at understøtte borgeren i at foretage daglige aktiviteter som f.eks. foretage indkøb, læse breve og andre dokumenter, se tv og benytte internettet mv. Synshjælpemidlerne ydes som udlån af Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg står for levering af hjælpemidlerne. Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af hjælpemidler For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Vedligehold af synshjælpemidlerne påhviler borgeren, herunder udskiftning af batterier og pærer. Ved behov for reparation af et synshjælpemiddel kontaktes Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg på telefon nr Hvis synshjælpemidlet ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger efter sagen er modtaget fra Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker Hjælpemiddelområdet 12

13 nye oplysninger op. Særlige forhold Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg foretager behovsafdækning og afprøvning af de synshjælpemidlerne sagsfremstillingen sendes til Hjælpemiddelteamet, som foretager juridiske afgørelse i særlige tilfælde kan blinde og svagtseende få bevilget en computer efter Servicelovens 113, Hjælpemiddelbekendtgørelsen 19 stk. 4 hvis der er tale om et forbrugsgode efter Servicelovens 113 det vil sige et produkt som kan købes i almindelig handel, skal borgeren som udgangspunkt betale hele eller 50% af anskaffelsesprisen (se afsnit om forbrugsgoder) der kan normalt ikke ydes støtte til synshjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af synshjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til Center for Kommunikation og Hjælpemidler, hvis synshjælpemidlet ikke anvendes Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 13

14 Sansedyner Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er en kugledyne? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. En sansedyne er et produkt som er fremstillet til sansestimuli, kropsafgræsning og til at virke mod uro. Som udgangspunkt er det et behandlingsredskab, men kan også være et hjælpemiddel. En sansedyne kan være; Kugledyne, kædedyne, kastanjedyne. Målgruppe Borgere som er omfattet af servicelovens 112. Formål Ydelse Leverandør Formålet med en sansedyne er at sikre borgeren kan blive selvhjulpen i de daglige aktiviteter, herunder personlig pleje, husholdning, og deltagelse i sociale aktiviteter. I Vejen kommune anvendes genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt brug. Sansedyner leveres og serviceres af Hjælpemiddelservice Vejen. Frit valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af sansedyner. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Borgeren har ansvaret for at genbrugshjælpemidlet benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand. Ved behov for reparation af sansedynen kontaktes Hjælpemiddelservice Vejen på telefon nr Hvis der er behov for en udskiftning af en sansedyne, skal der søges på ny ved Hjælpemiddelteamet. Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 12 uger på kugledynesager, da sagsbehandlingen kan omfatte en eller flere afprøvningsforløb. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker Hjælpemiddelområdet 14

15 nye oplysninger op. Særlige forhold for at afdække aktivitetsproblematikkerne, skal der inden en eventuel afprøvning udfyldes et aktivitetsskema. under en eventuel afprøvning skal der ugentligt udfyldes et aktivitetsskema i minimum 6 uger for at kortlægge hvor og hvordan effekten af sansedynen har været. aktivitetsskemaerne ligger til grundlag for afgørelsen i særlige tilfælde kan der bevilges en sansepude som supplement til sansedynen der kan normalt ikke ydes støtte til sansedyner, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af sansedynen borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis sansedynen ikke anvendes Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 15

16 Forbrugsgoder Lovgrundlag Servicelovens 113. Visitationsenhed Hvad er et forbrugsgode? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et forbrugsgode, er et produkt som kan købes i almindelig handel, herunder også internethandel og som har en handicapkompenserende effekt. Hjælpemidler som nu forhandles bredt, betragtes som forbrugsgoder. Et forbrugsgode kan f.eks. være en rollator, el-køretøj eller ståstøttestol uden bremse. Målgruppe Borgere som opfylder kriterierne efter Servicelovens 112 og 113. Formål Ydelse Leverandør Fritvalg Vedligehold Reparation Udskiftning At forbrugsgodet gør borgeren selvhjulpen, så borgeren kan klare forskellige aktiviteter i dagligdagen. Herunder udførelse af personlig pleje, indkøb, madlavning og transport. Et forbrugsgode er en kontant ydelse på max 50 %, som kan bevilges, hvis anskaffelsesprisen er over 500 kr. Forbrugsgodet er efter indkøb borgerens ejendom. Borgeren kan vælge selv at lægge pengene ud for købet og sende kvitteringen til Vejen Kommune, som efterfølgende overfører tilskuddet til borgers NEM-Konto eller borgeren kan udlevere medsendte bevilling fra Hjælpemiddelteamet til forhandler, hvorpå der står at afregningen kan ske direkte mellem forhandler og Hjælpemiddelteamet. Borgeren vælger selv, hvor produktet indkøbes. Kravet er, at forhandleren skal være moms registeret med eget cvr. nr. Frit valg gælder i forhold til leverandørvalg og ikke på produktet. F.eks. må borgeren ikke købe en knallert, hvis der er bevilget et el-køretøj. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Vedligehold af et forbrugsgode påhviler borgeren, da forbrugsgodet er borgerens ejendom. Reparation af et forbrugsgode påhviler borgeren, da forbrugsgodet er borgerens ejendom. Der ydes ikke hjælp til udskiftning af et forbrugsgode, da der er tale om en engangsydelse. Hvis forbrugsgodet går i stykker og ikke kan repareres, er Hjælpemiddelområdet 16

17 borgeren selv ansvarlig for at anskaffe et nyt. Hvis funktionsniveauet er blevet dårligere, kan borgeren søge igen, og i særlige tilfælde få det bevilget som et udlån. Se under særlige forhold. Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Op til 8 uger. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. En bevilling skal indfries indenfor 3 måneder. Hvis en bevilling ikke er indfriet indenfor 3 måneder, revurderes afgørelsen automatisk af Hjælpemiddelteamet i forhold til væsentlighedskriteriet. Særlige forhold i særlige tilfælde kan forbrugsgodet gives som et udlån efter Servicelovens 113 stk. 5. I disse tilfælde påhviler reparationsudgifterne og udskiftning Vejen Kommune. vælger borgeren at købe det bevilgede forbrugsgode via internethandel, refunderer Vejen kommune kun anskaffelsesprisen for forbrugsgodet. Evt. fragtomkostning er borgerens udgift. Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 17

18 Boligændringer Mindre Lovgrundlag Servicelovens 116. Visitationsenhed Hvad er en mindre boligændring? Målgruppe Formål Ydelse Leverandør Frit valg Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. En mindre boligændring er en boligændring der er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. En mindre boligændring kan være: Fjernelse af dørtrin, etablering af døråbner mm. Sager, hvori der ikke skal tages pant i boligen. Borgere som har en varig og betydelig nedsat funktions evne. Formålet er, at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. Dette betyder, at boligændringen er nødvendig for aktiviteter kan udføres selvstændigt. F.eks. komme ud og ind af boligen eller færdes indendørs i boligen. En boligændring er som udgangspunkt borgerens ejendom, og der reetableres ikke i ejerboliger. Boligændringen udføres og finansierers af Vejen Kommune med mindre frit valg benyttes. Hjælpemiddelservice Vejen eller en håndværker udpeget af Vejen Kommune tilbyder til at løse opgaven. Der indhentes ikke flere tilbud, når det omhandler mindre boligændringer. Borgeren har ret til frit valg af håndværker, som skal udføre opgaven. Kravet er, at håndværkeren skal være momsregistreret, og faglært. Hvis borgeren vælger en dyrere håndværker end den som Vejen Kommune tilbyder, skal borgeren selv afholde hele merudgiften. Borgeren kan benytte frit valg af materialer. Hvis der vælges dyrere materialer end de bevilgede, skal borgeren selv afholde merudgiften. De af Vejen Kommune bevilgede materialer er svarende til materialer i alment byggeri i Vejen Kommune. Hvis borgeren vælger at benytte frit valg, udbetales det bevilgede beløb til borgeren, når boligændringen er udført og godkendt af en sagsbehandlende terapeut. For nærmere information se bilag Servicelovens 116, stk 2 +3: Frit valg på leveandører og materiale Hjælpemiddelområdet 18

19 Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Vedligehold af en mindre boligændring, er borgerens ansvar, da boligændringen er borgerens ejendom. En reparation af en mindre boligændring påhviler borger, da boligændringen er borgerens ejendom. Hvis der er behov for en udskiftning af boligændringen, skal borgeren søge herom. Op til 8 uger. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen Kommune foretager en revurdering af behovet for boligændring, hvis borger flytter til en anden bolig. Særlige forhold der kan ikke udføres boligændringer i leje eller ejerboliger af APVmæssige årsager i leje/andelsboliger skal borgeren ansøge udlejer om tilladelse til boligændringen. I disse tilfælde, kan der indgås aftale om reetablering af boligændringen. i særlige tilfælde kan der indgås aftale om tilbagelevering af en boligændring f.eks. en døråbner, og i disse tilfælde påhviler reparationsudgifterne Vejen Kommune Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 19

20 Boligændringer - Stor Lovgrundlag Servicelovens 116. Visitationsenhed Hvad er en stor boligændring? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. En stor boligændring er en større og mere omfattende ændring af den eksisterende bolig, som er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. En stor boligændring kan være; Ombygning af badeværelse, køkken, udvidelse af værelser eller tilbygninger. I de store boligsager kan der forekomme pant tagning i boligen. Målgruppe Formål Ydelse Leverandør Frit valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Borgere som har en betydelig og en varig nedsat funktions evne. Formålet er, at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. Det betyder, at boligændringen er nødvendig, for at aktiviteter kan udføres selvstændigt. Aktiviteterne kan være køkkenarbejde, toiletbesøg og bad. Boligændringen omfatter ombygning/tilbygning inklusiv materialer. En stor boligændring er borgerens ejendom, og der reetableres ikke i ejerboliger. Vejen Kommune indhenter tilbud fra 2 håndværkere, og vælger den billigst egnede til at udføre opgaven, med mindre Frit valg benyttes. Byggematerialerne, som benyttes leveres fra billigste leverandør med mindre Frit Valg benyttes. Vejen Kommune benytter materialer er svarende til materialer i alment byggeri i Vejen Kommune. Det er muligt at benytte frit valg efter Servicelovens 116 stk.2 se afsnit For nærmere information se bilag Servicelovens 116, stk 2 +3: Frit valg på leveandører og materiale Vedligehold af en større boligændring, er borgerens ansvar, da boligændringen er borgerens ejendom. En reparation af en større boligændring er borgerens ansvar, da boligændringen er borgerens ejendom. Hvis der er behov for en ny boligændring, skal borgeren søge om dette ved Hjælpemiddelteamet. Sagsbehandlingstiden på større boligændringer er 9 måneder, fra ansøgningstidspunktet til der foreligger en afgørelse i sagen. Det vil sige til Hjælpemiddelområdet 20

21 byggeriet kan påbegyndes. Klagemulighed Revurdering Der kan klages til Vejen Kommune over afgørelsen senest 4 uger efter afgørelsen er truffet. Vejen Kommune foretager en revurdering af behovet for boligændring, hvis borgeren flytter til en anden bolig. Særlige forhold der kan ikke udføres boligændringer i leje eller ejerboliger af APVmæssige årsager i leje/andelsboliger skal borgeren orientere udlejer om boligændringen, og Vejen Kommune søger om tilladelse til boligændringen hos udlejer. I disse tilfælde, kan der indgås aftale om reetablering af boligændringen. hvis borgeren selv ønsker at bygge om, mens boligændringen udføres, kan borgeren benytte samme arkitekt og håndværker, men skal selv afregne med disse hvis der foreligger en aftale om tilbagelevering af f.eks. en trappelift, er det Vejen Kommunes ansvar at vedligeholde og reparere trappeliften, samt reetablere efter endt brug der kan ikke ydes støtte til boligændringer, hvor der er tale om istandsættelse eller modernisering af boligen der kan som ikke ydes støtte til en boligændring, som er iværksat før en ansøgning er modtaget hos Vejen Kommune som udgangspunkt kan der ikke ydes støtte til en boligændring, hvor borgeren har ansøgt, men selv iværksat den, før en afgørelse foreligger Politisk godkendt Hjælpemiddelområdet 21

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere