KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen har forfald i over 1 måned, hvorfor 2. stedfortræder Klaus Hummelhoff jf. Lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2 er indkaldt. Pkt. 594 og 595 tages af dagsordenen. Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Unge og kommunevalg Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Erhvervs- og Fritidsudvalget Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Økonomiudvalget Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Teknik- og Miljøudvalget Budget Prioritering af anlægsopgaver - Familieudvalget Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune Endelig godkendelse af Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Ansøgning fra Veflinge Børnehave om tilskud til udskiftning af ventilationsanlæg Lån til Boligselskabet BSB Bogense, afdeling "Trægården" Godkendelse af brandingplan Overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler til etablering og renovering af baneanlæg fra 2008 til Oplevelser for alle - frigivelse af midler Videreføring af den grønne sti - frigivelse af midler "Sluk lyset Danmark" kampagne Pilotprojekt med etablering af solcelleanlæg på Nordvestskolen i Otterup Konkurrencestyrelsen Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for dagsinstitutioner og dagpleje i Nordfyns Kommune Kulturhus Otterup Gevær Fabrik - Frigivelse af anlægsmidler...31

3 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: Skema A vedrørende 50 ældreboliger i Bogense Ansøgning fra Hårslev Skole om tilskud til etablering af udsugning i skolens sløjdlokale...34 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...35 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 36

4 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 4 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 587. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Unge og kommunevalg 2009 Sagsnr J.nr Sålydende skrivelse af 19. februar 2009 er modtaget fra gruppeformand Jørgen Simonsen: Den Socialdemokratiske gruppe skal hermed anmode Borgmesteren om at nedenstående punkt sættes på Kommunalbestyrelsens dagsorden til mødet den 26/2 09. Unge og kommunevalg Folketingets Kommunaludvalg har indstillet til folketinget, at der nedsættes en valgretskommission der skal rådgive Folketinget om unges fremtidige deltagelse og repræsentation i folkestyret. Udvalget peger bl.a. på, at en valgretskommission skal se på, om valgretsalderen bør sættes ned fra 18 til 16 år. Kommunernes landsforening (KL) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har indgået i et samarbejde om unge og lokaldemokrati. Formålet er at udvikle en valgpakke for kommuner, der gerne vil gøre en særlig indsats for at inddrage unge i kommunevalget. Målet er at øge unges interesse for kommunalpolitik og kommunevalget i Valgpakken er under udvikling, men der arbejdes bl.a. med tanker om elektronisk prøvevalg blandt kommunens unge, paneldebatter på folkeskoler og ungdomsuddannelser mv. I den Socialdemokratiske gruppe mener vi det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen skaber rammerne for, at så mange som muligt engagerer sig i og bidrage til debatten og i udviklingen af Nordfyns Kommune. Dette gælder ikke mindst de unge som jo i sagens natur er fremtidens vælgere og kommunalpolitikere. I den Socialdemokratiske gruppe håber vi på en god og konstruktivt debat. Det er vort håb at vi i enighed kan vedtage følgende: At Nordfyns Kommune i samarbejde med KL., DUF og lokale uddannelsesinstitutioner gør en særlig indsats for at engagere de unge i kommunalpolitik og kommunevalget i At Økonomiudvalget sikrer at der udarbejdes et konkret projekt. Godkendt. Opgaven forankres i Familieudvalget.

5 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer Sagsnr Sammenlægningsudvalget fastsatte i forbindelse med vedtagelse af Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer til 25. Det fremgår af Lov om kommunernes styrelse 5, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommuner med over indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højest 31. Der er pr. 1. januar indbyggere i Nordfyns Kommune. Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker en ændring af antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i næste valgperiode, skal styrelsesvedtægten ændres. Ændringer i styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen. Notat vedrørende antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Nordfyns Kommune Økonomi: Der henvises til ovennævnte notat. A-gruppen ønsker følgende forslag til afstemning: Der skal fortsat være 25 medlemmer af Nordfyns Kommunalbestyrelse. For stemte 13 (A, F, N, B) Imod stemte 10 (V) Hverken for eller imod 2 (C) Der er herefter fortsat 25 medlemmer af Nordfyns Kommunalbestyrelse.

6 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Erhvervs- og Fritidsudvalget Sagsnr J.nr S05 I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer. Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero. mio. kr. Anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation 2,3 Anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation 3,4 I alt 5,7 Anlægsprojekter, der afventer dispensation Sammenskrivning Erhvervs- og Fritidsudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Erhvervs- og Fritidsudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 15. januar 2009: Udvalget indstiller, at fastholde alle anlægsprojekterne. Der ansøges om frigivelse af beløbene i følgende rækkefølge: Prioritet 1: Oplevelser for alle Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet Kulturhus på Otterup Geværfabrik Prioritet 2:

7 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 7 Videreføring af den grønne sti Planlægning Det Nordfynske Naturstinet 50/50 pulje Pulje til Det Nordfynske Naturstinet BG & IF Baneanlæg Prioritet 3: Rådighedsbeløb fritidsområdet Prioritet 4: Bogenses grønne hjerte Søndersø Boldklub Indstilles frigivet, idet det samtidig besluttes, at de resterende afventende anlægsønsker for af de oprindelige kr. indgår i den kommende budgetlægning på lige fod med andre ønsker. Notat af om Status på igangværende anlæg fra 2007 og 2008 godkendt. Samtidig besluttes, at de resterende afventende anlægsønsker for af de oprindelige kr. indgår i den kommende budgetlægning på lige fod med andre ønsker Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Økonomiudvalget Sagsnr J.nr I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer. Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero.

8 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 8 mio. kr. Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation 0,1 Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation 0,1 I alt 0,2 Anlægsprojekter, der afventer dispensation Sammenskrivning Økonomiudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Økonomiudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2009: De to anlægsønsker tages konkret op på næste møde. Beløb på kr dækkende Skattepavillonens renovering bortfalder, idet bygningen er istandsat. Kr til kommuneplanarbejdet søges frigivet. Godkendt Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Teknikog Miljøudvalget Sagsnr J.nr S05 I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer.

9 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 9 Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero. mio. kr. Anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation 3,0 Anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation 6,3 I alt 9,3 Anlægsprojekter, der afventer dispensation Sammenskrivning Teknik- og Miljøudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at oversigt over anlægsprojekter 2007/08 godkendes, dog overføres bevilling for Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup til Erhvervs- og Fritidsudvalget. Det indstilles, at der frigives kr til diverse projekter jf. bilag til sagen. Endvidere indstilles Teknik og Miljøs indstilling af 13. januar 2009 godkendt. Godkendt.

10 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: Budget Prioritering af anlægsopgaver - Familieudvalget Sagsnr J.nr S05 I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer. Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero. mio. kr. Anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation 0,2 Anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation 5,7 I alt 5,9 Anlægsprojekter, der afventer dispensation Sammenskrivning Familieudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Familieudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. Beslutning i Familieudvalget den 14. januar 2009: Udsat. Indstilling laves på næste møde Sagen genoptages, idet en række ansøgninger til Anlægspuljen for bygningsrenovering 2008 samt til Medfinansieringspuljen 2008 (2. fordelingsrunde) fra institutioner under Familieudvalgets område blev stillet i bero med baggrund i omtalte sanktioner. Ansøgningerne bør derfor inddrages i prioriteringen for det kommende år. Formand Steen Brydegaard og direktør Erik Larsen har gennemgået ansøgningerne og fremlægger forslag til prioritering for de pågældende puljer.

11 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 11 Anlægspuljen for bygningsrenovering 2008, forslag til prioritering af 28. januar 2009 Anlægspuljen for bygningsrenovering 2008, oversigt over ansøgninger, rev. 19. januar 2009 Anlægspuljen for bygningsrenovering 2008, ansøgninger fra skolerne Anlægspuljen for bygningsrenovering 2008, ansøgninger fra børnehaver og andre institutioner Medfinansieringspuljen 2008, anden fordelingsrunde, oversigt over ansøgninger med forslag til prioritering af 19. januar 2009 Medfinansieringspuljen 2008, ansøgningerne Overblik over anlægsprojekter 2007 og 2008 fra Økonomi Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008 med bilag Sammenskrivning Familieudvalget ( ) Økonomiske oplysninger: Med den foretagne prioritering udgør udgifterne: Rest, kr. Iht. prioritering, kr. Anlægspuljen for bygningsrenovering Medfinansieringspuljen I alt Administrationen anbefaler, at den foretagne prioritering af anlægsprojekter for såvel Anlægspuljen for bygningsrenovering som Medfinansieringspuljen indstilles til godkendelse, jf. notatet: Sammenskrivning Familieudvalget ( ) Samtidig ansøges om frigivelse af rådighedsbeløbene. Beslutning i Familieudvalget den 4. februar 2009: Administrationens indstilling indstilles fulgt idet Sneglehuset prioriteres med kr. indenfor medfinansieringspuljen. Det indstilles, at der frigives kr jf. samlebilag. Godkendt Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning Sagsnr J.nr Ø60

12 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 12 Skamby Friskole har i brev af 14. september 2008 anmodet om at blive fritaget for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens eventuelle låntagning. Klausuler Søndersø Kommune solgte i 2005 skolebygningerne til Skamby Friskole for 1 kr. I det tinglyste skøde fremgår følgende klausuler under pkt. 9, særlige vilkår: 1. Ejendommen må kun anvendes til friskoleformål. Såfremt køber nedlægger friskolen, er køber forpligtet til at tilbageskøde ejendommen for 1 kr. 2. Køber er forpligtet til at vedligeholde ejendommen som hidtil for egen regning. Finder sælger, at forpligtelsen ikke opfyldes, er sælger berettiget til selv og efter eget skøn at iværksætte fornøden vedligeholdelse. 3. Ejendommen må kun belånes efter forudgående skriftlig aftale med sælger. 4. Foreninger, hjemmehørende i Skamby sogn, foreninger, som har et folkeoplysende formål, og Skamby Børnehave har fortsat ret til at anvende ejendommens arealer og lokaler som hidtil. Sælger betaler til køber et årligt beløb herfor på kr., som pristalsreguleres. Skolens planer Skolen oplever pt. en stor elevtilgang. Der er derfor behov for at indrette yderligere undervisnings- og faglokaler. Derudover trænger specielt den ældste skolebygning til en omfattende renovering, tætning af tag mv. Endelig er det eksisterende gasfyr så uøkonomisk, at en udskiftning samt renovering af centralvarmeanlægget suppleret med isolering, vil kunne forrente sig over en kort årrække. Skolen foreslår, at Skamby Friskole frigøres fra de omtalte klausuler, der indebærer, at kommunen skal involveres ved enhver låntagning fra skolens side, Skamby Friskole via bank eller realkredit optager de nødvendige lån til renovering med pant i friværdien, Skamby Friskole færdiggør renoveringen af udlejede lokaler til børnehaven. Eller alternativt indretter det eksisterende skolekøkken til børnehavelokaler. Eller alternativt opretter en børnehave i friskoleregi. Økonomis kommentarer til klausulerne Ad. 1. Nedlægges friskolen, skal bygningen tilbageskødes til kommunen for 1 kr. Der skal tages politisk stilling til, om kommunen ønsker at overtage bygningerne ved en eventuel nedlæggelse af friskolen. Da Skamby Børnehave bor til leje hos skolen, kan børnehaven få et pladsproblem, hvis skolen nedlægges og ikke tilbageskødes til kommunen. Ad. 2. Klausulen indebærer, at det er skolen, der betaler for vedligehold af egen bygning.

13 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 13 Dette er normal kutyme. Kommunen er tilsynsmyndighed og kan iværksætte fornøden vedligeholdelse, hvis vedligeholdelsen ikke er god nok. Dette er ikke normalt. Klausulen indebærer en ekstra tilsynsforpligtelse for kommunen, men sikrer omvendt, at bygningerne er i rimelig stand. Ad. 3. Klausulen indebærer, at kommunen skal godkende skolens eventuelle låntagning. Det fremgår ikke af klausulen, at kommunen skal yde garanti for eventuel låntagning. En fritagelse for denne klausul vil indebære, at skolen frit kan optage lån hos banker eller realkreditinstitutter mod nødvendig pant. Skolen sidestilles dermed med andre friskoler og selvejende institutioner mv. Ad. 4. Skolens bygninger anvendes pt. af Skamby Børnehave, dagplejen samt forskellige foreninger. Børnehaven betaler p.t. årligt kr. i husleje samt kr. i forbrugsafgifter, i alt kr. årligt til Skamby Friskole. Derudover betaler kommunen kr. pr. år for foreningernes og dagplejens benyttelse af skolens lokaler. Dette beløb konteres under erhverv og fritid. Dagplejen benytter pt. aulaen til legestue. Dette er ikke en ideel løsning. En fritagelse for denne klausul indebærer, at børnehaven, dagplejen og foreningerne vil mangle lokaler. Ansøgning fra Skamby Friskole af 14. september 2008 Endeligt skøde i forbindelse med salg til Skamby Friskole Notat af 18. november 2008 angående lokaler fra Daginstitutionsafdelingen Notat af 8. december 2008 fra Økonomi Konkretisering af Skamby Friskoles visioner for de kommende 5 år oktober 2008 Økonomiske oplysninger: Der henvises til notat af 8. december 2008 fra Økonomi Der gøres opmærksom på, at såfremt 1. klausul bibeholdes, overtager kommunen også en evt. gæld ved tilbageskødning. Til politisk drøftelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Familieudvalget forventer, at Skamby Børnehave fortsat kan benytte de lokaler på Skamby Friskole som vi for ca. 1 år siden brugte ca kr. på at indrette til en udegruppe på 15 børn.

14 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 14 I modsat fald ser vi os nødsaget til at henvise børnene fra Skamby, der ikke kan rummes i Skamby Børnehave til Børnehave Nordmark på distriktsskolen. Øvrige spørgsmål fra Skamby Friskole oversendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2009: Udsættes til næste møde. Der har den 27. januar 2009 været afholdt møde mellem Skamby Friskole og Nordfyns Kommune. På mødet blev der med respekt af Nordfyns Kommunalbestyrelses godkendelse udarbejdet en skriftlig aftale. Aftalen omfatter skødets punkt 9 Særlige vilkår, som foreslås ændret som følger: Ejendommen må kun anvendes til friskoleformål. Foreninger hjemmehørende i Skamby Sogn, foreninger som har et folkeoplysende formål og Skamby Børnehave har fortsat ret til at anvende ejendommens arealer og lokaler som hidtil. Der betales et årligt beløb på kr ud fra 1/ niveau. Beløbet pristalsreguleres én gang om året, første gang 1. januar 2006 med det af Danmarks Statistik fastsatte nettoprisindeks (år 2000 = 100). Reguleringen sker med den procentvise udvikling i nettoprisindekset fra januar til december i året forud for den 1. januar, hvor reguleringen skal ske. Følgende punkter tilføjes: 1. Nordfyns Kommune vil, såfremt friskolen nedlægges, have forkøbsret til friskolen til den pris, friskolen kan opnå til anden side. 2. Skamby Friskole indretter det eksisterende skolekøkken til børnehavelokaler (herunder sikrer, at der etableres toiletter i umiddelbar nærhed). 3. Skamby Legestue skal have stillet et rimeligt lokale til rådighed. 4. Skolen kompenseres for de dermed forbundne forbrugsafgifter. 5. Punkterne 1 4 er gældende for minimum en 10-årig periode fra Kommunalbestyrelsens accept af denne aftale. Herefter kan der optages forhandling med henblik på forlængelse af aftalen. De øvrige betingelser i skødets pkt. 9 frafaldes. Disse særlige vilkår vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendommen med respekt af andre servitutter og af pantegæld med Nordfyns Kommune som påtaleberettiget. Aftalen indstilles godkendt. Godkendt.

15 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse vedtog på mødet den 18. september 2008, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 30. september til den 25. november I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Der er ikke indkommet indsigelser imod forslaget. I Nordfyns Kommune er det stadig Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune, der er den gældende forudsætning for lokalplanlægning i den tidligere Bogense Kommune, indtil der er udarbejdet ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2001 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der ændres i kommuneplanramme, B16. Arealet omfatter det på side 6-7 viste område. I overensstemmelse med den overordnede planlægning er det formålet at overføre området til byzone og at sikre en anvendelse til boligformål. Endvidere er det formålet, at tillæg nr. 15 muliggør, at lokalplanen kan fastlægge en overordnet disponering af området til bebyggelsesområder, grønne områder og veje/stier, herunder at sikre vejadgang til området fra Bøgevej/Tjørnevej samt Ahornvej. Endelig er det formålet at tillæg nr. 15 muliggør, at lokalplanen kan fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent og en maksimal bygningshøjde, som kan sikre en begrænset visuel påvirkning af det omkringliggende landskab og kystzonen og at der tages hensyn til områdets oplevelsesmæssige kvaliteter samt kultur- og naturbeskyttelsesmæssige interesser. Tillæg nr. 15 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Tillæg nr. 15 fremlægges offentligt sammen med forslag til lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense.

16 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 16 Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune Teknik og Miljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 15 endelig godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 15 endelig godkendes. Indstilles godkendt. Taget af dagsordenen ved mødets start Endelig godkendelse af Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse vedtog på mødet den 18. september 2008, at forslag til Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 30. september til den 25. november I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Der er indkommet indsigelser og bemærkninger til forslaget, som det fremgår af bilag Indsigelsesskema 15. januar I overensstemmelse med den overordnede planlægning, er det lokalplanens formål at overføre området til byzone og at sikre en anvendelse til boligformål. Endvidere er det lokalplanens formål at fastlægge en overordnet disponering af området til bebyggelsesområder, grønne områder og veje/stier, herunder at sikre vejadgang til området fra Bøgevej/Tjørnevej samt Ahornvej.

17 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 17 Endelig er det formålet at fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent og en maksimal bygningshøjde, som kan sikre en begrænset visuel påvirkning af det omkringliggende landskab og kystzonen, og at der tages hensyn til områdets oplevelsesmæssige kvaliteter samt kultur- og naturbeskyttelsesmæssige interesser. Lokalplanen har karakter af en rammelokalplan, der sikrer de overordnede rammer for områdets udbygning til byformål. Lokalplanen giver ikke grundlag for meddelelse af tilladelse til byggeri og anlægsarbejder i området. Forinden dette kan ske, skal der for hele lokalplanområdet eller aktuelle dele heraf udarbejdes mere detaljerede lokalplaner med detailbestemmelser, der kan danne grundlag for konkrete bygge- og anlægsarbejder i området. Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Forslag til lokalplan Indsigelser (9 stk.) Indsigelsesskema 15. januar 2009 Bemærkninger fra Bogense Forsyningsselskab Bemærkninger fra Bertha S. Lund Bemærkninger fra Odense Bys Museer Teknik og Miljø indstiller, at lokalplan med de foretagne tilretninger godkendes endelig. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2009 Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at lokalplan med de foretagne tilretninger godkendes endelig. Indstilles godkendt. Taget af dagsordenen ved mødets start Ansøgning fra Veflinge Børnehave om tilskud til udskiftning af ventilationsanlæg Sagsnr J.nr G01

18 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 18 I forbindelse med et serviceeftersyn af ventilationsanlægget i Veflinge Børnehave, udført af fa. Glenco, er der konstateret huller i hovedkanalerne. Det bevirker, at der blæser meget luft ud på loftet. På loftet, som er isoleret med glasuld, ligger der meget støv. Det er oplyst, at det er sundhedsskadeligt, hvis der kommer glasuld i luftvejene. Fa. Glenco har anslået udgiften til udskiftning af ventilationssystemet til kr , mens Teknik og Miljø anslår udgiften til ca I et notat fra Daginstitutionsafdelingen anbefales, at der findes en løsning på problemet. Notat af 4. december 2008 fra Daginstitutionsafdelingen Brev af 8. oktober 2008 til MED-udvalget for dagpasning i Nordfyns Kommune Servicerapporter fra Glenco af 26. maj 2008 og 1. december 2008 Notat af 21. januar 2009 fra Økonomi Notat af 27. januar 2009 fra Teknik og Miljø Økonomiske oplysninger: Af rådighedsbeløb til bygningsrenovering er der på Budget 2008 et restbeløb på kr Det foreslås, at udgiften finansieres af restmidlerne fra anlægspuljen. Administrationen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der bevilges kr til en udskiftning af systemet. Beløbet ønskes samtidig frigivet. Beslutning i Familieudvalget den 4. februar 2009: Administrationens indstilling følges. Indstilles godkendt. Godkendt Lån til Boligselskabet BSB Bogense, afdeling "Trægården" Sagsnr J.nr

19 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 19 Landsbyggefonden har i skrivelse af 11. juni 2008 anmodet Nordfyns Kommune om at indgå i en kapitaltilførsel til afdeling Trægården under Boligselskabet BSB Bogense. Afdelingen har i flere år haft økonomiske vanskeligheder. Der har været en stor fraflytningsprocent og flere ledige lejemål, som har medført store lejetab for afdelingen, primært i årene Der er et opsamlet underskud i afdelingen på ca kr. For at undgå yderligere underskud har det været nødvendigt at hæve huslejen flere gange. Huslejen i afdelingen udgør p.t. 786 kr. pr. m². Den gennemsnitlige husleje i lignende boliger udgør ifølge Landsbyggefonden 667 kr. pr. m². For at hjælpe afdelingen har Landsbyggefonden vurderet, at der er behov for en kapitaltilførsel på kr. Beløbet skal bruges til at afvikle det opsamlede underskud og opbygge en reservekapital, så der er mulighed for at nedsætte huslejen for beboerne. Landsbyggefonden har beregnet, at huslejen kan nedsættes fra 786 kr. pr. m² til 747 kr. m². Nedsættes huslejen, forventes det, at fraflytningsprocent og lejetab nedsættes, så afdelingen kommer ind i en mere stabil økonomisk udvikling. Kapitaltilførslen på kr. forudsættes fordelt således: Kommune, lån 20% kr. Realkreditinstitut, lån 20% kr. Landsbyggefonden, lån 20% kr. Landsbyggefonden, tilskud 20% kr. Boligorganisation, tilskud 20% kr. I alt 100 % kr. Ifølge Almenboliglovens 92 og 97 kan kommunen yde lån til boligorganisationer efter ovenstående fordeling, når Landsbyggefonden anmoder om det. Kommunen fastsætter ifølge loven rente- og afdragsvilkårene for det kommunale lån. Lånet fra Landsbyggefonden er rente- og afdragsfrit i 15 år. I mange tilfælde yder kommunerne lån på samme vilkår. Men kommunen har som tilsynsmyndighed lov til at fastsætte en afdragsordning tidligere, hvis det skønnes, at boligorganisationen har råd til at afdrage på lånet, før de 15 år er gået. Lånet fra realkreditinstituttet er rentefrit i 15 år og afdrages først, når nuværende realkreditlån er afdraget fuldt ud.

20 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 20 Brev fra Landsbyggefonden af 11. juni 2008 Uddrag af Lov om almene boliger m.v. Indstilling fra Landsbyggefonden fremlægges i papir. Økonomiske oplysninger: Et kassetræk på kr. ved ydelse af lån til BSB Bogense Yderligere dokumentation og specifikationer ligger i papirsagen. Det indstilles, at kommunen indgår i den foreslåede kapitaltilførsel til BSB Bogense, afdeling Trægården og yder et lån på kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i 15 år. Herefter fastsættes afdragsperioden ud fra afdelingens økonomi. De øvrige forudsætninger i Landsbyggefondens indstilling godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. august 2008: Indstillet imødekommet. Den økonomiske udvikling følges politisk nøje i fremtiden. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008: Punktet taget af dagsordenen ved mødets begyndelse. Genoptagelse af punktet: Nordfyns Kommune har den 15. september 2008 afholdt møde med Domeas regionschef, hvor det blev aftalt, at Domea ville arbejde for en sammenlægning af BSB s 3 afdelinger i kommunen til én afdeling. Domea har fremsendt brev af 13. januar Heri oplyses, at repræsentantskaberne i BSB Bogense og BSB Otterup har godkendt en sammenlægning. I BSB Søndersø har bestyrelsen besluttet at anbefale en sammenlægning. Sammenlægningen forventes at blive godkendt af repræsentantskabet i juni Sammenlægningen vil herefter kunne træde i kraft ved årsskiftet Domea anmoder om, at Nordfyns Kommune nu tiltræder den foreslåede kapitaltilførsel til BSB Bogense, så boligorganisationen kan få omlagt sin økonomi, inden sammenlægningen forventes at træde i kraft. Brev fra Landsbyggefonden af 11. juni 2008 Mødereferat af 15. september 2008 med Domea Brev af 17. september 2008 til Domea Brev af 13. januar 2009 fra Domea Uddrag af Lov om almene boliger mv. Yderligere dokumentation og specifikationer ligger i papirsagen. Økonomiske oplysninger: Et kassetræk på kr. ved ydelse af lån til BSB Bogense

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere