Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD HAVER, HEGN og BEPLANTNING HUSDYR TVPROGRAMMER RADIOPROGRAMMER EJENDOMSKONTORET AFFALDSHÅNDTERING NØDSITUATIONER RABATORDNING BEBOERBLAD TIPS & TRIKS PARABOL ANTENNER RÅDERET... 23

2 BOLIGSELSKABET Stejlepladsen 2, bygget i 1974, er en afdeling i boligorganisationen Humlebæk Boligselskab. Selskabet består af 12 afdelinger med mere end 1000 lejemål, fordelt med 5 afdelinger samt 1 institution i Fredensborg, og 6 afdelinger i Humlebæk. Øverste myndighed i Humlebæk Boligselskab er repræsentantskabet. Repræsentantskabet er valgt af de forskellige afdelingsbestyrelser i Humlebæk Boligselskab, og består derudover af 2 personer udpeget af Fredensborg-Humlebæk kommune samt 1 person udpeget af Domea. Afdelinger Båstrupvej Rosenvænget Enebærhaven Hesselhøj Langebjergparken Plantagevej/ Tjørnevej Ravnsbjerg Rådhushaven Seniorbofælleskabet Strædet Stejlepladsen I Stejlepladsen II Ravnsbjerg II Torpenvangen Humlebæk Boligselskab bliver administreret af Domea s.m.b.a, region Nordøstsjælland, Øverødvej 5, Holte, tlf , Der er åben for telefonisk henvendelse til Domea hver: Man-Ons Torsdag Fredag

3 BEBOERKLAGENÆVNET Siden 1. juli 1998 har kommunen haft pligt til at oprette beboerklagenævn. De skal både øge den enkeltes retssikkerhed og gøre det nemmere, hurtigere og billigere at få afgjort tvister mellem beboere og boligorganisationer. Hos beboerklagenævnet er der rimelige priser, og man behøver ikke at have en advokat med. Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi håber det er sidste udvej efter dialog er forsøgt i tilstrækkeligt omfang. Beboerklagenævnet består af tre sagkyndige personer En formand, som er jurist og udpeges af statsamtet En udlejer-repræsentant, som udpeges af Kommunen efter indstilling fra de lokale boligorganisationer (hvis der kun er én organisation indstilles personen af Boligselskabernes Landsforening) Sager som beboerklagenævnet kan tage sig af: Boligens stand ved indflytning Husorden, chikane mv. Råderet (den enkeltes ret til at forbedre sin bolig) Lovligheden af beslutninger i beboerdemokratiet Varsling af lejeforhøjelse Vand- og varmeregnskab Betaling til fællesantenne Afslag på ledig bolig Syn og istandsættelse ved fraflytning Afgørelser som beboerklagenævnet kan træffe: Erklære om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig Afgøre om en klager har ret Sende en advarsel til beboer Give en beboer en betinget opsigelse (det vil sige, at opsigelsen kun føres ud i livet, hvis vedkommende gentager sin forsyndelse) Ophæve et lejemål (i værste fald udflytning uden varsel) Både en beboer og en boligorganisation, som er utilfreds med en afgørelse i Beboerklagenævnet, kan gå videre med sagen ved at gå til boligretten. Dog er eventuelle advarsler endelige. Eventuelle klager skal afgives skriftligt og sendes til: Beboerklagenævnet, Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. 3

4 AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen består af 3 menige medlemmer og 1 formand. Bestyrelsen bliver af beboerne valgt på et ordinært beboermøde, som afholdes en gang årligt, ofte i maj, og allersenest i september måned. Medlemmerne i afdelingsbestyrelsen vælges for en to-årig periode, årstallet i parentes angiver, hvornår valgperioden udløber. Bestyrelsen: Tina Thomsen, Baunebjergvej 464 (09) Formand & Bladskribent Sanne Jappe Baunebjergvej 436 (08) Sekretær & Ansvarlig for beboerkontakt: Mari-Ann Kristiansen, Baunegjergvej 438 (08) Bladredaktør & Kasserer Suppleanter: Aktiv suppleant, distributionsansvarlig Meddelelser til afdelingsbestyrelsen bedes afleveret skriftligt via eller pr. alm. brev til bestyrelsens postkasse, Baunebjergvej 202A, 3050 Humlebæk Beboere, der ønsker at tale personligt med afdelingsbestyrelsen, er velkomne i den officielle træffetid på bestyrelsesmøderne, kl Bestyrelsesmøder afholdes typisk d. 2. mandag i hver måned, men check altid på INFO TV, hvor datoen for næste bestyrelsesmøde altid er at finde. Bestyrelsen afholder deres møder i Det lille hus, Baunebjergvej 202A, 3050 Humlebæk. Der afholdes ikke møde i juli og december måned. 4

5 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING Lejlighederne i STEJLEPLADSEN 2 opfylder alle betingelser for at lejerne kan få boligsikring eller boligstøtte, hvis man i øvrigt er berettiget hertil. Kommunen kan yde lån til beboerindskud i almennyttige boliger. Vil du vide mere, kontakt: Links Borgerservicecentret på rådhuset i Kokkedal, Egevangen 3 B. Telefon Fredensborg Kommunes afdelingskontor i Humlebæk, Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 Humlebæk - Tlf.: måske skulle her bare stå så kan fok selv orientere sig på hjemmesiden? Beboerindskud Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud Som udgangspunkt skal man ikke betale renter og afdrag de første fem år på lånet. Når de fem år er gået, skal man betale lånet over de næste ti år. Siger man sit lejemål op, eller bliver man sagt op, skal man betale lånet plus påløbne renter tilbage den dag, lejemålet ophører. Boligsikring og boligstøtte Boligsikring er et tilskud til huslejen. Pensionister kan efter særlige regler få boligstøtte. Boligsikringens størrelse er afhængig af husstandens størrelse, og hvor stor indtægten er i forhold til lejlighedens størrelse og pris. Links Det same her det er nogle lidt besværlige links! Beregn om du kan få boligstøtte Boligstøtte - Selvbetjening 5

6 RÅDERET Lejeren har forskellige muligheder for at forbedre boligen. Forbedringerne kan vælges finansieret over den finansieringsaftale Stejlepladsens2 har med Domea, eller den enkelte beboer kan vælge selv at finansiere forbedringen, og efterfølgende få råderet over investeringen med afskrivning over 10 år. Dette er ofte interessant, idet det tit er langt billigere at låne penge i eget pengeinstitut end at betale de låneomkostninger der indgår i Domeaordningen. Den øgede omkostning skal ses i lyset af, at der med en ordning via Domea er en del administration der skal varetages, og denne betales via låneomkostningerne. Eksempel Hvis du således ønsker et nyt køkken, selvom du har planlagt at flytte efter 4 år og du/i selv vælger at betale kr. for køkkenet, vil du/i med en råderetsordning ved fraflytning modtage 6(år) x 5000 tilbage fra Domea. Du/I skal Således ikke betale for det nye køkken længere end den periode du selv bor der, inden for de første 10 år. I øvrigt henvises til råderetskataloget for nærmere informationer: Følgende forbedringer indgår i råderetsordningen.: Nyt Køkken Nyt Bad Udnyttelse af 2. Sal Åbning mellem køkken og stue i st. 3 vær. Og 4 vær. huse For forbedringer som eksempelvis haveskur, cykelskur og overdækket terrasse henvises til afsnittet Tilbygninger 6

7 HUSORDEN De generelle regler for lejernes benyttelse af boligerne og fællesfaciliteterne findes i lejekontrakten og lejeloven. Husordenen ophæver ikke disse regler, men skal ses som et supplement til disse. Bestemmelserne er et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne og dermed bedre trivsel. KOMFUR, VASKEMASKINE, OPVASKEMASKINE M.M. Såfremt komfuret går i stykker kontaktes ejendomsmesteren, som da vil sørge for, at det bliver repareret. Vaskemaskine, opvaskemaskine m.m. må godt placeres i husene, blot tilslutningen foretages af autoriserede fagfolk. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, hygiejnebind o.l. må aldrig skylles ud via toilettet. Eventuelle utætheder eller tilstopninger skal straks meldes til ejendomsmesteren. UDLUFTNING For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, bør der foretages en effektiv udluftning. Ca minutters udluftning, evt. med gennemtræk, er som regel nok. Står et vindue åbent gennem længere tid, taber væggene deres varme og der spildes energi på atter at opvarme væggene. MASKINER - OG RADIO / TV Hobbymaskiner, herunder motordrevne græsslåningsmaskiner m.v., der kan medføre støjgener for naboer, skal anvendes på tidspunkter, hvor de generer mindst muligt, og de bør ikke anvendes før kl og efter kl Om lørdagen må de kun benyttes mellem kl og Om søndagen kun mellem kl og Symaskiner, højttalere o.l. der kan medføre støjgener, skal anbringes på et underlag der dæmper støjen mest muligt. Benyttelse af radio, fjernsyn, stereoanlæg og musikinstrumenter skal ske uden gener for naboer. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboer er indforståede med støj efter kl Brugeren skal sikre sig, at alle elektriske apparater og maskiner er støjdæmpet for forstyrrelser i ledningsnettet i.h.t. lovgivningen. 7

8 HUSORDEN - fortsat PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de dertil anlagte parkerings- pladser og af beboere med postadresse på Baunebjergvej. Last- og campingvogne samt både må kun med særlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen stilles på parkeringspladsen. Biler uden nummerplader må ikke henstilles på P-arealet. Af hensyn til børnenes sikkerhed, anmodes beboerne om at køre med den største forsigtighed på parkeringsarealerne. Cykel og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstierne. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav overfor skadevolderen. FORSIKRING Afdelingen har en kollektiv glas- og kummeforsikring. Ejendomsforsikringen dækker brand, brandskade og vandskade. Vandskade på indbo, som følge af rør- eller radiatorsprængninger dækkes ikke af ejendommens forsikring, - derfor er det meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. TELT Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette vil det blive betragtet som kontraktbrud som hjelmer ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til DOMEAs udlejningsafdeling da der skal skrives en særlig kontrakt. LEG M.M. Al leg henvises til de dertil indrettede legepladser og boldspilbaner. Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ og murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen. Havearealet (bedene) må ikke betrædes, hverken af børn eller voksne og det henstilles til alle ikke at "skyde genvej", men benytte de etablerede gangstier. Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende er meget farligt, og må derfor ikke finde sted på afdelingens område. 8

9 TILBYGNINGER Det er muligt at udvide med overdækket terrasse, cykelskur og redskabsskur i haven. Det er vigtigt at man har ansøgt om projektet og fået godkendelse inden projektet påbegyndes. Som beboer henvender man sig på ejendomskontoret, hvor en ansøgningsblanket magen til nedenstående, samt en kopi af de relevante tegninger, kan udleveres. Når byggeriet er færdigt skal beboeren sørge for at melde dette til Ejendomskontoret, som herefter vil besigtige projektet og sørge for en skriftlig godkendelse af projektet. Som beboer skal man være opmærksom på, at såfremt man fraflytter, og den nye lejer ikke ønsker at overtage de tilbygninger man har foretaget, vil man til enhver tid være forpligtet til at nedtage byggeriet for egen regning. Såfremt boligselskabet skal sørge for nedtagningen vil det blive modregnet i eventuelt depositum i slutafregningen. Nedenfor er vist et eksempel på et ansøgningsskema: Ansøgning TILBYGNINGER Bolig nr. Humlebæk, den / - Redskabsskur Cykelskur Terrasseoverdækning Vi skal hermed meddele Dem tilladelse til ansøgte på følgende betingelser: - Byggeriet skal nøje følge de til enhver tid gældende tegninger, udleveret fra ejendomskontoret. - det er dem som beboers pligt ved arbejdets afslutning, at indhente godkendelse af det opførte fra ejendomskontoret. - ansvaret for ovennævnte samt eventuelle skader, som måtte opstå, påhviler Dem. - boligselskabet hæfter ikke for eventuelle fejl/skader. - vedligeholdelse for ovennævnte påhviler udelukkende Dem som lejer. - Såfremt ny lejer ikke ønsker at overtage tilbygningen ved fratflytning, skal de som beboer forestår nedtagning for egen regning. Dato: / - Beboers underskrift Dato: / - Tilladelse givet af Ejendomskontoret Dato: / - Arbejdet udført i henhold til tegninger (Ejendomskontoret) 9

10 VEDLIGEHOLD Det påhviler den enkelte lejer at sørge for vedligeholdelse af boligen. Der findes ingen vedligeholdelseskonto ordning, hvorfor materialer og evt. håndværkere skal betales af beboeren selv. Såfremt vandhaner, blandingsbatteier, el-installationer, toiletter osv. ikke fungere, skal ejendomsmesteren kontaktes for reparation. Hvis man selv udskifter køkkenarmaturer, blandingsbatteier, komfurer osv. er det for egen regning. Og dette vil ikke kunne refunderes. I tilfælde af defekter kontaktes ejendomsmesteren som sørger for udskiftningen eller reparation. Nedenfor følger den mere lovgivningsmæssige side af sagen, og nedenstående afsnit er således et uddrag fra lejeloven. 19. Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedligeholdt. Alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde skal holdes i god og brugbar stand. Stk. 2. Fornyelse af tapet, maling, hvidtning eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. dog 22. Stk. 3. Udlejeren skal ligeledes sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede, ligesom han skal renholde fortov, gård og andre fælles indretninger. 20. Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler. 21. Når en lejlighed er udlejet udelukkende til beboelse, anses udlejerens pligt til at vedligeholde lejligheden med hvidtning, maling og tapetsering for opfyldt, når han til dette formål løbende har afholdt de beløb, der skal anvendes hertil efter reglerne i 22 og

11 HAVER, HEGN og BEPLANTNING HAVER Haverne skal holdes i rimelig stand. Hensættelser af gamle møbler, køleskabe etc. er ikke tilladt, og vil blive krævet fjernet. Der må i haverne ikke opføres bygninger af nogen art uden forudgående tilladelse fra Ejendomskontoret se afsnittet under tilbygninger Græsplænen skal af hensyn til helhedsindtrykket holdes i orden, ligesom træer, buske o.lign. på ingen måde i højde eller bredde må genere naboerne. HEGN Om haven må der opsættes trådhegn af en max. højde 1.20 m. Skelhegnet må kun males med godkendte farver, som udleveres på ejendomskontoret. Der må i skellet til nabo opsættes træhegn hvis begge naboer er enige. Hegnet opsættes på lejerens ansvar, og lejeren skal selv vedligeholde hegnet. Træværket skal males hvert andet år med træbeskyttelse som udleveres hos ejendomsmesteren i den godkendte farve. HÆKKEN Hækken skal holdes fri for ukrudt og klippes 2 gang om året, omkring Sct. Hans (juni måned) og igen til september. Det er beboeren selv der står for denne aktivitet. Vær opmærksom på fuglereder i hækken inden klipning. Toppen af hækken skal være smallere end bunden. Pas generelt på at hækken ikke bliver for bred. Hækken i baghaven må ikke være højere end 1.80 m. høj. I forhaverne må hækken ikke være højere end 1,50 m. Dog er der givet tilladelse til at ende-rækkehusenes hæk i forhaven må have en højde på 1,60 cm. CYKELSKUR Såfremt der er opført cykelskur er lejer forpligtet til at vedligeholde skuret med maling hver 2. år. 11

12 HUSDYR Husdyr (katte og hunde) må kun holdes med særlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Ansøgning om tilladelse hentes ved henvendelse til sekretæren i bestyrelsen. Husk at tilladelsen skal indhentes inden dyret anskaffes. KATTE Katte der færdes udenfor hjemmet, skal bære halsbånd med navn og bopæl. Ved 1. klage til afdelingsbestyrelsen gives en advarsel. Ved 2. klage inddrages tilladelsen. HUNDE Hunde skal altid bære halsbånd med navn og bopæl. Hundene skal føres i snor og må ikke luftes på bebyggelsens område. Ved 1. klage til afdelingsbestyrelsen gives en advarsel. Ved 2. klage inddrages tilladelsen. Tips & Triks Bestyrelsen har udgivet en lille pjece hvor I kan læse om gode råd og procedure omkring husdyr og naboskab. HOLD AF SÆRLIGE DYR Særlige dyr skal holdes forsvarligt, og således at disse ikke kan undvige. Undslipper et dyr som kan indføjes under betegnelsen "særlige dyr" og antræffes det i området eller i beboeres bolig, vil det blive betragtet som brud på 9 og ejeren vil blive pålagt at skille sig af med sine dyr. I "Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v. 9 hedder det: 9 Dyreanlæg skal indrettes således at dyrene ikke kan undvige, og ingen udenforstående personer kan påføres skader. Stk. 2. Gitre, net og andre anordninger skal være konstrueret og tilpasset således, at dyrene ikke kan trænge gennem mellemrum, kile sig fast eller tilføjes skader. Materialer og befæstninger i gitre, net og andre anordninger skal være tilpasset dyreartens størrelse, fysiske styrke og eventuelle gnavetilbøjelighed. Stk. 3. Placeres dyreanlæg ved siden af hinanden, skal de konstrueres og anbringes således, at dyrene ikke udsættes for stress eller skader hinanden. Stk. 4. Holdes flere dyr i hyldesystemer, skal disse være udformet, så gødning og lignende affald ikke kan forurene lavere placerede områder, hvori der holdes dyr 12

13 TVPROGRAMMER TDC kanaloversigt TV-kanaler Kanal Frekvens Kanal København S TV4 K TV2 Norge K TV 2 Lorry K DR2 K DR1 K Infokanalen S Sverige 1 S Sverige 2 S ARD S ZDF S Ekstrakanalen S SBS NET S Forbeholdt lokal TV S Kanal 5 K CNN International K Reserveret til Video K Reserveret til Selector K Kanal 4 K TV3+ K TV 2 Charlie K TV3 K TV 2 NEWS K VH1 / Blue HUSTLER K Cartoon Network K TV5MONDE K Jetix / Hallmark K MTV Danmark K Discovery Channel K The Voice TV K TV 2 Film K BBC World K BBC Prime K Turner Classic Movies K Disney Channel K TV 2 Sport K Eurosport K dk4 K TV 2 Zulu K Animal Planet K National Geographic / CNBC K

14 RADIOPROGRAMMER Radiokanaler FM Frekvens Forbeholdt lokalradio 87.7 BBC World Service Radio 88.4 Forbeholdt lokalradio 88.9 Forbeholdt lokalradio 89.4 Forbeholdt lokalradio 90.6 NDR 1 Tysk 90.1 Radio Schleswig-Holstein 91.2 Sverige P Sverige P Sverige P Forbeholdt lokalradio 94.5 Forbeholdt lokalradio 95.2 Radio 100FM 96.1 The Voice Radio 97.7 DR P2 Musik & Kultur 97.0 Forbeholdt lokalradio 98.8 Sverige P Klassik Radio Tysk 99.4 TV 2 Radio DR P P4 København DR DR Klassisk DR P Forbeholdt lokalradio Forbeholdt lokalradio RTL Radio Tysk NDR 2 Tysk BBC Radio One Engelsk NDR Kultur Tysk

15 EJENDOMSKONTORET/DRIFTCENTRET Henvendelse mandag-fredag mellem kl : personligt på Baunebjergvej 202A eller pr. telefon eller pr. mail Ejendomsmester: Ralf Antonsen Kontortiderne skal, så vidt det er muligt, respekteres. Det er kun i absolut nødstilfælde at ejendomsfunktionærerne skal opsøges uden for normal kontortid. I tilfælde af uopsætlige situationer henviser vi til procedurerne under afsnittet Nødsituationer 15

16 AFFALDSHÅNDTERING Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, f.eks. i affaldsposer. Der tømmes skraldespande en gang ugentlig (typisk midt i ugen). Storskrald afhentes den 1. tirsdag i måneden. Hvis dette er en helligdag, afhentes det den efterfølgende tirsdag. For at få storskraldet afhentet skal der ringes til Ejendomskontoret/Driftcentret, senest mellem kl og mandag morgen. Tlf Der kan også sendes til: husk din postadresse på mailen. Alt storskrald skal sorteres og pakkes i gennemsigtige poser. Hvis affaldet ikke er sorteret, vil det ikke blive afhentet. Storskraldet anbringes i forhaven eller ved havelågen. Hvor der ikke er forhave, sættes skraldet under køkkenvinduet. Storskraldet må ikke indeholde haveaffald. Benyt også kommunens genbrugsplads, beliggende: Bakkegårdsvej 404B i Humlebæk Åbningstider: Alle ugens dage mellem kl. 8:30 og 15:30 - Fælles lukkedage. Genbrugspladserne i Fredensborg Kommune har lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar. Bemærk Højvangen og Bakkegårdsvej har endvidere lukket langfredag og påskedag. Vil du vide mere? Driften af genbrugspladserne varetages af Nordforbrænding. Eventuelle klager over personalets optræden eller uacceptable forhold på pladsen bedes rettet til Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm, tlf , e-post: Øvrige henvendelser (f.eks. vedrørende genbrugspladsernes administration, herunder om affaldets sortering, større affaldsmængder m.v.) kan rettes til Fredensborg Kommune, Natur og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, tlf , e-post: Alle borgere og virksomheder i Fredensborg kommune kan aflevere affald på genbrugspladserne. Der er adgang til genbrugspladserne med følgende begrænsninger: Der er kun adgang for køretøjer med maksimal totalvægt på 3500 kg, excl. evt. anhænger / trailer. Hver husstand, institution eller virksomhed må aflevere op til 200 kg farligt affald pr. år, samt op til kg øvrigt affald pr. år. 16

17 Affaldshåndtering - fortsat Hvad kan jeg aflevere? På genbrugspladserne kan du aflevere: Flasker og glas (tomme og rene flasker og glas) Pap (tørt og rent pap, paprør, karton og bølgepap) Papir (fx aviser, ugeblade, telefonbøger, reklamer) Jern og metal (fx cykler, barnevogne, øl- og sodavandsdåser) Haveaffald (fx buske, grene, max. 10 cm i diameter) Rødder og stød (fx træstubbe og grene over 10 cm i diameter) Jord og sten (fx ren uforurenet jord, marksten, natursten) Småt brændbart (max. 1 meter, fx plast, flamingo, trævarer) Stort brændbart (max. 3 meter, fx møbler, gulvtæpper, madrasser) Plastemballage til genbrug (rengjorte dunke og flasker med låg) Bygningsaffald til genbrug (fx tegl, tagsten, mursten, brokker og beton) Bygningsaffald til fyldplads (fx keramik, toiletter, håndvaske, spejle, vinduesglas, glaserede tegl) Dæk (dæk med eller uden fælge) Farligt affald (fx malingsrester, spildolie, opløsningsmidler, medicin, batterier, lysstofrør, lavenergipærer). Henvendelse til pladspersonalet! Akkumulatorer(fx bilbatterier) Elektronik skrot (fx fjernsyn, computere, øvrige el-artikler, hårde hvidevarer, køle- og fryseskabe) PVC til genanvendelse (fx tagrender, kloakrør) Affald til deponi (fx blød PVC, mineraluld, isoleringsmaterialer og trykimprægneret træ). Bemærk! Vi modtager ikke dagrenovation og andet fordærveligt affald på genbrugspladserne. Hvordan sorterer jeg affaldet? Affaldet skal afleveres sorteret. På skilte ved de enkelte containere på genbrugspladserne kan du se, hvordan du skal sortere affaldet, inden du afleverer det. Ved at sortere korrekt er du med til at beskytte miljøet bedst muligt, da sorteringen sikrer, at der spares ressourcer i form af råstoffer, energi og areal til deponering. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte personalet på genbrugspladserne. Personalets anvisninger skal altid følges. Hvad gør jeg med genanvendelige ting? Hvis du vil af med ting, som du tror andre kan få brug for, kan du placere dette i særskilte containere på samtlige pladser i kommunen. Må jeg klunse? Det er ikke tilladt at klunse (fjerne genstande) fra genbrugspladserne, med undtagelse af genstande fra containerne på Bakkegårdsvej og Højvangen kaldet Ta -med-hjem-ting. Det koster ikke noget at tage genanvendelige ting fra disse containere. Personer uden affald til genbrugspladserne har ikke adgang. 17

18 NØDSITUATIONER Sker der i din lejlighed, eller i bebyggelsen, skader af den ene eller anden art der er uopsættelige og er udenfor ejendomskontorets åbningstid, er det muligt at henvende sig til bestyrelsen. Denne vil herefter vurdere skadens omfang. Henvendelsen må kun ske i en absolut nødsituation. Du kan som beboer ikke selv rekvirere håndværkere eller anden assistance, og såfremt beboeren vælger selv at tilkalde hjælp, er beboeren forpligtiget til selv at betale regningen. Bestyrelsen: Sanne Jappe Ansvar for beboerkontakt Baunebjergvej 436 Tlf Ved Ulykke Brand, tilskadekomst 112. Skulle bestyrelsesmedlemmet ikke være at træffe, kan der rettes henvendelse til bestyrelsesformanden. Tina Thomsen Bestyrelsesformand Baunebjergvej

19 RABATORDNING Domea har indgået en rabatordning med en række leverandører. Hos bestyrelsen kan man få udleveret et kort som skal udfyldes med navn, adresse og lejemålsnummer (nummeret findes på lejekontrakt eller huslejeopkrævning). Kortet giver lejeren mulighed for at opnå rabat på køb hos nedenstående forhandlere. Som skrevet er det Domea der har indgået rabataftalerne med leverandørerne, men det skal understreges at Domea ikke påtager sig yderligere ansvar i forbindelse med eventuelle handler. Ved fremvisning af rabatkortet kan der opnås rabat hos følgende forhandlere: Vordingborg Køkkener: JKE Design: HTH Køkkener: 30 % på egne produkter, ingen rabat på montering 30 % på køkkenelementer 30 % på køkkenelementer Skousen Husholdningsmaskiner: 10 % på skiltepris Avis Biludlejning: % på leje af feriebil samt i weekender. Kontakt tlf for nærmere oplysninger. Folkeferie: % i danske feriecentre. På charterferier ydes der rabat på kr. 250,- pr. person. Bestil på tlf Novasol: 6 % på leje af feriehus i Danmark og 11 europæiske lande. Kontakt tlf , oplys agentnr (Forhandlerlisten er også trykt på rabatkortets inderside) 19

20 BEBOERBLAD Beboerbladet er tænkt som en del af kommunikationsredskaberne mellem afdelingens beboere og bestyrelsen. Øvrige medier er: Bladet udkommer et par gange eller 3 årligt, og er bygget op omkring følgende afsnit: Bestyrelsens beretning o Dette afsnit er tænkt som information om hvad bestyrelsen arbejder med af nye tiltag, projekter m.m. samt nyt fra Domea. Status fra Ejendomskontoret o Her står en overordnet status af hvad Ejendomskontoret/Driftcentret har løst af opgaver i den forgangne måned. Bagsiden o Bagsiden er praktiske oplysninger, her kan du se en oversigt over hvem der er i bestyrelsen samt diverse oplysninger vedr. adresser, telefonnumre og adr., og nyttige datoer for hvornår der er beboerkontakt til bestyrelsen og storaffald. Hvis du har gode idéer og andet input, hører bestyrelsen gerne fra dig. På: eller i vores postkasse på: Baunebjergvej 202A, Humlebæk Intranettet: Hvis ikke du allerede har adgang, kan du rekvirere password ved at skrive til INFO TV: Kanalen finder du ved at søge normalt på dit fjernsyn den ligger på kanal S9 20

21 TIPS & TRIKS Plastfodpaneler Hovedvandhane Komfur I tilfælde af gulvafslibning eller ved pålægning af gulvtæppe, skal man være opmærksom på ikke at ødelægge fodpanelerne. Ødelagte paneler betragtes som misligholdelse, og udskiftning er temmelig kostbar. Stophanen er placeret i bryggerset under vandvarmeren. Det er konstateret, at stikkontakten på komfuret er meget sårbar overfor de kraftige stikpropper, som findes på mange køkkenredskaber. I den anledning skal vi gøre opmærksom på, at udskiftning af en eventuel defekt stikkontakt ikke vil blive betalt af afdelingen. Problemet kan løses ved at udskifte det kraftige stik med en almindelig stikprop, der kan købes i de fleste supermarkeder og i alle el-forretninger. Køkkenskuffer El-kedel og brødrister Hvis man har bemærket drys savsmuld fra køkkenskufferne, eller disse går trægt, kan det afhjælpes ved at smøre skuffelisterne med et stykke paraffin, som kan købes i Matas. Hvis el-kedel er placeret under et køkkenskab, kan skabet tage skade af dampen, sørg derfor for at flytte kedlen ud fra skabet når den bruges. Hvis brødristeren er placeret på et trækøkkenbord er det en god ide at lægge noget under brødristeren, da bordet kan skades af varmen fra brødristeren. Målere (el/gas) El- og gasmålere er afdelingen uvedkommende. Ved tvivlsspørgsmål om forbrug o.l. rettes henvendelse til DONG. Det kan anbefales at holde øje med forbruget en gang om måneden, som anbefalet af DONG Ventilationssystem For at opnå maksimal udnyttelse af ventilationssystemet bør man jævnligt, mindst en gang om året, tage dækslerne, der sidder i loftet ved køkkenvinduet, gæstetoilettet og badeværelset, af og stikke støvsugerøret op og suge et øjeblik. Derved mindsker man risikoen for tilstopning af ventilationsrøret. 21

22 PARABOL ANTENNER Der kan ansøges om tilladelse til at opsætte parabolantenne i sit lejemåls for- eller baghave. Skriftlig tilladelse kan opnås ved at ansøge bestyrelsen. Ansøgningen skal være skriftlig, og der skal anføres: Navn: Adresse: Højde på parabol antennen fra jordhøjde: Bestyrelsen vil herefter tage stilling til hvorvidt man opfylder kravene til at parabolen må opsættes, og lejeren modtager, såfremt det overholder reglementet, herefter en skriftlig tilladelse. Regler for parabol antenner Parabol antennen skal placeres således at den ikke er til gene for naboer, genboer, postvæsen og renovationsafhentningen. Parabol antennen må under ingen omstændigheder måle mere end 1.2 over jordhøjde der hvor den placeres, og skal placeres således at den ikke er synlig udenfor lejemålet. Brud på reglementet Såfremt de gældende regler på området for parabol antenner ikke overholdes, vil der kunne gives en skriftlig advarsel, og ved fortsat regelbrud kan boligselskabet nedtage parabolen for lejerens regning. Allerede etablerede parabol antenner Såfremt man ingen tilladelse har til sin parabol antenne, skal man ansøge om at få en. Lejere med parabol antenner der ingen tilladelse til parabolantenne opsætning har, vil efter 31. December 2008, blive betragtet som et brud på det gældende reglementet. 22

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Husorden 1-1027 Søagerpark

Husorden 1-1027 Søagerpark Husorden 1-1027 Søagerpark Ændret på afdelingsmøde den 19. september 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

Husorden. for. Mørkhøjvænge. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3206-6 - Mørkhøjvænge

Husorden. for. Mørkhøjvænge. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3206-6 - Mørkhøjvænge for Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere