Mødereferat den nr /12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann, Peter Frederiksen, Rebecca Hindholm Afbud: Per Andersen havde meldt afbud Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen Referent: Jens Andersen Åben dagsorden 1. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat Mødereferat nr /12 har været udsendt til mødedeltagerne. Der er ikke indkommet indsigelser mod referatet. (Kopi vedlagt) Mødereferat den nr /12 konstitueringsmøde blev godkendt. 2. Orientering fra formand og direktør. Lindy Nymark Christensen orienterede Om opstartsmøde med Selskabets direktør og medarbejdere, herunder forretningsgangen for mødeafholdelse m.v. Om møde med Selskabets revisor Om direktørens deltagelse i skolebestyrelsesarbejde og som revisor for en velgørenhedsorganisation blev oplyst. Jens Andersen orienterede Om projekt om Nabo-Varme i Mogenstrup Om samarbejde i Maglemølle-gruppen med repræsentanter fra Næstved Kommune, Næstved Havn, Maglemølle Erhvervspark og Dalum Papir Om forhandlinger med forskellige potentielle store kunder Om status for anlægsfasen af Sygehus-ledningen Om eventuel rørføring under jernbanen, Holsted Nord i forbindelse med anlæg af ny omfartsvej 3. Formandskab. Det er aftalt, at formand og næstformand i et formandskab kører et tæt parløb således der sikres en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Orientering taget til efterretning. Side 1 af 9

2 4. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers valgbarhed I henhold til vedtægtens 8.6 er enhver andelshaver valgbar, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver og har stemmeret. Bestyrelsen afgør i tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Punktet blev udsat til næste møde. 5. Bestyrelsens mødekalender. Formandskabet foreslår følgende mødedatoer: 1. november 2011 kl november 2011 kl december 2011 kl Der skal ligeledes reserveres dage til studietur, strategiseminar og rundvisning på egne anlæg og præsentation af personale. Mødekalenderen blev godkendt. Derudover afsættes hele den 15. november 2011 til besigtigelse af egne anlæg og præsentation af Varmeværkets personale. 6. Fastsættelse af bestyrelseshonorar. Bestyrelseshonoraret til bestyrelsen er besluttet af bestyrelsen den 31. januar Honoraret er offentliggjort i note til regnskab 2001/02. På generalforsamlingen september 2007 oplyser formanden størrelsen på bestyrelsens honorar til en andelshaver. For at sikre at udbetaling af bestyrelsens honorar har hjemmel i vedtægterne eller anden lovgivning er sagen forelagt advokat Agnete Nordentoft til udtalelse. I regnskabet henstår kr. som et tilgodehavende vedrørende bestyrelseshonorar for perioden 01. juni 2011 til 30. september Det er aftalt med den tidligere bestyrelse, at beløbet udgiftsføres i regnskabsåret 2011/12. Med baggrund i advokatens juridiske vurdering indstiller administrationen at honorar til bestyrelsen først udbetales efter forudgående godkendelse af generalforsamlingen. Bilag 1 referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2002 Bilag 2 årsregnskab 2001/02 Bilag 3 notat af 2. september 2011 Bilag 4 mail af advokatens juridiske vurdering Indstillingen godkendt. Den tidligere bestyrelse anmodes om tilbagebetaling af honorar for perioden til Vedlagt 3 nye bilag 4a, 4b og 4c. Side 2 af 9

3 7. Administration af regler for aktindsigt. En andelshaver har ansøgt om aktindsigt i bestyrelsens mødereferater for perioden sidst i maj 2010 og frem til dato ( ). Vores advokat Agnete Nordentoft har gennemgået vores referater for perioden og oplyser, at bestyrelsesreferater kan undtages fra aktindsigt som interne arbejdsdokumenter, medmindre der er tale om rene beslutningsreferater. Med baggrund heri har administrationen afvist aktindsigt i bestyrelsesmødereferater, med undtagelse af referat af 27. september 2010, som er et rent beslutningsreferat (konstitueringsmøde). Det er administrationens opfattelse, at det ville kunne skade vores forhandlingssituation overfor 3. part, hvis bestyrelsens mødereferater i sin nuværende form blev udleveret til andelshavere eller andre interessenter. Administrationen indstiller, at afslaget om aktindsigt fastholdes at dagsorden og referat fremover udfærdiges i en åben og lukket del. Referatet for den åbne del vil fremover blive offentliggjort på Varmeværkets hjemmeside. Bilag 5 skrivelse om afslag til andelshaveren vedlægges. Indstillingen godkendt. Andelshaveren orienteres om beslutningen. Offentliggørelse af referatet fra det åbne møde sker efter godkendelse af referatet på næstkommende bestyrelsesmøde. 8. Skrivelse fra Næstved Kommune vedrørende varmeprisen. Næstved Varmeværk har modtaget skrivelse af 24. august 2011, hvori Økonomiudvalget i Næstved Kommune ønsker oplyst, begrundelsen for de nuværende varmepriser, samt en orientering om hvad man kan gøre for at reducere den samlede varmepris. Efter aftale med formandskabet har administrationen udarbejdet et udkast til besvarelse. Bilag 6 - skrivelse af 24. august 2011 fra Næstved Kommune Bilag 7 udkast til besvarelse Skrivelse godkendt med enkelte ændringer. Side 3 af 9

4 9. Tillæg til aftale om fjernvarmeleverance fra Affaldplus. SKAT har truffet en afgørelse i en afgiftssag, hvor afgifter indeholdt i varmeprisen, kan godtgøres for så vidt angår varme anvendt til stilstandsvarme af kedler (procesformål). For at opnå størst mulig afgiftsrefusion skal der indregnes flest mulige afgifter i varmeprisen fra Affaldplus. Indregningen i varmeprisen skal ske således, at den omkostningsbestemte varmepris reduceres med et tilsvarende beløb, der indregnes i varmeprisen. Den samlede varmepris mellem Næstved Varmeværk og Affaldplus forbliver således uændret. For at få en optimal afgiftsrefusion kræver det, at der laves en tillægsaftale til vores eksisterende fjernvarmeleveranceaftale med Affaldsplus. Det vurderes, at aftalen kan give en ekstra afgiftsrefusion på ca kr. årligt. Ved forespørgsel til direktøren for Affaldplus har deres administrationschef positivt meddelt, at de er indstillet på at indgå en tillægsaftale. For at lave aftale og afgiftsrefusionsopgørelse rigtig første gang anvender vi revisionsfirmaet PWC som konsulent. Deres honorar udgør ca kr. og kan finansieres indenfor vores normale driftsbudget. Administrationen indstiller, at der udarbejdes en tillægsaftale til vores eksisterende aftale om fjernvarmeleverance. Bilag 8 udkast til tillægsaftale. Indstilling godkendt. Side 4 af 9

5 10. Ansøgning om kommunegaranterede midlertidigt lån. Til finansiering af vores anlægsinvesteringer er det i budgettet forudsat, at der hjemtages lån for kr. Proceduren er, at vi i første omgang ansøger Næstved Kommune om en garanti på et midlertidigt lån, som efter en fornyet ansøgning til Næstved Kommune konverteres til en fast garanti/lån når den endelige anlægssum er kendt. Næstved Kommune har tidligere i år bevilget en midlertidig kommunegaranti på kr. For at få finansieret alle anlægsinvesteringerne skal der ansøges om en yderligere midlertidig kommunegaranti på kr. Alle vores nuværende lån er hjemtaget hos Kommunekredit. I forbindelse med lånehjemtagelsen af det midlertidige lån på kr. blev renteniveauet i marts måned 2011 undersøgt hos 3 finansieringsinstitutter og Kommunekredit var billigst. Kommunekredit blev derfor valgt som finansieringsinstitut. I mellemtiden har Næstved Byråd den 23. august 2011 truffet en beslutning om, at Kommunen ved fremtidige lånegarantier vil opkræve en provision på 1% p.a. af restgælden, hvilket giver en øget rentebyrde for Varmeværket. Administrationen indstiller: at der udover hos Kommunekredit indhentes tilbud fra 3 finansieringsinstitutter at formandsskabet bemyndiges til at hjemtage lån udfra det billigste tilbud at formandsskabet bemyndiges til at ansøge om kommunegaranti, hvis dette er mest fordelagtigt Indstilling godkendt. Danske Bank, Nordea og Jyske Bank anmodes om tilbud. Side 5 af 9

6 11. Salg af CO 2 -kvoter energibesparende foranstaltninger. Punktet er udsat fra sidste møde. I budgettet 2011/12 er der efter bestyrelsens beslutning indregnet et provenu på kr. vedrørende salg af CO 2 -kvoter. Tilsvarende er der indarbejdet en udgiftspost på kr. til ikke-nærmere defineret energibesparende foranstaltninger. Siden denne beslutning er truffet er prisen på CO 2 -kvoter stort set halveret. Det er ligeledes blevet afklaret, at det er muligt at overføre ubrugte CO 2 -kvoter til næste CO 2 -periode, som typisk er 3 år. Det er ganske vanskeligt, at lave energibesparende foranstaltninger i vores selskab, da vi stort set ikke har nogen egenproduktion af varme, som er det typiske sted der kunne foretages energibesparende foranstaltninger. Med det formål at opnå en bedre afkøling og derved udnyttelse af varme i forbrugerens eget hjem, er der i foråret 2011 gennemført et forsøgsprojekt om gennemgang af fjernvarmeinstallationen hos forbrugerne på Blommevej, Kirsebærvej og Morelvej - i alt 54 boliger. Et eftersyn koster ca kr. og er afholdt af Varmeværket. For hvert eftersyn optjener Varmeværket energisparepoint svarende til en værdi på ca kr. pr. installation. Den endelig pris afhænger af markedsprisen på energisparepoint. De foreløbige resultater af forsøget viser, at der sker en bedre afkøling i området. Inden der kan laves en endelig konklusion af forsøget, skal der foretages målinger igennem vintersæsonen. På baggrund af disse nye begivenheder ønsker administrationen en fornyet drøftelse af sagen, herunder hvordan vi skal agere i forhold til salg af kvoter og eventuel igangsættelse af energibesparende foranstaltninger. Bilag 9 artikel fra Dansk Energi. Orientering taget til efterretning. Sagen genoptages primo Side 6 af 9

7 12. Fremtidig strategi. I forlængelse af, at den foregående bestyrelse er udskiftet med en ny bestyrelse, skal der vedtages en ny strategi for Varmeværkets udvikling. Til inspiration for bestyrelsens drøftelse af den fremtidige strategi er vedlagt materiale, som understøtter den nuværende strategi. I samråd med formandskabet (formand og næstformand) indstilles det til bestyrelsen, at der i løbet af oktober/november måned arrangeres en 2 dags studietur til andre relevante varmeværker i Danmark at der arrangeres et 2-dags strategiseminar, hvor Værkets fremtidige strategi fastlægges. Bilag 10 varmeplan Danmark 2010 resume. Bilag 11 Næstved Kommunes varmeplan Bilag 12 Næstved Kommunes klimaplan Bilag 13 handlingsplan Bilag 14 notat fremtidigt strategi med tilhørende bilag. Bilag 15 aftale med Affaldplus omkring pris på sommervarme. Bilag 16 rapport om renovering af Maglemølle Kraftcentral (fortrolig). Bilag 17 Biomasseværk ved Maglemølle, brændsel, logistik, lager og miljø. Bilag 18 projektforslag for etablering af biomasseværk på Maglemølle. Bilag 19 kursustilbud, strategiarbejde 30. november og 14. december 2011 blev reserveret til besigtigelse af andre varmeværker. 3. og 4. februar 2012 blev reserveret til strategiseminar. 13. Budgetopfølgning pr. august Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet. Bilag 20 budgetopfølgning pr. august Orientering taget til efterretning. Side 7 af 9

8 14. EFTERRETNINGSSAGER A. Håndtering af truende situationer ved lukkeforretninger. I forbindelse med en konkret lukkeforretning udviste en forbruger meget truende adfærd overfor vores personale. Efter rådslagning med Politiet er det vurderet, at situationen ikke kunne bære en politianmeldelse af forbrugeren. Medarbejderne er tilbudt psykologhjælp. I samarbejde med Næstved Politi afholdes et personalemøde, hvor emnet vil blive drøftet nærmere. B. Tyveri af fjernvarme. Vi har i 2 tilfælde anmeldt tyveri af fjernvarme til politiet. I bestræbelserne på, at minimere tyveri søges alle vores døde stik gennemgået og kontrolleret. Der er ligeledes udviklet en ny plomberingsform, der i højere grad besværliggør tyveri. C. Niveau for varmeprisen i Næstved. I forbindelse med den offentlige debat der har været om prisniveauet, er der udarbejdet et notat til bestyrelsens orientering. Bilag 33 Notat af 27. september 2011, benchmarking med Sønderborg Fjernvarme. Orientering taget til efterretning. 15. Næste møde: Næste møde afholdes tirsdag den 1. november 2011 kl Lukket punkt. 17. Lukket punkt. 18. Lukket punkt. Jens Andersen 17. oktober 2011 Side 8 af 9

9 Lindy Nymark Christensen Kristoffer Petersen Lars Fischer Søren Hartmann Peter Frederiksen Rebecca Køhler Pertou Hindholm Side 9 af 9

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere