Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD HAVER, HEGN og BEPLANTNING HUSDYR TVPROGRAMMER RADIOPROGRAMMER EJENDOMSKONTORET AFFALDSHÅNDTERING NØDSITUATIONER RABATORDNING BEBOERBLAD TIPS & TRIKS PARABOL ANTENNER RÅDERET... 23

2 BOLIGSELSKABET Stejlepladsen 2, bygget i 1974, er en afdeling i boligorganisationen Humlebæk Boligselskab. Selskabet består af 12 afdelinger med mere end 1000 lejemål, fordelt med 5 afdelinger samt 1 institution i Fredensborg, og 6 afdelinger i Humlebæk. Øverste myndighed i Humlebæk Boligselskab er repræsentantskabet. Repræsentantskabet er valgt af de forskellige afdelingsbestyrelser i Humlebæk Boligselskab, og består derudover af 2 personer udpeget af Fredensborg-Humlebæk kommune samt 1 person udpeget af Domea. Afdelinger Båstrupvej Rosenvænget Enebærhaven Hesselhøj Langebjergparken Plantagevej/ Tjørnevej Ravnsbjerg Rådhushaven Seniorbofælleskabet Strædet Stejlepladsen I Stejlepladsen II Ravnsbjerg II Torpenvangen Humlebæk Boligselskab bliver administreret af Domea s.m.b.a, region Nordøstsjælland, Øverødvej 5, Holte, tlf , Der er åben for telefonisk henvendelse til Domea hver: Man-Ons Torsdag Fredag

3 BEBOERKLAGENÆVNET Siden 1. juli 1998 har kommunen haft pligt til at oprette beboerklagenævn. De skal både øge den enkeltes retssikkerhed og gøre det nemmere, hurtigere og billigere at få afgjort tvister mellem beboere og boligorganisationer. Hos beboerklagenævnet er der rimelige priser, og man behøver ikke at have en advokat med. Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi håber det er sidste udvej efter dialog er forsøgt i tilstrækkeligt omfang. Beboerklagenævnet består af tre sagkyndige personer En formand, som er jurist og udpeges af statsamtet En udlejer-repræsentant, som udpeges af Kommunen efter indstilling fra de lokale boligorganisationer (hvis der kun er én organisation indstilles personen af Boligselskabernes Landsforening) Sager som beboerklagenævnet kan tage sig af: Boligens stand ved indflytning Husorden, chikane mv. Råderet (den enkeltes ret til at forbedre sin bolig) Lovligheden af beslutninger i beboerdemokratiet Varsling af lejeforhøjelse Vand- og varmeregnskab Betaling til fællesantenne Afslag på ledig bolig Syn og istandsættelse ved fraflytning Afgørelser som beboerklagenævnet kan træffe: Erklære om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig Afgøre om en klager har ret Sende en advarsel til beboer Give en beboer en betinget opsigelse (det vil sige, at opsigelsen kun føres ud i livet, hvis vedkommende gentager sin forsyndelse) Ophæve et lejemål (i værste fald udflytning uden varsel) Både en beboer og en boligorganisation, som er utilfreds med en afgørelse i Beboerklagenævnet, kan gå videre med sagen ved at gå til boligretten. Dog er eventuelle advarsler endelige. Eventuelle klager skal afgives skriftligt og sendes til: Beboerklagenævnet, Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. 3

4 AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen består af 3 menige medlemmer og 1 formand. Bestyrelsen bliver af beboerne valgt på et ordinært beboermøde, som afholdes en gang årligt, ofte i maj, og allersenest i september måned. Medlemmerne i afdelingsbestyrelsen vælges for en to-årig periode, årstallet i parentes angiver, hvornår valgperioden udløber. Bestyrelsen: Tina Thomsen, Baunebjergvej 464 (09) Formand & Bladskribent Sanne Jappe Baunebjergvej 436 (08) Sekretær & Ansvarlig for beboerkontakt: Mari-Ann Kristiansen, Baunegjergvej 438 (08) Bladredaktør & Kasserer Suppleanter: Aktiv suppleant, distributionsansvarlig Meddelelser til afdelingsbestyrelsen bedes afleveret skriftligt via eller pr. alm. brev til bestyrelsens postkasse, Baunebjergvej 202A, 3050 Humlebæk Beboere, der ønsker at tale personligt med afdelingsbestyrelsen, er velkomne i den officielle træffetid på bestyrelsesmøderne, kl Bestyrelsesmøder afholdes typisk d. 2. mandag i hver måned, men check altid på INFO TV, hvor datoen for næste bestyrelsesmøde altid er at finde. Bestyrelsen afholder deres møder i Det lille hus, Baunebjergvej 202A, 3050 Humlebæk. Der afholdes ikke møde i juli og december måned. 4

5 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING Lejlighederne i STEJLEPLADSEN 2 opfylder alle betingelser for at lejerne kan få boligsikring eller boligstøtte, hvis man i øvrigt er berettiget hertil. Kommunen kan yde lån til beboerindskud i almennyttige boliger. Vil du vide mere, kontakt: Links Borgerservicecentret på rådhuset i Kokkedal, Egevangen 3 B. Telefon Fredensborg Kommunes afdelingskontor i Humlebæk, Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 Humlebæk - Tlf.: måske skulle her bare stå så kan fok selv orientere sig på hjemmesiden? Beboerindskud Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud Som udgangspunkt skal man ikke betale renter og afdrag de første fem år på lånet. Når de fem år er gået, skal man betale lånet over de næste ti år. Siger man sit lejemål op, eller bliver man sagt op, skal man betale lånet plus påløbne renter tilbage den dag, lejemålet ophører. Boligsikring og boligstøtte Boligsikring er et tilskud til huslejen. Pensionister kan efter særlige regler få boligstøtte. Boligsikringens størrelse er afhængig af husstandens størrelse, og hvor stor indtægten er i forhold til lejlighedens størrelse og pris. Links Det same her det er nogle lidt besværlige links! Beregn om du kan få boligstøtte Boligstøtte - Selvbetjening 5

6 RÅDERET Lejeren har forskellige muligheder for at forbedre boligen. Forbedringerne kan vælges finansieret over den finansieringsaftale Stejlepladsens2 har med Domea, eller den enkelte beboer kan vælge selv at finansiere forbedringen, og efterfølgende få råderet over investeringen med afskrivning over 10 år. Dette er ofte interessant, idet det tit er langt billigere at låne penge i eget pengeinstitut end at betale de låneomkostninger der indgår i Domeaordningen. Den øgede omkostning skal ses i lyset af, at der med en ordning via Domea er en del administration der skal varetages, og denne betales via låneomkostningerne. Eksempel Hvis du således ønsker et nyt køkken, selvom du har planlagt at flytte efter 4 år og du/i selv vælger at betale kr. for køkkenet, vil du/i med en råderetsordning ved fraflytning modtage 6(år) x 5000 tilbage fra Domea. Du/I skal Således ikke betale for det nye køkken længere end den periode du selv bor der, inden for de første 10 år. I øvrigt henvises til råderetskataloget for nærmere informationer: Følgende forbedringer indgår i råderetsordningen.: Nyt Køkken Nyt Bad Udnyttelse af 2. Sal Åbning mellem køkken og stue i st. 3 vær. Og 4 vær. huse For forbedringer som eksempelvis haveskur, cykelskur og overdækket terrasse henvises til afsnittet Tilbygninger 6

7 HUSORDEN De generelle regler for lejernes benyttelse af boligerne og fællesfaciliteterne findes i lejekontrakten og lejeloven. Husordenen ophæver ikke disse regler, men skal ses som et supplement til disse. Bestemmelserne er et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne og dermed bedre trivsel. KOMFUR, VASKEMASKINE, OPVASKEMASKINE M.M. Såfremt komfuret går i stykker kontaktes ejendomsmesteren, som da vil sørge for, at det bliver repareret. Vaskemaskine, opvaskemaskine m.m. må godt placeres i husene, blot tilslutningen foretages af autoriserede fagfolk. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, hygiejnebind o.l. må aldrig skylles ud via toilettet. Eventuelle utætheder eller tilstopninger skal straks meldes til ejendomsmesteren. UDLUFTNING For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, bør der foretages en effektiv udluftning. Ca minutters udluftning, evt. med gennemtræk, er som regel nok. Står et vindue åbent gennem længere tid, taber væggene deres varme og der spildes energi på atter at opvarme væggene. MASKINER - OG RADIO / TV Hobbymaskiner, herunder motordrevne græsslåningsmaskiner m.v., der kan medføre støjgener for naboer, skal anvendes på tidspunkter, hvor de generer mindst muligt, og de bør ikke anvendes før kl og efter kl Om lørdagen må de kun benyttes mellem kl og Om søndagen kun mellem kl og Symaskiner, højttalere o.l. der kan medføre støjgener, skal anbringes på et underlag der dæmper støjen mest muligt. Benyttelse af radio, fjernsyn, stereoanlæg og musikinstrumenter skal ske uden gener for naboer. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboer er indforståede med støj efter kl Brugeren skal sikre sig, at alle elektriske apparater og maskiner er støjdæmpet for forstyrrelser i ledningsnettet i.h.t. lovgivningen. 7

8 HUSORDEN - fortsat PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de dertil anlagte parkerings- pladser og af beboere med postadresse på Baunebjergvej. Last- og campingvogne samt både må kun med særlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen stilles på parkeringspladsen. Biler uden nummerplader må ikke henstilles på P-arealet. Af hensyn til børnenes sikkerhed, anmodes beboerne om at køre med den største forsigtighed på parkeringsarealerne. Cykel og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstierne. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav overfor skadevolderen. FORSIKRING Afdelingen har en kollektiv glas- og kummeforsikring. Ejendomsforsikringen dækker brand, brandskade og vandskade. Vandskade på indbo, som følge af rør- eller radiatorsprængninger dækkes ikke af ejendommens forsikring, - derfor er det meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. TELT Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette vil det blive betragtet som kontraktbrud som hjelmer ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til DOMEAs udlejningsafdeling da der skal skrives en særlig kontrakt. LEG M.M. Al leg henvises til de dertil indrettede legepladser og boldspilbaner. Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ og murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen. Havearealet (bedene) må ikke betrædes, hverken af børn eller voksne og det henstilles til alle ikke at "skyde genvej", men benytte de etablerede gangstier. Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende er meget farligt, og må derfor ikke finde sted på afdelingens område. 8

9 TILBYGNINGER Det er muligt at udvide med overdækket terrasse, cykelskur og redskabsskur i haven. Det er vigtigt at man har ansøgt om projektet og fået godkendelse inden projektet påbegyndes. Som beboer henvender man sig på ejendomskontoret, hvor en ansøgningsblanket magen til nedenstående, samt en kopi af de relevante tegninger, kan udleveres. Når byggeriet er færdigt skal beboeren sørge for at melde dette til Ejendomskontoret, som herefter vil besigtige projektet og sørge for en skriftlig godkendelse af projektet. Som beboer skal man være opmærksom på, at såfremt man fraflytter, og den nye lejer ikke ønsker at overtage de tilbygninger man har foretaget, vil man til enhver tid være forpligtet til at nedtage byggeriet for egen regning. Såfremt boligselskabet skal sørge for nedtagningen vil det blive modregnet i eventuelt depositum i slutafregningen. Nedenfor er vist et eksempel på et ansøgningsskema: Ansøgning TILBYGNINGER Bolig nr. Humlebæk, den / - Redskabsskur Cykelskur Terrasseoverdækning Vi skal hermed meddele Dem tilladelse til ansøgte på følgende betingelser: - Byggeriet skal nøje følge de til enhver tid gældende tegninger, udleveret fra ejendomskontoret. - det er dem som beboers pligt ved arbejdets afslutning, at indhente godkendelse af det opførte fra ejendomskontoret. - ansvaret for ovennævnte samt eventuelle skader, som måtte opstå, påhviler Dem. - boligselskabet hæfter ikke for eventuelle fejl/skader. - vedligeholdelse for ovennævnte påhviler udelukkende Dem som lejer. - Såfremt ny lejer ikke ønsker at overtage tilbygningen ved fratflytning, skal de som beboer forestår nedtagning for egen regning. Dato: / - Beboers underskrift Dato: / - Tilladelse givet af Ejendomskontoret Dato: / - Arbejdet udført i henhold til tegninger (Ejendomskontoret) 9

10 VEDLIGEHOLD Det påhviler den enkelte lejer at sørge for vedligeholdelse af boligen. Der findes ingen vedligeholdelseskonto ordning, hvorfor materialer og evt. håndværkere skal betales af beboeren selv. Såfremt vandhaner, blandingsbatteier, el-installationer, toiletter osv. ikke fungere, skal ejendomsmesteren kontaktes for reparation. Hvis man selv udskifter køkkenarmaturer, blandingsbatteier, komfurer osv. er det for egen regning. Og dette vil ikke kunne refunderes. I tilfælde af defekter kontaktes ejendomsmesteren som sørger for udskiftningen eller reparation. Nedenfor følger den mere lovgivningsmæssige side af sagen, og nedenstående afsnit er således et uddrag fra lejeloven. 19. Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedligeholdt. Alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde skal holdes i god og brugbar stand. Stk. 2. Fornyelse af tapet, maling, hvidtning eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. dog 22. Stk. 3. Udlejeren skal ligeledes sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede, ligesom han skal renholde fortov, gård og andre fælles indretninger. 20. Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler. 21. Når en lejlighed er udlejet udelukkende til beboelse, anses udlejerens pligt til at vedligeholde lejligheden med hvidtning, maling og tapetsering for opfyldt, når han til dette formål løbende har afholdt de beløb, der skal anvendes hertil efter reglerne i 22 og

11 HAVER, HEGN og BEPLANTNING HAVER Haverne skal holdes i rimelig stand. Hensættelser af gamle møbler, køleskabe etc. er ikke tilladt, og vil blive krævet fjernet. Der må i haverne ikke opføres bygninger af nogen art uden forudgående tilladelse fra Ejendomskontoret se afsnittet under tilbygninger Græsplænen skal af hensyn til helhedsindtrykket holdes i orden, ligesom træer, buske o.lign. på ingen måde i højde eller bredde må genere naboerne. HEGN Om haven må der opsættes trådhegn af en max. højde 1.20 m. Skelhegnet må kun males med godkendte farver, som udleveres på ejendomskontoret. Der må i skellet til nabo opsættes træhegn hvis begge naboer er enige. Hegnet opsættes på lejerens ansvar, og lejeren skal selv vedligeholde hegnet. Træværket skal males hvert andet år med træbeskyttelse som udleveres hos ejendomsmesteren i den godkendte farve. HÆKKEN Hækken skal holdes fri for ukrudt og klippes 2 gang om året, omkring Sct. Hans (juni måned) og igen til september. Det er beboeren selv der står for denne aktivitet. Vær opmærksom på fuglereder i hækken inden klipning. Toppen af hækken skal være smallere end bunden. Pas generelt på at hækken ikke bliver for bred. Hækken i baghaven må ikke være højere end 1.80 m. høj. I forhaverne må hækken ikke være højere end 1,50 m. Dog er der givet tilladelse til at ende-rækkehusenes hæk i forhaven må have en højde på 1,60 cm. CYKELSKUR Såfremt der er opført cykelskur er lejer forpligtet til at vedligeholde skuret med maling hver 2. år. 11

12 HUSDYR Husdyr (katte og hunde) må kun holdes med særlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Ansøgning om tilladelse hentes ved henvendelse til sekretæren i bestyrelsen. Husk at tilladelsen skal indhentes inden dyret anskaffes. KATTE Katte der færdes udenfor hjemmet, skal bære halsbånd med navn og bopæl. Ved 1. klage til afdelingsbestyrelsen gives en advarsel. Ved 2. klage inddrages tilladelsen. HUNDE Hunde skal altid bære halsbånd med navn og bopæl. Hundene skal føres i snor og må ikke luftes på bebyggelsens område. Ved 1. klage til afdelingsbestyrelsen gives en advarsel. Ved 2. klage inddrages tilladelsen. Tips & Triks Bestyrelsen har udgivet en lille pjece hvor I kan læse om gode råd og procedure omkring husdyr og naboskab. HOLD AF SÆRLIGE DYR Særlige dyr skal holdes forsvarligt, og således at disse ikke kan undvige. Undslipper et dyr som kan indføjes under betegnelsen "særlige dyr" og antræffes det i området eller i beboeres bolig, vil det blive betragtet som brud på 9 og ejeren vil blive pålagt at skille sig af med sine dyr. I "Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v. 9 hedder det: 9 Dyreanlæg skal indrettes således at dyrene ikke kan undvige, og ingen udenforstående personer kan påføres skader. Stk. 2. Gitre, net og andre anordninger skal være konstrueret og tilpasset således, at dyrene ikke kan trænge gennem mellemrum, kile sig fast eller tilføjes skader. Materialer og befæstninger i gitre, net og andre anordninger skal være tilpasset dyreartens størrelse, fysiske styrke og eventuelle gnavetilbøjelighed. Stk. 3. Placeres dyreanlæg ved siden af hinanden, skal de konstrueres og anbringes således, at dyrene ikke udsættes for stress eller skader hinanden. Stk. 4. Holdes flere dyr i hyldesystemer, skal disse være udformet, så gødning og lignende affald ikke kan forurene lavere placerede områder, hvori der holdes dyr 12

13 TVPROGRAMMER TDC kanaloversigt TV-kanaler Kanal Frekvens Kanal København S TV4 K TV2 Norge K TV 2 Lorry K DR2 K DR1 K Infokanalen S Sverige 1 S Sverige 2 S ARD S ZDF S Ekstrakanalen S SBS NET S Forbeholdt lokal TV S Kanal 5 K CNN International K Reserveret til Video K Reserveret til Selector K Kanal 4 K TV3+ K TV 2 Charlie K TV3 K TV 2 NEWS K VH1 / Blue HUSTLER K Cartoon Network K TV5MONDE K Jetix / Hallmark K MTV Danmark K Discovery Channel K The Voice TV K TV 2 Film K BBC World K BBC Prime K Turner Classic Movies K Disney Channel K TV 2 Sport K Eurosport K dk4 K TV 2 Zulu K Animal Planet K National Geographic / CNBC K

14 RADIOPROGRAMMER Radiokanaler FM Frekvens Forbeholdt lokalradio 87.7 BBC World Service Radio 88.4 Forbeholdt lokalradio 88.9 Forbeholdt lokalradio 89.4 Forbeholdt lokalradio 90.6 NDR 1 Tysk 90.1 Radio Schleswig-Holstein 91.2 Sverige P Sverige P Sverige P Forbeholdt lokalradio 94.5 Forbeholdt lokalradio 95.2 Radio 100FM 96.1 The Voice Radio 97.7 DR P2 Musik & Kultur 97.0 Forbeholdt lokalradio 98.8 Sverige P Klassik Radio Tysk 99.4 TV 2 Radio DR P P4 København DR DR Klassisk DR P Forbeholdt lokalradio Forbeholdt lokalradio RTL Radio Tysk NDR 2 Tysk BBC Radio One Engelsk NDR Kultur Tysk

15 EJENDOMSKONTORET/DRIFTCENTRET Henvendelse mandag-fredag mellem kl : personligt på Baunebjergvej 202A eller pr. telefon eller pr. mail Ejendomsmester: Ralf Antonsen Kontortiderne skal, så vidt det er muligt, respekteres. Det er kun i absolut nødstilfælde at ejendomsfunktionærerne skal opsøges uden for normal kontortid. I tilfælde af uopsætlige situationer henviser vi til procedurerne under afsnittet Nødsituationer 15

16 AFFALDSHÅNDTERING Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, f.eks. i affaldsposer. Der tømmes skraldespande en gang ugentlig (typisk midt i ugen). Storskrald afhentes den 1. tirsdag i måneden. Hvis dette er en helligdag, afhentes det den efterfølgende tirsdag. For at få storskraldet afhentet skal der ringes til Ejendomskontoret/Driftcentret, senest mellem kl og mandag morgen. Tlf Der kan også sendes til: husk din postadresse på mailen. Alt storskrald skal sorteres og pakkes i gennemsigtige poser. Hvis affaldet ikke er sorteret, vil det ikke blive afhentet. Storskraldet anbringes i forhaven eller ved havelågen. Hvor der ikke er forhave, sættes skraldet under køkkenvinduet. Storskraldet må ikke indeholde haveaffald. Benyt også kommunens genbrugsplads, beliggende: Bakkegårdsvej 404B i Humlebæk Åbningstider: Alle ugens dage mellem kl. 8:30 og 15:30 - Fælles lukkedage. Genbrugspladserne i Fredensborg Kommune har lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar. Bemærk Højvangen og Bakkegårdsvej har endvidere lukket langfredag og påskedag. Vil du vide mere? Driften af genbrugspladserne varetages af Nordforbrænding. Eventuelle klager over personalets optræden eller uacceptable forhold på pladsen bedes rettet til Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm, tlf , e-post: Øvrige henvendelser (f.eks. vedrørende genbrugspladsernes administration, herunder om affaldets sortering, større affaldsmængder m.v.) kan rettes til Fredensborg Kommune, Natur og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, tlf , e-post: Alle borgere og virksomheder i Fredensborg kommune kan aflevere affald på genbrugspladserne. Der er adgang til genbrugspladserne med følgende begrænsninger: Der er kun adgang for køretøjer med maksimal totalvægt på 3500 kg, excl. evt. anhænger / trailer. Hver husstand, institution eller virksomhed må aflevere op til 200 kg farligt affald pr. år, samt op til kg øvrigt affald pr. år. 16

17 Affaldshåndtering - fortsat Hvad kan jeg aflevere? På genbrugspladserne kan du aflevere: Flasker og glas (tomme og rene flasker og glas) Pap (tørt og rent pap, paprør, karton og bølgepap) Papir (fx aviser, ugeblade, telefonbøger, reklamer) Jern og metal (fx cykler, barnevogne, øl- og sodavandsdåser) Haveaffald (fx buske, grene, max. 10 cm i diameter) Rødder og stød (fx træstubbe og grene over 10 cm i diameter) Jord og sten (fx ren uforurenet jord, marksten, natursten) Småt brændbart (max. 1 meter, fx plast, flamingo, trævarer) Stort brændbart (max. 3 meter, fx møbler, gulvtæpper, madrasser) Plastemballage til genbrug (rengjorte dunke og flasker med låg) Bygningsaffald til genbrug (fx tegl, tagsten, mursten, brokker og beton) Bygningsaffald til fyldplads (fx keramik, toiletter, håndvaske, spejle, vinduesglas, glaserede tegl) Dæk (dæk med eller uden fælge) Farligt affald (fx malingsrester, spildolie, opløsningsmidler, medicin, batterier, lysstofrør, lavenergipærer). Henvendelse til pladspersonalet! Akkumulatorer(fx bilbatterier) Elektronik skrot (fx fjernsyn, computere, øvrige el-artikler, hårde hvidevarer, køle- og fryseskabe) PVC til genanvendelse (fx tagrender, kloakrør) Affald til deponi (fx blød PVC, mineraluld, isoleringsmaterialer og trykimprægneret træ). Bemærk! Vi modtager ikke dagrenovation og andet fordærveligt affald på genbrugspladserne. Hvordan sorterer jeg affaldet? Affaldet skal afleveres sorteret. På skilte ved de enkelte containere på genbrugspladserne kan du se, hvordan du skal sortere affaldet, inden du afleverer det. Ved at sortere korrekt er du med til at beskytte miljøet bedst muligt, da sorteringen sikrer, at der spares ressourcer i form af råstoffer, energi og areal til deponering. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte personalet på genbrugspladserne. Personalets anvisninger skal altid følges. Hvad gør jeg med genanvendelige ting? Hvis du vil af med ting, som du tror andre kan få brug for, kan du placere dette i særskilte containere på samtlige pladser i kommunen. Må jeg klunse? Det er ikke tilladt at klunse (fjerne genstande) fra genbrugspladserne, med undtagelse af genstande fra containerne på Bakkegårdsvej og Højvangen kaldet Ta -med-hjem-ting. Det koster ikke noget at tage genanvendelige ting fra disse containere. Personer uden affald til genbrugspladserne har ikke adgang. 17

18 NØDSITUATIONER Sker der i din lejlighed, eller i bebyggelsen, skader af den ene eller anden art der er uopsættelige og er udenfor ejendomskontorets åbningstid, er det muligt at henvende sig til bestyrelsen. Denne vil herefter vurdere skadens omfang. Henvendelsen må kun ske i en absolut nødsituation. Du kan som beboer ikke selv rekvirere håndværkere eller anden assistance, og såfremt beboeren vælger selv at tilkalde hjælp, er beboeren forpligtiget til selv at betale regningen. Bestyrelsen: Sanne Jappe Ansvar for beboerkontakt Baunebjergvej 436 Tlf Ved Ulykke Brand, tilskadekomst 112. Skulle bestyrelsesmedlemmet ikke være at træffe, kan der rettes henvendelse til bestyrelsesformanden. Tina Thomsen Bestyrelsesformand Baunebjergvej

19 RABATORDNING Domea har indgået en rabatordning med en række leverandører. Hos bestyrelsen kan man få udleveret et kort som skal udfyldes med navn, adresse og lejemålsnummer (nummeret findes på lejekontrakt eller huslejeopkrævning). Kortet giver lejeren mulighed for at opnå rabat på køb hos nedenstående forhandlere. Som skrevet er det Domea der har indgået rabataftalerne med leverandørerne, men det skal understreges at Domea ikke påtager sig yderligere ansvar i forbindelse med eventuelle handler. Ved fremvisning af rabatkortet kan der opnås rabat hos følgende forhandlere: Vordingborg Køkkener: JKE Design: HTH Køkkener: 30 % på egne produkter, ingen rabat på montering 30 % på køkkenelementer 30 % på køkkenelementer Skousen Husholdningsmaskiner: 10 % på skiltepris Avis Biludlejning: % på leje af feriebil samt i weekender. Kontakt tlf for nærmere oplysninger. Folkeferie: % i danske feriecentre. På charterferier ydes der rabat på kr. 250,- pr. person. Bestil på tlf Novasol: 6 % på leje af feriehus i Danmark og 11 europæiske lande. Kontakt tlf , oplys agentnr (Forhandlerlisten er også trykt på rabatkortets inderside) 19

20 BEBOERBLAD Beboerbladet er tænkt som en del af kommunikationsredskaberne mellem afdelingens beboere og bestyrelsen. Øvrige medier er: Bladet udkommer et par gange eller 3 årligt, og er bygget op omkring følgende afsnit: Bestyrelsens beretning o Dette afsnit er tænkt som information om hvad bestyrelsen arbejder med af nye tiltag, projekter m.m. samt nyt fra Domea. Status fra Ejendomskontoret o Her står en overordnet status af hvad Ejendomskontoret/Driftcentret har løst af opgaver i den forgangne måned. Bagsiden o Bagsiden er praktiske oplysninger, her kan du se en oversigt over hvem der er i bestyrelsen samt diverse oplysninger vedr. adresser, telefonnumre og adr., og nyttige datoer for hvornår der er beboerkontakt til bestyrelsen og storaffald. Hvis du har gode idéer og andet input, hører bestyrelsen gerne fra dig. På: eller i vores postkasse på: Baunebjergvej 202A, Humlebæk Intranettet: Hvis ikke du allerede har adgang, kan du rekvirere password ved at skrive til INFO TV: Kanalen finder du ved at søge normalt på dit fjernsyn den ligger på kanal S9 20

21 TIPS & TRIKS Plastfodpaneler Hovedvandhane Komfur I tilfælde af gulvafslibning eller ved pålægning af gulvtæppe, skal man være opmærksom på ikke at ødelægge fodpanelerne. Ødelagte paneler betragtes som misligholdelse, og udskiftning er temmelig kostbar. Stophanen er placeret i bryggerset under vandvarmeren. Det er konstateret, at stikkontakten på komfuret er meget sårbar overfor de kraftige stikpropper, som findes på mange køkkenredskaber. I den anledning skal vi gøre opmærksom på, at udskiftning af en eventuel defekt stikkontakt ikke vil blive betalt af afdelingen. Problemet kan løses ved at udskifte det kraftige stik med en almindelig stikprop, der kan købes i de fleste supermarkeder og i alle el-forretninger. Køkkenskuffer El-kedel og brødrister Hvis man har bemærket drys savsmuld fra køkkenskufferne, eller disse går trægt, kan det afhjælpes ved at smøre skuffelisterne med et stykke paraffin, som kan købes i Matas. Hvis el-kedel er placeret under et køkkenskab, kan skabet tage skade af dampen, sørg derfor for at flytte kedlen ud fra skabet når den bruges. Hvis brødristeren er placeret på et trækøkkenbord er det en god ide at lægge noget under brødristeren, da bordet kan skades af varmen fra brødristeren. Målere (el/gas) El- og gasmålere er afdelingen uvedkommende. Ved tvivlsspørgsmål om forbrug o.l. rettes henvendelse til DONG. Det kan anbefales at holde øje med forbruget en gang om måneden, som anbefalet af DONG Ventilationssystem For at opnå maksimal udnyttelse af ventilationssystemet bør man jævnligt, mindst en gang om året, tage dækslerne, der sidder i loftet ved køkkenvinduet, gæstetoilettet og badeværelset, af og stikke støvsugerøret op og suge et øjeblik. Derved mindsker man risikoen for tilstopning af ventilationsrøret. 21

22 PARABOL ANTENNER Der kan ansøges om tilladelse til at opsætte parabolantenne i sit lejemåls for- eller baghave. Skriftlig tilladelse kan opnås ved at ansøge bestyrelsen. Ansøgningen skal være skriftlig, og der skal anføres: Navn: Adresse: Højde på parabol antennen fra jordhøjde: Bestyrelsen vil herefter tage stilling til hvorvidt man opfylder kravene til at parabolen må opsættes, og lejeren modtager, såfremt det overholder reglementet, herefter en skriftlig tilladelse. Regler for parabol antenner Parabol antennen skal placeres således at den ikke er til gene for naboer, genboer, postvæsen og renovationsafhentningen. Parabol antennen må under ingen omstændigheder måle mere end 1.2 over jordhøjde der hvor den placeres, og skal placeres således at den ikke er synlig udenfor lejemålet. Brud på reglementet Såfremt de gældende regler på området for parabol antenner ikke overholdes, vil der kunne gives en skriftlig advarsel, og ved fortsat regelbrud kan boligselskabet nedtage parabolen for lejerens regning. Allerede etablerede parabol antenner Såfremt man ingen tilladelse har til sin parabol antenne, skal man ansøge om at få en. Lejere med parabol antenner der ingen tilladelse til parabolantenne opsætning har, vil efter 31. December 2008, blive betragtet som et brud på det gældende reglementet. 22

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme en veldrevet og solid virksomhed Som formand for bestyrelsen er det en fornøjelse for

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere