Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010"

Transkript

1 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den xx.xx

2 Delegationsplan Delegationsplan Borgerservice...3 Generelt...3 Lov om individuel boligstøtte...4 Lov om social service...6 Lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag...9 Lov om social pension...10 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension...11 Vejledende takstblad vedrørende tillæg til pensionister...15 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område...18 Lov om almene boliger...18 Sundhedsloven...20 Delegationsplan - Familie & handicap...21 Lov om social service - Familierådgivningen...21 Lov om social service Voksen Psykiatri og Handicap...46 Sundhedsloven...51 Delegationsplan Ældre & Sundhed...52 Lov om social service...52 Sundhedsloven...53 Værgemålsloven

3 Delegationsplan Borgerservice Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Social- og FSU sundhedsudvalget Andre AND Social- og sundhedsudvalget SSU Funktionsleder FL Boligkontoret BK Generelt Tekst Kompete nce Bemærkning Udvalgsbeslutning Undersøgelser af om der foreligger socialt bedrageri Tilbagebetaling af uberettiget modtagne ydelser Helsingør kommune har en kontrolgruppe, hvis primære opgave er at styrke helhedsorienteret samarbejde og undersøge forhold hos borgere, hvor der er en bestyrket mistanke om socialt bedrageri. Gruppen helhedsorienteret samarbejde er fysisk placeret i Borgerservice. Gruppen har kompetence til undersøgelser, jr. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og boliglovgivningen. 3

4 Lov om individuel boligstøtte Tekst Kompete nce 11 Nedsættelse af lejen i forbindelse med beregning af boligstøtte Bemærkning Det er en forudsætning for at anvende bestemmelsen, at der er en væsentlig forskel mellem den faktiske leje og den leje, som betales for tilsvarende lejligheder. I denne væsentlighedsvurdering vil afvigelser på mindre end 10 % normalt ikke kunne begrunde en nedsættelse af boligudgiften. Udvalgsbeslutning Beboerindskud 54- Lån til indskud i 55 almene boliger Lån til betaling af beboerindskud kan ikke ydes, hvis låntageren efter en samlet vurdering af økonomiske og personlige forhold ikke har behov for lånet. Dette kan være, hvor lånsøgers formue overstiger kr., medmindre en større del af formuen skal bruges til flytteomkostninger. Ansøgerens nuværende boligforhold kan lægges til grund, og om ansøger vil være i stand til at betale lejen i den nye bolig - herunder om lejlighedens størrelse er rimelig i forhold til husstandsmedlemmernes antal. Kommunen kan give afslag, hvis der er givet afslag på boligsikring eller boligydelse jfr. 15. Endvidere gives der afslag, når lånsøgeren ikke har afviklet gæld til tidligere beboerindskudslån, med mindre der er tale om en effektiv udsættelse af nuværende bolig, og borgeren opfylder kriterierne for dispensation. 59- Garanti for lån i Inden for økonomisk grænse. 4

5 60 pengeinstitut til indskud i almene boliger Garanti for lån i pengeinstitut til indskud i almene boliger 58 Tilbagebetaling af indskudslån FL Garanti udstedes hvor husstandsindkomsten er indtil den økonomiske grænse for lån med tillæg af 100 % (pr kr.) Hvis ansøgeren har restancer til kommunen, der overstiger kr., gives afslag på garanti, medmindre der er indgået en afdragsordning, der har været overholdt i mindst 2 måneder før indflytningen i den nye bolig. Over økonomisk grænse: I helt ekstraordinære tilfælde, som f.eks. hvor ansøgeren bebor en af kommunens husvildeboliger, kan funktionslederen afdelingschefen dispensere for den økonomiske grænse. Lån: Hvis husstandsindkomstens størrelse eller andre forhold er ændret væsentligt, kan renteog afdragsfriheden ophøre inden udløbet af perioden, så lånet afdrages over et kortere åremål eller evt. indfries med 12 måneders varsel. Lånene gennemgås 1 gang årligt med henblik på denne vurdering. Som rettesnor anvendes grænsen for lån. Garanti for lån: Efter fraflytning af lejligheden betales lånet fortsat til bankens normale bankvilkår. Ved misligholdelse af lånet, indfries dette af Helsingør Kommune og tilbagebetaling sker til kommunen. 5

6 Lov om social service Tekst Kompetence Bemærkninger Udvalgsbeslutning 112, Kompressionsstrømper jfr. bkg. 5, stk , Støttekorset jfr. bkg. 5, stk , Parykker jfr. bkg. 5, stk , Brystproteser jfr. bkg. 5, stk , Bandager jfr. bkg. 5, stk , Inkontinenshjælpemidler jfr. bkg. 5, stk , Arm- og benproteser jfr. bkg. 5, stk , jfr. bkg. Øjenproteser 6

7 5, stk , jfr. bkg. 5, stk , jfr. bkg , jfr. bkg 8 112, jfr. bkg 9 112, jfr. bkg , jfr. bkg , jfr. bkg , jfr. bkg , jfr. bkg 23 Høreapparater og batterier Ved brug af privat godkendt høreapparatleverandør kan borger maksimalt modtage kr. (2009-priser) i tilskud pr. høreapparat. Diabeteshjælpemidler Hudpræparater Kommunen kan yde støtte til hudpræparater til at skjule stærkt skæmmende modermærker og ardannelser på hoved og hals og hjælp til hudbeskyttende cremer til anvendelse på hoved og hals efter hudtransplantationer eller forbrændinger. Ortopædisk fodtøj Borgeren afholder selv et beløb, der i 2010 udgør 770 kr. pr. par for personer over 18 år og 410 kr. pr. par for børn og unge under 18 år. Ortopædiske fodindlæg Særlig beklædning Som eksempel kan nævnes tilskud til en specialsyet flyverdragt til et barn, der sidder i kørestol. Stomihjælpemidler Almindeligt fodtøj Gælder borgere, som på grund af en størrelsesforskel på fødderne på mindst 2 hele skonumre, er nødt til at anskaffe to par sko. Befordringsgodtgørelse Kommunen yder befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., 7

8 117 Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. 80 Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises, eller den sædvanlige boligudgift på stedet for en enlig eller for en familie af denne størrelse. BK dog 25 kr. for personer, der modtager sociale pensioner. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterierne for befordring. I Helsingør Kommune omfatter ordningen kørsel til behandlingsmæssige formål og kørsel til dagcentre (gruppe 2 visiterede) og bl.a. Springvandet. Byrådet har vedtaget regler for egenbetaling. Egenbetaling for kørsel til dagcenter for gruppe 2 visiterede følger reglerne for egenbetaling til dagcenter i Ældre og Sundheds regi. Øvrige kørsler har egenbetaling afhængig af kørselsbehovet: Kørsel pr. måned Egenbetaling 1 til 4 gange 200 kr. 5 til 8 gange 400 kr. 9 til 12 gange 600 kr. > 12 gange 800 kr. Social og Sundhedsudvalget har en forpligtigelse til at anvise midlertidigt husly til alle akut husvilde. Denne forpligtigelse gælder som hovedregel også for enlige eller par uden børn. Med akut husvild menes, at familien/den enlige reelt står uden tag over hovedet og er ude af stand til selv at skaffe sig midlertidigt husly. Visitation Boligkontoret afgør om ansøgeren kan tilbydes en midlertidig indkvartering. 8

9 Ansøgningen kan som regel afgøres straks Er der ikke ledig midlertidig indkvartering, må Boligkontoret finde anden løsning på hotel el. lign. Lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Tekst Kompete nce Udbetalingsregler Lov om en børnefamilieydelse: Bemærkning For børn under 18 år udbetales en skattefri børnefamilieydelse. Udbetaling sker til barnets mor. Udvalgsbeslutning 4, stk stk. 5 4, stk. 6 Bopæl hos anden forælder uden forældremyndighed Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den forælder, som barnet bor hos, selv om den pågældende forælder ikke har del i forældremyndigheden. Privat familiepleje Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den person, der har taget barnet i pleje. Til barnet selv Hvis kommunen skønner det bedst for barnet, kan ydelsen udbetales til barnet selv. Tekst Kompete Bemærkning nce Udbetalingsregler - Børnetilskud kan bl.a. udbetales til enlige Udvalgsbeslutning 9

10 Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag: forsørgere. Børnebidrag kan udbetales af det offentlige til den ene forælder og opkræves af den anden forælder. 8, stk. 3 8, stk. 5 8, stk. 6 Bopæl hos anden forælder uden forældremyndighed Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den forælder, som barnet bor hos, selv om den pågældende forælder ikke har del i forældremyndigheden. Privat familiepleje Kommunen kan bestemme, at ydelsen udbetales til den person, der har taget barnet i pleje. Til barnet selv Hvis kommunen skønner det bedst for barnet, kan ydelsen udbetales til barnet selv. Lov om social pension Tekst Kompete nce 17 Ansøgning om PR stk. 1, førtidspension på det 2. og foreliggende 3. pkt. dokumentationsgrundlag Bemærkning Indstillingsrådet i Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen indstiller til Pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen, der træffer afgørelse. Udvalgsbeslutning 18 Afgørelse om sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension 20 Tilkendelse af førtidspension PR PR Indstillingsrådet i Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen indstiller til Pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen, der træffer afgørelse. 10

11 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Tekst Kompete nce Bemærkning 14, Helbredstillæg Helbredstillæg ydes til dækning af 14 a helbredsrelaterede udgifter, som stk.4, sundhedsloven yder tilskud til. Helbredstillæg 18 stk. kan efter ansøgning ydes til visse typer af 1, og medicin samt visse behandlinger og 18 stk. undersøgelser ved tandlæge, fodterapeut, 4 fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Desuden kan der ydes helbredstillæg efter udvidede regler til tandproteser, briller og fodbehandling. Undtagelse: Der ydes ikke helbredstillæg til dækning af en pensionists udgifter til befordring i forbindelse med behandling eller briller til børn under 16 år samt til udgifter ved begravelse, selvom sundhedsloven yder tilskud til disse udgifter. Udvalgsbeslutning Tillægget udgør 85 % af pensionistens egen andel. Hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100 nedsættes tillægget. Formuegrænsen i 2010 er kr. pr. husstand. 14 stk. 2, og 17 stk. 1 14, stk. 1, og 17 stk. 2 Personlige tillæg til varmeudgifter Tildeling og beregning af varmetillæg sker efter faste regler. Personlige tillæg Personlige tillæg kan ydes til dækning af rimelige og nødvendige udgifter, hvilket f.eks. kan omfatte den resterende egenbetaling efter helbredstillæg, andre helbredsrelaterede 11

12 udgifter samt supplement til pensionister, der modtager nedsat pension (brøkpension) m.v. Sådanne udgifter kan kun dækkes med personlige tillæg, hvis pensionisten er i en økonomisk vanskelig situation. Afgørelsen træffes efter en nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Der skal i hver enkelt sag foretages en samlet vurdering af pensionistens økonomiske forhold dvs. en samlet vurdering af indtægtsforholdene, herunder størrelsen af den sociale pension og alle andre indtægter og formue sammenholdt med størrelsen af de rimelige og nødvendige udgifter. Dette gøres ved en rådighedsberegning Pensionisten opfylder kriterierne, hvis restbeløbet pr. måned er mindre end rådighedsbeløbet og udgiften i øvrigt står i rimeligt forhold til pensionistens økonomiske situation. Personlige tillæg udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Vejledende rådighedsbeløb: Enlige kr. Ægtepar kr. Samlevende kr. Vejledende rådighedsbeløb på supplering af brøkpensioner: Enlige kr. Ægtepar kr. 12

13 Samlevende kr. Som vejledende retningslinier godkendes, at der administrativt kan ydes personlige tillæg til følgende formål: Afspændingsbehandling, mensendieck, zoneterapi, akupunktur efter lægehenvisning. Briller førstegangs anskaffelse, ved ændringer i styrke/bygningsfejl og ved tab/ødelæggelse af briller. Fodpleje 12 behandlinger årligt Fysiurgisk behandling efter lægehenvisning. Kiropraktisk behandling. Medicin lægeordineret medicin og medicin, hvortil der ydes tilskud efter Sundhedsloven. Psykologbehandling til voldsofre efter lægehenvisning. Tandbehandling almindelig, krone- og broarbejde, tandregulering, bidfunktionsbehandlinger, bidskinner og implantat behandling. Tandproteser undersøgelse, helproteser, delproteser, omstilling af proteser, reparation og udvidelse af proteser og tandbehandling i forbindelse med proteser. Engangstillæg: Etablering i bolig, indbo m.v. nødvendigt indbo. Eksempelvis ved skilsmisse og løsladelse efter længere tids afsoning. Indskud/depositum til lejlighed ved akut bolignød, ved flytning til bedre egnet bolig af helbredsmæssige årsager og ved 13

14 flytning for at nedbringe høje boligudgifter. Flyttehjælp dobbelt husleje som følge af flytningen og selve flytteudgiften. Psykologbehandling efter lægehenvisning. Engangstillæg i særlige tilfælde til pensionister, der uforskyldt er bragt eller vil blive bragt i en vanskelig økonomisk situation ved selv at skulle afholde udgiften til det ansøgte. Til pensionister, der grundet uforsvarlig økonomi har bragt sig i en meget vanskelig økonomisk situation ved selv at skulle afholde udgiften til det ansøgte, og overlevelseshjælp til pensionister, der ikke har noget at leve for grundet uforsvarlig økonomi. Løbende tillæg: Supplement til brøkpensioner tilskud til pensionister, der modtager pension, der udgør mindre end 40/40 grundet manglende bopælsår i Danmark. Løbende tillæg grundet høje boligudgifter max 1 år. Ekstraudgifter i forbindelse med pleje i eget hjem. Ovennævnte oplistning er ikke udtømmende 14 Højeste, mellemste, almindelig forhøjet samt almindelig førtidspension. PR Takstblad udarbejdet. Indstillingsrådet i Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen indstiller til pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen om forhøjelse af førtidspension efter regler før 14

15 Bistands- og plejetillæg PR Indstillingsrådet i Beskæftigelses og Erhvervsforvaltningen indstiller til pensionsrådet i Social- og Sundhedsforvaltningen. 36 Administrationsaftale I de situationer, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale med pensionisten, giver denne bestemmelse mulighed for at gennemtvinge administration af den udbetalte pension. Vejledende takstblad vedrørende tillæg til pensionister Vejledende rådighedsbeløb Enlige kr. Ægtepar kr. Samlevende kr. Beløbet forhøjes med kr. pr. barn, dog max kr. Rådighedsbeløbet for plejehjemsbeboere er det samme som taksten for enlige, ægtepar og samlevende. (Servicepakken skal ikke tages med i rådighedsberegningen hos plejehjemsbeboere) Afspændingsbehandling, mensendieck, zoneterapi, akupunktur Briller Den del af udgiften, som ikke dækkes efter anden lovgivning eller af en forsikring. Der ydes tilskud efter Danmarks Optikerforenings takster. 15

16 Fodpleje Fysiurgisk behandling Der kan kun ydes tilskud til den del af udgiften, som ikke dækkes af anden lovgivning. Den del af udgiften, som ikke dækkes efter anden lovgivning eller af en forsikring. Kiropraktisk behandling Medicin Tandbehandling, almindelig behandling, kroner, proteser Den del af udgiften, som ikke dækkes efter anden lovgivning eller af en forsikring. Der kan ydes tilskud til lægeordineret medicin, hvortil der ydes tilskud efter sundhedsloven. Der kan kun ydes tilskud til den del af udgiften, der ikke dækkes af anden lovgivning eller forsikring. Tilskud til proteser sker efter en fast takst. Helsingør kommune har indgået en overenskomst med en række tandlæger, som leverer protesearbejde til en fast pris. Se overenskomst. Etablering i bolig, indbo m.v. Indskud/depositum til lejlighed Flyttehjælp Istandsættelse af fraflyttet lejlighed Der kan bevilges tilskud til nødvendigt indbo. Der kan ydes tilskud, hvis indskuddet ikke kan dækkes af anden lovgivning. Der skal foreligge 2 flyttetilbud, hvoraf det billigste kan bevilges. Der kan ydes tilskud til normal istandsættelse. 16

17 Psykologbehandling Engangstillæg i særlige tilfælde Supplement til brøkpensioner Tilskud til egenbetalingen. Overlevelseshjælp ydes med max pr. døgn enlige pensionister 50 kr. ægtepar 80 kr. herudover pr. barn 25 kr. Der kan ydes et tilskud pr. måned, der bringer ansøgeren op på den vejledende takst for minimum rådighedsbeløb. Enlige kr. Ægtepar kr. Samlevende kr. Ansøgning om supplement skal ske hvert år. Tilskud grundet høje boligudgifter Tilskud til høje boligudgifter kan ydes max 1 år med et beløb, der bringer ansøgeren op på den vejledende takst for minimum rådighedsbeløb. 17

18 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Tekst Kompete nce 5a, Behandling af spørgsmål BK stk. 1- om hjælp i.f.m. 4 udsættelse af beboelseslejemål; familier med børn og andre med kendt behov for hjælp Bemærkning Boligkontoret sender orienteringen fra enten boligselskab eller fogedretten til en af følgende afdelinger: Familierådgivningen Voksenrådgivningen Kontanthjælp Borgerservice, Pension Udvalgsbeslutning 5a, stk. 5 Tilbud om mulighed for hjælp i.f.m udsættelse af beboelseslejemål; andre BK Der skal træffes en forvaltningsretlig afgørelse senest 14 dage efter underretningen. Hvis borgeren ikke har kontakt til en af de pågældende afdelinger, sender Boligkontoret breve til borgeren med oplysninger om mulighed for at søge hjælp hos Borgerservice for at undgå udsættelsen. Lov om almene boliger Tekst Kompete nce 59 Den almene BK boligorganisation skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige Bemærkning 25 % af boligselskabernes boliger skal stilles til rådighed for kommunen, som kan anvende dem til boligsociale formål Anvisningsretten anvendes til løsning af påtrængende boligsociale problemer Kun Boligkontoret har kompetence til at Udvalgsbeslutning 18

19 almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. 92 Underretningspligt hos Boligselskaberne om forestående udsættelse BK bevillige 25%-boliger Følgende anses som udgangspunkt for at være berettiget til en 25%-bolig - dog anlægger Boligkontoret et konkret skøn i hver enkelt sag: Borgere, der har fået anvist og bor i en midlertidig indkvartering Flygtninge omfattet af "Integrationsloven" Borgere, der udskrives fra krisecenter Borgere, der udsluses fra herberg eller lignende foranstaltning Misbrugere i døgnbehandling - eller som efter endt behandling - anses for at ville have gavn af at få egen bolig Børnefamilier med særlige behov p.g.a. handicap. Boligselskaberne er forpligtet til at underrette kommunen om betalingsmisligholdelse senest samtidig med, at de sender en sag til fogedretten. Boligkontoret sørger derefter for, at sagsbehandler bliver underrettet eller borger får brev om mulighed for hjælp, jf. 5 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sundhedsloven Tekst Kompete nce Bemærkning Udvalgsbeslutning 19

20 134 Økonomisk støtte til tandproteser i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber. Ved en individuel ansøgning kan der træffes beslutning om, at personer der modtager specialiseret tandplejetilskud, selv skal betale en del af regningen. 160 Begravelseshjælp Der ydes hjælp til begravelse. Beløbet udgør maksimalt kr (2009 takst). Beløbet fastsættes med udgangspunkt i en formueopgørelse. 170 Befordring og befordringsgodtgørelse - alment praktiserende læge - speciallæge - akut skadebehandling Der kan ydes befordring til alle, der på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke kan benytte offentlige transportmidler. 20

21 Delegationsplan - Familie & handicap Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Social- og FSU sundhedsudvalget Andre AND Social- og sundhedsudvalget SSU Funktionsleder FL Visitationsudvalg VIS Børn og Ungeudvlag BU Familieplejekonsulenter FPK Formand for Børn og ungeudvalg FBU Lov om social service - Familierådgivningen Tekst Kompete nce Bemærkning 11, Familievejleder Familier med børn med betydelig og varig stk. 4 nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktionsevne, skal tilbydes familievejledning, inden 3 måneder efter forvaltningen har fået kendskab til funktionsnedsættelsen. Udvalgsbeslutning 41 Merudgiftsydelse Medicin Diætkost Allergimad Befordring Andre merudgifter Privat aflastning op til 10 timer mdl. Familiehuset leverer ydelse Merudgiftsydelse er et beløb, der bevilges forældre til børn fra 0-18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende eller langvarig lidelse. Beløbet skal dække de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelsen af børn i hjemmet 21

22 Privat aflastning over 10 timer mdl. 42 Tabt arbejdsfortjeneste Indtil 37 timer ugl. for 0-3-årige Indtil 17 timer ugl. for 4-7-årige Indtil 5 timer ugl. for 8-18-årige Indtil 74 timer ugl. ved alvorlig, akut eller livstruende sygdom eller indlæggelser. Timer ud over ovennævnte 44 Praktisk hjælp/personlig pleje 45 Ledsagelse op til 15 timer mdl. til unge ml. 16 og 18 år. FL /FL AND Rådgiver indstiller Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse, som forældre til børn fra 0-18 år, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan få, hvis det er nødvendigt, at barnet på grund af funktionsnedsættelsen passes i hjemmet. Rådgiver orienterer funktionsleder Hjælp til nødvendige plejeopgaver til børnefamilier, hvor forældrene på grund af egen sygdom ikke er i stand til selv at varetage denne opgave. Rådgiver henviser til Ældre & Sundheds visitatorteam, der træffer afgørelse. Ledsagelse er en ydelse som skal tilbydes unge hjemmeboende mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ydelsen omfatter ansættelse af en person til at følge den unge til f.eks. frisør i biografen, indkøb, deltagelse i undervisning, 22

23 50 Socialfaglig undersøgelse af et barn/ung med samtykke Eksterne undersøgelser FL sportsudøvelse, møder, ture i naturen etc. Den unge kan udpege personen, blot det ikke er en nærtstående. En 50 undersøgelse er den udredning, der skal foreligge før der kan besluttes iværksættelse af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. Er der behov for konsulentbistand f.eks. psykologisk undersøgelse af barnet den unge ydes denne af BUR. Rådgiver indstiller 51 Stk. 2, jfr. 75 Undersøgelse af et barn/ung uden samtykke - foreløbig beslutning - endelig beslutning FBU BU Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed og udvikling, kan Børn og Unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter Børn og Unge-udvalgets afgørelse. Rådgiver indstiller i samråd med funktionsleder. 52, stk. 3, nr. 1 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Der kan ydes konsulentbistand med hensyn til barnets / den unges forhold. Det kan herudover bestemmes, at 23

24 Med samtykke forældremyndighedsindehaveren følger en bestemt fremgangsmåde eller træffer bestemte foranstaltninger vedr. barnet / den unge. Dette f.eks. bestå i, at barnet skal søge daginstitution, ungdomsklub, en bestemt skole eller uddannelsessted eller deltage i bestemte forenings- eller fritidsaktiviteter. Der kan herudover være tale om områder, hvor det er nødvendigt at inddrage f.eks. specialviden omkring f.eks. misbrug, handicap m.v. i f.eks. afklarings/samtaleforløb. Vær opmærksom på, at det er Børn og Ungeforvaltningen, der forvalter kompetence vedr. undervisning. FL Forældreevneundersøgelse / psykologiske undersøgelser samt områder hvor det er nødvendigt at inddrage sundhedsplejersker, læger og lign, som ikke er ansat i kommunen, hvor der kræves betaling for konsultationen. Et forløb for et barn og evt. familien i et tilrettelagt projekt, hvor ydelsen ikke er gratis, men hvor der kræves betaling. Børn / unge der deltager i div. grupper som f.eks. børn af misbrugere, børn af psykisk syge o.s.v. Rådgiver indstiller Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. 24

25 Følgeudgifter; + økonomisk beregning. 56 Uden samtykke SSU Afgørelse efter 52 stk. 3, nr. 1, kan træffes, selvom forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det manglende samtykke. 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - hjemme hosser FL Rådgiver indstiller i samråd med Funktionsleder En støtte til familien kan fx bestå i at hjælpe familien med at strukturere hverdagen. Det kan fx dreje sig om, at forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene. Støtten kan derfor være af såvel pædagogisk karakter som af praktisk art, eller hvad der i øvrigt måtte være behov for. Familiehuset varetager denne opgave. - praktisk støtte FL Aflønning max. laveste hjemmehjælpertakst (jf. 41 aflast). Her er der tale om, at familien ansætter en person. Rådgiver indstiller 25

26 52, stk. 3, nr. 3 52, stk. 3, nr. 4 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. - dagbehandling VIS Døgnophold for både forældremyndighedsinde haveren, barnet eller den unge, og andre Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet, som ambulant behandling, i form af barnets eller den unges ophold i et dagbehandlingstilbud eller kan tilbydes familien i tilknytning til, at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter 52 stk. 3 nr. 8. Familiehus Rådgiver indstiller. OBS: på Børn og Ungeforvaltningens visitation ved optagelse på Bregnehøj, familieklasserne og Løvdal her indstiller Børn og Ungeforvaltningen. Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. Rådgiver indstiller Hele familien eller enkelte af dens medlemmer kan sammen med barnet eller den unge få ophold uden for hjemmet. Formålet er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende 26

27 medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud. VIS end døgnanbringelse af barnet eller den unge alene. Opholdet skal ske på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted, eller i et godkendt botilbud efter reglerne i servicelovens 107. Rådgiver indstiller 52, stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning Socialt barn/ung VIS Rådgiver indstiller. Handicappet barn/ung - døgninstitution op til 60 døgn årligt Grandbohus m.m. - døgninstitution over 60 døgn årligt. Maximalt ydes op til 80 døgn årligt. I særlige tilfælde op til 130 døgn årligt FL Rådgiver indstiller. 52, stk. 3, nr. 6 Udpegning af en personlig rådgiver for barnet eller den unge En personlig rådgiver kan udpeges for børn og unge, der skønnes at have behov for vejledning og rådgivning vedrørende fx arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår ved tiltalefrafald. Helsingør lokalcenter varetager opgaven. 17 års-udvalget går igen flere steder. Det er en ny ordning, der skal sikre koordinering mellem BEF og SSF, samt mellem familierådgivningen og 27

28 - med samtykke FL Rådgiver indstiller voksenrådgivningen i SSF - uden samtykke SSU Rådgiver indstiller i samråd med Funktionsleder 52, stk. 3, nr. 7 - forlængelse ud over det fyldte 18. år til det fyldte 23. år med samtykke Udpegning af fast kontaktperson 17 årsudvalg Rådgiver indstiller OBS: den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune. - Med samtykke FL Rådgiver indstiller 52, stk. 3, nr. 8 - Uden samtykke Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdsted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Jf. 50, SSU Rådgiver indstiller i samråd med funktionsleder. Vær opmærksom på, at valg af skoleplacering i forbindelse med anbringelse, er dette Børn og Ungerådgivningens kompetence. Det har ikke tidligere været kutyme, at SSU tog beslutning i enkeltsager. tanken om, at udvalget evt. skal tage beslutning i særligt dyre enkeltsager over et vist beløb, er derfor oplæg til drøftelse. 28

29 52-54, 67, 76,140 og med samtykke indtil kr. månedligt - med samtykke over kr. månedligt VIS VIS Rådgiver indstiller SSU orienteres 76 - Forlængelse ud over det fyldte 18 år til det fyldte 23 år med den unges samtykke. 17 årsudvalg Rådgiver indstiller - Genetablering af anbringelse for unge der er fyldt 18 år til og med det fyldte 22 år, med den unges samtykke. 17 årsudvalg Rådgiver indstiller OBS: den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune 52, stk. 3, nr. 9 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Muligheden for at udbetale en godtgørelse til den unge i forbindelse med formidlingen af et praktiktilbud, er et led i indsatsen overfor utilpassede unge, idet det giver mulighed for at motivere særligt belastede unge, til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv. Godtgørelsen for de 16 29

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere