Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S"

Transkript

1 Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft. Referent: Ole Madsen Punkt 1. Godkendelse af referat Der er udarbejdet beslutningsreferat fra mødet d. 19. marts Indstilling: Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Beslutning: Tiltrådt.

2 Punkt 2. Mødeplan for 2014 MØDE DAG DATO TEMA 3 Torsdag 10. april Vandledninger. 4 Onsdag 7. maj Godkendelse af årsregnskab. Arrangement Torsdag / fredag maj Danva Årsmøde og generalforsamling, Comwell Kolding. 5 Tirsdag 27. maj Generalforsamling. 6 Torsdag 12. juni Introduktion for den nye bestyrelse. 7 Torsdag 11. september 8 Torsdag 2. oktober Budget Torsdag 23. oktober Budget Torsdag 13. november Godkendelse af budget 2015 og takster. 11 Torsdag 11. december Bilag: Program for Danva Årsmøde og generalforsamling. Indstilling: Til orientering samt beslutning om deltagelse i Danva Årsmøde og generalforsamling. For en evt. samlet tilmelding bedes i senest den 11. april give en tilbagemelding til Mette Klæstrup Jensen i henhold til fremsendte mail af 25. februar. Beslutning: Orientering om sidste tilmeldingsfrist givet. Deltagelse i årsmødet drøftet.

3 Punkt 3. Økonomiopfølgning Der er udarbejdet økonomiopfølgning pr. 28/ Omsætning: Udpumpet vandmængde pr. 31/ er ca m³ mindre end samme tidspunkt sidste år. Set i forhold til NIRAS forbrugsprognose, som danner grundlag for budget 2014, tyder det på, at der i alt vil blive udpumpet ca m3 mindre i 2014 end i Salg af vand i 2014 er budgetteret med 3,20 mio. m³ og vandafledning med 3,06 mio. m³. Drift: Det forventes på nuværende tidspunkt, at driftsomkostningerne samlet set i 2014 holdes inden for det godkendte budget. Anlæg: De forventede anlægsaktiviteter i 2014 forventes gennemført indenfor en investeringsramme bestående af det bestyrelsesgodkendte investeringsbudget, en ekstraordinære effektiviseringsgevinster fra 2012 og et lån svarende til de ekstraordinære afdrag der blev foretaget i I forbindelse med prisloft for 2012 fik selskabet godkendt en ekstraordinær effektiviseringsgevinst i forhold til selskabets driftsomkostninger. Selskabet har mulighed for at vælge mellem at bruge på gevinsten på takstnedsættelser eller på at øge selskabets investeringer. Selskabet har endnu 2 år til at beslutte hvordan gevinsten ønskes anvendt. I den nuværende situation, anbefaler selskabet, at gevinsten anvendes til anlægsinvesteringer i I 2013 blev der foretaget ekstraordinære afdrag på eksisterende lån pga. tidsforskydelse af enkelte anlægsprojekter. For at kompenserer for tidsforskydelsen, optages tilsvarende lån i Det forventes, at lånene optages som variabelt forrentede lån i Kommunekredit. Vand Spildevand Bestyrelsesgodkendt budget Ekstraordinær effektiviseringsgevinst fra Ekstraordinært afdrag i Investeringsbudget Bilag: Økonomiopfølgning pr

4 Indstilling: Det indstilles: At bestyrelsen orienteres om økonomiopfølgningen pr. 28/ At bestyrelsen godkender at de ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendes til anlægsinvesteringer i Beslutning: Tiltrådt.

5 Punkt 4. Opkrævning hos ejer/lejer Selskabet har i forbindelse med årsafregningen ofte henvendelser fra ejere af udlejningsejendomme (typisk parcelhuse og enfamiliehuse), som ikke kan forstå, at vi sender afregning til ejerne af udlejningsejendommene og ikke direkte til den enkelte lejer. De undrer sig over vores praksis. Vores praksis for opkrævning af vandforbrug og vandafledningsafgift bygger på en tidligere ledelsesbeslutning, hvorefter der som hovedregel sker opkrævning hos ejeren af ejendommen. Det sker på baggrund af: Bek. nr. 837 af 27/11/1998 om Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug. Lov om vandforsyning m.v. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S. Spørgsmålet er, om vi af hensyn til bedre kundeservice vil ændre vores nuværende praksis? En ændret praksis betyder, at vi gør mere, end vi er forpligtigede til, og det vil naturligvis afstedkomme ekstra ressourceforbrug og øget risiko for at lide tab på kundetilgodehavender. Praksis i Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab sender som udgangspunkt alle opkrævninger til ejeren af en ejendom. Kun i tilfælde, hvor betingelserne i Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug er opfyldt, vil vandforbrug kunne forlanges opkrævet direkte hos lejeren. I bekendtgørelsen fremgår det, at det kun er en ejendom med mindst to boligudlejningsenheder på samme ejendom, der kan forlange afregning direkte hos lejeren. I bekendtgørelsen fremgår det endvidere, at hver udlejningsenhed skal have én måler, én selvstændig vandledning, samt én stophane. Hvis der afregnes individuelt, så gælder: Fra tidspunktet for overgang til individuel afregning af driftsbidraget, jf. 5, stk. 3, bortfalder ejendommens ejers hæftelse for betaling af den enkelte enheds driftsbidrag, jf. dog 9, stk Stk. 2. Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er. Stk. 3. Ejendommens ejer hæfter for fællesforbrug, samt eventuelt spild fra jordledning og andre installationer før brugerens vandmåler. Den nuværende praksis kan belyses med følgende cases:

6 Case 1: Spørgsmål: Jeg udlejer en enkelt bolig kan vandforbruget i boligen afregnes direkte mellem Hjørring Vandselskab og min lejer? Case 2: Svar: Nej. I ejendomme, hvor der kun er en enkelt boligenhed, afregner Hjørring Vandselskab altid kun med ejeren. Det gælder boliger i for eksempel villaer, sommerhuse, ejerlejligheder, andelsboliger og i virksomheder. Spørgsmål: Jeg ejer flere udlejningsejendomme kan vandforbruget i lejemålene afregnes direkte mellem Hjørring Vandselskab og mine lejere? Svar: Hvis du som udlejer kan opfylde en række betingelser, kan du vælge at ansøge om, at Hjørring Vandselskab opretter individuel afregning med de enkelte lejere. Betingelserne er beskrevet i Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug (BKG 837). Dine ejendomme skal opfylde alle følgende tekniske forudsætninger: Den enkelte ejendom består af mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre. Den enkelte boligenheds samlede forbrug af vand skal kunne måles med en enkelt måler. Den enkelte boligenhed skal være forsynet med en selvstændig vandledning. Vandtilførslen til den enkelte boligenhed skal være forsynet med en stophane, således at Hjørring Vandselskab har umiddelbar adgang til stophanen uden for enheden. De målere, som installeres til måling af en boligenheds forbrug, ejes og stilles til rådighed af Hjørring Vandselskab. Praksis hos andre vandselskaber Thisted Vand: Har tidligere afregnet individuelt med lejere, selv om de ikke var forpligtiget til det, jf. bkg. nr Men det gør de ikke længere, da de har haft store problemer med at inddrive penge fra fraflyttede lejere.

7 Tønder Forsyning: Afregner individuelt med lejere, selv om de ikke er forpligtiget til det, jf. bkg. nr Men de planlægger at stoppe denne praksis, da de har store problemer med at inddrive penge fra fraflyttede lejere, og store administrationsomkostninger forbundet hermed. Århus Vand: Følger samme praksis som os. Nordvand A/S, Gentofte: Følger samme praksis som os. Vejle Spildevand: Opkræver ved lejere, mod at ejeren betaler et gebyr på 50 kr./lejer/år. Konsekvenser ved ændring af nuværende praksis Problemer med inddrivelse fra fraflyttede lejere, og større administrationsomkostninger. Indstilling: Det indstilles, at vi fortsætter med nuværende praksis. Beslutning: Tiltrådt.

8 Punkt 5. TEMA: Vedligeholdelse af vandledninger Den største og dyreste del af vandforsyningens anlæg er vandledningerne, der desværre også er den bedst skjulte og den mest sårbare del. Vedligeholdelsen af ledningsnettet har til formål, ud over at give en stabil forsyningssikkerhed; at sikre et så lavt vandtab som økonomisk forsvarligt og at sikre kvaliteten af vandet, der leveres til forbrugerne. Kvaliteten af vandet må ikke forringes på vej fra vandværk til kunde. Hjørring Vandselskab har ca. 887 km vandledninger. Heraf er ca. 37 km råvandsledninger, der fører fra boringerne til vandværkerne. Hjørring Vandselskab har vandledninger i størrelser fra 20 mm til 356 mm i diameter. Vi har flest i området mm. 536 km er indenfor det område. Kun 62 km er 315 mm eller større. Af de 887 km er 587 km fremstillet af PVC, 194 km af PE, 49 km af eternit og 33 km af støbejern. Hvert af disse materialer har deres helt egne egenskaber og svagheder. De ældste ledninger er fra ,3 km er stadig i brug 111 år senere. 450 km af vores ledninger er anlagt i årene Kombination af materialeegenskaber og anlægstidspunkt giver den største udfordring set i forhold til vedligeholdelse og forsyningssikkerhed. Kvaliteten af PVC fra sidst tresserne og først i halvfjerdserne er langt fra optimal. Ledningerne bliver sprøde og revner ofte på langs i hele rørlængder, og på grund af sprødheden vil en reparation ofte gribe om sig. Støbejern og eternit er begge udmærkede materialer, men er hårde og stive, og derfor udsat for at knække og revne ved mekanisk belastning. I den sammenhæng skal man huske på, at jord ikke er et stabilt materiale. Det har en tendens til at bevæge sig, hvorved rør kan knække. Alle nyanlæg og reparationer udføres i dag med PE Profuse rør, der er et ret blødt materiale med en meget slidstærk og diffusionstæt kappe. Vi forventer en materiale levetid på over 100 år på de rør, der lægges i dag. Den samlede levetid af et anlæg er dog ikke kun afgjort af materialets holdbarhed. For at reducere vores lager og øge vores beredskab i forbindelse med reparationer bruger vi i dag kun seks forskellige dimensioner til hovedvandledninger: Ø63, Ø90, Ø110, Ø160, Ø225 og Ø315 mm. Med en forventet levetid på 100 år stiles der efter at renovere 8 9 km ledning om året set over lang tid. Hvor der renoveres ledninger afgøres af flere

9 faktorer: Brudstatistik, hvor antallet af brud på de enkelte ledningsstræk registreres, er meget afgørende. Materialetype er som tidligere nævnt afgørende. Vi skal først fjerne de største trusler mod forsyningssikkerheden. Mulighed for samlede anlægsarbejder, således at vand, kloak, fjernvarme og vej renoveres samtidigt tæller tungt i overvejelserne. Endelig er sammenhængen i hele produktionsapparatet af stor betydning. Her er en samlet udbygnings- og renoveringsplan et vigtigt værktøj, således at det eksisterende anlæg, der skal bevares og holdes ved lige, hænger logisk sammen med udstykninger og erhvervsudvikling. Hjørring Vandselskab anlægger selv sine vandledninger. Det er dels billigere end at købe sig til det hos entreprenører, dels er vores sikkerhed efterfølgende langt højere, da vi har detailkendskab til alt, og vi har personalet som vores vigtigste ressource i beredskabet. Vi udfører en del anlægsarbejde for andre forsyninger i kraft af vores ekspertise. Den vigtigste grund til selv at lægge vandledninger er hygiejnekrav. Vi har endnu ikke set eksterne leverandører, der er så konsekvente i omgangen med vandledninger, som vores eget personale er. Vand er en fødevare. Også, når den er i et rør under jorden. I 2013 fik vi opdateret vores hydrauliske model, Mike Urban, og vi har nu mulighed for at lave hydrauliske moduleringer for hele forsyningsområdet. Med disse moduleringer kan vi selv beregne tryk- og flowforhold i alle knudepunkter i ledningsnettet. Det kan gøres både på det eksisterende net og som simuleringer i planlægnings- og projekteringsfaser. Herved er der blandt andet mulighed for at undersøge, om der kan tilbydes sprinklerstik til brandsikring på en erhvervsadresse og vi kan dimensionere nyanlæg korrekt. Ledninger, der er for store er en unødvendig omkostning og en trussel mod vandkvaliteten på grund af for lang opholdstid i ledningsnettet. Ved større renoveringsopgaver hvor store forsyningsområder eller kritiske ledningsstrækninger skal afspærres giver Mike Urban mulighed for at simulere betydningen for det samlede forsyningsområde. Endeligt kan den hydrauliske model anvendes til kildesporing ved forurening. Placering af vores ledningsnet er af betydning for omkostningerne. Ved nyanlæg og renoveringer er det oftest lettest at arbejde i uberørt jord som for eksempel landbrugsarealer. Det er dog meget sjældent den billigste og bedste løsning. Når afgrødeerstatninger, strukturskader, tinglysning af klausuler, der sikrer vores anlæg osv. er betalt er det oftest billigere at etablere ledninger i vejrabatter efter gæsteprincippet. Det er driftsmæssigt og ud fra et forsyningssikkerheds synspunkt også en langt bedre løsning. Ved placering i

10 vejareal kan vi altid komme frem til vores ledninger og brud kan lokaliseres. Det kan ofte være meget svært i landbrugsarealer. I byområder er placering af ledningerne under fortov at foretrække, men her er der kamp om pladsen med andre ledningsejere, og anlægs- og reparationsarbejder i et virvar af fjernvarmerør, lyslederkabler, elkabler og telefonledninger er besværligt. Vi vil meget gerne placere stikledninger, så vi kan gå vinkelret fra hovedledningen og frem til skel. Der ligger en stor sikkerhed i det ensartede, når vi forsyner ca kunder med rent vand. Vandmålerne hos vores kunder skal enten udskiftes hvert 6. år eller kontrolleres via et stikprøvesystem, der så kan udløse udskiftningen af et parti af målere, såfremt der konstateres fejl. Hjørring Vandselskab har valgt at udskifte målerne hvert 6. år, da det har vist sig at være den billigste løsning. Kontrol af en måler er langt dyrere end indkøb og montage af en ny måler. De nedtagne målere gemmes et år ud over aflæsningsperioden, således at eventuelle tvister med kunder om vandforbrug kan afgøres. Hjørring Vandselskab har valgt, at der indtil videre ikke bruges elektroniske fjernaflæste målere. Fjernaflæste målere er 4 7 gange dyrere end mekaniske målere, og der ligger en stor sikkerhed i at ejeren af en ejendom tilser sin installation en gang om året. Der ligger desuden et vigtigt forsvar for vores drikkevandssikkerhed i at vores montører hvert 6. år kontrollerer installationen. Indstilling: Til orientering Beslutning: Punktet blev udsat. Punkt 6. Besigtigelse af vandledninger Råvandsledningen til Hirtshals Vest har været ramt af mange brud. Der er tale om en type PVC, der er af en dårlig beskaffenhed. For at have en tilstrækkelig god forsyningssikkerhed, udskifter vi den gamle med ny dobbeltledning i Ø315 mm PE, fuldsvejset. Udskiftningen er planlagt i 3 etaper. Etape 1 blev lavet i 2013 og de sidste 2 etaper udføres i 2014, henholdsvis i foråret og i efteråret, efter høst, for at genere landbrug mindst muligt. Etape 2 og 3 har et samlet budget på 4,7 million. Indstilling: Der finder besigtigelse sted.

11 Beslutning: Punktet blev udsat. Underskrevet af Peter Duetoft Kim Bach Per Harfeld Birthe Andersen Susanne Sørensen Peter Carlsen Kim Mølgaard Jensen

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere