Åbent Referat. til. Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen, Bøje Meiner Jensen, Claus Larsen, Erhardt Jull, Erik Buhl Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Ingvard Ladefoged, Jan Kjær, Karl Haahr, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Lau Tambjerg, Marianne Bruun Kristiansen, Marianne N. Olesen, Niels Christiansen, Peter Nielsen, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Tom Arnt Thorup Lisbet Rosendahl Anna Ellesgaard

2 Indholdsfortegnelse Side 890. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af årsberetning Frigivelse af bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år Garantiprovision ved afgivelse af kommunegaranti Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 6 almene familieboliger i Tofterup - Seniorbofællesskab Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde Kommuneplantillæg og lokalplan - område ved Torvegade, Varde Tillæg til Kommuneplan 2013 og VVM for råstofindvinding ved Kjelst Regulativ for Ansager Kanalgrøft Vedtægter for L Organisatorisk indplacering af myndighedsopgaven på Børnehandicapområdet Optagelse af rentefrit lån Frigivelse af anlægsudgift/-indtægt vedr. kunstgræsbanen Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 2254

3 890. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 985 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Dagsorden godkendt Side 2255

4 891. Godkendelse af årsberetning 2012 Dok.nr.: 1989 Sagsid.: 13/5980 Initialer: FLKA Åben sag Sagsfremstilling I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2012 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens 45. Den endelige godkendelse af årsregnskabet foretages i Byrådet den 2. juli Formålet med årsberetningen er at give et overblik over den kommunale virksomhed samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge. I årsberetningen for 2012 beskrives kommunens økonomiske virksomhed i det afsluttede regnskabsår. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af årsberetningens udvalgsbemærkninger og af de specielle bemærkninger i hæfte 2. Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til årsregnskabet Driftsvirksomheden Varde Kommunes indtægter og udgifter i 2012 Mio. kr. - = indtægter/overskud Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012* Regnskab 2012 Rest budget efter overførsler Skatteindtægter , , ,2 1,2 Tilskud og udligning -857,1-862,9-862,4 0,5 Indtægter i alt , , ,6 1,7 Driftsudgifter (netto) Serviceudgifter Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Overførselsudgifter Forsikrede ledige, mm ,7 165,1 515,7 82,7 1,951,6 165,1 498,7 89, ,9 162,3 496,9 81,1-26,7-2,8-1,8-8,2 Nettorenter 14,4 12,4 10,5-1,9 Driftsresultat (- = overskud) -60,6-113,2-152,9-39,7 Anlægsudgifter (netto) 117,1 178,1 167,7-10,4 Resultat af det skattefinansierede område 56,4 64,9 14,8-50,1 * Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger fratrukket budgetoverførsler til Regnskabet viser samlede indtægter på mio. kr., samlede driftsudgifter på mio. kr. Resultatet af ordinær drift er således et overskud på 162 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes et overskud på 76 mio. kr. Af årets overskud på 162 mio. kr. er der overført i alt 78 mio. kr. til Hertil kommer overførsler af bundne midler fra tidligere år med 35 mio. kr. Side 2256

5 Det bemærkes samtidig, at det realiserede resultat er bedre end forventningerne i de løbende budgetopfølgninger, der er foretaget. Driftsresultatet betyder, at vi har overholdt de udmeldte servicerammer, samt har et godt økonomisk grundlag for videre udvikling af Varde Kommune. Begge dele er i tråd med den strategi, der er lagt for økonomien. Anlægsvirksomheden Regnskabet viser samlede netto anlægsudgifter på 162 mio. kr. Hertil kommer jordforsyning med samlede nettoudgifter på 5 mio. kr. Budgetoverførsler På driftsvirksomheden er der overført uforbrugte budgetmidler på 113 mio. kr. til budget Overførte budgetmidler udgjorde i mio. kr. Der er altså sket et lille fald i overførslerne, hvilket skyldes et bevidst styret forbrug af de bundne opsparinger til anlægsinvesteringer. Det er vigtigt af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme. På anlægsprojekter er der overført uforbrugte budgetmidler på 37 mio. kr. til budget Anlægsregnskaber I henhold til Styrelsesloven og kommunens økonomiregulativ skal afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. forelægges Byrådet. I forbindelse med regnskabsafslutningen er der udarbejdet en oversigt, som omfatter samtlige anlæg pr. 31. december Opgørelsen omfatter således afsluttede anlæg med henvisning til anlægsregnskab for det enkelte anlæg, samt en oversigt over igangværende anlæg og overførte anlægsbevillinger. Samlet vurdering Årsberetningen giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og information om udvalgte væsentlige aktiviteter. Samlet set vurderes regnskabsresultatet som tilfredsstillende og understøtter den økonomiske strategi, der er lagt for Varde Kommune. Udover vedlagte årsberetning er der udarbejdet et specifikationshæfte til årsregnskabet. Specifikationshæftet indeholder, som det væsentligste, bemærkninger til de enkelte bevillinger. Hæftet omfatter 206 sider, og er vedlagt denne sagsfremstilling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Herunder at regnskabet giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og økonomiske stilling. Retsgrundlag Styrelseslovens 45 og Økonomiregulativet. Økonomi ingen Side 2257

6 Høring Ingen Bilag: 1 Åben Årsberetning 2012.enkeltsidet.pdf 59416/13 2 Åben Varde Kommunes Regnskab Specielle bemærkninger (hæfte 2) - samlet, word-dokument 40785/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at årsberetningen 2012 godkendes med henblik på overgivelse til revision. Beslutning Direktionen den Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2258

7 892. Frigivelse af bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år Dok.nr.: 1991 Sagsid.: 12/4355 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte på møde den 2. april 2013 budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 og de bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år. De bundne budgetoverførsler udgør 34,5 mio. kr. Med bagrund i Varde Kommunes aftalestyring foreslås, at der i lighed med tidligere år frigives midler fra de bundne budgetoverførsler. Midlerne skal primært bruges til - anlægsprojekter og - IT-udstyr incl. programmer. Endvidere foreslås, at bundne bevillinger under kr. forlods overføres til aftaleholdernes normale driftsbudget. Frigivelse af midler til anlægsprojekter kan blandt andet være med til at øge beskæftigelsen yderligere i de mindre håndværksvirksomheder i kommunen. I 2013 er der rammer for størrelsen af de kommunale drifts- og anlægsudgifter. Ved budgetlægningen for 2013 afsatte Varde Kommune en pulje på 20 mio. kr. til frigivelse af bundne driftsbevillinger, hvorfor en frigivelse af bundne bevillinger ikke forventes, at give problemer i forhold til drifts- og anlægsrammerne. Kriterier for frigivelse af midlerne foreslås primært at være til: 1. Anlægsprojekter på minimum kr. 2. Anskaffelse af IT-udstyr incl. programmer 3. Bundne bevillinger under kr. overføres til aftaleholdernes normale driftsbudget. Dette beløber sig i alt til ca kr. Fristen for de kommunale aftaleholderes ansøgning om forbrug af budgetoverførslerne forslås fastsat til den 1. juni Forvaltningens vurdering En frigivelse af de bundne driftsbevillinger skønnes at kunne holdes indenfor kommunens drifts- og anlægsrammer, idet der i budgettet for 2013 er afsat en pulje på 20 mio. kr. til frigivelse af bundne bevillinger. Retsgrundlag Styrelsesloven og Varde Kommunes Økonomiregulativ. Økonomi Udgifterne finansieres af de bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år. Høring - Side 2259

8 Bilag: 1 Åben Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere - total oversigt 51722/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler til Byrådet, at de bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år frigives og primært anvendes til 1. Anlægsprojekter på minimum kr., 2. Anskaffelse af IT-udstyr incl. programmer, 3. Bundne bevillinger under kr. overføres til aftaleholdernes normale driftsbudget. Dette beløber sig i alt til ca kr., at Direktionen prioriterer de indkomne ansøgninger, at aftaleholdernes ansøgningsfrist fastsættes til den 1. juni Beslutning Direktionen den Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2260

9 893. Garantiprovision ved afgivelse af kommunegaranti Dok.nr.: 1990 Sagsid.: 10/6089 Initialer: JOBR Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med afgivelse af kommunale garantier skal der i visse situationer opkræves en provision og i andre situationer kan der opkræves en provision. Formålet med provision er alt overvejende, at den skal dække de omkostninger kommunen har ved etablering samt betaling for den risiko, som kommunen tager. Forsyningssektoren I forlængelse af det nationale fokus på at få en total adskillelse af udgifter og indtægter mellem det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, er det fra Tilsynsmyndighederne fastslået, at der ved afgivelse af kommunale garantier for lån i forsyningssektoren, skal opkræves en provision for garantien. Ifølge udtalelser fra Tilsynsmyndigheden skal provisionen beregnes på markedsvilkår. Markedsvilkår er ikke nærmere defineret, men der indgår som oftest en beregnet andel i forhold til garantisummen og provisionen kan enten beregnes som en stiftelsesprovision og/eller en løbende provision. Forvaltningen har undersøgt andre kommuners praksis på området, og kan oplyse følgende: Kommune Stiftelsesprovision Procentsats af og/eller løbende provision garantisum Billund Stiftelsesprovision 1,5% Ringkøbing-Skjern Stiftelsesprovision 1,0% Vejen Stiftelsesprovision 1,0% Forvaltningen har på baggrund af henvendelser fra Sig Varmeværk og Oksbøl Varmeværk tilkendegivet, at der i Varde Kommune beregnes en stiftelsesprovision på 1% af garantisummen, som fuld og endelig afregning af provisionen. Øvrige områder Udover forsyningssektoren afgiver Varde Kommune også garantier til andre aktiviteter afholdt efter Kommunalfuldmagtens bestemmelser, hvor der optages lån. Garantier til almene boliger er der ikke hjemmel til at opkræve provision for ifølge Almenboligloven. Alle andre garantier (fx til Idrætscentre m.v.) kan vi vælge at beregne en provision for til afdækning af omkostninger og risiko. Provisionen kunne beregnes efter samme metode og med samme procentsats, som der bliver besluttet for forsyningssektoren. Det kan oplyses, at det i ovenstående gruppe af kommuner kun er Billund Kommune, der vælger at beregne provision af øvrige garantier. Side 2261

10 Forvaltningens vurdering Det er Forvaltningens vurdering, at ovenstående sagsfremstilling belyser sagens indhold, og at Byrådet på den baggrund kan træffe beslutning. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten og lånebekendtgørelsen. Økonomi Ved beregning og opkrævning af garantiprovision vil Varde Kommune registrere en indtægt i regnskabet. Ved en årlig garantisum på 25 mio. kr. vil beløbet være kr. ved 1% i stiftelsesprovision. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, At der beregnes og opkræves 1% i stiftelsesprovision af garantisummen overfor forsyningssektoren til fuld og endelig afregning af provisionen. At der ikke beregnes og opkræves provision af garantisummen overfor øvrige parter. Beslutning Direktionen den Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2262

11 894. Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i 2014 Dok.nr.: 1979 Sagsid.: 12/6365 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget har behandlet sagen i mødet den 27. marts 2013, men udsatte sagen med henblik på yderligere oplysninger om blandt andet antallet af almene familieboliger, ledige boliger og ventelister til almene familieboliger i Varde Kommune. Under henvisning til Strategi for Almene Boliger i Varde Kommuner er der indkommet følgende ansøgninger om grundkapitallån i 2014: 1. Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån på kr. til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde. Der foreligger samtidig hermed ansøgning om godkendelse af Skema A for projektet. 2. Varde Bolig Administration søger om grundkapitallån på kr. til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup. Der foreligger samtidig hermed ansøgning om godkendelse af Skema A for projektet. 3. AAB-Varde søger om grundkapitallån på kr. til etablering af 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 i Varde. Ansøgning om godkendelse af skema A afventer godkendelse af lokalplan, som forventes at foreligge i løbet af efteråret Derudover er der modtaget tilkendegivelser om 2 yderligere projekter for almene boliger i Varde By, hvortil der på et senere tidspunkt vil blive søgt om grundkapitallån. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at alle 3 projekter er i overensstemmelse med Strategi for Almene Boliger i Varde Kommune, der indeholder følgende overordnede principper for opførelse af nye almene boliger: Almene boliger skal som udgangspunkt kun opføres i byer med bosætningspotentiale, jf. kommuneplanen. Bebyggelsen vil være tæt-lavt byggeri og bestå af boliger med 3 værelser eller mere med mulighed for enten have eller terrasse. Etageboliger bør kun etableres i Varde eller Ølgod. Almene boliger indgår i et bymiljø, hvor boligerne blandes med andre boligtyper, herunder ejerboliger. Projektet bidrager til by forskønnelse. Projektet bidrager til at gøre Varde Kommune til en ren kommune Behovet for almene boliger kan sandsynliggøres f.eks. ved ventelister eller lignende. Markedsværdien for projektet indebærer en acceptabel risiko ved kommunens garantistillelse. Side 2263

12 Ved godkendelse af Skema A godkender Byrådet samtidig, at der stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som får sikkerhed udover 60% af ejendommens markedsværdi. Begrundet i antallet af ledige almene familieboliger og de aktuelle ventelister er det forvaltningens vurdering, at projektet fra AAB-Varde for etablering af 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 i Varde bør fremmes som første prioritet. Retsgrundlag Lov om almene boliger Økonomi Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. i hvert af overslagsårene til grundkapitallån. I alt er der søgt om kr til udbetaling i Bilag: 1 Åben Kort over Storegade /13 2 Åben Kort over Hovborgvej i Tofterup 57928/13 3 Åben Notat om antal og ledige almene familiebolier m.v /13 4 Åben Kort over Gellerupvej 33 og 35, 6800 Varde 56522/13 5 Åben Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i /13 6 Åben Oversigt over almene familieboliger i Varde Kommune 53704/13 7 Åben Svar på Økonomiudvalgets spørgsmål 59451/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles overfor Byrådet: at ansøgningen fra AAB-Varde vedrørende reservering af grundkapitallån på 4 mio. kr. til 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 godkendes. at finansiering foretages med henholdsvis 3 mio. kr. og 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i 2014 og Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles overfor Byrådet: at ansøgningen fra AAB-Varde vedrørende reservering af grundkapitallån på 4 mio. kr. til 25 almene familieboliger på Gellerupvej 33 og 35 godkendes. at finansiering foretages med henholdsvis 3 mio. kr. og 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i 2014 og at ansøgning om grundkapitallån på 1 mio. kr. til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup godkendes. at finansiering foretages med 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i For indstillingen stemte Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld Jacobsen og Poul Rosendahl Ingen stemte imod indstillingen Claus Larsen, Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen undlod at stemme Side 2264

13 Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl For Økonomiudvalgets indstilling stemte Liste V, Liste O, Liste A og Liste C Ingen stemte imod Økonomiudvalgets indstilling Liste F undlod at stemme Økonomiudvalgets indstilling er hermed godkendt. Side 2265

14 895. Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 6 almene familieboliger i Tofterup - Seniorbofællesskab Dok.nr.: 1981 Sagsid.: 12/5579 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling I mødet den 27. marts 2013 udsatte Økonomiudvalget sagen til en samlet prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån. Varde Bolig Administration søger om kommunal grundkapital og kommunegaranti til etablering af 6 almene familieboliger i Tofterup. Projektet etableres som et seniorbofællesskab i henhold til Almenboliglovens 3 stk. 2. Støtten til projektet vil omfatte kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen, samt kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi. Der søges om Byrådets godkendelse af følgende: Ejendomserhvervelse for 6 nye opførte boliger i Tofterup Tilsagn om ydelsesstøtte jf. 115 stk. 4 i Lov og Almene Boliger Etablering af et seniorbofællesskab på 6 boliger jf. 3 stk. 2 Godkendelse af Skema A med en anskaffelsessum på kr. og kommunal grundkapitallån på kr. Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet der ligger ud over 60% af markedsværdien. Godkendelse af den gennemsnitlige husleje på 678 kr. pr. m2 pr. år svarende til en månedlig husleje på kr. + forbrug. Varde Bolig Administration ønsker at overtage et projekt på 6 boliger i Tofterup, hvoraf 2 boliger er færdige, mens byggeriet af de sidste 4 boliger endnu ikke er påbegyndt. Overtagelse kan dog tidligst ske når byggeriet er afsluttet og færdigmeldt hos Team Byg. 3 personer har ifølge det oplyste løbende udtrykt interesse for at leje en lejlighed, når byggeriet er færdigt. Aktuelt bebos de 2 lejligheder, der er færdige, af personer uden for målgruppen til et seniorbofællesskab. En nærmere sagsfremstilling og forvaltningens vurdering med videre fremgår af Økonomiudvalgets punkt til mødet den 27. marts Der henvises til vedlagte bilag Endvidere henvises til det foran nævnte punkt om prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån i 2014 til alment byggeri. Forvaltningens vurdering Under henvisning til sagen om prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i 2014 og begrundet i, at projektet på Gellerupvej anbefales som første prioritet, anbefales det at der gives afslag på nærværende ansøgning. Side 2266

15 Retsgrundlag Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen Økonomi I budgetoverslagsårene er der fra 2014 afsat 3 mio. kr. pr. år til grundkapitallån. Bilag: 1 Åben Grundkapitallån og kommunegaranti, 6 almene familieboliger i Tofterup 2 Åben Supplerende oplysninger fra VBA vedrørende ansøgning om grundkapitalindskud til 6 seniorboliger i Tofterup 3 Åben Redegørelse fra VBA for ønsket om at købe 6 boliger i Tofterup - i fht. Strategi for almene boliger (maj 2012) 4 Åben Ansøgning om grundkapitallån vedrørende Varde Bolig Administrations køb af 6 boliger i Tofterup 47491/ / / /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles overfor Byrådet: at der meddeles afslag til Varde Bolig Administration om grundkapitallån til erhvervelse af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup Beslutning Økonomiudvalget den Det indstilles til Byrådet, at ansøgningen om grundkapitallån på 1 mio. kr. til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup i 2015 godkendes, at finansiering foretages med 1 mio. kr. af de afsatte budgetbeløb til grundkapitallån i at ansøgning om godkendelse af Skema A for projektet til etablering af 6 almene familieboliger (seniorbofællesskab) i Tofterup godkendes. For indstillingen stemte Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld Jacobsen og Poul Rosendahl Ingen stemte imod indstillingen Claus Larsen, Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen undlod at stemme Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2267

16 896. Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde Dok.nr.: 1980 Sagsid.: 13/3430 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling I mødet den 27. marts 2013 udsatte Økonomiudvalget sagen til en samlet prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån. Varde Bolig Administration søger om kommunal grundkapitallån og kommunegaranti til etablering af 9 almene familieboliger på Storegade 46 og Storegade 44 i Varde by. Boligerne på Storegade 44 etableres som et seniorbofællesskab i henhold til Almenboliglovens 3 stk. 2. Støtten til projektet vil omfatte kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen, samt kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi. Der søges om Byrådets godkendelse af følgende: Ejendomserhvervelse af Storegade 44 og 46 for i alt 6,0 mio. kr. Tilsagn om ydelsesstøtte jf. 115 stk. 1 i Lov om Almene Boliger Storegade 46 Tilsagn om ydelsesstøtte jf. 115 stk. 4 i Lov om Almene Boliger Storegade 44 Etablering af et bofællesskab bestående af 5 boliger på Storegade 44 jf. 3 stk. 2. Godkendelse af Skema A med en anskaffelsessum på kr. og grundkapitalindskud på kr. Godkendelse af låneoptagelse og kommunalgaranti for den del af kreditforeningslånet der ligger ud over 60% af markedsværdien. Godkendelse af den gennemsnitlige husleje på 737 kr. pr. m2 pr. år. Dispensation vedrørende arealstørrelse for én lejlighed Anskaffelsessummen for de 9 boliger er opgjort til kr. svarende til kr. pr m2. Det samlede boligareal udgør 857 m2, og den gennemsnitlige husleje er opgjort til 737 kr. pr. år. En nærmere sagsfremstilling og forvaltningens vurdering med videre fremgår af Økonomiudvalgets punkt til mødet den 27. marts Der henvises til vedlagte bilag Endvidere henvises til det foran nævnte punkt om prioritering af ansøgningerne om grundkapitallån i 2014 til alment byggeri. Forvaltningens vurdering Under henvisning til sagen om prioritering af ansøgninger om grundkapitallån i 2014 og begrundet i, at projektet på Gellerupvej anbefales som første prioritet, anbefales det, at der gives afslag på nærværende ansøgning. Side 2268

17 Retsgrundlag Lov om almene Boliger og Støttebekendtgørelsen Økonomi I budgetoverslagsårene er der fra 2014 afsat 3 mio. kr. pr. år til grundkapitallån. Bilag: 1 Åben Grundkapitallån og kommunegaranti, 9 almene familieboliger på Storegade i Varde 2 Åben Ansøgning om tilladelse til køb af bygning/grund i midtby Varde fra Varde Bolig Administration 47490/ /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles overfor Byrådet: at der meddeles afslag til Varde Bolig Administration om grundkapitallån til opførelse af 9 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2269

18 897. Kommuneplantillæg og lokalplan - område ved Torvegade, Varde Dok.nr.: 1988 Sagsid.: 12/4598 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Kommuneplantillæg 23 og forslag til Lokalplan L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde blev vedtaget af Byrådet den 4. september Siden har kommuneplantillægget, lokalplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. september 2012 til den 2. november Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 7 indsigelser. Indsigelserne omhandler følgende emner: Bebyggelsens højde, arkitektur og bevaring, vandstand og sokkelkote, butikker i området, vejadgang, facader, parkering, paraboler og antenner, belægning og ubebyggede arealer, udstykning og ejerlejlighedsopdeling, altaner, tagmaterialer, udformning af vinduer, sejlermiljøet ved Varde Å, overtagelsespligt. Tillæg 23 Kommuneplan , Varde Kommune skal vedtages, før Lokalplan L01 kan vedtages. Forvaltningens vurdering Indsigelserne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser. Naturstyrelsen og Ribe Stift har i forbindelse med den offentlige høring fremsendt indsigelse i henhold til planlovens 29 stk. 1, mod at lokalplanforslaget muliggør opførelse af nybyggeri der vil påvirke indsigten til Sct. Jacobi Kirke. Indsigelsen betyder, at Byrådet ikke kan vedtage planforslaget endeligt, før der er opnået enighed med Naturstyrelsen om planlægningens indhold. På den baggrund er kommuneplantillægget og lokalplanen justeret, så det ikke længere er muligt at opføre bebyggelse med en fjerde penthouse-etage inden for byggefelt 1. Der kan således opføres bebyggelse i maks. 3 etager inden for området. Påvirkningen af indkigget til Sct. Jacobi kirketårnet vurderes herved mindsket, således at man forsat vil kunne se hele spiret fra Torvegadebroen. Naturstyrelsen og Ribe Stift har den 13. februar 2013 valgt at frafalde deres indsigelse, hvis disse justeringer indarbejdes i lokalplanen og kommuneplantillægget. Herudover har de indkomne indsigelser medført følgende væsentlige justeringer: REKA-gruppen har fremsendt forslag om at lokalplanen bør muliggøre en sammenhængende facadebebyggelse mod Torvegade. Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen forsat bør sikre, at der sker en opdeling af facaden langs Torvegade ved variationer i facaden for hver 25 meter. Dette vurderes dog også at kunne ske ved en sammenhængende facadebebyggelse mod Torvegade. På lokalplanens kortbilag 4, 5 og bilag A justeres byggefeltet derfor, så passagerne/mellemrummene mellem bygningerne mod Torvegade også vil kunne udføres som portgennemgange gennem en sammenhængende facade, og ikke nødvendigvis kun som passager mellem adskilte bygninger. Side 2270

19 Varde Sejlklub har fremsendt bemærkninger vedrørende bevaring af sejlermiljøet ved Varde Å. Forvaltningen finder, at det udprægede sejlermiljø er en væsentlig del af oplevelsen af området. Det indskrives derfor under bestemmelserne pkt Ubebyggede arealer på side 27 i lokalplanen Sejlmiljøet og antallet af bådpladser ved havnepladsen skal søges bevaret. Retsgrundlag Kommuneplan , Varde kommune Lov om planlægning Økonomi En del af lokalplanområdet udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. Torvegade 10 ApS oplyser i deres indsigelse, at de vil fremsætte krav om, at kommunen skal overtage ejendommen Torvegade 10, 6800 Varde, matr.nr. 49a og 49u Varde Bygrunde, hvis lokalplanen vedtages endeligt i den nuværende form. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Indsigelser til planforslagene.pdf 27307/13 2 Åben Tillæg 23 til Kommuneplan pdf 27305/13 3 Åben Lokalplan L01.pdf 27301/13 4 Åben Byrådets vurdering af de indkomne bemærkninger 26094/13 5 Åben Lokalplan L01 - Notat.docx 47356/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplantillæg 23 og lokalplan L01 omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde vedtages med de ændringer, der er foreslået, og at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser til forslag til lokalplan L01 og kommuneplantillæg 23 tiltrædes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Udsat. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Anbefalingen blev godkendt. Side 2271

20 Beslutning Økonomiudvalget den Forelægges Byrådet med anbefaling. Beslutning Byrådet den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt Side 2272

21 898. Tillæg til Kommuneplan 2013 og VVM for råstofindvinding ved Kjelst Dok.nr.: 1984 Sagsid.: 10/1115 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik behandlede den 11. november 2009 ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Kjelst og besluttede at igangsætte planlægningen for et nyt råstofindvindingsområde. Området indgår som en del af Råstofplanen for Region Syddanmark. Kommunalbestyrelsen er i henhold til Råstofloven bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration. Med baggrund i ansøgers undersøgelse af råstofkvaliteten i området har Region Syddanmark tilkendegivet, at der er behov for den type råstoffer, der findes i området. I forbindelse med den forudgående idefase, der blev afholdt i perioden fra den 26. januar 2010 til den 10. marts 2010 indkom 14 høringssvar, hvoraf hovedparten var kritiske i forhold til etablering af råstofindvinding. Høringssvarene omhandlede primært vej- og trafikforhold, støv- og støjgener, natur, landskab og turisme. Forslag til Byrådets vurdering af de indkomne bemærkninger foreligger i særskilt dokument Projektet omfatter et areal på ca. 47 ha beliggende mellem Kjærgårdvej og Ho Bugt Vej, og er VVM-pligtigt. Der er derfor udarbejdet forslag til VVM-redegørelse og Kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan Kommuneplan 2013 skal vedtages endeligt før tillæg 1 og VVM-redegørelsen kan vedtages. Vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM) og vurderingerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) og Natura 2000 konsekvensvurdering er skrevet sammen og således indeholdt i en samlet rapport VVM for råstofindvinding ved Kjelst - VVM- redegørelse og miljørapport. Idet råstofindvindingsområdet grænser op til arealer udlagt som Natura 2000, skal der, jf. Natura 2000-direktiverne, udarbejdes en såkaldt Natura 2000-konsekvensvurdering. Denne vurdering er integreret i den samlede VVM for råstofindvinding ved Kjelst - VVM- redegørelse og miljørapport. De forventede miljøkonsekvenser, direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer i forbindelse med råstofindvinding er beskrevet og vurderet i ovennævnte rapport. Forvaltningens vurdering Det fremgår af VVM-redegørelse/miljørapport, at indvinding af sand og grus i projektområdet på sigt vil medføre en markant ændring af de landskabelige forhold i området. Krav til efterbehandlingen af det færdigudgravede råstofområde vil blive fastsat i de vilkår, Varde Kommune som råstofmyndighed stiller i forbindelse med eventuel tilladelse til råstofindvinding. Der vil i henhold til VVM-redegørelsen blive stillet krav om, at den samlede efterbehandling skal ske med henblik på at skabe et naturområde med så varierede landskabstyper og levesteder for flora og fauna som muligt. Side 2273

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere