Teknik- og Boligudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Boligudvalget"

Transkript

1 Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 546 Sagsnr. Side 1. Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Bevillingsstatus regnskab 2010, pr. 25. januar 2011 vedr. Vej- og Parkpolitik Udleje af Citybåden i Kolding Særligt trafikfarlige skoleveje i Kolding Kommune - skoleåret Opfølgning på køreplan fra Sydtrafik Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering Byggeregnskab - godkendelse af skema C vedrørende helhedsplan for Lejerbo afdeling 165-1, Pinjevej Godkendelse af skema B, tilsagn til alment boligbyggeri, til 12 almene familieboliger, Gunnars Ager 2, Dalby Fornyet stillingtagen til nye almene boliger på areal ved Mølleparken i Vonsild Vedtægter for Den Almene Boligorganisation Grønnevangen Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning afdeling 101 Arbejdernes Andels-Boligforening Godkendelse af låneoptagelse samt huslejestigning i afdeling 19, Arbejdernes Andels-Boligforening Godkendelse af låneoptagelse samt huslejestigning i afdeling 3, Lunderskov Boligforening Godkendelse af låneoptagelse samt huslejestigning i afdeling 7, Lunderskov Boligforening Revideret budget "Udvidelse og forlængelse af områdesekretariatet i Kolding" Årsregnskab 2009 for Kolding Ældreboligselskab Årsregnskab 2009 for boligorganisationen Grønnevangen Orienteringspunkt

3 Sidenr Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Sagsid.: 10/31004 Resumé Boligselskabet Lejerbo Kolding, afdeling 214, har anmodet om Kolding Kommunes vedståelse af regarantier for optagne lån i afdelingen. Sagen behandles i, Økonomiudvalget, Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektør foreslår, at Kolding Kommune vedstår sine regarantier for Realkredit Danmark lån på kr. og kr. for 30,85 % begge med regaranti af Kolding Kommune. Formandsbeslutning den 20. januar 2011: Beslutning i henhold til styrelseslovens 22, stk.2: Godkendt af formanden for den 20. januar Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende Lis Ravn Ebbesen Sagsfremstilling Boligselskabet Lejerbo Kolding, afdeling 214, har anmodet Kolding kommune om vedståelse af regarantier for realkreditlån i forbindelse med relaksation af et areal i afdelingen. Der er tale om lån optaget i Realkredit Danmark på kr. og kr. for 30,85 % begge med regaranti af Kolding Kommune. Økonomistyrelsen har den 5. januar 2011 meddelt, at garantierne vedstås på uændrede vilkår. Det er en betingelse, at Kolding Kommune vedstår regarantierne.

4 Sidenr. 548 Samtidig har Økonomistyrelsen meddelt, at provenuet ved salget skal anvendes til nedbringelse af statsgaranterede lån i prioritetsrækkefølge eller foranstående lån. Det følger Økonomistyrelsen brev, at overskuddet udgør kr. Støtte til de statsgaranterede lån skal nedsættes forholdsmæssigt, således at der ikke ydes støtte til det solgte/relakserede areal. Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen.

5 Sidenr Bevillingsstatus regnskab 2010, pr. 25. januar 2011 vedr. Vej- og Parkpolitik Sagsid.: 10/6927 Resumé Bevillingsstatus for Vej- og Parkpolitik regnskab 2010 opgjort pr. 25. januar Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at bevillingsstatus pr. 25. januar 2011 tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling Bevillingsstatus 2010 pr. 25. januar 2011 udviser samlet set et mindreforbrug på kr., svarende til en forbrugsprocent på 99,66: Vej og Park I hele 1000 kr. Budget 2010 Korr. Budget 2010 Forbrug 25/ Rest korr. Budget 2010 Forbrugs pct. Forbrug i pct. pr. ultimo 2009 Note Vej og Park i alt (netto) ,66 104,12 Vej og Park i alt ,83 104, ,10 106,63 Grønne områder og natur ,99 102,09 pladser ,72 115,09 Parker og legepladser ,13 100,79 Strandområder ,23 115,45 Kolonihaver , ,72 115,57

6 Sidenr. 550 Naturbeskyttelse ,71 148, ,45 318,46 Skove ,71 148, ,45 318,46 Transport og infrastruktur ,97 65, ,40 87,29 Fælles formål ,03 47, ,71 11,83 Parkering - automater ,59 65, ,41 102,78 Parkering - afgifter ,11 105, ,61 Kommunale veje, ,32 109,11 vedligeholdelse , ,58 Vedligeholdelse af færdsels ,20 123,60 baner (Inkl. Vejbelysning) , ,70 Færdselsregulerende og sikker ,65 56,95 hedsfremmende foranstaltninger ,00 0,00 Broer, Tunneller,cykelstier, gang ,76 137,05 stier, parkering- og rastepladser Kommunale veje, ,94 100,74 belægninger mm. Belægninger på færdsels ,94 100,74 baner Vintertjeneste ,70 181, ,75 0,00 Vintervedligeholdelse ,70 181, ,75 0,00 Kollektiv trafik ,57 102, ,59 83,16 Busdrift ,31 101, ,59 83,16 Jernbanedrift , ,00 Administrationspolitik ,00 52, ,00 52,73

7 Sidenr Udleje af Citybåden i Kolding Sagsid.: 10/25508 Resumé By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Citybåden i sin tid blev placeret ved Søndertorv i forbindelse med etablering af den nye gågadebelægning. Formålet med båden var at skabe mere liv omkring Søndertorv og Søndergade. Cityforeningen ønsker fortsat mere liv på Søndertorv, og forvaltningen vurderer at udleje af Citybåden vil kunne være med til at optimere dette. By- og udviklingsdirektøren fremsender derfor forslag til lejekontrakt i forbindelse med udlejning af Citybåden beliggende Søndertorv i Kolding. Sagen behandles i og Økonomiudvalget. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Citybåden udbydes til leje i dagspressen på vilkår i vedhæftede lejekontrakt efter højest indkomne pris og forsøgsvis for 1 år. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren meddeler, at der for at sikre mere liv omkring Søndertorv, stilles krav om følgende i lejekontrakten: Lejer skal respektere, at By- og Udviklingsforvaltningen/Cityforeningen afholder 20 årlige arrangementer af kulturel karakter på båden. Lejer forpligtes til at afholde et halvårligt møde med By- og Udviklingsforvaltningen/Cityforeningen i forhold til evaluering af afholdte arrangementer og videre koordinering. Udleje af båden er ikke omfattet af udbudsbekendtgørelsen, men det foreslås, at Citybåden udbydes i dagspressen, således at lighedsprincippet overholdes, efter vedhæftede lejekontrakts vilkår. By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere, at Café Klein fik tilladelse til udeservering på Søndertorv i Tilladelsen omfattede udeservering foran cafeen, ved åen og på træplatformen. Det aftaltes, at der skulle friholdes et areal på 4 meter mellem udeserve-

8 Sidenr. 552 ringen ved åen, og udeserveringen foran forretningen, og at der ikke måtte opsættes parasoller ved åen, samtidig med, at der var opsat parasoller ud for forretningen. Begge dele af hensyn til synligheden for de forretninger, der er beliggende vest for caféen. I forbindelse med udeserveringen på torvet har der været forskellige drøftelser med indehaverne af forretningerne vest for caféen. Disse drøftelser har i enkelte tilfælde resulteret i justeringer af udeserveringstilladelsen. Bilag: /10 Åben Udkast til lejekontrakt /11 Åben Kort af til lejekontrakt

9 Sidenr Særligt trafikfarlige skoleveje i Kolding Kommune - skoleåret Sagsid.: 11/1456 Resumé Hvert år revideres en liste over trafikfarlige skoleveje. Børn, som på vej til eller fra skole skal færdes langs disse veje, har krav på kommunal befordring. har på baggrund af skolevejsvurderinger, udført af medarbejdere fra Sydøstjyllands Politi og By- og Udviklingsforvaltningen, høringsret, inden Uddannelsesudvalget endeligt godkender listen. Sagen behandles i (høring). Uddannelsesudvalget. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at forslaget til liste over særligt trafikfarlige skoleveje for skoleåret 2011/2012 fremsendes til Uddannelsesudvalget med anbefaling. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at vurderingen af skolevejene, der foretages i et samarbejde mellem Sydøstjyllands Politi, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen, har hjemmel i Færdselslovens 3, stk. 3, hvoraf det fremgår, at: Det påhviler politi og vejmyndigheder, efter samråd med skolerne, at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 13. april 1978 om sikring af skoleveje fremgår det derudover bl.a.: På steder, hvor de trafikale forhold er så vanskelige, at de, uanset hvilke tekniske forholdsregler der træffes, frembyder betydelig risiko for børnene, eller hvor trafikale ulemper ikke med rimelighed kan forlanges afhjulpet, påhviler det...vedkommende kommune at sørge for befordring mellem skolen og hjemmet... Endeligt er det i denne sammenhæng relevant at omtale Undervisningsministeriets be-

10 Sidenr. 554 kendtgørelse af 10. januar 1995 om befordring af elever i folkeskolen, hvoraf det i 3 bl.a. fremgår: Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal ydes befordring...på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og eventuelt andre konkrete omstændigheder. Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra politiet og vejmyndighederne. har derfor som vejmyndighed udtalelsesret i sagen. Endelig skal det oplyses, at Kommunen ligeledes har befordringsforpligtelse for elever, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse. I forhold til listen for skoleåret 2010/2011 lægges der op til følgende væsentlige ændringer: Idyl (skolevej til Dalby skole) udgår, da det igangværende stiprojekt forventes færdigt i foråret 2011, hvorefter strækningen ikke længere kan betegnes som trafikfarlig. Stenderupvej (skolevej til Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Centralskoler) udgår ligeledes, da det igangværende stiprojekt forventes færdigt i foråret 2011, hvorefter strækningen tilsvarende ikke kan betegnes som trafikfarlig. Derudover er en række trafikfarlige veje overført fra Stepping Skoles distrikt til Ødis Sogneskole som følge af beslutningen om at nedlægge førstnævnte med virkning fra næste skoleår. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Vejdirektoratet har udarbejdet en ny procedure for vurdering af en vejs trafikfarlighed, således at der bl.a. kan opnås mere ensartede vurderingskriterier på tværs af kommune- og politikredsgrænser. Sydøstjyllands Politi og By- og Udviklingsforvaltningen har anvendt den nye procedure gennem det sidste skoleår. Proceduren vil i øvrigt blive præsenteret for politikredsens kommuner på et fællesmøde i marts Bilag: /11 Åben Liste over særligt trafikfarlige skoleveje for skoleåret

11 Sidenr Opfølgning på køreplan fra Sydtrafik Sagsid.: 10/23174 Resumé By- og Udviklingsforvaltningen har undersøgt, hvor godt ankomsttiderne og afgangstiderne for busforbindelsen mellem Stepping og Kolding passer til de vigtigste ringetider for uddannelsessteder med ungdomsuddannelser fra køreplanskiftet sommeren Undersøgelsen viste, at der, for at opnå dækning af alle de vigtigste ringetider, er behov for to ekstra afgange fra Kolding. Konkret drejer det sig om ekstra afgange tilpasset ringetiderne kl og kl Ønskes der etableret en tur mellem Kolding og Stepping med afgang tilpasset ringetiderne omkring kl , er der behov for at få en ny bus i kontrakt. Dette vil årligt give en merudgift på cirka kr. alene for bussen. Dertil kommer en merpris på cirka kr. til køreplantimer. Ringetiderne omkrig kl kan dækkes, ved at der etableres en ekstra tur på rute 321. Denne ekstra tur giver en merpris på cirka kr. Sagen behandles i (høring). Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der etableres en ekstra tur på rute 321 fra Christiansfeld til Stepping således, at der skabes en busforbindelse mellem Kolding og Stepping med omstigning i Christiansfeld, hvis afgang fra Kolding passer til ringetiderne kl , at merforbruget på cirka kr. afholdes indenfor Vej- og Parkpolitikkens driftsbudget i Beslutning den Godkendt, idet det forudsættes, at der jævnligt foretages passagertællinger på de berørte ruter. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling I forlængelse af s møde d. 10. januar 2011 har By- og Udviklingsforvaltningen undersøgt busforbindelserne i Stepping fra køreplanskiftet sommeren 2011.

12 Sidenr. 556 By- og udviklingsdirektøren oplyser, at køreplanen for nogle af de lokale busruter, der har forbindelse til Stepping, fra sommeren 2011 ændres på grund af den nye skolestruktur. By- og Udviklingsforvaltningen har undersøgt, hvor godt afgangstiderne og ankomsttiderne for busforbindelsen mellem Stepping og Kolding passer til de vigtigste ringetider for uddannelsessteder med ungdomsuddannelser efter køreplanskiftet sommeren Busforbindelsen mellem Stepping og Kolding dækkes fra sommeren 2011 af 2 ruter. På den ene rute køres fra Stepping til Christiansfeld med rute 321 (lokal), hvor der omstiges til rute 34 (regional), der kører til Kolding. På den anden rute køres fra Stepping til Ødis med rute 320 (lokal), hvor der omstiges til rute 402 (lokal), der også kører til Kolding. De samme ruter køres også i dag blot med lidt afvigende rutenumre og ruter. Ved undersøgelsen blev de gældende og de nye køreplaner holdt op mod Kolding Kommunes principper for kollektiv bustrafik af lokal betydning, hvor målet for den maksimale ventetid før og efter skole er 30 minutter. Konklusionen blev, at ankomsttiderne om formiddagen overordnet set passer bedre til de vigtigste ringetider efter køreplanskiftet end de gør i de gældende køreplaner, mens der ikke er afgange, som passer til ringetiderne omkring kl , hvilket der er i dag. Med hensyn til ringetider kl og derefter er der hverken i dag eller efter køreplanskiftet mulighed for at komme fra Kolding til Stepping. Her er det kun muligt at komme fra Kolding til Christiansfeld. Ønskes der etableret en tur mellem Kolding og Stepping, hvis afgang fra Kolding er tilpasset ringetiderne omkring kl , er der behov for at få en ny bus i kontrakt. Dette vil årligt give en merudgift på cirka kr. alene for bussen. Dertil kommer en merpris på cirka kr. til køreplantimer. Alle busser er på dette tidspunkt optaget, og der er ikke mulighed for at ændre på køreplanerne for rute 320, 321 og 402, da de betjener flere skoler hver. Deres køreplaner er bygget op, så de passer til skolernes ringetider bedst muligt. Ændres på afgange i det nuværende udkast til køreplanerne, vil det betyde, at eleverne får for lang ventetid. Med hensyn til dækning af ringetiderne kl og kl er det muligt at etablere en forbindelse mellem Kolding og Stepping via Christiansfeld. Rute 34 har afgang fra Kolding Rutebilsstation kl og ankommer til Christiansfeld kl Herfra er der mulighed for at lave en ekstra tur på rute 321 med afgang fra Christiansfeld kl og med endestation i Stepping. Denne ekstra tur vil give en merpris på cirka kr. By- og udviklingsdirektøren orienterer, at By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med Børne- og Uddannelsesforvaltningen angående den fremtidige busbetjening af henholdsvis Stepping- og Vamdrupområdet i henhold til Byrådets beslutning om skolestrukturen i de pågældende områder. På spørgsmålet om hvorvidt, der stadig er et grundlag for busbetjening af Stepping til Christiansfeld Skole og Ødis Skole, nu hvor der oprettes en friskole i Stepping, svarede Børne- og Uddannelsesforvaltningen: Da Kolding Kommune er forpligtiget til at befordre de elever, der eventuelt skal til Ødis Skole, tillige med at overbygningsskolen for Stepping Skole skoledistrikt også fremover vil være Christiansfeld Skole vurderes, at betjeningen bør være som skitseret på nuværende køreplanoplæg trods usikkerhed omkring antallet af elever, der skal befordres. På spørgsmålet om hvorvidt Børne- og Uddannelsesforvaltningen har overvejet at flytte den første afgang efter skoletid til sidst på eftermiddagen (cirka ved kl ), så børn i

13 Sidenr. 557 SFO har mulighed for at komme hjem på dette tidspunkt, svarede Børne- og Uddannelsesforvaltningen: Kolding Kommune ikke er forpligtiget til at befordre SFO børn. Endelig har By- og Udviklingsforvaltningen undersøgt de nye køreplaners betydning for betjeningen af Stepping Skole mht. til den nuværende ringetid kl i tilfælde af, at der etableres en friskole på stedet. Den fremtidige betjening af Stepping Skole er stort set som i dag, der er dog følgende fravigelser: - Stepping Skole vil fremover kun blive betjent direkte af rute 320. Passagerer med rute 321 skal stige af ved Stepping Kirke og gå ca. 350m hen til Stepping Skole. Turen tager cirka 4min til fods. - Rute 321 vil ikke dække strækning mellem Christiansfeld og Frøruprød. Alle elever vil fremover også kunne nå frem med rute 320 og 321 til ringetid kl Bilag: /11 Åben Forbindelsen Stepping - Kolding før køreplanskifte sommeren 2011.pdf /11 Åben Forbindelsen Stepping - Kolding efter køreplanskifte sommeren 2011, nuværende oplæg til nye køreplaner.pdf /11 Åben Forbindelsen Stepping - Kolding efter køreplanskifte sommeren 2011, ekstra afgang fra Kolding kl pdf /11 Åben Rute 320 og 321.pdf

14 Sidenr Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering Sagsid.: 10/31902 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag til Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Byrådet den 23. marts 2009 vedtog Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune. Der er med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejdet forslag til ny bekendtgørelse. Ændringerne i bekendtgørelsen er begrundet ud fra følgende hovedpunkter: a) Forenkling og læsevenlighed redaktionelle ændringer og fjernelse af bestemmelser der allerede findes i færdselsloven. b) Harmonisering af de indskrevne vægtgrænser for motorkøretøjer samt påhængsog sættevogne, med en række kommuner i Sydøstjyllands Politikreds. c) Elbilers fritagelse for betaling fjernes. En juridisk gennemgang af den gældende bekendtgørelse har afdækket, at der ikke vurderes at være hjemmel til at fritage eller indføre differentierede betalingsordninger på baggrund af miljømæssige hensyn. Politiet har givet samtykke til den foreslåede ændring af bekendtgørelsen. Sagen behandles i og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at forslag til Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune godkendes til ikrafttrædelse pr. 1. marts 2011, at forslagets vægtgrænser får gennemslag i parkeringspolitikkens licensordninger, at forvaltningen skal arbejde for, at kommunerne gives mulighed for at indføre differentierede betalingsordninger på baggrund af miljømæssige hensyn. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse, med den ændring at kommunen i samarbejde med KL vil arbejde på at skaffe det fornødne lovgrundlag til at kunne fritage elbiler for parkeringsafgift. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund

15 Sidenr. 559 Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Byrådet den 23. marts 2009 vedtog Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune. Der er med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejdet forslag til ny bekendtgørelse. Baggrunden for at udarbejde et forslag til ny parkeringsbekendtgørelse er primært to forhold, henholdsvis en konkret borgerhenvendelse omkring varevogne, samt en juridisk gennemgang af den gældende bekendtgørelse i forhold til, hvilke grupper der fritages for betaling. Den konkrete borgerhenvendelse drejede sig om, hvor borgeren konkret kunne parkere sin varebil i forbindelse med sin bolig. Sagen udviklede sig bl.a. til en kritik af, at Kolding Kommune opererer med andre vægtgrænser end øvrige kommuner. fik en orientering om den konkrete sag i deres møde den 8. november 2010, og ønskede et forslag til revision af bekendtgørelsen med ændrede vægtgrænser forelagt. Historisk har bestemmelsen primært været bragt i anvendelse ved borgerhenvendelser om generende parkeringer med omfangsrige varebiler, og sagsantallet har været begrænset til 5 10 sager på årsplan. Ændringerne i bekendtgørelsen er begrundet ud fra følgende hovedpunkter: a) Forenkling og læsevenlighed redaktionelle ændringer og fjernelse af bestemmelser, der allerede findes i færdselsloven. De redaktionelle ændringer er udelukkende gennemført for at få en mere læsevenlig bekendtgørelse. I forhold til fjernelse af bestemmelser, der også findes i Færdselsloven, og som trafikanterne derfor forudsættes at være bekendte med, drejer det sig om fjernelsen af 7 i den tidligere bekendtgørelse. b) Harmonisering af de indskrevne vægtgrænser for motorkøretøjer samt påhængsog sættevogne, med en række kommuner i Sydøstjyllands Politikreds. I forhold til vægtgrænsen for varebiler på 2500 kg. foreslås den nu harmoniseret med alle andre kommuners vægtgrænse og detailforskrifterne for køretøjer, der angiver et maksimum tilladt totalvægt for varebiler på 3500 kg. Det betyder videre, at formuleringerne kan forenkles til generelt at gælde for motorkøretøjer over 3500 kg. I forhold til vægtgrænsen for Påhængs- og sættevogne er der ikke en entydigt dominerende vægtgrænse, men et flertal af kommuner og herunder vore nabokommuner følger vægtgrænsen for påhængs- og sættevogn type O1, i Detailforskrift for køretøjer, der angiver en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg. c) Elbilers fritagelse for betaling fjernes. En juridisk gennemgang af den gældende bekendtgørelse har afdækket, at der ikke vurderes at være hjemmel til at fritage eller indføre differentierede betalingsordninger på baggrund af miljømæssige hensyn. Kommunen har med den gældende lovgivning alene mulighed for at differentiere på tid. Indtil videre er det et meget begrænset antal elbiler der har benyttet sig af be-

16 Sidenr. 560 talingsfritagelsen, hvor det alene er en enkelt elbilejer der har henvendt sig for at få konkret vejledning om ordningen. Politiet har givet samtykke til den foreslåede ændring af bekendtgørelsen. Bilag: /11 Åben Gældende bekendtgørelse /10 Åben Udkast - Parkeringsbekendtgørelse

17 Sidenr Byggeregnskab - godkendelse af skema C vedrørende helhedsplan for Lejerbo afdeling 165-1, Pinjevej Sagsid.: 06/9129 Resumé Boligselskabet Lejerbo Kolding har fremsendt skema C, byggeregnskab, for arbejder vedrørende helhedsplan for afdeling 165-1, Pinjevej, Kolding, til godkendelse. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at skema C, Byggeregnskabet, for helhedsplanen for afdeling 165-1, Pinjevej, godkendes, under forbehold for Landsbyggefondens godkendelse. Byggeskadearbejder, kr., og miljøforbedrende foranstaltninger. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling indstillede i mødet den 15. januar 2008 skema B vedrørende helhedsplan for udbedring af byggeskader, kr. og miljøforbedrende foranstaltninger, kr., i afdeling 165-1, Pinjevej, Kolding, til Landsbyggefondens godkendelse. Boligselskabet Lejerbo Kolding har fremsendt skema C, byggeregnskab, med henblik på positiv indstilling til Landsbyggefondens godkendelse, med en samlet anskaffelsessum på kr., henholdsvis kr. vedrørende byggeskader og kr. til miljøforbedrende foranstaltninger. Forbedringsarbejder: Samtidig er medsendt byggeregnskabet for ustøttede forbedringsarbejder i afdelingen på i alt kr. til orientering. Byrådet godkendte i mødet den 22. oktober 2007 ustøttede forbedringsarbejder i afdelingen på i alt kr. Byggeregnskabet overskrider således ikke det budgetterede. I og med, at der er tale om ustøttede forbedringsarbejder er disse ikke omfattet af Landsbyggefondens godkendelse.

18 Sidenr. 562 På det foreliggende grundlag anbefales det, at skema C, byggeregnskabet, for byggeskadearbejder og miljøforbedrende foranstaltninger indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.

19 Sidenr Godkendelse af skema B, tilsagn til alment boligbyggeri, til 12 almene familieboliger, Gunnars Ager 2, Dalby Sagsid.: 10/31802 Resumé Domea har på vegne af Domea Kolding (tidligere Kolding ældreboligselskab) søgt om godkendelse af skema B, tilsagn til alment boligbyggeri, til opførelse af 12 almene familieboliger på Gunnars Ager 2, Dalby. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren anbefaler, at skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på kr. Det meddeles bygherren, at den godkendte anskaffelsessum er bindende, og at der ikke godkendes merudgifter ved byggeregnskabets godkendelse, at den foreløbige årlige husleje godkendes med 775 kr. pr. m2, at byggeriet påbegyndes senest den 1. april Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling Byrådet besluttede i mødet den 22. marts 2010 at meddele skema A, tilsagn til opførelse af 12 almene familieboliger på Gunnars Ager 2, Dalby. I den forbindelse godkendtes en foreløbig anskaffelsessum på kr. Den foreløbige årlige husleje pr. m2 blev beregnet til 775 kr. eksklusive forbrugsafgifter. Samtidig blev det besluttet, at meddele bygherren, at Kolding Kommune, ved udstedelse af kommunegaranti i forbindelse med bygherrens optagelse af realkreditlån, stiller laveste tilbudte garantistillelse. Ved skema A udgjorde billigste tilbud 59 %. Der stilles garanti for den af realkreditfinansieringen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Ligeledes blev stillet som betingelse, at byggetilladelse til projektet skal være meddelt forinden skema B godkendes.

20 Sidenr. 564 Domea har på vegne Domea Kolding fremsendt anmodning om godkendelse af skema B, tilsagn forud for byggeriets påbegyndelse. Der søges om godkendelse af en endelig anskaffelsessum på kr. Den ansøgte anskaffelsessum overstiger således ikke den ved skema A godkendte. Samtidig ansøges om godkendelse af den foreløbig årlige husleje pr. m2, som udgør 775 kr. Bygherren har fremsendt oplysninger om den kommunale garantistillelse, som er beregnet til 58,65 %. Opmærksomheden henledes på, at garantikravet ikke kan opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver. Til sagen kan det oplyses, at der er meddelt byggetilladelse til projektet. Det følger af støttebekendtgørelsen, at Byrådet skal fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. På det foreliggende grundlag anbefales det, at skema B godkendes, og at frist for byggeriets påbegyndelse fastsættes til senest den 1. april 2011.

21 Sidenr Fornyet stillingtagen til nye almene boliger på areal ved Mølleparken i Vonsild Sagsid.: 10/25773 Resumé Sigius, Hillerød, fremsender i samarbejde med Boligselskabet Lejerbo Kolding anmodning om fornyet stillingtagen til muligheden for opførelse af nye almene boliger ved Mølleparken i Vonsild. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at tager fornyet stilling til det indkomne forslag. Beslutning den Det meddeles Sigius, at forslaget ikke i de første par år vil kunne fremmes, og Sigius opfordres til genfremsendelse at redegøre nærmere for baggrund og grundlag for forslaget og dets overensstemmelse med Kolding Kommunes boligpolitik. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling Sigius, Hillerød, har i samarbejde med Boligselskabet Lejerbo ved brev af 13. januar 2010 fremsendt fornyet henvendelse om muligheden for at opføre almene boliger på det areal, hvor Vonsild Mølle i dag er beliggende. Et areal, som er nabogrund til en almen boligafdeling, tilhørende Boligselskabet Lejerbo, Kolding, som blev færdig opført i Der anmodes om at få oplyst på hvilket tidspunkt, der kan påbegyndes et alment byggeri på grunden, idet dette vil være en stor hjælp for planlægningen af området blandt andet af hensyn til lokalplanarbejdet. Der henvises til s beslutning af 27. september 2010, hvor en lignende henvendelse blev drøftet, dog med 18 almene familieboliger i modsætning til i dag, hvor der ønskes opført boliger. Udvalget besluttede, at stillingtagen til forslaget afventer forslag til boligpolitik for Kolding Kommune. Ligeledes henvises til, at s møde den 8. november 2010, hvor udvalget fik forelagt en samlet liste over indkomne forslag til alment boligbyggeri i perioden samt tilsagn og forventet tilsagn i besluttede, ud fra førnævnte liste, hvor også projektet vedrørende Vonsild Mølle indgik, at prioritere konkrete projekter og forslagsstillerne blev anmodet om at fremsende ansøgning om

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere