NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke. Indhoidsfortegnelse Side: 1 Overenskomstens område 3 2 Arbejdstiden 3 3 Løn B-tolke uden forudgående uddannelse 4 4 B-tolke med forudgående uddannelse 4 5 Tolke og oversættere med uddannelse fra Niuernermik Ilinniarfik 5 6 Cheftolke 5 7 Simultantolkning 6 B Andre tolke 6 9 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 6 10 Lønanciennitet 6 11 Deltidsansættelse 7 12 Funktion i højere stilling 7 13 Tillæg til særlig stilling B 14 Overarbejde og afspadsering B 15 Individuelle tillæg 9 15 A Kvalifikationstillæg 9 16 Rådighedstillæg 9 17 Ulempeydelser Patientledsagelse Ansatte på ensomt beliggende stationer Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse Boliger Tiltrædelsesfrirejser Påtaleret Ferie og feriegodtgørelse Sygdom Graviditet, barsel og adoption Tjenestefrihed ved barns første sygedag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom 16 A5A/ØPSjr. nr /367/2014 side 1 af 22

2 Afsnit T. (TaLte S.1.K.) 29 Anden særlig tjenestefrihed Fridage Offentlige hverv Efterindtægt Opsigelse Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser Timelønnede tolke Fremskrivning af lønnen Overgangsbestemmelse Overenskomstens gyldighedsperiode 22 ASA/0PS jr. nr /367/2014 side 2 at 22

3 1 Overenskoxnstens område Denne overenskomst omfatter tolke ansat i Grønlands selvstyre, sta ten, Tele Greenland A/S, AIS Boligselskabet INI og i kommunerne som ikke omfattes at anden overenskomst. Stk. 2. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet at overenskomsten. 2 Arbejdstiden. For tolke er arbejdstiden 40 timer ugentligt, svarende til gennem snitligt 173 1/3 timer månedligt. Stk. 2. Der foretages lønfradrag for torsømmelser inden for den dag lige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime ved kommende tolks normale timeløn plus eventuelle tillæg for pågældende time. Forsømmelser at indtil 2 time regnes som 2 time. Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til arbejdssted er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. ASA/ØPS jr. nr /367/2014 side 3 af 22

4 3 Løn B-tolke uden forudgående uddannelse. Tolke, der har taget B-tolkeprøven i dansk og grønlandsk, og som ikke har en forudgående erhvervsmæssig uddannelse, samt tolke, der har stået tolke-i-prøven, aflønnes på basis af nedenstående skalatrin pr. måned: Skala 11 trin anciennitet l.-2. be år , , , , år , , , ,72 13 år , , , , B. år , , , , og , , , ,71 flg.år B-tolke med forudgående uddannelse. Tolke, der har taget B-tolkeprøven i dansk og grønlandsk, og som har en forudgående erhvervsmæssig uddannelse inden for fagområder såsom HK-assistenter, sundhedsmedhjælpere, fødselshjælpersker 4 rende, aflønnes pà basis af nedenstående skalatrin eller tilsva pr. måned: Skala trin anciennitet år år år år 9.og flg.år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 Stk. 2. Efter forhandling mellem overenskomstparterne kan det tales, henhold at tolke med forudgående erhvervsmæssig uddannelse aflønnes i til 5, såfremt vedkommende kan dokumentere et kendskab engelsk og maskinskrivning, der svarer anførte uddannelser giver. til af til det kendskab, som de i 5 ASA/0PS jr. nr /367/2014 side 4 af 22

5 5 Tolke og oversættere med uddannelse fra Niuernernik Ilinniarfik. Tolke, der har taget den 2-årige tolkeuddannelse (tolke II) eller si multantolkeuddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, samt oversættere, der har taget oversætteruddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, af lønnes på basis at nedenstående skalatrin pr. måned: Skala trin anciennitet år , , år , , år , , og flg.år , ,93 Stk. 2. Der ydes ureguleret og pensionsgivende til grundlønnen jf. stk. 1: Trin 1: 4.214,49 Trin 2: Trin 3: Trin 4: 4.423, , , , , , , , , , ,18 udligningstillæg Chef tolke. Chettolk, der selvstændigt leder en tolkeafdeling med flere tolke un der sig og har gennemført de i 5 nævnte uddannelser, og som har er hvervet sig gode kvalifikationer som tolk eller oversætter. Stk. 2. ned: Cheftolk aflønnes på basis at nedenstående skalatrin pr. må Skala trin anciennitet l.-2. år , , , , år , , , , ogflg.år , , , ,41 Stk. 3. Der ydes ureguleret og pensionsgivende udligningstillæg til grundlønnen jf. stk. 1: Trin 1: Trin 2: Trin 3: 4.659, , ,51 ASA/0PS jr. nr /367/2014 side 5 at 22

6 7 Simultantoikning. Simultantolkning honoreres pr. påbegyndt 4 time med et vederlag på kr. 258,88. Vederlaget er beregnet på grundlag af månedlig beløb på 1cr ,33 / 173,33 = 258,88 x 2 = 517,76 i timen. 8 Andre tolke. Såfremt overenskomstparterne er enige herom, kan personer, der gennem forudgående erhvervsmæssig beskæftigelse eller uddannelse har erhver vet sig praktiske stilles med de overenskomst med og i teoretiske kvalifikationer, der ganske kan side 3-5 aflønning efter nævnte uddannelser, ansættes efter denne 3, 4 eller 5. For ansatte over Pensionsbidrag 20 og 9 indbetaling heraf. år indbetaler arbejdsgiver l0,20 af den i over enskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, overenskomstansattes pensionering. for den ansattes andel og Af som bidrag til den det indbetalte beløb anses 1/3 2/3 far arbejdsgiverens andel. Pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk. 2 Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgiveren på grundlag af ansættelsen. 10 Lønanciennitet. Lønancienniteten fastsættes på grundlag af det tidsrum, den på gældende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Stk. 2. Lønancienniteten kan tidligst regnes fra udgangen af den må ned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. ASA/ØPS jr. nr /367/2014 side 6 at 22

7 Stk. 3. Lønanciennitet afrundes altid til hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke medregnes. Stk. 4. Nånedslønnede, der fra en offentlig institution eller selv styreejet virksomhed i Grønland overgår direkte til en anden offent lig institution eller selvstyreejet virksomhed i Grønland eller en anden institution under Grønlands selvstyre og fortsætter i hidtidig charge, bevarer lønancienniteten. Stk. 5. Højere placering end efter ovennævnte regler kan under særli ge omstændigheder finde sted. Stk. 6. Deltidsansatte månedslønnede tolke med beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjener fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse pâ mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optje nes anciennitet forholdsmæssigt. 11 Deltidsansættelse. Tolke, der ansættes som deltidsbeskæftiget, aflønnes med en må nedsløn, der beregnes i forhold til arbejdstiden. Stk. 2. Ændring af arbejdstiden, herunder midlertidig forlængelse af den ved ansættelsen aftalte arbejdstid for deltidsbeskæftiget, kan kun ske med 3 dages varsel. Er et sådant varsel ikke givet, ydes 1 ekstra timeløn udover faktisk udførte timer. Ved ændring af arbejds tiden kan der tages hensyn til individuelle ønsker om fritagelse for arbejde på det ændrede tidspunkt. 12 Funktion i højere stilling. En tolk, der efter anmodning gør midlertidig tjeneste i højere stil ling er berettiget til betaling efter de nedenfor anførte regler un der forudsætning af, at den ansatte overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling. ASA/ØPS jr. nr /367/2014 side 7 af 22

8 6 Stk. 2. Retten til betaling under midlertidig tjeneste i højere stil ling indtræder, når tolken har varetaget sådan stilling i 15 dage i sammenhæng. Stk. 3. Betaling ydes herefter med et beløb, der udgør forskellen mellem den for egen stilling gældende løn inkl, eventuelt kvalifika tionstillæg og den løn, tolken ville opnå ved oprykning i den højere stilling Tillæg til særlig stilling. Ved ansættelse i stillingen, der i arbejdsmæssig, administrativ, el ler anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfat tes af de almindelige forudsætninger for de i 3 - nævnte lønnin ger m.m., træffes der mellem overenskomstparterne særlig aftale om tillæg til lønnen og eventuelle andre vilkår Overarbejde og afspadsering. Overarbejde bør såvidt muligt undgås. For beordret og kontrolleret arbejde på tjenestestedet, der strækker sig ud over normal kontortids ophør, ydes som overtidsbetaling et tillæg til timelønnen, der udgør 50 for hver overtime. Overtidsbetaling ydes pr. påbegyndt halve mes overarbejde. Timelønnen beregnes som 1/2080 af den i henhold til 3-5 fastsatte årsløn. ti Stk. 2. Overarbejde kan afspadseres efter aftale mellem tolken og ar bejdsgiveren. Ved afspadsering afløses overtidsbetalingen af frihed svarende til det optjente antal overarbejdstimer plus tillæg i tid med 50 %. Afspadseringen optjenes pr. påbegyndt halve times over arbejde. Tidspunktet for afspadsering fastsættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Stk. 3. Hvis en tolk tilsiges til at udføre overarbejde, skal dette varsles senest 5 timer inden normal arbejdstids ophør den pågældende dag. A5A/øPSjr. nr /367/2014 side 8 at 22

9 Stk. 4. For manglende varsel skal der, såfremt overarbejdet varer ud over 2 timer, ydes en ekstra overtimeløn ud over faktiske overar bej dstimer. Stk. 5. For overarbejde, der varer mindst 4 timer ud over en normal arbejdsdags sædvanlig arbejdstid, ydes en overtimeløn ud over faktisk udførte timer. Stk. 6. Hvis en tolk tilkaldes til arbejde uden for den sædvanlige arbejdstid, ydes mindst betaling for 4 timers arbejde. 15 Individuelle tillæg. For ansatte som oppebar tillæg pr. 1. april 2014 ydes fortsat som personlig tillæg indtil fratræden. 15 A Kvali fikationstij.læg. Efter forhandling mellem overenskomstparterne kan der ydes et tillæg til tolke, der aflønnes i henhold til 5 4 eller 5. Stk. 2. Tildeling at et tillæg er betinget at 2 års anciennitet på ansættelsesstedet eller anden kvalifikationsmæssig ligestillet be skæftigelse. Stk. 3. Tillæg i henhold til foranstående bestemmelser udgør 500,00 kr., 700,00 kr. eller 900,00 kr. pr. måned. 16 Rådighedstij.læg. For tolke, der udfører arbejde, som ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, kan der i stedet for overarbejdsbetaling ydes rådig hedstillæg, hvis størrelse fastsættes efter forhandling mellem over enskomstparterne. ASA/0PS jr. nr /367/2014 side 9 at 22

10 Stk. 2. Til Cheftolke kan der ikke ydes overtidsbetaling og ulempeydelser, idet der til sådanne ydes et merarbejds- og rådighedstillæg, der udgør 2.900,00 kr. pr. måned Ulempeydelser. Godtgørelse for nattjeneste i tiden mellen kl og 06.00, for tjeneste pà lørdage efter kl , samt på søn- og helligdage ydes efter de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tje neste i Grønland gældende regler, jfr. særskilt aftaleoversigt. Hvis der er tale henhold til om 14. overarbejde, ydes der dog alene overtidsbetaling i 5 18 Patientledsagelse. Når det efter lægeligt skøn kan anses for påkrævet, at en patient af hensyn til forsvarlig pleje nå ledsages under rejser til, i og fra Grønland af en tolk ansat i sundhedsvæsenet ydes der betaling efter følgende regler: Stk. 2. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden medta ges ledsagerejsedage med 8 timer pr. dag. Stk. 3. For hver påbegyndt 4 timers ledsagerejse ud over 8 timer pr. dag ydes et tillæg, der pr. 1. april 1991 udgør et grundbeløb på 222,50 ltr. pà hverdage og 312,50 kr. på lørdage samt søn- og hellig dage. Tillægget reguleres som særlige tillæg i henhold til enhver tid gældende aftale for tjenestemandsområdet, jfr. aftale mellen Grøn lands Landsstyre og AK. Stk. 4. Der ydes godtgørelse for mistede fridage, der i videst muligt omfang gives som erstatningsfrihed. Der kan kun ydes godtgørelse for een mistet fridag Pr. uge samt for helligdage. Godtgøres mistede fri dage med kontant vederlag, udgør dette for en 40 timers fridag beta ling for 8 timer og for en 64 timers fridag betaling for 16 timer. A5A/øPs jr. nr /367/2014 side 10 af 22

11 Stk. 5. Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådig hedstjeneste, tjeneste på lørdage efter kl , tjeneste på sønog helligdage samt opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser, su spenderes. Stk. 6. Under ledsagerejser ydes dagpenge jf Ansatte på ensomt beliggende stationer. Tolke på Ikerasassuaq og Danmarkshavn, hvor der i henhold til cirku lære om stationstillæg er fastsat stationstillæg, omfattes af følgen de bestemmelser i regulativ for specialmedarbejdere på ensomt belig gende stationer i Grønland: a) stationstillæg i henhold til cirkulære herom b) til- og fratrædelsesfrirejser c) feriefrirejse d) kost og logi e) læge- og tandlægehjælp f) særlige pligter (helbredsundersøgelser, kurser) 20 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (ho teldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse. Der ydes godtgørelse til tolke, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland gældende reg ler, jf. særskilt aftaleoversigt. 21 Boliger. I stillingsopslag angives følgende vedrørende bolig: a) At der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der til stillingen er knyttet pligt til at bebo egentlig tj enestebolig. ASA/ØPS jr. nr /367/2014 side 11 af 22

12 Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i ikke blive stillet yderligere bolig til râdighed. en anvist bolig, vil der Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. de til enhver tid gældende regler ejendomme m.v. i Grønland. Ved om 1, a), betales husleje ef-ter boligbetaling i selvstyrets misligholdelse af anvist bolig sættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. med ud Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk. betaler boligbidrag efter og kommunernes særskilt aftaleoversigt. de 1, c), for tjenestemænd i Grønlands selvstyres tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler jf. Ved 22 Tiltrædelsesfrirejser. tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i eller i Grønland og Danmark tjenestestedet til tolke, der ansættes på måneds løn, såfremt der ifølge stillingsopsiaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. 21, stk. 1, a) og c) Stk. 2. ægtefælle Retten til tiltrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes - eller dermed ligestillede - og børn under familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. 18 år. En sådan Stk. 3. Retten til tiltrædelsesfrirejse er personlig overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. og kan ikke Stk. 4. Ved udnyttelsen af tiltrædelsesfrirejse skal det af ar bejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 5. I denrigsflyvning i tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer in Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen havnen. I og provinsiuft andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn. ASA/0PS jr. nr /367/2014 side 12 af 22

13 Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. Stk. 7. Ved tiltrædelsesfrirejse i Grønland godtgøres alene do kumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bopælen og tjenestestedet. Stk. 8. Ved tiltræden ydes bohavetransport efter de regler for tjene stemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland, der til enhver tid gælder jf. særskilt aftaleoversigt Påtaleret. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt tolke er berettiget til at oppebæ re andre tillæg end kvalifikationstillæg og rådighedstillæg og hen vendelse herom gennem tillidsrepræsentanten ikke medfører en til fredsstillende løsning, kan sagen behandles efter reglerne i Hovedaf talen om behandling af faglig strid Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 12. november I henhold til landstingsloven s 2, er aftalt nedenfor anførte særlige regler. Stk. 2. For ansatte, der i henhold til landstingslovens 15, stk. 2 vælger ferie med feriegodtgørelse på l23 * i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Ferie godtgørelsen beregnes af årslønnen. Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med l2 % af lønnen. ASA/ØPS jr. nr. 1E.40/3G7/2012 side 13 af 22

14 Stk. 4. Krav om for arbejdsgiveren senest tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. protokollat Feriefonden. om 25 Sygdom. Bliver en ansat på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit ar bejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed eller ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet den pågældende sygdom. Stk. 2. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov lem arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om om retsforholdet mel løn under sygdom og opsigelse med forkortet varsel i henhold 120 sygedags-reglens an vendelse. Stk. 3. Änsatte, der ikke er omfattet af stk. 2 kan opsiges med føl gende varsel til fratræden ved en måneds udgang, såfremt den pågæl dende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har op pebåret løn under sygdom i i alt 120 dage: Ansættelsesanciennitet Opsigelsesvarsel: år.: i måned B. år.: 9. år og flg.: 3 4 måned måned Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar til knytning til udløbet at de 120 sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres at, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket. ASA/0PS jr. nr /367/2012 side 14 at 22

15 Stk. 4. For ansatte hvor ansættelsesforholdet er ophørt i medfør af bestemmelsen i stk. 2-3, bør genantagelse finde sted under forudsæt ning af, at den pågældende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er behov for den pågældendes arbejdskraft på den lokale arbejdsplads, hvor pågældende var ansat. Stk. 5. Fravær fra arbejdspladsen på grund af sygdom kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 6. Lægeattester, der forlanges i henhold til stk. 5, betales af arbejdsgiveren. 26 Graviditet, barsel og adoption. Faggruppen har ret til fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barsel og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i henhold til enhver tid gældende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. 1, er der dog kun ret til løn i den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober Nærværende oversigt angiver til fravær med løn ved gra viditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: I uge efter K alene 27 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives den ansatte adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, sygt. barnet er ASA/0PS jr. nr /367/2012 side 15 af 22

16 16-årigt Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene nå tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. S 28 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til 0 - hjembyen, barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindel se med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsa gelse skal dokumenteres. Stk. 3. Der kan tillige gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. 1, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/doku mentation. Stk. 4. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af læge, kan tje nestefriheden forlænges med op til 5 dage. 29 Anden særlig tjenestefrihed. I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret til fri rejse og tjene stefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbin delse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse, jf. særskilt aftaleoversigt. A5A/0PS jr. nr /367/2012 side 16 af 22

17 Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse indgives skriftligt til arbejdsgiveren. Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæller og dermed ligestillede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed lige stilledes familie. 30 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den an satte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) 31 Offentlige hverv. Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjemmestyrets be kendtgørelse nr. 5 at 15. marts 1994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1 betragtes ikke som forsømmelse i henseende til den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbeta ling ydes i henhold til overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu ligt. Stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålæg ges bestyrelsesmedlemmer i S.I.K. s lokaifdelinger, bestyrelsesmed lemmer i SIK-p Inuusuttai eller hovedbestyrelsesmedlemmer i 5.1.1<. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. ASA/ØPS jr. nr /367/2012 side 17 af 22

18 Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med løn til medlemmer af hoved.besty relserne af S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelser, i for bindelse med deltagelse i S.I.K. s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hoved.bestyrelsesmøder gange årligt. indtil 4 Stk. 5. Ønsker fra medlemmer af S.I.K. s lokalatdelingsbestyrelser og S.I.K. s hovedbestyrelse og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelse om tjenestefrihed ydes i indtil uden løn bør imødekommes. Sådan 1 år ad gangen. tjenestefrihed kan 32 Efterindtægt. Såfremt en tolk afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der gende beløb til den efterlevende ægtefælle som den ansatte har forsørgerpligt overfor: eller børn under 18 føl år, Hos samme ansættelsesmyndighed i 1 år : 1 mdrs. løn :2mdrs. -3 årogflg: løn 3mdrs. løn For ansatte omfattet af 33 Opsigelse. Inatsisartutlov bejdsgivere og funktionærer finder om reglene retsforholdet mellem ar om fratrædelsesgodtgørel se samt opsigelsesvarsler, herunder blandt andet ved prøvetid, de af rent midlertidig karakter og ved sygedom anvendelse. arbej Stk. 2. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mel lem arbejdsgivere og funktionærer kan en arbejdsgiver opsige ansæt telsesforholdet med følgende opsigelsesvarsler, såfremt der ikke er tale om prøvetid eller et arbejde af rent midlertidig karakter: ASA/øPS jr. nr /367/2012 side 18 af 22

19 a) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de tør ste 6 måneder efter ansættelsen b) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. c) Efter 6 måneders ansættelse forhøjes opsigelsesvarslet med 1 måned for hvert 3 ansættelsesår, dog højst 6 måneder. Stk. 3. Opsigelse iflg. stk. 2 skal ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Stk. 4. Ansatte omfattet at Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer skal opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, såfremt der ikke er ta le om prøvetid eller arbejde af rent midlertidig karakter. Stk. 5. For ansatte som ikke er omfattet at Inatsisartutlov om rets forholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer kan ansættelsesforhol det de tørste 3 måneder at ansættelsen opsiges med et varsel pâ 5 ar bejdsdage til en hvilken som helst dag. Opsigelsesvarslet gælder både arbejdsgiver og den ansatte. Efter 3 måneders ansættelse gælder opsi gelsesvarslerne, som er angivet i stk. 2 b-c og stk. 4. Reglerne om opsigelsesvarsler i prøvetid og ved arbejde at rent midlertidig ka rakter finder dog ikke anvendelse for ansatte som ikke er omfattet at Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionæ rer. Stk. 6. Såvel arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive opsigelses varslet skriftligt. 34 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser. Uoverensstemmelser behandles efter reglerne i overenskomsten i Ho vedaftalen om behandling at faglig strid. ASA/øPs jr. nr /357/2012 side 19 af 22

20 Stk. 2. Ved udøvelse at retten til at foretage enkeitmandsafske digelser må vilkårlighed ikke tinde sted. Uoverensstemmelser herom behandles efter reglerne i Hovedaftalen om faglig strid. 35 Timelønnede tolke. Tolke, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som afløsere under ferie, sygdom og lignende, eller til anden midlertidig beskæftigelse på under 3 beskæftigelse på mere end 3 månedsløn, måneders varighed, antages på timeløn. Efter måneders varighed overgår vedkommende til dog således at denne får mulighed for at fortsætte sit an sættelsesforhold som timelønnet. Timelønnen beregnes som 1/2080 at den til den pågældendes anciennitet svarende årsløn i henhold til 3, 4 og 5. Stk. 2. For timelønnede tolke kan tjenesteforholdet ophæves med 1 må neds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Stk. 3. Timelønnede tolke har ret og pligt til at holde en fridag for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridagene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenestens tarv. Stk. 4. Lønningsperioden for timelønnede tolke er en periode på 14 dage, der regnes fra og med mandag til og med søndag i den efterføl gende periode. Stk. 5. Timelønnede tolke optjener 124 % i feriegodtgørelse. Stk. 6. Timelønnede tolkes anciennitet beregnes efter reglerne i 10, stk Der optjenes ikke yderligere anciennitet under be skæftigelse som timelønnede tolke. Stk. 7. Bestemmelserne i denne overenskomsts 11, 15 A, 29, 33 og 34 finder ikke anvendelse for timelønnede tolke. ASA/øPSjr. nr /367/2012 side 20 af 22

21 36 Fremskrivning af lønnen. Lønnen i 3, 4, 5 og 6 er sammensat af et grundbeløb pr. 1. april 1991, et grundbeløbstillæg samt et ureguleret kronetillæg. Grundbeløbstillægget pr. 1. april 2000 er l6,4789s. Skalalennen justeres desuden med et ureguleret kronetillæg pr. måned som føl ger: årligt 187, , , , , , , ,00 For ansatte, der pr Overgangsbestenimelse. marts 1995 var ansat i henhold til over enskomst at 13. juli 1993 gælder fortsat bestemmelsen i nævnte overenskomst 25, stk. 1, anden særlig tjenestefrihed. ASA/ØPS jr. nr /367/2012 side 21 af 22

22 38 Overenskomstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan at hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Stk. 2. Efter opsigelse at overenskomsten sker aflønning i henhold til de pr. 31. marts 2018 gældende lønsatser i perioden, indtil fly overenskomst indgås. Nuuk, den 14NOV Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuttiat Naalakkersuisut e.b. Jess G. Berthelsen Frederik Møller (sign.) (sign.) Finansministeriet P.M.V. e.b. Eva Hoff Sonne (sign.) Hermed udgâr overenskomst at 21. oktober 2010 og protokollat at 16. oktober 2008 om udligningstillæg dl grundlennen. ASA/øPS jr. nr /367/2012 side 22 af 22

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit t. (Tol-ke S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I tt t{0l/. 2014 Mel lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sul-inermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for To1ke. Indholds

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Lovsamling Serie C-II. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV Afsnit K. (Klubområdet 5.I.K.) OVERENSKOMST. mellem

Lovsamling Serie C-II. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV Afsnit K. (Klubområdet 5.I.K.) OVERENSKOMST. mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit K. 5.I.K.) Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Klubområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2009 Cirkulære af 5. januar 2010 Perst. nr. 001-10 J.nr. 08-233-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015 Afsnit 5 Arbejdsiedere (5.5K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 0 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (Arbejds lederforeningen) INDHOLOS

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet 8.1. K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuttiat for Timelønnede faglærte ikke-faglærte

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 18 SEP. 2009 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT 4 NOV OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Afsnit 8. (Sundhedshjælpere 8.1. K) mellem

NALUNAARUTIT 4 NOV OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Afsnit 8. (Sundhedshjælpere 8.1. K) mellem Afsnit 8. (Sundhedshjælpere 8.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sundhedshj ælpere.

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Afsnit T. (Tillidsrepræsentanter S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Nalaakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere