Sæt fokus på. energispareindsatsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt fokus på. energispareindsatsen"

Transkript

1 Sæt fokus på energispareindsatsen

2 Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål, er det nødvendigt, at alle bliver meget bedre til at anvende energien mere effektivt. Det gælder også for byggeriet. Samtidig vil der være god økonomi i energibesparelserne, og energiforsyningssikkerheden vil blive øget. I dag udgør energiforbruget til bygninger cirka 40 pct. af det samlede energiforbrug og koster virksomheder og forbrugere over 50 mia. kr. om året. Det er oplagt at se nærmere på energiforbruget i bygninger og de muligheder, der er for at spare både energi, penge og CO 2. DI Byggematerialer spiller en central rolle i det arbejde. Blandt vores 350 medlemmer finder man en række globalt markedsledende leverandører inden for energibesparende udstyr og produkter. Ligesom vi som branchefællesskab har den nødvendige specialviden til at forudse, analysere og rådgive, når det gælder om at reducere energiforbruget i bygninger. Derfor lyder vores opfordring: Lad os tage et fælles ansvar og få sat fokus på energispareindsatsen med nye og bedre initiativer, så den danske byggebestand kommer i særklasse. Både nu og i fremtiden. I pjecen opstiller vi en række forslag og eksempler på de områder, der kan bringe det eksisterende byggeri op i en mere energieffektiv klasse. Ligesom vi også viser et par konkrete bud på energibesparende byggematerialer og metoder, der allerede gør nytte. Marts 2009 Anne Windfeldt Trolle Branchedirektør Sæt fokus på energispareindsatsen 1

3 Udgivet af DI Redaktion: Kristine van het Erve Grunnet og Anne Windfeldt Trolle Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

4 Indhold 5 Brug energien rigtigt 11 Energibesparelser i byggeriet 12 Bygningsreglementet 17 Det offentlige skal gå foran 18 Energimærkning af bygninger 20 Incitamenter til energibesparelser 22 Energispareråd frem for Elsparefond 23 Energimærkning af byggematerialer 23 Energimærkningsordning for vinduer 24 Lejelov 24 Ejendomsbeskatning 27 Træk på de gode eksempler 27 Fra energitung villa til passivhus 30 En boligblok kan også blive et passivhus 31 Bedre indeklima og energirigtig ventilation 32 Energibesparelser og reduktion af CO 2 udledningen her og nu 32 Tætning i bæredygtigt byggeri Sæt fokus på energispareindsatsen 3

5

6 Brug energien rigtigt Verden rundt er den politiske målsætning helt klar: CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Vi skal blive meget bedre til at anvende energien mere effektivt, for kun sådan kan vi reducere udledningen af CO 2. Som repræsentant for producenter og leverandører af byggematerialer, er vi bevidste om, at fremtidens byggeri, dvs. alt nybyggeri skal være så energieffektivt som muligt. Både materialer, indretning, konstruktion, isolering og brandsikring skal leve op til de fremmeste standarder og være så energirigtige som muligt. Og mange producenter og leverandører er allerede godt i gang. Men nybyggeri udgør reelt kun en forsvindende lille del af den samlede bygningsbestand (1pct.). De fleste huse og bygninger er opført lang tid før, man overhovedet havde indført de første energikrav til byggeriet. Vi har et ansvar og vi tager et ansvar Derfor er den samlede bygningsbestand i dag det enkeltområde, som tegner sig for det største energiforbrug i Danmark. Alene energiforbruget ved brug af de eksisterende bygninger udgør ca. 40 pct. af det samlede energiforbrug og koster virksomheder og forbrugere over 50 mia. kr. om året. Sæt fokus på energispareindsatsen 5

7 Derfor er der mange penge og masser af CO 2 -udslip at spare ved at reducere energiforbruget i de eksisterende bygninger. Og her ligger også en vigtig opgave for producenter og leverandører af byggematerialer. Vi skal op i gear DI Byggematerialer mener, at energispareindsatsen i eksisterende bygninger ikke bliver prioriteret i tilstrækkelig grad hverken blandt politikere eller boligejere. Derfor skal der både nye og bedre tiltag i gang, hvis den danske bygningsbestand skal være energieffektiv. Vi foreslår bl.a. > Bygningsreglementet skal strammes både i forhold til renoveringskravene og til nybyggeriet. > Det offentlige skal gå foran og stille krav om lavenergi ved nybyg, renovering og leje af bygninger. > Der skal tages mere effektive virkemidler og økonomiske incitamenter i brug for at opnå et reduceret energiforbrug. 6 Sæt fokus på energispareindsatsen

8 Både i Danmark og i EU indeholder de politiske målsætninger stramme reduktionsmål for energiforbruget og for udledningen af CO 2. Derudover vedtog EU i december 2008 en revision af kvotehandelsordningen, som vil få væsentlig betydning for byggesektoren og indsatsen for et lavere energiforbrug, samt for valget af energisystem især til opvarmning af bygninger. Se her, hvilke initiativer henholdsvis Danmark og EU har iværksat: Den politiske aftale om den danske energipolitik i årene indeholder to reduktionsmål for energiforbruget: De politiske målsætninger i Danmark og EU Danmark Bruttoenergiforbruget skal falde med 4 pct. frem til 2020 i forhold til Frem til 2011 skal forbruget falde med 2 pct. De årlige energibesparelser skal øges til 1,5 pct. af det endelige energiforbrug i I forhold til nybyggeriet skal der gennemføres en stramning af kravene til bygningers energiforbrug med mindst 25 pct. i 2010, 2015 og I alt en reduktion på 75 pct. I EU s energi- og klimapakke fastsættes det blandt andet: EU Bindende krav om 20 pct. vedvarende energi i EU i Bindende krav om 20 pct. reduktion af udslip af drivhusgasser i EU i 2020 stigende til 30 pct. reduktion, hvis der indgås en global reduktionsaftale. Henstillinger om 20 pct. energibesparelser i EU i Sæt fokus på energispareindsatsen 7

9 Ikke nok at spare på el og varme Når man fokuserer på, hvilke tiltag der er nødvendige for at reducere CO 2 -udledningerne, skal der tages hensyn til, at energiselskaberne, herunder fjernvarmeselskaberne, er omfattet af EU's kvoteregulering. Et mindre el- eller fjernvarmeforbrug i Danmark har derfor ingen effekt på CO 2 -udledningen men vil alene have som virkning, at energiselskaberne skal købe færre eller sælge flere kvoter. Det vil reducere kvotepriserne og medføre, at andre europæiske producenter kan øge deres CO 2 -udledning. Danske aktiviteter for at sænke forbruget af el og fjernvarme vil derfor ikke automatisk føre til et samlet fald i udledningen af CO 2 i EU pga. det samlede totale loft for udledning i EU. Derimod vil et faldende forbrug af olie eller naturgas i eksempelvis bygninger bidrage til en mindsket udledning af CO 2 og kan dermed bidrage til at opfylde de stramme nationale reduktionskrav både i forhold til CO 2 og i forhold til det samlede danske energiforbrug. Dette understreger betydningen af, at energispareindsatsen i Danmark i stedet bør rettes mod det forbrug, der ikke er omfattet af kvoter, for eksempel bygninger, opvarmet med olie og naturgas. 8 Sæt fokus på energispareindsatsen

10

11

12 energibesparelser i byggeriet Der har løbende været mange gode initiativer til at bygge, renovere, lovgive og planlægge så energibevidst som muligt. Desværre virker de gode intentioner ikke altid efter hensigten. Der skal nye tanker og løsninger til. DI Byggematerialer præsenterer her et idékatalog og opfordrer til handling til gavn for både det eksisterende og det nye byggeri og ikke mindst miljøet. Mange faktorer spiller en rolle for en bygnings energiforbrug. Lige fra lovgivning om energikrav, den gældende praksis inden for en række håndværksfag, byggematerialer og viden om de nyeste metoder inden for energirenovering. På flere områder er der god grund til at ruske op i vanetænkningen. Vi peger nedenfor på en række muligheder for energibesparelser og nytænkning inden for byggeriet. Sæt fokus på energispareindsatsen 11

13 Vi skal ikke tøve Bygningsreglementet Bygningsreglementets energirammer for byggeriet påvirker, hvor meget energi der rent faktisk bruges i bygninger. For eksempel har bygninger, der blev opført lige efter 1979, hvor kravene blev strammet, et væsentligt lavere energiforbrug end bygninger opført lige op til Man kan spore samme effekt for stramningen i Effekten af stramningen i 1995 synes dog ikke at være lige så udtalt som efter tidligere stramninger. Der er ingen tvivl om at de stramninger til energirammer, som er indført i bygningsreglementet, har medvirket til nybyggeri med reduceret energiforbrug. Vi skal derfor ikke tøve med at indføre yderligere stramninger i bygningsreglementet, før vi ved, det virker. Udfordringen ligger imidlertid i, at størstedelen af de bygninger, som er bygget i 1900 og fremefter, stadig består og vil gøre det mange år endnu. Potentialet for energirenoveringer er stort, og vi bør tage fat på at benytte de mange muligheder, så Danmark kan nå de stramme reduktionsmål for både energiforbrug og C Sæt fokus på energispareindsatsen

14 FAKTA: Bygningsreglementets energiklasser Bygningsreglementet indeholder i dag regler for ansøgning om byggetilladelse samt krav til byggeriets indretning, konstruktion, isolering og brandsikring. Reglementet har således det primære formål at regulere og præcisere, hvordan der bygges. Det er i Bygningsreglementet, at kravene til energirigtigt nybyggeri beskrives. Lavenergiklasse 1 Et enfamiliehus, hvis samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugs vand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 35 kwh/m² pr. år tillagt 1100 kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal, kan klassificeres som et lavenergihus klasse 1. Energiforbruget i et lavenergiklasse 1 hus er 50 pct. mindre end et hus bygget efter standarden i dag. I 2015 skal alle huse bygges i henhold til kravene i lavenergiklasse 1. Lavenergiklasse 2 Et enfamiliehus, hvis samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugs vand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 50 kwh/m² pr. år tillagt 1600 kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal, kan klassificeres som et lavenergihus klasse 2. Energiforbruget i et lavenergiklasse 2 hus er 25 pct. mindre end et hus bygget efter standarden i dag. I 2010 skal alle huse bygges i henhold til kravene i lavenergiklasse 2. Lavenergiklasse 2020 Det forventes, at bygningsreglementet i 2009 suppleres med endnu en lavenergiklasse 2020, hvor energiforbruget til nybyggede huse reduceres med 75 pct. i forhold til standarden i dag. Sæt fokus på energispareindsatsen 13

15 DI MENER > > Bygningsreglementet Kravene til nybyggeri skal strammes. Teknologien til at opføre lavenergiklasse 1 huse er allerede til stede, og stramningerne til nybyggeriet kan derfor indføres hurtigere end allerede planlagt. Vi foreslår, at kravene til lavenergiklasse 1 fremrykkes til 2010 med en overgangsperiode på 2 år med henblik på at sikre den nødvendige udvikling og omstilling. Tilsvarende skal de krav, der skal gælde i 2020, fremrykkes til Princippet om at bygge efter en energirammebetragtning med supplerende komponentkrav skal fastholdes. Energirammebetragtningen giver fleksibilitet og ansporer til innovation, ligesom det giver bygningsejere, bygherrer og arkitekter valgfrihed til at bestemme. Supplerende komponentkrav til nybyggeriet skal primært sikre, at der ikke kan anvendes deciderede dårlige komponenter og løsninger i nybyggeriet. Renoverings- og tilbygningskravene i bygningsreglementet skal strammes, så energikrav i højere grad bliver påtvunget. Bygningsreglementet i dag stiller krav om opgradering af husets energimæssige stand i forbindelse med større renoveringsprojekter, men kun hvis et "rentabilitetskriterium" er opfyldt. DI Byggematerialer mener, at alle renoverings- og ombygningsprojekter, store som små, skal gennemføres energirigtigt, og at rentabilitetskravet skal fjernes. Yderligere komponentkrav skal indføres i forbindelse med renoveringer. Men det skal ske med et passende varsel, så producenter og leverandører har mulighed for at udvikle og tilpasse deres produktion. Absolutte komponentkrav kan gøre det mere enkelt for arkitekter, ingeniører og ikke mindst håndværkere at vælge de rette renoveringsløsninger og dermed medvirke til, at flere energirigtige renoveringer udføres. Stramninger i bygningsreglementet må ikke gøre byggeriet for dyrt. Der skal desuden være en vis metodefrihed, som ansporer innovation og giver bygningsejerne valgfrihed til selv at bestemme. 14 Sæt fokus på energispareindsatsen

16 Bygningsreglementet skal løbende sikre en markant og relevant opstramning af kravene til bygninger. Bygningsreglementet skal kun regulere, hvordan man bygger ordentlige, sikre og velisolerede huse. Det skal ikke bestemme eller fremme den ene eller anden form for varmeforsyning. FAKTA: Kravene til renovering Der stilles krav om rentable energibesparelser i forbindelse med renoveringer, hvor værdien af renoveringen overstiger 25 pct. af bygningens værdi, eller hvor mere end 25 pct. berøres. Enfamiliehuse er dog fritaget for dette krav. Derudover indeholder Bygningsreglementet også en række bestemmelser, herunder krav til isolering, vinduer og kedler, som skal overholdes i forbindelse med renovering af en bygningsdel.!15 Sæt fokus på energispareindsatsen

17 16 Sæt fokus på energispareindsatsen

18 Det offentlige skal gå foran En analyse fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) fastslår, at der kan opnås energibesparelser på 74 pct. i offentlige bygninger. Denne besparelse kan opnås inden 2020 og kan give en årlig besparelse på CO 2 udledningen på knapt 1 mio. tons samt en besparelse i det offentliges årlige energiregning på ca. 4. mia. kr. Den offentlige sektor er landets største samlede bygherre og råder over 8 pct. af bygningsmassen i Danmark svarende til ca. 50 mio. etagem2. Som den absolut største bygningsejer har staten et meget stort potentiale og en særlig forpligtelse til at gå forrest, eftersom det er skattekroner, der kan spares. I aftalen mellem regeringen og Folketinget fra 2005 var det et centralt element, at den offentlige sektor i kraft af sin størrelse skulle fremme markedet for energieffektive løsninger, men dette er desværre ikke sket. > > Det offentlige DI MENER Det er beklageligt, at det offentlige ikke har taget sin rolle som energibevidst entreprenør alvorligt. Det er nødvendigt, at den offentlige sektor fremadrettet stiller krav om lavenergi ved nybyg, renovering og leje af offentlige bygninger. Det offentlige, som foreslået i EU's Energitjenestedirektiv, bør går foran med et godt eksempel som udbyder af Energy Service Companies (ESCO s). Energirenoveringsindsatsen kan sparkes i gang ved, at det offentlige tør gå forrest. Energirenovering af offentlige bygninger bør ske NU. Sæt fokus på energispareindsatsen 17

19 Energimærkning af bygninger Energimærkning skal synliggøre det samlede energiforbrug og de muligheder, der er for at spare på energien. Det samlede energiforbrug omfatter energiforbrug til opvarmning af bygningen og til drift af de faste bygningsinstallationer. Energimærkningen udgør dermed et vigtigt bidrag til effektiv energiledelse og giver et samlet overblik over de rentable besparelsesmuligheder for varme, vand og el. Ved at gennemføre forslagene sikrer bygningsejerne, at bygningen er i energimæssig god stand, og at omkostningerne til opvarmning mv. bliver lavest muligt. Mærkningen gælder i dag kun ved nybyggeri og salg af boliger. En evaluering af energispareindsatsen fra december 2008 konkluderer, at energimærkningsordningen ikke fungerer efter hensigten, og at energimærkerne ganske enkelt ikke bliver brugt. Selvom der bliver brugt 250 mio. kr. om året på energimærkningsordningen, kan man ikke dokumentere, at ordningen har nogen effekt og således resulterer i energibesparelser. FAKTA: I Tyskland er der afsat 1,4 mia. euro årligt til energirenovering frem til Der er netop bevilget yderligere 3 mia. euro i perioden plus 4-5 mia. til renovering af skoler. Støtten gives som tilskud og lavere forrentede lån. Evalueringen af den tyske ordning kfw-bargain loans og andre tilsvarende ordninger fra andre lande viser, at 1 euro givet som tilskud vil medføre en investering på 8 gange tilskudsbeløbet. 18 Sæt fokus på energispareindsatsen

20 > > energimærkning DI MENER Evalueringen af energimærkningen viser med al tydelighed, at ordningen skal revideres, så de mange omkostninger står mål med effekten. Energimærkningsordningen skal udvides til at gælde alle boliger og ikke kun ved nybyggeri og salg af boliger. Det kan rette fokus på de bygninger, der har det største energiforbrug og CO 2 udledning. De sparepotentialer, som fremgår af energimærkerne for bygninger, skal offentliggøres, så byggeerhvervets virksomheder kan orientere sig om markedsmulighederne og derved aktivere de allerede vurderede besparelsespotentialer. Energiforbrug skal fremgå af salgsannoncerne, så et lavt energiforbrug bliver et salgsparameter for sælger. Energimærkningen skal indbygges i tilstandsrapporten, da mærket herved synliggøres over for potentielle købere og medvirker til, at der fra starten indtænkes de energirigtige løsninger i forbindelse med renoveringer af boligen. Ejendomsmægleren bør bruge energimærket aktivt, gerne i kombination med særlige gunstige lånemuligheder ved udbedring af nogle af de anførte forhold i energimærket. Sæt fokus på energispareindsatsen 19

21 Incitamenter til energibesparelser Det er svært at fremme de energirigtige renoveringer af den bestående bygningsbestand. Det viser tal over udviklingen af energieffektiviseringer i Danmark over de sidste 10 år. Men samtidig er det tydeligt, at man med held kan indføre virkemidler, der kan sætte udviklingen i gang. For eksempel kan økonomiske incitamenter, såsom billigere lånemuligheder, omlægning af ejendomsskatten, samt tilskudsordninger til energibesparende og -producerende produkter være mulige løsninger. DI MENER > > tilskudsordninger Der skal indføres en eller flere differentierede økonomiske incitamentsordninger for at få bygningsejere til at se de mange fordele ved energieffektiviseringer. Tilskudsordninger til energibesparende løsninger bør ikke rettes mod specifikke produkter, men gives ud fra den energimæssige besparelse og den mindskede CO 2 udledning, som man kan opnå. På den måde sikrer man bygningsejerne valgfrihed til selv at bestemme, hvilken type energirenovering, som passer bedst til bygningen, ligesom man gør forskellige løsninger mulige, som tager hensyn til boligens arkitektur, alder osv. Vidste du: Investering i energieffektivitet er bedre end at sætte penge i banken, 1 sparet kwh er en kwh, som ikke skal produceres. 20 Sæt fokus på energispareindsatsen

22

23 Energispareråd frem for Elsparefond Elsparefonden arbejder for at fremme elbesparelser i husholdninger og det offentlige og har med blot 5,5 pct. af Danmarks samlede energiforbrug kun rettet sit blik mod en lille del af potentialet for besparelser. DI MENER > > Energispareråd Der skal etableres en klar rollefordeling og organisering af energispareindsatsen, så der skelnes mellem generelle kampagne- og informationsaktiviteter på den ene side og konkrete kommercielle aktiviteter på den anden side. Til det første bør der etableres et Energispareråd, -sekretariat eller -fond, som på alle områder udbreder information og viden om energibesparelser. De konkrete kommercielle energispareaktiviteter bør udlægges helt til de kommercielle aktører. Herunder bør energiselskabernes indsats og forpligtelser fortsætte i en udformning alene med fokus på åbenhed og samarbejde. Vidste du: Varmepumper er den billigste vej til CO2 reduktion, og den mest moderne af slagsen kan varme et stort helårshus op for en brøkdel af den oprindelige varmeregning. 22 Sæt fokus på energispareindsatsen

24 Energimærkning af byggematerialer Der findes to officielt anerkendte miljømærker i Danmark: Svanen og Blomsten. De er begge frivillige ordninger for producenterne. Miljømærkerne stiller bl.a. krav til ressourceforbruget i produktionsprocessen, krav til emballagen og krav til indholdet af miljøbelastende og sundhedsskadelige stoffer i produktet samt muligheden for at komme af med produktet. Energimærkningsordning for vinduer Der findes desuden en energimærkningsordning for vinduer. Den oplyser om vinduernes aktuelle energiegenskaber ved hjælp af et A, B og C system. Mærkningen er dog suspenderet i øjeblikket, fordi den ikke var ambitiøs nok i forhold til de kommende planer for lavenergibyggeri. Ordningen forventes dog at træde i kraft igen efter en gennemgribende revision. > > energimærkninger DI MENER Vi har ikke brug for nye nationale mærkningsordninger, selv om det kan gøre det lettere for forbrugerne at vælge de bedste energirigtige produkter. Frivillige danske mærkningsordninger er tidligere blevet beskyldt for reelt at udgøre handelshindringer, som har afholdt udenlandske producenter for at komme ind på det danske marked, ligesom de er blevet beskyldt for, at disse har medvirket til at fordyre de danske produkter. Det giver derfor ikke mening at indføre flere nationale mærkningsordninger. Eksisterende nationale ordninger bør benytte europæiske eller internationale standarder som reference. Europæiske mærkningsordninger foretrækkes. Der er allerede et arbejde i gang i EU med at indføre energimærkning af energirelaterede produkter. Virksomhederne bør have de samme mærkningskrav som deres europæiske konkurrenter for at sikre varernes fri bevægelighed inden for EU. Sæt fokus på energispareindsatsen 23

25 Lejelov En afgørende barriere for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger ligger i modsætningsforholdet mellem ejer og lejer: Det er ejer, der er ansvarlig for investeringen, mens lejer får fordelene ved lavere energiregning og bedre komfort. En afgørende barriere for investeringer i energibesparende foranstaltninger i udlejningsejendomme er, at de midler, som hensættes til brandsikring og energibesparelser, ikke kan udløse blivende huslejestigninger. DI MENER >> Lejeloven skal ændres, så ejeren har mulighed for at få sin energirigtige investering hjem via blivende huslejestigninger. Lejeren får fordelen af en lavere varmeregning og bliver således ikke økonomisk ringere stillet end før renoveringen. Ejendomsbeskatning I øjeblikket benyttes bruttoarealet i boliger til beregning af ejendomsskat for bebyggelsesprocenter og for størrelseskrav. En sådan beregning straffer lavenergibyggeri og -renoveringer, da der her må påregnes øget isoleringstykkelse og derfor et forøget bruttoareal, uden at dette giver et større nettoareal. DI MENER > > Nettoarealet bør bruges til beregning af ejendomsskat i stedet for bruttoarealet. Det bringer også beregningsmetoden i overensstemmelse med en lang række af vores nabolandes beregningsmetoder. 24 Sæt fokus på energispareindsatsen

26 Information og efteruddannelse I en undersøgelse gennemført af MEGAFON for Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og DI Byggematerialer i oktober 2008 stod det klart, at efteruddannelse af de projekterende og udførende professioner er et vigtigt element for at få udbredt kendskabet til energirenoveringer. Hele 61 pct. af respondenterne i undersøgelsen svarede, at energimærkningens forslag ikke indgik i den renovering, de fik foretaget af en professionel, og 42 pct. svarede, at de ville vælge at bygge et lavenergihus i tilfælde af at have modtaget pågældende information. > > Certificering DI MENER For at undgå byggefejl bør arkitekter, ingeniører og specielt håndværkere have mere viden om energieffektivt og CO 2 -neutralt byggeri. For at hjælpe forbrugerne med at identificere, hvem der kan udføre energirigtige renoveringer, foreslår DI Byggematerialer, at der indføres en frivillig certificeringsordning for håndværkere. Certificeringen skal gives til virksomheden, når denne kan dokumentere, at en eller flere ansatte har gennemgået relevant efteruddannelsesforløb inden for energirenovering. En sådan løsning giver også virksomhederne en tilskyndelse til at efteruddanne sine håndværkere, da en certificering kan bruges i markedsføringsøjemed og dermed skabe en konkurrencemæssig fordel for virksomheden. Sæt fokus på energispareindsatsen 25

27

28 Træk på de gode eksempler Blandt DI Byggematerialers medlemmer er en række globalt markedsledende leverandører inden for energibesparende udstyr og produkter. De har i årevis arbejdet på at udvikle byggematerialerne i en mere energibevidst retning. Nu er tiden kommet til at trække på de mange muligheder og løsninger, der allerede findes på markedet. Nedenfor giver vi nogle eksempler på løsninger, der allerede findes, de skal blot bruges i større udstrækning. Fra energitung villa til passivhus Et godt eksempel på et energirigtigt renoveringsprojekt findes i Hjørring, hvor Rockwool A/S i samarbejde med Bjerg Arkitektur og Parvenu netop er i gang med at energirenovere tre energitunge villaer til passivhusstandard (se faktaboks). Formålet er at vise byggebranchen, hvordan fremtidens indretning af fortidens huse skal tage sig ud. Det er slet ikke så besværligt at bygge passivhuse og renovere til dette niveau, som folk tror. Det behøver ikke at være dyrt at renovere boligen, så man sparer en masse energi. Men Sæt fokus på energispareindsatsen 27

29 man skal naturligvis vide, hvad man skal gøre anderledes end normalt, siger Søren Riis Dietz fra Bjerg Arkitektur. God økonomi i det lange løb De tre villaer på mellem m2 kommer til at få et varmebehov på mellem kr. om året. Inden energirenoveringen lød regningen på mellem kr. om året. Søren Riis Dietz siger videre Passivhuse har et energiforbrug til opvarmning på under 15 kwh pr. m2 pr. år, hvilket svarer til pct. af et almindeligt, ældre parcelhus. Det kan også sammenlignes med, at tre 75 watt pærer eller 7-8 fyrfadslys kan klare opvarmningen af stuen på en vinterdag også selvom, der er 14 minusgrader udenfor. FAKTA: Hvad skal der til for at opnå passivhusstandard? Et yderst tæt, velisoleret hus uden kuldebroer. Et velfungerende varmegenvindings- og ventilationsanlæg. Ekstra gode energivinduer, der er placeret hensigtsmæssigt i forhold til solen. Vidste du: At bare én kvadratmeter 250 mm-loftsisolering sparer over 50 år miljøet for kg CO2, mens der kun er medgået 9,6 kg på fremstilling af produktet. 28 Sæt fokus på energispareindsatsen

30

31 En boligblok kan også blive et passivhus Et andet eksempel på et energirigtigt renoveringsprojekt findes på Heimdalsvej i Frederikssund. Her er Saint-Gobain Isover a/s og Domea i gang med at energirenovere fire boligblokke til passivhus-standarden. De fire boligblokke skal have skiftet den gamle facade ud med en ny, der isolerer langt bedre. Hver lejlighed får desuden installeret et ventilations-system, så beboerne kan klare sig uden fjernvarme og kun behøver et lille varmetilskud fra en varmepumpe. Efter energirenoveringen kan lejerne spare op til 85 pct. af varmeudgifterne og vil kun få en huslejestigning på 250 kroner om måneden. Det bliver det første eksisterende byggeri i Danmark, som bliver bygget om til at kunne opfylde kravene for passivhuse. Vidste du: I den seneste valgkamp overbød politikerne hinanden med at tale om vindmøller og forurening fra bilerne. Men de talte ikke om, at opvarmning og nedkøling af boliger bidrager til det største CO2- udslip i Europa. Jan Riis Nielsen, Saint- Gobain Isover a/s. 30 Sæt fokus på energispareindsatsen

32 Bedre indeklima og energirigtig ventilation Ventilationsfirmaet Exhausto har set fordelene i at producere energirigtige produkter, og har senest leveret energirigtige ventilationsløsninger til Teleparken i Gladsaxe, samt boligkomplekset Østerbo i Vejle. Her har formålet været at give beboerne et mere miljøvenligt hjem med et bedre indeklima, lavere omkostninger til opvarmning og bedre komfort. Begge projekter har en tilbagebetalingsperiode på 10 år. I Teleparken har de energirigtige ventilationsløsninger allerede sænket energiforbruget fra 0, 35 kw/ms til 0,15 kw/ms. Det er sket ved at ændre udsugningssystemerne til varmegenvinding. Med teleparkens 42 lejligheder vil besparelserne løbe op i en besparelse på KWh per år svarende til per år. Vidste du: Besparelserne ved skift af en gammel ventilator til en moderne ventilator kan være ca kr. per år. Sæt fokus på energispareindsatsen 31

33 Energibesparelser og reduktion af CO 2 - udledningen - her og nu Hos Danfoss A/S har man et servicekoncept EnergyTrim, der sikrer en optimal drift og et minimalt energiforbrug på eksisterende varmeanlæg. EnergyTrim er udviklet til virksomheder, kommuner og boligforeninger med større varmeanlæg. Ofte kan der spares rigtig meget på energiforbruget, typisk pct. uden de store investeringer. Tilbagebetalingstiden er normalt under et år! Besparelsespotentialet alene for etagebyggeri i fjernvarmeområder er på små 7 pct. af fjernvarmens totale CO 2 udledning. En besparelse på 7 pct. betyder en besparelse på tons CO 2. Det svarer til udledningen fra 10 kommuner af Ishøjs størrelse. Eller i kroner knap 1 milliard i besparelse, hvilket svarer til en investering i ca. 50 vindmøller (3 megawatt/stk.). Så der er et stort besparelsespotentiale, som kan udnyttes gennem lovpligtige energibesparende serviceaftaler, som er selvfinansierende inden for 1 år. Tætning i bæredygtigt byggeri DAFA har udviklet en ny produktserie kaldet Airstop, der både gør det sikkert og effektivt for håndværkere og entreprenører at tætne i byggeriet. I serien indgår forskellige typer af tape udviklet til hjørner, sokler, remme og membraner samt en spærfodskrave, der gør tætning af dampspærren væsentligt hurtigere og lettere. Sammen med rør- og kabelkraver, som gør det muligt at tætne omkring ledninger, rør og andre gennemføringer, er det et sortiment, der på alle måder understøtter fremtidens bæredygtige byggerier. Det er vores klare opfattelse, at vi i fremtiden kommer til at arbejde endnu mere med løsninger, der kan understøtte det bæredygtige byggeri herunder passiv-huse til reduktion af energiforbrug og til gavn for miljøet, fortæller Jens Eg, DAFA. 32 Sæt fokus på energispareindsatsen

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger Ea Energianalyse, 12. november 2008 1 Billedet på forsiden er skalaen på et energimærke. Energiskalaen indgår i energimærket hvor B svarer

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere