1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder"

Transkript

1 2007-Bekendtgørelse Model A: Gatekeeper får alle sendemuligheder Model B: DigiTV beholder én sendemulighed Bemærkninger Kapitel 1. Udbudsgenstand Kapitel 1. Udbudsgenstand 1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper fire landsdækkende, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder til brug for distribution af lyd- og billedprogrammer mv. De tre sendemuligheder vil kunne ibrugtages den 1. november 2009, hvor udsendelse af analogt tv ophører i Danmark, idet dette dog ikke udelukker ibrugtagning af enkeltsendemuligheder før dette tidspunkt, såfremt der måtte vise sig frekvensmæssig mulighed herfor. Den fjerde sendemulighed vil kunne ibrugtages den 1. november Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fem jordbaserede digitale tvsendemuligheder i frekvensbåndet MHz (UHF) til brug for distribution af billedprogrammer mv. i hele landet. Sendemulighederne kan ibrugtages den 4. april 2020, idet de med nævnets godkendelse vil kunne ibrugtages tidligere, såfremt der måtte være indgået aftale herom med nuværende tilladelseshavere. 1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder i frekvensbåndet MHz (UHF) til brug for distribution af billedprogrammer mv. i hele landet. Sendemulighederne kan ibrugtages den 4. april 2020, idet de dog med nævnets godkendelse vil kunne ibrugtages tidligere, såfremt der måtte være indgået aftale herom med nuværende tilladelseshavere. Stk. 2. Med de i stk. 1 nævnte sendemuligheder følger en jordbaseret digital sendemulighed i frekvensbåndet (VHF). Gatekeeper skal varsle ønsket om ibrugtagelse med minimum et år. Hvis gatekeeper varsler en ibrugtagelsesdato, har gatekeeper pligt til at tage sendemuligheden i brug senest en måned efter den varslede dato. Hvis gatekeeper ikke har taget sendemuligheden i brug senest 1. januar 2023, bortfalder gatekeepers adgang til at bruge sendemuligheden. Stk. 2 [som A] Stk. 2. Sendemulighederne er sammensat som angivet i en af IT- og Telestyrelsen udarbejdet foreløbig kanalplan, jf. bilag 1. Med udgangspunkt i gatekeepers forretningsplan, jf. 12, kan gatekeeper anmode IT- og Telestyrelsen om konkrete ændringer af kanalplanen, idet kanaler Stk. 3. Et eksempel på en kanalplan for sendemulighederne skal fremgå af Radio- og tv-nævnets udbudsmateriale. Minimum én af de i stk. 1 nævnte sendemuligheder skal respektere de regionale TV 2-virksomheders nuværende dækningsområder. Radio- og Stk. 3 [som A] 1

2 kan byttes mellem de enkelte sendenet, så længe de anvendes inden for samme sendeområder, så længe kanalerne i MUX 3 respekterer den regionale opdeling, der svarer til TV 2 s nuværende regionale opdeling, og så længe kanaler, der indgår i SFN (Single Frequency Network), bevares som SFN. tv-nævnet kan forudsat Energistyrelsens tilslutning hertil, godkende ændringer i den i tilladelsen indeholdte kanalplan i perioden fra udstedelse af tilladelsen og frem til tilladelsesperiodens udløb. Stk. 3. Sendemulighederne skal udnyttes i overensstemmelse med internationale og bilaterale aftaler samt inden for rammerne af den af Radio- og tv-nævnet udstedte distributionstilladelse og de af IT- og Telestyrelsen udstedte frekvenstilladelser. [Gældende stk. 3 udgår her flyttet til 3] [Gældende stk. 3 udgår her flyttet til 3] Stk. 4. Gatekeeper skal etablere og finansiere det sendenet, hvorfra den digitale distribution skal finde sted. [Gældende stk. 4 udgår her se i stedet 3] [Gældende stk. 4 udgår her se i stedet 3] Definitioner 2. Ved en landsdækkende, jordbaseret digital tv-sendemulighed forstås i denne bekendtgørelse et sæt af frekvenser, som kan benyttes til landsdækkende digital distribution af lyd- og billedprogrammer mv. via gatekeepers sendenet. I den i bilag 1 angivne foreløbige kanalplan er de til gatekeeper udbudte sendemuligheder betegnet MUX 3-6. Stk. 2. Ved lyd- og billedprogrammer mv. forstås i denne bekendtgørelse tvprogrammer, radioprogrammer og nye digitale tjenester af såvel Kapitel 2 Definitioner 2.[Gældende stk. 1 udgår]. Stk. 1. Ved billedprogrammer mv. forstås i denne bekendtgørelse flow-tvkanaler, eventuelle enkeltstående tvprogrammer samt nye digitale tjenester af 2 Kapitel 2 Definitioner 2. [Gældende stk. 1 udgår] Stk. 1. [Som A]

3 programfølgende som ikkeprogramfølgende art. Stk. 3. Ved gatekeeper forstås i denne bekendtgørelse en distributionsvirksomhed, som indgår aftaler med leverandører af tv-programmer og andet indhold med henblik på at distribuere disse programmer mv. til seerne mod betaling typisk i pakker, hvori kan indgå et større eller mindre antal tv-kanaler. I denne bekendtgørelse anvendes gatekeeper som betegnelse for den ansøger, hvortil nævnet udsteder tilladelse. Stk. 4. Ved en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation forstås en europæisk organisation, der blandt EUmedlemsstaterne har opnået bred anerkendelse som værende kompetent til at fastsætte standarder på det område, standarden vedrører. Stk. 5. Ved nabolands-kanaler forstås i denne bekendtgørelse public servicekanaler eller brede reklamefinansierede kanaler fra Danmarks nærmeste nabolande: Sverige, Norge og Tyskland. Stk. 6. Ved en high-pay kanal forstås i denne bekendtgørelse en tv-kanal, som koster seerne over 30 kr. pr. måned, hvis den tilbydes seerne enkeltvis, eller som indgår i prisen for en pakke med mere end 30 kr. pr. måned. De 30 kr. er incl. moms og rettighedsafgifter og opgjort i ultimo 2007 prisniveau. Beløbet reguleres på grundlag af udviklingen i forbrugerprisindekset. såvel programfølgende som ikkeprogramfølgende art. Stk. 2. Ved gatekeeper forstås i denne bekendtgørelse et foretagende, som indgår aftaler med leverandører af billedprogrammer mv. med henblik på at distribuere disse programmer mv. til seerne. Den gatekeeper, hvortil Radioog tv-nævnet udsteder tilladelse i medfør af 18, betegnes tilladelseshaver. Stk. 3 [Uændret ift gældende stk. 4] Stk. 4 [Uændret ift gældende stk. 5] [Gældende stk. 6 udgår] Stk. 2. [Som A] Stk. 3 [Uændret ift gældende stk. 4] Stk. 4 [Uændret ift gældende stk. 5] [Gældende stk. 6 udgår] Stk. 7. Ved det danske tv-marked forstås i denne bekendtgørelse det Stk. 5. Ved det danske tv-marked forstås i denne bekendtgørelse det 3 Stk. 5 [Som A]

4 danske marked for tv-distribution, det danske marked for levering af tv-indhold eller markeder direkte beslægtet hermed. Minimumskrav til gatekeepers distributionsvirksomhed mv. danske marked for tv-distribution, det danske marked for levering af tv-indhold eller markeder beslægtet hermed. Kapitel 3 Minimumskrav til tilladelseshaver Kapitel 3 Minimumskrav til tilladelseshaver 3. Gatekeeper skal etablere og drive et sendenet til brug for distribution af lyd- og billedprogrammer mv. på de i 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder. Dette kan ske på basis af aftale med et andet foretagende herom. 3. Tilladelseshaver skal påbegynde distribution via de tildelte sendemuligheder senest 4. april Radio- og tv-nævnet kan dispensere herfra, idet dispensation for så vidt angår de i 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder dog kun kan gives helt undtagelsesvis, og hvis særlige forhold tilsiger dette. Stk. 2. Det er en forudsætning for at tage senderettighederne i brug, at tilladelsesindehaveren har en frekvenstilladelse. De tildelte sendemuligheder skal udnyttes i overensstemmelse med internationale og bilaterale aftaler samt inden for rammerne af den af Radio- og tv-nævnet udstedte distributionstilladelse og den af Energistyrelsen udstedte frekvenstilladelse. 3. [Som A] Stk. 2 [Som A] Stk. 3. Tilladelseshaver skal etablere og drive de sendenet, der benyttes til distribution via de tildelte sendemuligheder, jf. 1, og skal i tilladelsesperioden afholde udgifter hertil. Etablering og drift kan ske på basis af aftale med andre foretagender, herunder nuværende tilladelseshavere. Stk. 3 [Som A]. Stk. 4. Tilladelseshaver skal fra tilladelsens udstedelse og frem til tilladelsesperiodens start dække omkostninger ved ændringer af 4 Stk. 4. [Som A]

5 eksisterende sendenet, der benyttes af nuværende tilladelseshavere i det omfang omkostningerne kan tilskrives ændringer i frekvensanvendelsen som følge af den i tilladelsen indeholdte kanalplan. Tilladelseshaver skal desuden i perioden dække øvrige omkostninger ved ændringer af eksisterende sendenet, der sker på tilladelseshavers foranledning. Stk. 2. Sendenettet skal opbygges, så der for alle sendemuligheder, når sendenettet er fuldt udbygget, vil være tale om en teoretisk beregnet dækning på mindst 97 pct. af befolkningen, baseret på stationær modtagelse med udvendigt anbragte retningsantenner og beregnet efter den i bilag 2 angivne beregningsmetode. Stk. 5. Tilladelseshaver skal sikre, at der for de programmer fra DR mv., der udsendes ukrypteret, jf. 4, i hele tilladelsesperioden er tale om en teoretisk befolkningsmæssig dækning, der som minimum svarer til den på tidspunktet for udbuddet gældende dækning for de sendenet, der på tidspunktet for udbuddet benyttes af I/S DigiTV. Tilladelseshaver skal sikre, at der for øvrige sendenet, der benyttes af tilladelseshaver til distribution via de tildelte sendemuligheder, i hele tilladelsesperioden er tale om en teoretisk beregnet dækning på mindst 97 pct. af befolkningen. Dækningen beregnes efter den i bilag 1 angivneberegningsmetode, som også skal fremgå af udbudsmaterialet. Stk. 5. Tilladelseshaver skal sikre, at der for alle de sendenet, der benyttes af tilladelseshaver til distribution via de tildelte sendemuligheder, i hele tilladelsesperioden er tale om en teoretisk beregnet dækning på mindst 97 pct. af befolkningen. Dækningen beregnes efter den i bilag 1 angivne beregningsmetode, som også skal fremgå af udbudsmaterialet. Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte dækningskrav gælder dog ikke for sendenet, som måtte blive etableret til brug for distribution af mobil-tv. Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan for én eller flere af de udbudte sendemuligheder dispensere fra det i stk. 2 nævnte dækningskrav, såfremt nævnet anser dette for nødvendigt under hensyn til [Gældende Stk. 3. udgår] Stk. 6. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra de i stk. 5 nævnte dækningskrav, såfremt nævnet anser dette for begrundet i hensynet til resultatet af forhandlinger med 5 [Gældende Stk. 3. udgår] Stk. 6. [Som A, dog det i stk. 5 ]

6 resultatet af forhandlinger med nabolande om ibrugtagning af sendemulighederne, eller såfremt der på anden måde foreligger en særlig situation. nabolande om ibrugtagning af sendemulighederne, eller såfremt der på anden måde foreligger en særlig situation. Stk. 7. De i stk. 5 nævnte dækningskrav gælder ikke for de i 1, stk. 2, nævnte sendemuligheder. Stk. 7. [Som A, dog det i stk. 5 ] 4. Distributionsvirksomheden skal omfatte udsendelse af en kanal, opdelt på mindst syv regionale områder med hver sine lokale/regionale nyhedsudsendelser, såfremt en sådan kanal eksisterer, og såfremt foretagendet bag en sådan kanal ønsker at lade sig distribuere mod betaling af en forholdsmæssig andel af gatekeepers distributionsomkostninger samt et rimeligt dækningsbidrag. Ved eventuel brugerbetaling af kanalen indgås på forretningsmæssige vilkår aftale mellem parterne herom, herunder om dækning for gatekeepers omkostninger forbundet med kundehåndtering mv. 4. [Gældende stk. 1 erstattes af] Distributionsvirksomheden på de i 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder skal omfatte ukrypteret distribution af de programmer mv., der på udbudstidspunktet distribueres af I/S DigiTV, herunder regional distribution af programmer fra de regionale TV 2- virksomheder og ikke-kommercielt lokaltv. Tilladelseshaver skal afsætte kapacitet svarende til mindst én sendemulighed hertil. Radio- og tvnævnet kan efter kulturministerens nærmere bestemmelse meddele tilladelseshaver supplerende eller ændrede vilkår herom, idet der dog ikke kan kræves afsat yderligere kapacitet. Ukrypterede programmer skal kunne ses uden omgivende reklamer e.l. [Gældende stk. 1 udgår] Stk. 2. Distributionsvirksomheden skal endvidere omfatte mindst én nabolandskanal, der kan variere fra landsdel til landsdel. Såfremt distributionsvirksomheden sker i programpakker, skal nabolandskanalen placeres i den for seerne billigste pakke. Stk. 2 Distributionsvirksomheden skal endvidere omfatte mindst én nabolandskanal. Såfremt distributionsvirksomheden sker i programpakker, skal nabolandskanalen eller -kanalerne placeres i den for seerne billigste pakke. 4. [Som stk. 2 i A, idet endvidere udgår] 6

7 Stk. 3. Gatekeepers udbud skal herudover i et omfang, der dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, indeholde et bredt udvalg af programmer inden for følgende programkategorier: underholdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, musikprogrammer, populærvidenskabelige programmer og sportsprogrammer. Stk. 3. Distributionsvirksomheden skal herudover indeholde et bredt udvalg af programmer. Der skal tilbydes seerne samme indhold i hele landet, idet dette dog ikke gælder fore den regionale distribution af programmer fra de regionale TV 2-virksomheder og ikkekommercielt lokal-tv, jf. stk. 1, ligesom den eller de nabolandskanaler, der distribueres i medfør af stk. 2 kan variere fra landsdel til landsdel. Stk. 2. Distributionsvirksomheden skal herudover indeholde et bredt udvalg af programmer. Der skal tilbydes seerne samme indhold i hele landet, idet den eller de nabolandskanaler, der distribueres i medfør af stk. 1, kan variere fra landsdel til landsdel. Stk. 4. Hvis en high-pay kanal indgår i en pakke, må der kun indgå andre high-paykanaler i pakken. [Gældende Stk. 4. udgår] [Gældende Stk. 4. udgår] Stk. 5. High-pay kanaler, tilbudt i pakker eller enkeltvis, må højst udgøre 25 pct. af gatekeepers samlede kapacitet, målt i båndbredde. Stk. 6. Såfremt gatekeeper benytter en sendemulighed til distribution af mobil-tv skal gatekeeper på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår: 1) stille minimum 15 pct. af kapaciteten, målt i båndbredde, i den pågældende sendemulighed til rådighed for udsendelse af public service-indhold fra DR. 2) stille minimum 35 pct. af kapaciteten, målt i båndbredde, i den pågældende sendemulighed til rådighed for andre operatører på wholesale-basis. Stk. 7. Gatekeeper skal efterleve de i bilag 3 anførte krav vedrørende teknisk billedkvalitet i de distribuerede billedprogrammer og tilstræbe at efterleve de i bilaget nævnte målsætninger. Dette [Gældende Stk. 5. udgår] [Gældende Stk. 6. udgår] Stk. 4. Tilladelseshaver skal efterleve de i bilag 2 anførte krav vedrørende teknisk billedkvalitet i de distribuerede billedprogrammer og tilstræbe at efterleve de i bilaget nævnte 7 [Gældende Stk. 5. udgår] [Gældende Stk. 6. udgår] [Gældende stk. 7 udgår]

8 gælder dog ikke for så vidt angår billedprogrammer, der distribueres som mobil-tv. målsætninger. 5. Gatekeeper skal benytte MPEG-4 Part 10/AVC til billedkodning, idet gatekeeper med Radio- og tv-nævnets godkendelse kan ændre kodningen ved fremkomsten af nye og mere effektive kodningsteknologier. Kravet gælder dog ikke for billedprogrammer, der distribueres som mobil-tv. 6. Gatekeeper skal i det omfang, der benyttes kryptering af tv-signalerne, ved krypteringen anvende en fælles europæisk krypteringsalgoritme, der er udarbejdet af og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation 1). Stk. 2. Såfremt gatekeepers distributionsvirksomhed omfatter interaktive applikationer, skal gatekeeper benytte en programmeringsgrænseflade for applikationer (API), der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation 2). Gatekeeper skal benytte samme API for alle de pågældende sendemuligheder, og samme API, som benyttes af I/S DIGI- TV. Stk. 3. Gatekeeper skal også ud over de i stk. 1 og stk. 2 nævnte tilfælde benytte åbne standarder, der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation. [Gældende 5 udgår] 5. [Uændret ift gældende 4, stk. 1] Stk. 2. Såfremt tilladelseshavers distributionsvirksomhed omfatter interaktive applikationer, skal tilladelseshaver benytte en programmeringsgrænseflade for applikationer (API), der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation 2). Tilladelseshaver skal benytte samme API for alle de pågældende sendemuligheder. Stk. 3. [Uændret ift gældende 4, stk. 3] 8 5. Tilladelseshaver skal samarbejde med I/S DigiTV om anvendelse af tekniske standarder ved distributionen. Tilladelseshaver skal orientere Radio- og tv-nævnet om benyttede standarder og ændringer heri. 6. [Uændret ift gældende 4, stk.1] Stk. 2. Såfremt tilladelseshavers distributionsvirksomhed omfatter interaktive applikationer, skal tilladelseshaver benytte en programmeringsgrænseflade for applikationer (API), der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation 2). Tilladelseshaver skal benytte samme API for alle de pågældende sendemuligheder, og samme API, som evt. benyttes af I/S DIGI-TV. Stk. 3. [Uændret ift gældende 4, stk. 3]

9 7. Gatekeeper skal samarbejde med DR og TV 2/DANMARK (I/S DIGI-TV) om specifikation for det modtagne signal og modtagere, om etablering af en fælles simpel elektronisk programguide (EPG) samt om kundebetjening, f.eks. i form af etablering af et fælles kundecenter. 6. Tilladelseshaver skal i tilknytning til programmerne distribuere en simpel elektronisk programguide (EPG). Public service-programmer fra DR og de regionale TV 2-virksomheder skal sikres en fremtrædende plads i EPG en. Tilsvarende skal programmer, der er omfattet af en public service-tilladelse, eller som overvejende finansieres af licens eller andre offentlige midler, sikres en plads i EPG en, der som minimum afspejler deres seertal. 7. Tilladelseshaver skal samarbejde med I/S DIGI-TV om specifikation for det modtagne signal og modtagere, om etablering af en fælles simpel elektronisk programguide (EPG) samt om kundebetjening. Stk. 2. Tilladelseshaver skal sikre seerne adgang til relevant information om tekniske forhold vedrørende distributionsvirksomheden (dækning, driftstatus o.l.) samt mulighed for kontakt til tilladelseshaver herom. Stk. 2. Gatekeeper skal samarbejde med relevante parter om samordning af informationsindsatsen i forbindelse med udbygningen af jordbaseret digitalt tv og lukningen af analogt tv i 2009, for at sikre 1) at producenter og forhandlere i videst muligt omfang kan tilfredsstille efterspørgslen efter udstyr til modtagelse af jordbaseret digitalt tv 2) at forbrugerne modtager relevant information om overgangen til digitalt tv 3) at forbrugerne modtager oplysninger om begrænsninger ved forskellige typer af udstyr i relation til eventuel fremtidig kryptering af de digitale signaler, ændring i anvendt billed- og lydkodning o.a. 4) at forbrugerne modtager den bedst mulige rådgivning i tilfælde af Stk. 3. Tilladelseshaver skal fra tilladelsens udstedelse samarbejde med relevante parter om information til seerne om ændringer i distributionen af jordbaseret digitalt tv frem mod 4. april 2020, herunder eventuelle ændrede krav til tv-modtageudstyr. 9 Stk. 2. Tilladelseshaver skal fra tilladelsens udstedelse samarbejde med relevante parter, herunder I/S DIGI-TV, om information til seerne om ændringer i distributionen af jordbaseret digitalt tv frem mod 4. april 2020, herunder eventuelle ændrede krav til tvmodtageudstyr.

10 problemer med den digitale modtagelse. Ansøgningsprocedure Kapitel 4 Ansøgningsprocedure Kapitel 4 Ansøgningsprocedure 8. Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene for udbuddet. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere regler om procedure og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger og hvilken dokumentation og bilag, ansøgningen skal indeholde, samt frist for afgivelse af ansøgning. Ansøgningen skal som minimum indeholde de i 9-16 angivne oplysninger mv. 7. [Uændret ift gældende 8, stk. 1,] Stk. 2. [Uændret ift gældende 8, stk. 2, idet der dog henvises til 8-15] Stk. 3. Radio- og tv-nævnet er berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger.. Nævnet kan endvidere foretage ændringer i udbudsmaterialet, herunder ændringer, som måtte følge af ændringer af nærværende bekendtgørelse.. 8. [Uændret ift gældende 8, stk. 1] Stk. 2. [Uændret ift gældende 8, stk. 2, idet der dog henvises til 9-17] Stk. 3 [Som A] 9. Ansøgere skal redegøre for ansøgers økonomiske forhold, belyst ved de i bilag 4 anførte hoved- og nøgletal for de sidste 5 regnskabsår. Er ansøger et konsortium e.l., skal der redegøres for hver enkelt deltagers økonomiske forhold. Krav til indholdet af ansøgninger 8. Ansøgere skal redegøre for eventuel erfaring som distributør af tv, herunder betalings-tv, og for erfaring med drift eller håndtering af kundebetjening. Stk. 2. Ansøgere skal herudover redegøre for erfaring med etablering og teknisk drift af tv-sendenet. For teknisk drift skal kunne dokumenteres mindst 2 10 Krav til indholdet af ansøgninger 9. [Som A]

11 års erfaring. Stk. 3. Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med foretagender, der har den i stk. 1 og 2 nævnte erfaring. Tilsvarende redegørelse og dokumentation for erfaring skal i så fald fremlægges for det foretagende, hvormed aftale er indgået. 10. Ansøgere skal redegøre for eventuel erfaring med distribution af digitalt tv som gatekeeper, herunder betalings-tv, og for eventuel erfaring med drift eller håndtering af kundecentre. Stk. 2. Ansøgere skal redegøre for erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede tv-sendenet. For teknisk drift skal kunne dokumenteres mindst 2 års erfaring. Stk. 3. Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med et foretagende, der har den i stk. 1 og 2 nævnte erfaring. Tilsvarende redegørelse og dokumentation for erfaring skal i så fald fremlægges for det foretagende, hvormed aftale er indgået. 9. Ansøgere skal redegøre for ansøgers økonomiske forhold, belyst ved de i bilag 3 anførte hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår. Er ansøger et konsortium eller lignende, skal der redegøres for hver enkelt deltagers økonomiske forhold. Stk. 2. Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med foretagender, som ansøger vælger at basere sin økonomi på. Tilsvarende redegørelse og dokumentation for de økonomiske forhold skal i så fald fremlægges for det eller de foretagender, hvormed aftale er indgået. 10. [Som A] Stk. 2 [Som A] 11. Ansøgere skal fremlægge forslag til en konfliktløsningsmekanisme for løsning af uoverensstemmelser mellem gatekeeper og I/S DIGI-TV i relation til det i 7, stk. 1 nævnte samarbejde, idet en sådan mekanisme forudsættes aftalt [Gældende 11 udgår] 11. [Uændret ift gældende 11] 11

12 endeligt med I/S DIGI-TV efter Radio- og tv-nævnets udstedelse af tilladelse. 12. Ansøgere skal fremlægge en forretningsplan, dækkende tilladelsesperioden, jf. 22, stk. 2. Forretningsplanen skal som minimum indeholde oplysninger om: 1) plan for opbygningen af sendenettet, herunder tidshorisonten for opnåelsen af den i 3 krævede dækning 2) planlagt programindhold, pakettering, prissætning mv 3) økonomisk overslag over virksomheden som gatekeeper i tilladelsesperioden 4) overslag over de for virksomheden nødvendige investeringer i sendenet mv. og en dokumentation for finansieringen heraf i form af f.eks. erklæring fra bank. 10. Ansøgere skal fremlægge en plan for opbygning af sendenettet, herunder et udkast til kanalplan. Nærmere krav herom kan fremgå af udbudsmaterialet. Stk. 2. Ansøgere skal fremlægge et overslag over de for virksomheden nødvendige investeringer i sendenet mv. og dokumentation for finansieringen heraf i form af f.eks. erklæring fra bank [Som A] Stk. 2 [Som A] 13. Ansøgere skal redegøre for, hvordan ansøgeren ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper vil fremme effektiv konkurrence på det danske tvmarked. Ansøgere skal herunder redegøre for, hvordan ansøger vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske tv-marked. I det omfang en ansøger gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser m.v., har tilknytning til aktører på det danske tv-marked, skal redegørelsen beskrive, hvilke specifikke forholdsregler 11. Ansøgere skal redegøre for, hvordan ansøgeren ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper vil fremme effektiv konkurrence på det danske tvmarked. Ansøgere skal herunder redegøre for, hvordan ansøger vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske tv-marked. I det omfang en ansøger gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser m.v., har tilknytning til aktører på det danske tv-marked, skal redegørelsen beskrive, hvilke specifikke forholdsregler [Som A]

13 ansøger vil træffe for at imødegå, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt som følge af tilknytningen. ansøger vil træffe for at imødegå, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt som følge af tilknytningen. 12. Ansøgere skal redegøre for i hvilket omfang og på hvilke overordnede vilkår, ansøger vil tilbyde programmer i enkeltsalg. 14 [Som A] 14. Ansøgere skal aflevere en underskrevet foreløbig bodsaftale. Den foreløbige bodsaftale skal fremgå af udbudsmaterialet og skal pålægge gatekeeper bod for manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen, jf. 23, herunder særligt for så vidt angår tidsrammerne for opbygning af sendenettet, jf. 12, nr. 1, og for så vidt angår programindhold, jf. 12, nr. 2. Indholdet af bodsaftalen aftales endeligt mellem Radio- og tv-nævnet og den valgte gatekeeper. 13. Ansøgere skal aflevere en underskrevet foreløbig bodsaftale. Den foreløbige bodsaftale skal fremgå af udbudsmaterialet og skal pålægge tilladelseshaver bod for manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen og efterlevelse af pålæg udstedt af Radioog tv-nævnet. Indholdet af bodsaftalen aftales endeligt mellem Radio- og tvnævnet og den valgte tilladelseshaver. Det skal heraf bl.a. fremgå, hvornår overtrædelser tillige vil kunne føre til inddragelse af tilladelsen, jf. 21, stk [Som A, idet der dog henvises til 23, stk. 3] Stk. 2. Bodsaftalen skal indeholde krav om, at manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen for så vidt angår opbygning af sendenettet pålægges en årligt opgjort økonomisk bod på 0,5 mio. kr. for hver 0,1 procent, sendenettets befolkningsmæssige dækning opgjort ultimo året ligger under den i udbygningsplanen forudsatte dækning. Der kan dog i bodsaftalen åbnes mulighed for dispensation fra en sådan bod, såfremt manglende dækning skyldes særlige forhold, jf. 3, stk. 4. ] Stk. 2. Bodsaftalen skal indeholde krav om, at manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen for så vidt angår sendenettets dækning pålægges en årligt opgjort økonomisk bod på 0,5 mio. kr. for hver 0,1 procent, sendenettets befolkningsmæssige dækning opgjort ultimo året ligger under den krævede dækning. Der kan dog i bodsaftalen åbnes mulighed for dispensation fra en sådan bod, såfremt manglende dækning skyldes særlige forhold, jf. 3, stk. 6. [Som A] 13

14 Stk. 3. Aftalen skal endvidere indeholde krav om, at overtrædelse af vilkår for tilladelsen for så vidt angår krav til programindhold pålægges en årligt opgjort økonomisk bod på højst 10 pct. af gatekeepers omsætning i det foregående regnskabsår. Stk. 3. Aftalen skal endvidere indeholde krav om, at overtrædelse af vilkår for tilladelsen for så vidt angår krav til programindhold pålægges en årligt opgjort økonomisk bod på højst 10 pct. af gatekeepers omsætning i det foregående regnskabsår. [Som A] Stk. 4. Øvrige bodsvilkår aftales mellem nævnet og ansøger inden udstedelse af tilladelsen. Det skal heraf bl.a. fremgå, hvornår overtrædelser som nævnt i stk. 2 og 3 tillige vil kunne føre til inddragelse af tilladelsen, jf. 26, stk. 2. Stk. 4. Øvrige bodsvilkår aftales mellem nævnet og ansøger inden udstedelse af tilladelsen. Det skal heraf bl.a. fremgå, hvornår overtrædelser som nævnt i stk. 2 og 3 tillige vil kunne føre til inddragelse af tilladelsen, jf. 19,, stk.3.. [Som A] Stk. 5. Endelig bodsaftale underskrives inden nævnets udstedelse af tilladelse efter 22. Stk. 2. Endelig bodsaftale underskrives inden nævnets udstedelse af tilladelse efter 17. Stk. 2 [Som A, idet der dog henvises til 19] 15. Ansøger skal afgive erklæring om at ville efterleve de af nævnet fastsatte vilkår for tilladelsen, jf Der skal ved indlevering af ansøgningen stilles en ubetinget og uigenkaldelig bankgaranti på kr. 25 mio. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service Limited på mindst A2. Stk. 2. Efter udbuddet er afsluttet, og der er udstedt en tilladelse, vil bankgarantierne blive frigivet. 14. [Uændret ift gældende 15, idet der dog henvises til 19] 15. Der skal ved indlevering af ansøgningen stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 30 mio.kr. Alternativt skal beløbet deponeres på en spærret konto i et anerkendt pengeinstitut. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service på mindst A2. Stk. 2. Efter udbuddet er afsluttet, og der er udstedt tilladelse, vil anfordringsgarantien eller det deponerede beløb blive frigivet [Uændret ift gældende 15, idet der dog henvises til 21] 17. [Som A] Stk. 2. [Som A]

15 Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgninger Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgninger 17. Efter modtagelse af ansøgninger foretager Radio- og tv-nævnet en indledende vurdering af, om der i de modtagne ansøgninger på tilfredsstillende vis er redegjort for, at ansøgerne og deres eventuelle samarbejdspartnere besidder den fornødne finansielle styrke samt tekniske og forretningsmæssige kompetence til at kunne varetage opgaven som gatekeeper, jf. 9 og 10, og at ansøgningerne i øvrigt indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Stk. 2. Ansøgninger, der ikke indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger, kan afvises af nævnet. Stk. 3. Ansøgninger, hvori der ikke på tilfredsstillende vis er redegjort for, at ansøgerne og deres eventuelle samarbejdspartnere besidder den fornødne finansielle styrke samt tekniske og forretningsmæssige kompetence til at kunne varetage opgaven som gatekeeper, jf. stk. 1, eller som ikke har stillet en bankgaranti, jf. 16, kan afvises af nævnet. Stk. 4. Nævnet kan indhente supplerende oplysninger fra ansøgerne med henblik på afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med ansøgningerne. [Gældende 17, stk. 1 udgår] 16. Ansøgere, som ikke har afgivet de i udbudsmaterialet krævede oplysninger, eller som ikke har stillet den krævede anfordringsgaranti eller deponering, jf. 15, kan afvises af nævnet. [Gældende stk. 3. udgår] Stk. 2. [Uændret ift gældende stk. 4] [Gældende 17, stk. 1 udgår] 18. [Som A, idet der dog henvises til 17] [Gældende stk. 3. udgår] Stk. 2. [Uændret ift gældende stk. 4] 15

16 18. Radio- og tv-nævnet vurderer og evaluerer herefter på grundlag af de i fastsatte evalueringskriterier, de ansøgninger, der ikke er afvist i henhold til Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelse til den ansøger, som af nævnet vurderes at være bedst egnet til som tilladelseshaver at distribuere digital tv på det jordbasserede sendenet ud fra en samlet vurdering af ansøgningernes redegørelser og oplysninger i forhold til følgende kriterier: 1) Ansøgernes erfaring som distributør af tv og med etablering og teknisk drift af tv-sendenet, jf. 8. Denne vurdering vægter 25 pct. Mere erfaring vægter højere end mindre erfaring. Erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede digitale tv-sendenet vægter højere end erfaring med etablering og teknisk drift af øvrige typer af tv-sendenet. Nyere erfaring vægter højere end ældre erfaring. Erfaring med kundebetjening tillægges positiv vægt. 2) Ansøgernes forretningsmæssige kompetencer og økonomiske forhold, jf. 9. Dette vurderes ud fra ansøgernes regnskabsmæssige nøgletal gennem de seneste fem år, jf. bilag3. Denne vurdering vægter 20 pct. 3) Ansøgernes redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tvmarked ved sin udførelse af opgaven som tilladelseshaver, jf. 11. Denne vurdering vægter 45 pct. 4) Ansøgers redegørelse for i hvilket omfang og på hvilke overordnede vilkår, ansøger vil tilbyde programmer i enkeltsalg, jf [som A, idet der dog i stk. 1 under 1) henvises til 9, under 2) henvises til 10 og under 3) henvises til 13. I stk. 2 henvises til 9 og i stk. 3 afslutningsvis om afvisning henvises til 18, stk. 1]

17 Denne vurdering vægter 10 pct. Stk. 2. På baggrund af evalueringen af ansøgningerne afgør Radio- og tvnævnet, hvilken ansøger, nævnet vil udstede tilladelse til. Stk. 2. Nævnet lægger ved vurderingen af den i stk.1, nr. 3 nævnte redegørelse vægt på, om ansøger i redegørelsen har godtgjort, at man ved varetagelsen af opgaven som tilladelseshaver vil kunne fungere uafhængig af aktører, der gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, jf. 11, har interesser på det danske tv-marked. Nævnet lægger endvidere vægt på, i hvilket omfang, der vil blive givet mulighed for enkeltvis køb af programmer, idet dette vil blive tillagt positiv betydning. Stk. 3. Nævnets vurdering af de konkurrencemæssige virkninger i tvmarkedet skal ske på baggrund af en udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for samtlige indkomne ansøgninger, der ikke er afvist i henhold til 16, stk. 1 og Ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, jf. 18, tillægges ansøgeres redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper, jf. 13, en vægt med 50 pct. [Gældende 19 udgår er erstattet af udbygget 18] [Gældende 19 udgår er erstattet af udbygget 18] Stk. 2. Nævnet lægger ved vurderingen af den i stk. 1 nævnte redegørelse vægt på, om ansøger i redegørelsen har godtgjort, at man ved varetagelsen af opgaven som gatekeeper vil kunne fungere uafhængig 17

18 af aktører, der gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, jf. 13, har interesser på det danske tv-marked. Stk. 3. Nævnets vurdering af de konkurrencemæssige virkninger i tvmarkedet skal ske på baggrund af en udtalelse fra Konkurrencestyrelsen for samtlige indkomne ansøgninger, der ikke er afvist i henhold til Ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, jf. 18, tillægges ansøgernes planer for programudbuddet, en vægt med 25 pct. Stk. 2. Nævnets bedømmelse sker på basis af en samlet vurdering af ansøgers forretningsplan for så vidt angår den planlagte programflade, jf. 12, nr. 2, og i henhold til den af nævnet i udbudsmaterialet oplyste vægtning af de enkelte elementer, idet ikke alle de i stk. 3, nr. 1-5, nævnte elementer vil blive tillagt en eksplicit vægt. Stk. 3. I nævnets bedømmelse indgår planerne for de tre sendemuligheder, som i henhold til 1, stk. 1, vil kunne ibrugtages fra det tidspunkt, hvor udsendelse af analogt tv ophører i Danmark. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på: 1) antallet af kanaler, der tilbydes 2) om der gives seerne mulighed for individuelt valg af kanalerne, og at der ved eventuel pakketering tilbydes et bredt og varieret udvalg af pakker, samt den planlagte prissætning herfor 3) om der tilbydes programmer i [Gældende 20 udgår er erstattet af udbygget 18]. 18 [Gældende 20 udgår er erstattet af udbygget 18]

19 særlig høj billedkvalitet (HDTV) 4) om der tilbydes en mangfoldig programflade udover de i 4, stk. 1-3, stillede minimumskrav 5) planerne for udvikling og udsendelse af nye digitale tjenester. Stk. 4. Udover de i stk. 3 nævnte hensyn lægger nævnet ved sin bedømmelse vægt på planerne om udnyttelse af alle de i 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder, herunder eventuel udnyttelse til mobil-tv efter DVB-H standarden, idet omfang mv. af de i stk. 3, nr. 1-5, nævnte elementer i denne forbindelse ikke er afgørende. Stk. 5. Ved bedømmelsen skal indgå tidshorisonten for, hvornår det planlagte programindhold er til rådighed for seerne. Eventuel ibrugtagning af enkeltsendemuligheder før 1. november 2009 tillægges ikke vægt. 21. Ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, jf. 18, tillægges ansøgeres forudsætninger for og kompetence til at gennemføre sine planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme, en vægt med 25 pct. [Gældende 21 udgår, jf. 18] [Gældende 21 udgår, jf. 18] Stk. 2. Ved vurderingen heraf tages udgangspunkt i ansøgers redegørelser for sine kompetencer, jf. 9 og 10, samt den fremsendte forretningsplan, jf

20 Tilladelse 22. Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelse til den valgte ansøger, jf. 18, stk. 2. Stk. 2. Tilladelse udstedes for en periode af 12 år. Tilladelsen træder i kraft på udstedelsesdatoen. Stk. 3. Senest to år inden tilladelsesperiodens udløb træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske fornyet udbud af sendemulighederne, idet et sådant udbud i givet fald skal være afsluttet og en ny tilladelse udstedt senest ét år før tilladelsesperiodens udløb. Stk. 4. Tilladelsen kan ikke betinges af betaling af koncessionsafgift. Derimod betales frekvensafgift i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser. Stk. 5. Tilladelse i henhold til stk. 1 kan ikke meddeles DR eller konsortier e.l., hvori DR deltager. Tilladelse 18. Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelse til den valgte ansøger, jf. 17, stk.1. Stk. 2. Tilladelsen træder i kraft på udstedelsesdatoen og gælder frem til og med 30. juni Stk. 3. [Uændret ift gældende 22, stk. 3] Stk. 4. [Uændret ift gældende 22, stk. 4] Stk. 5. [Uændret ift gældende 22, stk. 5] Tilladelse 20. [Som A, dog henvises til 19] Stk. 2. [Som A] Stk. 3. [Uændret ift gældende 22, stk. 3] Stk. 4. [Uændret ift gældende 22, stk. 4] Stk. 5. [Uændret ift gældende 22, stk. 5] 23. Tilladelsesvilkårene fastsættes på baggrund af bekendtgørelsens generelle vilkår, som skal fremgå af udbudsmaterialet, og på baggrund af indholdet af ansøgningen. Stk. 2. Det skal indgå som vilkår for Radio- og tv-nævnets tilladelse, at gatekeeper forudgående skal orientere nævnet om alle ændringer i programudbuddet, herunder ændringer i pakettering af programmer, i forhold til det i tilladelsen forudsatte, idet væsentlige ændringer kun kan ske efter forudgående 19. [Uændret ift gældende 23, stk. 1] Stk. 2. Det skal indgå som vilkår for Radio- og tv-nævnets tilladelse, at tilladelseshaver skal orientere nævnet om alle ændringer i udnyttelsen af sendemuligheder i forhold til det i tilladelsen fastsatte, idet væsentlige ændringer kun kan ske efter forudgående godkendelse af nævnet. Ved væsentlige [Uændret ift gældende 23, stk. 1] Stk. 2. [Som A, idet der dog fsva minimumskravhenvises til 3-7, fsva plan for opbygning af sendenet til 12 og fsva enkeltsalg til 14]

21 godkendelse af nævnet. Ved væsentlige ændringer skal forstås udskiftning også i pakker af en kanal med en ny kanal i en anden hovedkategori/genre eller ophør af distribution af sådanne typer af kanaler eller programmer, som ifølge ansøgning og tilladelse forudsættes at indgå i det samlede programudbud. Nævnets kompetence til at godkende væsentlige ændringer i programudbuddet gælder også i det tilfælde, hvor det foretagende, der står bag den i 4, stk. 1, nævnte kanal, ikke længere ønsker at lade sig distribuere via gatekeeper på de angivne vilkår. ændringer skal forstås ændringer i forhold til minimumskrav, jf. 3-6, ændringer i tilladelseshavers plan for opbygning af sendenet, jf. 10, indskrænkninger i tilladelseshavers anvendelse af enkeltsalg af programmer, jf. 12, eller andre ændringer, som Radio- og tv-nævnet i udbudsmaterialet måtte anføre som væsentlige, jf. stk. 6. Stk. 3. Ved vurderingen af, om en ansøgning, jf. stk. 1, kan godkendes, skal nævnet lægge vægt på, om kravet som følge af den teknologiske eller markedsmæssige udvikling ikke længere er rimeligt at kræve opfyldt. I den forbindelse kan nævnet lægge vægt på: Stk. 3. [Som A, idet sidste sætning om godkendelse af ændringer vedr. PSprogrammer udgår] 1) om formålet med det pågældende krav må anses for at være blevet uaktuelt i lyset af den teknologiske eller markedsmæssige udvikling, eller 2) om det pågældende krav kan anses for opfyldt mindst lige så godt ved en alternativ opfyldelsesmetode, som tilladelseshaver tilbyder. Ændringer i minimumskrav, der vedrører distribution af ukrypterede programmer kan kun godkendes af Radio- og tvnævnet efter kulturministerens forudgående tilslutning. 21

22 Stk. 3. Det skal ligeledes indgå som vilkår for tilladelsen, at ændringer i gatekeepers muligheder for at fungere uafhængigt af aktører, der har interesser på det danske tv-marked skal forelægges for Radio- og tv-nævnet før gennemførelsen. Med ændringer forstås ændringer i eksisterende ejerskabskonstruktioner, erhvervelse af aktiebesiddelser på over 5 pct. og andre former for erhvervelse af indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser mv., der øger gatekeepers tilknytning til andre aktører på det danske tv-marked. Nævnet indhenter i sådanne tilfælde en udtalelse fra Konkurrencestyrelsen, jf. 19, stk. 3. Stk. 4. Nævnet kan på andre områder end de i stk. 1-3 nævnte fastsætte vilkår om, at gatekeeper skal leve op til indholdet af ansøgningen eller dele heraf. Stk. 4. Det skal ligeledes indgå som vilkår for tilladelsen, at ændringer i tilladelseshavers muligheder for at fungere uafhængigt af aktører, der har interesser på det danske tv-marked, skal forelægges for Radio- og tv-nævnet før gennemførelsen. Med ændringer forstås ændringer i eksisterende ejerskabskonstruktioner, erhvervelse af aktiebesiddelser på over 5 pct. og andre former for erhvervelse af indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser mv., der øger tilladelseshavers tilknytning til andre aktører på det danske tv-marked. Nævnet indhenter i sådanne tilfælde en udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. 17, stk. 3, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Såfremt en ændring efter stk. 4, udgør en anmeldelsespligtig fusion, jf. konkurrencelovens 12 c, jf. 12 a og b, træffer Radio- og tv-nævnet beslutning om betinget godkendelse af ændringen. Godkendelsen efter 1. pkt., betinges af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om godkendelse af fusionen, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1 og 2, samt af, at tilladelseshaver opfylder eventuelle tilsagn, der er pålagt efter konkurrencelovens 12 e. Stk. 6. Nævnet kan på andre områder end de i stk. 1-5 nævnte fastsætte vilkår om, at tilladelseshaver skal leve op til indholdet af ansøgningen eller dele heraf. Stk. 4. [Som A, idet der dog henvises til 19, stk. 3] Stk. 5 [Som A] Stk. 6 [Som A] Stk. 7. Tilladelseshaver skal hvert år senest den 1. maj til Radio- og tv-nævnet indsende en redegørelse for det 22 Stk. 7 [Som A]

23 foregående kalenderår, der indeholder oplysninger om opfyldelse af tilladelsesvilkårene. Tilladelseshaver skal tillige hvert år senest den 1. maj til Radio- og tv-nævnet indsende årsregnskab for det foregående kalenderår. Radio- og tv-nævnet fastsætter i tilladelsen nærmere krav til indholdet af redegørelsen. Overdragelse/salg af tilladelsen Kapitel 5 Overdragelse og salg af tilladelsen Kapitel 5 Overdragelse og salg af tilladelsen 24. Inden eventuelt salg af tilladelsen eller helt eller delvist salg af det selskab eller lignende, hvortil tilladelsen er udstedt (gatekeeper), skal gatekeeper afgive oplysninger herom til Radio- og tvnævnet. Nævnet vurderer, om vilkårene og forudsætningerne for tilladelsen, herunder indholdet i ansøgningen om tilladelse, fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg og træffer herefter efter indhentet udtalelse fra Konkurrencestyrelsen afgørelse om, hvorvidt salget kan godkendes. 20. Inden eventuelt salg af tilladelsen eller helt eller delvist salg af det foretagende, hvortil tilladelsen er udstedt (tilladelseshaver), skal tilladelseshaver afgive oplysninger herom til Radio- og tvnævnet. Nævnet vurderer, om vilkårene og forudsætningerne for tilladelsen, herunder indholdet i ansøgningen om tilladelse, fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg, jf. stk. 2. Stk. 2. På baggrund af vurderingen efter stk. 1, 2. pkt., og efter indhentelse af udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træffer nævnet afgørelse om, hvorvidt salget kan godkendes, jf. dog stk [som A]. Stk. 3. Såfremt et salg efter stk. 1 udgør en anmeldelsespligtig fusion, jf. konkurrenceloven 12 c, jf. 12 a og b, træffer Radio- og tv-nævnet beslutning om betinget godkendelse af salget. 23

24 Godkendelse efter 1. pkt., betinges af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om godkendelse af fusionen, jf. konkurrenceloven 12 c, stk. 1 og 2 samt af, at tilladelseshaver opfylder eventuelle tilsagn, der er pålagt efter konkurrenceloven 12 e. Tilsyn 25. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med gatekeepers distribution af lyd- og billedprogrammer mv. i medfør af tilladelsen. Stk. 2. Nævnet påtaler i henhold til radioog fjernsynslovens 41, nr. 2, overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen. Stk. 3. Nævnet træffer i tilfælde af manglende enighed mellem gatekeeper og I/S DIGI-TV om en konfliktløsningsmekanisme, jf. 11, beslutning om etablering af en sådan. Kapitel 6 Radio- og tv-nævnets tilsyn med overholdelse af tilladelsesvilkår Tilsyn 21. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavers overholdelse af tilladelsesvilkår. Stk. 2. [Uændret ift gældende 25, stk. 2] [Gældende 25, stk. 3 udgår] Kapitel 6 Radio- og tv-nævnets tilsyn med overholdelse af tilladelsesvilkår Tilsyn 23. [Som A] Stk. 2. [Uændret ift gældende 25, stk. 2] Stk. 3. Nævnet træffer i tilfælde af manglende enighed mellem tilladelseshaver og I/S DIGI-TV om en konfliktløsningsmekanisme, jf. 11, beslutning om etablering af en sådan. Stk. 4. Nævnet træffer afgørelse om inddragelse af tilladelsen i henhold til radio- og fjernsynslovens 41, nr. 3, jf. lovens 4, stk. 3. Stk. 3. [Uændret ift gældende 25, stk. 4] Stk. 3. [Uændret ift gældende 25, stk. 4] 24

25 Sanktioner 26. Gatekeeper kan ved overtrædelse af de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, pålægges bod i henhold til den i 14 beskrevne bodsaftale. Sanktioner 22. Tilladelseshaver kan ved overtrædelse af de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, pålægges bod, jf. 13. Sanktioner 24. [Som A, idet der henvises til 15] Stk. 2. Tilladelsen kan inddrages af Radio- og tv-nævnet, hvis gatekeeper overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Tilladelsen kan endvidere inddrages, hvis gatekeeper tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, eller hvis gatekeeper i forbindelse med afgivelsen af ansøgningen og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger. Stk. 2. Tilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tvnævnet, hvis 1) tilladelseshaver overtræder loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne, 2) tilladelseshaver tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, 3) tilladelseshaver i forbindelse med udbuddet og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger, eller 4) tilladelsesindehaver gennemfører væsentlige ændringer, der ikke er godkendt i overensstemmelse med 19. Stk. 2. [Som A, idet der henvises til 21] Andet 27. Radio- og tv-nævnet skal ved udbuddet tage forbehold for eventuel annullering af udbuddet. Nævnet skal endvidere tage forbehold for eventuelle ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen, som på kulturministerens foranledning måtte blive meddelt inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgningen. Andet [Gældende 27 udgår] Andet [Gældende 27 udgår] 25

26 Ikrafttræden 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. november Kapitel 7 Ikrafttræden 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den [1. juli 2017]. Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 8. november 2007, bekendtgørelse nr af 30. november 2007 samt bekendtgørelse nr af 21. december 2007 ophæves med virkning fra [3. april 2020]. Kapitel 7 Ikrafttræden 25. [Som A] Stk. 2 [Som A] Bilag 1 Kanalplan fra IT- og Telestyrelsen Bilag 2 Beregningen af den i henhold til 3 krævede dækning på minimum 97 pct. af befolkningen baseres på følgende forudsætninger: Bilag 3 Krav og målsætninger vedrørende teknisk billedkvalitet, jf. 4, stk.7 [Bilaget udgår] [Som A] Bilaget opretholdes som Bilag 1 [Som A] Bilag 2 Krav vedrørende teknisk billedkvalitet, jf. 4, stk. 4 1) Operatøren skal levere en beskrivelse af procedurerne for at sikre tidssvarende teknisk kvalitet for distributionen. Operatøren skal have udstyr og ekspertise til at kunne monitere den tekniske kvalitet og dermed sikre at procedurerne er effektive. [Gældende Bilag 3 udgår] 2) Distributionen må ikke forårsage en forøgelse i tidsforskellen mellem billedog lyd signalet i et omfang som kan genere seeren. Grænserne herfor er, at lydsignalet hos seeren skal være mindre end 40 ms før og mindre end 60 ms efter i forhold til videosignalet. 26

27 Bilag 4 Byders økonomiske forhold forudsættes belyst ved nedenstående hoved- og nøgletal for de sidste 5 regnskabsår Bilag 3 Ansøgers økonomiske forhold forudsættes belyst ved nedenstående hoved- og nøgletal for de sidste 5 regnskabsår [som A, men Bilag 2] Nettoomsætning Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Likvider ultimo EBIT-margin Afkast af investeret kapital (ROIC) Egenkapitalandel Egenkapitalforrentning Hovedtal: Omsætning Omkostninger Dækningsbidrag (faste omkostninger, inkl. afskrivninger) Finansielle poster (rente mv.) Årets resultat (før og efter renter) Aktiver i alt Debitorer Passiver i alt fordelt på Gæld (kortfristet og langfristet) Hensættelser Egenkapital Likvider ultimo Nøgletal: Overskudsgrad (EBIT) Dækningsgrad Afkast af investeret kapital (ROIC) Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalandel Egenkapitalforrentning Fremmedkapitalens forrentning Likviditetsgrad Kapacitetsgrad Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin 27

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tvnævnets udbud af jordbaserede

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 33 jfi@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kulturministeriet sendte den 19. maj 2017 udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) i høring.

Kulturministeriet sendte den 19. maj 2017 udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) i høring. Notat Høringsnotat for bekendtgørelse af udbud af DTT-sendemuligheder 8. november 2017 Kulturministeriet sendte den 19. maj 2017 udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Bilag 1.1: Forretningsplan Template

Bilag 1.1: Forretningsplan Template Bilag 1.1: Forretningsplan Template Generel Vejledning Alle økonomiske tal skal dokumenteres i DKK 2007-kroner Hvor der skal angives årlige tal for investeringer, driftsomkostninger dækning eller andet

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen af udbuddet Radio- og tv-nævnet 4. december 2014 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Notat 10. marts 2016 Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 I medfør af 3, stk. 3 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 23. august 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@slks.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 www.slks.dk Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Kulturministeriet

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 BEK nr 686 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01010-55 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Radio-

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 21. december 2000 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3, jf. 9a, og 11, stk. 1, i lov nr. 468 af 12.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 15. december 2016 Radio- og tv-nævnet Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse Udkast til Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse I medfør af 90, stk. 1, og 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere