Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 i sag nr. AR : Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck Danmark A/S (advokat Tine Benedikte Skyum) Dommere: Jens Peter Bostrup, Oluf Engell, Carsten Holm, Asger Tue Pedersen, Benny Rosberg, Laurits Rønn, Jytte Scharling (næstformand), Poul Søgaard (retsformand) og Per Sørensen (næstformand). Indledning Sagen drejer sig om, hvorvidt Falck Danmark A/S (herefter Falck) efter virksomhedsoverdragelsesloven er forpligtet til at efterleve den kollektive overenskomst, som en række brandmænd, der tidligere var tjenestemandsansat i Gentofte Kommune og i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse af Gentofte Brandvæsen er overgået til ansættelse hos Falck, var omfattet af under den kommunale ansættelse. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark (LO) for Fag og Arbejde (FOA), har nedlagt påstand om, at indklagede, Falck Danmark A/S, i relation til 22 tidligere tjenestemandsansatte brandmænd ved 1

2 Gentofte Brandvæsen skal efterleve overenskomsten for de kommunale beredskaber i al fald til overenskomstens udløb den 31. marts Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Retsgrundlag Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter (direktivet) hvorved direktiv 77/187 af 14. februar 1977 og ændringsdirektiv 98/50 af 29. juni 1998 er sammenskrevet indledes med bl.a. følgende betragtninger: (3) Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser til beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af ny indehaver især for at sikre varetagelsen af deres rettigheder. (9) Socialpagten erkender betydningen af at bekæmpe alle former for forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling på grund af køn, hudfarve, race, religiøs, politisk eller anden overbevisning. Herefter indeholder direktivet bl.a. følgende bestemmelser: KAPITEL 1 Anvendelsesområde og definitioner Artikel 1 1. a) Dette direktiv finder anvendelse på overførsel af en virksomhed eller bedrift eller en del af en virksomhed eller bedrift til en anden indehaver som følge af en overdragelse eller fusion. c) Dette direktiv finder anvendelse på offentligretlige og privatretlige virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de opererer med gevinst for øje. En administrativ omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller en overførsel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder er ikke en overførsel i dette direktivs forstand. 2

3 3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på søgående skibe. 1. I dette direktiv forstås ved: Artikel 2 d) arbejdstager : enhver person, som i den pågældende medlemsstat er beskyttet som arbejdstager i henhold til den nationale lovgivning. KAPITEL II Varetagelse af arbejdstagernes rettigheder Artikel 3 3. Efter overførslen skal erhververen opretholde de løn- og arbejdsvilkår, som ifølge en kollektiv overenskomst gjaldt for overdrageren, indtil den kollektive overenskomst opsiges eller udløber, eller en anden kollektiv overenskomst træder i kraft eller får virkning. Direktivet er gennemført ved lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), der bl.a. indeholder følgende bestemmelser: 1. Loven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf Stk. 2. Denne lov finder anvendelse på offentlige og private virksomheder, der udøver økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje. En administrativ eller ved lov foretaget omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller en overførsel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder er ikke en overførsel i denne lovs forstand. Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse på søgående skibe. 2. Overdrages en virksomhed eller en del heraf, indtræder erhververen umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til: 1) kollektiv overenskomst og aftale, 2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og 3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. 3

4 4a. Stk. 2. Hvis erhververen ikke tiltræder overenskomsten, skal spørgsmål om overtrædelse af de berørte lønmodtageres rettigheder og pligter i henhold til en kollektiv overenskomst, jf. 2, stk. 1, nr. 1, afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejdsretten, såfremt en af parterne begærer det. I så fald er erhververen stillet, som om denne havde tiltrådt den kollektive overenskomst. Ved lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold er bl.a. fastsat sålydende bestemmelser: 34. De kommunalt ansatte tjenestemænd, der gør tjeneste i en kommunal forsyningsvirksomhed omfattet af denne lov på tidspunktet for kommunens etablering af de i medfør af denne lov nødvendiggjorte selskaber til fortsættelse af den nævnte forsyningsvirksomhed, er forpligtet til at gøre tjeneste i et eller flere af disse selskaber med bevarelse af deres ansættelsesforhold til kommunen. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte selskaber tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd overgang til ansættelse i pågældende selskaber. I de specielle bemærkninger til lovens 34 (Folketingstidende , tillæg A, s. 4631ff. - L 150) er bl.a. anført: I forbindelse med overdragelser til de ved lovforslaget nødvendiggjorte selskaber til fortsættelse af de forskellige dele af den hidtil i kommunen drevne forsyningsvirksomhed, bevarer de i kommunen ved de pågældende forsyningsvirksomheder tjenestegørende tjenestemænd deres ansættelsesforhold til kommunen, idet de samtidig forpligtes til at gøre tjeneste i et eller flere af de vandselskaber, der fortsætter forsyningsaktiviteterne. Vandselskaberne skal ifølge de foreslåede bestemmelser tilbyde de pågældende tjenestemænd ansættelse. I de tilfælde, hvor ansættelsestilbuddet ikke accepteres, udbetaler kommunen fortsat løn m.v. og afholder udgifter til pension til de pågældende, dog med refusion fra vandselskaberne efter aftale mellem kommunen og vandselskaberne. Der er således i disse tilfælde tale om en udlånsordning. Loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder i øvrigt anvendelse ved de af lovforslaget nødvendiggjorte selskabsdannelser. Sagen 4

5 Gentofte Brandvæsen blev tidligere drevet af Gentofte Kommune. Via en tilslutningsaftale mellem kommunen og FOA var de ansatte brandmænd, herunder de tjenestemandsansatte med de begrænsninger der fulgte af de relevante tjenestemands- og pensionsregulativer, omfattet af den mellem FOA, Kommunernes Landsforening og Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund indgåede overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. I efteråret 2008 udbød Gentofte Kommune driften af Gentofte Brandvæsen, og af udbudsmaterialet fremgår bl.a.: 1.1 Orientering om ydelsen Den nye leverandør skal overtage det mandskab fra Gentofte Kommune, der er beskæftiget med den udbudte opgave. Yderligere oplysninger fremgår af punkt Kontraktens ikrafttræden og løbetid Kontrakterne træder i kraft den 1. april 2009 og løber indtil 31. marts Vilkår vedrørende medarbejdere I tilfælde af leverandørskift er den nye leverandør forpligtet til at overtage de medarbejdere fra den nuværende leverandør, der er beskæftiget med den udbudte opgave. Som det fremgår af bilaget, er der både tjenestemandsansatte og overenskomstansatte blandt de medarbejdere, der beskæftiger sig med den udbudte opgave. Vilkår for overenskomstansatte: For de overenskomstansatte gælder det, at de virksomhedsoverdrages i henhold til Lov om virksomhedsoverdragelse. Leverandøren skal yde de medarbejdere, der overdrages, løn- og ansættelsesvilkår, der som minimum svarer til de individuelle løn- og ansættelsesvilkår, der er fastsat i den gældende overenskomst. Dette er gældende, indtil udløbet af den nuværende overenskomstperiode. Vilkår for tjenestemandsansatte: For de tjenestemandsansatte gælder det, at de ikke er omfattet af Lov om virksomhedsoverdragelse. En tjenestemand i Gentofte Kommune har alene pligt til at lade sig forflytte indenfor ansættelsesområdet og er således ikke pligtig til at overgå til ansættelse hos den nye virksomhed. Det forhindrer dog ikke, at tjenestemanden kan ønske at overgå til ansættelse hos den nye virksomhed. I så fald er der forskel på, om det er til en offentlig eller til en privat virksomhed: 5

6 a. Overgang til ansættelse ved offentlig virksomhed b. Overgang til ansættelse ved privat virksomhed I denne situation kan overgangen f.eks. ske ved at: tjenestemanden opsiger sin tjenestemandsstilling i Gentofte Kommune med ret til opsat pension, overgår til ansættelse i den nye virksomhed på overenskomstvilkår og virksomheden indbetaler pensionsbidrag til den relevante pensionskasse eller tjenestemanden ydes tjenestefrihed uden løn fra sin stilling i Gentofte Kommune og der indgås en aftale omkring vilkårene for overgangen til den nye virksomhed om, at Gentofte Kommune bibeholder pensionsforpligtelsen mod, at virksomheden indbetaler et beløb svarende til pensionsbidraget for overenskomstansatte til Gentofte Kommune. Uanset om tilbudsgiver er offentlig eller privat, skal tilbud tage højde for pensionsudgift for 2007 for tjenestemænd angivet i bilag 1.3. Opgaven med brandslukning i Gentofte Kommune blev tildelt den private virksomhed Falck, og parterne er enige om, at Falcks overtagelse af Gentofte Brandvæsen er en overdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. På FOA s initiativ mødtes forbundet og Falck den 9. februar 2009 for at drøfte en række forhold i forbindelse med Falcks overtagelse af opgaven med brandslukning i Gentofte Kommune. I mødereferatet hedder det bl.a.: 1) Overenskomstansatte brandfolk Parterne er enige om, at overgangen er omfattet af Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Falck tilkendegav, at man ikke agter at indtræde i den gældende overenskomst med FOA, men at man i overensstemmelse med loven vil respektere de individuelle rettigheder i overenskomsten indtil udløb 1. april ) Tjenestemandsansatte brandfolk Parterne har drøftet, hvorvidt Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forhold til tjenestemændenes nuværende løn- og ansættelsesvilkår. FOA anførte, at man er af den opfattelse, at Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse, såfremt tjenestemændene vælger at tage mod tilbuddet om ansættelse i Falck. Falck anførte, dels at Gentofte kommune i udbudsmaterialet har fastsat en model, hvorefter Falck er forpligtet til at tilbyde ansættelse til de tjenestemænd, som frivilligt 6

7 ønsker ansættelse i Falck på sædvanlige overenskomstvilkår dvs. i henhold til overenskomst mellem DI og Chaufførernes Fagforening i København (3F), dels at Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ikke finder anvendelse i tjenestemandssituationen. Parterne kunne ikke opnå enighed om, hvorvidt Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forhold til tjenestemændene. Med henblik på at afklare de praktiske konsekvenser af parternes uenighed, opfordrede Falck FOA til inden den 20. februar 2009 at meddele, hvordan og på hvilke vilkår FOA i givet fald mener, at beskyttelsesreglerne i Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. Falck vil i øvrigt fortsætte de individuelle samtaler med medarbejderne. FOA og Falck mødtes på ny den 24. februar 2009, og i referatet fra mødet fremgår bl.a.: Falck oplyste, at alle individuelle samtaler nu er gennemført, og at man fra Gentofte kommune har fået oplyst, at ud af 25 tjenestemænd har 21 ønsket ansættelse i Falck, mens de resterende 4 forbliver i kommunen. Under de individuelle samtaler er tjenestemændene blevet orienteret om, at de pr. 1. april 2009 ansættes på Falcks overenskomst med CF, hvilket ikke har givet anledning til forbehold fra tjenestemændenes side. FOA har ved brev af 17. februar 2009 til Falck skriftligt præciseret, at man har den opfattelse, at lov om lønmodtageres retsstilling finder anvendelse på tjenestemændenes ansættelsesforhold i Falck efter 1. april 2009 og indtil overenskomstens udløb den 31. marts Under mødet d.d. har FOA fastholdt dette synspunkt og samtidig henvist til en dom fra EF-domstolen fra 2005 vedrørende skotske tjenestemænd. FOA har den opfattelse, at dommen støtter FOA s synspunkt. Falck tilkendegav, at man ikke var enig i, at lov om lønmodtageres retsstilling finder anvendelse i forhold til tjenestemændene. Dette er begrundet dels i udbudsmaterialet dels at lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ikke finder anvendelse i tjenestemandssituationen. Falck oplyste, at de relevante overenskomster (CF og HK) vil blive tilsendt FOA snarest muligt, og såfremt FOA har spørgsmål til det fremsendte, er Falck indstillet på at mødes herom. 7

8 Der blev herefter afholdt fællesmøde i sagen den 25. marts Enighed kunne ikke opnås, idet parterne fastholdt deres principielle synspunkter vedrørende virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse i relation til tjenestemænd. Det fremgår af sagen, at 22 tidligere tjenestemandsansatte brandmænd indgik aftale om ansættelse som reddere i Falck, og i de udleverede ansættelsesbeviser hedder det bl.a.: 1. Tiltræden Tiltrædelse sker pr. 1. april Ansættelsesgrundlag Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til Tillægsaftale vedrørende redderarbejde med de dertil hørende vagtordninger. Tillægsaftalen er en del af overenskomsten mellem HTS-A og Chaufførernes Fagforening i København vedrørende ambulancetjeneste og redderarbejde i Falck Danmark A/S. 6. Pension Der ydes ikke pension i henhold til overenskomstens bestemmelser, idet medarbejderen er omfattet af en tjenestemandspensionsordning i Gentofte Kommune. 8. Opsigelse Opsigelsesreglerne følger overenskomstens bestemmelser. Fra ansættelsens start gælder et opsigelsesvarsel på 6 måneder til månedens udgang fra virksomhedens side og 1 måned til månedens udgang fra medarbejderside. Det fremgår endvidere af sagen, at Falck i relation til de overtagne brandmænd, der ikke har været tjenestemandsansat, respekterer disses individuelle rettigheder i henhold til overenskomsten mellem FOA, Kommunernes Landsforening og Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund indtil udløb den 1. april Det er desuden oplyst, at Falcks manglende efterlevelse af den nævnte kommunale overenskomst i relation til de tidligere tjenestemandsansatte brandmænd har medført, at der pr. 1. april 2009 ikke er foretaget regulering fra løntrin 16 til løntrin 18 og med et tillæg af kr., ligesom brandmændene er forpligtet til at tage gennemsnitligt ca. 13 døgnvagter mere om året. 8

9 Sagen er ved LO s klageskrift af 22. juli 2009 indbragt for Arbejdsretten i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens 4 a, stk. 2, og angår således de 22 tidligere tjenestemandsansatte brandmænds individuelle rettigheder i henhold til den kommunale overenskomst. Forklaringer Erik Herss har forklaret bl.a., at han er jurist og ansat som konsulent hos FOA, hvor han beskæftiger sig med tjenestemændenes forhold. Han kom ind i sagen med Gentofte Brandvæsen, da han blev kontaktet af Brandfolkenes klub. Der var i Gentofte Brandvæsen 5 overenskomstansatte brandmænd og tjenestemandsansatte brandmænd. Alle brandmænd lavede det samme arbejde. I forbindelse med udliciteringen blev der holdt møder med Gentofte Kommune, og FOA krævede som udgangspunkt, at de berørte tjenestemænd blev afskediget med rådighedsløn. Kommunens holdning var imidlertid, at tjenestemændene enten lod sig overdrage frivilligt eller blev placeret i en anden passende stilling i kommunen, fx som teknisk serviceleder på en skole. Gentofte Kommune ville ikke acceptere en model, hvorefter kommunen udlånte tjenestemændene til den nye leverandør. En stor del af de tjenestemandsansatte brandmænd valgte at gå med over til Falck. Det er en livsstil at være brandmand, og flere af dem havde et arbejde ved siden af, som de ikke ville kunne passe, hvis de i stedet skulle arbejde på fx en skole. Falck betaler til tjenestemændenes pensionsordning, således at de i sidste ende er sikret samme pension, som hvis de fortsat havde været tjenestemandsansat i Gentofte Kommune. Der var i øvrigt en kattelem i aftalen, som bevirkede, at de tidligere tjenestemandsansatte brandmænd senest ved udgangen af 2009 kunne fortryde og gå tilbage til kommunen. Det var der nogle stykker, der benyttede sig af. Der er lavet en aftale med Falck, der sikrer, at de brandmænd, der i Gentofte Kommune var overenskomstansat, fortsat har vilkår i overensstemmelse med den kommunale overenskomst, indtil den udløber. Ud over lønnen og antallet af døgnvagter ydes der også en ringere feriegodtgørelse efter Falckoverenskomsten end efter den kommunale overenskomst. 9

10 Henning Schreiber Rasmussen har forklaret bl.a., at han i dag er stationsleder hos Falck i Hillerød. Tidligere var han brandchef hos Falck, og han havde da ansvaret for forhandlingerne med Gentofte Kommune i forbindelse med selskabets overtagelse af Gentofte Brandvæsen. Falck endte med at overtage hele Gentofte Brandvæsen med biler, bygninger, mandskab mv. Af de kommunale brandfolk var to overenskomstansat, og 27 var tjenestemænd. Sammen med Jesper Ingeman-Petersen gennemførte han fra den 7. til den 10. februar 2009 individuelle samtaler med alle brandmændene for at få et overblik over, hvor mange der ville gå med over til Falck. Brandmændene blev her orienteret om, hvordan det er at arbejde hos Falck, og det lå i øvrigt som en forudsætning, at den enkelte tjenestemand kun skulle gå med over til Falck, hvis det skete frivilligt. Ca. 21 af de kommunale brandmænd endte med at gå med over til Falck, og 6-7 mand valgte at blive i kommunen i andre jobs. Da de fleste af brandmændene takkede ja til Falcks tilbud, og var der mandskab nok til, at der kunne køres videre uden ansættelse af flere brandmænd. Hvis ikke så mange var gået med over, ville Falck have suppleret op med folk udefra. Der blev i øvrigt lavet en aftale om, at de tidligere kommunalt ansatte brandmænd indtil årets udgang kunne gå tilbage til Gentofte Kommune. Der blev lavet en glidende overgang, så brandmændene ikke fra første dag i Falck skulle have et antal døgnvagter svarende til 103 om året. Brandmændene kunne i øvrigt købe sig fri, så de havde, hvad der svarede til 92 døgnvagter årligt. De brandmænd, der i Gentofte Kommune havde været overenskomstansat, fik en økonomisk kompensation for at gå fra 92 til 103 døgnvagter om året. Han ved ikke, om der er lavet beregninger på, om de tidligere tjenestemandsansatte brandmænd er gået glip af lønstigninger som følge af overgangen til Falck. Parternes argumentation Klager har anført, at Falcks overtagelse af Gentofte Brandvæsen er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og at Falck derfor efter lovens 2 er forpligtet til som individuelle vilkår at respektere de 22 tidligere tjenestemandsansatte brandmænds rettigheder i henhold til den kommunale overenskomst. Falcks afvisning heraf har medført en forskelsbehandling, idet de tjenestemandsansatte i modsætning til de overenskomstansatte brandmænd ikke har fået den overenskomstmæs- 10

11 sige lønstigning på to trin pr. 1. april 2009 og tillægget på kr., ligesom de har måttet tage væsentligt flere døgnvagter. Virksomhedsoverdragelsesloven og det bagvedliggende direktiv har til formål at sikre lønmodtageres rettigheder i tilfælde af ny indehaver. Tjenestemænd er ikke undtaget fra hverken lovens eller direktivets arbejdstagerbegreb, der ikke skelner mellem ansættelsesformer og således ikke udelukker, at loven omfatter tjenestemænd, jf. direktivets artikel 2, stk. 1, litra d. Det fremgår da også af direktivets betragtning 9, at det bl.a. har til formål at bekæmpe alle former for forskelsbehandling. Direktivet er desuden et beskyttelsesdirektiv, jf. betragtning 3, og hvis en lønmodtagergruppe skal kunne anses for at være undtaget fra reglerne heri, må dette kræve en meget klar hjemmel. Virksomhedsoverdragelsesloven finder efter 1, stk. 2, 1. pkt., anvendelse på offentlige virksomheder, og hvis en undtagelse for så vidt angår tjenestemænd havde været tilsigtet, skulle dette fremgå udtrykkeligt af bestemmelsen. At virksomhedsoverdragelsesloven generelt finder anvendelse på tjenestemænd, bekræftes desuden af nyere lovgivning, jf. herved 34 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og de specielle bemærkninger hertil. I det omfang, tjenestemænd bliver omfattet af en overførsel i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, finder loven således anvendelse for dem, hvilket da også er forudsat af EU-domstolen i dom af 26. maj 2005 i sag C-478/03. Sagen angik tjenestemænd, og spørgsmålet om direktivets anvendelse på disse blev ikke problematiseret under sagen. Domstolen fastslog i præmis 27, at de regler, der finder anvendelse ved virksomhedsoverdragelse, skal i de ansattes interesse så vidt muligt sikre de allerede eksisterende arbejdsforhold, som udgør en del af den overførte økonomiske enhed. Klager har videre anført bl.a., at tjenestemænds lønvilkår sædvanligvis bliver reguleret udtrykkeligt i forbindelse med omorganiseringer og udliciteringer i den offentlige sektor. Det er derfor sjældent relevant at anvende virksomhedsoverdragelsesloven i disse tilfælde, men det udelukker ikke, at loven finder anvendelse. Reglerne i tjenestemandsloven og tjenestemandsregulativer om tjenestemænds særlige individuelle beskyttelse mod forflyttelse er blot en ekstra beskyttelse af tjenestemænds rettigheder, som ikke udelukker, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse i det omfang, tjenestemænd bliver virksomhedsoverdraget. 11

12 Retspraksis og den juridiske litteratur ses nærmest udelukkende at have beskæftiget sig med spørgsmålet om grænserne for forflyttelse af tjenestemænd og ikke spørgsmålet om virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse, når tjenestemænd faktisk virksomhedsoverdrages. Hos Lars Svenning Andersen m.fl: Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, 5. udg. (2009), s. 216, forudsættes det dog, at loven er anvendelig, når tjenestemænd overgår til ansættelse ved en privat arbejdsgiver. Den eneste indskrænkning af lovens anvendelsesområde i forhold til offentlig virksomhed følger af 1, stk. 2, 2. pkt., jf. direktivets artikel 1, stk. 1, litra c, hvorefter en omorganisering af offentlige myndigheder eller en overførsel af administrative funktioner mellem offentlige myndigheder ikke er en overførsel i lovens/direktivets forstand. Bestemmelsen sondrer ikke mellem tjenestemænd og ikke-tjenestemænd. Heller ikke lovens øvrige undtagelser i 1, stk. 4, og 2, stk. 2, omtaler tjenestemænd. Det bemærkes herved, at funktionærloven udtrykkeligt undtager tjenestemænd fra denne lovs anvendelsesområde. I det omfang, tjenestemænd i ikke-administrative funktioner lovligt overføres fra en offentlig myndighed til en privat virksomhed, er de derfor omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, når betingelserne for lovens anvendelse i øvrigt er opfyldt. Det var netop tilfældet i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af Gentofte Brandvæsen til Falck, jf. herved behandlingen af de overenskomstansatte brandmænds rettigheder. Det er i denne forbindelse uden betydning, om virksomhedsoverdragelsen er sket med samtykke fra de omfattede tjenestemænd, jf. EU-domstolen dom af 26. maj 2005 i sag C-478/03, præmis 37. Virksomhedsoverdragelsen fandt sted på baggrund af et konkret udbud af virksomheden, og i udbudsbetingelserne var det udtrykkeligt angivet, at leverandøren var forpligtet til at overtage medarbejderne. Brandmændene var i øvrigt reelt tvunget til at gå med over til Falck, idet de ellers ikke ville kunne fortsætte som brandmænd. Klager påberåber sig alene de kollektivt forhandlede løn- og arbejdsforhold, der fremgår af overenskomsten, jf. herved virksomhedsoverdragelseslovens 4 a, stk. 2, og ikke forvaltningsretlige eller de særlige tjenestemandsretlige krav vedrørende afskedigelsesbeskyttelse og pension. Ifølge de tjenestemandsretlige regler er der netop forskel på de kollektivt forhandlede løn- og arbejdsforhold 12

13 og de tjenestemandsrettigheder, som følger direkte af de kommunale tjenestemandsregulativer og forvaltningsretten. Desuden er de 22 tidligere tjenestemandsansatte brandmænds forvaltningsretlige og tjenestemandsretlige stilling afklaret i overdragelsesaftalen mellem Gentofte Kommune og Falck samt i de individuelle ansættelsesaftaler. For de 22 tidligere tjenestemandsansatte brandmænd har Gentofte Kommune og FOA kollektivt aftalt, at overenskomsten for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber skal finde anvendelse med de begrænsninger, der følger af gældende tjenestemandsregulativ og pensionsregulativ for kommuner indenfor KL s forhandlingsområde. De 22 virksomhedsoverdragne brandmænd har derfor et individuelt krav på, at overenskomsten efterleves i al fald til dens udløb den 31. marts Indklagede har navnlig anført, at det har været en klar forudsætning i parternes aftalegrundlag, at tjenestemændene ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Når der i aftalegrundlagets vilkår for tjenestemandsansattes overgang til ansættelse ved en privat virksomhed tales om, at de overgår til ansættelse i den nye virksomhed på overenskomstvilkår, kan dette kun læses som den erhvervende virksomheds overenskomst. Falcks tilbud vedrørende overtagelse af Gentofte Brandvæsen er da også afgivet i tillid til, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse på de tjenestemandsansatte brandmænd. Selv om det ikke fremgår eksplicit af virksomhedsoverdragelsesloven eller det bagvedliggende direktiv, at tjenestemænd er undtaget herfra, hviler reglerne imidlertid på en forudsætning om, at de ikke finder anvendelse i forhold til tjenestemænd. Det har da også hidtil været den generelle antagelse og forudsætning i dansk ret, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke gælder for tjenestemænd, herunder kommunale tjenestemænd, jf. eksempelvis Mette Klingsten: Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse (2002), s. 215f. Denne antagelse er i hvert fald korrekt og velbegrundet i forbindelse med en overførsel fra det offentlige til en privat virksomhed, idet en privat virksomhed ikke vil kunne indtræde fuldt ud i en tjenestemands særlige lovbestemte eller regulativbestemte rettigheder og forpligtelser. Der kan ikke meningsfuldt sondres mellem på den ene side de individuelle rettigheder og på den anden side de forvaltningsretlige og særlige tjenestemandsretlige vilkår i relation til spørgsmålet 13

14 om, hvorvidt tjenestemænd er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Tjenestemænd har således hverken ret eller pligt til at blive overdraget til en privat virksomhed i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. En tjenestemandsansættelse er at betragte som en helhed, hvor ret og pligt går hånd i hånd. Hvis virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse i forhold til en tjenestemands individuelle rettigheder, vil der ikke være balance mellem tjenestemandens rettigheder og pligter. 34 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold samt de specielle bemærkninger hertil understreger, at når det gælder tjenestemænd, er det nødvendigt med særlig lovgivning, der samlet gør op med tjenestemændenes forhold i forbindelse med overgang fra offentlig til privat ansættelse. Det er i øvrigt ganske uklart, om lovforarbejdernes bemærkning om, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, er møntet på overenskomstansatte eller tjenestemænd. Heller ikke EU-domstolens dom af 26. maj 2005 i sag C-478/03 støtter klagers synspunkt, idet dommen ikke forholder sig til spørgsmålet om, hvorvidt direktivet gælder for tjenestemænd. Sagen drejede sig om noget helt andet; nemlig spørgsmålet om overførelsestidspunktet. Det kan næppe heller antages, at en engelsk tjenestemand har samme retlige status som en dansk tjenestemand formentlig er der snarere tale om en almindelig offentlig ansat. I præmis 23 antyder EU-domstolen muligvis også et forbehold for rigtigheden af den nationale domstols afgørelse om, at der er tale om en overførsel i direktivets fortand. Sagen er, at hovedparten af de tidligere tjenestemandsansatte brandmænd i Gentofte Kommune har truffet et regulært valg. I overensstemmelse med det i udbudsmaterialet anførte har de helt frivilligt valgt at indgå aftale om ansættelse i Falck på overenskomstmæssige vilkår. Herved har disse brandmænd definitivt opgivet deres tjenestemandsstatus, idet de dog har bevaret deres tjenestemandspension. De resterende tjenestemænd har valgt at forblive ansat i Gentofte Kommune. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Denne sag er indbragt for Arbejdsretten i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens 4 a, stk. 2, hvorefter Arbejdsretten alene skal tage stilling til spørgsmål om overtrædelse af de berørte lønmodtageres rettigheder og pligter i henhold til en kollektiv overenskomst, jf. lovens 2, stk. 1, nr

15 Der er enighed om, at Falcks overtagelse af Gentofte Brandvæsen er en overdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. For Arbejdsretten er spørgsmålet herefter, om Falck i medfør af loven er forpligtet til at efterleve overenskomsten for de kommunale beredskaber i relation til de 22 tidligere tjenestemandsansatte brandmænd. Virksomhedsoverdragelsesloven er baseret på direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001, hvis hovedformål er at beskytte arbejdstagere, jf. herved også EU-domstolens dom af 26. maj 2005 i sag C- 478/03. Efter direktivets artikel 2, stk. 1, litra d, er en arbejdstager enhver person, som i den pågældende medlemsstat er beskyttet som arbejdstager i henhold til den nationale lovgivning. I overensstemmelse med direktivets brede definition af den beskyttede personkreds angår virksomhedsoverdragelsesloven således lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser. Efter sin ordlyd kan loven ikke anses at undtage de lønmodtagere, der er tjenestemænd. Dette bestyrkes endvidere af, at loven efter 1, stk. 2, 1. pkt. finder anvendelse, når offentlig virksomhed overdrages, uden at der i denne bestemmelse eller andre steder i loven er gjort undtagelse for så vidt angår tjenestemænd. Arbejdsretten finder endvidere, at de rettigheder, som de tidligere tjenestemandsansatte brandmænd under deres ansættelse i Gentofte Kommune havde i henhold til overenskomsten for de kommunale beredskaber, efter deres art kan opretholdes, og at forpligtelsen til at respektere dem kan overtages af Falck som erhvervende virksomhed. Falck har da også respekteret overenskomsten i forhold til de brandmænd, der i Gentofte Kommune var overenskomstansatte. For så vidt angår de beskrevne rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst er der herefter ikke grundlag for at antage, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse i relation til de 22 tidligere tjenestemandsansatte brandmænd, som er omfattet af virksomhedsoverdragelsen til Falck. Loven har som anført til formål at beskytte lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser. Det kan således ikke føre til et andet resultat, at udbudsmaterialet vedrørende Gentofte Brandvæsen må forstås sådan, at tjenestemændene ikke skulle være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det kan heller ikke føre til et andet resultat, at de 22 brandmænd må anses for frivilligt at 15

16 have ladet sig overdrage til Falck, jf. herved også EU-domstolens dom af 26. maj 2005 i sag C- 478/03, præmis 37. Arbejdsretten tager herefter klagers påstand til følge. Thi kendes for ret: Falck Danmark A/S skal i forhold til de 22 medarbejdere, der tidligere var tjenestemandsansatte brandmænd ved Gentofte Brandvæsen, efterleve overenskomsten for de kommunale beredskaber indtil overenskomstens udløb den 31. marts I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck Danmark A/S inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Poul Søgaard 16

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

INDSTILLING. 20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler

INDSTILLING. 20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler INDSTILLING 20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler Bestyrelsen skal hermed orienteres om status medio december på forhandlingsprocessen vedrørende lokalaftalerne mm. som skal

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

oktober 2012

oktober 2012 2012-15 Overførsel af en kommunal musikskoles ansvar for MGK-undervisning til en anden kommunal musikskole var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven Statens Kunstråd ændrede med virkning fra 2011

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER Advokatfuldmægtig Anton Kraev Dansk Erhverv, Børsen 14. december 2016 Anton Kraev advokatfuldmægtig, CAnd.merc.jur 2015 nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU * udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND.

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006 i sag nr. A2005.927: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Arbejdsgiverforeningen for

Læs mere

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen KL LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Indholdsfortegnelse Side 50.66 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 3 1. Aftalens område... 3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 7 Vilkår for virksomhedsoverdragelse September 2013 Dokument nr. 2013-7 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet: MLA Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C.

Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C. Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C. 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. Deres henvendelse om beslutning i Århus Byråd vedrørende udbud. De har ved mail af 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere