Teknik- og Boligudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Boligudvalget"

Transkript

1 Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 546 Sagsnr. Side 1. Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Bevillingsstatus regnskab 2010, pr. 25. januar 2011 vedr. Vej- og Parkpolitik Udleje af Citybåden i Kolding Særligt trafikfarlige skoleveje i Kolding Kommune - skoleåret Opfølgning på køreplan fra Sydtrafik Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering Byggeregnskab - godkendelse af skema C vedrørende helhedsplan for Lejerbo afdeling 165-1, Pinjevej Godkendelse af skema B, tilsagn til alment boligbyggeri, til 12 almene familieboliger, Gunnars Ager 2, Dalby Fornyet stillingtagen til nye almene boliger på areal ved Mølleparken i Vonsild Vedtægter for Den Almene Boligorganisation Grønnevangen Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning afdeling 101 Arbejdernes Andels-Boligforening Godkendelse af låneoptagelse samt huslejestigning i afdeling 19, Arbejdernes Andels-Boligforening Godkendelse af låneoptagelse samt huslejestigning i afdeling 3, Lunderskov Boligforening Godkendelse af låneoptagelse samt huslejestigning i afdeling 7, Lunderskov Boligforening Revideret budget "Udvidelse og forlængelse af områdesekretariatet i Kolding" Årsregnskab 2009 for Kolding Ældreboligselskab Årsregnskab 2009 for boligorganisationen Grønnevangen Orienteringspunkt

3 Sidenr Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Sagsid.: 10/31004 Resumé Boligselskabet Lejerbo Kolding, afdeling 214, har anmodet om Kolding Kommunes vedståelse af regarantier for optagne lån i afdelingen. Sagen behandles i, Økonomiudvalget, Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektør foreslår, at Kolding Kommune vedstår sine regarantier for Realkredit Danmark lån på kr. og kr. for 30,85 % begge med regaranti af Kolding Kommune. Formandsbeslutning den 20. januar 2011: Beslutning i henhold til styrelseslovens 22, stk.2: Godkendt af formanden for den 20. januar Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende Lis Ravn Ebbesen Sagsfremstilling Boligselskabet Lejerbo Kolding, afdeling 214, har anmodet Kolding kommune om vedståelse af regarantier for realkreditlån i forbindelse med relaksation af et areal i afdelingen. Der er tale om lån optaget i Realkredit Danmark på kr. og kr. for 30,85 % begge med regaranti af Kolding Kommune. Økonomistyrelsen har den 5. januar 2011 meddelt, at garantierne vedstås på uændrede vilkår. Det er en betingelse, at Kolding Kommune vedstår regarantierne.

4 Sidenr. 548 Samtidig har Økonomistyrelsen meddelt, at provenuet ved salget skal anvendes til nedbringelse af statsgaranterede lån i prioritetsrækkefølge eller foranstående lån. Det følger Økonomistyrelsen brev, at overskuddet udgør kr. Støtte til de statsgaranterede lån skal nedsættes forholdsmæssigt, således at der ikke ydes støtte til det solgte/relakserede areal. Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen.

5 Sidenr Bevillingsstatus regnskab 2010, pr. 25. januar 2011 vedr. Vej- og Parkpolitik Sagsid.: 10/6927 Resumé Bevillingsstatus for Vej- og Parkpolitik regnskab 2010 opgjort pr. 25. januar Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at bevillingsstatus pr. 25. januar 2011 tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling Bevillingsstatus 2010 pr. 25. januar 2011 udviser samlet set et mindreforbrug på kr., svarende til en forbrugsprocent på 99,66: Vej og Park I hele 1000 kr. Budget 2010 Korr. Budget 2010 Forbrug 25/ Rest korr. Budget 2010 Forbrugs pct. Forbrug i pct. pr. ultimo 2009 Note Vej og Park i alt (netto) ,66 104,12 Vej og Park i alt ,83 104, ,10 106,63 Grønne områder og natur ,99 102,09 pladser ,72 115,09 Parker og legepladser ,13 100,79 Strandområder ,23 115,45 Kolonihaver , ,72 115,57

6 Sidenr. 550 Naturbeskyttelse ,71 148, ,45 318,46 Skove ,71 148, ,45 318,46 Transport og infrastruktur ,97 65, ,40 87,29 Fælles formål ,03 47, ,71 11,83 Parkering - automater ,59 65, ,41 102,78 Parkering - afgifter ,11 105, ,61 Kommunale veje, ,32 109,11 vedligeholdelse , ,58 Vedligeholdelse af færdsels ,20 123,60 baner (Inkl. Vejbelysning) , ,70 Færdselsregulerende og sikker ,65 56,95 hedsfremmende foranstaltninger ,00 0,00 Broer, Tunneller,cykelstier, gang ,76 137,05 stier, parkering- og rastepladser Kommunale veje, ,94 100,74 belægninger mm. Belægninger på færdsels ,94 100,74 baner Vintertjeneste ,70 181, ,75 0,00 Vintervedligeholdelse ,70 181, ,75 0,00 Kollektiv trafik ,57 102, ,59 83,16 Busdrift ,31 101, ,59 83,16 Jernbanedrift , ,00 Administrationspolitik ,00 52, ,00 52,73

7 Sidenr Udleje af Citybåden i Kolding Sagsid.: 10/25508 Resumé By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Citybåden i sin tid blev placeret ved Søndertorv i forbindelse med etablering af den nye gågadebelægning. Formålet med båden var at skabe mere liv omkring Søndertorv og Søndergade. Cityforeningen ønsker fortsat mere liv på Søndertorv, og forvaltningen vurderer at udleje af Citybåden vil kunne være med til at optimere dette. By- og udviklingsdirektøren fremsender derfor forslag til lejekontrakt i forbindelse med udlejning af Citybåden beliggende Søndertorv i Kolding. Sagen behandles i og Økonomiudvalget. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Citybåden udbydes til leje i dagspressen på vilkår i vedhæftede lejekontrakt efter højest indkomne pris og forsøgsvis for 1 år. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren meddeler, at der for at sikre mere liv omkring Søndertorv, stilles krav om følgende i lejekontrakten: Lejer skal respektere, at By- og Udviklingsforvaltningen/Cityforeningen afholder 20 årlige arrangementer af kulturel karakter på båden. Lejer forpligtes til at afholde et halvårligt møde med By- og Udviklingsforvaltningen/Cityforeningen i forhold til evaluering af afholdte arrangementer og videre koordinering. Udleje af båden er ikke omfattet af udbudsbekendtgørelsen, men det foreslås, at Citybåden udbydes i dagspressen, således at lighedsprincippet overholdes, efter vedhæftede lejekontrakts vilkår. By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere, at Café Klein fik tilladelse til udeservering på Søndertorv i Tilladelsen omfattede udeservering foran cafeen, ved åen og på træplatformen. Det aftaltes, at der skulle friholdes et areal på 4 meter mellem udeserve-

8 Sidenr. 552 ringen ved åen, og udeserveringen foran forretningen, og at der ikke måtte opsættes parasoller ved åen, samtidig med, at der var opsat parasoller ud for forretningen. Begge dele af hensyn til synligheden for de forretninger, der er beliggende vest for caféen. I forbindelse med udeserveringen på torvet har der været forskellige drøftelser med indehaverne af forretningerne vest for caféen. Disse drøftelser har i enkelte tilfælde resulteret i justeringer af udeserveringstilladelsen. Bilag: /10 Åben Udkast til lejekontrakt /11 Åben Kort af til lejekontrakt

9 Sidenr Særligt trafikfarlige skoleveje i Kolding Kommune - skoleåret Sagsid.: 11/1456 Resumé Hvert år revideres en liste over trafikfarlige skoleveje. Børn, som på vej til eller fra skole skal færdes langs disse veje, har krav på kommunal befordring. har på baggrund af skolevejsvurderinger, udført af medarbejdere fra Sydøstjyllands Politi og By- og Udviklingsforvaltningen, høringsret, inden Uddannelsesudvalget endeligt godkender listen. Sagen behandles i (høring). Uddannelsesudvalget. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at forslaget til liste over særligt trafikfarlige skoleveje for skoleåret 2011/2012 fremsendes til Uddannelsesudvalget med anbefaling. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at vurderingen af skolevejene, der foretages i et samarbejde mellem Sydøstjyllands Politi, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen, har hjemmel i Færdselslovens 3, stk. 3, hvoraf det fremgår, at: Det påhviler politi og vejmyndigheder, efter samråd med skolerne, at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen. Af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 13. april 1978 om sikring af skoleveje fremgår det derudover bl.a.: På steder, hvor de trafikale forhold er så vanskelige, at de, uanset hvilke tekniske forholdsregler der træffes, frembyder betydelig risiko for børnene, eller hvor trafikale ulemper ikke med rimelighed kan forlanges afhjulpet, påhviler det...vedkommende kommune at sørge for befordring mellem skolen og hjemmet... Endeligt er det i denne sammenhæng relevant at omtale Undervisningsministeriets be-

10 Sidenr. 554 kendtgørelse af 10. januar 1995 om befordring af elever i folkeskolen, hvoraf det i 3 bl.a. fremgår: Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal ydes befordring...på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og eventuelt andre konkrete omstændigheder. Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra politiet og vejmyndighederne. har derfor som vejmyndighed udtalelsesret i sagen. Endelig skal det oplyses, at Kommunen ligeledes har befordringsforpligtelse for elever, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse. I forhold til listen for skoleåret 2010/2011 lægges der op til følgende væsentlige ændringer: Idyl (skolevej til Dalby skole) udgår, da det igangværende stiprojekt forventes færdigt i foråret 2011, hvorefter strækningen ikke længere kan betegnes som trafikfarlig. Stenderupvej (skolevej til Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Centralskoler) udgår ligeledes, da det igangværende stiprojekt forventes færdigt i foråret 2011, hvorefter strækningen tilsvarende ikke kan betegnes som trafikfarlig. Derudover er en række trafikfarlige veje overført fra Stepping Skoles distrikt til Ødis Sogneskole som følge af beslutningen om at nedlægge førstnævnte med virkning fra næste skoleår. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Vejdirektoratet har udarbejdet en ny procedure for vurdering af en vejs trafikfarlighed, således at der bl.a. kan opnås mere ensartede vurderingskriterier på tværs af kommune- og politikredsgrænser. Sydøstjyllands Politi og By- og Udviklingsforvaltningen har anvendt den nye procedure gennem det sidste skoleår. Proceduren vil i øvrigt blive præsenteret for politikredsens kommuner på et fællesmøde i marts Bilag: /11 Åben Liste over særligt trafikfarlige skoleveje for skoleåret

11 Sidenr Opfølgning på køreplan fra Sydtrafik Sagsid.: 10/23174 Resumé By- og Udviklingsforvaltningen har undersøgt, hvor godt ankomsttiderne og afgangstiderne for busforbindelsen mellem Stepping og Kolding passer til de vigtigste ringetider for uddannelsessteder med ungdomsuddannelser fra køreplanskiftet sommeren Undersøgelsen viste, at der, for at opnå dækning af alle de vigtigste ringetider, er behov for to ekstra afgange fra Kolding. Konkret drejer det sig om ekstra afgange tilpasset ringetiderne kl og kl Ønskes der etableret en tur mellem Kolding og Stepping med afgang tilpasset ringetiderne omkring kl , er der behov for at få en ny bus i kontrakt. Dette vil årligt give en merudgift på cirka kr. alene for bussen. Dertil kommer en merpris på cirka kr. til køreplantimer. Ringetiderne omkrig kl kan dækkes, ved at der etableres en ekstra tur på rute 321. Denne ekstra tur giver en merpris på cirka kr. Sagen behandles i (høring). Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der etableres en ekstra tur på rute 321 fra Christiansfeld til Stepping således, at der skabes en busforbindelse mellem Kolding og Stepping med omstigning i Christiansfeld, hvis afgang fra Kolding passer til ringetiderne kl , at merforbruget på cirka kr. afholdes indenfor Vej- og Parkpolitikkens driftsbudget i Beslutning den Godkendt, idet det forudsættes, at der jævnligt foretages passagertællinger på de berørte ruter. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling I forlængelse af s møde d. 10. januar 2011 har By- og Udviklingsforvaltningen undersøgt busforbindelserne i Stepping fra køreplanskiftet sommeren 2011.

12 Sidenr. 556 By- og udviklingsdirektøren oplyser, at køreplanen for nogle af de lokale busruter, der har forbindelse til Stepping, fra sommeren 2011 ændres på grund af den nye skolestruktur. By- og Udviklingsforvaltningen har undersøgt, hvor godt afgangstiderne og ankomsttiderne for busforbindelsen mellem Stepping og Kolding passer til de vigtigste ringetider for uddannelsessteder med ungdomsuddannelser efter køreplanskiftet sommeren Busforbindelsen mellem Stepping og Kolding dækkes fra sommeren 2011 af 2 ruter. På den ene rute køres fra Stepping til Christiansfeld med rute 321 (lokal), hvor der omstiges til rute 34 (regional), der kører til Kolding. På den anden rute køres fra Stepping til Ødis med rute 320 (lokal), hvor der omstiges til rute 402 (lokal), der også kører til Kolding. De samme ruter køres også i dag blot med lidt afvigende rutenumre og ruter. Ved undersøgelsen blev de gældende og de nye køreplaner holdt op mod Kolding Kommunes principper for kollektiv bustrafik af lokal betydning, hvor målet for den maksimale ventetid før og efter skole er 30 minutter. Konklusionen blev, at ankomsttiderne om formiddagen overordnet set passer bedre til de vigtigste ringetider efter køreplanskiftet end de gør i de gældende køreplaner, mens der ikke er afgange, som passer til ringetiderne omkring kl , hvilket der er i dag. Med hensyn til ringetider kl og derefter er der hverken i dag eller efter køreplanskiftet mulighed for at komme fra Kolding til Stepping. Her er det kun muligt at komme fra Kolding til Christiansfeld. Ønskes der etableret en tur mellem Kolding og Stepping, hvis afgang fra Kolding er tilpasset ringetiderne omkring kl , er der behov for at få en ny bus i kontrakt. Dette vil årligt give en merudgift på cirka kr. alene for bussen. Dertil kommer en merpris på cirka kr. til køreplantimer. Alle busser er på dette tidspunkt optaget, og der er ikke mulighed for at ændre på køreplanerne for rute 320, 321 og 402, da de betjener flere skoler hver. Deres køreplaner er bygget op, så de passer til skolernes ringetider bedst muligt. Ændres på afgange i det nuværende udkast til køreplanerne, vil det betyde, at eleverne får for lang ventetid. Med hensyn til dækning af ringetiderne kl og kl er det muligt at etablere en forbindelse mellem Kolding og Stepping via Christiansfeld. Rute 34 har afgang fra Kolding Rutebilsstation kl og ankommer til Christiansfeld kl Herfra er der mulighed for at lave en ekstra tur på rute 321 med afgang fra Christiansfeld kl og med endestation i Stepping. Denne ekstra tur vil give en merpris på cirka kr. By- og udviklingsdirektøren orienterer, at By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med Børne- og Uddannelsesforvaltningen angående den fremtidige busbetjening af henholdsvis Stepping- og Vamdrupområdet i henhold til Byrådets beslutning om skolestrukturen i de pågældende områder. På spørgsmålet om hvorvidt, der stadig er et grundlag for busbetjening af Stepping til Christiansfeld Skole og Ødis Skole, nu hvor der oprettes en friskole i Stepping, svarede Børne- og Uddannelsesforvaltningen: Da Kolding Kommune er forpligtiget til at befordre de elever, der eventuelt skal til Ødis Skole, tillige med at overbygningsskolen for Stepping Skole skoledistrikt også fremover vil være Christiansfeld Skole vurderes, at betjeningen bør være som skitseret på nuværende køreplanoplæg trods usikkerhed omkring antallet af elever, der skal befordres. På spørgsmålet om hvorvidt Børne- og Uddannelsesforvaltningen har overvejet at flytte den første afgang efter skoletid til sidst på eftermiddagen (cirka ved kl ), så børn i

13 Sidenr. 557 SFO har mulighed for at komme hjem på dette tidspunkt, svarede Børne- og Uddannelsesforvaltningen: Kolding Kommune ikke er forpligtiget til at befordre SFO børn. Endelig har By- og Udviklingsforvaltningen undersøgt de nye køreplaners betydning for betjeningen af Stepping Skole mht. til den nuværende ringetid kl i tilfælde af, at der etableres en friskole på stedet. Den fremtidige betjening af Stepping Skole er stort set som i dag, der er dog følgende fravigelser: - Stepping Skole vil fremover kun blive betjent direkte af rute 320. Passagerer med rute 321 skal stige af ved Stepping Kirke og gå ca. 350m hen til Stepping Skole. Turen tager cirka 4min til fods. - Rute 321 vil ikke dække strækning mellem Christiansfeld og Frøruprød. Alle elever vil fremover også kunne nå frem med rute 320 og 321 til ringetid kl Bilag: /11 Åben Forbindelsen Stepping - Kolding før køreplanskifte sommeren 2011.pdf /11 Åben Forbindelsen Stepping - Kolding efter køreplanskifte sommeren 2011, nuværende oplæg til nye køreplaner.pdf /11 Åben Forbindelsen Stepping - Kolding efter køreplanskifte sommeren 2011, ekstra afgang fra Kolding kl pdf /11 Åben Rute 320 og 321.pdf

14 Sidenr Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering Sagsid.: 10/31902 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag til Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Byrådet den 23. marts 2009 vedtog Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune. Der er med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejdet forslag til ny bekendtgørelse. Ændringerne i bekendtgørelsen er begrundet ud fra følgende hovedpunkter: a) Forenkling og læsevenlighed redaktionelle ændringer og fjernelse af bestemmelser der allerede findes i færdselsloven. b) Harmonisering af de indskrevne vægtgrænser for motorkøretøjer samt påhængsog sættevogne, med en række kommuner i Sydøstjyllands Politikreds. c) Elbilers fritagelse for betaling fjernes. En juridisk gennemgang af den gældende bekendtgørelse har afdækket, at der ikke vurderes at være hjemmel til at fritage eller indføre differentierede betalingsordninger på baggrund af miljømæssige hensyn. Politiet har givet samtykke til den foreslåede ændring af bekendtgørelsen. Sagen behandles i og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at forslag til Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune godkendes til ikrafttrædelse pr. 1. marts 2011, at forslagets vægtgrænser får gennemslag i parkeringspolitikkens licensordninger, at forvaltningen skal arbejde for, at kommunerne gives mulighed for at indføre differentierede betalingsordninger på baggrund af miljømæssige hensyn. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse, med den ændring at kommunen i samarbejde med KL vil arbejde på at skaffe det fornødne lovgrundlag til at kunne fritage elbiler for parkeringsafgift. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund

15 Sidenr. 559 Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Byrådet den 23. marts 2009 vedtog Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune. Der er med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejdet forslag til ny bekendtgørelse. Baggrunden for at udarbejde et forslag til ny parkeringsbekendtgørelse er primært to forhold, henholdsvis en konkret borgerhenvendelse omkring varevogne, samt en juridisk gennemgang af den gældende bekendtgørelse i forhold til, hvilke grupper der fritages for betaling. Den konkrete borgerhenvendelse drejede sig om, hvor borgeren konkret kunne parkere sin varebil i forbindelse med sin bolig. Sagen udviklede sig bl.a. til en kritik af, at Kolding Kommune opererer med andre vægtgrænser end øvrige kommuner. fik en orientering om den konkrete sag i deres møde den 8. november 2010, og ønskede et forslag til revision af bekendtgørelsen med ændrede vægtgrænser forelagt. Historisk har bestemmelsen primært været bragt i anvendelse ved borgerhenvendelser om generende parkeringer med omfangsrige varebiler, og sagsantallet har været begrænset til 5 10 sager på årsplan. Ændringerne i bekendtgørelsen er begrundet ud fra følgende hovedpunkter: a) Forenkling og læsevenlighed redaktionelle ændringer og fjernelse af bestemmelser, der allerede findes i færdselsloven. De redaktionelle ændringer er udelukkende gennemført for at få en mere læsevenlig bekendtgørelse. I forhold til fjernelse af bestemmelser, der også findes i Færdselsloven, og som trafikanterne derfor forudsættes at være bekendte med, drejer det sig om fjernelsen af 7 i den tidligere bekendtgørelse. b) Harmonisering af de indskrevne vægtgrænser for motorkøretøjer samt påhængsog sættevogne, med en række kommuner i Sydøstjyllands Politikreds. I forhold til vægtgrænsen for varebiler på 2500 kg. foreslås den nu harmoniseret med alle andre kommuners vægtgrænse og detailforskrifterne for køretøjer, der angiver et maksimum tilladt totalvægt for varebiler på 3500 kg. Det betyder videre, at formuleringerne kan forenkles til generelt at gælde for motorkøretøjer over 3500 kg. I forhold til vægtgrænsen for Påhængs- og sættevogne er der ikke en entydigt dominerende vægtgrænse, men et flertal af kommuner og herunder vore nabokommuner følger vægtgrænsen for påhængs- og sættevogn type O1, i Detailforskrift for køretøjer, der angiver en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg. c) Elbilers fritagelse for betaling fjernes. En juridisk gennemgang af den gældende bekendtgørelse har afdækket, at der ikke vurderes at være hjemmel til at fritage eller indføre differentierede betalingsordninger på baggrund af miljømæssige hensyn. Kommunen har med den gældende lovgivning alene mulighed for at differentiere på tid. Indtil videre er det et meget begrænset antal elbiler der har benyttet sig af be-

16 Sidenr. 560 talingsfritagelsen, hvor det alene er en enkelt elbilejer der har henvendt sig for at få konkret vejledning om ordningen. Politiet har givet samtykke til den foreslåede ændring af bekendtgørelsen. Bilag: /11 Åben Gældende bekendtgørelse /10 Åben Udkast - Parkeringsbekendtgørelse

17 Sidenr Byggeregnskab - godkendelse af skema C vedrørende helhedsplan for Lejerbo afdeling 165-1, Pinjevej Sagsid.: 06/9129 Resumé Boligselskabet Lejerbo Kolding har fremsendt skema C, byggeregnskab, for arbejder vedrørende helhedsplan for afdeling 165-1, Pinjevej, Kolding, til godkendelse. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at skema C, Byggeregnskabet, for helhedsplanen for afdeling 165-1, Pinjevej, godkendes, under forbehold for Landsbyggefondens godkendelse. Byggeskadearbejder, kr., og miljøforbedrende foranstaltninger. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling indstillede i mødet den 15. januar 2008 skema B vedrørende helhedsplan for udbedring af byggeskader, kr. og miljøforbedrende foranstaltninger, kr., i afdeling 165-1, Pinjevej, Kolding, til Landsbyggefondens godkendelse. Boligselskabet Lejerbo Kolding har fremsendt skema C, byggeregnskab, med henblik på positiv indstilling til Landsbyggefondens godkendelse, med en samlet anskaffelsessum på kr., henholdsvis kr. vedrørende byggeskader og kr. til miljøforbedrende foranstaltninger. Forbedringsarbejder: Samtidig er medsendt byggeregnskabet for ustøttede forbedringsarbejder i afdelingen på i alt kr. til orientering. Byrådet godkendte i mødet den 22. oktober 2007 ustøttede forbedringsarbejder i afdelingen på i alt kr. Byggeregnskabet overskrider således ikke det budgetterede. I og med, at der er tale om ustøttede forbedringsarbejder er disse ikke omfattet af Landsbyggefondens godkendelse.

18 Sidenr. 562 På det foreliggende grundlag anbefales det, at skema C, byggeregnskabet, for byggeskadearbejder og miljøforbedrende foranstaltninger indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.

19 Sidenr Godkendelse af skema B, tilsagn til alment boligbyggeri, til 12 almene familieboliger, Gunnars Ager 2, Dalby Sagsid.: 10/31802 Resumé Domea har på vegne af Domea Kolding (tidligere Kolding ældreboligselskab) søgt om godkendelse af skema B, tilsagn til alment boligbyggeri, til opførelse af 12 almene familieboliger på Gunnars Ager 2, Dalby. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren anbefaler, at skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på kr. Det meddeles bygherren, at den godkendte anskaffelsessum er bindende, og at der ikke godkendes merudgifter ved byggeregnskabets godkendelse, at den foreløbige årlige husleje godkendes med 775 kr. pr. m2, at byggeriet påbegyndes senest den 1. april Beslutning den Godkendt. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling Byrådet besluttede i mødet den 22. marts 2010 at meddele skema A, tilsagn til opførelse af 12 almene familieboliger på Gunnars Ager 2, Dalby. I den forbindelse godkendtes en foreløbig anskaffelsessum på kr. Den foreløbige årlige husleje pr. m2 blev beregnet til 775 kr. eksklusive forbrugsafgifter. Samtidig blev det besluttet, at meddele bygherren, at Kolding Kommune, ved udstedelse af kommunegaranti i forbindelse med bygherrens optagelse af realkreditlån, stiller laveste tilbudte garantistillelse. Ved skema A udgjorde billigste tilbud 59 %. Der stilles garanti for den af realkreditfinansieringen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Ligeledes blev stillet som betingelse, at byggetilladelse til projektet skal være meddelt forinden skema B godkendes.

20 Sidenr. 564 Domea har på vegne Domea Kolding fremsendt anmodning om godkendelse af skema B, tilsagn forud for byggeriets påbegyndelse. Der søges om godkendelse af en endelig anskaffelsessum på kr. Den ansøgte anskaffelsessum overstiger således ikke den ved skema A godkendte. Samtidig ansøges om godkendelse af den foreløbig årlige husleje pr. m2, som udgør 775 kr. Bygherren har fremsendt oplysninger om den kommunale garantistillelse, som er beregnet til 58,65 %. Opmærksomheden henledes på, at garantikravet ikke kan opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver. Til sagen kan det oplyses, at der er meddelt byggetilladelse til projektet. Det følger af støttebekendtgørelsen, at Byrådet skal fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. På det foreliggende grundlag anbefales det, at skema B godkendes, og at frist for byggeriets påbegyndelse fastsættes til senest den 1. april 2011.

21 Sidenr Fornyet stillingtagen til nye almene boliger på areal ved Mølleparken i Vonsild Sagsid.: 10/25773 Resumé Sigius, Hillerød, fremsender i samarbejde med Boligselskabet Lejerbo Kolding anmodning om fornyet stillingtagen til muligheden for opførelse af nye almene boliger ved Mølleparken i Vonsild. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at tager fornyet stilling til det indkomne forslag. Beslutning den Det meddeles Sigius, at forslaget ikke i de første par år vil kunne fremmes, og Sigius opfordres til genfremsendelse at redegøre nærmere for baggrund og grundlag for forslaget og dets overensstemmelse med Kolding Kommunes boligpolitik. Fraværende Erling Rasmussen, Erik Lund Sagsfremstilling Sigius, Hillerød, har i samarbejde med Boligselskabet Lejerbo ved brev af 13. januar 2010 fremsendt fornyet henvendelse om muligheden for at opføre almene boliger på det areal, hvor Vonsild Mølle i dag er beliggende. Et areal, som er nabogrund til en almen boligafdeling, tilhørende Boligselskabet Lejerbo, Kolding, som blev færdig opført i Der anmodes om at få oplyst på hvilket tidspunkt, der kan påbegyndes et alment byggeri på grunden, idet dette vil være en stor hjælp for planlægningen af området blandt andet af hensyn til lokalplanarbejdet. Der henvises til s beslutning af 27. september 2010, hvor en lignende henvendelse blev drøftet, dog med 18 almene familieboliger i modsætning til i dag, hvor der ønskes opført boliger. Udvalget besluttede, at stillingtagen til forslaget afventer forslag til boligpolitik for Kolding Kommune. Ligeledes henvises til, at s møde den 8. november 2010, hvor udvalget fik forelagt en samlet liste over indkomne forslag til alment boligbyggeri i perioden samt tilsagn og forventet tilsagn i besluttede, ud fra førnævnte liste, hvor også projektet vedrørende Vonsild Mølle indgik, at prioritere konkrete projekter og forslagsstillerne blev anmodet om at fremsende ansøgning om

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet

Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet Sidenr. 8 Referat Mødedato: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:10 Mødelokale: Fraværende: Nytorv 11, 1.2 øst Hans Winther, Kai Hundrup, Verner Petersen, Frank Damborg, Ole Svendsen,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

0.1. Nytorv 11, Kolding 13.00/15.30

0.1. Nytorv 11, Kolding 13.00/15.30 By- og Udviklingsforvaltningen Dato 14. december 2011 Sagsnr. 11/24995 Løbenr. 224729/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Dato 27. oktober 2011 Sagsnr. 11/23734 Løbenr. 193820/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Hvor det var relevant blev hver af de tre boligorganisationer drøftet under de respektive punkter på dagsordenen.

Hvor det var relevant blev hver af de tre boligorganisationer drøftet under de respektive punkter på dagsordenen. By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Bovia (AAB Kolding, Den Almennyttige Andelsboligforening Grønnevangen, Lunderskov Boligforening) og Kolding Kommune Møde nr. 2016 Dato

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Kommunalbestyrelsen 12-12-2013 1 Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Sagsnr.: 13/5828 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte I medfør af 67, stk. 7, og 75 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 20. august 1993, som ændret senest

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere