Åbent Referat. til. Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen, Bøje Meiner Jensen, Claus Larsen, Erhardt Jull, Erik Buhl Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Ingvard Ladefoged, Jan Kjær, Karl Haahr, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Lau Tambjerg, Marianne Bruun Kristiansen, Marianne N. Olesen, Niels Christiansen, Peter Nielsen, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Tom Arnt Thorup Lisbet Rosendahl Anna Ellesgaard

2 Indholdsfortegnelse Side 890. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af årsberetning Frigivelse af bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år Garantiprovision ved afgivelse af kommunegaranti Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 6 almene familieboliger i Tofterup - Seniorbofællesskab Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde Kommuneplantillæg og lokalplan - område ved Torvegade, Varde Tillæg til Kommuneplan 2013 og VVM for råstofindvinding ved Kjelst Regulativ for Ansager Kanalgrøft Vedtægter for L Organisatorisk indplacering af myndighedsopgaven på Børnehandicapområdet Optagelse af rentefrit lån Frigivelse af anlægsudgift/-indtægt vedr. kunstgræsbanen Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 2254

3 890. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 985 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Dagsorden godkendt Side 2255

4 891. Godkendelse af årsberetning 2012 Dok.nr.: 1989 Sagsid.: 13/5980 Initialer: FLKA Åben sag Sagsfremstilling I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2012 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens 45. Den endelige godkendelse af årsregnskabet foretages i Byrådet den 2. juli Formålet med årsberetningen er at give et overblik over den kommunale virksomhed samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge. I årsberetningen for 2012 beskrives kommunens økonomiske virksomhed i det afsluttede regnskabsår. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af årsberetningens udvalgsbemærkninger og af de specielle bemærkninger i hæfte 2. Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til årsregnskabet Driftsvirksomheden Varde Kommunes indtægter og udgifter i 2012 Mio. kr. - = indtægter/overskud Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012* Regnskab 2012 Rest budget efter overførsler Skatteindtægter , , ,2 1,2 Tilskud og udligning -857,1-862,9-862,4 0,5 Indtægter i alt , , ,6 1,7 Driftsudgifter (netto) Serviceudgifter Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Overførselsudgifter Forsikrede ledige, mm ,7 165,1 515,7 82,7 1,951,6 165,1 498,7 89, ,9 162,3 496,9 81,1-26,7-2,8-1,8-8,2 Nettorenter 14,4 12,4 10,5-1,9 Driftsresultat (- = overskud) -60,6-113,2-152,9-39,7 Anlægsudgifter (netto) 117,1 178,1 167,7-10,4 Resultat af det skattefinansierede område 56,4 64,9 14,8-50,1 * Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger fratrukket budgetoverførsler til Regnskabet viser samlede indtægter på mio. kr., samlede driftsudgifter på mio. kr. Resultatet af ordinær drift er således et overskud på 162 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes et overskud på 76 mio. kr. Af årets overskud på 162 mio. kr. er der overført i alt 78 mio. kr. til Hertil kommer overførsler af bundne midler fra tidligere år med 35 mio. kr. Side 2256

5 Det bemærkes samtidig, at det realiserede resultat er bedre end forventningerne i de løbende budgetopfølgninger, der er foretaget. Driftsresultatet betyder, at vi har overholdt de udmeldte servicerammer, samt har et godt økonomisk grundlag for videre udvikling af Varde Kommune. Begge dele er i tråd med den strategi, der er lagt for økonomien. Anlægsvirksomheden Regnskabet viser samlede netto anlægsudgifter på 162 mio. kr. Hertil kommer jordforsyning med samlede nettoudgifter på 5 mio. kr. Budgetoverførsler På driftsvirksomheden er der overført uforbrugte budgetmidler på 113 mio. kr. til budget Overførte budgetmidler udgjorde i mio. kr. Der er altså sket et lille fald i overførslerne, hvilket skyldes et bevidst styret forbrug af de bundne opsparinger til anlægsinvesteringer. Det er vigtigt af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme. På anlægsprojekter er der overført uforbrugte budgetmidler på 37 mio. kr. til budget Anlægsregnskaber I henhold til Styrelsesloven og kommunens økonomiregulativ skal afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. forelægges Byrådet. I forbindelse med regnskabsafslutningen er der udarbejdet en oversigt, som omfatter samtlige anlæg pr. 31. december Opgørelsen omfatter således afsluttede anlæg med henvisning til anlægsregnskab for det enkelte anlæg, samt en oversigt over igangværende anlæg og overførte anlægsbevillinger. Samlet vurdering Årsberetningen giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og information om udvalgte væsentlige aktiviteter. Samlet set vurderes regnskabsresultatet som tilfredsstillende og understøtter den økonomiske strategi, der er lagt for Varde Kommune. Udover vedlagte årsberetning er der udarbejdet et specifikationshæfte til årsregnskabet. Specifikationshæftet indeholder, som det væsentligste, bemærkninger til de enkelte bevillinger. Hæftet omfatter 206 sider, og er vedlagt denne sagsfremstilling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Herunder at regnskabet giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og økonomiske stilling. Retsgrundlag Styrelseslovens 45 og Økonomiregulativet. Økonomi ingen Side 2257

6 Høring Ingen Bilag: 1 Åben Årsberetning 2012.enkeltsidet.pdf 59416/13 2 Åben Varde Kommunes Regnskab Specielle bemærkninger (hæfte 2) - samlet, word-dokument 40785/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at årsberetningen 2012 godkendes med henblik på overgivelse til revision. Beslutning Direktionen den Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2258

7 892. Frigivelse af bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år Dok.nr.: 1991 Sagsid.: 12/4355 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte på møde den 2. april 2013 budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 og de bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år. De bundne budgetoverførsler udgør 34,5 mio. kr. Med bagrund i Varde Kommunes aftalestyring foreslås, at der i lighed med tidligere år frigives midler fra de bundne budgetoverførsler. Midlerne skal primært bruges til - anlægsprojekter og - IT-udstyr incl. programmer. Endvidere foreslås, at bundne bevillinger under kr. forlods overføres til aftaleholdernes normale driftsbudget. Frigivelse af midler til anlægsprojekter kan blandt andet være med til at øge beskæftigelsen yderligere i de mindre håndværksvirksomheder i kommunen. I 2013 er der rammer for størrelsen af de kommunale drifts- og anlægsudgifter. Ved budgetlægningen for 2013 afsatte Varde Kommune en pulje på 20 mio. kr. til frigivelse af bundne driftsbevillinger, hvorfor en frigivelse af bundne bevillinger ikke forventes, at give problemer i forhold til drifts- og anlægsrammerne. Kriterier for frigivelse af midlerne foreslås primært at være til: 1. Anlægsprojekter på minimum kr. 2. Anskaffelse af IT-udstyr incl. programmer 3. Bundne bevillinger under kr. overføres til aftaleholdernes normale driftsbudget. Dette beløber sig i alt til ca kr. Fristen for de kommunale aftaleholderes ansøgning om forbrug af budgetoverførslerne forslås fastsat til den 1. juni Forvaltningens vurdering En frigivelse af de bundne driftsbevillinger skønnes at kunne holdes indenfor kommunens drifts- og anlægsrammer, idet der i budgettet for 2013 er afsat en pulje på 20 mio. kr. til frigivelse af bundne bevillinger. Retsgrundlag Styrelsesloven og Varde Kommunes Økonomiregulativ. Økonomi Udgifterne finansieres af de bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år. Høring - Side 2259

8 Bilag: 1 Åben Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere - total oversigt 51722/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler til Byrådet, at de bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år frigives og primært anvendes til 1. Anlægsprojekter på minimum kr., 2. Anskaffelse af IT-udstyr incl. programmer, 3. Bundne bevillinger under kr. overføres til aftaleholdernes normale driftsbudget. Dette beløber sig i alt til ca kr., at Direktionen prioriterer de indkomne ansøgninger, at aftaleholdernes ansøgningsfrist fastsættes til den 1. juni Beslutning Direktionen den Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2260

9 893. Garantiprovision ved afgivelse af kommunegaranti Dok.nr.: 1990 Sagsid.: 10/6089 Initialer: JOBR Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med afgivelse af kommunale garantier skal der i visse situationer opkræves en provision og i andre situationer kan der opkræves en provision. Formålet med provision er alt overvejende, at den skal dække de omkostninger kommunen har ved etablering samt betaling for den risiko, som kommunen tager. Forsyningssektoren I forlængelse af det nationale fokus på at få en total adskillelse af udgifter og indtægter mellem det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, er det fra Tilsynsmyndighederne fastslået, at der ved afgivelse af kommunale garantier for lån i forsyningssektoren, skal opkræves en provision for garantien. Ifølge udtalelser fra Tilsynsmyndigheden skal provisionen beregnes på markedsvilkår. Markedsvilkår er ikke nærmere defineret, men der indgår som oftest en beregnet andel i forhold til garantisummen og provisionen kan enten beregnes som en stiftelsesprovision og/eller en løbende provision. Forvaltningen har undersøgt andre kommuners praksis på området, og kan oplyse følgende: Kommune Stiftelsesprovision Procentsats af og/eller løbende provision garantisum Billund Stiftelsesprovision 1,5% Ringkøbing-Skjern Stiftelsesprovision 1,0% Vejen Stiftelsesprovision 1,0% Forvaltningen har på baggrund af henvendelser fra Sig Varmeværk og Oksbøl Varmeværk tilkendegivet, at der i Varde Kommune beregnes en stiftelsesprovision på 1% af garantisummen, som fuld og endelig afregning af provisionen. Øvrige områder Udover forsyningssektoren afgiver Varde Kommune også garantier til andre aktiviteter afholdt efter Kommunalfuldmagtens bestemmelser, hvor der optages lån. Garantier til almene boliger er der ikke hjemmel til at opkræve provision for ifølge Almenboligloven. Alle andre garantier (fx til Idrætscentre m.v.) kan vi vælge at beregne en provision for til afdækning af omkostninger og risiko. Provisionen kunne beregnes efter samme metode og med samme procentsats, som der bliver besluttet for forsyningssektoren. Det kan oplyses, at det i ovenstående gruppe af kommuner kun er Billund Kommune, der vælger at beregne provision af øvrige garantier. Side 2261

10 Forvaltningens vurdering Det er Forvaltningens vurdering, at ovenstående sagsfremstilling belyser sagens indhold, og at Byrådet på den baggrund kan træffe beslutning. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten og lånebekendtgørelsen. Økonomi Ved beregning og opkrævning af garantiprovision vil Varde Kommune registrere en indtægt i regnskabet. Ved en årlig garantisum på 25 mio. kr. vil beløbet være kr. ved 1% i stiftelsesprovision. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, At der beregnes og opkræves 1% i stiftelsesprovision af garantisummen overfor forsyningssektoren til fuld og endelig afregning af provisionen. At der ikke beregnes og opkræves provision af garantisummen overfor øvrige parter. Beslutning Direktionen den Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2262

11 894. Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i 2014 Dok.nr.: 1979 Sagsid.: 12/6365 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget har behandlet sagen i mødet den 27. marts 2013, men udsatte sagen med henblik på yderligere oplysninger om blandt andet antallet af almene familieboliger, ledige boliger og ventelister til almene familieboliger i Varde Kommune. Under henvisning til Strategi for Almene Boliger i Varde Kommuner er der indkommet følgende ansøgninger om grundkapitallån i 2014: 1. Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån på kr. til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde. Der foreligger samtidig hermed ansøgning om godkendelse af Skema A for projektet. 2. Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån på kr. til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup. Der foreligger samtidig hermed ansøgning om godkendelse af Skema A for projektet. 3. AAB-Varde søger om grundkapitallån på kr. til etablering af 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 i Varde. Ansøgning om godkendelse af skema A afventer godkendelse af lokalplan, som forventes at foreligge i løbet af efteråret Derudover er der modtaget tilkendegivelser om 2 yderligere projekter for almene boliger i Varde By, hvortil der på et senere tidspunkt vil blive søgt om grundkapitallån. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at alle 3 projekter er i overensstemmelse med Strategi for Almene Boliger i Varde Kommune, der indeholder følgende overordnede principper for opførelse af nye almene boliger: Almene boliger skal som udgangspunkt kun opføres i byer med bosætningspotentiale, jf. kommuneplanen. Bebyggelsen vil være tæt-lavt byggeri og bestå af boliger med 3 værelser eller mere med mulighed for enten have eller terrasse. Etageboliger bør kun etableres i Varde eller Ølgod. Almene boliger indgår i et bymiljø, hvor boligerne blandes med andre boligtyper, herunder ejerboliger. Projektet bidrager til by forskønnelse. Projektet bidrager til at gøre Varde Kommune til en ren kommune Behovet for almene boliger kan sandsynliggøres f.eks. ved ventelister eller lignende. Markedsværdien for projektet indebærer en acceptabel risiko ved kommunens garantistillelse. Side 2263

12 Ved godkendelse af Skema A godkender Byrådet samtidig, at der stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som får sikkerhed udover 60% af ejendommens markedsværdi. Begrundet i antallet af ledige almene familieboliger og de aktuelle ventelister er det forvaltningens vurdering, at projektet fra AAB-Varde for etablering af 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 i Varde bør fremmes som første prioritet. Retsgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. i hvert af overslagsårene til grundkapitallån. I alt er der søgt om kr til udbetaling i Bilag: 1 Åben Kort over Storegade /13 2 Åben Kort over Hovborgvej i Tofterup 57928/13 3 Åben Notat om antal og ledige almene familiebolier m.v /13 4 Åben Kort over Gellerupvej 33 og 35, 6800 Varde 56522/13 5 Åben Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i /13 6 Åben Oversigt over almene familieboliger i Varde Kommune 53704/13 7 Åben Svar på Økonomiudvalgets spørgsmål 59451/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles overfor Byrådet: at ansøgningen fra AAB-Varde vedrørende reservering af grundkapitallån på 4 mio. kr. til 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 godkendes. at finansiering foretages med henholdsvis 3 mio. kr. og 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i 2014 og Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles overfor Byrådet: at ansøgningen fra AAB-Varde vedrørende reservering af grundkapitallån på 4 mio. kr. til 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 godkendes. at finansiering foretages med henholdsvis 3 mio. kr. og 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i 2014 og at ansøgning om grundkapitallån på 1 mio. kr. til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup godkendes. at finansiering foretages med 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i For indstillingen stemte Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld Jacobsen og Poul Rosendahl Ingen stemte imod indstillingen Claus Larsen, Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen undlod at stemme Side 2264

13 Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl For Økonomiudvalgets indstilling stemte Liste V, Liste O, Liste A og Liste C Ingen stemte imod Økonomiudvalgets indstilling Liste F undlod at stemme Økonomiudvalgets indstilling er hermed godkendt. Side 2265

14 895. Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 6 almene familieboliger i Tofterup - Seniorbofællesskab Dok.nr.: 1981 Sagsid.: 12/5579 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling I mødet den 27. marts 2013 udsatte Økonomiudvalget sagen til en samlet prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån. Varde Bolig Administration søger om kommunal grundkapital og kommunegaranti til etablering af 6 almene familieboliger i Tofterup. Projektet etableres som et seniorbofællesskab i henhold til Almenboliglovens 3 stk. 2. Støtten til projektet vil omfatte kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen, samt kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi. Der søges om Byrådets godkendelse af følgende: Ejendomserhvervelse for 6 nye opførte boliger i Tofterup Tilsagn om ydelsesstøtte jf. 115 stk. 4 i Lov og Almene Boliger Etablering af et seniorbofællesskab på 6 boliger jf. 3 stk. 2 Godkendelse af Skema A med en anskaffelsessum på kr. og kommunal grundkapitallån på kr. Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet der ligger ud over 60% af markedsværdien. Godkendelse af den gennemsnitlige husleje på 678 kr. pr. m2 pr. år svarende til en månedlig husleje på kr. + forbrug. Varde Bolig Administration ønsker at overtage et projekt på 6 boliger i Tofterup, hvoraf 2 boliger er færdige, mens byggeriet af de sidste 4 boliger endnu ikke er påbegyndt. Overtagelse kan dog tidligst ske når byggeriet er afsluttet og færdigmeldt hos Team Byg. 3 personer har ifølge det oplyste løbende udtrykt interesse for at leje en lejlighed, når byggeriet er færdigt. Aktuelt bebos de 2 lejligheder, der er færdige, af personer uden for målgruppen til et seniorbofællesskab. En nærmere sagsfremstilling og forvaltningens vurdering med videre fremgår af Økonomiudvalgets punkt til mødet den 27. marts Der henvises til vedlagte bilag Endvidere henvises til det foran nævnte punkt om prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån i 2014 til alment byggeri. Forvaltningens vurdering Under henvisning til sagen om prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i 2014 og begrundet i, at projektet på Gellerupvej anbefales som første prioritet, anbefales det at der gives afslag på nærværende ansøgning. Side 2266

15 Retsgrundlag Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen Økonomi I budgetoverslagsårene er der fra 2014 afsat 3 mio. kr. pr. år til grundkapitallån. Bilag: 1 Åben Grundkapitallån og kommunegaranti, 6 almene familieboliger i Tofterup 2 Åben Supplerende oplysninger fra VBA vedrørende ansøgning om grundkapitalindskud til 6 seniorboliger i Tofterup 3 Åben Redegørelse fra VBA for ønsket om at købe 6 boliger i Tofterup - i fht. Strategi for almene boliger (maj 2012) 4 Åben Ansøgning om grundkapitallån vedrørende Varde Bolig Administrations køb af 6 boliger i Tofterup 47491/ / / /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles overfor Byrådet: at der meddeles afslag til Varde Bolig Administration om grundkapitallån til erhvervelse af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at ansøgningen om grundkapitallån på 1 mio. kr. til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup i 2015 godkendes, at finansiering foretages med 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i at ansøgning om godkendelse af Skema A for projektet til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup godkendes. For indstillingen stemte Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld Jacobsen og Poul Rosendahl Ingen stemte imod indstillingen Claus Larsen, Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen undlod at stemme Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2267

16 896. Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde Dok.nr.: 1980 Sagsid.: 13/3430 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling I mødet den 27. marts 2013 udsatte Økonomiudvalget sagen til en samlet prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån. Varde Bolig Administration søger om kommunal grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 46 og Storegade 44 i Varde by. Boligerne på Storegade 44 etableres som et seniorbofællesskab i henhold til Almenboliglovens 3 stk. 2. Støtten til projektet vil omfatte kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen, samt kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi. Der søges om Byrådets godkendelse af følgende: Ejendomserhvervelse af Storegade 44 og 46 for i alt 6,0 mio. kr. Tilsagn om ydelsesstøtte jf. 115 stk. 1 i Lov om Almene Boliger Storegade 46 Tilsagn om ydelsesstøtte jf. 115 stk. 4 i Lov om Almene Boliger Storegade 44 Etablering af et bofællesskab bestående af 5 boliger på Storegade 44 jf. 3 stk. 2. Godkendelse af Skema A med en anskaffelsessum på kr. og grundkapitalindskud på kr. Godkendelse af låneoptagelse og kommunalgaranti for den del af kreditforeningslånet der ligger ud over 60% af markedsværdien. Godkendelse af den gennemsnitlige husleje på 737 kr. pr. m2 pr. år. Dispensation vedrørende arealstørrelse for én lejlighed Anskaffelsessummen for de 9 boliger er opgjort til kr. svarende til kr. pr m2. Det samlede boligareal udgør 857 m2, og den gennemsnitlige husleje er opgjort til 737 kr. pr. år. En nærmere sagsfremstilling og forvaltningens vurdering med videre fremgår af Økonomiudvalgets punkt til mødet den 27. marts Der henvises til vedlagte bilag Endvidere henvises til det foran nævnte punkt om prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån i 2014 til alment byggeri. Forvaltningens vurdering Under henvisning til sagen om prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i 2014 og begrundet i, at projektet på Gellerupvej anbefales som første prioritet, anbefales det, at der gives afslag på nærværende ansøgning. Side 2268

17 Retsgrundlag Lov om almene Boliger og Støttebekendtgørelsen Økonomi I budgetoverslagsårene er der fra 2014 afsat 3 mio. kr. pr. år til grundkapitallån. Bilag: 1 Åben Grundkapitallån og kommunegaranti, 9 almene familieboliger på Storegade i Varde 2 Åben Ansøgning om tilladelse til køb af bygning/grund i midtby Varde fra Varde Bolig Administration 47490/ /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles overfor Byrådet: at der meddeles afslag til Varde Bolig Administration om grundkapitallån til opførelse af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2269

18 897. Kommuneplantillæg og lokalplan - område ved Torvegade, Varde Dok.nr.: 1988 Sagsid.: 12/4598 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Kommuneplantillæg 23 og forslag til Lokalplan L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde blev vedtaget af Byrådet den 4. september Siden har kommuneplantillægget, lokalplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. september 2012 til den 2. november Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 7 indsigelser. Indsigelserne omhandler følgende emner: Bebyggelsens højde, arkitektur og bevaring, vandstand og sokkelkote, butikker i området, vejadgang, facader, parkering, paraboler og antenner, belægning og ubebyggede arealer, udstykning og ejerlejlighedsopdeling, altaner, tagmaterialer, udformning af vinduer, sejlermiljøet ved Varde Å, overtagelsespligt. Tillæg 23 Kommuneplan , Varde Kommune skal vedtages, før Lokalplan L01 kan vedtages. Forvaltningens vurdering Indsigelserne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser. Naturstyrelsen og Ribe Stift har i forbindelse med den offentlige høring fremsendt indsigelse i henhold til planlovens 29 stk. 1, mod at lokalplanforslaget muliggør opførelse af nybyggeri der vil påvirke indsigten til Sct. Jacobi Kirke. Indsigelsen betyder, at Byrådet ikke kan vedtage planforslaget endeligt, før der er opnået enighed med Naturstyrelsen om planlægningens indhold. På den baggrund er kommuneplantillægget og lokalplanen justeret, så det ikke længere er muligt at opføre bebyggelse med en fjerde penthouse-etage inden for byggefelt 1. Der kan således opføres bebyggelse i maks. 3 etager inden for området. Påvirkningen af indkigget til Sct. Jacobi kirketårnet vurderes herved mindsket, således at man forsat vil kunne se hele spiret fra Torvegadebroen. Naturstyrelsen og Ribe Stift har den 13. februar 2013 valgt at frafalde deres indsigelse, hvis disse justeringer indarbejdes i lokalplanen og kommuneplantillægget. Herudover har de indkomne indsigelser medført følgende væsentlige justeringer: REKA-gruppen har fremsendt forslag om at lokalplanen bør muliggøre en sammenhængende facadebebyggelse mod Torvegade. Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen forsat bør sikre, at der sker en opdeling af facaden langs Torvegade ved variationer i facaden for hver 25 meter. Dette vurderes dog også at kunne ske ved en sammenhængende facadebebyggelse mod Torvegade. På lokalplanens kortbilag 4, 5 og bilag A justeres byggefeltet derfor, så passagerne/mellemrummene mellem bygningerne mod Torvegade også vil kunne udføres som portgennemgange gennem en sammenhængende facade, og ikke nødvendigvis kun som passager mellem adskilte bygninger. Side 2270

19 Varde Sejlklub har fremsendt bemærkninger vedrørende bevaring af sejlermiljøet ved Varde Å. Forvaltningen finder, at det udprægede sejlermiljø er en væsentlig del af oplevelsen af området. Det indskrives derfor under bestemmelserne pkt Ubebyggede arealer på side 27 i lokalplanen Sejlmiljøet og antallet af bådpladser ved havnepladsen skal søges bevaret. Retsgrundlag Kommuneplan , Varde kommune Lov om planlægning Økonomi En del af lokalplanområdet udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. Torvegade 10 ApS oplyser i deres indsigelse, at de vil fremsætte krav om, at kommunen skal overtage ejendommen Torvegade 10, 6800 Varde, matr.nr. 49a og 49u Varde Bygrunde, hvis lokalplanen vedtages endeligt i den nuværende form. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Indsigelser til planforslagene.pdf 27307/13 2 Åben Tillæg 23 til Kommuneplan pdf 27305/13 3 Åben Lokalplan L01.pdf 27301/13 4 Åben Byrådets vurdering af de indkomne bemærkninger 26094/13 5 Åben Lokalplan L01 - Notat.docx 47356/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplantillæg 23 og lokalplan L01 omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde vedtages med de ændringer, der er foreslået, og at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser til forslag til lokalplan L01 og kommuneplantillæg 23 tiltrædes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Udsat. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Anbefalingen blev godkendt. Side 2271

20 Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2272

21 898. Tillæg til Kommuneplan 2013 og VVM for råstofindvinding ved Kjelst Dok.nr.: 1984 Sagsid.: 10/1115 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik behandlede den 11. november 2009 ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Kjelst og besluttede at igangsætte planlægningen for et nyt råstofindvindingsområde. Området indgår som en del af Råstofplanen for Region Syddanmark. Kommunalbestyrelsen er i henhold til Råstofloven bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration. Med baggrund i ansøgers undersøgelse af råstofkvaliteten i området har Region Syddanmark tilkendegivet, at der er behov for den type råstoffer, der findes i området. I forbindelse med den forudgående idefase, der blev afholdt i perioden fra den 26. januar 2010 til den 10. marts 2010 indkom 14 høringssvar, hvoraf hovedparten var kritiske i forhold til etablering af råstofindvinding. Høringssvarene omhandlede primært vej- og trafikforhold, støv- og støjgener, natur, landskab og turisme. Forslag til Byrådets vurdering af de indkomne bemærkninger foreligger i særskilt dokument Projektet omfatter et areal på ca. 47 ha beliggende mellem Kjærgårdvej og Ho Bugt Vej, og er VVM-pligtigt. Der er derfor udarbejdet forslag til VVM-redegørelse og Kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan Kommuneplan 2013 skal vedtages endeligt før tillæg 1 og VVM-redegørelsen kan vedtages. Vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM) og vurderingerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) og Natura 2000 konsekvensvurdering er skrevet sammen og således indeholdt i en samlet rapport VVM for råstofindvinding ved Kjelst - VVM- redegørelse og miljørapport. Idet råstofindvindingsområdet grænser op til arealer udlagt som Natura 2000, skal der, jf. Natura 2000-direktiverne, udarbejdes en såkaldt Natura 2000-konsekvensvurdering. Denne vurdering er integreret i den samlede VVM for råstofindvinding ved Kjelst - VVM- redegørelse og miljørapport. De forventede miljøkonsekvenser, direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer i forbindelse med råstofindvinding er beskrevet og vurderet i ovennævnte rapport. Forvaltningens vurdering Det fremgår af VVM-redegørelse/miljørapport, at indvinding af sand og grus i projektområdet på sigt vil medføre en markant ændring af de landskabelige forhold i området. Krav til efterbehandlingen af det færdigudgravede råstofområde vil blive fastsat i de vilkår, Varde Kommune som råstofmyndighed stiller i forbindelse med eventuel tilladelse til råstofindvinding. Der vil i henhold til VVM-redegørelsen blive stillet krav om, at den samlede efterbehandling skal ske med henblik på at skabe et naturområde med så varierede landskabstyper og levesteder for flora og fauna som muligt. Side 2273

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere