R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj"

Transkript

1 ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF FAX DANSKE BANK R E F E R A T af ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj År 2005, den 12. maj, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., i aulaen på Bellahøj Skole. Af boligforeningens 407 andelshavere, var mødt eller repræsenteret ialt 193 andelshavere (heraf 57 ifølge fuldmagt og 136 tilstedeværende). Foreningens formand Peter Hallberg bød velkommen og præsenterede aftens gæster fra Danske Bank, Frederikssundsvej 196 og ingeniør Jesper Strunge Jensen. Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen valgtes administrator: advokat Ole Fischer, som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Som stemmeudvalg valgtes: Steffen Rojahn, Pia Lindberg og Søren Peter Larsen. Som referent valgtes: Pia Reckeweg fra administrators kontor Dirigenten oplæste dagsordenen. Fra forsamlingen var der følgende spørgsmål til dagsordenen: Willy Adolfsson: påpegede at han havde fremsendt et forslag til den ekstraordinære generalforsamling vedrørende stemmeantal til afgørelse om gennemførelse af tagprojektet. Adolfsson mente det var rimeligt at kræve kvalificeret flertal (2/3) til en så vigtig afgørelse som tagprojektet, hvorimod nu gældende simpelt flertal (1/2). Adolfsson har fra bestyrelsen fået besked på at forslag ikke kan accepteres, da bestyrelsen sætter dagsordenen under en ekstraordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter, men at han på generalforsamlingen var velkommen til at bede forsamlingen om tilladelse til at fremsætte sit forslag om 2/3 flertal. Ole Fischer: anbefalede at forslaget blev behandlet under punktet om tagprojektet og da der ikke var yderligere spørgsmål til dagsordenen erklærede OF dagsordenen for tiltrådt og gav indledningsvis ordet til Klaus Christensen fra Danske Bank, der efter aftale med bestyrelsen ville orientere om andelshavers lånemulighed efter nye gældende lovregler herom. Claus Christensen: redegjorde for baggrunden til at han og hans kollegaer (Annie Møller Larsen, chef for erhverv og Anne Bjernø, boligrådgiver) var indbudt til at komme med et indlæg omkring den nye andelsboliglov og de muligheder den medfører. Følgende punkter blev belyst: Ny lov om andelsboliger: Pr. 1/ blev indført ny lovgivning omkring andelsboliger. nye muligheder for andelshaver: Andelshaver kan nu belåne sin andel i lighed med personer med rigtig ejerbolig.

2 - 2 - drømme: Der sættes ingen begrænsninger for hvad der kan lånes til. Banken får ejerpantebrev i andelsboligen som sikkerhed og der kan lånes til eksp. ny bil, sommerhus, uddannelse, indfrielse af dyre lån eller køb af tagbolig i AST opgørelse af andelens værdi: Banken belåner op til 110% af andelen incl. forbedringer, eneste forudsætning er, at der er styr på økonomien. andelsboliglån: Annuitetslån (lån med lige store ydelser pr. måned) kan ydes med en løbetid på max. 30 år, rente 4½% p.a.og med sikkerhed i andelen indenfor 80% af andelsboligværdien. F.eks.: ved lån på kr ,00, løbetid 30 år vil netto ydelsen være kr. 385,00 pr. måned. Omkostning: etableringsomkostning kr ,00 (AST kunder kr ,00) + tinglysningsomkostning kr ,00. andelsboligkredit: Kredit med afdragsfrihed, løbetid max. 30 år, rente 4½% p.a. kan sammenlignes med en kassekredit. Visakort og netbank kan tilknyttes. F.eks.: ved kredit på kr ,00, vil det netto koste kr. 250,00 pr. måned. Ved kredit på omkring kr ,00 vil renten være tilsvarende lavere omkring 4% p.a. Omkostning: provision 2% af kreditbeløb, dog max kr ,00 + dokument gebyr kr. 500,00 Claus Christensen påpegede, at det er vigtigt, at der disponeres på den rigtige måde og han opfordrede derfor til, at man tager kontakt til banken med henblik på et møde omkring eventuel belåning. Karen: spurgte om hvordan det kan lade sig gøre, at andelshaver belåner sin andel og foreningen samtidig belåner, er det ikke at belåne den samme ting 2 gange? Claus Christensen: De 2 ting hænger ikke sammen! hvis andelshaverne har belånt andelene fuldt ud vil det aldrig kunne begrænse andelsforeningens mulighed for optagelse af lån, så længe man holder sig inden for 80% belåning, det vil være banken der hænger på det. Nikolajsen: Er lånemuligheder ens i alle Danske Banks filialer? Claus Christensen: Lige så snart der er forskel på folks økonomi, er der også forskel på de lån der gives, men så længe der gives lån som omtalt indenfor 80% belåning vil renten være som omtalt også i andre Danske Bank filialer i lokalområdet. Herefter behandledes dagsordenen således: 1. Forslag fra bestyrelsen: a) Endelig vedtagelse af Vedtægtsændring: 7, 10 og 17; div. ajourføring, som er foreløbig vedtaget på ordinær generalforsamling, april 2005 Ændringsforsalget til foreningens vedtægter 7,10 og l7 lyder i det hele således: 7 stk. 2 ændres til: Stk.2: Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 3 og 8-11 inkl., ved tvangssalg dog med ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningsloven 6b. Stk.3: Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningsloven 4a. Nuværende 7 stk. 3 bliver herefter 7 stk. 4

3 stk. 7 ændres til: Ved overdragelse af andel til andre end nuværende andelshavere erlægger køberen til foreningen et overtagelsesgebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshave re og ved tvangssalg eller auktion. 10 stk. 8 ændres til: Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt efter tidligere regler garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. 17 stk. 2 tilføjes nyt 2. punktum: Administrator er bemyndiget til i enhver henseende for foreningen at meddele alle relevante oplysninger/tilkendegivelser, som foreningen har pligt/ret til at oplyse på baggrund af lov om andelsboligforeninger, vedrørende pant/udlæg i andelsboliger m.v. Administrator oplyste: Forslaget om vedtægtsændring var punkt på dagsorden til den ordinære generalforsamling d. 14. april 2005, hvor punktet blev foreløbigt vedtaget med stemmerne 115 ja og 8 nej. Da der ikke var 2/3 andelshavere tilstede ved generalforsamlingen d. 14/4-05 fremsattes forslaget til mulig endelig vedtagelse på denne generalforsamling. For vedtagelse skulle 2/3 stemme for forslaget. Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende resultat: 180 ja 3 nej 10 blanke forslaget var dermed vedtaget endeligt. Ajourførte vedtægter eftersendes til alle andelshavere. b.1 Udskiftning af tag, herunder udnyttelse af loftetage med sammenlægning opad for 2. salslejligheder i muligt omfang og etablering af nye tagboliger + omdisponering af kælder rum (i forbindelse med samtidig inddragelse af alle loftrum), jfr. Vedhæftede beskrivelse af projekt med økonomital: Nyhedsbrev, Tagprojekt AST. Samlet projektsum, efter licitation, ca. tag kr tag- boligdel kr i alt kr og denne projektsum opnås finansieret endeligt via salg af nye bolig m 2 (sammenlægning/nye tagboliger) til andelshavere. Jesper Strunge Jensen: orienterede om hvad der er gjort siden man valgte at gå i gang med at undersøge mulighed for tagprojektet: hvor er vi nu og hvilke konsekvenser er der omkring tagprojektet. Projektet gik i gang p.g.a. tagenes tilstand, tagbelægningen er fortsat under forfald, og man vil ikke være godt stillet ved en renovering af tagene, der er kraftig nedbrud omkring specielt de kritiske områder på tagene og man har en understrygning, hvor det vil være svært at konstatere, om der vil kom-

4 - 4 - me yderligere utætheder over pulterrum, som ikke er direkte tilgængelige. J.S.J. påpegede at han aldrig selv kunne drømme om at lappe på et tag i en sådan stand. Bestyrelsen tog sidste år beslutning om at sætte projektet i gang og indhente tilbud dels på ren tagudskiftning og på kombineret tagudskiftning og nye tagboliger. En entreprenør har kalkuleret priserne, som er holdbare. Projektet er så langt, at der kan søges om byggetilladelse. Københavns Kommune vil kunne give en sådan tilladelse i løbet af få dage. Projektet har været sat i licitation, der var 5 tilbudsgivere, hvoraf 1 firma har været klart dominerende indenfor området tagprojekter, og dette firma viste sig også at være det billigste. Der har været afholdt 4 beboermøder, hvor mange gode spørgsmål er stillet og J.S.J håber dermed alle er godt orienteret, når der skal tages stilling i dag. Ren tagudskiftning koster godt 31 mill. kr. og medfører nyt tag, undertag og udskiftning af tagrender. Tagudskiftning med tagboliger: Nye boliger kan etableres til kr ,00 pr. m 2 hvilket svarer til 70% af markedsprisen, hvilket vil betyde, at man vil have meget salgbare lejligheder. Lejlighederne kan sælges til langt under, hvad nye andelsboliger normalt kan. Herudover får AST udgifterne til nyt tag dækket. Strunge Jensen fortalte, at han har været med til at udføre meget rådgivning til værdiskabende projekter også for erhvervslivet, men at dette projekt nok er det, der har den største værdiskabelse både på kort og lang sigt. Man vil få kvalitetsandelsboliger med variation. Der er forståelse for, at folk har problemer med at skulle undvære loftrum, men Strunge Jensen mente, at de positive sider er langt større end de negative sider. Lykke Hansen: Bliver der flere parkeringspladser, det er umuligt at komme til p.g.a. campingvogne, biler og andet. Jesper Strunge Jensen: Der er ingen planer om udvidelse af parkeringspladser, dette er et andet projekt. Søren Keller Larsen: Har man sikret sig, at projektet fra bygherres side ikke bliver dyrere end forventet? Jesper Strunge Jensen: Budget er udfærdiget på basis af tilbud, der er afgivet fra entreprenør, dette tilbud er fast og kan ikke ændres af entreprenør. I budgettet er afsat 10% til uforudsete udgifter, hvilket må siges at være et stort beløb. Det udfærdigede budget er et absolut max. beløb. Peter Hallberg: bemærkede til Lykke Hansen om parkering: Københavns Kommune har ikke forlangt, at der etableres yderligere parkeringspladser. Line Wedfall: hvor mange tagboliger skal være solgt, inden man går i gang? Peter Hallberg: Inden vi går i gang skal alle 2. sals lejligheder forespørges, om de ønsker sammenlægning, det er 1. prioritet. Herefter kan der etableres nye lejligheder, der sendes besked til venteliste eller interesserede kan melde sig. Janne Sommer: Er der lavet rentefølsomhedsberegninger? Er der lavet beregninger på hvad det betyder for huslejen, hvis der sker en rentestigning? Bliver ejendommen kr. 91 mill. mere værd når projektet er færdigudført? Kan være sikker på, at man får lov at lave tagterrasse som 2. sals opbygger? Jesper Strunge Jensen: Der er ikke valgt nogen risikabel lånetype. Københavns Kommune har afgivet principiel godkendelse til etablering af tagterrasser, eneste hindring skulle være, at konstruktionen over lejligheden ikke vil kunne bære en tagterrasse. Ole Fischer: Med hensyn til spørgsmålet omkring rentefølsomhed kan det tilføjes, at projektet er baseret på 3 etaper, hvor man færdiggør en ejendom ad gangen, sælger den og får penge i kassen.

5 - 5 - Låneform afgøres først, når projektet går i gang, der er endnu ikke taget stilling til hvilken form for finansiering, der skal vælges, idet der sker så stor udvikling i renterne, at først på tidspunktet for lånebehov afgøres det, hvad der er mest fordelagtigt: evt. byggelån, der er billigere end kreditforeningslån. Der vil ikke være en rentefølsomhed, der er så risikabel, at projektet falder. Forbedringsværdien på kr. 91 mill. vil næsten være indtjent, når de nye bolig m 2 bliver solgt til de budgetterede tal + forbedringer ved kvistvinduer og tag. Hvis man vælger projektet ren tagudskiftning, vil størstedelen af udgiften kun være vedligeholdelse. Martin Vinterberg: Havde lavet en udregning, der viste at hvis man køber en andelslejlighed på 85 m 2 til kr. 1,2 mill., vil udgiften til husleje samt lån i bank beløbe sig til kr ,00 månedligt, hvilket svarer til en andelslejlighed i Amager Strandpark. M.V. ønskede at få belyst, hvem målgruppen til disse lejligheder er? Jesper Strunge Jensen: lejlighederne henvender sig til købestærke kunder. Efter J.S.J. regnestykke vil udgiften ligge et godt stykke under kr ,00 månedligt, her er forudsat at køber ikke selv har nogen kapital. Peter Hallberg: Opgørelse af salgspris Man kan sige, at der principielt er to måder at opgøre en salgspris på: Lavt indskud og høj boligafgift (den måde private entreprenører finansierer på) Højt indskud og lav boligafgift (den måde AST finansierer på) Lavt indskud og høj boligafgift er det mest normale, når man læser de forskellige tilbud i aviserne. Det er tilbud fra private entreprenører, hvis formål det er at tjene penge på at bygge andelsboliger. Vores formål har ikke været at tjene penge på projektet. Det har været vigtigt for os, at alle andelshavere også fremover har samme boligafgift og samme andelsværdi. Der skal ikke være forskel på, om man bor på 3. sal eller i stuen. Derfor har vi valgt modellen med et højt indskud og en lav boligafgift. Man kan sige, at med ændringen af andelsboligloven, således at andelshaver nu kan låne med pant i lejligheden, har andelshaver lettere ved selv at finansiere etableringen og endvidere udnytte rentefordelen ved at optage lån foreningen har ikke nogen skattefordel ved at optage lån, vi kan ikke trække renten fra i skat. Den lave boligafgift og det høje indskud tilgodeser andelshaveren med en bedre opsparing. Den enkelte andelshaver kan selv vælge låneform og afdragshastighed i forhold til, hvad der passer bedst ind i den enkeltes økonomi. Hvis man køber en andelslejlighed via Sjælsøgruppen eller andre man ser i aviserne er det ofte med en meget høj boligafgift og denne boligafgift vil fortsætte de næste 100 år. I AST s tilfælde kan man tilpasse sin privatøkonomi i forhold til hvad der passer bedst ind i situationen. Peter Bek Hansen: Det er oplyst af Strunge Jensen, at taget intet er værd. P.B.H. stillede på den ordinære generalforsamling spørgsmål til regnskabet omkring vedligeholdelse af taget, idet en sådan udgift ikke fremgik af regnskabet trods det, at der i et nyhedsbrev var skrevet, at der var brugt rigtig mange penge på vedligeholdelse af tag. Peter Hallberg medgav på den ordinære generalforsamling, at der ikke var brugt penge derpå de sidste 4 år. P.B.H. synes sandheden omgås lemfældigt. Hvorfor har man ikke fremført en 3. mulighed: reparation af tag? Peter Bek Hansen ønskede fremlagt bevis fra Københavns Kommune på tilladelse til at spærre flugtvejene op over loftet. P.B.H. ønskede at Peter Hallberg tilkendegiver, at det er et ømfindigt punkt, at man fratager loftrum fra andelshavere og i stedet giver et kælderrum, som man har i forvejen, mange er utrygge, P.B.H. bad Peter Hallberg udvise forståelse herfor.

6 - 6 - Jesper Strunge Jensen: vedrørende tagets tilstand kan man altid diskutere, hvornår en løbetid er slut, efter S.J. betragtning er løbetiden slut, der er accelererende nedbrydning og S.J. mener ikke, det er værd at bruge yderligere penge på reparation. Brandforhold er forelagt Københavns Kommune, gang over loftet er ingen flugtvej. I brandmæssig henseende har gangen ingen betydning. Den brandbelastning der p.t. er på loftrum er betydelig større end den, der vil komme ved gennemførelse af tagboligprojektet. Peter Hallberg: Som svar på Peter Bek Hansens spørgsmål omkring udgifter til vedligeholdelse af tag havde P.H. følgende kommentarer: Det blev på den ordinære generalforsamling sagt, at der ikke var brugt enorme summer de sidste mange år på taget fordi bestyrelsen har vidst, at man på et tidspunkt ville være nød til at skifte tagene på denne ene eller anden måde. De sidste 5-6 år er der brugt over kr ,00 pr. år i gennemsnit på reparation af tagene. For nylig har lifte været opsat for at reparere kraftige skader på tagene. Peter Hallberg gav derpå følgende orientering om tagprojektet: Som nævnt i min beretning på den ordinære generalforsamling den 14. april i år, har vi lagt et stort arbejde med forberedelsen af denne ekstraordinære generalforsamling med forslag om tagboliger og udskiftning af tag. Arbejdet startede for godt 2 år siden med en foreløbig deadline på den ekstraordinære generalforsamling i september i fjor, hvor generalforsamlingen vedtog at starte projektet, således at vi kunne få et reelt grundlag at vurdere ud fra. Siden den ekstraordinære generalforsamling i september 04 har vi udsendt flere nyhedsbreve og afholdt 4 info-møder om tagprojektet. Her har alle interesserede beboere kunnet få svar på næsten alt direkte fra enten arkitekten, den rådgivende ingeniør eller bestyrelsen. Alle spørgsmål og svar er efterfølgende rundsendt til beboerne i Nyhedsbreve. Man kan sige, at alle har haft rig mulighed for at sætte sig grundigt ind i projektet op til i dag. Der har været en stor spørgelyst og tak for det. Projektet er blevet hudflettet og alt er vendt og drejet og beskrevet. Kulminationen af alle forberedelserne er denne ekstraordinære generalforsamling, hvor vi skal tage stilling til, om foreningen skal etablere tagboliger eller foretage en ren tagudskiftning. Kort fortalt står valget mellem at få et nyt og næsten gratis tag mod etablering af tagboliger, eller om vi skal vælge en ren tagudskiftning med dertil hørende væsentlig boligafgiftsforhøjelse til følge. Strunge Jensen har netop beskrevet den tekniske side af sagen, så den vil jeg ikke komme nærmere ind på. Jeg vil heller ikke trætte jer med en nøje gennemgang af den økonomiske side, for den har I alle haft mulighed for selv at studere nærmere i Nyhedsbrevene. Men I er naturligvis velkommen til at spørge løs om økonomien senere. Økonomi ved ren tagudskiftning Kort fortalt koster en ren tagudskiftning godt 31 mio.kr. Dette skal finansieres med et kreditforeningslån og månedlig udgift skal fordeles i forhold til sædvanlig fordelingsnøgle.

7 - 7 - Fordelt på m 2 giver det en anslået forhøjelse af boligafgiften på 20,5 %. Forhøjelsen for tagudskiftningen udgør ca. 450 kr. pr. måned for en lejlighed på 56 m 2 afhængigt af lånekursen på tidspunktet for låneoptagelse. Den rene tagudskiftning vil være at betragte som vedligeholdelse, hvor andelsværdien vil falde med låneoptagelsen og kun langsomt stige igen - i takt med afdragene over 30 år. Økonomi ved tagudskiftning med tagboliger Kort fortalt er der en nettoindtægt på 5,7 mio.kr. for boligforeningen ved at udskifte taget mod at sælge de fælles etagemeter på taget. Selve tagudskiftningen vil være delvis vedligeholdelse og delvis forbedring, idet dele af tagkonstruktionen forbedres og taget isoleres. Tagboligdelen betragtes som 100 % forbedring. Finansieringen af byggeudgiften forventer vi at foretage via en kassekredit i banken og ikke ved at optage et kreditforeningslån. Et kreditforeningslån koster op imod 1 mio.kr. i stempelafgift til staten, og denne udgift sparer vi med kassekreditten. I stedet for vil der påløbe byggerenter i perioden fra vi betaler entreprenøren for udført arbejde og indtil beløbet kan udlignes via indbetalinger eller egne midler. Andelsværdien falder ikke - tværtimod forventer vi, at andelsværdien vil stige i takt med forbedringen på taget. Når alle etagemeter på taget er solgt, vil der fremover være en netto indbetaling på ca. 1,6 mio. kr. årligt i indgået boligafgift. Endelig er der estimeret en årlig varmebesparelse på 15 % ved at taget isoleres. Fordele og ulemper Intet varer evigt heller ikke taget. Strunge Jensen har fortalt om den forfatning vore tage er i, og Poul kan tale med om, hvilke daglige problemer vi har med at holde taget tæt. Med et nyt tag stopper den håbløse kamp mod utætte skotrender, vandskader og fugt på lofterne og de endeløse udgifter med at lappe på det gamle tag. Tiden er derfor inde til en udskiftning, da udgifterne med at holde taget tæt ikke står mål med fornuften. Spørgsmålet for os og for generalforsamlingen har derfor været, om det var muligt at finansiere en del af tagudskiftning ved at etablere tagboliger. Som projektet er forelagt, kan vi ikke kun finansiere en del men hele tagudskiftningen. Efterhånden som projektet har taget form, og der er kommet indhold og substans på bordet, har det vist sig, at projektet giver foreningen en hel del mere, end et nyt tag og en god økonomi. Vi får en større variation i udbudet af lejligheder i foreningen. Vi giver alle beboere på 2. sal mulighed for at udvide opad uden at inddrage eksisterende boligareal, og vi giver andelshavere mulighed for at købe en ny lejlighed på toppen af Brønshøj til en attraktiv pris.

8 - 8 - Vi får isoleret taget og sparer derved op mod 15 % på varmeregningen det er godt for varmefordelingen i foreningen og det er godt for miljøet, at varmen ikke blot - forsvinder ud - igennem et utæt tag. Med tagboliger slipper vi for at vedligeholde installationerne på lofterne, vi slipper for duerne, vi slipper for brandfaren, når lofterne ryddes og vi slipper for den klamme og fugtige lugt på loftet. Disse fordele skal sættes op mod ulemperne, hvor den største naturligvis er, at vi mister vort loftsrum. Der bliver sikkert flere biler, der skal finde plads til parkering. Der er måske nogle, der mener, at det er en ulempe, at der kommer flere lejligheder. Der kommer en udgift til omdisponering af kælderrum og endelig kan det komme på tale at inddrage udlejede kælderrum. Anvendelse af 1,6 mio. kr. årligt Sådan er betingelserne. Vi kan ikke både få et nyt og gratis tag og beholde vores loftsrum. Det er enten eller ikke både og. Vi havde forventet et projekt til 100 mio.kr., og vi havde forventet, at udgiften i forhold til en ren tagudskiftning ville reducere vores egen udgift med 2/3. Vi har fået et projekt til godt 91 mio.kr., der løber rundt og som vi forventer giver et overskud på sigt. Tiden er inde til at tænke fremad, til at tænke på de muligheder tagboligerne giver for foreningen og for den enkelte andelshaver. Muligheder der ikke er til stede, såfremt det bliver en ren tagudskiftning. Jeg tænker her på, at foreningen hvert år får 1,6 mio. kr. netto i boligafgift. Hvad kan foreningen bruge 1,6 mio. kr. til hvert år? Ja det er naturligvis et spørgsmål GF skal svare på. Vi har opstillet nogle muligheder. Her kan nævnes, sætte boligafgiften ned, fremskynde renoveringen, etablere vaskerier, etablere nye legepladser, etablere en fælles taglejlighed med gæsteværelser, diverse fornøjelser, når der er gårdfest eller man kan bruge beløbet til at finansiere altaner. Opsummering af økonomien Det har været vigtigt for bestyrelsen, at kunne fremlægge et objektivt forslag for generalforsamlingen, hvor alle beløb kan dokumenteres 100 %. Tilbudet fra entreprenøren er stykket op i flere hundrede enhedspriser, der tilsammen udgør den endelige projektsum. Hensigten har under hele processen været, at foreningen ikke skal tjene penge på projektet, men at etablering af tagboliger gerne skulle være med til at finansiere det nye tag. Jeg kan med sindsro sige, at det projekt foreningen har fået stykket sammen, til fulde lever op til de forventninger, vi havde - og med målet, at etableringen af tagboliger skulle finansiere det nye tag. Hedegård: Hvilken professionel økonomisk rådgivning har vi i projektet? Ole Fischer: Den professionelle økonomiske rådgivning sker via administrator, som er i forbindelse med kreditforening, bank o.s.v. og Fischer giver den rådgivning der skal til og har den viden der skal til omkring det.

9 - 9 - Hedegård: Det kan undre mig, at nogle stadigvæk betaler af på vindues- og fjernvarmelån når vi taler om professionel rådgivning. Ole Fischer: Alle kan til enhver tid indfri lånene, dem der betaler hver måned er dem, der ikke ønskede, at betale/indfri lånet på daværende tidspunkt. Det har været tilkendegivet mange gange i årenes løb fra foreningens side, at man til enhver tid kan indfri lånene. Med hensyn til at tage det juridiske ansvar omkring pulterrum/loftrum kan det tilføjes, at der ikke er noget ansvar at tage. Folketinget har taget og givet dette ansvar videre til udlejer i boligreguleringsloven 15a. Hvis man laver tagbolig, kan udlejer/boligforeningen inddrage tagrummene efter nærmere regler. Reglen er ny og derfor er der endnu ingen fast praksis herom. Steffen Rojahn: Mange usikkerhedsmomenter i tagboligprojektet, alle mister loftrum. Et depotrum kan lejes gennem Shuregaard til kr. 375,00 pr. måned for 1,5m 2, højde 2,5 m. Med hensyn til udgifter på taget er der fra brugt kr ,00, hvilket svarer til 2,17% af samlede genopretningsudgifter, til sammenligning er der brugt 7-8 mill. kr. på nye radiatorer når året er omme. S.R. udtrykte at man skulle passe på ikke at lade sig forblænde af projektet med tagboliger, som S.R. udtrykte: vi ved hvad vi har, men vi ved ikke hvad vi får. Steen, Annebergvej 9: Jeg har lagt mærke til at de der beder om ordet, udelukkende har kritiske holdninger, hvilket er positivt, dog kan en smule objektivitet og saglighed godt savnes, når formand, ingeniør og administrator kritiseres. Det er min opfattelse at vi modtager objektiv, dygtig og venlig vejledning fra både bestyrelsen, ingeniør og administrator. Godt forslag, socialt arrangement, flere boliger og familier i foreningen kan få bedre og større boliger. Steen takkede bestyrelsen for et godt stykke arbejde. Lisbeth, Aggersvoldvej 2: Takkede også for et godt stykke arbejde. I øvrigt fandt Lisbeth det meget kritisabelt at enkelte beboere har indsamlet fuldmagter hos ældre beboere og ikke været objektiv, er den fulde sandhed fortalt, er der fortalt hvad det indebærer. Blev der fortalt om huslejestigning? Willy Adolfsson: Fremlagde sit forslag på ny omkring 2/3 flertal. Vedtægterne er fra 1967 på det tidspunkt blev der taget forbehold for, hvis man ville sælge ejendommen, men en udvidelse er der ikke taget højde for. Jeg vil sammenligne en nedlægning (som kræver 2/3 flertal) med en udvidelse og mener derfor også, der skal være kvalificeret flertal her. For foreningen må det også være positivt med et stort flertal frem for et knebent flertal. Willy Adolfsson mente ikke der skulle være noget i vejen for at forslaget blev stillet, idet indlæg fra Danske Bank heller ikke fremgik af dagsordenen. Peter Hallberg: Lad os lige være enige om, at tilbudsprisen er godt 91 mio.kr. og ikke som Adolfsson siger over 100 mio.kr. Jeg ved ikke, hvor Adolfsson får de sidste 9 mio.kr. fra? I øvrigt skal vi ikke pludselig ud at låne 100 mio. kr., som Adolfsson lægger op til. Som det fremgår af oversigten, løber projektet over flere år, hvor indbetalinger og udbetalinger vil afgøre, hvilket likviditetsbehov, vi skal have dækket. År 1 bliver lånebehovet alt andet lige maksimalt på 30,5 mio.kr., da det er det beløb, der skal udbetales til entreprenøren. For samtidigt bliver der indbetalt 32,5 mio.kr., hvorfor der er et overskud det første år på 1,9 mio.kr. Ud af dette beløb skal vi betale eventuelle byggerenter i perioden. År 2 og år 3 gentager historien sig.

10 Så lånebehovet hvert år udgør omkring 30 mio.kr., men det er et kortvarigt behov. Når projektet er slut efter 2-3 år, skulle det gerne give overskud. Jeg formoder, at Adolfsson er imod tagprojektet fremlagt af bestyrelsen, og det er den egentlige grund til hans forslag, for det bliver jo ikke nemmere at vedtage projektet, såfremt der kræves 2/3 dels flertal. Man kan måske også spørge, om det bliver mere retfærdigt mere demokratisk at et mindretal skal bestemme, at vi ikke skal etablere tagboliger? Eller at et mindretal får lov at bestemme, at vi skal stige i boligafgift, for det bliver konsekvensen, såfremt generalforsamling ikke vedtager tagprojektet. I øvrigt var det samme forslag til afstemning på den ordinære generalforsamling for mindre end en måned siden, hvor det blev nedstemt. Så ønsker I tagboliger i foreningen, skal I stemme NEJ til Adolfsson s forslag. Ole Fischer: Adolfssons punkt om 2/3 flertal har været til afstemning på den ordinære generalforsamling, hvor forslaget faldt. Ifølge vedtægterne kræver tagboligprojektet ikke kvalificeret flertal. Endvidere har ABF standardvedtægter, de nyere af dem indbygget, at hvis en forbedring/en nyskabelse giver en nødvendig boligafgiftsforhøjelse på 25% eller mere så skal man have kvalificeret flertal. Boligministeriets standardvedtægter for andelsboligforeninger har i en tilsvarende bestemmelse om, at hvis en nyskabelse giver en nødvendig boligafgiftsforhøjelse på 40% eller derover så skal der et kvalificeret flertal til. Her har vi et tagprojekt, der alt andet lige også hvis det bare løber en lille smule af sporet ikke kommer op på en boligafgiftsforhøjelse på nogenlunde eller bare noget der ligner det som standardvedtægterne fra ABF eller boligministeriets normalvedtægt tilsiger, at man skal have kvalificeret flertal til Bestyrelsen er ikke indstillet på at Adolfssons tema kommer til afstemning og som dirigent følger jeg den af bestyrelsen satte dagsorden, og afstemningsreglerne i foreningens vedtægter skal følges. Willy Adolfsson: Var stærkt utilfreds med, at forslaget ikke kunne bringes op igen, idet punktet blev bragt op på den ordinære generalforsamling men på et tidspunkt hvor adskillige andelshavere var gået, og da referat fra den ordinære generalforsamling ikke endnu var udsendt har de andelshavere der ikke var tilstede på generalforsamlingen på tidspunkt for punktets behandling ingen kendskab hertil. Ole Fischer: Til Adolfssons synspunkt omkring, at Danske Bank havde fået taletid, uden at være punkt på dagsordenen kunne O.F. meddele, at der ikke var forslag, der skulle stemmes om i Danske Banks oplæg. O.F. fastholdt at den af Willy Adolfsson ønskede afstemning ikke kunne gennemføres. Da ingen yderligere ønskede ordet blev forslaget omkring tagboligprojektet sat til afstemning: 124 ja 62 nej 3 blanke forslaget blev dermed vedtaget med 2/3 flertal. b.2 Såfremt b.1 vedtages bemyndiges hermed bestyrelsen til i samråd med administrator at optage enten nødvendigt byggelån i bank for projektudførelse eller/og i nødvendigt omfang kreditforeningslån (alt med løbetid der fastsættes af bestyrelse og administrator med fast eller variabel for rentning, herunder eventuelt med afdragsfrihed i del af låneperiode) for fuld finansiering af tagprojekt incl. finansieringsudgift. (De nyindrettede bolig m 2 på loftetage afhændes i takt med færdiggørelsen heraf, således at salgs provenu i muligt omfang

11 anvendes for nedbringelse af nævnte byggelån/kreditforeningslån). Her lægges op til som tidligere omtalt, at bestyrelsen og administrator kan vælge hvilke lånetype, der skal anvendes på tidspunkt for låneoptagelse set udfra, hvilke type lån der viser sig mest fordelagtige. Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Alle der markerede stemte ja forslaget blev dermed vedtaget. Dermed bortfaldt de resterende punkter (c 1-3) i dagsordenen. Dagsordenen var hermed færdigbehandlet. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. ref:pr den som dirigent: Ole Fischer

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 4180 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG.

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG. ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk DANSKE BANK 4180 3125079016 REFERAT af EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

År 2001, den 29. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10.

År 2001, den 29. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. År 2001, den 29. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2015 (EKSTRAORDINÆR) År 2015, tirsdag den 24. februar kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i bestyrelsens mødelokale, ejendomskontoret

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

ADVOKATERNE V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade

ADVOKATERNE V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade ROSENBORGGADE 3 i POSTBOKS 1113 i 1009 KØBENHAVN K i TELEFON 33 11 63 64 i GIRO 509-5670 i TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk i CVR.nr. 54 97 25 12 V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere