Teknik- og Boligudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Boligudvalget"

Transkript

1 Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 546 Sagsnr. Side 1. Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Bevillingsstatus regnskab 2010, pr. 25. januar 2011 vedr. Vej- og Parkpolitik Udleje af Citybåden i Kolding Særligt trafikfarlige skoleveje i Kolding Kommune - skoleåret Opfølgning på køreplan fra Sydtrafik Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering Byggeregnskab - godkendelse af skema C vedrørende helhedsplan for Lejerbo afdeling 165-1, Pinjevej Godkendelse af skema B, tilsagn til alment boligbyggeri, til 12 almene familieboliger, Gunnars Ager 2, Dalby Fornyet stillingtagen til nye almene boliger på areal ved Mølleparken i Vonsild Vedtægter for Den Almene Boligorganisation Grønnevangen Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning afdeling 101 Arbejdernes Andels-Boligforening Godkendelse af låneoptagelse samt huslejestigning i afdeling 19, Arbejdernes Andels-Boligforening Godkendelse af låneoptagelse samt huslejestigning i afdeling 3, Lunderskov Boligforening Godkendelse af låneoptagelse samt huslejestigning i afdeling 7, Lunderskov Boligforening Revideret budget "Udvidelse og forlængelse af områdesekretariatet i Kolding" Årsregnskab 2009 for Kolding Ældreboligselskab Årsregnskab 2009 for boligorganisationen Grønnevangen Orienteringspunkt

3 Sidenr Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Sagsid.: 10/31004 Resumé Boligselskabet Lejerbo Kolding, afdeling 214, har anmodet om Kolding Kommunes vedståelse af regarantier for optagne lån i afdelingen. Sagen behandles i, Økonomiudvalget, Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektør foreslår, at Kolding Kommune vedstår sine regarantier for Realkredit Danmark lån på kr. og kr. for 30,85 % begge med regaranti af Kolding Kommune. Formandsbeslutning den 20. januar 2011: Beslutning i henhold til styrelseslovens 22, stk.2: Godkendt af formanden for den 20. januar Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende Lis Ravn Ebbesen Sagsfremstilling Boligselskabet Lejerbo Kolding, afdeling 214, har anmodet Kolding kommune om vedståelse af regarantier for realkreditlån i forbindelse med relaksation af et areal i afdelingen. Der er tale om lån optaget i Realkredit Danmark på kr. og kr. for 30,85 % begge med regaranti af Kolding Kommune. Økonomistyrelsen har den 5. januar 2011 meddelt, at garantierne vedstås på uændrede vilkår. Det er en betingelse, at Kolding Kommune vedstår regarantierne.

4 Sidenr. 548 Samtidig har Økonomistyrelsen meddelt, at provenuet ved salget skal anvendes til nedbringelse af statsgaranterede lån i prioritetsrækkefølge eller foranstående lån. Det følger Økonomistyrelsen brev, at overskuddet udgør kr. Støtte til de statsgaranterede lån skal nedsættes forholdsmæssigt, således at der ikke ydes støtte til det solgte/relakserede areal. Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen.

5 Sidenr Bevillingsstatus regnskab 2010, pr. 25. januar 2011 vedr. Vej- og Parkpolitik Sagsid.: 10/6927 Resumé Bevillingsstatus for Vej- og Parkpolitik regnskab 2010 opgjort pr. 25. januar Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at bevillingsstatus pr. 25. januar 2011 tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling Bevillingsstatus 2010 pr. 25. januar 2011 udviser samlet set et mindreforbrug på kr., svarende til en forbrugsprocent på 99,66: Vej og Park I hele 1000 kr. Budget 2010 Korr. Budget 2010 Forbrug 25/ Rest korr. Budget 2010 Forbrugs pct. Forbrug i pct. pr. ultimo 2009 Note Vej og Park i alt (netto) ,66 104,12 Vej og Park i alt ,83 104, ,10 106,63 Grønne områder og natur ,99 102,09 pladser ,72 115,09 Parker og legepladser ,13 100,79 Strandområder ,23 115,45 Kolonihaver , ,72 115,57

6 Sidenr. 550 Naturbeskyttelse ,71 148, ,45 318,46 Skove ,71 148, ,45 318,46 Transport og infrastruktur ,97 65, ,40 87,29 Fælles formål ,03 47, ,71 11,83 Parkering - automater ,59 65, ,41 102,78 Parkering - afgifter ,11 105, ,61 Kommunale veje, ,32 109,11 vedligeholdelse , ,58 Vedligeholdelse af færdsels ,20 123,60 baner (Inkl. Vejbelysning) , ,70 Færdselsregulerende og sikker ,65 56,95 hedsfremmende foranstaltninger ,00 0,00 Broer, Tunneller,cykelstier, gang ,76 137,05 stier, parkering- og rastepladser Kommunale veje, ,94 100,74 belægninger mm. Belægninger på færdsels ,94 100,74 baner Vintertjeneste ,70 181, ,75 0,00 Vintervedligeholdelse ,70 181, ,75 0,00 Kollektiv trafik ,57 102, ,59 83,16 Busdrift ,31 101, ,59 83,16 Jernbanedrift , ,00 Administrationspolitik ,00 52, ,00 52,73

7 Sidenr Udleje af Citybåden i Kolding Sagsid.: 10/25508 Resumé By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Citybåden i sin tid blev placeret ved Søndertorv i forbindelse med etablering af den nye gågadebelægning. Formålet med båden var at skabe mere liv omkring Søndertorv og Søndergade. Cityforeningen ønsker fortsat mere liv på Søndertorv, og forvaltningen vurderer at udleje af Citybåden vil kunne være med til at optimere dette. By- og udviklingsdirektøren fremsender derfor forslag til lejekontrakt i forbindelse med udlejning af Citybåden beliggende Søndertorv i Kolding. Sagen behandles i og Økonomiudvalget. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Citybåden udbydes til leje i dagspressen på vilkår i vedhæftede lejekontrakt efter højest indkomne pris og forsøgsvis for 1 år. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren meddeler, at der for at sikre mere liv omkring Søndertorv, stilles krav om følgende i lejekontrakten: Lejer skal respektere, at By- og Udviklingsforvaltningen/Cityforeningen afholder 20 årlige arrangementer af kulturel karakter på båden. Lejer forpligtes til at afholde et halvårligt møde med By- og Udviklingsforvaltningen/Cityforeningen i forhold til evaluering af afholdte arrangementer og videre koordinering. Udleje af båden er ikke omfattet af udbudsbekendtgørelsen, men det foreslås, at Citybåden udbydes i dagspressen, således at lighedsprincippet overholdes, efter vedhæftede lejekontrakts vilkår. By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere, at Café Klein fik tilladelse til udeservering på Søndertorv i Tilladelsen omfattede udeservering foran cafeen, ved åen og på træplatformen. Det aftaltes, at der skulle friholdes et areal på 4 meter mellem udeserve-

8 Sidenr. 552 ringen ved åen, og udeserveringen foran forretningen, og at der ikke måtte opsættes parasoller ved åen, samtidig med, at der var opsat parasoller ud for forretningen. Begge dele af hensyn til synligheden for de forretninger, der er beliggende vest for caféen. I forbindelse med udeserveringen på torvet har der været forskellige drøftelser med indehaverne af forretningerne vest for caféen. Disse drøftelser har i enkelte tilfælde resulteret i justeringer af udeserveringstilladelsen. Bilag: /10 Åben Udkast til lejekontrakt /11 Åben Kort af til lejekontrakt

9 Sidenr Særligt trafikfarlige skoleveje i Kolding Kommune - skoleåret Sagsid.: 11/1456 Resumé Hvert år revideres en liste over trafikfarlige skoleveje. Børn, som på vej til eller fra skole skal færdes langs disse veje, har krav på kommunal befordring. har på baggrund af skolevejsvurderinger, udført af medarbejdere fra Sydøstjyllands Politi og By- og Udviklingsforvaltningen, høringsret, inden Uddannelsesudvalget endeligt godkender listen. Sagen behandles i (høring). Uddannelsesudvalget. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at forslaget til liste over særligt trafikfarlige skoleveje for skoleåret 2011/2012 fremsendes til Uddannelsesudvalget med anbefaling. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at vurderingen af skolevejene, der foretages i et samarbejde mellem Sydøstjyllands Politi, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen, har hjemmel i Færdselslovens 3, stk. 3, hvoraf det fremgår, at: Det påhviler politi og vejmyndigheder, efter samråd med skolerne, at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 13. april 1978 om sikring af skoleveje fremgår det derudover bl.a.: På steder, hvor de trafikale forhold er så vanskelige, at de, uanset hvilke tekniske forholdsregler der træffes, frembyder betydelig risiko for børnene, eller hvor trafikale ulemper ikke med rimelighed kan forlanges afhjulpet, påhviler det...vedkommende kommune at sørge for befordring mellem skolen og hjemmet... Endeligt er det i denne sammenhæng relevant at omtale Undervisningsministeriets be-

10 Sidenr. 554 kendtgørelse af 10. januar 1995 om befordring af elever i folkeskolen, hvoraf det i 3 bl.a. fremgår: Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal ydes befordring...på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og eventuelt andre konkrete omstændigheder. Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra politiet og vejmyndighederne. har derfor som vejmyndighed udtalelsesret i sagen. Endelig skal det oplyses, at Kommunen ligeledes har befordringsforpligtelse for elever, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse. I forhold til listen for skoleåret 2010/2011 lægges der op til følgende væsentlige ændringer: Idyl (skolevej til Dalby skole) udgår, da det igangværende stiprojekt forventes færdigt i foråret 2011, hvorefter strækningen ikke længere kan betegnes som trafikfarlig. Stenderupvej (skolevej til Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Centralskoler) udgår ligeledes, da det igangværende stiprojekt forventes færdigt i foråret 2011, hvorefter strækningen tilsvarende ikke kan betegnes som trafikfarlig. Derudover er en række trafikfarlige veje overført fra Stepping Skoles distrikt til Ødis Sogneskole som følge af beslutningen om at nedlægge førstnævnte med virkning fra næste skoleår. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Vejdirektoratet har udarbejdet en ny procedure for vurdering af en vejs trafikfarlighed, således at der bl.a. kan opnås mere ensartede vurderingskriterier på tværs af kommune- og politikredsgrænser. Sydøstjyllands Politi og By- og Udviklingsforvaltningen har anvendt den nye procedure gennem det sidste skoleår. Proceduren vil i øvrigt blive præsenteret for politikredsens kommuner på et fællesmøde i marts Bilag: /11 Åben Liste over særligt trafikfarlige skoleveje for skoleåret

11 Sidenr Opfølgning på køreplan fra Sydtrafik Sagsid.: 10/23174 Resumé By- og Udviklingsforvaltningen har undersøgt, hvor godt ankomsttiderne og afgangstiderne for busforbindelsen mellem Stepping og Kolding passer til de vigtigste ringetider for uddannelsessteder med ungdomsuddannelser fra køreplanskiftet sommeren Undersøgelsen viste, at der, for at opnå dækning af alle de vigtigste ringetider, er behov for to ekstra afgange fra Kolding. Konkret drejer det sig om ekstra afgange tilpasset ringetiderne kl og kl Ønskes der etableret en tur mellem Kolding og Stepping med afgang tilpasset ringetiderne omkring kl , er der behov for at få en ny bus i kontrakt. Dette vil årligt give en merudgift på cirka kr. alene for bussen. Dertil kommer en merpris på cirka kr. til køreplantimer. Ringetiderne omkrig kl kan dækkes, ved at der etableres en ekstra tur på rute 321. Denne ekstra tur giver en merpris på cirka kr. Sagen behandles i (høring). Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der etableres en ekstra tur på rute 321 fra Christiansfeld til Stepping således, at der skabes en busforbindelse mellem Kolding og Stepping med omstigning i Christiansfeld, hvis afgang fra Kolding passer til ringetiderne kl , at merforbruget på cirka kr. afholdes indenfor Vej- og Parkpolitikkens driftsbudget i Beslutning den Godkendt, idet det forudsættes, at der jævnligt foretages passagertællinger på de berørte ruter. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling I forlængelse af s møde d. 10. januar 2011 har By- og Udviklingsforvaltningen undersøgt busforbindelserne i Stepping fra køreplanskiftet sommeren 2011.

12 Sidenr. 556 By- og udviklingsdirektøren oplyser, at køreplanen for nogle af de lokale busruter, der har forbindelse til Stepping, fra sommeren 2011 ændres på grund af den nye skolestruktur. By- og Udviklingsforvaltningen har undersøgt, hvor godt afgangstiderne og ankomsttiderne for busforbindelsen mellem Stepping og Kolding passer til de vigtigste ringetider for uddannelsessteder med ungdomsuddannelser efter køreplanskiftet sommeren Busforbindelsen mellem Stepping og Kolding dækkes fra sommeren 2011 af 2 ruter. På den ene rute køres fra Stepping til Christiansfeld med rute 321 (lokal), hvor der omstiges til rute 34 (regional), der kører til Kolding. På den anden rute køres fra Stepping til Ødis med rute 320 (lokal), hvor der omstiges til rute 402 (lokal), der også kører til Kolding. De samme ruter køres også i dag blot med lidt afvigende rutenumre og ruter. Ved undersøgelsen blev de gældende og de nye køreplaner holdt op mod Kolding Kommunes principper for kollektiv bustrafik af lokal betydning, hvor målet for den maksimale ventetid før og efter skole er 30 minutter. Konklusionen blev, at ankomsttiderne om formiddagen overordnet set passer bedre til de vigtigste ringetider efter køreplanskiftet end de gør i de gældende køreplaner, mens der ikke er afgange, som passer til ringetiderne omkring kl , hvilket der er i dag. Med hensyn til ringetider kl og derefter er der hverken i dag eller efter køreplanskiftet mulighed for at komme fra Kolding til Stepping. Her er det kun muligt at komme fra Kolding til Christiansfeld. Ønskes der etableret en tur mellem Kolding og Stepping, hvis afgang fra Kolding er tilpasset ringetiderne omkring kl , er der behov for at få en ny bus i kontrakt. Dette vil årligt give en merudgift på cirka kr. alene for bussen. Dertil kommer en merpris på cirka kr. til køreplantimer. Alle busser er på dette tidspunkt optaget, og der er ikke mulighed for at ændre på køreplanerne for rute 320, 321 og 402, da de betjener flere skoler hver. Deres køreplaner er bygget op, så de passer til skolernes ringetider bedst muligt. Ændres på afgange i det nuværende udkast til køreplanerne, vil det betyde, at eleverne får for lang ventetid. Med hensyn til dækning af ringetiderne kl og kl er det muligt at etablere en forbindelse mellem Kolding og Stepping via Christiansfeld. Rute 34 har afgang fra Kolding Rutebilsstation kl og ankommer til Christiansfeld kl Herfra er der mulighed for at lave en ekstra tur på rute 321 med afgang fra Christiansfeld kl og med endestation i Stepping. Denne ekstra tur vil give en merpris på cirka kr. By- og udviklingsdirektøren orienterer, at By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med Børne- og Uddannelsesforvaltningen angående den fremtidige busbetjening af henholdsvis Stepping- og Vamdrupområdet i henhold til Byrådets beslutning om skolestrukturen i de pågældende områder. På spørgsmålet om hvorvidt, der stadig er et grundlag for busbetjening af Stepping til Christiansfeld Skole og Ødis Skole, nu hvor der oprettes en friskole i Stepping, svarede Børne- og Uddannelsesforvaltningen: Da Kolding Kommune er forpligtiget til at befordre de elever, der eventuelt skal til Ødis Skole, tillige med at overbygningsskolen for Stepping Skole skoledistrikt også fremover vil være Christiansfeld Skole vurderes, at betjeningen bør være som skitseret på nuværende køreplanoplæg trods usikkerhed omkring antallet af elever, der skal befordres. På spørgsmålet om hvorvidt Børne- og Uddannelsesforvaltningen har overvejet at flytte den første afgang efter skoletid til sidst på eftermiddagen (cirka ved kl ), så børn i

13 Sidenr. 557 SFO har mulighed for at komme hjem på dette tidspunkt, svarede Børne- og Uddannelsesforvaltningen: Kolding Kommune ikke er forpligtiget til at befordre SFO børn. Endelig har By- og Udviklingsforvaltningen undersøgt de nye køreplaners betydning for betjeningen af Stepping Skole mht. til den nuværende ringetid kl i tilfælde af, at der etableres en friskole på stedet. Den fremtidige betjening af Stepping Skole er stort set som i dag, der er dog følgende fravigelser: - Stepping Skole vil fremover kun blive betjent direkte af rute 320. Passagerer med rute 321 skal stige af ved Stepping Kirke og gå ca. 350m hen til Stepping Skole. Turen tager cirka 4min til fods. - Rute 321 vil ikke dække strækning mellem Christiansfeld og Frøruprød. Alle elever vil fremover også kunne nå frem med rute 320 og 321 til ringetid kl Bilag: /11 Åben Forbindelsen Stepping - Kolding før køreplanskifte sommeren 2011.pdf /11 Åben Forbindelsen Stepping - Kolding efter køreplanskifte sommeren 2011, nuværende oplæg til nye køreplaner.pdf /11 Åben Forbindelsen Stepping - Kolding efter køreplanskifte sommeren 2011, ekstra afgang fra Kolding kl pdf /11 Åben Rute 320 og 321.pdf

14 Sidenr Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering Sagsid.: 10/31902 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag til Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Byrådet den 23. marts 2009 vedtog Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune. Der er med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejdet forslag til ny bekendtgørelse. Ændringerne i bekendtgørelsen er begrundet ud fra følgende hovedpunkter: a) Forenkling og læsevenlighed redaktionelle ændringer og fjernelse af bestemmelser der allerede findes i færdselsloven. b) Harmonisering af de indskrevne vægtgrænser for motorkøretøjer samt påhængsog sættevogne, med en række kommuner i Sydøstjyllands Politikreds. c) Elbilers fritagelse for betaling fjernes. En juridisk gennemgang af den gældende bekendtgørelse har afdækket, at der ikke vurderes at være hjemmel til at fritage eller indføre differentierede betalingsordninger på baggrund af miljømæssige hensyn. Politiet har givet samtykke til den foreslåede ændring af bekendtgørelsen. Sagen behandles i og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at forslag til Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune godkendes til ikrafttrædelse pr. 1. marts 2011, at forslagets vægtgrænser får gennemslag i parkeringspolitikkens licensordninger, at forvaltningen skal arbejde for, at kommunerne gives mulighed for at indføre differentierede betalingsordninger på baggrund af miljømæssige hensyn. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse, med den ændring at kommunen i samarbejde med KL vil arbejde på at skaffe det fornødne lovgrundlag til at kunne fritage elbiler for parkeringsafgift. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund

15 Sidenr. 559 Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Byrådet den 23. marts 2009 vedtog Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune. Der er med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejdet forslag til ny bekendtgørelse. Baggrunden for at udarbejde et forslag til ny parkeringsbekendtgørelse er primært to forhold, henholdsvis en konkret borgerhenvendelse omkring varevogne, samt en juridisk gennemgang af den gældende bekendtgørelse i forhold til, hvilke grupper der fritages for betaling. Den konkrete borgerhenvendelse drejede sig om, hvor borgeren konkret kunne parkere sin varebil i forbindelse med sin bolig. Sagen udviklede sig bl.a. til en kritik af, at Kolding Kommune opererer med andre vægtgrænser end øvrige kommuner. fik en orientering om den konkrete sag i deres møde den 8. november 2010, og ønskede et forslag til revision af bekendtgørelsen med ændrede vægtgrænser forelagt. Historisk har bestemmelsen primært været bragt i anvendelse ved borgerhenvendelser om generende parkeringer med omfangsrige varebiler, og sagsantallet har været begrænset til 5 10 sager på årsplan. Ændringerne i bekendtgørelsen er begrundet ud fra følgende hovedpunkter: a) Forenkling og læsevenlighed redaktionelle ændringer og fjernelse af bestemmelser, der allerede findes i færdselsloven. De redaktionelle ændringer er udelukkende gennemført for at få en mere læsevenlig bekendtgørelse. I forhold til fjernelse af bestemmelser, der også findes i Færdselsloven, og som trafikanterne derfor forudsættes at være bekendte med, drejer det sig om fjernelsen af 7 i den tidligere bekendtgørelse. b) Harmonisering af de indskrevne vægtgrænser for motorkøretøjer samt påhængsog sættevogne, med en række kommuner i Sydøstjyllands Politikreds. I forhold til vægtgrænsen for varebiler på 2500 kg. foreslås den nu harmoniseret med alle andre kommuners vægtgrænse og detailforskrifterne for køretøjer, der angiver et maksimum tilladt totalvægt for varebiler på 3500 kg. Det betyder videre, at formuleringerne kan forenkles til generelt at gælde for motorkøretøjer over 3500 kg. I forhold til vægtgrænsen for Påhængs- og sættevogne er der ikke en entydigt dominerende vægtgrænse, men et flertal af kommuner og herunder vore nabokommuner følger vægtgrænsen for påhængs- og sættevogn type O1, i Detailforskrift for køretøjer, der angiver en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg. c) Elbilers fritagelse for betaling fjernes. En juridisk gennemgang af den gældende bekendtgørelse har afdækket, at der ikke vurderes at være hjemmel til at fritage eller indføre differentierede betalingsordninger på baggrund af miljømæssige hensyn. Kommunen har med den gældende lovgivning alene mulighed for at differentiere på tid. Indtil videre er det et meget begrænset antal elbiler der har benyttet sig af be-

16 Sidenr. 560 talingsfritagelsen, hvor det alene er en enkelt elbilejer der har henvendt sig for at få konkret vejledning om ordningen. Politiet har givet samtykke til den foreslåede ændring af bekendtgørelsen. Bilag: /11 Åben Gældende bekendtgørelse /10 Åben Udkast - Parkeringsbekendtgørelse

17 Sidenr Byggeregnskab - godkendelse af skema C vedrørende helhedsplan for Lejerbo afdeling 165-1, Pinjevej Sagsid.: 06/9129 Resumé Boligselskabet Lejerbo Kolding har fremsendt skema C, byggeregnskab, for arbejder vedrørende helhedsplan for afdeling 165-1, Pinjevej, Kolding, til godkendelse. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at skema C, Byggeregnskabet, for helhedsplanen for afdeling 165-1, Pinjevej, godkendes, under forbehold for Landsbyggefondens godkendelse. Byggeskadearbejder, kr., og miljøforbedrende foranstaltninger. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling indstillede i mødet den 15. januar 2008 skema B vedrørende helhedsplan for udbedring af byggeskader, kr. og miljøforbedrende foranstaltninger, kr., i afdeling 165-1, Pinjevej, Kolding, til Landsbyggefondens godkendelse. Boligselskabet Lejerbo Kolding har fremsendt skema C, byggeregnskab, med henblik på positiv indstilling til Landsbyggefondens godkendelse, med en samlet anskaffelsessum på kr., henholdsvis kr. vedrørende byggeskader og kr. til miljøforbedrende foranstaltninger. Forbedringsarbejder: Samtidig er medsendt byggeregnskabet for ustøttede forbedringsarbejder i afdelingen på i alt kr. til orientering. Byrådet godkendte i mødet den 22. oktober 2007 ustøttede forbedringsarbejder i afdelingen på i alt kr. Byggeregnskabet overskrider således ikke det budgetterede. I og med, at der er tale om ustøttede forbedringsarbejder er disse ikke omfattet af Landsbyggefondens godkendelse.

18 Sidenr. 562 På det foreliggende grundlag anbefales det, at skema C, byggeregnskabet, for byggeskadearbejder og miljøforbedrende foranstaltninger indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.

19 Sidenr Godkendelse af skema B, tilsagn til alment boligbyggeri, til 12 almene familieboliger, Gunnars Ager 2, Dalby Sagsid.: 10/31802 Resumé Domea har på vegne af Domea Kolding (tidligere Kolding ældreboligselskab) søgt om godkendelse af skema B, tilsagn til alment boligbyggeri, til opførelse af 12 almene familieboliger på Gunnars Ager 2, Dalby. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren anbefaler, at skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på kr. Det meddeles bygherren, at den godkendte anskaffelsessum er bindende, og at der ikke godkendes merudgifter ved byggeregnskabets godkendelse, at den foreløbige årlige husleje godkendes med 775 kr. pr. m2, at byggeriet påbegyndes senest den 1. april Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling Byrådet besluttede i mødet den 22. marts 2010 at meddele skema A, tilsagn til opførelse af 12 almene familieboliger på Gunnars Ager 2, Dalby. I den forbindelse godkendtes en foreløbig anskaffelsessum på kr. Den foreløbige årlige husleje pr. m2 blev beregnet til 775 kr. eksklusive forbrugsafgifter. Samtidig blev det besluttet, at meddele bygherren, at Kolding Kommune, ved udstedelse af kommunegaranti i forbindelse med bygherrens optagelse af realkreditlån, stiller laveste tilbudte garantistillelse. Ved skema A udgjorde billigste tilbud 59 %. Der stilles garanti for den af realkreditfinansieringen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Ligeledes blev stillet som betingelse, at byggetilladelse til projektet skal være meddelt forinden skema B godkendes.

20 Sidenr. 564 Domea har på vegne Domea Kolding fremsendt anmodning om godkendelse af skema B, tilsagn forud for byggeriets påbegyndelse. Der søges om godkendelse af en endelig anskaffelsessum på kr. Den ansøgte anskaffelsessum overstiger således ikke den ved skema A godkendte. Samtidig ansøges om godkendelse af den foreløbig årlige husleje pr. m2, som udgør 775 kr. Bygherren har fremsendt oplysninger om den kommunale garantistillelse, som er beregnet til 58,65 %. Opmærksomheden henledes på, at garantikravet ikke kan opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver. Til sagen kan det oplyses, at der er meddelt byggetilladelse til projektet. Det følger af støttebekendtgørelsen, at Byrådet skal fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. På det foreliggende grundlag anbefales det, at skema B godkendes, og at frist for byggeriets påbegyndelse fastsættes til senest den 1. april 2011.

21 Sidenr Fornyet stillingtagen til nye almene boliger på areal ved Mølleparken i Vonsild Sagsid.: 10/25773 Resumé Sigius, Hillerød, fremsender i samarbejde med Boligselskabet Lejerbo Kolding anmodning om fornyet stillingtagen til muligheden for opførelse af nye almene boliger ved Mølleparken i Vonsild. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at tager fornyet stilling til det indkomne forslag. Beslutning den Det meddeles Sigius, at forslaget ikke i de første par år vil kunne fremmes, og Sigius opfordres til genfremsendelse at redegøre nærmere for baggrund og grundlag for forslaget og dets overensstemmelse med Kolding Kommunes boligpolitik. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling Sigius, Hillerød, har i samarbejde med Boligselskabet Lejerbo ved brev af 13. januar 2010 fremsendt fornyet henvendelse om muligheden for at opføre almene boliger på det areal, hvor Vonsild Mølle i dag er beliggende. Et areal, som er nabogrund til en almen boligafdeling, tilhørende Boligselskabet Lejerbo, Kolding, som blev færdig opført i Der anmodes om at få oplyst på hvilket tidspunkt, der kan påbegyndes et alment byggeri på grunden, idet dette vil være en stor hjælp for planlægningen af området blandt andet af hensyn til lokalplanarbejdet. Der henvises til s beslutning af 27. september 2010, hvor en lignende henvendelse blev drøftet, dog med 18 almene familieboliger i modsætning til i dag, hvor der ønskes opført boliger. Udvalget besluttede, at stillingtagen til forslaget afventer forslag til boligpolitik for Kolding Kommune. Ligeledes henvises til, at s møde den 8. november 2010, hvor udvalget fik forelagt en samlet liste over indkomne forslag til alment boligbyggeri i perioden samt tilsagn og forventet tilsagn i besluttede, ud fra førnævnte liste, hvor også projektet vedrørende Vonsild Mølle indgik, at prioritere konkrete projekter og forslagsstillerne blev anmodet om at fremsende ansøgning om

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere