Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00."

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning v/ formanden og næstformanden. 5. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab. 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt godkendelse af boligafgift samt andelens værdi/indskud 7. Forelæggelse af årsregnskab og budget for Ejerlauget G I og G II. 8. Indkomne forslag (Der henvises til bilagene ( ) 9. Valg af bestyrelse. På valg er: a. Formand Knud Hansen - Modtager genvalg - bestyrelsen anbefaler genvalg b. Bestyrelsesmedlemmer Peer Kirkegaard og Roland Ipsen begge modtager genvalg - bestyrelsen anbefaler genvalg c. Suppleanter for 1 år, Hanne Riis første suppleant bestyrelsen anbefaler genvalg. Inger Schmidt-Hansen - Anden suppleant bestyrelsen anbefaler genvalg d. Revisor. Dansk Revision - Bestyrelsen anbefaler genvalg. 10. Valg af udvalg a. Græshold 10 a. Bestyrelsens udpegning til udvalgene 1. Vedligeholdelsesudvalget 2. Festarrangør 3. Repræsentant til fælleshusets styregruppe 4. Intern revisor for Ejerlauget GH I og GH II 11. Eventuelt Følgende bilag er fremsendt: Forslag 1. Boligafgift Forslag: samt årsrapport for 2010 / budget 2011 samt likviditetsbudget Årsrapport 2010 Ejerlauget G I og G II 1. Velkomst Knud Hansen bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Betty Andersen, der flytter ind i nr Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Carl Jensen som dirigent. Dette blev enstemmigt vedtaget. Carl Jensen takkede for valget og oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var et fremmøde på 40 andelshavere, heraf 23 stemmeberettigede samt 2 ved fuldmagt, i alt 25 stemmeberettigede ud af Valg af stemmetællere Bestyrelsen foreslog Hanna Riis og Inger Schmidt-Hansen som stemmetællere. Dette blev enstemmigt vedtaget. 4. Bestyrelsens beretning v/formand og næstformand Side 1 af 11

2 Bestyrelsens beretning v/ formanden Ja, det er så foreningens 7. ordinære generalforsamling, vi afholder her i dag, og dette er den 4. beretning, jeg skal aflægge. Vi har afholdt i alt 12 bestyrelsesmøder i løbet af året, heraf har de 4 været ekstraordinære møder, så der har såmænd været nok at se til. De største sager, vi har haft og skulle arbejde videre med, var som bekendt 5 års gennemgang energimærkningen og så sagen om det røde hus. Stien ved Hesselhaven Stien mellem vores område og Hesselhaven har faktisk været i en forfærdelig forfatning i al den tid, vores bebyggelse har eksisteret. Derfor henvendte vi os til kommunen for at få gjort noget ved stien. Tilbagemeldingen derfra var, at det ikke var deres sti, men Hesselhaven s, som de selvfølgelig afstod fra, da de også mente, stien måtte være kommunens. Derefter indledte vi igen en forhandling med kommunen om stiens tilhørsforhold, som heldigvis endte med, at kommunen måtte erkende, at stien tilhørte dem. Af ukendte årsager var den faldet ud af deres system. Vi fik forhandlet os frem til, at kommunen retablerede stien, og at de har vedligeholdspligten af den. Jeg må da også sige, at vi har fået en rigtig flot sti. Når den lige får den sidste afretning her en gang i maj, bliver den rigtig god. Gadebelysning Sorøvej Har været rigtig dårlig på det sidste stykke af vejen fra indkørslen til Hallen og ud til byskiltet. Vores henvendelse i samarbejde med Andelsboligforeningen Hesselhaven og Grundejerforeningen Hesselhaven til Kommunen og SK Forsyning om at få etableret gadebelysningen helt ud forbi byskiltet har endelig båret frugt. Der blev i oktober 2010 etableret gadebelysning helt ud forbi byskiltet, og det er rigtig godt, for nu kan vi da se, hvor vi skal dreje om aftenen for at komme ind i vores boligområde. Husnumre På sidste års generalforsamling i beretningen opfordrede vi alle til at få sat husnumre på husene af hensyn til kommunens hjemmeservice postvæsenet sygetransport og ikke mindst for brand og redningskorps. For dem, som ønskede at få sat husnumre op, tilbød vi at skaffe dem hjem samt stå for opsætningen mod egenbetaling. Vi kan da med glæde konstatere, at alle, som ikke havde husnumre i forvejen, har fulgt opfordringen, så nu er der husnumre på alle boliger. Vintertjenesten Som det jo er alle bekendt har de sidste to vintre jo været rigtig strenge både med megen frost og sne, så vi må nok sige, at sneberedskabet virkelig har været dyrt for os de sidste to år. Men det er ikke kun sneen, der har drillet os, det har vores gasfyr også. En del af fyrene, 12 stk. i alt, kunne ikke klare den strenge frost, vi havde i december sidste år. Der dannede sig is på skorstenen og som følge deraf med kondensvand ned i fyret, så de nægtede simpelthen at køre. Vi fik løst problemerne i samarbejde med vores gasfyrmontør, så folk fik varme igen. Men sådanne udfald af fyrene på grund af frost er ikke omfattet af vores serviceaftale, så der var der lige en ekstra udgift og ikke nok med det, vi skulle også have en VVS montør til at fjerne is fra skorstenen. Der var også lige en uforudset udgift, men det med vejret er vi jo ikke herre over. Som vi har meddelt i nyhedsbrevet nr. 29, har vores snerydning her den sidste del af vinteren ikke haft den samme standard som sædvanlig Men vi i bestyrelsen håber, at vi her i aften kan få en tilkendegivelse fra Jer, hvilken standard man ønsker for fremtiden. Vi skal bare huske på, at vores veje faktisk er vores fortove, og fortove har man pligt til iflg. loven at rydde for sne og glatførebekæmpe. Det vil sige, at skulle det gå så galt, at der er én, der falder her på vores veje og kommer til skade og brækker arm ben skulder hofte elle andet alvorligt, jo så er det os, der bliver Side 2 af 11

3 draget til ansvar fra forsikringen, når der ikke er ryddet sne og saltet. Det kan gå hen at blive dyrere for os end at rydde sne og salte. Men lad os høre Jeres mening. Arrangementer Festudvalget har arrangeret en del fester her i løbet af året. Det er blevet til sommerfest julefrokost vinterfest / guleærter samt en forårsfest, og vi må nok sige, at de alle har haft pænt deltagerantal ca. 30 i snit pr. gang. Det er et rigtigt stort arbejde at tilrettelægge og arrangere sådanne fester, så vi i bestyrelsen retter en stor tak til festudvalget for den store indsats, de har præsteret. Bestyrelsen har afholdt fælles havedag med efterfølgende frokost. Det blev også til nytårskur og så her på vores ordinære generalforsamling med et lettere traktement. De har også alle sammen været meget hyggelige og med mange fremmødte, derfor er det da også bestyrelsens tanker, at disse arrangementer skal fortsætte fremover. Klubberne Vores tre klubber kortklubben strikkeklubben samt læsehesten fungerer også rigtig godt, alle har et pænt antal deltagere. For kort og strikkeklubben s vedkommende har de også deltagere fra Gartnerhaven II. Tidligere havde vi også en filmklub, men af ukendte årsager døde den. Skulle der være nogle, der har lyst til at starte den op igen eller en hel anden klub, skal man bare henvende sig til bestyrelsen. Til tovholderne i de forskelligere klubber vil vi også godt rette en stor tak for deres store indsats. Festudvalget Her på generalforsamlingen plejer vi at vælge et festudvalg, som så er valgt for et år ad gangen, og de står så for at arrangere de forskelligere fester. Desværre har flertallet af festudvalgets medlemmer ikke ønsket at tage en periode mere, men de vil godt fremover være behjælpelige en gang imellem, når der skal afvikles arrangementer. Da det ikke har været muligt at finde andre, der vil stå for festudvalget for en hel periode, stiller bestyrelsen forslag om, at det bliver bestyrelsen, der arrangerer og tilrettelægger de forskelligere fester, og de vil forsøge at finde forskelligere beboere til at stå for den enkelte fest fra gang til gang. Vi skulle jo forhåbentlig ikke komme i den situation, at der ikke vil blive afholdt fester eller lignende mere. Bolig og Vedligeholdsudvalget Vores udvalg, som gør et rigtig stort stykke arbejde med tilsynet og vedligeholdelse af vores boliger og i samarbejde med haveudvalget vedligeholder vores fællesarealer, stiller bestyrelsen forslag om, at man ændrer navnet til kun at hedde Vedligeholdsudvalget og sammenlægger haveudvalget med dette udvalg, så vi kun har et udvalg. Forretningsorden Som det kan ses af de fremsendte bilag og forslag, er der også én, der hedder Generalforsamlingens forretningsorden. Da der nogle gange har hersket tvivl om blandt andelshaverne, hvordan generalforsamlingen skulle afvikles, har bestyrelsen udarbejdet en forretningsorden for afvikling af generalforsamling. Vi mener, at det er en rigtig god ide med sådan en køreplan, så er der ikke noget at være i tvivl om, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Boligerne Inden for det sidste års tid har vi haft 3 boliger til salg. Den ene nr. 51 blev solgt i september, den anden bolig nemlig nr. 19 har været til salg ca. et års tid. Men de sidste 4-5 måneder har vi ikke rigtig kunne gøre noget ved salget, da det gik hen og blev et dødsbo. Sagen har ligget i skifteretten og så senere hos en bobestyrer, derved har salget været sat lidt på stand by. Men som meddelt i nyhedsbrev nr. 30 er Gartnerhaven 19 nu blevet solgt til overtagelse den 1. maj Og som tidligere nævnt vil jeg da godt endnu engang byde Betty Andersen rigtig hjertelig velkommen her i vores andelsboligforening. Side 3 af 11

4 Vi kan sikkert også snart forvente, at boligen nr. 11 bliver sat til salg, da Birgit Bang er flyttet på plejehjem. Igennem det seneste halve år har der været en del dårlig omtale i pressen om, hvor skidt det var at have en andelsbolig, og at mange foreninger gik konkurs på grund af dårlige lån. Det er da også rigtigt, men det har fortrinsvis været de store foreninger med lejligheder i boligblokke, som har været overbelånt. Men når der skrives om disse ting, vil alle jo blive trukket over én kam. Jeg mener ikke, vi har noget at frygte, da vi jo har nogle gode fastforrentede og billige lån samt en rimelig god økonomi. Den sidste statistik, vi har fået vedrørende salg af andelsboliger, er, at den er steget med 23 procent på landsplan, og som ejendomsmæglerforeningen udtaler, er andelsboliger faktisk det eneste, der kan sælges for tiden. Årsregnskabet Fremlægger kassereren senere, men jeg vil dog ikke undlade at kommentere lidt på det. Som det fremgår, har vi desværre også et underskud i år, som vi bestemt ikke havde regnet med, men udefra kommende ting er det jo lidt svært at tage højde for. Det forslag, vi fremsætter til værdien på andelskronen, er jo også faldet i forhold til den nuværende værdi. Det skyldes, at kursværdien på obligationen på vores lån er steget med godt 2 millioner, men den nye ejendomsvurdering, som vi netop har modtaget, er heldigvis ikke faldet. Den forblev på de 46 millioner, som vores ejendomme er vurderet til. Hvis den var faldet, var vores andelsværdi faldet yderligere. Boligafgift Da alle de faste udgifter så som ejendomsskatter renovation forsikringer samt de lovpligtige eftersyn af vores gasfyr er steget betydelig, og som jeg tidligere har været inde på, har vi haft to strenge vintre med store omkostninger til snerydning og reparation af gasfyr, har vi også haft ekstraordinær udgift til energimærkning. Finanskrisen mærker vi stadig til, da kreditforeningerne igen er blevet pålagt at forhøje bidragssatsen på realkreditlån. For vores vedkommende har det betydet, at vi har fået en stigning 2 gange inden for det sidste år, første gang den 1. oktober 2010 og så her den 1. april. Stigningen udgør i alt 0,05 % af hovedstolen. Med de øgede boligomkostninger, vi har haft og vil få fremover, har vi i bestyrelsen i samarbejde med vores revisor regnet os frem til, at hvis vi fortsat skal have en god og stabil økonomi og en rimelig likviditet, vil det udløse en stigning i boligafgiften. Revisoren har endda påpeget, at vi i bestyrelsen ikke kan forsvare andet end, at vi skal have en forhøjelse af boligafgiften. Beretningen fortsat v/næstformanden 5 års gennemgang I forbindelse med, at Investeringsselskabet var blevet erklæret konkurs, mente vi, at det godt kunne skabe nogle problemer med at få udført vores 5 års gennemgang. Derfor allierede vi os med vores advokat, der så kunne klare det, hvis der skulle opstå de store tvister/retslige problemer, og det har da også vist sig at være en god beslutning, vi der tog. Endvidere allierede vi os også med en arkitekt for at hjælpe til med at gennemgå boligerne for fejl og mangler, det viste sig også, at det var en god disponering. Foruden de fejl, vi selv havde påpeget, kunne arkitekten konstatere, at der ikke var udført korrekt brandisolering, og at tagkonstruktionen ikke var forankret på den rigtige måde. Dette er selvfølgelig blevet udført ligeledes er alle de øvrige ting, som vi har påpeget, blevet lavet med undtagelse af nogle ganske få ting, som mangler at blive ordnet. De sidste ting, som manglede at blive lavet, er blevet udført her for 14 dage siden. Det udvendige murværk, som skal males, har vi indgået aftale om, at det maler vi selv. Så 5 års gennemgangen og udførelse af mangler betragtes hermed som afsluttet fra vores side. Side 4 af 11

5 Vi må også nok sige, at det faktisk har taget et helt år for at få 5 års gennemgangen udført. Vi i bestyrelsen er glade for, at vi allierede os både med advokat og arkitekt for at få tingene gennemført. De penge, vi har brugt på det, mener vi er blevet så rigeligt tjent hjem igen på den lange bane. Fællesarealerne / De grønne områder Helt tilbage fra byggeriets færdiggørelse har der været et problem med overfladevand forskellige steder, som ikke ville trække ned i jorden, særlig slemt var det på de grønne områder, som støder op mod stien ind til Hesselhaven og særdeles slemt fra nr. 21 og op til nr. 27. Da stod der næsten altid vand, ja næsten hele søer. Problemet fik vi løst med nedlæggelse af et dræn, og arbejdet var tilendebragt i oktober Her inden for det sidste års tid har det været særligt slemt med vand på det grønne område fra nr. 29 (Tue og Ruth) og området, som støder op til nr Særligt slemt er det hos Tue og Ruth, her står der næsten konstant vand i deres have. Det kan man jo ikke være tjent med. Derfor har vi besluttet, at det bestående dræn, som ligger der, skal kontrolleres, om det er faldet sammen og eventuelt udskiftes. Ligeledes vil drænet blive udvidet op mod stien ved Hesselhaven. Arbejdet startede sidste fredag og forventes afsluttet i løbet af næste uge. Nu skal der bare sås græs der, hvor der har været gravet. Så håber vi bare på, at det hjælper lige så godt som ved det andet dræn, vi fik lavet. Det Røde Hus På den ekstraordinære generalforsamling, som vi afholdt den 7. september 2010, hvor vi besluttede, at der skulle indgives en stævning mod konkursboet af Investeringsselskabet, fremsender konkursboet til os, inden vi får indgivet stævningen, et tilbud på at købe huset pris kr. Vi enedes med vores advokat om at afgive et tilbud på 0,00 kr. Dette blev afslået, men vi får et nyt tilbud på kr. Derefter afgiver vi et bud på kr. under forudsætning af, at en generalforsamling siger god herfor. Dette bliver afslået, da de meddeler, at de har en køber til kr. Om huset skulle være blevet solgt til anden side tror vi ikke rigtig på, for det havde vores advokat nok været bekendt med. Ja, så var der ikke andet for end at indgive stævningen, og den er indgivet til retten i Aarhus, og vi har fået bekræftelse på, at den er indgivet rettidig. Nu er det så blot at vente og se, hvad det videre sker i sagen, det vil jo nok tage et par år. Energimærkning Som det nok er de fleste bekendt har folketinget vedtaget, at alle former for boliger ved salg skal have foretaget en energimærkning, som var gældende fra den 1. juli Da vi havde en bolig til salg på dette tidspunkt, var det nødvendigt at vi gik i gang med sagen Vi indhentede nogle tilbud fra forskellige firmaer, og vi må nok sige, at der var store prisforskelle lige fra kr. pr. bolig til 9,500 kr. + moms. Vi fik også et tilbud fra et firma Force Technology på alle 27 huse til en samlet pris på kr. incl. moms. Da vi vidste, at der ville komme flere boliger til salg inden for den nærmeste fremtid, valgte vi dette tilbud, da det ville blive langt det billigste på lang sigt. Vi brugte rigtig meget tid på for at få udarbejdet attesten. Der skulle fremskaffes tegninger, beregninger fra kommunen og arkitekt samt gennemgang af 3-4 boliger. Men den 10. september 2010 forelå det færdige resultat. Vores Energimærkning = C Skal vi opnå en højere mærkning kræver det, at vi skal udskifte alle vores gasfyr til nogle mere energirigtige, men, som de skriver i rapporten, vil det tage ca. 30 år, inden det har tjent sig hjem. Tyveri Inden for det sidste halvandet år har vi desværre her i Gartnerhaven I haft ikke mindre end 6 indbrud. Gartnerhaven II har haft noget tilsvarende. Det må da siges, at det er alt for mange. Side 5 af 11

6 Hvis tyven vil ind, er det jo svært at dæmme op for, med mindre vi forskanser os bag hegn og pigtråd eller bygger et fort. Men vi kan gøre noget for, at det bliver sværere for dem at komme ind. I den forbindelse har vi, i samarbejde med Velfac Vinduer, fået konstrueret et beslag til vinduerne, så det bliver mere vanskeligt at løfte vinduet, ja det er faktisk næsten helt umuligt, vi har afprøvet det. Disse beslag er noget, som foreningen investerer i og vil blive monteret på alle vinduer en gang i april-maj. Nabohjælp Bestyrelsen opfordrer alle til at yde lidt nabohjælp, så vi derigennem også kan gøre det mere besværligt for evt. tyveknægte. Hvis vi ser en bil, der virker lidt mistænksom eller ikke er én, der plejer at komme i området, opfordrer vi til at notere bilens nummer. Ligeledes er det en god idé, hvis man ikke er hjemme i flere dage, at give naboen besked om, at man er bortrejst. Det er en god ting, at vi holder øje med naboen og genboens huse. Det kan også være en god ide at tænde lys i forskellige rum og evt. tænde fjernsynet, hvis man ikke er hjemme, evt. anskaffe et tænd / sluk ur, som kan købes for billige penge. Vedtægterne Nu skal vi jo helst ikke ændre vores vedtægter på hver generalforsamling, men det er meget nødvendigt, at vi altid er fuldstændig up to date med vores vedtægter, da der til stadighed kommer forslag til ændringer fra Abf s. Fællesrepræsentation som følge af nye lovgivninger. Derfor er det meget nødvendigt, at vi tilretter vores vedtægter derefter. Da vi her i foreningen har foretaget vedtægtsændringer nogle gange, har vi i bestyrelsen valgt at få vores vedtægter gennemgået af en jurist fra Abf s Fællesrepræsentation for at være sikker på, at vores vedtægter er juridisk holdbare i tilfælde af en evt. tvist eller retssag. De vedtægtsændringer, vi her foreslår ændret, er på anbefaling af Abf s. jurist. Fælleshuset Ja, lige fra fælleshuset har stået færdigt, har der været delte meninger om, hvor meget huset skal bruges til af forskellige aktiviteter. Både Gartnerhaven I og II har haft hver deres mening. Men sådan, som det er nu, synes vi, at huset bliver udnyttet på en god måde, og at styregruppen for ejerlauget gør det fortrinligt. Det er altid pænt rent og ryddeligt, når man kommer herop, og ser man på årsrapporten for 2010, udviser den et pænt overskud. I den forbindelse kan jeg da lige nævne, at de to bestyrelser her lige før generalforsamlingen har vedtaget, at ejerlauget skal tilbagebetale et beløb svarende til et årskontingent til henholdsvis Gartnerhaven I og II. Skulle der nu være nogle, der har nogle gode ideer til, hvad fælleshuset også kan benyttes til, kan man jo fremkomme med dem her. Det var ordene, så giver jeg ordet tilbage til formanden for nogle afsluttende bemærkninger. Afslutning v/ Formanden Ja, det var så bestyrelsens beretning for 2010, men inden jeg overlader beretningen til debat og forhåbentligt godkendelse, vil jeg godt endnu engang rette en tak til bolig og vedligeholdsudvalget græsholdet festudvalget tovholderne for klubberne, samt til medlemmerne af styregruppen for den indsats, de har ydet i løbet af året. Der skal også lyde en tak til øvrige, som har gjort en indsats for vores forening. Dernæst skal der lyde en rigtig stor tak til mine bestyrelseskolleger for den positive indsats, I har ydet i bestyrelsen. Det er rigtigt dejligt at sidde i en bestyrelse, hvor man går godt i spænd med hinanden, mange tak skal I have. Herefter var der følgende indlæg til beretningen. Tue Sørensen havde hørt rygter om, at det røde hus var solgt og ville i den forbindelse gerne vide om der var hold i rygtet. Peer Kirkegaard meddelte, at det røde hus ikke var solgt. Der har været forhandlinger mellem ejer og GH I og GH II, som dog ikke fandt tilbuddet fra sælger Side 6 af 11

7 interessant. Det er en processag, som man i bestyrelsen forventer kan tage fra 1 år og op til 3 år endnu. Per Andersen mente, at andelshaverne ikke er blevet informeret om det røde hus, som det blev lovet på den ekstraordinære generalforsamling i Peer Kirkegaard kunne til dette oplyse, at alle indgåede aftaler er overholdt. Den viden, bestyrelsen har fået, er kommunikeret videre til beboerne. Laif Nicolaisen ønskede generalforsamlingens tilkendegivelser vedr. vintertjenesten, som har været en stor udgiftspost de sidste 2 år. GH I og GH II bestyrelsernes beslutning om en snefoged fungerede desværre ikke efter hensigten. Der er mange ting, der skal tages hensyn til, når man har en aftale med et snerydningsfirma. Blandt andet kan nævnes, at man skal ringe seneste kl. 20:00 aftenen før, hvis man ikke ønsker rydning og saltning af vejene næste morgen. Anne Diemar syntes ikke, at det var en god oplevelse med snefogeden. Der var spejlglat alt for mange dage, og hun ønskede den gamle ordning tilbage. Tue Sørensen mente, at det var bedre at sammenligne os med Hesselhaven, hvor der aldrig bliver ryddet for sne. Tilbage til den gamle ordning, fastslog Jørgen Møller, og hvis GH II ikke er indstillet på dette, må vi klare os selv. Bent Hansen mente, at det er et tag selv bord for firmaet, og det er den dyreste ordning, vi nogen sinde har haft. Han kan selv godt tåle lidt sne og is og mente, at man må indrette sig efter forholdene. Laif Nicolaisen fik herefter ordet og svarede på indlæggene. I forbindelse med manglende snerydning af Hesselhaven er den prioriteret som en kategori 3 hos kommunen, men det er en fejlvurdering og vil blive ændret. Det snerydningsfirma, vi benytter, tager 350,00 kr. i timen, og det tager dem 45 min. pr. gang svarende til 30,00 kr. pr. hus. Hesselhaven skal ryddes ellers kan forsikringen gøre krav på skadesdækning, hvis nogen kommer til skade på grund af manglende snerydning. Vi har også en garanti for, at de kommer hver gang, der er et behov. Han er dog enig i, at firmaet nogle gange har rundet vores veje, hvor det ikke syntes at være nødvendigt. Til dette oplyste Laif Nicolaisen, at firmaet får sne- og ismeldinger direkte fra amt og kommune og arbejder ud fra dette. Hvor om alt er, så har foreningen manglet henlæggelser til disse formål. Karl Haugaard undrede sig over, at det er de eneste veje i kommunen, der er ryddet så meget for sne. Peer Kirkegaard gjorde opmærksom på, at sammenlignet med andre firmaer er det et billigt abonnement, vi har hos Skælskør Planteskole, og når de får meldinger fra amt og kommune, så rykker de ud, hvis vi ikke afmelder opgaven. Roland Ipsen forventede, at når man nu flyttede væk fra storbyen, skulle man selv skovle sne og blev overrasket, da han første gang oplevede den flotte snerydning og syntes, vi er privilegerede, men mener dog, vi skal bibeholde aftalen sammen med GH II og afvente den aftalte evaluering mellem GH I og GH II. Side 7 af 11

8 Lis Hansen var enig med Roland, men syntes at man skal se på, om det ikke vil være en god idé med 2 personer som snefoged med henholdsvis 1 fra hver afdeling. 2 personer til snefoged ville være en god idé, syntes Peer Kirkegaard og kunne i den forbindelse meddele, at snerydning og opgaven snefoged evalueres af de 2 bestyrelser fra henholdsvis GH I og GH II i maj/juni måned Steen Åkjær kunne godt tænke sig at få oplyst, om snerydning af fortovet er noget, vi er blevet pålagt fra kommunen, for før denne bebyggelse blev opført, var der altid ryddet for sne. Steen opfordrede til, at generalforsamlingen tager parti for de personer, der har sværest ved at færdes på sne- og isglatte veje. Til dette oplyste Laif Nicolaisen, at der ikke blev ryddet sne, da det var et gartneri, der lå på grunden før. Han tilføjede, at hvis det besluttes at nedsætte snefoged, vil det blive 2 personer, som så taler sammen fra dag til dag. Vivi er af den mening, at der ikke skal være en snefoged, men derimod, at der skal ryddes sne og saltes så ofte, det er nødvendigt. Carl Jensen konkluderer, at bestyrelsen indgår forhandling med GH II om snerydning, og når der er truffet en endelig beslutning i de 2 bestyrelser, vil andelshaverne blive informeret. Carl Jensen satte bestyrelsens beretning til afstemning, og den blev godkendt af 21, som stemte for, 1 imod og 3 stemte hverken for eller imod. 5. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab v/laif Nicolaisen Laif Nicolaisen gennemgik det fremsendte årsregnskab med bemærkning om, at der er en lovændring, der betyder, at egenkapitalen skal tages ud af driften. Der er indgået 8000 kr. ved salg af boliger, som er en ny post i regnskabet. Det reelle underskud er på kr. Bestyrelsen har godkendt og underskrevet regnskabet og årsrapporten. Til spørgsmål fra Ruth om forsikringer, der er budgetteret med kr. og kun brugt kr., kunne Laif Nicolaisen meddele, at det er på grund af periodisering af beløbet i 2010 og 2011, at det fulde beløb ikke fremgår her og nu. Carl Jensen takkede for gennemgangen og satte årsregnskabet til afstemning, og det blev godkendt af 22, der stemte for og 3, der hverken stemte for eller imod. 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt godkendelse af boligafgift samt andelens værdi/indskud Laif Nicolaisen gennemgik det udsendte drifts-og likviditetsbudget og meddelte, at det har været et meget stramt budget, da vi mangler penge, som vi har til gode fra nr. 19. Vi klarer den lige med nød og næppe, så vi skal heldigvis ikke ud på lånemarkedet. Laif Nicolaisen anbefalede generalforsamlingen at stemme for den varslede huslejestigning, der er udsendt sammen med en detaljeret begrundelse. Per Andersen spurgte Laif Nicolaisen, om han så kunne garantere, at der ikke kom yderligere huslejestigninger. Laif Nicolaisen kunne selvfølgelig ikke give en sådan garanti. Steen Åkjær gav da udtryk for sin bekymring ved endnu en huslejestigning, da han havde fået opfattelsen af, at vi var fredet i 10 år efter en låneomlægning. I øvrigt forstår han ikke, at andelskronen nedskrives, så vi får mindre for husene ved et eventuelt salg. Side 8 af 11

9 Jørgen Møller tilføjede, at huslejestigningen for år tilbage hænger nøje sammen med øgede renter og gebyrer, som man ikke kan tage højde for. Yderligere er der stigninger på renovation og snerydning, og hvis det ikke pålægges huslejen, vil konsekvensen være et girokort, der dumper ind ad døren sidst på året. Laif Nicolaisen meddelte, at det er op til den enkelte bestyrelse at fastsætte andelskronen. Der er helt klare retningslinier for, hvordan andelskronen fastsættes, men inden vi når så langt, skal vi have fat i en Valeur, og han koster alene kr. Carl Jensen satte punktet til afstemning, og det blev godkendt af 20, der stemte for, 4 imod og 1 hverken for eller imod. 7. Forelæggelse af årsregnskab og budget for Ejerlauget G I og G II. v/peer Kirkegaard Kirkegaard Peer Kirkegaard gennemgik årsregnskabet og konstaterede, at der er tilbageført kr. til GH I og kr. til GH II. 8. Indkomne forslag Carl Jensen meddelte, at der nu ville blive stemt om de udsendte forslag. Forslag 1 Forslag til ny boligafgift gældende fra den 1. maj 2011 Carl Jensen konkluderede, at forslaget om huslejeforhøjelse på 350,00 kr. blev vedtaget, og det betyder, at den månedlige boligafgift stiger fra 6.200,00 kr. til kr. pr. 1. maj Forslag 2 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne for andelsboligforeningen Gartnerhaven I Carl Jensen konkluderede, at forslaget blev godkendt af 22, der stemte for og 3 imod. Forslag 3 Bestyrelsens forslag til ændringer af Bolig- og Vedligeholdelsesudvalgets regler for Andelsboligforeningen Gartnerhaven I Carl Jensen konkluderede, at forslaget blev godkendt af 23, der stemte for og 2 imod. Forslag 4 Bestyrelsens forslag til ændringer af husordens regler for Andelsboligforeningen Gartnerhaven I. Carl Jensen konkluderede, at forslaget blev godkendt af 23, der stemte for og 2 imod. Forslag 5 Generalforsamlingens forretningsorden Carl Jensen konkluderede med bemærkning om en ændring i stk. 8 af ordet absolut, som ændres til almindeligt, blev forslaget vedtaget med 23, der stemte for og 2 imod. 9. Valg af bestyrelse På valg er: A. Formand Knud Hansen blev genvalgt B. Bestyrelses medlemmer: Peer Kirkegaard og Roland Ipsen, begge blev genvalgt. C. Suppleanter for 1 år Hanna Riis første suppleant blev genvalgt og Inger Schmidt-Hansen anden suppleant blev genvalgt. D. Revisor Dansk Revision blev genvalgt. Side 9 af 11

10 10. valg af udvalg Græsholdet: Peer Kirkegaard, Steen Åkjær, Karl Haugaard, Henning Hansen, Carl Jensen, Laif Nicolaisen, Roland Ipsen, Søren Sørensen Carl Jensen konkluderede, at græsholdet blev enstemmigt valgt. 10a. Bestyrelsens udpegning til udvalgene 1. Vedligeholdsudvalget: Bestyrelsen udpegede Laif Nicolaisen, Peer Kirkegaard, Karl Haugaard og Carl Jensen. 2. Festarrangør: Carl Jensen konkluderede, at efter nedlæggelse af festudvalget er det bestyrelsen, der har ansvaret for de forskellige fester. 3. Styregruppen / Ejerlauget: Carl Jensen konkluderede, at bestyrelsen har udpeget Jørgen Møller. 4. Intern revisor for Ejerlauget G I og G II Carl Jensen konkluderede, at bestyrelsen har udpeget Carl Jensen. 11. Eventuelt Tue ønskede svar på, om den tidligere omtalte hæk ud mod stien er på vej. Peer Kirkegaard fastslog, at den ikke er opgivet, men bliver plantet, når der er penge til den. Vivi spurgte, om bestyrelsen har drøftet naboovervågning, som der findes i andre bebyggelser. Til dette svarede Laif Nicolaisen, at der har været talt om det, men bestyrelsen har ikke arbejdet videre med ideen. Politiet har været ude hos os, og ydermere skal punktet vedtages på 2 generalforsamlinger. Laif Nicolaisen opfordrede til, at vi holder øje med hinanden og giver besked til naboerne, når vi ikke er hjemme i kortere eller længere tid. Roland Ipsen meddelte, at tyverierne tilsyneladende flytter rundt, og han opfordrede til, at vi holder øje med hinandens boliger og hele området, og han vil gerne arbejde for, at vi indgår i arbejdet med nabo-hjælp overvågning. Per Andersen har set en bil ved transformerstationen sent om natten med 3-4 personer. Jørgen Møller tilføjede, at man for meget få penge kan tilslutte et webcamera til computeren, som, når det optager ved bevægelse i huset, kan overføre billederne, så de bliver lagt ud på internettet. Per Andersen opfordrede til, at når man har gæster i fælleshuset tager hensyn til dem, der bor lige op til parkeringspladserne og ikke lader bilen stå i tomgang, når man kører hjem fra fest. Peer Kirkegaard nævnte, at der er hovedrengøring af fælleshuset den 4. maj og appellerede til, at så mange som muligt kommer og giver en hånd med. Roland Ipsen syntes, vi alle skal tænke på, at der er mange, der gør et stort stykke arbejde, som vi kan være stolte af, og det skaber en velfungerende andelsboligforening. Havde vi ikke dem, skulle vi nok betale et større beløb mere om året til diverse vedligehold m.v. Side 10 af 11

11 Anne Diemar rettede en stor tak til bestyrelsen og alle udvalgene. Hun fortalte også, at posten glædede sig til at komme til Gartnerhaven, der altid var fremkommelig. Yderligere er vi kendt i hele Skælskør som en velfungerende og pæn Andelsboligforening. Carl Jensen konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede ordet og gav herefter ordet til formanden, der takkede for valget og rettede en tak til Carl Jensen, for at have styret generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl Carl Jensen Dirigent Knud Hansen Peer Kirkegaard Laif Nicolaisen Formand Næstformand Kasserer Karl Haugaard Sekretær Roland Ipsen Best.medlem Side 11 af 11

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere