By- og Boligudvalget L 89 Bilag 2 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 By- og Boligudvalget L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Blandet boligsammensætning), L Indledning Lovforslaget har været sendt i høring i to dele. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) har været sendt i høring i perioden 17. til 24. november Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) har været sendt i høring i perioden 19. til 25. november De to lovforslag er efterfølgende skrevet sammen og fremsat som ét lovforslag. Nedenfor gennemgås høringssvarene samt bemærkninger hertil. 2. Planlægning for almene boliger Denne del af lovforslaget har været tilgængeligt på høringsportalen og er udsendt til en bred kreds af offentlige myndigheder, branche- og interesseorganisationer m.v. Naturstyrelsen har modtaget i alt 21 høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter, hvoraf 7 høringsparter oplyser, at man ikke har bemærkninger til lovforslaget, mens 10 høringsparter har bemærkninger til lovforslaget fordelt med 6 fra kommuner, 5 fra interesseorganisationer og private erhverv. 2 høringsparter har ikke ønsket at blive hørt. I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar og Naturstyrelsens kommentarer hertil. Ønskes detaljerede oplysninger om høringssvarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. I forhold til høringsversionen af lovforslaget er der udover en række ændringer i lovforslaget af teknisk karakter, herunder i forhold til ikrafttrædelsesbestemmelsen, foreslået en ændring, hvorefter bestemmelserne i overtagelsesreglen i planlovens 48, stk. 1-3, også skal finde anvendelse ved lokalplanlægning for almene boliger. Det indebærer, at en ejer, når en lokalplan har forbeholdt en ejendom til almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., vil kunne forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Der henvises til lovforslagets bemærkninger for en uddybning heraf Generelle bemærkninger Frederiksberg Kommune, Guldborgssund Kommune, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, KL, Arkitektforeningen, Forsikring & Pension og Lejernes LO erklærer sig positivt Gammel Mønt København K T E

2 indstillet overfor forslagets formål om, at kommunerne skal have bedre mulighed for at udvikle byer med en blandet beboersammensætning. BL - Danmarks Almene Boliger hilser forslaget velkommen og mener, at det sammen med lovforslag om ændring af lov om almene boliger vil have stor betydning for den fortsatte byudvikling. Aarhus Kommune mener overordnet, at forslaget har den begrænsning, at det ikke bliver muligt at tvinge en grundejer til at sælge den del af grunden, der er udlagt til almene boliger, og at der således ikke umiddelbart er en sikkerhed for, at der opføres almene boliger i området. Ejendomsforeningen Danmark er kritisk over for forslaget og foreslår, at man i stedet gør det billigere og nemmere for ejendomsudviklere at udvikle nye boligområder og de enkelte ejendomme dér. Der er 2 høringsparter, der udtrykker kritik overfor den korte høringsfrist. Frederiksberg Kommune henviser til, at det har været svært politisk at behandle deres høringssvar inden fristens udløb. Arkitektforeningen mener overordnet, at høringsperioder af én uges varighed er alt for kort til at sikre, at høringsparterne har tid og mulighed for at udarbejde et fyldestgørende og gennemarbejdet høringssvar. Dette vil i sidste ende uundgåeligt have en negativ indflydelse på lovkvaliteten.. I forhold til Aarhus Kommunes bemærkning om den overordnede begrænsning ved lovforslaget, bemærkes, at hensigten med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for at stille krav i planlægningen til almene boliger, og ikke at gennemtvinge dette ved salg og køb af ejendomme. Lovforslaget gør det således planlægningsmæssigt muligt at sikre realisering af almene boliger på et givent område. Naturstyrelsen går ud fra, at kommunerne i praksis ikke vil planlægge for almene boliger uden at have en forventning om, at der også vil blive opført sådanne boliger. Der henvises i øvrigt til gennemgangen af høringssvarene nedenfor Forslaget om muligheden for planlægning for krav om almene boliger Frederiksberg Kommune ønsker, at en lovændring tillige åbner mulighed for i lokalplanlægningen at fastlægge ejer- og brugerforhold til boliger ud over boligtyper omfattet af lov om almene boliger eksempelvis studieboliger - og at en lovændring sikrer, at der også er mulighed for at fastlægge ejerog brugerforhold til forskellige boligtyper i byomdannelses-/byudviklingsområder beliggende i byzone og udlagt til forskellige byformål. Guldborgssund Kommune mener, at det forhold, at muligheden for at fastsætte krav om almene boliger kun gælder ved lokalplanlægning for nye boligområder, fratager kommunerne muligheden for løbende at tilpasse byerne til udviklingen. Kommunen foreslår derfor, at bestemmelsen skal udvides til også at kunne anvendes på eksisterende boligområder. Kommunen mener endvidere, at det kan medføre øget administrativt arbejde for kommunerne, hvis der stilles krav om, at almene boliger skal fremgå af kommuneplanen. Kommunen mener, at der kan opstå situationer, hvor der udarbejdes kommuneplantillæg, blot for at kravet kan medtages. Kommunen foreslår derfor, at bestemmelsen der giver mulighed for at stille krav om almene boliger kan medtages i lokalplaner uden de er nævnt i kommuneplanrammen. Naturstyrelsen bemærker, at lovforslaget udmønter en delaftale om Finansloven for 2015, som regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om. Det er aftalt at give kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med 2 af 11

3 lokalplanlægningen for nye boligområder og dermed ikke for eksisterende boligområder. Det ligger derfor ikke indenfor rammerne af den politiske aftale at udvide planlovens anvendelsesområde yderligere, herunder for andre boligformer. Det er Naturstyrelsens vurdering, at den mulighed, der gives med ændringen af planlovens 15, stk. 2, for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder også kræver en ændring af planlovens bestemmelse om kommuneplanramme, da det ellers ikke vil være muligt at lokalplanlægge for en sådan anvendelse. Naturstyrelsen finder derfor ikke anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget på disse punkter. Københavns Kommune og KL ønsker, at bestemmelsen i planlovens 15, stk. 2 (muligheden for krav om almene boliger) udformes, så det er muligt at dispensere fra den, f.eks. i den situation, hvor det ikke længere er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at opretholde kravet. Det bør desuden præciseres i bemærkningerne, at der kan differentieres, og at der dermed kan angives hvilke specifikke almene boligtyper, der planlægges for. Københavns Kommune ønsker, at det præciseres i selve lovteksten til ændringen af planlovens 11b, at det først er med en byggeretsgivende lokalplan, at området anses for at være planlagt til boligformål. Kommunen mener endeligt, at det er uklart om den faktiske anvendelse af enkeltejendomme eller enklaver til bolig i et område, der i øvrigt anvendes til erhverv eller andet, vil udelukke muligheden for at planlægge for almene boliger. I forhold til en dispensationsmulighed, bemærker Naturstyrelsen, at dette ville være i strid med planlovens 19, hvorefter der ikke kan dispenseres fra principperne (dvs. formål- og anvendelsesbestemmelse) i en lokalplan. Der må således ske en ændring af planlægningen, hvor kravet om almene boliger ikke længere er hensigtsmæssigt eller nødvendigt. Ønsket om en dispensationsmulighed er dog noteret, og det kan oplyses, at dette aspekt indgår i det udvalgsarbejde om fysisk planlægning, som KL er en del af Det bemærkes i forhold til differentiering af de forskellige typer af almene boliger, at lovforslaget netop er formuleret med henvisning til almenboligloven og de deri fastsatte boligtyper med henblik på at give kommunalbestyrelsen fleksibilitet og mulighed for at vælge mellem disse typer af almene boliger. I forhold til forslaget om at indsætte byggeretsgivende lokalplan i forslaget til ændring af planlovens 11 b, bemærkes, at Naturstyrelsen finder, at det er tilstrækkeligt, at præciseringen står i bemærkningerne. Begrebet byggeretsgivende lokalplan anvendes i øvrigt ikke i planloven. I forhold til den faktiske anvendelse af enkeltejendomme eller enklaver, vil det afgørende være, hvorvidt der sker lovlig anvendelse af ejendommene til - eller er lokalplanlagt til - boligformål. Det indebærer, at der ikke kan planlægges for almene boliger på de specifikke arealer indenfor et givent lokalplanområde med blandet bolig og erhverv, hvor der allerede er lovligt eksisterende boliger eller planlagt herfor. Dette er nu præciseret i lovbemærkningerne. Herudover har Naturstyrelsen ikke fundet anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget. 3 af 11

4 Aarhus Kommune mener ikke, at det kan forudsættes, at der skal være fastlagt retningslinjer i kommuneplanens hovedstruktur eller kommuneplanrammer, før der udarbejdes en lokalplan for almene boliger. Efter kommunens opfattelse er der alene tale om en mulighed for at indføre retningslinjer og rammer og ikke et krav. Hvis denne opfattelse ikke er korrekt, vil det efter kommunens vurdering medføre en væsentlig og uhensigtsmæssig tidsmæssig forskydning i forhold til mulighederne at anvende forslagets muligheder. Aarhus Kommune ønsker herudover afklaret hvad lovforslagets udfasning betyder for de vedtagne retningslinjer og rammer. Aarhus Kommune antager, at almenboliglovens bestemmelser om beslutning om boligtyper og valg af den almene boligorganisation som bygherre, vil være gældende uden ændringer, og anbefaler, at det fastlægges, hvorledes grundprisen fastsættes i dette tilfælde, og om kommunens mulighed for at give tilsagn til andre end højstbydende kan medføre en erstatningsretlig problemstilling. Aarhus Kommune påpeger endeligt, at der vil være afledte økonomiske konsekvenser for kommunerne, hvis de vælger at bringe lovforslagets muligheder i anvendelse. Udnyttelse af lovforslagets muligheder medfører, at der vil være behov for et øget omfang af nybyggeri af almene boliger, da det må forventes, at der skal være en sammenhæng mellem kommunens beslutning om at stille krav om almene boliger i byudviklingsområder og en tilsvarende udvidelse af kommunens ramme for almene boliger til disse arealer. Dette vil medføre øget behov for kommunale medfinansiering af almene boliger. Aarhus Kommune anbefaler derfor, at den kommunale medfinansiering (kommunal grundkapital) af almene boliger lempes i forsøgsperioden. Naturstyrelsen skal bemærke, at der efter planlovens 11 a skal udarbejdes retningslinjer for en række planemner, herunder boligformål. Ved at udvide bestemmelsen til også at omfatte boligformål til almene boliger, vil der også blive en forpligtelse til at indsætte retningslinjer herfor, men vel at mærke kun, hvis kommunen ønsker at anvende planlægningsmuligheden. Det bemærkes desuden, at kommunerne ofte i forbindelse med lokalplanlægningen må ændre kommuneplanen ved et kommuneplantillæg for at overholde rammestyringsprincippet i planloven. I forhold til udfasning af lovændringen og dens betydning for vedtagne planer, bemærkes, at vedtagne planer, der indeholder planlægning for almene boliger, og som er endeligt vedtaget i henhold til loven, fortsat vil fortsat have retsvirkning efter deres indhold og består til de eventuelt ophæves efter kommunalbestyrelsens skøn og afgørelse efter planlovens almindelige regler herom. I forhold til bemærkningerne om de økonomiske konsekvenser ved lovforslaget, bemærkes det, at der alene er tale om en mulighed for kommunerne til at planlægge for almene boliger. Det er således op til den enkelte kommunalbestyrelsen at vurdere om muligheden skal anvendes, og om der er rum for at give tilsagn mv. efter almenboligloven. I forhold til bemærkningerne om almenboliglovens bestemmelser og forhold til en evt. lempelse af den kommunale medfinansiering af almene boliger, går dette udover rammerne for dette lovforslag. Naturstyrelsen finder derfor ikke anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget på disse punkter. 4 af 11

5 Aalborg Kommune anfører, at hvis et område udlægges til 25% almene boliger, vil dette udelukkende kunne afhændes til en almen boligorganisation, og at det må antages, at kommunen ikke udlægger arealer til almene boliger med mindre, kommunen har konkrete planer om opførelse af almene boliger og dermed er indstillet på at fremme et alment byggeri gennem tilsagn om støtte. Der kan dog opstå en situation, hvor kommunen af forskellige årsager må disponere anderledes. Aalborg Kommune går ud fra, at kommunen i sådanne tilfælde ikke vil være forpligtet til at overtage grunden eller til at yde erstatning. Aalborg Kommune nævner, at grundprisen aftales mellem sælger og køber, mens kommunen gennem sin støttesagsbehandling skal godkende alle byggeriets omkostninger, herunder grundkøbesummen. Aalborg Kommune konstaterer, at kommunen ikke i henhold til forslaget om ændring af almenboligloven yde et grundkøbslån i dette tilfælde. Man kan derfor komme i den situation, hvor byggeriet ikke kan gennemføres, hvis ikke sælger får den pris, han forlanger. Naturstyrelsen bemærker, at styrelsen går ud fra, at kommunerne i praksis ikke vil planlægge for almene boliger uden at have en forventning om, at der også vil blive opført sådanne boliger. Viser det sig af forskellige årsager, at det ikke er muligt at realisere lokalplanen, kan kommunalbestyrelsen - som ved anden planlægning - ændre lokalplanen til en anden anvendelse. Dette er taget med i bemærkningerne. Der henvises desuden til, at lovforslaget nu er blevet udbygget med et forslag om, at planlovens 48, der indeholder en overtagelsesregel ved planlægning for offentlige formål, også skal finde anvendelse ved planlægning for almene boliger. I forhold til overtagelse af en grund og spørgsmålet om erstatning, bemærkes det, at lovforslaget ikke ændrer de gældende regler i lovgivningen herom. I forhold til muligheden for at yde grundkøbslån efter forslaget til ændring af almenboligloven, bemærkes, at denne mulighed alene kan anvendes ved eksisterende boligområder i de største byer. Naturstyrelsen finder ikke anledning til på baggrund af disse bemærkninger at foretage yderligere ændringer i lovforslaget. Arkitektforeningen er ked af, at lovforslaget først kommer nu efter store byudviklingsprojekter i f.eks. Århus Havn og Nordhavn er dækket af lokalplaner. Foreningen mener desuden, at miljømæssig bæredygtighed skal prioriteres højt i de almene boligbyggerier, som forslaget må afstedkomme, så boligerne opnår højst mulige miljø- og energistandarder og henviser til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters konkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig. Naturstyrelsen skal i forhold til spørgsmålet om miljømæssig bæredygtighed bemærke, at dette ønske går ud over rammerne for lovforslaget, der udmønter Finansloven for Naturstyrelsen finder ikke anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget på disse punkter. Dansk Ejendomsmæglerforening bemærker, at det med lovforslaget må forventes, at antallet af nybyggede ejendomme vil falde, eftersom mange projekter ikke længere kan hænge økonomiske sammen. Foreningen mener, at dette formentlig ikke vil gøre sig gældende i de dyreste områder, som 5 af 11

6 f.eks. nord for København, eftersom kvadratmeterprisen på grundene i disse områder vil være så høje, at udgifterne forbundet med lovforslaget kan finansieres herigennem. Men i områder med lave eller gennemsnitlige grundkvadratmeterpriser mener foreningen, at der uden tvivl vil konstateres et fald i nye boliger. Ejendomsforeningen Danmark oplyser, at flere af de største ejendomsejere, der for tiden bygger i Danmark, giver udtryk for, at lovforslaget vil have en væsentlig negativ betydning for udviklingen af nye private boligområder, da grundejere ikke kan opnå fuld markedspris for hele det nye boligområde, idet en væsentlig del af området udelukkende kan sælges til brug for almene boliger. Det vil således forhindre, at ejendomsudviklere kan tilpasse projekterne efter markedsforholdene med negative konsekvenser for såvel ejendomsudviklerne som forbrugerne. For ejendomsudviklere betyder det, at de ikke kan opnå et konkurrencedygtigt afkast af deres investeringer i udviklingen af nye boligområder, og at de derfor sandsynligvis vil afholde sig fra udvikling af nye boligområder. Dette medfører så, at udbuddet af nye boligområder vil blive reduceret, og at priserne for de privatejede- /udlejede boliger i de nye boligområder vil stige. Ejendomsforeningen Danmark mener herudover ikke, at almene boliger nødvendigvis er lig med billige boliger og henviser generelt til undersøgelser, der viser, at lejen er næsten den samme som ved privatudlejning. Ejendomsforeningen Danmark foreslår at man i stedet gør det billigere og nemmere for ejendomsudviklere at udvikle nye boligområder og de enkelte ejendomme der, fx ved øget samarbejde mellem kommunerne og ejendomsudviklere i lokalplanarbejdet, en mere effektiv byggesagsbehandling, fjernelse af moms på byggegrunde, nedsættelse af grundskylden, sænkning af ejendomsskatter samt fjerne eller væsentlig reducering af byggesagsgebyrer. Ejendomsforeningen Danmark mener desuden, at de 25 pct. bør sættes ned, da der ikke er rationale for at det er det tal og at andele er disproportionel i forhold til behovet for almene boliger. Ejendomsforeningen Danmark mener i den forbindelse af mange kommuner opererer med en meget lavere målsætning. Ejendomsforeningen Danmark ønsker herudover, at begrebet boligmassen er forbundet med betydelig usikkerhed og bør fastsættes i reelt samarbejde mellem kommunerne og ejendomsudviklere og at det ikke ensidigt må bestemmes af de enkelte kommuner. Endelig mener Ejendomsforeningen Danmark, at lovændringen, af hensyn til igangsatte lokalplanprocedurer og allerede planlagte udviklingsprojekter kan afsluttes, først skal træde i kraft om nogle år. Naturstyrelsen bemærker i forhold til udviklingen af nybyggede private ejendomme og muligheden for at planlægge for op til 25 pct. almene boliger, at lovforslaget udmønter en delaftale om Finansloven for 2015, som regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om. Det bemærkes, at det her også er aftalt, at planlægningsmuligheden skal gælde i 10 år som en forsøgsordning. Det bemærkes herudover, at det er kommunerne, som har muligheden for at kunne planlægge, om der på et givet område skal være boliger, genbrugspladser, parker, eller andre formål. Dette ændrer denne planlægningsmulighed ikke på. 6 af 11

7 Det skal samtidig bemærkes, at byggeri af almene boliger ved siden af private boliger ofte har fundet sted i Danmark, f.eks. i Ørestad, i Sluseholmen og i Aarhus, uden at det umiddelbart har haft negative følger for det private byggeri. I forhold til begrebet boligmasse bemærkes, at dette er valgt ud fra et hensyn om at muliggøre en fleksibel planlægning, som forudsættes fastsat i samarbejde med grundejere, ejendomsudviklere, almene boligselskaber, m.v. Dette er nu præciseret i bemærkningerne. I forhold til ikrafttræden af lovforslaget bemærkes, at det er ønsket fra aftaleparterne bag delaftalen til Finansloven for 2015, at kommunerne kan anvende planlægningsmuligheden hurtigst muligt. Herudover har Naturstyrelsen ikke fundet anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget. DI finder, at den foreslåede ændring af planloven vil lægge et uforholdsmæssigt og uacceptabelt pres på områder med 'blandet bolig og erhverv'-anvendelse og på erhvervsområder, som af kommunerne betegnes som nedslidte, da det alene er disse arealer, som kan inddrages under den forsøgsordning, som ændringsforslaget vil etablere. Det undrer DI, at arealer, som i dag er udlagt som boligarealer ikke kan indgå i ordningen, da disse arealer specifikt er planlagt til boliganvendelse. Erhvervsområder er netop udlagt til erhverv. Ordningen bør derfor udvides til at gælde alle byzoneområder, som ikke er havne- og erhvervsområder. DI finder, at der i dag er enighed om, at en række af de miljøbelastningsudfordringer, som opleves i grænseområderne mellem bolig og erhverv løses ved, at der holdes afstand mellem boliger og erhvervsvirksomheder. Det kan resultere i, at der etableres (almennyttige) boliger med en lavere 'livskvalitet', fordi de placeres ind i et erhvervsaktivitetsmiljø. Bosætningen i almennyttige boliger er ikke nødvendigvis frivillig for de beboere, som har fået en bolig stillet til rådighed af den pågældende kommune. Det kan næppe være finanslovsaftaleparternes intention at etablere bolig i Danmark med en lavere bo-kvalitet end normalt i boligområder. Man kan forudse en række klagesager, typisk om støj, støv, lugt, fra beboere i de nye boliger over miljøforhold, som er lovlige for de eksisterende erhvervsvirksomheder. Denne problemstilling bør løses, så det ikke stiller eksisterende virksomheder ringere. Som beskrevet ovenfor, lægger DI vægt på, at ordningen vil lægge et betydeligt pres på eksisterende erhvervsarealer, især i byer, som ikke råder over landområder, som kan unddrages i byzonen. Erhvervsarealer bør bevares til virksomheders erhvervsaktiviteter - også i de større byer. Naturstyrelsen bemærker, at lovforslaget udmønter en delaftale om Finansloven for 2015, som regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om. Det er aftalt at give kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder og dermed ikke for eksisterende boligområder. Baggrunden for dette er hensynet til de berettigede forventninger, som grundejere af allerede lokalplanlagte områder har. Der henvises i øvrigt forslaget til ændring af almenboligloven, der giver store bykommuner med en markant befolkningstilvækst mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån med henblik på opførelse af alment nybyggeri i lokalplanlagte boligområder, og hvor grundprisen ikke muliggør byggeri inden for maksimumsbeløbet. Planlægningsmuligheden ændrer ikke ved, at der 7 af 11

8 som i anden planlægning - skal ske den nødvendige afvejning af de forskellige interesser med henblik på at undgå konflikter mellem bolig og erhverv. Naturstyrelsen finder derfor ikke anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget på disse punkter. Lejernes LO finder, at forslaget på en god måde fremmer, at der kan opføres mere betalelige boliger i storbyerne, men finder også, at det ikke rækker til at dæmme op for en udvikling, hvor netop sammenhængskraften i storbykommunerne er alvorligt truet, fordi boligmassen bliver domineret af dyre ejerboliger, dyre andelsboliger og dyre privatejede udlejningsboliger, som enten er moderniserede eller som udlejes med fri markedsleje, fordi de er opført efter Lejernes LO har herudover forskellige generelle betragtninger, som ikke vedrører lovforslaget. Naturstyrelsen bemærker, at lovforslaget udmønter en delaftale om Finansloven for 2015, som regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om, og som har til formål at medvirke til en blandet boligsammensætning Øvrige bemærkninger Svendborg Kommune henviser til et citat fra BBC-News og oplyser, at det ser ud til, at der i England allerede er en lov som i princippet ligner den foreslåede ændring. Kommunen mener, at det at have mange enkelte boliger, spredt omkring i et område også må være besværligt for boligforeningerne, ligesom det må være en vis udfordring for developere. Samtidig vil det give bedre mulighed for at sikre forskellige fælles faciliteter og investeringer i området. Naturstyrelsen har noteret sig bemærkningerne. 3. Ekstra grundkøbslån til almene boliger Denne del af lovforslaget har været tilgængeligt på høringsportalen og har været sendt i høring hos en bred kreds af offentlige myndigheder, branche- og interesseorganisationer m.v. Ministeriet har modtaget 14 høringssvar. Nedenfor gennemgås høringssvarene. Udover de præciseringer, som svarene har givet anledning til, er der foretaget ændringer af lovteknisk karakter i lovforslaget, herunder indsat en revisionsbestemmelse Bemærkninger Københavns Kommune, Århus Kommune, Dansk Byggeri, BL, Danske Ældreråd, Arkitektforeningen er positive over for forslaget. Københavns Kommune har en række bemærkninger til forslaget. For det første finder kommunen, at forslaget om, at grundkøbslånet højst kan udgøre forskellen mellem 20 pct. af maksimumsbeløbet inkl. energitillæg og den aktuelle grundpris, medfører et prisniveau, som vil gøre det vanskeligt at etablere almene boliger i de pågældende områder, herunder især vanskeligt i forhold til ældre- og ungdomsboliger. Kommunen finder, at de højere maksimumsbeløb for ældre- og ungdomsboliger er en følge af højere byggeomkostninger og ikke af højere grundudgifter for disse boligtyper. Tilsvarende gælder for energitillægget, som er indført for at kunne leve op til bygningsreglementets energikrav. 8 af 11

9 Kommunen foreslår derfor, at det er maksimumsbeløbet for familieboliger eksklusiv energitillæg, der skal anvendes ved beregning af normal udgiften for samtlige boligtyper.. Det vil blive præciseret i lovforslaget, at normal udgiften i forbindelse med både familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger opgøres som 20 pct. af det maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg, som på byggeriets påbegyndelsestidspunkt er gældende for familieboliger. For det andet finder Københavns Kommune, at det bør præciseres, at grundkøbslån kan ydes til alle tilsagn efter almenboliglovens 115, dvs. både ombygning, nybyggeri mv. Det vil blive præciseret i lovforslaget, at der vil kunne ydes grundkøbslån til de etableringsmuligheder, der er omfattet af lovens 115 og 117. Det vil sige etablering af almene boliger ved nybyggeri, ved ombygning til andre typer almene boliger og ved erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme. Der kan ydes lån til etablering af familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger efter 115 samt til selvejende ungdomsboliger efter 117. For det tredje ønsker Københavns Kommune og Arkitektforeningen afklaret, hvordan kommunen efter forslagets stk. 4 skal kunne dokumentere, at prisen er rimelig set i forhold til priserne i det på gældende område og at der ikke hensigtsmæssigt kan bygges på andre arealer. Der er lagt vægt på at etablere en ordning, som er så lidt administrativ krævende som muligt, samtidig med, at centrale hensyn bliver varetaget. Kravet om dokumentation for en rimelig pris set ift. markedsprisen i det pågældende område handler om, at der ikke sker en opadgående prisglidning for de grunde, hvortil der ydes et ekstra grundkøbslån. Ydelse af en grundkøbslån skal ikke godkendes af anden myndighed, men kommunen skal i givet fald over for ministeren for by, bolig og landdistrikter kunne dokumentere prisoverensstemmelsen på en måde, som kommunen finder hensigtsmæssig og tilstrækkelig. Tilsvarende gælder for kravet om dokumentation for, at en alsidig boligsammensætning ikke hensigtsmæssigt kan opnås på andre og billigere arealer i det pågældende område. Endelig efterspørger Københavns Kommune en afklaring af, om det foreslåede 119 a, stk. 5, udtømmende opregner de situationer, hvor grundkøbslånet holdes uden for opgørelsen af anskaffelsessummen. Der er tale om en udtømmende liste. Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og KL finder, at der hersker uklarhed vedr. definitionen af grundudgiften, idet der indgår forskellige begreber i lovforslaget. Det vil blive præciseret i lovforslaget, at grundkøbslånet udgør forskellen mellem 20 pct. af maksimumsbeløbet og de samlede grundudgifter. Med de samlede grundudgifter forstås grundkøbesummen, sædvanlige modningsudgifter, tilslutningsudgifter, andre omkostninger og skatter mv. 9 af 11

10 Århus Kommune finder, at udnyttelse af lovforslaget muligheder vil medføre, at der er behov for øget byggeri af almene boliger og foreslår derfor, at den kommunale grundkapital lempes i forsøgsperioden på 10 år. Det er op til kommunen at beslutte, om mulighederne i forslaget skal anvendes, herunder om byggeriet af almene boliger skal øges, omfordeles geografisk eller på anden måde skal ændres. Det er samtidig kommunen, som inden for de givne rammer selv skal udrede grundkøbslånet. På den baggrund ses der ikke at være grundlag for yderligere at lempe kommunernes medfinansiering. KL undrer sig over, at der dels er fastlagt en ramme for det samlede grundkøbslån dels, at muligheden at yde en sådant lån begrænses til bestemte kommuner, da der er tale om en rent kommunal udgift. Hensigten med forslaget er at understøtte byudviklingen i byer med stort pres på boligmarkedet. På den baggrund er det foreslået, at muligheden for at yde grundkøbslån begrænses til kommuner med en forventet befolkningstilvækst på mindst personer inden 2025 (ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose). Herved afgrænses muligheden til de største byområder nemlig København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg. Da almene boliger i forvejen får en betydelig offentlig støtte, er det fundet hensigtsmæssigt at sætte grænser for, hvor stor en yderligere støtte der kan gives. På den baggrund er der fastsat en ramme på 500 mio. kr. KL undrer sig endelig over forslaget om, at der ikke kan meddeles tilsagn til grundkøbslån, hvis lejeledigheden overstiger 2 pct., idet reglen generelt blev blødt op ved lovændring foråret Det er rigtigt, at reglen er blødt op, således at kommunen skal underrette ministeriet i de tilfælde, hvor kommunen ønsker at bygge nye almene boliger samtidig med, at der er mange ledige almene boliger i kommunen. Den regel ændres der ikke på med forslaget, men det er fundet uhensigtsmæssigt at tillade en betydelig ekstrastøtte samtidig med, at der er en væsentlig boligledighed i kommunen. Landsbyggefonden anfører, at grundkøbslånet ikke bør være et særskilt lån, men bør af administrative grunde lægges sammen med det almindelige grundkapitallån og behandles som ét lån. Lovforslaget ændres, således at grundkapitallån og grundkøbslån ydes som ét lån og således som foreslået i lovforslaget følger de regler, der gælder for grundkapitallån. Lejernes Landsorganisation finder, at forslaget på en god måde fremmer, at der kan opføres betalelige boliger i storbyerne, men finder samtidig, at forslaget ikke er nok til skabe en blandet boligsammensætning i byerne. Landsorganisationen mener, at boligmassen bliver domineret af dyre ejerboliger, dyre andelsboliger og dyre privatejede udlejningsboliger, som enten er moderniserede eller som udlejes med fri markedsleje, fordi de er opført efter I forlængelse heraf opfordres ministeren til at indføre en højere huslejestøtte til almene boliger, sådan at boligomkostningerne i en almen bolig i byen bliver et attraktivt alternativ for mellemindkomsterne sammenlignet med boligomkostningerne i en skattesubsidieret ejerlejlighed. 10 af 11

11 Lejernes LO har herudover forskellige generelle betragtninger, som ikke vedrører lovforslaget. Med lovforslaget gives der mulighed for at yde en ekstra støtte til byggeri af almene boliger med henblik på at skabe en blandet boligsammensætning. Ejendomsforeningen Danmark kan ikke støtte forslaget. Foreningen finder for det første, at forslaget ikke opfylder formålet om en alsidig boligsammensætning, idet det er foreningens opfattelse, at lejen for en nybygget almen bolig er for høj til at tiltrække en væsentlig bredere kreds af beboere end i de private udlejningsejendomme. Hertil kommer, at forslaget om et ekstra grundkøbslån vil medføre en konkurrenceforvridning, idet private virksomheder ikke vil kunne købe de pågældende grunde på samme favorable vilkår. Den offentlige støtte til alment boligbyggeri skal ses i sammenhæng med de forpligtigelser som følger med for de almene boligorganisationer til at stille boliger til rådighed for alle. Familieboliger skal således udlejes efter venteliste, hvor alle har ret til at lade sig opskrive, ligesom kommunalbestyrelsen har ret til at få stillet hver fjerde ledige bolig til rådighed til løsning af boligsociale problemer i kommunen. Almene ungdomsboliger og almene ældreboliger skal udlejes til særlige befolkningsgrupper, som ellers kan have vanskeligt ved at finde en passende bolig på boligmarkedet. Det er et krav efter loven, at alment byggeri skal være udstyret og indrettet således, at det opfylder de boligsøgendes rimelige krav uden at have luksuspræg. Støtten til alment boligbyggeri går til at nedbringe lejen for boligerne. Det er et krav, at grundkøbslån ikke må føre til højere grundudgifter, men at grundkøbene skal ske til markedspris, jf. forslagets 119 a, stk. 4. Forslaget ændrer således ikke på private bygherrers mulighed for at erhverve byggegrunde. Danmarks Lejerforeninger finder ikke at kunne svare på høringen på grund af den urimeligt korte frist på 6 dage, men vil eventuelt kommentere det over for Folketingets Boligudvalg, når lovforslaget er fremsat. Advokatrådet samt Forsikring & Pension har ikke bemærkninger til forslaget. 11 af 11

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato d. 26. november 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Almenbolig@mbbl.dk

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv Høringssvar KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ændringsforslagene vedr. produktionserhverv til forslag

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

2014/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 17. februar 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 17. februar 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 17. februar 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Notat om mulighederne for salg af kommunale grunde med salgsvilkår om opførelse af alment boligbyggeri.

Notat om mulighederne for salg af kommunale grunde med salgsvilkår om opførelse af alment boligbyggeri. Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Notat om mulighederne for salg af kommunale grunde med salgsvilkår om opførelse af alment boligbyggeri. Baggrund Borgmester Ninna Thomsen har i ØU s møde den 16. august

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Beretning Perioden fra d. 23. november til d. 13. februar 2015

Beretning Perioden fra d. 23. november til d. 13. februar 2015 Beretning Perioden fra d. 23. november til d. 13. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Den politiske situation 2. Den samfundsøkonomiske situation Forslag til lov om sociale klausuler om uddannelses- og

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst

KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst KL kvitterer for fremsendelse af udkast til bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal. KL er meget tilfreds med, at der med bekendtgørelsesudkastet

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Folketingets Socialudvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og advokat, Mark Christian Walters 2 Planlovens formålsbestemmelse Planlovens 1, stk. 1: Loven skal sikre,

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt L 29 (som fremsat): lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og realkreditloven. (Nedsættelse af den kommunale

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven.

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Dato 27. april 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø erst@erst.dk Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser I dette notat beskrives baggrunden for bestemmelserne om boligstørrelser i kommune-

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere