Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010"

Transkript

1 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den xx.xx

2 Delegationsplan Delegationsplan Borgerservice...3 Generelt...3 Lov om individuel boligstøtte...4 Lov om social service...6 Lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag...9 Lov om social pension...10 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension...11 Vejledende takstblad vedrørende tillæg til pensionister...15 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område...18 Lov om almene boliger...18 Sundhedsloven...20 Delegationsplan - Familie & handicap...21 Lov om social service - Familierådgivningen...21 Lov om social service Voksen Psykiatri og Handicap...46 Sundhedsloven...51 Delegationsplan Ældre & Sundhed...52 Lov om social service...52 Sundhedsloven...53 Værgemålsloven

3 Delegationsplan Borgerservice Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Social- og FSU sundhedsudvalget Andre AND Social- og sundhedsudvalget SSU Funktionsleder FL Boligkontoret BK Generelt Tekst Kompete nce Bemærkning Udvalgsbeslutning Undersøgelser af om der foreligger socialt bedrageri Tilbagebetaling af uberettiget modtagne ydelser Helsingør kommune har en kontrolgruppe, hvis primære opgave er at styrke helhedsorienteret samarbejde og undersøge forhold hos borgere, hvor der er en bestyrket mistanke om socialt bedrageri. Gruppen helhedsorienteret samarbejde er fysisk placeret i Borgerservice. Gruppen har kompetence til undersøgelser, jr. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og boliglovgivningen. 3

4 Lov om individuel boligstøtte Tekst Kompete nce 11 Nedsættelse af lejen i forbindelse med beregning af boligstøtte Bemærkning Det er en forudsætning for at anvende bestemmelsen, at der er en væsentlig forskel mellem den faktiske leje og den leje, som betales for tilsvarende lejligheder. I denne væsentlighedsvurdering vil afvigelser på mindre end 10 % normalt ikke kunne begrunde en nedsættelse af boligudgiften. Udvalgsbeslutning Beboerindskud 54- Lån til indskud i 55 almene boliger Lån til betaling af beboerindskud kan ikke ydes, hvis låntageren efter en samlet vurdering af økonomiske og personlige forhold ikke har behov for lånet. Dette kan være, hvor lånsøgers formue overstiger kr., medmindre en større del af formuen skal bruges til flytteomkostninger. Ansøgerens nuværende boligforhold kan lægges til grund, og om ansøger vil være i stand til at betale lejen i den nye bolig - herunder om lejlighedens størrelse er rimelig i forhold til husstandsmedlemmernes antal. Kommunen kan give afslag, hvis der er givet afslag på boligsikring eller boligydelse jfr. 15. Endvidere gives der afslag, når lånsøgeren ikke har afviklet gæld til tidligere beboerindskudslån, med mindre der er tale om en effektiv udsættelse af nuværende bolig, og borgeren opfylder kriterierne for dispensation. 59- Garanti for lån i Inden for økonomisk grænse. 4

5 60 pengeinstitut til indskud i almene boliger Garanti for lån i pengeinstitut til indskud i almene boliger 58 Tilbagebetaling af indskudslån FL Garanti udstedes hvor husstandsindkomsten er indtil den økonomiske grænse for lån med tillæg af 100 % (pr kr.) Hvis ansøgeren har restancer til kommunen, der overstiger kr., gives afslag på garanti, medmindre der er indgået en afdragsordning, der har været overholdt i mindst 2 måneder før indflytningen i den nye bolig. Over økonomisk grænse: I helt ekstraordinære tilfælde, som f.eks. hvor ansøgeren bebor en af kommunens husvildeboliger, kan funktionslederen afdelingschefen dispensere for den økonomiske grænse. Lån: Hvis husstandsindkomstens størrelse eller andre forhold er ændret væsentligt, kan renteog afdragsfriheden ophøre inden udløbet af perioden, så lånet afdrages over et kortere åremål eller evt. indfries med 12 måneders varsel. Lånene gennemgås 1 gang årligt med henblik på denne vurdering. Som rettesnor anvendes grænsen for lån. Garanti for lån: Efter fraflytning af lejligheden betales lånet fortsat til bankens normale bankvilkår. Ved misligholdelse af lånet, indfries dette af Helsingør Kommune og tilbagebetaling sker til kommunen. 5

6 Lov om social service Tekst Kompetence Bemærkninger Udvalgsbeslutning 112, Kompressionsstrømper jfr. bkg. 5, stk , Støttekorset jfr. bkg. 5, stk , Parykker jfr. bkg. 5, stk , Brystproteser jfr. bkg. 5, stk , Bandager jfr. bkg. 5, stk , Inkontinenshjælpemidler jfr. bkg. 5, stk , Arm- og benproteser jfr. bkg. 5, stk , jfr. bkg. Øjenproteser 6

7 5, stk , jfr. bkg. 5, stk , jfr. bkg , jfr. bkg 8 112, jfr. bkg 9 112, jfr. bkg , jfr. bkg , jfr. bkg , jfr. bkg , jfr. bkg 23 Høreapparater og batterier Ved brug af privat godkendt høreapparatleverandør kan borger maksimalt modtage kr. (2009-priser) i tilskud pr. høreapparat. Diabeteshjælpemidler Hudpræparater Kommunen kan yde støtte til hudpræparater til at skjule stærkt skæmmende modermærker og ardannelser på hoved og hals og hjælp til hudbeskyttende cremer til anvendelse på hoved og hals efter hudtransplantationer eller forbrændinger. Ortopædisk fodtøj Borgeren afholder selv et beløb, der i 2010 udgør 770 kr. pr. par for personer over 18 år og 410 kr. pr. par for børn og unge under 18 år. Ortopædiske fodindlæg Særlig beklædning Som eksempel kan nævnes tilskud til en specialsyet flyverdragt til et barn, der sidder i kørestol. Stomihjælpemidler Almindeligt fodtøj Gælder borgere, som på grund af en størrelsesforskel på fødderne på mindst 2 hele skonumre, er nødt til at anskaffe to par sko. Befordringsgodtgørelse Kommunen yder befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., 7

8 117 Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. 80 Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises, eller den sædvanlige boligudgift på stedet for en enlig eller for en familie af denne størrelse. BK dog 25 kr. for personer, der modtager sociale pensioner. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterierne for befordring. I Helsingør Kommune omfatter ordningen kørsel til behandlingsmæssige formål og kørsel til dagcentre (gruppe 2 visiterede) og bl.a. Springvandet. Byrådet har vedtaget regler for egenbetaling. Egenbetaling for kørsel til dagcenter for gruppe 2 visiterede følger reglerne for egenbetaling til dagcenter i Ældre og Sundheds regi. Øvrige kørsler har egenbetaling afhængig af kørselsbehovet: Kørsel pr. måned Egenbetaling 1 til 4 gange 200 kr. 5 til 8 gange 400 kr. 9 til 12 gange 600 kr. > 12 gange 800 kr. Social og Sundhedsudvalget har en forpligtigelse til at anvise midlertidigt husly til alle akut husvilde. Denne forpligtigelse gælder som hovedregel også for enlige eller par uden børn. Med akut husvild menes, at familien/den enlige reelt står uden tag over hovedet og er ude af stand til selv at skaffe sig midlertidigt husly. Visitation Boligkontoret afgør om ansøgeren kan tilbydes en midlertidig indkvartering. 8

9 Ansøgningen kan som regel afgøres straks Er der ikke ledig midlertidig indkvartering, må Boligkontoret finde anden løsning på hotel el. lign. Lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Tekst Kompete nce Udbetalingsregler Lov om en børnefamilieydelse: Bemærkning For børn under 18 år udbetales en skattefri børnefamilieydelse. Udbetaling sker til barnets mor. Udvalgsbeslutning 4, stk stk. 5 4, stk. 6 Bopæl hos anden forælder uden forældremyndighed Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den forælder, som barnet bor hos, selv om den pågældende forælder ikke har del i forældremyndigheden. Privat familiepleje Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den person, der har taget barnet i pleje. Til barnet selv Hvis kommunen skønner det bedst for barnet, kan ydelsen udbetales til barnet selv. Tekst Kompete Bemærkning nce Udbetalingsregler - Børnetilskud kan bl.a. udbetales til enlige Udvalgsbeslutning 9

10 Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag: forsørgere. Børnebidrag kan udbetales af det offentlige til den ene forælder og opkræves af den anden forælder. 8, stk. 3 8, stk. 5 8, stk. 6 Bopæl hos anden forælder uden forældremyndighed Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den forælder, som barnet bor hos, selv om den pågældende forælder ikke har del i forældremyndigheden. Privat familiepleje Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den person, der har taget barnet i pleje. Til barnet selv Hvis kommunen skønner det bedst for barnet, kan ydelsen udbetales til barnet selv. Lov om social pension Tekst Kompete nce 17 Ansøgning om PR stk. 1, førtidspension på det 2. og foreliggende 3. pkt. dokumentationsgrundlag Bemærkning Indstillingsrådet i Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen indstiller til Pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen, der træffer afgørelse. Udvalgsbeslutning 18 Afgørelse om sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension 20 Tilkendelse af førtidspension PR PR Indstillingsrådet i Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen indstiller til Pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen, der træffer afgørelse. 10

11 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Tekst Kompete nce Bemærkning 14, Helbredstillæg Helbredstillæg ydes til dækning af 14 a helbredsrelaterede udgifter, som stk.4, sundhedsloven yder tilskud til. Helbredstillæg 18 stk. kan efter ansøgning ydes til visse typer af 1, og medicin samt visse behandlinger og 18 stk. undersøgelser ved tandlæge, fodterapeut, 4 fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Desuden kan der ydes helbredstillæg efter udvidede regler til tandproteser, briller og fodbehandling. Undtagelse: Der ydes ikke helbredstillæg til dækning af en pensionists udgifter til befordring i forbindelse med behandling eller briller til børn under 16 år samt til udgifter ved begravelse, selvom sundhedsloven yder tilskud til disse udgifter. Udvalgsbeslutning Tillægget udgør 85 % af pensionistens egen andel. Hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100 nedsættes tillægget. Formuegrænsen i 2010 er kr. pr. husstand. 14 stk. 2, og 17 stk. 1 14, stk. 1, og 17 stk. 2 Personlige tillæg til varmeudgifter Tildeling og beregning af varmetillæg sker efter faste regler. Personlige tillæg Personlige tillæg kan ydes til dækning af rimelige og nødvendige udgifter, hvilket f.eks. kan omfatte den resterende egenbetaling efter helbredstillæg, andre helbredsrelaterede 11

12 udgifter samt supplement til pensionister, der modtager nedsat pension (brøkpension) m.v. Sådanne udgifter kan kun dækkes med personlige tillæg, hvis pensionisten er i en økonomisk vanskelig situation. Afgørelsen træffes efter en nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Der skal i hver enkelt sag foretages en samlet vurdering af pensionistens økonomiske forhold dvs. en samlet vurdering af indtægtsforholdene, herunder størrelsen af den sociale pension og alle andre indtægter og formue sammenholdt med størrelsen af de rimelige og nødvendige udgifter. Dette gøres ved en rådighedsberegning Pensionisten opfylder kriterierne, hvis restbeløbet pr. måned er mindre end rådighedsbeløbet og udgiften i øvrigt står i rimeligt forhold til pensionistens økonomiske situation. Personlige tillæg udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Vejledende rådighedsbeløb: Enlige kr. Ægtepar kr. Samlevende kr. Vejledende rådighedsbeløb på supplering af brøkpensioner: Enlige kr. Ægtepar kr. 12

13 Samlevende kr. Som vejledende retningslinier godkendes, at der administrativt kan ydes personlige tillæg til følgende formål: Afspændingsbehandling, mensendieck, zoneterapi, akupunktur efter lægehenvisning. Briller førstegangs anskaffelse, ved ændringer i styrke/bygningsfejl og ved tab/ødelæggelse af briller. Fodpleje 12 behandlinger årligt Fysiurgisk behandling efter lægehenvisning. Kiropraktisk behandling. Medicin lægeordineret medicin og medicin, hvortil der ydes tilskud efter Sundhedsloven. Psykologbehandling til voldsofre efter lægehenvisning. Tandbehandling almindelig, krone- og broarbejde, tandregulering, bidfunktionsbehandlinger, bidskinner og implantat behandling. Tandproteser undersøgelse, helproteser, delproteser, omstilling af proteser, reparation og udvidelse af proteser og tandbehandling i forbindelse med proteser. Engangstillæg: Etablering i bolig, indbo m.v. nødvendigt indbo. Eksempelvis ved skilsmisse og løsladelse efter længere tids afsoning. Indskud/depositum til lejlighed ved akut bolignød, ved flytning til bedre egnet bolig af helbredsmæssige årsager og ved 13

14 flytning for at nedbringe høje boligudgifter. Flyttehjælp dobbelt husleje som følge af flytningen og selve flytteudgiften. Psykologbehandling efter lægehenvisning. Engangstillæg i særlige tilfælde til pensionister, der uforskyldt er bragt eller vil blive bragt i en vanskelig økonomisk situation ved selv at skulle afholde udgiften til det ansøgte. Til pensionister, der grundet uforsvarlig økonomi har bragt sig i en meget vanskelig økonomisk situation ved selv at skulle afholde udgiften til det ansøgte, og overlevelseshjælp til pensionister, der ikke har noget at leve for grundet uforsvarlig økonomi. Løbende tillæg: Supplement til brøkpensioner tilskud til pensionister, der modtager pension, der udgør mindre end 40/40 grundet manglende bopælsår i Danmark. Løbende tillæg grundet høje boligudgifter max 1 år. Ekstraudgifter i forbindelse med pleje i eget hjem. Ovennævnte oplistning er ikke udtømmende 14 Højeste, mellemste, almindelig forhøjet samt almindelig førtidspension. PR Takstblad udarbejdet. Indstillingsrådet i Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen indstiller til pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen om forhøjelse af førtidspension efter regler før 14

15 Bistands- og plejetillæg PR Indstillingsrådet i Beskæftigelses og Erhvervsforvaltningen indstiller til pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen. 36 Administrationsaftale I de situationer, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale med pensionisten, giver denne bestemmelse mulighed for at gennemtvinge administration af den udbetalte pension. Vejledende takstblad vedrørende tillæg til pensionister Vejledende rådighedsbeløb Enlige kr. Ægtepar kr. Samlevende kr. Beløbet forhøjes med kr. pr. barn, dog max kr. Rådighedsbeløbet for plejehjemsbeboere er det samme som taksten for enlige, ægtepar og samlevende. (Servicepakken skal ikke tages med i rådighedsberegningen hos plejehjemsbeboere) Afspændingsbehandling, mensendieck, zoneterapi, akupunktur Briller Den del af udgiften, som ikke dækkes efter anden lovgivning eller af en forsikring. Der ydes tilskud efter Danmarks Optikerforenings takster. 15

16 Fodpleje Fysiurgisk behandling Der kan kun ydes tilskud til den del af udgiften, som ikke dækkes af anden lovgivning. Den del af udgiften, som ikke dækkes efter anden lovgivning eller af en forsikring. Kiropraktisk behandling Medicin Tandbehandling, almindelig behandling, kroner, proteser Den del af udgiften, som ikke dækkes efter anden lovgivning eller af en forsikring. Der kan ydes tilskud til lægeordineret medicin, hvortil der ydes tilskud efter sundhedsloven. Der kan kun ydes tilskud til den del af udgiften, der ikke dækkes af anden lovgivning eller forsikring. Tilskud til proteser sker efter en fast takst. Helsingør kommune har indgået en overenskomst med en række tandlæger, som leverer protesearbejde til en fast pris. Se overenskomst. Etablering i bolig, indbo m.v. Indskud/depositum til lejlighed Flyttehjælp Istandsættelse af fraflyttet lejlighed Der kan bevilges tilskud til nødvendigt indbo. Der kan ydes tilskud, hvis indskuddet ikke kan dækkes af anden lovgivning. Der skal foreligge 2 flyttetilbud, hvoraf det billigste kan bevilges. Der kan ydes tilskud til normal istandsættelse. 16

17 Psykologbehandling Engangstillæg i særlige tilfælde Supplement til brøkpensioner Tilskud til egenbetalingen. Overlevelseshjælp ydes med max pr. døgn enlige pensionister 50 kr. ægtepar 80 kr. herudover pr. barn 25 kr. Der kan ydes et tilskud pr. måned, der bringer ansøgeren op på den vejledende takst for minimum rådighedsbeløb. Enlige kr. Ægtepar kr. Samlevende kr. Ansøgning om supplement skal ske hvert år. Tilskud grundet høje boligudgifter Tilskud til høje boligudgifter kan ydes max 1 år med et beløb, der bringer ansøgeren op på den vejledende takst for minimum rådighedsbeløb. 17

18 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Tekst Kompete nce 5a, Behandling af spørgsmål BK stk. 1- om hjælp i.f.m. 4 udsættelse af beboelseslejemål; familier med børn og andre med kendt behov for hjælp Bemærkning Boligkontoret sender orienteringen fra enten boligselskab eller fogedretten til en af følgende afdelinger: Familierådgivningen Voksenrådgivningen Kontanthjælp Borgerservice, Pension Udvalgsbeslutning 5a, stk. 5 Tilbud om mulighed for hjælp i.f.m udsættelse af beboelseslejemål; andre BK Der skal træffes en forvaltningsretlig afgørelse senest 14 dage efter underretningen. Hvis borgeren ikke har kontakt til en af de pågældende afdelinger, sender Boligkontoret breve til borgeren med oplysninger om mulighed for at søge hjælp hos Borgerservice for at undgå udsættelsen. Lov om almene boliger Tekst Kompete nce 59 Den almene BK boligorganisation skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige Bemærkning 25 % af boligselskabernes boliger skal stilles til rådighed for kommunen, som kan anvende dem til boligsociale formål Anvisningsretten anvendes til løsning af påtrængende boligsociale problemer Kun Boligkontoret har kompetence til at Udvalgsbeslutning 18

19 almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. 92 Underretningspligt hos Boligselskaberne om forestående udsættelse BK bevillige 25%-boliger Følgende anses som udgangspunkt for at være berettiget til en 25%-bolig - dog anlægger Boligkontoret et konkret skøn i hver enkelt sag: Borgere, der har fået anvist og bor i en midlertidig indkvartering Flygtninge omfattet af "Integrationsloven" Borgere, der udskrives fra krisecenter Borgere, der udsluses fra herberg eller lignende foranstaltning Misbrugere i døgnbehandling - eller som efter endt behandling - anses for at ville have gavn af at få egen bolig Børnefamilier med særlige behov p.g.a. handicap. Boligselskaberne er forpligtet til at underrette kommunen om betalingsmisligholdelse senest samtidig med, at de sender en sag til fogedretten. Boligkontoret sørger derefter for, at sagsbehandler bliver underrettet eller borger får brev om mulighed for hjælp, jf. 5 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sundhedsloven Tekst Kompete nce Bemærkning Udvalgsbeslutning 19

20 134 Økonomisk støtte til tandproteser i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber. Ved en individuel ansøgning kan der træffes beslutning om, at personer der modtager specialiseret tandplejetilskud, selv skal betale en del af regningen. 160 Begravelseshjælp Der ydes hjælp til begravelse. Beløbet udgør maksimalt kr (2009 takst). Beløbet fastsættes med udgangspunkt i en formueopgørelse. 170 Befordring og befordringsgodtgørelse - alment praktiserende læge - speciallæge - akut skadebehandling Der kan ydes befordring til alle, der på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke kan benytte offentlige transportmidler. 20

21 Delegationsplan - Familie & handicap Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Social- og FSU sundhedsudvalget Andre AND Social- og sundhedsudvalget SSU Funktionsleder FL Visitationsudvalg VIS Børn og Ungeudvlag BU Familieplejekonsulenter FPK Formand for Børn og ungeudvalg FBU Lov om social service - Familierådgivningen Tekst Kompete nce Bemærkning 11, Familievejleder Familier med børn med betydelig og varig stk. 4 nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktionsevne, skal tilbydes familievejledning, inden 3 måneder efter forvaltningen har fået kendskab til funktionsnedsættelsen. Udvalgsbeslutning 41 Merudgiftsydelse Medicin Diætkost Allergimad Befordring Andre merudgifter Privat aflastning op til 10 timer mdl. Familiehuset leverer ydelse Merudgiftsydelse er et beløb, der bevilges forældre til børn fra 0-18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende eller langvarig lidelse. Beløbet skal dække de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelsen af børn i hjemmet 21

22 Privat aflastning over 10 timer mdl. 42 Tabt arbejdsfortjeneste Indtil 37 timer ugl. for 0-3-årige Indtil 17 timer ugl. for 4-7-årige Indtil 5 timer ugl. for 8-18-årige Indtil 74 timer ugl. ved alvorlig, akut eller livstruende sygdom eller indlæggelser. Timer ud over ovennævnte 44 Praktisk hjælp/personlig pleje 45 Ledsagelse op til 15 timer mdl. til unge ml. 16 og 18 år. FL /FL AND Rådgiver indstiller Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse, som forældre til børn fra 0-18 år, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan få, hvis det er nødvendigt, at barnet på grund af funktionsnedsættelsen passes i hjemmet. Rådgiver orienterer funktionsleder Hjælp til nødvendige plejeopgaver til børnefamilier, hvor forældrene på grund af egen sygdom ikke er i stand til selv at varetage denne opgave. Rådgiver henviser til Ældre & Sundheds visitatorteam, der træffer afgørelse. Ledsagelse er en ydelse som skal tilbydes unge hjemmeboende mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ydelsen omfatter ansættelse af en person til at følge den unge til f.eks. frisør i biografen, indkøb, deltagelse i undervisning, 22

23 50 Socialfaglig undersøgelse af et barn/ung med samtykke Eksterne undersøgelser FL sportsudøvelse, møder, ture i naturen etc. Den unge kan udpege personen, blot det ikke er en nærtstående. En 50 undersøgelse er den udredning, der skal foreligge før der kan besluttes iværksættelse af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. Er der behov for konsulentbistand f.eks. psykologisk undersøgelse af barnet den unge ydes denne af BUR. Rådgiver indstiller 51 Stk. 2, jfr. 75 Undersøgelse af et barn/ung uden samtykke - foreløbig beslutning - endelig beslutning FBU BU Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed og udvikling, kan Børn og Unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter Børn og Unge-udvalgets afgørelse. Rådgiver indstiller i samråd med funktionsleder. 52, stk. 3, nr. 1 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Der kan ydes konsulentbistand med hensyn til barnets / den unges forhold. Det kan herudover bestemmes, at 23

24 Med samtykke forældremyndighedsindehaveren følger en bestemt fremgangsmåde eller træffer bestemte foranstaltninger vedr. barnet / den unge. Dette f.eks. bestå i, at barnet skal søge daginstitution, ungdomsklub, en bestemt skole eller uddannelsessted eller deltage i bestemte forenings- eller fritidsaktiviteter. Der kan herudover være tale om områder, hvor det er nødvendigt at inddrage f.eks. specialviden omkring f.eks. misbrug, handicap m.v. i f.eks. afklarings/samtaleforløb. Vær opmærksom på, at det er Børn og Ungeforvaltningen, der forvalter kompetence vedr. undervisning. FL Forældreevneundersøgelse / psykologiske undersøgelser samt områder hvor det er nødvendigt at inddrage sundhedsplejersker, læger og lign, som ikke er ansat i kommunen, hvor der kræves betaling for konsultationen. Et forløb for et barn og evt. familien i et tilrettelagt projekt, hvor ydelsen ikke er gratis, men hvor der kræves betaling. Børn / unge der deltager i div. grupper som f.eks. børn af misbrugere, børn af psykisk syge o.s.v. Rådgiver indstiller Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. 24

25 Følgeudgifter; + økonomisk beregning. 56 Uden samtykke SSU Afgørelse efter 52 stk. 3, nr. 1, kan træffes, selvom forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det manglende samtykke. 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - hjemme hosser FL Rådgiver indstiller i samråd med Funktionsleder En støtte til familien kan fx bestå i at hjælpe familien med at strukturere hverdagen. Det kan fx dreje sig om, at forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene. Støtten kan derfor være af såvel pædagogisk karakter som af praktisk art, eller hvad der i øvrigt måtte være behov for. Familiehuset varetager denne opgave. - praktisk støtte FL Aflønning max. laveste hjemmehjælpertakst (jf. 41 aflast). Her er der tale om, at familien ansætter en person. Rådgiver indstiller 25

26 52, stk. 3, nr. 3 52, stk. 3, nr. 4 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. - dagbehandling VIS Døgnophold for både forældremyndighedsinde haveren, barnet eller den unge, og andre Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet, som ambulant behandling, i form af barnets eller den unges ophold i et dagbehandlingstilbud eller kan tilbydes familien i tilknytning til, at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter 52 stk. 3 nr. 8. Familiehus Rådgiver indstiller. OBS: på Børn og Ungeforvaltningens visitation ved optagelse på Bregnehøj, familieklasserne og Løvdal her indstiller Børn og Ungeforvaltningen. Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. Rådgiver indstiller Hele familien eller enkelte af dens medlemmer kan sammen med barnet eller den unge få ophold uden for hjemmet. Formålet er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende 26

27 medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud. VIS end døgnanbringelse af barnet eller den unge alene. Opholdet skal ske på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted, eller i et godkendt botilbud efter reglerne i servicelovens 107. Rådgiver indstiller 52, stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning Socialt barn/ung VIS Rådgiver indstiller. Handicappet barn/ung - døgninstitution op til 60 døgn årligt Grandbohus m.m. - døgninstitution over 60 døgn årligt. Maximalt ydes op til 80 døgn årligt. I særlige tilfælde op til 130 døgn årligt FL Rådgiver indstiller. 52, stk. 3, nr. 6 Udpegning af en personlig rådgiver for barnet eller den unge En personlig rådgiver kan udpeges for børn og unge, der skønnes at have behov for vejledning og rådgivning vedrørende fx arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår ved tiltalefrafald. Helsingør lokalcenter varetager opgaven. 17 års-udvalget går igen flere steder. Det er en ny ordning, der skal sikre koordinering mellem BEF og SSF, samt mellem familierådgivningen og 27

28 - med samtykke FL Rådgiver indstiller voksenrådgivningen i SSF - uden samtykke SSU Rådgiver indstiller i samråd med Funktionsleder 52, stk. 3, nr. 7 - forlængelse ud over det fyldte 18. år til det fyldte 23. år med samtykke Udpegning af fast kontaktperson 17 årsudvalg Rådgiver indstiller OBS: den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune. - Med samtykke FL Rådgiver indstiller 52, stk. 3, nr. 8 - Uden samtykke Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdsted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Jf. 50, SSU Rådgiver indstiller i samråd med funktionsleder. Vær opmærksom på, at valg af skoleplacering i forbindelse med anbringelse, er dette Børn og Ungerådgivningens kompetence. Det har ikke tidligere været kutyme, at SSU tog beslutning i enkeltsager. tanken om, at udvalget evt. skal tage beslutning i særligt dyre enkeltsager over et vist beløb, er derfor oplæg til drøftelse. 28

29 52-54, 67, 76,140 og med samtykke indtil kr. månedligt - med samtykke over kr. månedligt VIS VIS Rådgiver indstiller SSU orienteres 76 - Forlængelse ud over det fyldte 18 år til det fyldte 23 år med den unges samtykke. 17 årsudvalg Rådgiver indstiller - Genetablering af anbringelse for unge der er fyldt 18 år til og med det fyldte 22 år, med den unges samtykke. 17 årsudvalg Rådgiver indstiller OBS: den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune 52, stk. 3, nr. 9 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Muligheden for at udbetale en godtgørelse til den unge i forbindelse med formidlingen af et praktiktilbud, er et led i indsatsen overfor utilpassede unge, idet det giver mulighed for at motivere særligt belastede unge, til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv. Godtgørelsen for de 16 29

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Kompetenceplan for Ishøj Kommune. Familiecenter Center for Sundhed og Ældre Borger- og Socialservice

Kompetenceplan for Ishøj Kommune. Familiecenter Center for Sundhed og Ældre Borger- og Socialservice Kompetenceplan for Ishøj Kommune Familiecenter Center for Sundhed og Ældre orger- og Socialservice Seneste revideret d. 11. februar 2010 Sagsbeh.: Rikke Gredal Forord Den administrative ledelse på Social-

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Kompetenceplan for Voksen- og handicapområdet

Kompetenceplan for Voksen- og handicapområdet plan for Voksen- og handicapområdet 84 (Visitation til aflastning af nære pårørende) Visitation til aflastning af nære pårørende har bevillingskompetence op til tre ugers aflastning. Ved akutte sager kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere