VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7"

Transkript

1 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Håndværkerbyen i Valby 3.7

2 3.7 HÅNDVÆRKERBYEN I VALBY Stedet Kulturmiljøet omfatter Håndværkerbyens bebyggelser og arealer på begge sider af Værkstedvej syd for Københavns Grønttorv i Valby. Det afgrænses mod nord, øst og vest af matrikelgrænser langs Værkstedvej og af Bekkersgård Vænge mod syd. Tid Industrialismens tidsepoke fra omkring 1953 frem til i dag. 2 Begrundelse Håndværkerbyen er af Kulturarvsstyrelsen i 2007 udpeget som ét af de 25 nationale industriminder, der illustrerer den danske industrihistorie i perioden Kulturarvsstyrelsen begrunder bl.a. udpegningen med, at Håndværkerbyen er den første værkstedsby i Danmark og siden forbillede for mange kommuners nyudlagte industrikvarterer et eksempel på, hvordan amerikanske planlægningsidealer blev tilpasset til Danmarks småindustri. Håndværkerbyen i Valby var den første af sin slags i Danmark og viser, hvordan amerikanske planlægningstendenser inspirerede danske arkitekter og planlæggere, men blev her tilpasset mindre industri og håndværk, som fortsat udgjorde en stor del af dansk erhvervsliv. Håndværkerbyen i Valby blev model for, hvordan værkstedsbyer skulle udformes og planlægges med henblik på at skabe gode vilkår for industriarbejderne. Nogle af de små virksomheder var flyttet ud som følge af en sanering af gamle baggårdsvirksomheder i brokvartererne. Bebyggelsen blev siden udvidet med yderligere to etaper. Det beskedne industrikvarter er et unikt eksempel på et vellykket værkstedsbyggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Det fremstår harmonisk og danner fortsat rammen om et velfungerende erhvervsområde med sin helt egen identitet. Kulturmiljøets bevaringsværdier Følgende strukturer, elementer og deres indbyrdes sammenhænge er bærende for opfattelsen og formidlingen af kulturmiljøet som helhed: Oversigtskortet viser de 8 kulturmiljøer i Kommuneplan 2011 i afsnittet "Produktionens København". For hver af de markerede flader er der udarbejdet en baggrundsrapport. Denne rapport omhandler 3.7 Håndværkerbyen i Valby Værkstedvej som rygrad og de smalle sideveje vinkelret herpå Arkitekturen med shedtage, røde teglfacader og den enkle, stramme detaljering, herunder den fælles servicebygning med varmecentral, kantine mv. Karaktergivende og afskærmende beplantning langs områdets afgrænsning. Kulturhistorie Baggrund og hovedtræk For at undgå en økonomisk og politisk potentiel krise efter 1945 ydede USA sine europæiske allierede Marshallhjælp. Danmark modtog i alt 1,7 milliarder kroner, og i den forbindelse blev der vedtaget en lov, som gjorde det muligt at optage billige lån til erhvervsbyggeri. Med Marshallhjælpen og den nye lov tog landsforeningen Dansk Arbejdes Københavns Afdeling initiativ til at opføre Håndværkerbyen. Placeringen i Valby var planlagt som en del af opbygningen af et industrikvarter uden for København. Samtidig var det også her, at det var muligt at nedsætte sig for virksomheder, der var blevet udsaneret fra den indre by og brokvartererne. Valby var et oplagt valg til industri bl.a. på grund af den nærliggende godsbane. Fra begyn-

3 delsen af 1900-tallet blomstrede Valby industrikvarter op og var kendetegnet af store fabrikker. Derfor var placeringen af Håndværkerbyen både ideel og i tråd med tiden. Selvom tendensen under den tredje industrialiseringsbølge i gik mod etablering af større virksomheder, så voksede antallet af små virksomheder også, og der opstod et stort behov for en ny type håndværksbyer. Flere socioøkonomiske elementer var centrale for opførelsen af byggeriet, der var et modspil til den tidligere småindustri, som var lokaliseret i byens baggårde og kælderrum - og ofte under umoderne og uhygiejniske forhold. Tidligere havde svende ofte bolig hos mester, så arbejdsplads og bolig var ét og samme sted og udgjorde en husstand, hvor mester var overhoved. Håndværkerbyen gjorde det muligt at afløse det ældre husstandsforhold med et arbejdsgiverforhold, og samtidig blev også de fysiske forhold forbedret med lys og luft - en tanke som allerede var kendt og havde fundet fodfæste før krigen. Særligt for området var også de - for den tid - moderne tiltag i bebyggelsen. Således fik de ansatte mulighed for at benytte fælles baderum, og til byen hørte også fælles varmeanlæg, elinstallationer, garager, toiletter og affaldsrum. Den truende økonomiske krise med efterfølgende arbejdsløshed kunne afhjælpes ved at holde hjulene i gang, og således gav Håndværkerbyen også gode muligheder for iværksættere. Industrialiseringen førte storproduktion med sig, og værkstedsmestrene i Håndværkerbyen kunne derfor fungere som underleverandører til storindustrien. De første virksomheder, der rykkede ind i Håndværkerbyen i 1950'erne, var maskin- og værktøjsfabrikker, metalvarefabrikker, bogtrykkerier, metalsliberier og andre. I dag er virksomhederne mere blandede, og der er kommet flere kreative fag til, såsom kunstnere og fotografer. Afgrænsning af kulturmiljøet Håndværkerbyen i Valby Afgrænsning af industrimindet Håndværkerbyen i Valby Bærende bevaringsværdi Værdifuldt landskabstræk 3

4 Illustration af håndværkerbyen. 4 Håndvækerbyen i Parkering tæt på arbejdspladsen. Bilerne, som er parkeret foran det enkelte værksted, illustrerer den enkelte selvstændige vikrsomhed, der f.eks. ikke har behov for togforbindelse i modsætning til de store internationale virksomheder.

5 Landskab Landskabskarakter Håndværkerbyen blev placeret på flad, bar landsbymark i et område, der fra begyndelsen var planlagt til at være et industriområde. Det lå i en vis afstand til de omliggende boligområder, og det var samtidig placeret tæt på de to hovedfærdselsårer Folehaven og Gl. Køge Landevej. Området blev afskærmet fra den øvrige bebyggelse af grønne bælter af træer og buske, så spredningen af røg og støj fra værkstederne kunne begrænses. Området ligger i dag i et tæt bebygget område, men fremstår fortsat med en karaktergivende afskærmende beplantning rundt om. Et kig ud over tagene i Håndværkerbyen. Håndværkerbyens grønne beplantningsbælte i ejendomsskellet er med til at give kulturmiljøet karakter. Boligblokkene syd for Håndværkerbyen har ligeledes en grøn afgrænsning. 5

6 Arkitektur Hovedtræk og bebyggelsesmønstre Håndværkerbyen er et unikt og vellykket værkstedsbyggeri med arkitektoniske kvaliteter ud over det sædvanlige, og det er et godt eksempel på en type små, rationelle småindustribygninger, der bl.a. blev opført til de virksomheder, der var blevet hjemløse ved bysaneringerne. I overensstemmelse med den nationale funktionalisme i industrien er stilen rational, enkel og stram. Håndværkerbyen består af værkstedshuse i et plan, der ligger i blokke. I midten løber en vej, Værkstedvej, som danner rygrad i bebyggelsen, der har adgang fra smalle sideveje vinkelret herpå. Arkitektonisk er stilen rationel, enkel og stram. Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Ole Vinter. 1. etape blev opført i 1953, og de næste to etaper - Valby Værkstedsby 2. og 3. etape - blev opført i 1957 og Delområder og elementer i bebyggelsen 1. etape Syd for Værkstedvej ligger Håndværkerbyens første etape, som består af tre énetages værkstedsbygninger med plads til i alt 24 værksteder, som er samlet under samme markante shedtage. Bygningerne har alle hvidmalede betonrammekonstruktioner, som er udfyldt med murværk i røde teglsten. I hver gavl sidder fire ens vinduer uden sprosser, og her er også indgangsdøren. Bygningerne er opført af dobbeltarmeret jernbeton med selvbærende tagkonstruktion. Der er delvis udgravet kælder og hertil kommer forskellige fælles småbygninger og garager. 2. etape 2. etape består af fem bygningsenheder nord for Værkstedvej, som har større værksteder end de første, men er holdt i samme shedtagsstil. Bebyggelsen er afsluttet af en tværvej og af en lang, smal bygning, der indeholder fælles faciliteter. Længst mod øst er kantine mv. placeret i en lille halbygning med buet tag. 3. etape Længst mod vest, syd for Værkstedvej ses 3. etape, der består af to 3-etagers bygninger med fladt tag. Byggekvaliteten er dog ringere end de første etaper, idet de jernarmerede vægge var blevet for tynde og senere måtte renoveres. Håndværkerbyen er et vellykket eksempel på et værkstedsbyggeri af høj arkitektoniske værdi. 6

7 Sårbarhed Der er tale om et meget stramt anlæg med bygninger i et meget enkelt formsprog, der fortæller om en relokalisering af mindre industrier og håndværkere fra de indre dele af København. Om- og tilbygninger, f.eks. som følge af ændret anvendelse, skal derfor begrænses til et minimum, hvis kulturmiljøets særlige karakter og formidlingsværdi skal opretholdes. Dominerende skiltning kan ligeledes sløre den fine arkitektur. Endelig skal de karaktergivende beplantningsbælter sikres og plejes. Udviklingsmuligheder Området fungerer med en række mindre virksomheder og en blanding af mange forskellige typer erhverv, hvilket det bør vedblive med. Kilder Bydelsatlas for Københavns kommune Jørgen Selmer: Industrisamfundets kulturarv. Regional indberetning af industriminder i Københavnsregionen: Arbejdermuseet, Københavns Bymuseum, Nationalmuseet, Kroppedal, Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Københavns og Frederiksberg Kommuner, Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Københavns Amt Kulturarvsstyrelsen: Industri Industri 25 stk. dansk kulturav. Gads Forlag Der er udarbejdet en lokalplanstartredegørelse for Grønttorvs-området, der omfatter et større område omkring kulturmiljøet. Grønttorvet flytter, og startredegørelsen skal derfor bane vej for en omdannelse af området via lokalplanlægning. Det fremgår af redegørelsen, at der blandt de kreative erhverv i bebyggelsen er interesse for også at benytte området til beboelse, bl.a. for at sikre et løbende vedligehold. Desuden peges der på enkelte værdifulde træer og karaktergivende beplantninger i området. Det anbefales i den forbindelse at sikre Håndværkerbyen som kulturmiljø, ligesom der i lokalplanlægningen bør være bestemmelser for, hvordan områdestrukturen bevares. Det anbefales, at lokalplanen følges af en vejledning, der uddyber bestemmelserne om, hvordan bygningerne og de grønne bælter og arealer vedligeholdes og plejes, hvordan udformningen af veje og evt. nye bygningers placering kan ske og der bør udarbejdes en designmanual for evt. teknisk udstyr som lampearmaturer mv. Nuværende sikring Området er omfattet af en lokalplan med bevaringsbestemmelser Lignende eksempler - København

8 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postbox København V Telefon

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

København som havneby 2.2

København som havneby 2.2 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Nyhavn 2.2 2.2 nyhavn Stedet Kulturmiljøet omfatter Nyhavns nordlige og sydlige gader med kajkanten og bolværket samt belægningerne, husrækkerne

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 11: Nivåvænge og Åtoften

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 11: Nivåvænge og Åtoften Kortlægning af kulturmiljøer 2014 11: Nivåvænge og Åtoften Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal Kortlægning af kulturmiljøer 2014 14: Et udsnit af Kokkedal Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere