Åbent Referat. til. Byrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen, Bøje Meiner Jensen, Claus Larsen, Erhardt Jull, Erik Buhl Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Ingvard Ladefoged, Jan Kjær, Karl Haahr, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Lau Tambjerg, Marianne Bruun Kristiansen, Marianne N. Olesen, Niels Christiansen, Peter Nielsen, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Tom Arnt Thorup Lisbet Rosendahl Anna Ellesgaard

2 Indholdsfortegnelse Side 890. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af årsberetning Frigivelse af bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år Garantiprovision ved afgivelse af kommunegaranti Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 6 almene familieboliger i Tofterup - Seniorbofællesskab Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde Kommuneplantillæg og lokalplan - område ved Torvegade, Varde Tillæg til Kommuneplan 2013 og VVM for råstofindvinding ved Kjelst Regulativ for Ansager Kanalgrøft Vedtægter for L Organisatorisk indplacering af myndighedsopgaven på Børnehandicapområdet Optagelse af rentefrit lån Frigivelse af anlægsudgift/-indtægt vedr. kunstgræsbanen Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 2254

3 890. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 985 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Dagsorden godkendt Side 2255

4 891. Godkendelse af årsberetning 2012 Dok.nr.: 1989 Sagsid.: 13/5980 Initialer: FLKA Åben sag Sagsfremstilling I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2012 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens 45. Den endelige godkendelse af årsregnskabet foretages i Byrådet den 2. juli Formålet med årsberetningen er at give et overblik over den kommunale virksomhed samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge. I årsberetningen for 2012 beskrives kommunens økonomiske virksomhed i det afsluttede regnskabsår. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af årsberetningens udvalgsbemærkninger og af de specielle bemærkninger i hæfte 2. Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til årsregnskabet Driftsvirksomheden Varde Kommunes indtægter og udgifter i 2012 Mio. kr. - = indtægter/overskud Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012* Regnskab 2012 Rest budget efter overførsler Skatteindtægter , , ,2 1,2 Tilskud og udligning -857,1-862,9-862,4 0,5 Indtægter i alt , , ,6 1,7 Driftsudgifter (netto) Serviceudgifter Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Overførselsudgifter Forsikrede ledige, mm ,7 165,1 515,7 82,7 1,951,6 165,1 498,7 89, ,9 162,3 496,9 81,1-26,7-2,8-1,8-8,2 Nettorenter 14,4 12,4 10,5-1,9 Driftsresultat (- = overskud) -60,6-113,2-152,9-39,7 Anlægsudgifter (netto) 117,1 178,1 167,7-10,4 Resultat af det skattefinansierede område 56,4 64,9 14,8-50,1 * Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger fratrukket budgetoverførsler til Regnskabet viser samlede indtægter på mio. kr., samlede driftsudgifter på mio. kr. Resultatet af ordinær drift er således et overskud på 162 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes et overskud på 76 mio. kr. Af årets overskud på 162 mio. kr. er der overført i alt 78 mio. kr. til Hertil kommer overførsler af bundne midler fra tidligere år med 35 mio. kr. Side 2256

5 Det bemærkes samtidig, at det realiserede resultat er bedre end forventningerne i de løbende budgetopfølgninger, der er foretaget. Driftsresultatet betyder, at vi har overholdt de udmeldte servicerammer, samt har et godt økonomisk grundlag for videre udvikling af Varde Kommune. Begge dele er i tråd med den strategi, der er lagt for økonomien. Anlægsvirksomheden Regnskabet viser samlede netto anlægsudgifter på 162 mio. kr. Hertil kommer jordforsyning med samlede nettoudgifter på 5 mio. kr. Budgetoverførsler På driftsvirksomheden er der overført uforbrugte budgetmidler på 113 mio. kr. til budget Overførte budgetmidler udgjorde i mio. kr. Der er altså sket et lille fald i overførslerne, hvilket skyldes et bevidst styret forbrug af de bundne opsparinger til anlægsinvesteringer. Det er vigtigt af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme. På anlægsprojekter er der overført uforbrugte budgetmidler på 37 mio. kr. til budget Anlægsregnskaber I henhold til Styrelsesloven og kommunens økonomiregulativ skal afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. forelægges Byrådet. I forbindelse med regnskabsafslutningen er der udarbejdet en oversigt, som omfatter samtlige anlæg pr. 31. december Opgørelsen omfatter således afsluttede anlæg med henvisning til anlægsregnskab for det enkelte anlæg, samt en oversigt over igangværende anlæg og overførte anlægsbevillinger. Samlet vurdering Årsberetningen giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og information om udvalgte væsentlige aktiviteter. Samlet set vurderes regnskabsresultatet som tilfredsstillende og understøtter den økonomiske strategi, der er lagt for Varde Kommune. Udover vedlagte årsberetning er der udarbejdet et specifikationshæfte til årsregnskabet. Specifikationshæftet indeholder, som det væsentligste, bemærkninger til de enkelte bevillinger. Hæftet omfatter 206 sider, og er vedlagt denne sagsfremstilling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Herunder at regnskabet giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og økonomiske stilling. Retsgrundlag Styrelseslovens 45 og Økonomiregulativet. Økonomi ingen Side 2257

6 Høring Ingen Bilag: 1 Åben Årsberetning 2012.enkeltsidet.pdf 59416/13 2 Åben Varde Kommunes Regnskab Specielle bemærkninger (hæfte 2) - samlet, word-dokument 40785/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at årsberetningen 2012 godkendes med henblik på overgivelse til revision. Beslutning Direktionen den Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2258

7 892. Frigivelse af bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år Dok.nr.: 1991 Sagsid.: 12/4355 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte på møde den 2. april 2013 budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 og de bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år. De bundne budgetoverførsler udgør 34,5 mio. kr. Med bagrund i Varde Kommunes aftalestyring foreslås, at der i lighed med tidligere år frigives midler fra de bundne budgetoverførsler. Midlerne skal primært bruges til - anlægsprojekter og - IT-udstyr incl. programmer. Endvidere foreslås, at bundne bevillinger under kr. forlods overføres til aftaleholdernes normale driftsbudget. Frigivelse af midler til anlægsprojekter kan blandt andet være med til at øge beskæftigelsen yderligere i de mindre håndværksvirksomheder i kommunen. I 2013 er der rammer for størrelsen af de kommunale drifts- og anlægsudgifter. Ved budgetlægningen for 2013 afsatte Varde Kommune en pulje på 20 mio. kr. til frigivelse af bundne driftsbevillinger, hvorfor en frigivelse af bundne bevillinger ikke forventes, at give problemer i forhold til drifts- og anlægsrammerne. Kriterier for frigivelse af midlerne foreslås primært at være til: 1. Anlægsprojekter på minimum kr. 2. Anskaffelse af IT-udstyr incl. programmer 3. Bundne bevillinger under kr. overføres til aftaleholdernes normale driftsbudget. Dette beløber sig i alt til ca kr. Fristen for de kommunale aftaleholderes ansøgning om forbrug af budgetoverførslerne forslås fastsat til den 1. juni Forvaltningens vurdering En frigivelse af de bundne driftsbevillinger skønnes at kunne holdes indenfor kommunens drifts- og anlægsrammer, idet der i budgettet for 2013 er afsat en pulje på 20 mio. kr. til frigivelse af bundne bevillinger. Retsgrundlag Styrelsesloven og Varde Kommunes Økonomiregulativ. Økonomi Udgifterne finansieres af de bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år. Høring - Side 2259

8 Bilag: 1 Åben Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere - total oversigt 51722/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler til Byrådet, at de bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år frigives og primært anvendes til 1. Anlægsprojekter på minimum kr., 2. Anskaffelse af IT-udstyr incl. programmer, 3. Bundne bevillinger under kr. overføres til aftaleholdernes normale driftsbudget. Dette beløber sig i alt til ca kr., at Direktionen prioriterer de indkomne ansøgninger, at aftaleholdernes ansøgningsfrist fastsættes til den 1. juni Beslutning Direktionen den Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2260

9 893. Garantiprovision ved afgivelse af kommunegaranti Dok.nr.: 1990 Sagsid.: 10/6089 Initialer: JOBR Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med afgivelse af kommunale garantier skal der i visse situationer opkræves en provision og i andre situationer kan der opkræves en provision. Formålet med provision er alt overvejende, at den skal dække de omkostninger kommunen har ved etablering samt betaling for den risiko, som kommunen tager. Forsyningssektoren I forlængelse af det nationale fokus på at få en total adskillelse af udgifter og indtægter mellem det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, er det fra Tilsynsmyndighederne fastslået, at der ved afgivelse af kommunale garantier for lån i forsyningssektoren, skal opkræves en provision for garantien. Ifølge udtalelser fra Tilsynsmyndigheden skal provisionen beregnes på markedsvilkår. Markedsvilkår er ikke nærmere defineret, men der indgår som oftest en beregnet andel i forhold til garantisummen og provisionen kan enten beregnes som en stiftelsesprovision og/eller en løbende provision. Forvaltningen har undersøgt andre kommuners praksis på området, og kan oplyse følgende: Kommune Stiftelsesprovision Procentsats af og/eller løbende provision garantisum Billund Stiftelsesprovision 1,5% Ringkøbing-Skjern Stiftelsesprovision 1,0% Vejen Stiftelsesprovision 1,0% Forvaltningen har på baggrund af henvendelser fra Sig Varmeværk og Oksbøl Varmeværk tilkendegivet, at der i Varde Kommune beregnes en stiftelsesprovision på 1% af garantisummen, som fuld og endelig afregning af provisionen. Øvrige områder Udover forsyningssektoren afgiver Varde Kommune også garantier til andre aktiviteter afholdt efter Kommunalfuldmagtens bestemmelser, hvor der optages lån. Garantier til almene boliger er der ikke hjemmel til at opkræve provision for ifølge Almenboligloven. Alle andre garantier (fx til Idrætscentre m.v.) kan vi vælge at beregne en provision for til afdækning af omkostninger og risiko. Provisionen kunne beregnes efter samme metode og med samme procentsats, som der bliver besluttet for forsyningssektoren. Det kan oplyses, at det i ovenstående gruppe af kommuner kun er Billund Kommune, der vælger at beregne provision af øvrige garantier. Side 2261

10 Forvaltningens vurdering Det er Forvaltningens vurdering, at ovenstående sagsfremstilling belyser sagens indhold, og at Byrådet på den baggrund kan træffe beslutning. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten og lånebekendtgørelsen. Økonomi Ved beregning og opkrævning af garantiprovision vil Varde Kommune registrere en indtægt i regnskabet. Ved en årlig garantisum på 25 mio. kr. vil beløbet være kr. ved 1% i stiftelsesprovision. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, At der beregnes og opkræves 1% i stiftelsesprovision af garantisummen overfor forsyningssektoren til fuld og endelig afregning af provisionen. At der ikke beregnes og opkræves provision af garantisummen overfor øvrige parter. Beslutning Direktionen den Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2262

11 894. Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i 2014 Dok.nr.: 1979 Sagsid.: 12/6365 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget har behandlet sagen i mødet den 27. marts 2013, men udsatte sagen med henblik på yderligere oplysninger om blandt andet antallet af almene familieboliger, ledige boliger og ventelister til almene familieboliger i Varde Kommune. Under henvisning til Strategi for Almene Boliger i Varde Kommuner er der indkommet følgende ansøgninger om grundkapitallån i 2014: 1. Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån på kr. til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde. Der foreligger samtidig hermed ansøgning om godkendelse af Skema A for projektet. 2. Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån på kr. til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup. Der foreligger samtidig hermed ansøgning om godkendelse af Skema A for projektet. 3. AAB-Varde søger om grundkapitallån på kr. til etablering af 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 i Varde. Ansøgning om godkendelse af skema A afventer godkendelse af lokalplan, som forventes at foreligge i løbet af efteråret Derudover er der modtaget tilkendegivelser om 2 yderligere projekter for almene boliger i Varde By, hvortil der på et senere tidspunkt vil blive søgt om grundkapitallån. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at alle 3 projekter er i overensstemmelse med Strategi for Almene Boliger i Varde Kommune, der indeholder følgende overordnede principper for opførelse af nye almene boliger: Almene boliger skal som udgangspunkt kun opføres i byer med bosætningspotentiale, jf. kommuneplanen. Bebyggelsen vil være tæt-lavt byggeri og bestå af boliger med 3 værelser eller mere med mulighed for enten have eller terrasse. Etageboliger bør kun etableres i Varde eller Ølgod. Almene boliger indgår i et bymiljø, hvor boligerne blandes med andre boligtyper, herunder ejerboliger. Projektet bidrager til by forskønnelse. Projektet bidrager til at gøre Varde Kommune til en ren kommune Behovet for almene boliger kan sandsynliggøres f.eks. ved ventelister eller lignende. Markedsværdien for projektet indebærer en acceptabel risiko ved kommunens garantistillelse. Side 2263

12 Ved godkendelse af Skema A godkender Byrådet samtidig, at der stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som får sikkerhed udover 60% af ejendommens markedsværdi. Begrundet i antallet af ledige almene familieboliger og de aktuelle ventelister er det forvaltningens vurdering, at projektet fra AAB-Varde for etablering af 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 i Varde bør fremmes som første prioritet. Retsgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. i hvert af overslagsårene til grundkapitallån. I alt er der søgt om kr til udbetaling i Bilag: 1 Åben Kort over Storegade /13 2 Åben Kort over Hovborgvej i Tofterup 57928/13 3 Åben Notat om antal og ledige almene familiebolier m.v /13 4 Åben Kort over Gellerupvej 33 og 35, 6800 Varde 56522/13 5 Åben Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i /13 6 Åben Oversigt over almene familieboliger i Varde Kommune 53704/13 7 Åben Svar på Økonomiudvalgets spørgsmål 59451/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles overfor Byrådet: at ansøgningen fra AAB-Varde vedrørende reservering af grundkapitallån på 4 mio. kr. til 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 godkendes. at finansiering foretages med henholdsvis 3 mio. kr. og 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i 2014 og Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles overfor Byrådet: at ansøgningen fra AAB-Varde vedrørende reservering af grundkapitallån på 4 mio. kr. til 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 godkendes. at finansiering foretages med henholdsvis 3 mio. kr. og 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i 2014 og at ansøgning om grundkapitallån på 1 mio. kr. til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup godkendes. at finansiering foretages med 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i For indstillingen stemte Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld Jacobsen og Poul Rosendahl Ingen stemte imod indstillingen Claus Larsen, Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen undlod at stemme Side 2264

13 Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl For Økonomiudvalgets indstilling stemte Liste V, Liste O, Liste A og Liste C Ingen stemte imod Økonomiudvalgets indstilling Liste F undlod at stemme Økonomiudvalgets indstilling er hermed godkendt. Side 2265

14 895. Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 6 almene familieboliger i Tofterup - Seniorbofællesskab Dok.nr.: 1981 Sagsid.: 12/5579 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling I mødet den 27. marts 2013 udsatte Økonomiudvalget sagen til en samlet prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån. Varde Bolig Administration søger om kommunal grundkapital og kommunegaranti til etablering af 6 almene familieboliger i Tofterup. Projektet etableres som et seniorbofællesskab i henhold til Almenboliglovens 3 stk. 2. Støtten til projektet vil omfatte kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen, samt kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi. Der søges om Byrådets godkendelse af følgende: Ejendomserhvervelse for 6 nye opførte boliger i Tofterup Tilsagn om ydelsesstøtte jf. 115 stk. 4 i Lov og Almene Boliger Etablering af et seniorbofællesskab på 6 boliger jf. 3 stk. 2 Godkendelse af Skema A med en anskaffelsessum på kr. og kommunal grundkapitallån på kr. Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet der ligger ud over 60% af markedsværdien. Godkendelse af den gennemsnitlige husleje på 678 kr. pr. m2 pr. år svarende til en månedlig husleje på kr. + forbrug. Varde Bolig Administration ønsker at overtage et projekt på 6 boliger i Tofterup, hvoraf 2 boliger er færdige, mens byggeriet af de sidste 4 boliger endnu ikke er påbegyndt. Overtagelse kan dog tidligst ske når byggeriet er afsluttet og færdigmeldt hos Team Byg. 3 personer har ifølge det oplyste løbende udtrykt interesse for at leje en lejlighed, når byggeriet er færdigt. Aktuelt bebos de 2 lejligheder, der er færdige, af personer uden for målgruppen til et seniorbofællesskab. En nærmere sagsfremstilling og forvaltningens vurdering med videre fremgår af Økonomiudvalgets punkt til mødet den 27. marts Der henvises til vedlagte bilag Endvidere henvises til det foran nævnte punkt om prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån i 2014 til alment byggeri. Forvaltningens vurdering Under henvisning til sagen om prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i 2014 og begrundet i, at projektet på Gellerupvej anbefales som første prioritet, anbefales det at der gives afslag på nærværende ansøgning. Side 2266

15 Retsgrundlag Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen Økonomi I budgetoverslagsårene er der fra 2014 afsat 3 mio. kr. pr. år til grundkapitallån. Bilag: 1 Åben Grundkapitallån og kommunegaranti, 6 almene familieboliger i Tofterup 2 Åben Supplerende oplysninger fra VBA vedrørende ansøgning om grundkapitalindskud til 6 seniorboliger i Tofterup 3 Åben Redegørelse fra VBA for ønsket om at købe 6 boliger i Tofterup - i fht. Strategi for almene boliger (maj 2012) 4 Åben Ansøgning om grundkapitallån vedrørende Varde Bolig Administrations køb af 6 boliger i Tofterup 47491/ / / /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles overfor Byrådet: at der meddeles afslag til Varde Bolig Administration om grundkapitallån til erhvervelse af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at ansøgningen om grundkapitallån på 1 mio. kr. til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup i 2015 godkendes, at finansiering foretages med 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i at ansøgning om godkendelse af Skema A for projektet til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup godkendes. For indstillingen stemte Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld Jacobsen og Poul Rosendahl Ingen stemte imod indstillingen Claus Larsen, Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen undlod at stemme Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2267

16 896. Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde Dok.nr.: 1980 Sagsid.: 13/3430 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling I mødet den 27. marts 2013 udsatte Økonomiudvalget sagen til en samlet prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån. Varde Bolig Administration søger om kommunal grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 46 og Storegade 44 i Varde by. Boligerne på Storegade 44 etableres som et seniorbofællesskab i henhold til Almenboliglovens 3 stk. 2. Støtten til projektet vil omfatte kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen, samt kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi. Der søges om Byrådets godkendelse af følgende: Ejendomserhvervelse af Storegade 44 og 46 for i alt 6,0 mio. kr. Tilsagn om ydelsesstøtte jf. 115 stk. 1 i Lov om Almene Boliger Storegade 46 Tilsagn om ydelsesstøtte jf. 115 stk. 4 i Lov om Almene Boliger Storegade 44 Etablering af et bofællesskab bestående af 5 boliger på Storegade 44 jf. 3 stk. 2. Godkendelse af Skema A med en anskaffelsessum på kr. og grundkapitalindskud på kr. Godkendelse af låneoptagelse og kommunalgaranti for den del af kreditforeningslånet der ligger ud over 60% af markedsværdien. Godkendelse af den gennemsnitlige husleje på 737 kr. pr. m2 pr. år. Dispensation vedrørende arealstørrelse for én lejlighed Anskaffelsessummen for de 9 boliger er opgjort til kr. svarende til kr. pr m2. Det samlede boligareal udgør 857 m2, og den gennemsnitlige husleje er opgjort til 737 kr. pr. år. En nærmere sagsfremstilling og forvaltningens vurdering med videre fremgår af Økonomiudvalgets punkt til mødet den 27. marts Der henvises til vedlagte bilag Endvidere henvises til det foran nævnte punkt om prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån i 2014 til alment byggeri. Forvaltningens vurdering Under henvisning til sagen om prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i 2014 og begrundet i, at projektet på Gellerupvej anbefales som første prioritet, anbefales det, at der gives afslag på nærværende ansøgning. Side 2268

17 Retsgrundlag Lov om almene Boliger og Støttebekendtgørelsen Økonomi I budgetoverslagsårene er der fra 2014 afsat 3 mio. kr. pr. år til grundkapitallån. Bilag: 1 Åben Grundkapitallån og kommunegaranti, 9 almene familieboliger på Storegade i Varde 2 Åben Ansøgning om tilladelse til køb af bygning/grund i midtby Varde fra Varde Bolig Administration 47490/ /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles overfor Byrådet: at der meddeles afslag til Varde Bolig Administration om grundkapitallån til opførelse af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2269

18 897. Kommuneplantillæg og lokalplan - område ved Torvegade, Varde Dok.nr.: 1988 Sagsid.: 12/4598 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Kommuneplantillæg 23 og forslag til Lokalplan L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde blev vedtaget af Byrådet den 4. september Siden har kommuneplantillægget, lokalplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. september 2012 til den 2. november Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 7 indsigelser. Indsigelserne omhandler følgende emner: Bebyggelsens højde, arkitektur og bevaring, vandstand og sokkelkote, butikker i området, vejadgang, facader, parkering, paraboler og antenner, belægning og ubebyggede arealer, udstykning og ejerlejlighedsopdeling, altaner, tagmaterialer, udformning af vinduer, sejlermiljøet ved Varde Å, overtagelsespligt. Tillæg 23 Kommuneplan , Varde Kommune skal vedtages, før Lokalplan L01 kan vedtages. Forvaltningens vurdering Indsigelserne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser. Naturstyrelsen og Ribe Stift har i forbindelse med den offentlige høring fremsendt indsigelse i henhold til planlovens 29 stk. 1, mod at lokalplanforslaget muliggør opførelse af nybyggeri der vil påvirke indsigten til Sct. Jacobi Kirke. Indsigelsen betyder, at Byrådet ikke kan vedtage planforslaget endeligt, før der er opnået enighed med Naturstyrelsen om planlægningens indhold. På den baggrund er kommuneplantillægget og lokalplanen justeret, så det ikke længere er muligt at opføre bebyggelse med en fjerde penthouse-etage inden for byggefelt 1. Der kan således opføres bebyggelse i maks. 3 etager inden for området. Påvirkningen af indkigget til Sct. Jacobi kirketårnet vurderes herved mindsket, således at man forsat vil kunne se hele spiret fra Torvegadebroen. Naturstyrelsen og Ribe Stift har den 13. februar 2013 valgt at frafalde deres indsigelse, hvis disse justeringer indarbejdes i lokalplanen og kommuneplantillægget. Herudover har de indkomne indsigelser medført følgende væsentlige justeringer: REKA-gruppen har fremsendt forslag om at lokalplanen bør muliggøre en sammenhængende facadebebyggelse mod Torvegade. Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen forsat bør sikre, at der sker en opdeling af facaden langs Torvegade ved variationer i facaden for hver 25 meter. Dette vurderes dog også at kunne ske ved en sammenhængende facadebebyggelse mod Torvegade. På lokalplanens kortbilag 4, 5 og bilag A justeres byggefeltet derfor, så passagerne/mellemrummene mellem bygningerne mod Torvegade også vil kunne udføres som portgennemgange gennem en sammenhængende facade, og ikke nødvendigvis kun som passager mellem adskilte bygninger. Side 2270

19 Varde Sejlklub har fremsendt bemærkninger vedrørende bevaring af sejlermiljøet ved Varde Å. Forvaltningen finder, at det udprægede sejlermiljø er en væsentlig del af oplevelsen af området. Det indskrives derfor under bestemmelserne pkt Ubebyggede arealer på side 27 i lokalplanen Sejlmiljøet og antallet af bådpladser ved havnepladsen skal søges bevaret. Retsgrundlag Kommuneplan , Varde kommune Lov om planlægning Økonomi En del af lokalplanområdet udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. Torvegade 10 ApS oplyser i deres indsigelse, at de vil fremsætte krav om, at kommunen skal overtage ejendommen Torvegade 10, 6800 Varde, matr.nr. 49a og 49u Varde Bygrunde, hvis lokalplanen vedtages endeligt i den nuværende form. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Indsigelser til planforslagene.pdf 27307/13 2 Åben Tillæg 23 til Kommuneplan pdf 27305/13 3 Åben Lokalplan L01.pdf 27301/13 4 Åben Byrådets vurdering af de indkomne bemærkninger 26094/13 5 Åben Lokalplan L01 - Notat.docx 47356/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplantillæg 23 og lokalplan L01 omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde vedtages med de ændringer, der er foreslået, og at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser til forslag til lokalplan L01 og kommuneplantillæg 23 tiltrædes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Udsat. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Anbefalingen blev godkendt. Side 2271

20 Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2272

21 898. Tillæg til Kommuneplan 2013 og VVM for råstofindvinding ved Kjelst Dok.nr.: 1984 Sagsid.: 10/1115 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik behandlede den 11. november 2009 ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Kjelst og besluttede at igangsætte planlægningen for et nyt råstofindvindingsområde. Området indgår som en del af Råstofplanen for Region Syddanmark. Kommunalbestyrelsen er i henhold til Råstofloven bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration. Med baggrund i ansøgers undersøgelse af råstofkvaliteten i området har Region Syddanmark tilkendegivet, at der er behov for den type råstoffer, der findes i området. I forbindelse med den forudgående idefase, der blev afholdt i perioden fra den 26. januar 2010 til den 10. marts 2010 indkom 14 høringssvar, hvoraf hovedparten var kritiske i forhold til etablering af råstofindvinding. Høringssvarene omhandlede primært vej- og trafikforhold, støv- og støjgener, natur, landskab og turisme. Forslag til Byrådets vurdering af de indkomne bemærkninger foreligger i særskilt dokument Projektet omfatter et areal på ca. 47 ha beliggende mellem Kjærgårdvej og Ho Bugt Vej, og er VVM-pligtigt. Der er derfor udarbejdet forslag til VVM-redegørelse og Kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan Kommuneplan 2013 skal vedtages endeligt før tillæg 1 og VVM-redegørelsen kan vedtages. Vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM) og vurderingerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) og Natura 2000 konsekvensvurdering er skrevet sammen og således indeholdt i en samlet rapport VVM for råstofindvinding ved Kjelst - VVM- redegørelse og miljørapport. Idet råstofindvindingsområdet grænser op til arealer udlagt som Natura 2000, skal der, jf. Natura 2000-direktiverne, udarbejdes en såkaldt Natura 2000-konsekvensvurdering. Denne vurdering er integreret i den samlede VVM for råstofindvinding ved Kjelst - VVM- redegørelse og miljørapport. De forventede miljøkonsekvenser, direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer i forbindelse med råstofindvinding er beskrevet og vurderet i ovennævnte rapport. Forvaltningens vurdering Det fremgår af VVM-redegørelse/miljørapport, at indvinding af sand og grus i projektområdet på sigt vil medføre en markant ændring af de landskabelige forhold i området. Krav til efterbehandlingen af det færdigudgravede råstofområde vil blive fastsat i de vilkår, Varde Kommune som råstofmyndighed stiller i forbindelse med eventuel tilladelse til råstofindvinding. Der vil i henhold til VVM-redegørelsen blive stillet krav om, at den samlede efterbehandling skal ske med henblik på at skabe et naturområde med så varierede landskabstyper og levesteder for flora og fauna som muligt. Side 2273

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 8:00-10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Thyge Nielsen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Økonomiudvalget

Åben Tillægsdagsorden. til. Økonomiudvalget Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1, Bytoften Gylling Haahr, Bøje Meiner

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere