R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj"

Transkript

1 ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF FAX DANSKE BANK R E F E R A T af ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj År 2005, den 12. maj, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., i aulaen på Bellahøj Skole. Af boligforeningens 407 andelshavere, var mødt eller repræsenteret ialt 193 andelshavere (heraf 57 ifølge fuldmagt og 136 tilstedeværende). Foreningens formand Peter Hallberg bød velkommen og præsenterede aftens gæster fra Danske Bank, Frederikssundsvej 196 og ingeniør Jesper Strunge Jensen. Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen valgtes administrator: advokat Ole Fischer, som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Som stemmeudvalg valgtes: Steffen Rojahn, Pia Lindberg og Søren Peter Larsen. Som referent valgtes: Pia Reckeweg fra administrators kontor Dirigenten oplæste dagsordenen. Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål til dagsordenen: Willy Adolfsson: påpegede at han havde fremsendt et forslag til den ekstraordinære generalforsamling vedrørende stemmeantal til afgørelse om gennemførelse af tagprojektet. Adolfsson mente det var rimeligt at kræve kvalificeret flertal (2/3) til en så vigtig afgørelse som tagprojektet, hvorimod nu gældende simpelt flertal (1/2). Adolfsson har fra bestyrelsen fået besked på at forslag ikke kan accepteres, da bestyrelsen sætter dagsordenen under en ekstraordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter, men at han på generalforsamlingen var velkommen til at bede forsamlingen om tilladelse til at fremsætte sit forslag om 2/3 flertal. Ole Fischer: anbefalede at forslaget blev behandlet under punktet om tagprojektet og da der ikke var yderligere spørgsmål til dagsordenen erklærede OF dagsordenen for tiltrådt og gav indledningsvis ordet til Klaus Christensen fra Danske Bank, der efter aftale med bestyrelsen ville orientere om andelshavers lånemulighed efter nye gældende lovregler herom. Claus Christensen: redegjorde for baggrunden til at han og hans kollegaer (Annie Møller Larsen, chef for erhverv og Anne Bjernø, boligrådgiver) var indbudt til at komme med et indlæg omkring den nye andelsboliglov og de muligheder den medfører. Følgende punkter blev belyst: Ny lov om andelsboliger: Pr. 1/ blev indført ny lovgivning omkring andelsboliger. nye muligheder for andelshaver: Andelshaver kan nu belåne sin andel i lighed med personer med rigtig ejerbolig.

2 - 2 - drømme: Der sættes ingen begrænsninger for hvad der kan lånes til. Banken får ejerpantebrev i andelsboligen som sikkerhed og der kan lånes til eksp. ny bil, sommerhus, uddannelse, indfrielse af dyre lån eller køb af tagbolig i AST opgørelse af andelens værdi: Banken belåner op til 110% af andelen incl. forbedringer, eneste forudsætning er, at der er styr på økonomien. andelsboliglån: Annuitetslån (lån med lige store ydelser pr. måned) kan ydes med en løbetid på max. 30 år, rente 4½% p.a.og med sikkerhed i andelen indenfor 80% af andelsboligværdien. F.eks.: ved lån på kr ,00, løbetid 30 år vil netto ydelsen være kr. 385,00 pr. måned. Omkostning: etableringsomkostning kr ,00 (AST kunder kr ,00) + tinglysningsomkostning kr ,00. andelsboligkredit: Kredit med afdragsfrihed, løbetid max. 30 år, rente 4½% p.a. kan sammenlignes med en kassekredit. Visakort og netbank kan tilknyttes. F.eks.: ved kredit på kr ,00, vil det netto koste kr. 250,00 pr. måned. Ved kredit på omkring kr ,00 vil renten være tilsvarende lavere omkring 4% p.a. Omkostning: provision 2% af kreditbeløb, dog max kr ,00 + dokument gebyr kr. 500,00 Claus Christensen påpegede, at det er vigtigt, at der disponeres på den rigtige måde og han opfordrede derfor til, at man tager kontakt til banken med henblik på et møde omkring eventuel belåning. Karen: spurgte om hvordan det kan lade sig gøre, at andelshaver belåner sin andel og foreningen samtidig belåner, er det ikke at belåne den samme ting 2 gange? Claus Christensen: De 2 ting hænger ikke sammen! hvis andelshaverne har belånt andelene fuldt ud vil det aldrig kunne begrænse andelsforeningens mulighed for optagelse af lån, så længe man holder sig inden for 80% belåning, det vil være banken der hænger på det. Nikolajsen: Er lånemuligheder ens i alle Danske Banks filialer? Claus Christensen: Lige så snart der er forskel på folks økonomi, er der også forskel på de lån der gives, men så længe der gives lån som omtalt indenfor 80% belåning vil renten være som omtalt også i andre Danske Bank filialer i lokalområdet. Herefter behandledes dagsordenen således: 1. Forslag fra bestyrelsen: a) Endelig vedtagelse af Vedtægtsændring: 7, 10 og 17; div. ajourføring, som er foreløbig vedtaget på ordinær generalforsamling, april 2005 Ændringsforsalget til foreningens vedtægter 7,10 og l7 lyder i det hele således: 7 stk. 2 ændres til: Stk.2: Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 3 og 8-11 inkl., ved tvangssalg dog med ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningsloven 6b. Stk.3: Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningsloven 4a. Nuværende 7 stk. 3 bliver herefter 7 stk. 4

3 stk. 7 ændres til: Ved overdragelse af andel til andre end nuværende andelshavere erlægger køberen til foreningen et overtagelsesgebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshave re og ved tvangssalg eller auktion. 10 stk. 8 ændres til: Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt efter tidligere regler garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. 17 stk. 2 tilføjes nyt 2. punktum: Administrator er bemyndiget til i enhver henseende for foreningen at meddele alle relevante oplysninger/tilkendegivelser, som foreningen har pligt/ret til at oplyse på baggrund af lov om andelsboligforeninger, vedrørende pant/udlæg i andelsboliger m.v. Administrator oplyste: Forslaget om vedtægtsændring var punkt på dagsorden til den ordinære generalforsamling d. 14. april 2005, hvor punktet blev foreløbigt vedtaget med stemmerne 115 ja og 8 nej. Da der ikke var 2/3 andelshavere tilstede ved generalforsamlingen d. 14/4-05 fremsattes forslaget til mulig endelig vedtagelse på denne generalforsamling. For vedtagelse skulle 2/3 stemme for forslaget. Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende resultat: 180 ja 3 nej 10 blanke forslaget var dermed vedtaget endeligt. Ajourførte vedtægter eftersendes til alle andelshavere. b.1 Udskiftning af tag, herunder udnyttelse af loftetage med sammenlægning opad for 2. salslejligheder i muligt omfang og etablering af nye tagboliger + omdisponering af kælder rum (i forbindelse med samtidig inddragelse af alle loftrum), jfr. Vedhæftede beskrivelse af projekt med økonomital: Nyhedsbrev, Tagprojekt AST. Samlet projektsum, efter licitation, ca. tag kr tag- boligdel kr i alt kr og denne projektsum opnås finansieret endeligt via salg af nye bolig m 2 (sammenlægning/nye tagboliger) til andelshavere. Jesper Strunge Jensen: orienterede om hvad der er gjort siden man valgte at gå i gang med at undersøge mulighed for tagprojektet: hvor er vi nu og hvilke konsekvenser er der omkring tagprojektet. Projektet gik i gang p.g.a. tagenes tilstand, tagbelægningen er fortsat under forfald, og man vil ikke være godt stillet ved en renovering af tagene, der er kraftig nedbrud omkring specielt de kritiske områder på tagene og man har en understrygning, hvor det vil være svært at konstatere, om der vil kom-

4 - 4 - me yderligere utætheder over pulterrum, som ikke er direkte tilgængelige. J.S.J. påpegede at han aldrig selv kunne drømme om at lappe på et tag i en sådan stand. Bestyrelsen tog sidste år beslutning om at sætte projektet i gang og indhente tilbud dels på ren tagudskiftning og på kombineret tagudskiftning og nye tagboliger. En entreprenør har kalkuleret priserne, som er holdbare. Projektet er så langt, at der kan søges om byggetilladelse. Københavns Kommune vil kunne give en sådan tilladelse i løbet af få dage. Projektet har været sat i licitation, der var 5 tilbudsgivere, hvoraf 1 firma har været klart dominerende indenfor området tagprojekter, og dette firma viste sig også at være det billigste. Der har været afholdt 4 beboermøder, hvor mange gode spørgsmål er stillet og J.S.J håber dermed alle er godt orienteret, når der skal tages stilling i dag. Ren tagudskiftning koster godt 31 mill. kr. og medfører nyt tag, undertag og udskiftning af tagrender. Tagudskiftning med tagboliger: Nye boliger kan etableres til kr ,00 pr. m 2 hvilket svarer til 70% af markedsprisen, hvilket vil betyde, at man vil have meget salgbare lejligheder. Lejlighederne kan sælges til langt under, hvad nye andelsboliger normalt kan. Herudover får AST udgifterne til nyt tag dækket. Strunge Jensen fortalte, at han har været med til at udføre meget rådgivning til værdiskabende projekter også for erhvervslivet, men at dette projekt nok er det, der har den største værdiskabelse både på kort og lang sigt. Man vil få kvalitetsandelsboliger med variation. Der er forståelse for, at folk har problemer med at skulle undvære loftrum, men Strunge Jensen mente, at de positive sider er langt større end de negative sider. Lykke Hansen: Bliver der flere parkeringspladser, det er umuligt at komme til p.g.a. campingvogne, biler og andet. Jesper Strunge Jensen: Der er ingen planer om udvidelse af parkeringspladser, dette er et andet projekt. Søren Keller Larsen: Har man sikret sig, at projektet fra bygherres side ikke bliver dyrere end forventet? Jesper Strunge Jensen: Budget er udfærdiget på basis af tilbud, der er afgivet fra entreprenør, dette tilbud er fast og kan ikke ændres af entreprenør. I budgettet er afsat 10% til uforudsete udgifter, hvilket må siges at være et stort beløb. Det udfærdigede budget er et absolut max. beløb. Peter Hallberg: bemærkede til Lykke Hansen om parkering: Københavns Kommune har ikke forlangt, at der etableres yderligere parkeringspladser. Line Wedfall: hvor mange tagboliger skal være solgt, inden man går i gang? Peter Hallberg: Inden vi går i gang skal alle 2. sals lejligheder forespørges, om de ønsker sammenlægning, det er 1. prioritet. Herefter kan der etableres nye lejligheder, der sendes besked til venteliste eller interesserede kan melde sig. Janne Sommer: Er der lavet rentefølsomhedsberegninger? Er der lavet beregninger på hvad det betyder for huslejen, hvis der sker en rentestigning? Bliver ejendommen kr. 91 mill. mere værd når projektet er færdigudført? Kan være sikker på, at man får lov at lave tagterrasse som 2. sals opbygger? Jesper Strunge Jensen: Der er ikke valgt nogen risikabel lånetype. Københavns Kommune har afgivet principiel godkendelse til etablering af tagterrasser, eneste hindring skulle være, at konstruktionen over lejligheden ikke vil kunne bære en tagterrasse. Ole Fischer: Med hensyn til spørgsmålet omkring rentefølsomhed kan det tilføjes, at projektet er baseret på 3 etaper, hvor man færdiggør en ejendom ad gangen, sælger den og får penge i kassen.

5 - 5 - Låneform afgøres først, når projektet går i gang, der er endnu ikke taget stilling til hvilken form for finansiering, der skal vælges, idet der sker så stor udvikling i renterne, at først på tidspunktet for lånebehov afgøres det, hvad der er mest fordelagtigt: evt. byggelån, der er billigere end kreditforeningslån. Der vil ikke være en rentefølsomhed, der er så risikabel, at projektet falder. Forbedringsværdien på kr. 91 mill. vil næsten være indtjent, når de nye bolig m 2 bliver solgt til de budgetterede tal + forbedringer ved kvistvinduer og tag. Hvis man vælger projektet ren tagudskiftning, vil størstedelen af udgiften kun være vedligeholdelse. Martin Vinterberg: Havde lavet en udregning, der viste at hvis man køber en andelslejlighed på 85 m 2 til kr. 1,2 mill., vil udgiften til husleje samt lån i bank beløbe sig til kr ,00 månedligt, hvilket svarer til en andelslejlighed i Amager Strandpark. M.V. ønskede at få belyst, hvem målgruppen til disse lejligheder er? Jesper Strunge Jensen: lejlighederne henvender sig til købestærke kunder. Efter J.S.J. regnestykke vil udgiften ligge et godt stykke under kr ,00 månedligt, her er forudsat at køber ikke selv har nogen kapital. Peter Hallberg: Opgørelse af salgspris Man kan sige, at der principielt er to måder at opgøre en salgspris på: Lavt indskud og høj boligafgift (den måde private entreprenører finansierer på) Højt indskud og lav boligafgift (den måde AST finansierer på) Lavt indskud og høj boligafgift er det mest normale, når man læser de forskellige tilbud i aviserne. Det er tilbud fra private entreprenører, hvis formål det er at tjene penge på at bygge andelsboliger. Vores formål har ikke været at tjene penge på projektet. Det har været vigtigt for os, at alle andelshavere også fremover har samme boligafgift og samme andelsværdi. Der skal ikke være forskel på, om man bor på 3. sal eller i stuen. Derfor har vi valgt modellen med et højt indskud og en lav boligafgift. Man kan sige, at med ændringen af andelsboligloven, således at andelshaver nu kan låne med pant i lejligheden, har andelshaver lettere ved selv at finansiere etableringen og endvidere udnytte rentefordelen ved at optage lån foreningen har ikke nogen skattefordel ved at optage lån, vi kan ikke trække renten fra i skat. Den lave boligafgift og det høje indskud tilgodeser andelshaveren med en bedre opsparing. Den enkelte andelshaver kan selv vælge låneform og afdragshastighed i forhold til, hvad der passer bedst ind i den enkeltes økonomi. Hvis man køber en andelslejlighed via Sjælsøgruppen eller andre man ser i aviserne er det ofte med en meget høj boligafgift og denne boligafgift vil fortsætte de næste 100 år. I AST s tilfælde kan man tilpasse sin privatøkonomi i forhold til hvad der passer bedst ind i situationen. Peter Bek Hansen: Det er oplyst af Strunge Jensen, at taget intet er værd. P.B.H. stillede på den ordinære generalforsamling spørgsmål til regnskabet omkring vedligeholdelse af taget, idet en sådan udgift ikke fremgik af regnskabet trods det, at der i et nyhedsbrev var skrevet, at der var brugt rigtig mange penge på vedligeholdelse af tag. Peter Hallberg medgav på den ordinære generalforsamling, at der ikke var brugt penge derpå de sidste 4 år. P.B.H. synes sandheden omgås lemfældigt. Hvorfor har man ikke fremført en 3. mulighed: reparation af tag? Peter Bek Hansen ønskede fremlagt bevis fra Københavns Kommune på tilladelse til at spærre flugtvejene op over loftet. P.B.H. ønskede at Peter Hallberg tilkendegiver, at det er et ømfindigt punkt, at man fratager loftrum fra andelshavere og i stedet giver et kælderrum, som man har i forvejen, mange er utrygge, P.B.H. bad Peter Hallberg udvise forståelse herfor.

6 - 6 - Jesper Strunge Jensen: vedrørende tagets tilstand kan man altid diskutere, hvornår en løbetid er slut, efter S.J. betragtning er løbetiden slut, der er accelererende nedbrydning og S.J. mener ikke, det er værd at bruge yderligere penge på reparation. Brandforhold er forelagt Københavns Kommune, gang over loftet er ingen flugtvej. I brandmæssig henseende har gangen ingen betydning. Den brandbelastning der p.t. er på loftrum er betydelig større end den, der vil komme ved gennemførelse af tagboligprojektet. Peter Hallberg: Som svar på Peter Bek Hansens spørgsmål omkring udgifter til vedligeholdelse af tag havde P.H. følgende kommentarer: Det blev på den ordinære generalforsamling sagt, at der ikke var brugt enorme summer de sidste mange år på taget fordi bestyrelsen har vidst, at man på et tidspunkt ville være nød til at skifte tagene på denne ene eller anden måde. De sidste 5-6 år er der brugt over kr ,00 pr. år i gennemsnit på reparation af tagene. For nylig har lifte været opsat for at reparere kraftige skader på tagene. Peter Hallberg gav derpå følgende orientering om tagprojektet: Som nævnt i min beretning på den ordinære generalforsamling den 14. april i år, har vi lagt et stort arbejde med forberedelsen af denne ekstraordinære generalforsamling med forslag om tagboliger og udskiftning af tag. Arbejdet startede for godt 2 år siden med en foreløbig deadline på den ekstraordinære generalforsamling i september i fjor, hvor generalforsamlingen vedtog at starte projektet, således at vi kunne få et reelt grundlag at vurdere ud fra. Siden den ekstraordinære generalforsamling i september 04 har vi udsendt flere nyhedsbreve og afholdt 4 info-møder om tagprojektet. Her har alle interesserede beboere kunnet få svar på næsten alt direkte fra enten arkitekten, den rådgivende ingeniør eller bestyrelsen. Alle spørgsmål og svar er efterfølgende rundsendt til beboerne i Nyhedsbreve. Man kan sige, at alle har haft rig mulighed for at sætte sig grundigt ind i projektet op til i dag. Der har været en stor spørgelyst og tak for det. Projektet er blevet hudflettet og alt er vendt og drejet og beskrevet. Kulminationen af alle forberedelserne er denne ekstraordinære generalforsamling, hvor vi skal tage stilling til, om foreningen skal etablere tagboliger eller foretage en ren tagudskiftning. Kort fortalt står valget mellem at få et nyt og næsten gratis tag mod etablering af tagboliger, eller om vi skal vælge en ren tagudskiftning med dertil hørende væsentlig boligafgiftsforhøjelse til følge. Strunge Jensen har netop beskrevet den tekniske side af sagen, så den vil jeg ikke komme nærmere ind på. Jeg vil heller ikke trætte jer med en nøje gennemgang af den økonomiske side, for den har I alle haft mulighed for selv at studere nærmere i Nyhedsbrevene. Men I er naturligvis velkommen til at spørge løs om økonomien senere. Økonomi ved ren tagudskiftning Kort fortalt koster en ren tagudskiftning godt 31 mio.kr. Dette skal finansieres med et kreditforeningslån og månedlig udgift skal fordeles i forhold til sædvanlig fordelingsnøgle.

7 - 7 - Fordelt på m 2 giver det en anslået forhøjelse af boligafgiften på 20,5 %. Forhøjelsen for tagudskiftningen udgør ca. 450 kr. pr. måned for en lejlighed på 56 m 2 afhængigt af lånekursen på tidspunktet for låneoptagelse. Den rene tagudskiftning vil være at betragte som vedligeholdelse, hvor andelsværdien vil falde med låneoptagelsen og kun langsomt stige igen - i takt med afdragene over 30 år. Økonomi ved tagudskiftning med tagboliger Kort fortalt er der en nettoindtægt på 5,7 mio.kr. for boligforeningen ved at udskifte taget mod at sælge de fælles etagemeter på taget. Selve tagudskiftningen vil være delvis vedligeholdelse og delvis forbedring, idet dele af tagkonstruktionen forbedres og taget isoleres. Tagboligdelen betragtes som 100 % forbedring. Finansieringen af byggeudgiften forventer vi at foretage via en kassekredit i banken og ikke ved at optage et kreditforeningslån. Et kreditforeningslån koster op imod 1 mio.kr. i stempelafgift til staten, og denne udgift sparer vi med kassekreditten. I stedet for vil der påløbe byggerenter i perioden fra vi betaler entreprenøren for udført arbejde og indtil beløbet kan udlignes via indbetalinger eller egne midler. Andelsværdien falder ikke - tværtimod forventer vi, at andelsværdien vil stige i takt med forbedringen på taget. Når alle etagemeter på taget er solgt, vil der fremover være en netto indbetaling på ca. 1,6 mio. kr. årligt i indgået boligafgift. Endelig er der estimeret en årlig varmebesparelse på 15 % ved at taget isoleres. Fordele og ulemper Intet varer evigt heller ikke taget. Strunge Jensen har fortalt om den forfatning vore tage er i, og Poul kan tale med om, hvilke daglige problemer vi har med at holde taget tæt. Med et nyt tag stopper den håbløse kamp mod utætte skotrender, vandskader og fugt på lofterne og de endeløse udgifter med at lappe på det gamle tag. Tiden er derfor inde til en udskiftning, da udgifterne med at holde taget tæt ikke står mål med fornuften. Spørgsmålet for os og for generalforsamlingen har derfor været, om det var muligt at finansiere en del af tagudskiftning ved at etablere tagboliger. Som projektet er forelagt, kan vi ikke kun finansiere en del men hele tagudskiftningen. Efterhånden som projektet har taget form, og der er kommet indhold og substans på bordet, har det vist sig, at projektet giver foreningen en hel del mere, end et nyt tag og en god økonomi. Vi får en større variation i udbudet af lejligheder i foreningen. Vi giver alle beboere på 2. sal mulighed for at udvide opad uden at inddrage eksisterende boligareal, og vi giver andelshavere mulighed for at købe en ny lejlighed på toppen af Brønshøj til en attraktiv pris.

8 - 8 - Vi får isoleret taget og sparer derved op mod 15 % på varmeregningen det er godt for varmefordelingen i foreningen og det er godt for miljøet, at varmen ikke blot - forsvinder ud - igennem et utæt tag. Med tagboliger slipper vi for at vedligeholde installationerne på lofterne, vi slipper for duerne, vi slipper for brandfaren, når lofterne ryddes og vi slipper for den klamme og fugtige lugt på loftet. Disse fordele skal sættes op mod ulemperne, hvor den største naturligvis er, at vi mister vort loftsrum. Der bliver sikkert flere biler, der skal finde plads til parkering. Der er måske nogle, der mener, at det er en ulempe, at der kommer flere lejligheder. Der kommer en udgift til omdisponering af kælderrum og endelig kan det komme på tale at inddrage udlejede kælderrum. Anvendelse af 1,6 mio. kr. årligt Sådan er betingelserne. Vi kan ikke både få et nyt og gratis tag og beholde vores loftsrum. Det er enten eller ikke både og. Vi havde forventet et projekt til 100 mio.kr., og vi havde forventet, at udgiften i forhold til en ren tagudskiftning ville reducere vores egen udgift med 2/3. Vi har fået et projekt til godt 91 mio.kr., der løber rundt og som vi forventer giver et overskud på sigt. Tiden er inde til at tænke fremad, til at tænke på de muligheder tagboligerne giver for foreningen og for den enkelte andelshaver. Muligheder der ikke er til stede, såfremt det bliver en ren tagudskiftning. Jeg tænker her på, at foreningen hvert år får 1,6 mio. kr. netto i boligafgift. Hvad kan foreningen bruge 1,6 mio. kr. til hvert år? Ja det er naturligvis et spørgsmål GF skal svare på. Vi har opstillet nogle muligheder. Her kan nævnes, sætte boligafgiften ned, fremskynde renoveringen, etablere vaskerier, etablere nye legepladser, etablere en fælles taglejlighed med gæsteværelser, diverse fornøjelser, når der er gårdfest eller man kan bruge beløbet til at finansiere altaner. Opsummering af økonomien Det har været vigtigt for bestyrelsen, at kunne fremlægge et objektivt forslag for generalforsamlingen, hvor alle beløb kan dokumenteres 100 %. Tilbudet fra entreprenøren er stykket op i flere hundrede enhedspriser, der tilsammen udgør den endelige projektsum. Hensigten har under hele processen været, at foreningen ikke skal tjene penge på projektet, men at etablering af tagboliger gerne skulle være med til at finansiere det nye tag. Jeg kan med sindsro sige, at det projekt foreningen har fået stykket sammen, til fulde lever op til de forventninger, vi havde - og med målet, at etableringen af tagboliger skulle finansiere det nye tag. Hedegård: Hvilken professionel økonomisk rådgivning har vi i projektet? Ole Fischer: Den professionelle økonomiske rådgivning sker via administrator, som er i forbindelse med kreditforening, bank o.s.v. og Fischer giver den rådgivning der skal til og har den viden der skal til omkring det.

9 - 9 - Hedegård: Det kan undre mig, at nogle stadigvæk betaler af på vindues- og fjernvarmelån når vi taler om professionel rådgivning. Ole Fischer: Alle kan til enhver tid indfri lånene, dem der betaler hver måned er dem, der ikke ønskede, at betale/indfri lånet på daværende tidspunkt. Det har været tilkendegivet mange gange i årenes løb fra foreningens side, at man til enhver tid kan indfri lånene. Med hensyn til at tage det juridiske ansvar omkring pulterrum/loftrum kan det tilføjes, at der ikke er noget ansvar at tage. Folketinget har taget og givet dette ansvar videre til udlejer i boligreguleringsloven 15a. Hvis man laver tagbolig, kan udlejer/boligforeningen inddrage tagrummene efter nærmere regler. Reglen er ny og derfor er der endnu ingen fast praksis herom. Steffen Rojahn: Mange usikkerhedsmomenter i tagboligprojektet, alle mister loftrum. Et depotrum kan lejes gennem Shuregaard til kr. 375,00 pr. måned for 1,5m 2, højde 2,5 m. Med hensyn til udgifter på taget er der fra brugt kr ,00, hvilket svarer til 2,17% af samlede genopretningsudgifter, til sammenligning er der brugt 7-8 mill. kr. på nye radiatorer når året er omme. S.R. udtrykte at man skulle passe på ikke at lade sig forblænde af projektet med tagboliger, som S.R. udtrykte: vi ved hvad vi har, men vi ved ikke hvad vi får. Steen, Annebergvej 9: Jeg har lagt mærke til at de der beder om ordet, udelukkende har kritiske holdninger, hvilket er positivt, dog kan en smule objektivitet og saglighed godt savnes, når formand, ingeniør og administrator kritiseres. Det er min opfattelse at vi modtager objektiv, dygtig og venlig vejledning fra både bestyrelsen, ingeniør og administrator. Godt forslag, socialt arrangement, flere boliger og familier i foreningen kan få bedre og større boliger. Steen takkede bestyrelsen for et godt stykke arbejde. Lisbeth, Aggersvoldvej 2: Takkede også for et godt stykke arbejde. I øvrigt fandt Lisbeth det meget kritisabelt at enkelte beboere har indsamlet fuldmagter hos ældre beboere og ikke været objektiv, er den fulde sandhed fortalt, er der fortalt hvad det indebærer. Blev der fortalt om huslejestigning? Willy Adolfsson: Fremlagde sit forslag på ny omkring 2/3 flertal. Vedtægterne er fra 1967 på det tidspunkt blev der taget forbehold for, hvis man ville sælge ejendommen, men en udvidelse er der ikke taget højde for. Jeg vil sammenligne en nedlægning (som kræver 2/3 flertal) med en udvidelse og mener derfor også, der skal være kvalificeret flertal her. For foreningen må det også være positivt med et stort flertal frem for et knebent flertal. Willy Adolfsson mente ikke der skulle være noget i vejen for at forslaget blev stillet, idet indlæg fra Danske Bank heller ikke fremgik af dagsordenen. Peter Hallberg: Lad os lige være enige om, at tilbudsprisen er godt 91 mio.kr. og ikke som Adolfsson siger over 100 mio.kr. Jeg ved ikke, hvor Adolfsson får de sidste 9 mio.kr. fra? I øvrigt skal vi ikke pludselig ud at låne 100 mio. kr., som Adolfsson lægger op til. Som det fremgår af oversigten, løber projektet over flere år, hvor indbetalinger og udbetalinger vil afgøre, hvilket likviditetsbehov, vi skal have dækket. År 1 bliver lånebehovet alt andet lige maksimalt på 30,5 mio.kr., da det er det beløb, der skal udbetales til entreprenøren. For samtidigt bliver der indbetalt 32,5 mio.kr., hvorfor der er et overskud det første år på 1,9 mio.kr. Ud af dette beløb skal vi betale eventuelle byggerenter i perioden. År 2 og år 3 gentager historien sig.

10 Så lånebehovet hvert år udgør omkring 30 mio.kr., men det er et kortvarigt behov. Når projektet er slut efter 2-3 år, skulle det gerne give overskud. Jeg formoder, at Adolfsson er imod tagprojektet fremlagt af bestyrelsen, og det er den egentlige grund til hans forslag, for det bliver jo ikke nemmere at vedtage projektet, såfremt der kræves 2/3 dels flertal. Man kan måske også spørge, om det bliver mere retfærdigt mere demokratisk at et mindretal skal bestemme, at vi ikke skal etablere tagboliger? Eller at et mindretal får lov at bestemme, at vi skal stige i boligafgift, for det bliver konsekvensen, såfremt generalforsamling ikke vedtager tagprojektet. I øvrigt var det samme forslag til afstemning på den ordinære generalforsamling for mindre end en måned siden, hvor det blev nedstemt. Så ønsker I tagboliger i foreningen, skal I stemme NEJ til Adolfsson s forslag. Ole Fischer: Adolfssons punkt om 2/3 flertal har været til afstemning på den ordinære generalforsamling, hvor forslaget faldt. Ifølge vedtægterne kræver tagboligprojektet ikke kvalificeret flertal. Endvidere har ABF standardvedtægter, de nyere af dem indbygget, at hvis en forbedring/en nyskabelse giver en nødvendig boligafgiftsforhøjelse på 25% eller mere så skal man have kvalificeret flertal. Boligministeriets standardvedtægter for andelsboligforeninger har i en tilsvarende bestemmelse om, at hvis en nyskabelse giver en nødvendig boligafgiftsforhøjelse på 40% eller derover så skal der et kvalificeret flertal til. Her har vi et tagprojekt, der alt andet lige også hvis det bare løber en lille smule af sporet ikke kommer op på en boligafgiftsforhøjelse på nogenlunde eller bare noget der ligner det som standardvedtægterne fra ABF eller boligministeriets normalvedtægt tilsiger, at man skal have kvalificeret flertal til Bestyrelsen er ikke indstillet på at Adolfssons tema kommer til afstemning og som dirigent følger jeg den af bestyrelsen satte dagsorden, og afstemningsreglerne i foreningens vedtægter skal følges. Willy Adolfsson: Var stærkt utilfreds med, at forslaget ikke kunne bringes op igen, idet punktet blev bragt op på den ordinære generalforsamling men på et tidspunkt hvor adskillige andelshavere var gået, og da referat fra den ordinære generalforsamling ikke endnu var udsendt har de andelshavere der ikke var tilstede på generalforsamlingen på tidspunkt for punktets behandling ingen kendskab hertil. Ole Fischer: Til Adolfssons synspunkt omkring, at Danske Bank havde fået taletid, uden at være punkt på dagsordenen kunne O.F. meddele, at der ikke var forslag, der skulle stemmes om i Danske Banks oplæg. O.F. fastholdt at den af Willy Adolfsson ønskede afstemning ikke kunne gennemføres. Da ingen yderligere ønskede ordet blev forslaget omkring tagboligprojektet sat til afstemning: 124 ja 62 nej 3 blanke forslaget blev dermed vedtaget med 2/3 flertal. b.2 Såfremt b.1 vedtages bemyndiges hermed bestyrelsen til i samråd med administrator at optage enten nødvendigt byggelån i bank for projektudførelse eller/og i nødvendigt omfang kreditforeningslån (alt med løbetid der fastsættes af bestyrelse og administrator med fast eller variabel for rentning, herunder eventuelt med afdragsfrihed i del af låneperiode) for fuld finansiering af tagprojekt incl. finansieringsudgift. (De nyindrettede bolig m 2 på loftetage afhændes i takt med færdiggørelsen heraf, således at salgs provenu i muligt omfang

11 anvendes for nedbringelse af nævnte byggelån/kreditforeningslån). Her lægges op til som tidligere omtalt, at bestyrelsen og administrator kan vælge hvilke lånetype, der skal anvendes på tidspunkt for låneoptagelse set udfra, hvilke type lån der viser sig mest fordelagtige. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Alle der markerede stemte ja forslaget blev dermed vedtaget. Dermed bortfaldt de resterende punkter (c 1-3) i dagsordenen. Dagsordenen var hermed færdigbehandlet. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. ref:pr den som dirigent: Ole Fischer

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 4180 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret - i kontorfællesskab - FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 270 0 BRØNS HØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 www.brh-advokater.dk R E

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 1. juli 2016 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2016, torsdag den 23. juni,

Læs mere

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende.

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Vejledning til Salg Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Du skal bruge det nyeste regnskab/budget, som er blevet godkendt på Generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik

Andelsboligforeningen Frederik Side 1 af 5 Der afholdtes i Bestyrelseslokalet, Godthåbsvej 13 C, kld., torsdag, klokken 19 : 30 Side 2 af 5 Dagsorden / Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent. 3 2) Afstemning om altaner 3 3) Eventuelt.

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG.

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG. ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk DANSKE BANK 4180 3125079016 REFERAT af EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ekstraordinær rdinær generalforsamling

Ekstraordinær rdinær generalforsamling A/B STILLINGEHUS - REFERAT AF Ekstraordinær rdinær generalforsamling Mødet afholdt: 2. juni 2008 Sted: i Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18A, 2500 Valby Referent: Annika Mønster Pedersen D ahler upsgade 1-3

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere