Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010"

Transkript

1 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den xx.xx

2 Delegationsplan Delegationsplan Borgerservice...3 Generelt...3 Lov om individuel boligstøtte...4 Lov om social service...6 Lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag...9 Lov om social pension...10 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension...11 Vejledende takstblad vedrørende tillæg til pensionister...15 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område...18 Lov om almene boliger...18 Sundhedsloven...20 Delegationsplan - Familie & handicap...21 Lov om social service - Familierådgivningen...21 Lov om social service Voksen Psykiatri og Handicap...46 Sundhedsloven...51 Delegationsplan Ældre & Sundhed...52 Lov om social service...52 Sundhedsloven...53 Værgemålsloven

3 Delegationsplan Borgerservice Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Social- og FSU sundhedsudvalget Andre AND Social- og sundhedsudvalget SSU Funktionsleder FL Boligkontoret BK Generelt Tekst Kompete nce Bemærkning Udvalgsbeslutning Undersøgelser af om der foreligger socialt bedrageri Tilbagebetaling af uberettiget modtagne ydelser Helsingør kommune har en kontrolgruppe, hvis primære opgave er at styrke helhedsorienteret samarbejde og undersøge forhold hos borgere, hvor der er en bestyrket mistanke om socialt bedrageri. Gruppen helhedsorienteret samarbejde er fysisk placeret i Borgerservice. Gruppen har kompetence til undersøgelser, jr. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og boliglovgivningen. 3

4 Lov om individuel boligstøtte Tekst Kompete nce 11 Nedsættelse af lejen i forbindelse med beregning af boligstøtte Bemærkning Det er en forudsætning for at anvende bestemmelsen, at der er en væsentlig forskel mellem den faktiske leje og den leje, som betales for tilsvarende lejligheder. I denne væsentlighedsvurdering vil afvigelser på mindre end 10 % normalt ikke kunne begrunde en nedsættelse af boligudgiften. Udvalgsbeslutning Beboerindskud 54- Lån til indskud i 55 almene boliger Lån til betaling af beboerindskud kan ikke ydes, hvis låntageren efter en samlet vurdering af økonomiske og personlige forhold ikke har behov for lånet. Dette kan være, hvor lånsøgers formue overstiger kr., medmindre en større del af formuen skal bruges til flytteomkostninger. Ansøgerens nuværende boligforhold kan lægges til grund, og om ansøger vil være i stand til at betale lejen i den nye bolig - herunder om lejlighedens størrelse er rimelig i forhold til husstandsmedlemmernes antal. Kommunen kan give afslag, hvis der er givet afslag på boligsikring eller boligydelse jfr. 15. Endvidere gives der afslag, når lånsøgeren ikke har afviklet gæld til tidligere beboerindskudslån, med mindre der er tale om en effektiv udsættelse af nuværende bolig, og borgeren opfylder kriterierne for dispensation. 59- Garanti for lån i Inden for økonomisk grænse. 4

5 60 pengeinstitut til indskud i almene boliger Garanti for lån i pengeinstitut til indskud i almene boliger 58 Tilbagebetaling af indskudslån FL Garanti udstedes hvor husstandsindkomsten er indtil den økonomiske grænse for lån med tillæg af 100 % (pr kr.) Hvis ansøgeren har restancer til kommunen, der overstiger kr., gives afslag på garanti, medmindre der er indgået en afdragsordning, der har været overholdt i mindst 2 måneder før indflytningen i den nye bolig. Over økonomisk grænse: I helt ekstraordinære tilfælde, som f.eks. hvor ansøgeren bebor en af kommunens husvildeboliger, kan funktionslederen afdelingschefen dispensere for den økonomiske grænse. Lån: Hvis husstandsindkomstens størrelse eller andre forhold er ændret væsentligt, kan renteog afdragsfriheden ophøre inden udløbet af perioden, så lånet afdrages over et kortere åremål eller evt. indfries med 12 måneders varsel. Lånene gennemgås 1 gang årligt med henblik på denne vurdering. Som rettesnor anvendes grænsen for lån. Garanti for lån: Efter fraflytning af lejligheden betales lånet fortsat til bankens normale bankvilkår. Ved misligholdelse af lånet, indfries dette af Helsingør Kommune og tilbagebetaling sker til kommunen. 5

6 Lov om social service Tekst Kompetence Bemærkninger Udvalgsbeslutning 112, Kompressionsstrømper jfr. bkg. 5, stk , Støttekorset jfr. bkg. 5, stk , Parykker jfr. bkg. 5, stk , Brystproteser jfr. bkg. 5, stk , Bandager jfr. bkg. 5, stk , Inkontinenshjælpemidler jfr. bkg. 5, stk , Arm- og benproteser jfr. bkg. 5, stk , jfr. bkg. Øjenproteser 6

7 5, stk , jfr. bkg. 5, stk , jfr. bkg , jfr. bkg 8 112, jfr. bkg 9 112, jfr. bkg , jfr. bkg , jfr. bkg , jfr. bkg , jfr. bkg 23 Høreapparater og batterier Ved brug af privat godkendt høreapparatleverandør kan borger maksimalt modtage kr. (2009-priser) i tilskud pr. høreapparat. Diabeteshjælpemidler Hudpræparater Kommunen kan yde støtte til hudpræparater til at skjule stærkt skæmmende modermærker og ardannelser på hoved og hals og hjælp til hudbeskyttende cremer til anvendelse på hoved og hals efter hudtransplantationer eller forbrændinger. Ortopædisk fodtøj Borgeren afholder selv et beløb, der i 2010 udgør 770 kr. pr. par for personer over 18 år og 410 kr. pr. par for børn og unge under 18 år. Ortopædiske fodindlæg Særlig beklædning Som eksempel kan nævnes tilskud til en specialsyet flyverdragt til et barn, der sidder i kørestol. Stomihjælpemidler Almindeligt fodtøj Gælder borgere, som på grund af en størrelsesforskel på fødderne på mindst 2 hele skonumre, er nødt til at anskaffe to par sko. Befordringsgodtgørelse Kommunen yder befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., 7

8 117 Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. 80 Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises, eller den sædvanlige boligudgift på stedet for en enlig eller for en familie af denne størrelse. BK dog 25 kr. for personer, der modtager sociale pensioner. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterierne for befordring. I Helsingør Kommune omfatter ordningen kørsel til behandlingsmæssige formål og kørsel til dagcentre (gruppe 2 visiterede) og bl.a. Springvandet. Byrådet har vedtaget regler for egenbetaling. Egenbetaling for kørsel til dagcenter for gruppe 2 visiterede følger reglerne for egenbetaling til dagcenter i Ældre og Sundheds regi. Øvrige kørsler har egenbetaling afhængig af kørselsbehovet: Kørsel pr. måned Egenbetaling 1 til 4 gange 200 kr. 5 til 8 gange 400 kr. 9 til 12 gange 600 kr. > 12 gange 800 kr. Social og Sundhedsudvalget har en forpligtigelse til at anvise midlertidigt husly til alle akut husvilde. Denne forpligtigelse gælder som hovedregel også for enlige eller par uden børn. Med akut husvild menes, at familien/den enlige reelt står uden tag over hovedet og er ude af stand til selv at skaffe sig midlertidigt husly. Visitation Boligkontoret afgør om ansøgeren kan tilbydes en midlertidig indkvartering. 8

9 Ansøgningen kan som regel afgøres straks Er der ikke ledig midlertidig indkvartering, må Boligkontoret finde anden løsning på hotel el. lign. Lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Tekst Kompete nce Udbetalingsregler Lov om en børnefamilieydelse: Bemærkning For børn under 18 år udbetales en skattefri børnefamilieydelse. Udbetaling sker til barnets mor. Udvalgsbeslutning 4, stk stk. 5 4, stk. 6 Bopæl hos anden forælder uden forældremyndighed Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den forælder, som barnet bor hos, selv om den pågældende forælder ikke har del i forældremyndigheden. Privat familiepleje Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den person, der har taget barnet i pleje. Til barnet selv Hvis kommunen skønner det bedst for barnet, kan ydelsen udbetales til barnet selv. Tekst Kompete Bemærkning nce Udbetalingsregler - Børnetilskud kan bl.a. udbetales til enlige Udvalgsbeslutning 9

10 Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag: forsørgere. Børnebidrag kan udbetales af det offentlige til den ene forælder og opkræves af den anden forælder. 8, stk. 3 8, stk. 5 8, stk. 6 Bopæl hos anden forælder uden forældremyndighed Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den forælder, som barnet bor hos, selv om den pågældende forælder ikke har del i forældremyndigheden. Privat familiepleje Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den person, der har taget barnet i pleje. Til barnet selv Hvis kommunen skønner det bedst for barnet, kan ydelsen udbetales til barnet selv. Lov om social pension Tekst Kompete nce 17 Ansøgning om PR stk. 1, førtidspension på det 2. og foreliggende 3. pkt. dokumentationsgrundlag Bemærkning Indstillingsrådet i Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen indstiller til Pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen, der træffer afgørelse. Udvalgsbeslutning 18 Afgørelse om sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension 20 Tilkendelse af førtidspension PR PR Indstillingsrådet i Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen indstiller til Pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen, der træffer afgørelse. 10

11 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Tekst Kompete nce Bemærkning 14, Helbredstillæg Helbredstillæg ydes til dækning af 14 a helbredsrelaterede udgifter, som stk.4, sundhedsloven yder tilskud til. Helbredstillæg 18 stk. kan efter ansøgning ydes til visse typer af 1, og medicin samt visse behandlinger og 18 stk. undersøgelser ved tandlæge, fodterapeut, 4 fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Desuden kan der ydes helbredstillæg efter udvidede regler til tandproteser, briller og fodbehandling. Undtagelse: Der ydes ikke helbredstillæg til dækning af en pensionists udgifter til befordring i forbindelse med behandling eller briller til børn under 16 år samt til udgifter ved begravelse, selvom sundhedsloven yder tilskud til disse udgifter. Udvalgsbeslutning Tillægget udgør 85 % af pensionistens egen andel. Hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100 nedsættes tillægget. Formuegrænsen i 2010 er kr. pr. husstand. 14 stk. 2, og 17 stk. 1 14, stk. 1, og 17 stk. 2 Personlige tillæg til varmeudgifter Tildeling og beregning af varmetillæg sker efter faste regler. Personlige tillæg Personlige tillæg kan ydes til dækning af rimelige og nødvendige udgifter, hvilket f.eks. kan omfatte den resterende egenbetaling efter helbredstillæg, andre helbredsrelaterede 11

12 udgifter samt supplement til pensionister, der modtager nedsat pension (brøkpension) m.v. Sådanne udgifter kan kun dækkes med personlige tillæg, hvis pensionisten er i en økonomisk vanskelig situation. Afgørelsen træffes efter en nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Der skal i hver enkelt sag foretages en samlet vurdering af pensionistens økonomiske forhold dvs. en samlet vurdering af indtægtsforholdene, herunder størrelsen af den sociale pension og alle andre indtægter og formue sammenholdt med størrelsen af de rimelige og nødvendige udgifter. Dette gøres ved en rådighedsberegning Pensionisten opfylder kriterierne, hvis restbeløbet pr. måned er mindre end rådighedsbeløbet og udgiften i øvrigt står i rimeligt forhold til pensionistens økonomiske situation. Personlige tillæg udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Vejledende rådighedsbeløb: Enlige kr. Ægtepar kr. Samlevende kr. Vejledende rådighedsbeløb på supplering af brøkpensioner: Enlige kr. Ægtepar kr. 12

13 Samlevende kr. Som vejledende retningslinier godkendes, at der administrativt kan ydes personlige tillæg til følgende formål: Afspændingsbehandling, mensendieck, zoneterapi, akupunktur efter lægehenvisning. Briller førstegangs anskaffelse, ved ændringer i styrke/bygningsfejl og ved tab/ødelæggelse af briller. Fodpleje 12 behandlinger årligt Fysiurgisk behandling efter lægehenvisning. Kiropraktisk behandling. Medicin lægeordineret medicin og medicin, hvortil der ydes tilskud efter Sundhedsloven. Psykologbehandling til voldsofre efter lægehenvisning. Tandbehandling almindelig, krone- og broarbejde, tandregulering, bidfunktionsbehandlinger, bidskinner og implantat behandling. Tandproteser undersøgelse, helproteser, delproteser, omstilling af proteser, reparation og udvidelse af proteser og tandbehandling i forbindelse med proteser. Engangstillæg: Etablering i bolig, indbo m.v. nødvendigt indbo. Eksempelvis ved skilsmisse og løsladelse efter længere tids afsoning. Indskud/depositum til lejlighed ved akut bolignød, ved flytning til bedre egnet bolig af helbredsmæssige årsager og ved 13

14 flytning for at nedbringe høje boligudgifter. Flyttehjælp dobbelt husleje som følge af flytningen og selve flytteudgiften. Psykologbehandling efter lægehenvisning. Engangstillæg i særlige tilfælde til pensionister, der uforskyldt er bragt eller vil blive bragt i en vanskelig økonomisk situation ved selv at skulle afholde udgiften til det ansøgte. Til pensionister, der grundet uforsvarlig økonomi har bragt sig i en meget vanskelig økonomisk situation ved selv at skulle afholde udgiften til det ansøgte, og overlevelseshjælp til pensionister, der ikke har noget at leve for grundet uforsvarlig økonomi. Løbende tillæg: Supplement til brøkpensioner tilskud til pensionister, der modtager pension, der udgør mindre end 40/40 grundet manglende bopælsår i Danmark. Løbende tillæg grundet høje boligudgifter max 1 år. Ekstraudgifter i forbindelse med pleje i eget hjem. Ovennævnte oplistning er ikke udtømmende 14 Højeste, mellemste, almindelig forhøjet samt almindelig førtidspension. PR Takstblad udarbejdet. Indstillingsrådet i Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen indstiller til pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen om forhøjelse af førtidspension efter regler før 14

15 Bistands- og plejetillæg PR Indstillingsrådet i Beskæftigelses og Erhvervsforvaltningen indstiller til pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen. 36 Administrationsaftale I de situationer, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale med pensionisten, giver denne bestemmelse mulighed for at gennemtvinge administration af den udbetalte pension. Vejledende takstblad vedrørende tillæg til pensionister Vejledende rådighedsbeløb Enlige kr. Ægtepar kr. Samlevende kr. Beløbet forhøjes med kr. pr. barn, dog max kr. Rådighedsbeløbet for plejehjemsbeboere er det samme som taksten for enlige, ægtepar og samlevende. (Servicepakken skal ikke tages med i rådighedsberegningen hos plejehjemsbeboere) Afspændingsbehandling, mensendieck, zoneterapi, akupunktur Briller Den del af udgiften, som ikke dækkes efter anden lovgivning eller af en forsikring. Der ydes tilskud efter Danmarks Optikerforenings takster. 15

16 Fodpleje Fysiurgisk behandling Der kan kun ydes tilskud til den del af udgiften, som ikke dækkes af anden lovgivning. Den del af udgiften, som ikke dækkes efter anden lovgivning eller af en forsikring. Kiropraktisk behandling Medicin Tandbehandling, almindelig behandling, kroner, proteser Den del af udgiften, som ikke dækkes efter anden lovgivning eller af en forsikring. Der kan ydes tilskud til lægeordineret medicin, hvortil der ydes tilskud efter sundhedsloven. Der kan kun ydes tilskud til den del af udgiften, der ikke dækkes af anden lovgivning eller forsikring. Tilskud til proteser sker efter en fast takst. Helsingør kommune har indgået en overenskomst med en række tandlæger, som leverer protesearbejde til en fast pris. Se overenskomst. Etablering i bolig, indbo m.v. Indskud/depositum til lejlighed Flyttehjælp Istandsættelse af fraflyttet lejlighed Der kan bevilges tilskud til nødvendigt indbo. Der kan ydes tilskud, hvis indskuddet ikke kan dækkes af anden lovgivning. Der skal foreligge 2 flyttetilbud, hvoraf det billigste kan bevilges. Der kan ydes tilskud til normal istandsættelse. 16

17 Psykologbehandling Engangstillæg i særlige tilfælde Supplement til brøkpensioner Tilskud til egenbetalingen. Overlevelseshjælp ydes med max pr. døgn enlige pensionister 50 kr. ægtepar 80 kr. herudover pr. barn 25 kr. Der kan ydes et tilskud pr. måned, der bringer ansøgeren op på den vejledende takst for minimum rådighedsbeløb. Enlige kr. Ægtepar kr. Samlevende kr. Ansøgning om supplement skal ske hvert år. Tilskud grundet høje boligudgifter Tilskud til høje boligudgifter kan ydes max 1 år med et beløb, der bringer ansøgeren op på den vejledende takst for minimum rådighedsbeløb. 17

18 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Tekst Kompete nce 5a, Behandling af spørgsmål BK stk. 1- om hjælp i.f.m. 4 udsættelse af beboelseslejemål; familier med børn og andre med kendt behov for hjælp Bemærkning Boligkontoret sender orienteringen fra enten boligselskab eller fogedretten til en af følgende afdelinger: Familierådgivningen Voksenrådgivningen Kontanthjælp Borgerservice, Pension Udvalgsbeslutning 5a, stk. 5 Tilbud om mulighed for hjælp i.f.m udsættelse af beboelseslejemål; andre BK Der skal træffes en forvaltningsretlig afgørelse senest 14 dage efter underretningen. Hvis borgeren ikke har kontakt til en af de pågældende afdelinger, sender Boligkontoret breve til borgeren med oplysninger om mulighed for at søge hjælp hos Borgerservice for at undgå udsættelsen. Lov om almene boliger Tekst Kompete nce 59 Den almene BK boligorganisation skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige Bemærkning 25 % af boligselskabernes boliger skal stilles til rådighed for kommunen, som kan anvende dem til boligsociale formål Anvisningsretten anvendes til løsning af påtrængende boligsociale problemer Kun Boligkontoret har kompetence til at Udvalgsbeslutning 18

19 almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. 92 Underretningspligt hos Boligselskaberne om forestående udsættelse BK bevillige 25%-boliger Følgende anses som udgangspunkt for at være berettiget til en 25%-bolig - dog anlægger Boligkontoret et konkret skøn i hver enkelt sag: Borgere, der har fået anvist og bor i en midlertidig indkvartering Flygtninge omfattet af "Integrationsloven" Borgere, der udskrives fra krisecenter Borgere, der udsluses fra herberg eller lignende foranstaltning Misbrugere i døgnbehandling - eller som efter endt behandling - anses for at ville have gavn af at få egen bolig Børnefamilier med særlige behov p.g.a. handicap. Boligselskaberne er forpligtet til at underrette kommunen om betalingsmisligholdelse senest samtidig med, at de sender en sag til fogedretten. Boligkontoret sørger derefter for, at sagsbehandler bliver underrettet eller borger får brev om mulighed for hjælp, jf. 5 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sundhedsloven Tekst Kompete nce Bemærkning Udvalgsbeslutning 19

20 134 Økonomisk støtte til tandproteser i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber. Ved en individuel ansøgning kan der træffes beslutning om, at personer der modtager specialiseret tandplejetilskud, selv skal betale en del af regningen. 160 Begravelseshjælp Der ydes hjælp til begravelse. Beløbet udgør maksimalt kr (2009 takst). Beløbet fastsættes med udgangspunkt i en formueopgørelse. 170 Befordring og befordringsgodtgørelse - alment praktiserende læge - speciallæge - akut skadebehandling Der kan ydes befordring til alle, der på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke kan benytte offentlige transportmidler. 20

21 Delegationsplan - Familie & handicap Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Social- og FSU sundhedsudvalget Andre AND Social- og sundhedsudvalget SSU Funktionsleder FL Visitationsudvalg VIS Børn og Ungeudvlag BU Familieplejekonsulenter FPK Formand for Børn og ungeudvalg FBU Lov om social service - Familierådgivningen Tekst Kompete nce Bemærkning 11, Familievejleder Familier med børn med betydelig og varig stk. 4 nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktionsevne, skal tilbydes familievejledning, inden 3 måneder efter forvaltningen har fået kendskab til funktionsnedsættelsen. Udvalgsbeslutning 41 Merudgiftsydelse Medicin Diætkost Allergimad Befordring Andre merudgifter Privat aflastning op til 10 timer mdl. Familiehuset leverer ydelse Merudgiftsydelse er et beløb, der bevilges forældre til børn fra 0-18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende eller langvarig lidelse. Beløbet skal dække de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelsen af børn i hjemmet 21

22 Privat aflastning over 10 timer mdl. 42 Tabt arbejdsfortjeneste Indtil 37 timer ugl. for 0-3-årige Indtil 17 timer ugl. for 4-7-årige Indtil 5 timer ugl. for 8-18-årige Indtil 74 timer ugl. ved alvorlig, akut eller livstruende sygdom eller indlæggelser. Timer ud over ovennævnte 44 Praktisk hjælp/personlig pleje 45 Ledsagelse op til 15 timer mdl. til unge ml. 16 og 18 år. FL /FL AND Rådgiver indstiller Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse, som forældre til børn fra 0-18 år, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan få, hvis det er nødvendigt, at barnet på grund af funktionsnedsættelsen passes i hjemmet. Rådgiver orienterer funktionsleder Hjælp til nødvendige plejeopgaver til børnefamilier, hvor forældrene på grund af egen sygdom ikke er i stand til selv at varetage denne opgave. Rådgiver henviser til Ældre & Sundheds visitatorteam, der træffer afgørelse. Ledsagelse er en ydelse som skal tilbydes unge hjemmeboende mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ydelsen omfatter ansættelse af en person til at følge den unge til f.eks. frisør i biografen, indkøb, deltagelse i undervisning, 22

23 50 Socialfaglig undersøgelse af et barn/ung med samtykke Eksterne undersøgelser FL sportsudøvelse, møder, ture i naturen etc. Den unge kan udpege personen, blot det ikke er en nærtstående. En 50 undersøgelse er den udredning, der skal foreligge før der kan besluttes iværksættelse af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. Er der behov for konsulentbistand f.eks. psykologisk undersøgelse af barnet den unge ydes denne af BUR. Rådgiver indstiller 51 Stk. 2, jfr. 75 Undersøgelse af et barn/ung uden samtykke - foreløbig beslutning - endelig beslutning FBU BU Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed og udvikling, kan Børn og Unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter Børn og Unge-udvalgets afgørelse. Rådgiver indstiller i samråd med funktionsleder. 52, stk. 3, nr. 1 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Der kan ydes konsulentbistand med hensyn til barnets / den unges forhold. Det kan herudover bestemmes, at 23

24 Med samtykke forældremyndighedsindehaveren følger en bestemt fremgangsmåde eller træffer bestemte foranstaltninger vedr. barnet / den unge. Dette f.eks. bestå i, at barnet skal søge daginstitution, ungdomsklub, en bestemt skole eller uddannelsessted eller deltage i bestemte forenings- eller fritidsaktiviteter. Der kan herudover være tale om områder, hvor det er nødvendigt at inddrage f.eks. specialviden omkring f.eks. misbrug, handicap m.v. i f.eks. afklarings/samtaleforløb. Vær opmærksom på, at det er Børn og Ungeforvaltningen, der forvalter kompetence vedr. undervisning. FL Forældreevneundersøgelse / psykologiske undersøgelser samt områder hvor det er nødvendigt at inddrage sundhedsplejersker, læger og lign, som ikke er ansat i kommunen, hvor der kræves betaling for konsultationen. Et forløb for et barn og evt. familien i et tilrettelagt projekt, hvor ydelsen ikke er gratis, men hvor der kræves betaling. Børn / unge der deltager i div. grupper som f.eks. børn af misbrugere, børn af psykisk syge o.s.v. Rådgiver indstiller Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. 24

25 Følgeudgifter; + økonomisk beregning. 56 Uden samtykke SSU Afgørelse efter 52 stk. 3, nr. 1, kan træffes, selvom forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det manglende samtykke. 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - hjemme hosser FL Rådgiver indstiller i samråd med Funktionsleder En støtte til familien kan fx bestå i at hjælpe familien med at strukturere hverdagen. Det kan fx dreje sig om, at forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene. Støtten kan derfor være af såvel pædagogisk karakter som af praktisk art, eller hvad der i øvrigt måtte være behov for. Familiehuset varetager denne opgave. - praktisk støtte FL Aflønning max. laveste hjemmehjælpertakst (jf. 41 aflast). Her er der tale om, at familien ansætter en person. Rådgiver indstiller 25

26 52, stk. 3, nr. 3 52, stk. 3, nr. 4 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. - dagbehandling VIS Døgnophold for både forældremyndighedsinde haveren, barnet eller den unge, og andre Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet, som ambulant behandling, i form af barnets eller den unges ophold i et dagbehandlingstilbud eller kan tilbydes familien i tilknytning til, at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter 52 stk. 3 nr. 8. Familiehus Rådgiver indstiller. OBS: på Børn og Ungeforvaltningens visitation ved optagelse på Bregnehøj, familieklasserne og Løvdal her indstiller Børn og Ungeforvaltningen. Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. Rådgiver indstiller Hele familien eller enkelte af dens medlemmer kan sammen med barnet eller den unge få ophold uden for hjemmet. Formålet er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende 26

27 medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud. VIS end døgnanbringelse af barnet eller den unge alene. Opholdet skal ske på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted, eller i et godkendt botilbud efter reglerne i servicelovens 107. Rådgiver indstiller 52, stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning Socialt barn/ung VIS Rådgiver indstiller. Handicappet barn/ung - døgninstitution op til 60 døgn årligt Grandbohus m.m. - døgninstitution over 60 døgn årligt. Maximalt ydes op til 80 døgn årligt. I særlige tilfælde op til 130 døgn årligt FL Rådgiver indstiller. 52, stk. 3, nr. 6 Udpegning af en personlig rådgiver for barnet eller den unge En personlig rådgiver kan udpeges for børn og unge, der skønnes at have behov for vejledning og rådgivning vedrørende fx arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår ved tiltalefrafald. Helsingør lokalcenter varetager opgaven. 17 års-udvalget går igen flere steder. Det er en ny ordning, der skal sikre koordinering mellem BEF og SSF, samt mellem familierådgivningen og 27

28 - med samtykke FL Rådgiver indstiller voksenrådgivningen i SSF - uden samtykke SSU Rådgiver indstiller i samråd med Funktionsleder 52, stk. 3, nr. 7 - forlængelse ud over det fyldte 18. år til det fyldte 23. år med samtykke Udpegning af fast kontaktperson 17 årsudvalg Rådgiver indstiller OBS: den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune. - Med samtykke FL Rådgiver indstiller 52, stk. 3, nr. 8 - Uden samtykke Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdsted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Jf. 50, SSU Rådgiver indstiller i samråd med funktionsleder. Vær opmærksom på, at valg af skoleplacering i forbindelse med anbringelse, er dette Børn og Ungerådgivningens kompetence. Det har ikke tidligere været kutyme, at SSU tog beslutning i enkeltsager. tanken om, at udvalget evt. skal tage beslutning i særligt dyre enkeltsager over et vist beløb, er derfor oplæg til drøftelse. 28

29 52-54, 67, 76,140 og med samtykke indtil kr. månedligt - med samtykke over kr. månedligt VIS VIS Rådgiver indstiller SSU orienteres 76 - Forlængelse ud over det fyldte 18 år til det fyldte 23 år med den unges samtykke. 17 årsudvalg Rådgiver indstiller - Genetablering af anbringelse for unge der er fyldt 18 år til og med det fyldte 22 år, med den unges samtykke. 17 årsudvalg Rådgiver indstiller OBS: den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune 52, stk. 3, nr. 9 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Muligheden for at udbetale en godtgørelse til den unge i forbindelse med formidlingen af et praktiktilbud, er et led i indsatsen overfor utilpassede unge, idet det giver mulighed for at motivere særligt belastede unge, til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv. Godtgørelsen for de 16 29

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere