Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab"

Transkript

1 Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger

2 Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure... 4 Råderettens økonomi... 5 Boligændringer kan kræves retableret... 6 Råderet inde i boligen... 7 Forbedringer inde i boligen... 7 Eksempler på forbedringer du har mulighed for at udføre i din bolig... 7 Boligændringer inde i boligen... 8 Liste over godkendte boligændringer i Baunevangens Ældreboliger... 8 Revidering af listen... 9 Råderet udenfor boligen Forbedringsarbejder udenfor boligen: Boligændringer der ikke kræver retablering ved fraflytning: Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer. Her kræves retablering ved fraflytning: Revidering af listen Installationsretten Side2 af 13

3 Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin bolig efter egne ønsker og behov, bestemt ved Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 Nr. 627 i 82 til og med 95. Med indførelse af loven om råderet i lejeboliger er der to økonomiske forhold, som bliver vigtig for os beboere. Lejeren har ret til at udføre forbedringer i boligen eller udenfor boligen, og ved fraflytning at få økonomisk godtgørelse for (restværdi af) de afholdte dokumenterede udgifter. Lejeren har mulighed for at foretage boligændringer (som ikke er forbedringer) inde i boligen eller udenfor boligen, som dog kan pålægges indbetaling af depositum i det tilfælde, at der med den udførte ændring foreligger en pligt til retablering ved fraflytning. Jævnfør bekendtgørelsen skal boligorganisationen/afdelingen udarbejde en fortegnelse over de arbejder, der kan udføres ifølge afdelingsmødets beslutninger om råderettens omfang. Hvilke fornyelser i boligen, der kategoriseres som hhv. forbedringer eller boligændringer og derved giver ret til godtgørelse eller krav om retablering, og på hvilke vilkår projektet skal gennemføres, skal ligeledes fremgå af reglementet vedtaget på afdelingsmødet. I lovgivningen omkring råderetten er der defineret tre typer af muligheder for at ændre og/eller forbedre boligen: 1. Råderet inde i boligen Det er tilladt at udføre alle råderetsarbejder, der betragtes som forbedringer. Forbedringer er arbejder, der øger det lejedes værdi. Herudover er det muligt for afdelingsmødet at tillade, at der inde i boligen kan udføres andre arbejder, der ikke er forbedringer (boligændringer). Det er endvidere tilladt at opsætte/nedtage ikke bærende skillevægge, men der gives ikke godtgørelse herfor. Det er ikke tilladt at installere hårde hvidevarer under råderetten. 2. Råderet udenfor boligen Her er det muligt at tillade, at der kan udføres arbejder udenfor boligen. Det er afdelingsmødet der bestemmer, hvilke arbejder der kan tillades. Der kan være tale om forbedringsarbejder, men også arbejder der ikke er forbedringer (boligændringer). 3. Installationsretten Her gives der ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen. Reglerne herfor er fastlagt i loven med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger (Installation af hårde hvidevarer hører til under installationsretten). Side3 af 13

4 I de følgende tre råderetsrelaterede regelsæt, vedtaget på Baunevangens Ældreboligers afdelingsmøde, er de tre respektive rettigheder beskrevet, men ved anvendelse af råderetten er følgende generelle forhold gældende: Generelle betingelser De arbejder, der udføres efter råderetten, skal være rimelige og hensigtsmæssige. Arbejderne må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig. Medfører arbejderne særlige vedligeholdelsesudgifter for afdelingen, forhøjes lejerens leje tilsvarende. Arbejdet skal laves håndværksmæssigt forsvarligt. Visse ting skal altid udføres af autoriserede håndværkere. Det gælder især for elarbejde og vand, varme og sanitetsarbejde (VVS). Vær opmærksom på, at gørdetselvarbejde ikke regnes med, når driftschefen opgør værdien af et råderetsarbejde. Nogle typer af arbejde skal godkendes efter arbejdets udførelse. Ligesom kommunal godkendelse og evt. byggetilladelse kan kræves til visse projekter. Ansøgningsprocedure Beboeren skal altid sende en anmeldelse eller en ansøgning til driftschefen, når han/hun vil anvende råderetten. Anmeldelse bruges ved forbedringer inde i boligen, ved ændringer af skillevægge og ved råderet udenfor boligen. Grunden til at man kun skal anmelde i de disse tilfælde er, at det er beboerens ret at bruge råderetten. Inden man iværksætter arbejder til udførelse af forbedringer inde i boligen eller arbejder som vedrøre den del af det lejede, som ligger uden for selve boligen, skal du anmelde de pågældende arbejder til driftschefen, som påser, at du har ret til at udføre arbejderne. Forudsætter arbejderne kommunalbestyrelsens godkendelse efter 28 i lov om almene boliger m.v. eller byggesagsbehandling efter byggeloven, skal driftschefen meddele dig, at iværksættelse må afvente kommunalbestyrelsens afgørelse. Nødvendig byggesagsbehandling forestås af driftschefen og betales af lejeren. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at driftschefen kan vurdere omfanget og kvaliteten af forbedringer af boligen. Det betyder, at driftschefen kan bede om tegninger eller en særlig beskrivelse af de ønskede forbedringer alt efter omfang og karakter af det anmeldte. Råderetsarbejder må ikke sættes i gang, før du har hørt fra boligorganisationen/driftschefen. Side4 af 13

5 Er et skriftligt begrundet afslag på en anmeldelse, ikke blevet meddelt inden 8 uger efter driftschefens modtagelse af anmeldelsen, kan du påbegynde arbejdet. Ved beregningen af fristen ses bort fra juli måned. Ansøgning anvendes ved begrebet boligændringer inde i boligen. Vedrørende udførsel af boligændringer inde i boligen skal du og driftschefen indgå skriftlig aftale for den enkelte bolig. Der er altså tale om en mulighed for at foretage boligændringer i boligen ikke en ret. Det skal fremgå af aftalen, hvilke arbejder du kan udføre. Eventuelle vilkår, herunder om frister og reetablering ved fraflytning, skal ligeledes fremgå af aftalen. Nogle ændringer af boligen kan kræve byggetilladelse fra kommunen. Sådanne tilladelser skal indhentes via driftschefen, der på dine vegne ansøger kommunen. Det er dog stadig lejeren, der er ansvarlig for at tilvejebringe de oplysninger, som kommunen forlanger. Råderettens økonomi Når du som lejer, har gennemført forbedringer i boligen, har du også ret til økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Det samme gælder endvidere hvis der er gennemført forbedringsarbejder udenfor selve boligen. Det er dog en forudsætning, at reglerne vedrørende anmeldelse af arbejdet er overholdt. Der kan ikke ydes godtgørelse for særligt energiforbrugende installationer. Godtgørelsen udbetales af boligorganisationen ved eventuel fraflytning. Organisationen kan foretage modregning i godtgørelsen for lejerens forpligtelser over for organisationen. Godtgørelsen beregnes på grundlag af afholdte udgifter, som skal dokumenteres efter arbejdernes afslutning og påtegnes lejekontrakten. Driftschefen skal besigtige forbedringerne m.v. Boligorganisationen kan reducere beregningsgrundlaget for godtgørelsen med værdien af eksisterende installationer og bygningsdele m.v., som er omfattet af forbedringsarbejderne. Boligorganisationen kan endvidere reducere beregningsgrundlaget for godtgørelsen, hvis udgifterne skønnes at være uforholdsmæssigt høje. Såfremt afdelingen har ydet et tilskud til forbedringsarbejder vil der blive foretaget modregning i godtgørelsesgrundlaget. Den beregnede godtgørelse reduceres med eventuel støtte efter anden lovgivning. Godtgørelsen kan højst udgøre kr. Som afholdte udgifter kan alene medregnes udgifter til virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift. (Det nævnte beløb er opgjort i 2011niveau og reguleres én gang årligt med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12måneders periode sluttende i juni måned året før det kalenderår, reguleringen vedrører.) Side5 af 13

6 Der kan ydes godtgørelse for flere forbedringer m.v. i samme bolig, selv om arbejderne ikke udføres samtidig. Under hensyntagen til den fastlagte nedskrivningen, kan den samlede godtgørelse til en lejer dog aldrig overstige beløbsgrænsen nævnt ovenfor. Den oprindeligt beregnede godtgørelse nedskrives over mindst 10 og højst 20 år afhængig af arbejdernes forventede holdbarhed, med mindre der aftales en hurtigere nedskrivning mellem lejeren og boligorganisationen under hensyn til arbejdernes karakter. Ved ophør eller ændring af en ordning på efterfølgende afdelingsmøder, kan der ikke ske indskrænkninger i lejerens ret til godtgørelse for forbedringsarbejder, der er udført efter den hidtil gældende ordning. Den nye lejer, der flytter ind i en bolig, hvor den tidligere lejer har gennemført forbedringer m.v., skal betale afdelingens udgifter til godtgørelse. Ved indgåelse af lejeaftalen kan den nye lejer vælge mellem kontant betaling af udgiften eller en lejeforhøjelse, som modsvarer udgiften, og som ophører, når nedskrivningsperioden udløber. Vælger den nye lejer en lejeforhøjelse, skal boligorganisationen sikre, at afdelingens udgift til godtgørelsen finansieres på den billigste måde. Ved finansiering med boligorganisationens eller afdelingens midler beregnes rente svarende til normal bankrente for tilsvarende lån. Forrentningen af udgiften skal indgå i lejeforhøjelsen. En lejer, der har betalt afdelingens udgift til godtgørelse med kontant betaling og fraflytter boligen, før der er sket nedskrivning af godtgørelsen, har ret til økonomisk godtgørelse svarende til det nedskrevne godtgørelsesbeløb modregnet eventuelle forpligtelser over for boligorganisationen. Den nye lejer, der flytter ind i boligen, betaler afdelingens udgifter hertil efter reglerne. Uenighed om lejerens rettigheder og forpligtelser afgøres af beboerklagenævnet, jf. 41 i lov om leje af almene boliger. Boligændringer kan kræves retableret Boligafdelingen kan kræve retablering af boligen ved fraflytning i de tilfælde, hvor beboeren har udført boligændringer. I afdelingens råderetskatalog skal det stå klart, om et bestemt stykke arbejde medfører en pligt til retablering ved fraflytning eller om det ikke gør. Hvis boligafdelingen kræver retablering ved fraflytning, skal beboeren betale et depositum til afdelingen. Målet er at sikre, at der rent faktisk er penge til at udføre arbejdet. Konsekvensen kan i modsat fald være, at de øvrige beboere i afdelingen må betale for retableringen over huslejen. Side6 af 13

7 Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 Nr. 627 i 82 til og med 95. Forbedringer inde i boligen Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde i boligen tilladt, dog skal boligen stadig bevare sit præg af at være en almen bolig og arbejdet skal være lovligt, bygningsmæssigt og håndværksmæssigt forsvarligt udført. Forbedringer er arbejder, der øger det lejedes værdi. Forbedringsarbejder giver ret til godtgørelse, medmindre der er tale om særlig energiforbrugende forbedringer. Der findes dermed ikke en udtømmende liste over, hvilke forbedringsarbejder en beboer kan udføre i sin bolig. Nedenfor kan du finde eksempler på forbedringsarbejder som inspiration. Eksempler på forbedringer du har mulighed for at udføre i din bolig 1. Andre ressourcebesparende arbejder: Opsætning af vandbesparende køkkenbatteri Opsætning af vandbesparende håndvaskbatteri Opsætning af vandbesparende brusebatteri Opsætning af vandbesparende toilet Bemærkninger: Vær opmærksom på, at det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan klare tryktabet i ejendommens rørinstallation. Hovedparten af fabrikater har dog termostatblandingsbatterier, som kan udligne tryktabet i ejendommens rørinstallation. Tal med din VVSinstallatør herom. 2. Samlet forbedring af køkken og/eller bad inklusiv eventuel flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge: Udskiftning af køkkeninventar Bemærkninger: Ved udskiftning af køkkeninventar har den nuværende installation en værdi, som bliver modregnet ved beregning af godtgørelse. Vær opmærksom på, at det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan klare tryktabet i ejendommens rørinstallation. Hovedparten af fabrikater har dog termostatblandingsbatterier, som kan udligne tryktabet i ejendommens rørinstallation. Tal med din VVSinstallatør herom. Side7 af 13

8 Udskiftning af elinstallationer skal udføres af autoriserede håndværkere og skal overholde stærkstrømsreglementet. Stærkstrømsreglementet kræver, at installationen af hårde hvidevarer er ekstra beskyttet med jordforbindelse eller HPFIrelæ. Ved opsætning af ekstra beskyttelse med HPFIrelæ afholder afdelingen udgiften hertil. Kontakt din ejendomsmester herom. Udskiftning af VVSinstallationer skal udføres af autoriserede håndværkere. Ved modernisering af køkken eller bad, hvori der indgår nye fliser, skal der restere 1 m² vægfliser. Ved fjernelse/flytning/opsætning af skillevægge skal man være opmærksom på bærende og stabiliserende konstruktioner. Denne forbedring kræver kommunalgodkendelse og skal opfylde bygningsreglementets krav herom. 3. Tekniske installationer, herunder elinstallationer: Opsætning af beslysningsarmatur Opsætning af lampeudtag Opsætning af afbrydere Opsætning af stikkontakter Opsætning af lysdæmpere Etablering af flere radio og TVudtag Etablering af flere telefonstik Bemærkninger: Stærkstrømsreglementet skal overholdes. Ny installation og forandring af eksisterende må kun udføres af autoriserede håndværkere. Beboeren må dog godt jævnfør reglerne i stærkstrømsreglementet udskifte afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, men på betingelse af, at beboeren har kendskab hertil. Afdelingen forestår vedligeholdelse af boligens faste elinstallationer herunder HPFIrelæer. Kontakt din ejendomsmester herom. Vær opmærksom på, at afdelingen allerede har fællesantenneanlæg samt et fælles forbundet fibernet til telefon, it og tvsignal, og at anlægget er serieforbundet. Kontakt ejendomskontoret/driftschefen (evt. antennefirma) ved ændringer af anlægget. Boligændringer inde i boligen Den enkelte beboer kan ansøge om at udføre boligændringer i sin bolig. Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder, men boligændringer, kan boligorganisationen stille krav om, at du retablerer ved fraflytning (fører tilbage til det oprindelige). Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid betales kontant. Liste over godkendte boligændringer i Baunevangens Ældreboliger 1. Boligændringer som ikke kræver retablering ved fraflytning: Side8 af 13

9 Bemærkninger: Køkkenskabe må gerne flyttes. Antallet af skabe må ikke formindskes.. 2. Boligændringer som kræver retablering ved fraflytning: Bemærkninger: 3. Opsætning og nedtagning af ikke bærende skillevægge Det er tilladt at flytte og fjerne ikkebærende skillevægge og at opsætte skillevæge i sædvanligt omfang. Der skal ikke retableres ved fraflytning, men der gives heller ikke nogen godtgørelse. Når det gælder skillevæge, er kommunalbestyrelsens godkendelse fortsat nødvendig i de tilfælde, hvor rumantallet i boligen ændres. Revidering af listen Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte boligændringer, så kontakt din afdelingsbestyrelse, som kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres. Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte driftschefen. Side9 af 13

10 Råderet udenfor boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 Nr. 627 i 80 til og med 93. Råderetten omfatter mere end forbedringer i boligen. Beboerne i en boligafdeling har mulighed for at beslutte, at det også er i orden at udføre bestemte typer arbejder udenfor selve boligen. Råderet udenfor boligen giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbedring. Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder (boligændringer), kan der stilles krav om retablering ved fraflytning. Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid betales kontant. Alle tilladte råderetsarbejder udenfor boligen skal nedfældes i dette råderetskatalog og i det følgende kan du læse om, hvilke muligheder der er for at forbedre og ændre udenfor boligen i Baunevangen. OBS. Bemærk at der vedrørende både forbedringsarbejder og boligændringer kan være konkrete anvisninger i Lokalplan 120 og Husordenen som skal følges. Forbedringsarbejder udenfor boligen: Terrasseoverdækning Bemærkning: Terrasseoverdækninger skal opføres efter godkendte tegninger og anvisninger om materialer. Boligændringer der ikke kræver retablering ved fraflytning: Opsætning af markise i stof mod havesiden Terrasse, haveanlæg indgangsparti og forhave. Opsætning af plankeværk/flethegn mellem haver ved terrassen Bemærkning: Udhuse skal overholde husordenens restriktioner og til enhver tid være vel holdt. Markisen skal vedligeholdes af beboeren. Markisen skal være intakt ved fraflytning. Anvisning på fastgørelse skal følges. Kontakt ejendomskontoret/driftschefen herom. Andet hegn end hæk accepteres i 180 cm højde op til 5,5 meter udfra bygningen i skel mellem to boligenheder. Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer. Her kræves retablering ved fraflytning: Bemærkning: Side10 af 13

11 Revidering af listen Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte forbedringsarbejder og boligændringer udenfor boligen, så kontakt din afdelingsbestyrelse, som kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres. Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte driftschefen. Side11 af 13

12 Installationsretten Reglerne er beskrevet i Lov om leje af almene boliger af 10. september 2004 Nr. 920 i 35 og i 36. I installationsretten er der listet en række installationer og forbedringer, som beboeren har ret til at foretage, medmindre boligorganisationen v. KAB kan godtgøre, at ejendommens el og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Forskellen på råderet og installationsret er, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig, hvis man har brugt installationsretten. Hvis man har brugt råderet, skal installationen blive i boligen ved fraflytning. Under Installationsretten kan der også kræves retablering ved fraflytning. Ønsker du at udføre arbejder, der hører under Installationsretten, skal du give ejendomskontoret/driftschefen besked, inden du foretager installationen. Driftschefen vil inden 14 dage fremsende en tilladelse/afslag med betingelse/begrundelse herfor. Afdelingen kan stille krav om depositum til retablering. Deposita skal altid betales kontant. I det følgende kan du læse om mulighederne for at udføre installationer i og forbedringer af boligen under installationsretten i din afdeling. Dette betyder ikke, at det kun er disse arbejder, der kan gennemføres. Er du i tvivl om noget, så kontakt driftschefen. 1. Sædvanlige installationer i boligen: Udskiftning/opsætning af belysningsarmatur Udskiftning/opsætning af lampeudtag Udskiftning/opsætning af afbrydere Udskiftning/opsætning af stikkontakter Udskiftning/opsætning af lysdæmpere Udskiftning/etablering af flere radio og TVudtag Udskiftning/etablering af flere telefonstik Opsætning af vandbesparende blandingsbatterier Udskiftning af komfur Udskiftning af køleskab Installation af vaskemaskine Installation af opvaskemaskine Installation af tørretumbler Bemærkninger: Installationer under Installationsretten skal udføres efter gældende love og regler. Se også bemærkningerne under Råderet inde i boligen. Der kan kun monteres kondenstørreskab eller kondenstørretumbler, da tilslutning til ejendommens eksisterende aftrækskanaler/ventilationssystem ikke er tilladt, jf. bygningsreglementet. Bygningsreglementet foreskriver, at boligens ventilationsåbninger ikke må lukkes. 2. Opsætning af antenner/paraboler: Side12 af 13

13 Beboeren har ret til at anbringe radio og fjernsynssignal modtageudstyr på ejendommen efter boligorganisationens anvisninger. Beboeren afholder selv udgiften til opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af antenneinstallationen. Side13 af 13

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade Råderetsregler 2010 Afd. 7 Ringgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke fratage

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere