Krisepolitik for folket. Banker og Finans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krisepolitik for folket. Banker og Finans"

Transkript

1

2 Krisepolitik for folket Kapitalismens seneste krise har kostet samfundet og det store flertal af befolkningen dyrt. Den neoliberale politik som EU, regeringen og dens støttepartier fører, forstærker befolkningens økonomiske krise, forværrer arbejdsløsheden og forstærker uligheden i samfundet. S/SF s udspil løser ikke det grundlæggende problem med overproduktion i forhold til befolkningens købeevne, og accepterer at befolkningen skal betale spekulanternes regning. De kapitalistiske kriser er gennem de senere år forstærket og er kommet med stadig kortere intervaller. Den seneste er den dybeste, og absolut ikke den sidste. Tværtimod fortsættes som hidtil. Det er det, der her og nu skal sættes en stopper for. Banker og Finans Ukontrolleret finansspekulation udløste den nuværende krise. Det lånefinansierede forbrug kom arbejdsgiverne til gode gennem lave og stagnerende lønstigninger, der fik profitten til at stige til historiske højder. Festen er forbi, og kommunisterne mener at de selv skal betale deres egen regning. Derfor stiller kommunisterne følgende forslag for at afbøde de værste virkninger som kapitalismens krise har haft på den befolkning, der hverken har lod eller del i krisen. - At bankerne i hurtigt tempo tilbagebetaler bankpakkerne - At staten genetablerer en statslig ejet bank - At bankerne forbydes spekulation med indlånernes penge - At der indføres skærpet kontrol med bankerne, lønninger og honorarer og at optioner forbydes. - At lønmodtagere og folk på overførselsindkomst selv kan bestemme om de vil have deres indtægt udbetalt kontant eller gennem en bank

3 - At der sættes loft over bankgebyrer På længere sigt skal bankvirksomhed nationaliseres. Skattepolitikken Skattestoppet og skattereformen forgylder de rigeste, og rammer de områder som det store flertal af befolkningen gerne betaler skat til. Staten har i høj grad læsset løsningen af disse opgaver over på kommuner og regioner, uden at de får mulighed for at indkræve de nødvendige penge hertil. De stigende forbrugsafgifter vender den tunge ende nedad. - At skattestoppet omgående ophæves, og at staten ikke blander sig i kommunernes økonomi. - At regionerne får mulighed for at opkræve den skat der er nødvendig for at sikre et sygehusvæsen, der lever op til behovet. Statsskatten sænkes modsvarende. - At skattelettelserne til de rige omgående stoppes. - At moms på fødevarer og medicin fjernes. - At såkaldte grønne afgifter omlægges. Aktiv beskæftigelsespolitik Mange års nedskæringer har hobet en række uløste opgaver op. Blandt andet trænger skoler, plejehjem, ældreboliger, børneinstitutioner, veje og den kollektive transport til vedligeholdelse, modernisering og udbygning. - At der sættes offentlige arbejder i gang - At hele jernbanenettet elektrificeres. - At den kollektive trafik udbygges, og at den omgående udbygges i yderområderne både i byerne og på landet

4 Indsats mod arbejdsløsheden Kapitalens ret til uhindret at flytte derhen den vil, er dyr og ødelæggende for samfundet. Udflytning af arbejdspladser af hensyn til større profit er uacceptabelt, og efterlader Danmark med en stor økonomisk og social regning. - At virksomheder der vælger at flytte ud, tilbagebetaler modtagne tilskud og statsfinansierede lån - At virksomheder der flytter ud betaler en erstatning for de udgifter de pålægger den enkelte og samfundet ved arbejdsløshed. - At alle danske dyr skal slagtes i Danmark. - At de omkring 23 milliarder kroner der bruges på erhvervstilskud gennemgås og saneres - At der stoppes for statstilskud til etablering i udlandet - At den ugentlige arbejdstid nedsættes til 35 timer. - At der sikres tryghed i ansættelsen Indsats for arbejdsløse Den konstante udhuling af indtægtsgrundlaget for arbejdsløse og andre på såkaldt overførselsindkomst forlænger krisen med overproduktion og underforbrug. Privatiseringen af arbejdsformidling har været skandaløs, aktivering er ydmygende og virkningsløs, og kontroltyraniet bør flyttes til der, hvor der virkelig er behov for det: Hos de store skattesnydere og spekulanter. - Ret til arbejdsløshedsunderstøttelse så længe der ikke er arbejde at få for den arbejdsløse - 90 % af lønnen i tabt arbejdsfortjeneste. Her og nu skal der reguleres med 25 %, som er mistet gennem 25 år på grund af satspuljeordningen.

5 - Indsats for kompetencegivende uddannelse og efteruddannelse til arbejdsløse. - Ingen private jobcentre - Arbejdsformidling tilbage til fagforeningen. - Ingen økonomisk diskriminering af unge arbejdsløse - Forbedringer af efterlønnen. Væk med dimittendsatsen for arbejdsløse, der tvinges på efterløn som 60-årige i den nuværende ordning. - Aktiverings / løntilskudsjobs skal betragtes som ethvert andet arbejde, og beregnes herefter i arbejdsløshedslovgivningen. Uddannelse til alle En god uddannelse er nødvendig, og skal være mulig for alle. Uddannelse er ikke en vare, men en ret for den enkelte og en investering for samfundet. Derfor skal børn og unge have langt bedre muligheder for en god uddannelse. - At uddannelse bliver et fælles ansvar for samfundet. - At den økonomiske decentralisering stoppes, så den enkelte skoles økonomi ikke afgør niveauet. - At taxameter ordningen ophører. - At de samfundsmæssige behov sikres. - At elevernes indflydelse på deres uddannelsesinstitution øges. - At uddannelserne sikres mod misbrug fra erhvervslivet og dets krav - At der sikres praktikpladser til alle. - At arbejdsmiljøloven også kommer til at gælde elever og uddannelsessøgende. - At der gives mulighed for betalingsfri efteruddannelse til alle - At forskningen, især grundforskningen styrkes.

6 Militær nedrustning Mens alle områder der berører trygheden i danskernes hverdag skæres ned, forhøjes bevillingerne til militæret. De beskidte krige Danmark, gennem sit NATO medlemskab har deltaget i, har kostet dyrt i tabte menneskeliv og invalidering, og tabt omdømme som et fredeligt land. Dertil koster det formuer for skatteborgerne. - At Danmark omgående trækker sig ud af Afghanistan - At Danmark afstår fra deltagelse i NATOs krige udenfor Danmarks grænser - At det endeligt besluttes ikke at bruge mange nye milliarder på køb af nye aggressive jagerfly. - At militærets udgifter underlægges skærpet kontrol. Social oprustning Fattigdommen er vokset eksplosivt under den nuværende regering, og dermed også antallet af fattige børn. Den voksende ulighed skal stoppes, og der skal gøres en ekstraordinær indsats for børnene. Skellet mellem fattige og bedrestillede pensionister er ligeledes blevet stadig større. Det skyldes bl.a. satspuljeordningen, der tager 1 % af reguleringen årligt. Privatiseringen af sygehussektoren har undermineret det offentlige sygehusvæsen, hvorved den lige ret til hurtig og optimal behandling er skævvredet. - At alle børn sikres et gratis ernæringsrigtigt måltid i skoler og daginstitutioner - At alle børn får mulighed for komme på sommerferie / sommerlejr - At der gives indtægtsbestemt tilskud til børns fritidsaktiviteter - At der sættes ind med fritidstilbud og uddannelse for udsatte unge i stedet for straf og fængsel.

7 - At arbejdsløshed og sygdom ikke tvinger nogen familier fra hus og hjem. - At der bliver bedre plads og flere pædagoger i skoler og daginstitutioner - At satspuljeordningen fjernes og de mistede 25 % tilbageføres - At pensionstillægget forhøjes væsentligt til pensionister der kun har folkepension og ATP - At medicin og hjælpemidler til folke- og førtidspensionister der ikke har anden indtægt gøres gratis - At hjemmehjælpen udbygges og at privatiseringen fjernes. - At sygdom respekteres, revalideringsordningen opgraderes og fleksjob ordningen bliver en reel mulighed for kronisk syge der derved kan beholde eller få et arbejde de kan klare. - At alle arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og syge får ret til 5 ugers ferie. - At starthjælp og 450-timers reglen fjernes. Miljøpolitik Miljøet er truet i Danmark og i hele verden. Rovdrift, giftige kemikalier og grådig profithunger har forårsaget store miljøødelæggelser. Regeringen har diskret appelleret til disse masseødelæggere, mens de mere kontant pålægger almindelige mennesker såkaldt grønne afgifter på livsnødvendigheder som vand, varme og elektricitet. Store landbrugs- og fiskeriindustrier har ødelagt økologien. Det skal stoppes. - At der udstedes forbud mod overgødskning og giftsprøjtning. Sådanne farlige midler pålægges store grønne afgifter. - At der sættes en lav grænse for brug af medicin på dyr, så menneskene ikke udsættes for fare ved at spise dansk kød. - At der sættes grænser for hvor mange dyr der må være i en stald, at pladsen til det enkelte dyr udvides kraftigt og at alle dyr skal sikres at kunne gå i fri luft i sommerhalvåret.

8 - At der udarbejdes en plan for omlægning af alt landbrug til økologisk landbrug. - At der sættes en stopper for overfiskning, der har forårsaget en ødelæggelse af fødekæden i havet. - At der etableres store sammenhængende trawlfri zoner. - At der stoppes for udbygning og udvidelser af hav-baserede dambrug. Dambrug skal placeres på land, med krav om fuld rensning af spildevandet og forbud mod brug af al den medicin der bruges på dambrugene. - At der udstedes forbud mod brug af hormonforstyrrende stoffer i bl.a. legetøj, kosmetik og fødevareemballage. - At ingen kemiske produkter må tages i brug, før producenten har bevist at stoffet er helt uden skadevirkninger. - At alle trykte reklamer, der uddeles og udsendes til borgerne pålægges en grøn afgift og opkræves affaldsgebyr. - At levnedsmiddelkontrollen og arbejdsmiljøkontrollen udbygges. - At Staten massivt investerer i energibesparende foranstaltninger i offentlige bygninger, og yder billige lån til energiforbedringer i boligmassen. - At el, vand og varmeværker tilbageføres til offentligt eje med offentlig priskontrol. Boligpolitik Byggeboomet op til krisen og dens efterfølgende mange krak, har betydet at tusinder af dyre ejerlejligheder og lejeboliger står tomme, medens unge familier mangler en bolig de kan betale, og antallet af tvangsauktioner eksploderer.

9 - At kommunerne gør en ekstraordinær indsats for at overholde loven om tomme boliger, så disse boliger tvangsudlejes til en pris lejerne kan betale. - At sociale begivenheder og fattigdom ikke får konsekvenser i form af udsættelse fra egen bolig. - At der gennem planlægninger satses på byggeri af almennyttigt byggeri, og at der skabes mulighed for at almennyttige selskaber kan overtage de mange tomme lejligheder. - At afdragsfrie lån til køb af bolig forbydes Prisstop Mens lønninger og overførselsindkomster stagnerer og falder, stiger priserne i hidtil uset omfang. Derfor skal der omgående lovgives for pris- og avancestop, og den skandaløse ekstraskat på mad såkaldt fedtskat skal trækkes tilbage. Dette er ganske enkelt Dette er ganske enkelt. De kan herske og knuse. Dette er noget, vi ved: Herrer har stor appetit. Arbejdsløshed er ikke De kan planlægge kriser. nogen tilfældighed. Krisers formål er profit. Arbejdsløshed er ikke skabt af en ukendt gud. Støvler har også herrer. De kan sparke os ud. De fører krig mod alle. I krige går nogen ned. Den, der knuses er offer For planlagt planløshed! De har ejendomsretten. Krise vil følge krise. Arbejdet udfører vi. Dette er del af en krig. Underskuddet er vores. Gribbe kredser omkring os. Overskud deler de. Gribbene lever af lig. Carl Scharnberg

10

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Økonomisk oversigt...5 Initiativer...6 1. Skattelettelser til borgere og erhvervsliv...6 1.1 Selskabsskatten sænkes til 15 procent...6 1.2 Topskatten fjernes...7 1.3

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere