By- og Boligudvalget L 89 Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 By- og Boligudvalget L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Blandet boligsammensætning), L Indledning Lovforslaget har været sendt i høring i to dele. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) har været sendt i høring i perioden 17. til 24. november Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) har været sendt i høring i perioden 19. til 25. november De to lovforslag er efterfølgende skrevet sammen og fremsat som ét lovforslag. Nedenfor gennemgås høringssvarene samt bemærkninger hertil. 2. Planlægning for almene boliger Denne del af lovforslaget har været tilgængeligt på høringsportalen og er udsendt til en bred kreds af offentlige myndigheder, branche- og interesseorganisationer m.v. Naturstyrelsen har modtaget i alt 21 høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter, hvoraf 7 høringsparter oplyser, at man ikke har bemærkninger til lovforslaget, mens 10 høringsparter har bemærkninger til lovforslaget fordelt med 6 fra kommuner, 5 fra interesseorganisationer og private erhverv. 2 høringsparter har ikke ønsket at blive hørt. I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar og Naturstyrelsens kommentarer hertil. Ønskes detaljerede oplysninger om høringssvarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. I forhold til høringsversionen af lovforslaget er der udover en række ændringer i lovforslaget af teknisk karakter, herunder i forhold til ikrafttrædelsesbestemmelsen, foreslået en ændring, hvorefter bestemmelserne i overtagelsesreglen i planlovens 48, stk. 1-3, også skal finde anvendelse ved lokalplanlægning for almene boliger. Det indebærer, at en ejer, når en lokalplan har forbeholdt en ejendom til almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., vil kunne forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Der henvises til lovforslagets bemærkninger for en uddybning heraf Generelle bemærkninger Frederiksberg Kommune, Guldborgssund Kommune, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, KL, Arkitektforeningen, Forsikring & Pension og Lejernes LO erklærer sig positivt Gammel Mønt København K T E

2 indstillet overfor forslagets formål om, at kommunerne skal have bedre mulighed for at udvikle byer med en blandet beboersammensætning. BL - Danmarks Almene Boliger hilser forslaget velkommen og mener, at det sammen med lovforslag om ændring af lov om almene boliger vil have stor betydning for den fortsatte byudvikling. Aarhus Kommune mener overordnet, at forslaget har den begrænsning, at det ikke bliver muligt at tvinge en grundejer til at sælge den del af grunden, der er udlagt til almene boliger, og at der således ikke umiddelbart er en sikkerhed for, at der opføres almene boliger i området. Ejendomsforeningen Danmark er kritisk over for forslaget og foreslår, at man i stedet gør det billigere og nemmere for ejendomsudviklere at udvikle nye boligområder og de enkelte ejendomme dér. Der er 2 høringsparter, der udtrykker kritik overfor den korte høringsfrist. Frederiksberg Kommune henviser til, at det har været svært politisk at behandle deres høringssvar inden fristens udløb. Arkitektforeningen mener overordnet, at høringsperioder af én uges varighed er alt for kort til at sikre, at høringsparterne har tid og mulighed for at udarbejde et fyldestgørende og gennemarbejdet høringssvar. Dette vil i sidste ende uundgåeligt have en negativ indflydelse på lovkvaliteten.. I forhold til Aarhus Kommunes bemærkning om den overordnede begrænsning ved lovforslaget, bemærkes, at hensigten med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for at stille krav i planlægningen til almene boliger, og ikke at gennemtvinge dette ved salg og køb af ejendomme. Lovforslaget gør det således planlægningsmæssigt muligt at sikre realisering af almene boliger på et givent område. Naturstyrelsen går ud fra, at kommunerne i praksis ikke vil planlægge for almene boliger uden at have en forventning om, at der også vil blive opført sådanne boliger. Der henvises i øvrigt til gennemgangen af høringssvarene nedenfor Forslaget om muligheden for planlægning for krav om almene boliger Frederiksberg Kommune ønsker, at en lovændring tillige åbner mulighed for i lokalplanlægningen at fastlægge ejer- og brugerforhold til boliger ud over boligtyper omfattet af lov om almene boliger eksempelvis studieboliger - og at en lovændring sikrer, at der også er mulighed for at fastlægge ejerog brugerforhold til forskellige boligtyper i byomdannelses-/byudviklingsområder beliggende i byzone og udlagt til forskellige byformål. Guldborgssund Kommune mener, at det forhold, at muligheden for at fastsætte krav om almene boliger kun gælder ved lokalplanlægning for nye boligområder, fratager kommunerne muligheden for løbende at tilpasse byerne til udviklingen. Kommunen foreslår derfor, at bestemmelsen skal udvides til også at kunne anvendes på eksisterende boligområder. Kommunen mener endvidere, at det kan medføre øget administrativt arbejde for kommunerne, hvis der stilles krav om, at almene boliger skal fremgå af kommuneplanen. Kommunen mener, at der kan opstå situationer, hvor der udarbejdes kommuneplantillæg, blot for at kravet kan medtages. Kommunen foreslår derfor, at bestemmelsen der giver mulighed for at stille krav om almene boliger kan medtages i lokalplaner uden de er nævnt i kommuneplanrammen. Naturstyrelsen bemærker, at lovforslaget udmønter en delaftale om Finansloven for 2015, som regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om. Det er aftalt at give kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med 2 af 11

3 lokalplanlægningen for nye boligområder og dermed ikke for eksisterende boligområder. Det ligger derfor ikke indenfor rammerne af den politiske aftale at udvide planlovens anvendelsesområde yderligere, herunder for andre boligformer. Det er Naturstyrelsens vurdering, at den mulighed, der gives med ændringen af planlovens 15, stk. 2, for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder også kræver en ændring af planlovens bestemmelse om kommuneplanramme, da det ellers ikke vil være muligt at lokalplanlægge for en sådan anvendelse. Naturstyrelsen finder derfor ikke anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget på disse punkter. Københavns Kommune og KL ønsker, at bestemmelsen i planlovens 15, stk. 2 (muligheden for krav om almene boliger) udformes, så det er muligt at dispensere fra den, f.eks. i den situation, hvor det ikke længere er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at opretholde kravet. Det bør desuden præciseres i bemærkningerne, at der kan differentieres, og at der dermed kan angives hvilke specifikke almene boligtyper, der planlægges for. Københavns Kommune ønsker, at det præciseres i selve lovteksten til ændringen af planlovens 11b, at det først er med en byggeretsgivende lokalplan, at området anses for at være planlagt til boligformål. Kommunen mener endeligt, at det er uklart om den faktiske anvendelse af enkeltejendomme eller enklaver til bolig i et område, der i øvrigt anvendes til erhverv eller andet, vil udelukke muligheden for at planlægge for almene boliger. I forhold til en dispensationsmulighed, bemærker Naturstyrelsen, at dette ville være i strid med planlovens 19, hvorefter der ikke kan dispenseres fra principperne (dvs. formål- og anvendelsesbestemmelse) i en lokalplan. Der må således ske en ændring af planlægningen, hvor kravet om almene boliger ikke længere er hensigtsmæssigt eller nødvendigt. Ønsket om en dispensationsmulighed er dog noteret, og det kan oplyses, at dette aspekt indgår i det udvalgsarbejde om fysisk planlægning, som KL er en del af Det bemærkes i forhold til differentiering af de forskellige typer af almene boliger, at lovforslaget netop er formuleret med henvisning til almenboligloven og de deri fastsatte boligtyper med henblik på at give kommunalbestyrelsen fleksibilitet og mulighed for at vælge mellem disse typer af almene boliger. I forhold til forslaget om at indsætte byggeretsgivende lokalplan i forslaget til ændring af planlovens 11 b, bemærkes, at Naturstyrelsen finder, at det er tilstrækkeligt, at præciseringen står i bemærkningerne. Begrebet byggeretsgivende lokalplan anvendes i øvrigt ikke i planloven. I forhold til den faktiske anvendelse af enkeltejendomme eller enklaver, vil det afgørende være, hvorvidt der sker lovlig anvendelse af ejendommene til - eller er lokalplanlagt til - boligformål. Det indebærer, at der ikke kan planlægges for almene boliger på de specifikke arealer indenfor et givent lokalplanområde med blandet bolig og erhverv, hvor der allerede er lovligt eksisterende boliger eller planlagt herfor. Dette er nu præciseret i lovbemærkningerne. Herudover har Naturstyrelsen ikke fundet anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget. 3 af 11

4 Aarhus Kommune mener ikke, at det kan forudsættes, at der skal være fastlagt retningslinjer i kommuneplanens hovedstruktur eller kommuneplanrammer, før der udarbejdes en lokalplan for almene boliger. Efter kommunens opfattelse er der alene tale om en mulighed for at indføre retningslinjer og rammer og ikke et krav. Hvis denne opfattelse ikke er korrekt, vil det efter kommunens vurdering medføre en væsentlig og uhensigtsmæssig tidsmæssig forskydning i forhold til mulighederne at anvende forslagets muligheder. Aarhus Kommune ønsker herudover afklaret hvad lovforslagets udfasning betyder for de vedtagne retningslinjer og rammer. Aarhus Kommune antager, at almenboliglovens bestemmelser om beslutning om boligtyper og valg af den almene boligorganisation som bygherre, vil være gældende uden ændringer, og anbefaler, at det fastlægges, hvorledes grundprisen fastsættes i dette tilfælde, og om kommunens mulighed for at give tilsagn til andre end højstbydende kan medføre en erstatningsretlig problemstilling. Aarhus Kommune påpeger endeligt, at der vil være afledte økonomiske konsekvenser for kommunerne, hvis de vælger at bringe lovforslagets muligheder i anvendelse. Udnyttelse af lovforslagets muligheder medfører, at der vil være behov for et øget omfang af nybyggeri af almene boliger, da det må forventes, at der skal være en sammenhæng mellem kommunens beslutning om at stille krav om almene boliger i byudviklingsområder og en tilsvarende udvidelse af kommunens ramme for almene boliger til disse arealer. Dette vil medføre øget behov for kommunale medfinansiering af almene boliger. Aarhus Kommune anbefaler derfor, at den kommunale medfinansiering (kommunal grundkapital) af almene boliger lempes i forsøgsperioden. Naturstyrelsen skal bemærke, at der efter planlovens 11 a skal udarbejdes retningslinjer for en række planemner, herunder boligformål. Ved at udvide bestemmelsen til også at omfatte boligformål til almene boliger, vil der også blive en forpligtelse til at indsætte retningslinjer herfor, men vel at mærke kun, hvis kommunen ønsker at anvende planlægningsmuligheden. Det bemærkes desuden, at kommunerne ofte i forbindelse med lokalplanlægningen må ændre kommuneplanen ved et kommuneplantillæg for at overholde rammestyringsprincippet i planloven. I forhold til udfasning af lovændringen og dens betydning for vedtagne planer, bemærkes, at vedtagne planer, der indeholder planlægning for almene boliger, og som er endeligt vedtaget i henhold til loven, fortsat vil fortsat have retsvirkning efter deres indhold og består til de eventuelt ophæves efter kommunalbestyrelsens skøn og afgørelse efter planlovens almindelige regler herom. I forhold til bemærkningerne om de økonomiske konsekvenser ved lovforslaget, bemærkes det, at der alene er tale om en mulighed for kommunerne til at planlægge for almene boliger. Det er således op til den enkelte kommunalbestyrelsen at vurdere om muligheden skal anvendes, og om der er rum for at give tilsagn mv. efter almenboligloven. I forhold til bemærkningerne om almenboliglovens bestemmelser og forhold til en evt. lempelse af den kommunale medfinansiering af almene boliger, går dette udover rammerne for dette lovforslag. Naturstyrelsen finder derfor ikke anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget på disse punkter. 4 af 11

5 Aalborg Kommune anfører, at hvis et område udlægges til 25% almene boliger, vil dette udelukkende kunne afhændes til en almen boligorganisation, og at det må antages, at kommunen ikke udlægger arealer til almene boliger med mindre, kommunen har konkrete planer om opførelse af almene boliger og dermed er indstillet på at fremme et alment byggeri gennem tilsagn om støtte. Der kan dog opstå en situation, hvor kommunen af forskellige årsager må disponere anderledes. Aalborg Kommune går ud fra, at kommunen i sådanne tilfælde ikke vil være forpligtet til at overtage grunden eller til at yde erstatning. Aalborg Kommune nævner, at grundprisen aftales mellem sælger og køber, mens kommunen gennem sin støttesagsbehandling skal godkende alle byggeriets omkostninger, herunder grundkøbesummen. Aalborg Kommune konstaterer, at kommunen ikke i henhold til forslaget om ændring af almenboligloven yde et grundkøbslån i dette tilfælde. Man kan derfor komme i den situation, hvor byggeriet ikke kan gennemføres, hvis ikke sælger får den pris, han forlanger. Naturstyrelsen bemærker, at styrelsen går ud fra, at kommunerne i praksis ikke vil planlægge for almene boliger uden at have en forventning om, at der også vil blive opført sådanne boliger. Viser det sig af forskellige årsager, at det ikke er muligt at realisere lokalplanen, kan kommunalbestyrelsen - som ved anden planlægning - ændre lokalplanen til en anden anvendelse. Dette er taget med i bemærkningerne. Der henvises desuden til, at lovforslaget nu er blevet udbygget med et forslag om, at planlovens 48, der indeholder en overtagelsesregel ved planlægning for offentlige formål, også skal finde anvendelse ved planlægning for almene boliger. I forhold til overtagelse af en grund og spørgsmålet om erstatning, bemærkes det, at lovforslaget ikke ændrer de gældende regler i lovgivningen herom. I forhold til muligheden for at yde grundkøbslån efter forslaget til ændring af almenboligloven, bemærkes, at denne mulighed alene kan anvendes ved eksisterende boligområder i de største byer. Naturstyrelsen finder ikke anledning til på baggrund af disse bemærkninger at foretage yderligere ændringer i lovforslaget. Arkitektforeningen er ked af, at lovforslaget først kommer nu efter store byudviklingsprojekter i f.eks. Århus Havn og Nordhavn er dækket af lokalplaner. Foreningen mener desuden, at miljømæssig bæredygtighed skal prioriteres højt i de almene boligbyggerier, som forslaget må afstedkomme, så boligerne opnår højst mulige miljø- og energistandarder og henviser til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters konkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig. Naturstyrelsen skal i forhold til spørgsmålet om miljømæssig bæredygtighed bemærke, at dette ønske går ud over rammerne for lovforslaget, der udmønter Finansloven for Naturstyrelsen finder ikke anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget på disse punkter. Dansk Ejendomsmæglerforening bemærker, at det med lovforslaget må forventes, at antallet af nybyggede ejendomme vil falde, eftersom mange projekter ikke længere kan hænge økonomiske sammen. Foreningen mener, at dette formentlig ikke vil gøre sig gældende i de dyreste områder, som 5 af 11

6 f.eks. nord for København, eftersom kvadratmeterprisen på grundene i disse områder vil være så høje, at udgifterne forbundet med lovforslaget kan finansieres herigennem. Men i områder med lave eller gennemsnitlige grundkvadratmeterpriser mener foreningen, at der uden tvivl vil konstateres et fald i nye boliger. Ejendomsforeningen Danmark oplyser, at flere af de største ejendomsejere, der for tiden bygger i Danmark, giver udtryk for, at lovforslaget vil have en væsentlig negativ betydning for udviklingen af nye private boligområder, da grundejere ikke kan opnå fuld markedspris for hele det nye boligområde, idet en væsentlig del af området udelukkende kan sælges til brug for almene boliger. Det vil således forhindre, at ejendomsudviklere kan tilpasse projekterne efter markedsforholdene med negative konsekvenser for såvel ejendomsudviklerne som forbrugerne. For ejendomsudviklere betyder det, at de ikke kan opnå et konkurrencedygtigt afkast af deres investeringer i udviklingen af nye boligområder, og at de derfor sandsynligvis vil afholde sig fra udvikling af nye boligområder. Dette medfører så, at udbuddet af nye boligområder vil blive reduceret, og at priserne for de privatejede- /udlejede boliger i de nye boligområder vil stige. Ejendomsforeningen Danmark mener herudover ikke, at almene boliger nødvendigvis er lig med billige boliger og henviser generelt til undersøgelser, der viser, at lejen er næsten den samme som ved privatudlejning. Ejendomsforeningen Danmark foreslår at man i stedet gør det billigere og nemmere for ejendomsudviklere at udvikle nye boligområder og de enkelte ejendomme der, fx ved øget samarbejde mellem kommunerne og ejendomsudviklere i lokalplanarbejdet, en mere effektiv byggesagsbehandling, fjernelse af moms på byggegrunde, nedsættelse af grundskylden, sænkning af ejendomsskatter samt fjerne eller væsentlig reducering af byggesagsgebyrer. Ejendomsforeningen Danmark mener desuden, at de 25 pct. bør sættes ned, da der ikke er rationale for at det er det tal og at andele er disproportionel i forhold til behovet for almene boliger. Ejendomsforeningen Danmark mener i den forbindelse af mange kommuner opererer med en meget lavere målsætning. Ejendomsforeningen Danmark ønsker herudover, at begrebet boligmassen er forbundet med betydelig usikkerhed og bør fastsættes i reelt samarbejde mellem kommunerne og ejendomsudviklere og at det ikke ensidigt må bestemmes af de enkelte kommuner. Endelig mener Ejendomsforeningen Danmark, at lovændringen, af hensyn til igangsatte lokalplanprocedurer og allerede planlagte udviklingsprojekter kan afsluttes, først skal træde i kraft om nogle år. Naturstyrelsen bemærker i forhold til udviklingen af nybyggede private ejendomme og muligheden for at planlægge for op til 25 pct. almene boliger, at lovforslaget udmønter en delaftale om Finansloven for 2015, som regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om. Det bemærkes, at det her også er aftalt, at planlægningsmuligheden skal gælde i 10 år som en forsøgsordning. Det bemærkes herudover, at det er kommunerne, som har muligheden for at kunne planlægge, om der på et givet område skal være boliger, genbrugspladser, parker, eller andre formål. Dette ændrer denne planlægningsmulighed ikke på. 6 af 11

7 Det skal samtidig bemærkes, at byggeri af almene boliger ved siden af private boliger ofte har fundet sted i Danmark, f.eks. i Ørestad, i Sluseholmen og i Aarhus, uden at det umiddelbart har haft negative følger for det private byggeri. I forhold til begrebet boligmasse bemærkes, at dette er valgt ud fra et hensyn om at muliggøre en fleksibel planlægning, som forudsættes fastsat i samarbejde med grundejere, ejendomsudviklere, almene boligselskaber, m.v. Dette er nu præciseret i bemærkningerne. I forhold til ikrafttræden af lovforslaget bemærkes, at det er ønsket fra aftaleparterne bag delaftalen til Finansloven for 2015, at kommunerne kan anvende planlægningsmuligheden hurtigst muligt. Herudover har Naturstyrelsen ikke fundet anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget. DI finder, at den foreslåede ændring af planloven vil lægge et uforholdsmæssigt og uacceptabelt pres på områder med 'blandet bolig og erhverv'-anvendelse og på erhvervsområder, som af kommunerne betegnes som nedslidte, da det alene er disse arealer, som kan inddrages under den forsøgsordning, som ændringsforslaget vil etablere. Det undrer DI, at arealer, som i dag er udlagt som boligarealer ikke kan indgå i ordningen, da disse arealer specifikt er planlagt til boliganvendelse. Erhvervsområder er netop udlagt til erhverv. Ordningen bør derfor udvides til at gælde alle byzoneområder, som ikke er havne- og erhvervsområder. DI finder, at der i dag er enighed om, at en række af de miljøbelastningsudfordringer, som opleves i grænseområderne mellem bolig og erhverv løses ved, at der holdes afstand mellem boliger og erhvervsvirksomheder. Det kan resultere i, at der etableres (almennyttige) boliger med en lavere 'livskvalitet', fordi de placeres ind i et erhvervsaktivitetsmiljø. Bosætningen i almennyttige boliger er ikke nødvendigvis frivillig for de beboere, som har fået en bolig stillet til rådighed af den pågældende kommune. Det kan næppe være finanslovsaftaleparternes intention at etablere bolig i Danmark med en lavere bo-kvalitet end normalt i boligområder. Man kan forudse en række klagesager, typisk om støj, støv, lugt, fra beboere i de nye boliger over miljøforhold, som er lovlige for de eksisterende erhvervsvirksomheder. Denne problemstilling bør løses, så det ikke stiller eksisterende virksomheder ringere. Som beskrevet ovenfor, lægger DI vægt på, at ordningen vil lægge et betydeligt pres på eksisterende erhvervsarealer, især i byer, som ikke råder over landområder, som kan unddrages i byzonen. Erhvervsarealer bør bevares til virksomheders erhvervsaktiviteter - også i de større byer. Naturstyrelsen bemærker, at lovforslaget udmønter en delaftale om Finansloven for 2015, som regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om. Det er aftalt at give kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder og dermed ikke for eksisterende boligområder. Baggrunden for dette er hensynet til de berettigede forventninger, som grundejere af allerede lokalplanlagte områder har. Der henvises i øvrigt forslaget til ændring af almenboligloven, der giver store bykommuner med en markant befolkningstilvækst mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån med henblik på opførelse af alment nybyggeri i lokalplanlagte boligområder, og hvor grundprisen ikke muliggør byggeri inden for maksimumsbeløbet. Planlægningsmuligheden ændrer ikke ved, at der 7 af 11

8 som i anden planlægning - skal ske den nødvendige afvejning af de forskellige interesser med henblik på at undgå konflikter mellem bolig og erhverv. Naturstyrelsen finder derfor ikke anledning til på baggrund af bemærkningerne at foretage ændringer i lovforslaget på disse punkter. Lejernes LO finder, at forslaget på en god måde fremmer, at der kan opføres mere betalelige boliger i storbyerne, men finder også, at det ikke rækker til at dæmme op for en udvikling, hvor netop sammenhængskraften i storbykommunerne er alvorligt truet, fordi boligmassen bliver domineret af dyre ejerboliger, dyre andelsboliger og dyre privatejede udlejningsboliger, som enten er moderniserede eller som udlejes med fri markedsleje, fordi de er opført efter Lejernes LO har herudover forskellige generelle betragtninger, som ikke vedrører lovforslaget. Naturstyrelsen bemærker, at lovforslaget udmønter en delaftale om Finansloven for 2015, som regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om, og som har til formål at medvirke til en blandet boligsammensætning Øvrige bemærkninger Svendborg Kommune henviser til et citat fra BBC-News og oplyser, at det ser ud til, at der i England allerede er en lov som i princippet ligner den foreslåede ændring. Kommunen mener, at det at have mange enkelte boliger, spredt omkring i et område også må være besværligt for boligforeningerne, ligesom det må være en vis udfordring for developere. Samtidig vil det give bedre mulighed for at sikre forskellige fælles faciliteter og investeringer i området. Naturstyrelsen har noteret sig bemærkningerne. 3. Ekstra grundkøbslån til almene boliger Denne del af lovforslaget har været tilgængeligt på høringsportalen og har været sendt i høring hos en bred kreds af offentlige myndigheder, branche- og interesseorganisationer m.v. Ministeriet har modtaget 14 høringssvar. Nedenfor gennemgås høringssvarene. Udover de præciseringer, som svarene har givet anledning til, er der foretaget ændringer af lovteknisk karakter i lovforslaget, herunder indsat en revisionsbestemmelse Bemærkninger Københavns Kommune, Århus Kommune, Dansk Byggeri, BL, Danske Ældreråd, Arkitektforeningen er positive over for forslaget. Københavns Kommune har en række bemærkninger til forslaget. For det første finder kommunen, at forslaget om, at grundkøbslånet højst kan udgøre forskellen mellem 20 pct. af maksimumsbeløbet inkl. energitillæg og den aktuelle grundpris, medfører et prisniveau, som vil gøre det vanskeligt at etablere almene boliger i de pågældende områder, herunder især vanskeligt i forhold til ældre- og ungdomsboliger. Kommunen finder, at de højere maksimumsbeløb for ældre- og ungdomsboliger er en følge af højere byggeomkostninger og ikke af højere grundudgifter for disse boligtyper. Tilsvarende gælder for energitillægget, som er indført for at kunne leve op til bygningsreglementets energikrav. 8 af 11

9 Kommunen foreslår derfor, at det er maksimumsbeløbet for familieboliger eksklusiv energitillæg, der skal anvendes ved beregning af normal udgiften for samtlige boligtyper.. Det vil blive præciseret i lovforslaget, at normal udgiften i forbindelse med både familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger opgøres som 20 pct. af det maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg, som på byggeriets påbegyndelsestidspunkt er gældende for familieboliger. For det andet finder Københavns Kommune, at det bør præciseres, at grundkøbslån kan ydes til alle tilsagn efter almenboliglovens 115, dvs. både ombygning, nybyggeri mv. Det vil blive præciseret i lovforslaget, at der vil kunne ydes grundkøbslån til de etableringsmuligheder, der er omfattet af lovens 115 og 117. Det vil sige etablering af almene boliger ved nybyggeri, ved ombygning til andre typer almene boliger og ved erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme. Der kan ydes lån til etablering af familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger efter 115 samt til selvejende ungdomsboliger efter 117. For det tredje ønsker Københavns Kommune og Arkitektforeningen afklaret, hvordan kommunen efter forslagets stk. 4 skal kunne dokumentere, at prisen er rimelig set i forhold til priserne i det på gældende område og at der ikke hensigtsmæssigt kan bygges på andre arealer. Der er lagt vægt på at etablere en ordning, som er så lidt administrativ krævende som muligt, samtidig med, at centrale hensyn bliver varetaget. Kravet om dokumentation for en rimelig pris set ift. markedsprisen i det pågældende område handler om, at der ikke sker en opadgående prisglidning for de grunde, hvortil der ydes et ekstra grundkøbslån. Ydelse af en grundkøbslån skal ikke godkendes af anden myndighed, men kommunen skal i givet fald over for ministeren for by, bolig og landdistrikter kunne dokumentere prisoverensstemmelsen på en måde, som kommunen finder hensigtsmæssig og tilstrækkelig. Tilsvarende gælder for kravet om dokumentation for, at en alsidig boligsammensætning ikke hensigtsmæssigt kan opnås på andre og billigere arealer i det pågældende område. Endelig efterspørger Københavns Kommune en afklaring af, om det foreslåede 119 a, stk. 5, udtømmende opregner de situationer, hvor grundkøbslånet holdes uden for opgørelsen af anskaffelsessummen. Der er tale om en udtømmende liste. Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og KL finder, at der hersker uklarhed vedr. definitionen af grundudgiften, idet der indgår forskellige begreber i lovforslaget. Det vil blive præciseret i lovforslaget, at grundkøbslånet udgør forskellen mellem 20 pct. af maksimumsbeløbet og de samlede grundudgifter. Med de samlede grundudgifter forstås grundkøbesummen, sædvanlige modningsudgifter, tilslutningsudgifter, andre omkostninger og skatter mv. 9 af 11

10 Århus Kommune finder, at udnyttelse af lovforslaget muligheder vil medføre, at der er behov for øget byggeri af almene boliger og foreslår derfor, at den kommunale grundkapital lempes i forsøgsperioden på 10 år. Det er op til kommunen at beslutte, om mulighederne i forslaget skal anvendes, herunder om byggeriet af almene boliger skal øges, omfordeles geografisk eller på anden måde skal ændres. Det er samtidig kommunen, som inden for de givne rammer selv skal udrede grundkøbslånet. På den baggrund ses der ikke at være grundlag for yderligere at lempe kommunernes medfinansiering. KL undrer sig over, at der dels er fastlagt en ramme for det samlede grundkøbslån dels, at muligheden at yde en sådant lån begrænses til bestemte kommuner, da der er tale om en rent kommunal udgift. Hensigten med forslaget er at understøtte byudviklingen i byer med stort pres på boligmarkedet. På den baggrund er det foreslået, at muligheden for at yde grundkøbslån begrænses til kommuner med en forventet befolkningstilvækst på mindst personer inden 2025 (ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose). Herved afgrænses muligheden til de største byområder nemlig København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg. Da almene boliger i forvejen får en betydelig offentlig støtte, er det fundet hensigtsmæssigt at sætte grænser for, hvor stor en yderligere støtte der kan gives. På den baggrund er der fastsat en ramme på 500 mio. kr. KL undrer sig endelig over forslaget om, at der ikke kan meddeles tilsagn til grundkøbslån, hvis lejeledigheden overstiger 2 pct., idet reglen generelt blev blødt op ved lovændring foråret Det er rigtigt, at reglen er blødt op, således at kommunen skal underrette ministeriet i de tilfælde, hvor kommunen ønsker at bygge nye almene boliger samtidig med, at der er mange ledige almene boliger i kommunen. Den regel ændres der ikke på med forslaget, men det er fundet uhensigtsmæssigt at tillade en betydelig ekstrastøtte samtidig med, at der er en væsentlig boligledighed i kommunen. Landsbyggefonden anfører, at grundkøbslånet ikke bør være et særskilt lån, men bør af administrative grunde lægges sammen med det almindelige grundkapitallån og behandles som ét lån. Lovforslaget ændres, således at grundkapitallån og grundkøbslån ydes som ét lån og således som foreslået i lovforslaget følger de regler, der gælder for grundkapitallån. Lejernes Landsorganisation finder, at forslaget på en god måde fremmer, at der kan opføres betalelige boliger i storbyerne, men finder samtidig, at forslaget ikke er nok til skabe en blandet boligsammensætning i byerne. Landsorganisationen mener, at boligmassen bliver domineret af dyre ejerboliger, dyre andelsboliger og dyre privatejede udlejningsboliger, som enten er moderniserede eller som udlejes med fri markedsleje, fordi de er opført efter I forlængelse heraf opfordres ministeren til at indføre en højere huslejestøtte til almene boliger, sådan at boligomkostningerne i en almen bolig i byen bliver et attraktivt alternativ for mellemindkomsterne sammenlignet med boligomkostningerne i en skattesubsidieret ejerlejlighed. 10 af 11

11 Lejernes LO har herudover forskellige generelle betragtninger, som ikke vedrører lovforslaget. Med lovforslaget gives der mulighed for at yde en ekstra støtte til byggeri af almene boliger med henblik på at skabe en blandet boligsammensætning. Ejendomsforeningen Danmark kan ikke støtte forslaget. Foreningen finder for det første, at forslaget ikke opfylder formålet om en alsidig boligsammensætning, idet det er foreningens opfattelse, at lejen for en nybygget almen bolig er for høj til at tiltrække en væsentlig bredere kreds af beboere end i de private udlejningsejendomme. Hertil kommer, at forslaget om et ekstra grundkøbslån vil medføre en konkurrenceforvridning, idet private virksomheder ikke vil kunne købe de pågældende grunde på samme favorable vilkår. Den offentlige støtte til alment boligbyggeri skal ses i sammenhæng med de forpligtigelser som følger med for de almene boligorganisationer til at stille boliger til rådighed for alle. Familieboliger skal således udlejes efter venteliste, hvor alle har ret til at lade sig opskrive, ligesom kommunalbestyrelsen har ret til at få stillet hver fjerde ledige bolig til rådighed til løsning af boligsociale problemer i kommunen. Almene ungdomsboliger og almene ældreboliger skal udlejes til særlige befolkningsgrupper, som ellers kan have vanskeligt ved at finde en passende bolig på boligmarkedet. Det er et krav efter loven, at alment byggeri skal være udstyret og indrettet således, at det opfylder de boligsøgendes rimelige krav uden at have luksuspræg. Støtten til alment boligbyggeri går til at nedbringe lejen for boligerne. Det er et krav, at grundkøbslån ikke må føre til højere grundudgifter, men at grundkøbene skal ske til markedspris, jf. forslagets 119 a, stk. 4. Forslaget ændrer således ikke på private bygherrers mulighed for at erhverve byggegrunde. Danmarks Lejerforeninger finder ikke at kunne svare på høringen på grund af den urimeligt korte frist på 6 dage, men vil eventuelt kommentere det over for Folketingets Boligudvalg, når lovforslaget er fremsat. Advokatrådet samt Forsikring & Pension har ikke bemærkninger til forslaget. 11 af 11

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato d. 26. november 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Almenbolig@mbbl.dk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations.

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations. NOTAT Dato: 23. november 2012 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbehandler: lag/kal/nna/lhj/nho/eb Dok id: 365866 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. januar 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Tak for invitationen. Jeg er glad for at få lejlighed til at fortælle om Økonomi- og Erhvervsministeriets boligpolitiske initiativer.

Tak for invitationen. Jeg er glad for at få lejlighed til at fortælle om Økonomi- og Erhvervsministeriets boligpolitiske initiativer. TALE Grundlag for departementchef Michael Dithmers indlæg om "Den boligpolitiske udvikling" på Center for boligforsknings årsmøde 8. april 2002. BY og BYG Hørsholm. Tak for invitationen. Jeg er glad for

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere