Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt."

Transkript

1 ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peter Østergaard, Aage Dahl, Anders Bøge, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jens Peder Hedevang, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Linda Bak, Mildred Fog, Per Nørgaard, Ruth Kristensen Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. 1-2

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Udpegning af medlemmer til bestyrelserne i vandselskaberne Åbent Skive Kommunes regnskab 2008 Åbent Forventet regnskab 2009 pr Åbent Anlæg fremrykning af anlægsprojekter Åbent Økonomisk politik Åbent Prøvevalg for de årige i forbindelse med kommunalvalget 2009 Åbent Resen Daginstitution - Projekt Videnshus Åbent Praksisundersøgelse vedrørende engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Åbent Til- og ombygning - Boenheden Hjaltesvej - Udviklingshæmning Åbent Kommuneplanlægning - debatoplæg - Bioenergi - Rybjerggård Åbent Anlægsbevilling: Projekt - Limfjordens Hus i Glyngøre Åbent Anlægsbevilling: Byfornyelsesprojekt 6 - Oddense - Træmuseet Åbent Anlægsregnskab - industriområde ved V. Lyby Åbent Anlægsregnskab - kloakrenovering og bassinudbygning i Durup (etape 1) Åbent Anlægsregnskab - kloakrenovering og bassinudbygning i Durup, langs Durup bæk Åbent Anlægsregnskab - køb af Herningvej 26, Skive Åbent Anlægsregnskab - udbygning af kloakledningsnettet 2006 Åbent Trafikinvesteringer - Bevillingssag Åbent Kommunegaranti Fur Kraftvarmeværk - anmodning om bekræftelse af tidligere givet tilsagn Åbent Evaluering af politisk organisation Åbent Aftale om fremtidig drift af flyveplads Skive Lufthavn Lukket...49 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSERNE I VANDSELSKABERNEÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Pernille Wittrup Pedersen BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Der blev valgt Per Jeppesen, P. Chr. Kirkegaard, Ole Priess, Gert Jepsen FORVENTET SAGSGANG Skive Byråd INDSTILLING SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i mødet den 30. januar 2007 at oprette 2 aktieselskaber på vandforsyningsområdet i tidligere Skive Kommune. Det er tillige besluttet, at vandforsyningerne i tidligere Spøttrup og Sundsøre Kommune skal overføres til vandselskaberne. Efter 49 i aktieselskabsloven skal et aktieselskab have en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Byrådet har besluttet at der vælges 7 medlemmer heraf 3 udpeget af kommunaldirektøren. Der skal udpeges 4 af byrådet heraf 2 der repræsenterer forbrugere i tidligere Skive Kommune 1 der repræsenterer forbrugere i tidligere Spøttrup Kommune 1 der repræsenterer forbrugere i tidligere Sundsøre Kommune Der har været valgt Per Jeppesen (A) Skive P. Chr. Kirkegaard (V) Skive Ole Priess (A) Spøttrup Gert Jepsen (V) Sundsøre JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 3

4 2. SKIVE KOMMUNES REGNSKAB 2008 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Andersen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Indstillingen fra direktionen blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Byrådet INDSTILLING Direktionen indstiller regnskabet til godkendelse SAGSFREMSTILLING Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommuners Styrelse og reglerne fra Indenrigs- og Socialministeriet. Resultatet af regnskaberne det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede: Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget* Udgiftsbaseret regnskab Afvigelser mellem korrigeret budget og udgiftsbaseret regnskab Omkostningsbaseret regnskab Det skattefinansierede område Indtægter 2.174, , ,0-1, ,0 Driftsudgifter , , ,4 3, ,5 Renter -15,2-17,8-12,1 5,7-12,1 Resultat af ordinær 65,9 73,2 81,5 8,3-5,6 drift Anlægsudgifter -29,9-48,6-61,3-12,7 - Jordforsyning 0,2-6,6-4,7 1,9 - Resultat skattefinansieret område 36,2 18,0 15,5-2,5-5,6 Forsyningsvirksomheder, drift 31,2 35,7 34,9-0,8 31,6 Forsyningsvirksomheder, anlæg -27,6-27,6-26,3 1,3 - Resultat af forsyningsvirksomheder 3,6 8,1 8,6 0,5 31,6 SIDE 4

5 Resultat i alt 39,8 26,1 24,1-2,0 26,0 *I det korrigerede budget er der taget højde for overførsler til 2009 Det samlede resultat er et overskud på 24,1 mio. kr. fordelt med et overskud på den ordinære drift på 81,5 mio. kr., investeringer i anlæg og jordforsyning med 66,0 mio. kr. og et overskud på forsyningsvirksomhederne på 8,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget med et overskud på 26,1 mio. kr. er der en forringelse på 2,0 mio. kr. Afvigelserne kan i hovedtræk specificeres således: Mindre indtægt efterregulering af moms 1,0 mio. kr. Færre driftsudgifter på 3,6 mio. kr. Færre nettorenteudgifter på 5,7 mio. kr. Større nettoanlægsudgifter på 12,7 mio. kr. Mindre nettoanlægsudgifter vedr. jordforsyning på 1,9 mio.kr. Forsyningsvirksomhederne forbedrede resultatet med 0,5 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab, hvor der er indregnet afskrivninger på materielle anlægsaktiver viser et overskud på 26,0 mio. kr. fordelt med et underskud på den ordinære drift på 5,6 mio. kr. og et overskud på 31,6 mio. kr. fra forsyningsvirksomhederne. Der budgetteres ikke i det omkostningsbaserede regnskab. Afdrag på lån 46,7 mio. kr. og låneoptagelse på 45,7 mio. kr. samt øvrige finansforskydninger incl. kursregulering på 45,9 mio. kr. har medført en udgift på 46,9 mio. kr. Sammenlagt er der herefter et kasseforbrug på 22,8 mio. kr. I det oprindelige budget var der forudsat en kassestyrkelse på 12,9 mio. kr. Med kasseforbruget på 22,8 mio. kr. udgør kassebeholdningen herefter 73,2 mio. kr. pr Hertil kan lægges et midlertidigt deponeret beløb på 37,6 mio. kr. således at den samlede beholdning udgør 110,8 mio. kr. den 31. december Den gennemsnitlige likviditet i 2008 målt over 365 dage er 218 mio. kr. incl. deponering. For yderligere information henvises til Regnskabsberetning 2008 samt specifikationer til regnskab 2008 (specifikationerne sendes i papirudgave) JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Regnskabsberetning 2008 SIDE 5

6 3. FORVENTET REGNSKAB 2009 PR ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Indstillingen fra direktionen blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandlinger At der gives tillægsbevilling til skattefinansieret drift med kr. finansieret af likvide aktiver. At der foretages udgiftsneutrale omplaceringer i henhold til bilag. At der rettes fokus mod de rejste faresignaler. SAGSFREMSTILLING På baggrund af fagudvalgenes behandling af det forventede regnskab pr kan der foretages følgende sammenfatning. Drift. På den skattefinansierede drift søges der om tillægsbevilling på kr. på følgende områder: kr. til energimærkeordning til kommunale bygninger kr. til dagpasning som følge af pasning af flere børn kr. til manglende energibesparende foranstaltninger på skoleområdet. Mindreudgift på kr. på idrætsområdet som følge af momsregulering. Anlæg. Der forventes et merforbrug på 38,6 mio. kr. af overførslerne fra 2008 fordelt med 28,2 mio. kr. på det skattefinansierede område og 10,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der henvises i øvrigt til særskilt sag vedr. anlægsinvesteringer i Faresignaler. Der er rejst en række faresignaler til forventet regnskab omfattende følgende: Drift 1000 kr. Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret -900 Fursund Færgeri: brændsel og vedligeholdelse -900 Arbejdsmarkedsudvalget SIDE 6

7 Kontanthjælp Førtidspensioner Sygedagpenge 900 Regresindtægter -500 Revalidering 700 Social- og ældreudvalg Socialområdet: Merudgifter til køb af eksterne pladser? Socialområdet: Mindreindtægt fra den centrale refusionsordning Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater Ældre: Loft over egenbetaling for madservice, manko -600 Børne- og familieudvalget Dagpasning: Dagpleje, flere børn mv Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv Familie: anbringelser Skattefinansieret drift i alt Anlæg 1000 kr. Skattefinansieret anlæg Indtægter fra jordsalg Anlæg i alt Faresignaler i alt, minimum Likviditet. Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder udgør knap 222 mio. kr., hvoraf deponerede midler udgør 29 mio. kr. Likviditetsforbruget ændres fra 35,9 mio. kr. i det vedtagne budget for 2009 til nu forventet med 79,4 mio. kr. og kan forklares således: Vedtaget budget Merforbrug af overførsler, drift Merforbrug af overførsler, anlæg Forbrug af overførte renter, afdrag og finansforskydninger Låneoptagelse overført fra 2008 Givne tillægsbevillinger Nu søgte tillægsbevillinger Forventet likviditetsforbrug -35,9 mio. kr. -15,0 mio. kr. -38,6 mio. kr. -8,6 mio. kr. 27,3 mio. kr. -4,5 mio. kr. -4,1 mio. kr. -79,4 mio. kr. JURA (herunder lovgrundlag) Ingen bemærkninger. ØKONOMI Ingen yderligere bemærkninger. BILAG Forventet regnskab pr , notat SIDE 7

8 4. ANLÆG FREMRYKNING AF ANLÆGSPROJEKTER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Yde ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Økonomiudvalget indstiller i mødet den 19. maj 2009 at der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 til følgende projekter Anlægsprojekt Højslev skole 6 klasselokaler Resen skole 4 klasselokaler Skovly Maskinhus Institutioner jf. liste Renovering af toiletter Institutioner jf. liste Renovering af klimaskærm m.v., jf. TMU * Total *Teknisk forvaltning foretager prioritering blandt listens projekter herunder indvendig vedligeholdelse og klimaskærm Finansiering Optagelse af lån til skolebyggeri jf. dispensation Højslev skole - medfinansiering drift Resen skole - medfinansiering drift Rådighedsbeløb byggemodning - omprioritering Total Herudover indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 på op til kr. til energibesparende foranstaltninger vedr. klimaskærm på kommunale institutioner jf. TMU s liste. Anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån. Projekter kan kun igangsættes i det omfang de opfylder betingelserne for låneoptagelse. BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Det anbefales at det drøftes om der skal igangsættes yderligere anlægsaktiviteter og i givet fald finansieringen af disse. SIDE 8

9 SAGSFREMSTILLING Set i lyset af den generelle økonomiske situation og den stigende arbejdsløshed har økonomiudvalget i møder i februar og marts 2009 arbejdet med fremrykning af specielt beskæftigelsesfremmende anlægsinvesteringer og i den forbindelse udarbejdet en investeringsplan. Investeringsplanen blev forelagt Byrådet i mødet den 31. marts 2009 med følgende beslutninger: - at investeringsplan af godkendes, idet der efterfølgende foretages en prioritering og således, at der afsættes 14 mio. kr. til offentlige bygningsopgaver, herunder energiformål. - at byrådet er sindet at afsætte et beløb til museumsformål på Havnevej indenfor den samlede ramme på 112 mio. kr. - at notat af tiltrædes således: - Økonomiudvalget anmoder direktionen i samarbejde med fag forvaltninger om, at fremkomme med forslag i prioriteret rækkefølge, - for bygningsforbedringer/klimaskærm der har en energibesparende effekt i kommunale bygninger. Der fremsendes ansøgning til Velfærdsministeriet, om låneadgang fra puljen til at borgernære servicefaciliteter med op til en anlægsramme på 10 mio. kr. På baggrund af ansøgningsfristen d. 31/03 09, bemyndiges Børne- og familieudvalget til at fremsende konkrete anlægsprojekter. Der udarbejdes forslag i prioriteret rækkefølge, - med angivne forrentningsprocenter for yderligere energibesparende investeringer. Direktionen anmodes om i samarbejde med fag forvaltningen at fremme etableringen af nye boliger i tilknytning til Gigtplejehjemmet. Direktionen anmodes i samarbejde med Museum Salling om en nyvurdering af hidtidige planer for renovering af nuværende museumsbygning, samt en vurdering af muligheder for fondsstøtte til renovering. Med baggrund i konkret ønske, retter borgmesteren henvendelse til COOP Danmark for en orientering om salgspris, - eller leje af bygningen i Asylgade Med hensyn til finansiering af evt. fremrykning af anlægsprojekter inden for en samlet ramme på 112 mio. kr. kan finansiering skabes ved omprioritering (inddragelse) af rådighedsbeløb hvor der endnu ikke er meddelt anlægsbevilling Skoleområdet - rest Skoleområdet - rest rådighedsbeløb 2009 * Trafikinvesteringer rest Grønne projekter Åplan Jebjerg Lyby Hallen Visionspulje 50%** Ny anlægspulje *Iflg. Børne- og familieudvalgets dagsorden den 24. marts 2009 afventer restbeløbet helhedsplan på dagsinstitutionsområdet samt færdiggørelse af helhedsplan på skoleområdet. ** Medfører stort et stop for tilsagn til nye projekter SIDE 9

10 Endvidere vil anlægspuljen kunne udvides med evt. lånetilsagn eller tilskud fra Velfærdsministeriet I henhold til beslutning på økonomiudvalgsmødet den 24 marts er der søgt om lånetilsagn til bygningsforandringer på skoler på 10 mio. kr. Ligesom der er søgt om tilskud til renovering af toiletter. Svar fra Velfærdsministeriet forventes ved udgangen af april måned Herudover vil anlægspuljen kunne forhøjes med omprioritering af rådighedsbeløb fra byggemodning Omprioritering af 8 mio. kr. vil kunne ske uden bevilgede projekter berøres. Opmærksomheden skal dog i den forbindelse henledes på, at manglende salg af grunde vil medføre et likviditetsforbrug i I budgettet er indregnet en forventet salgsindtægt på 25 mio. kr. Yderligere kan anlægspuljen evt. forøges ved omprioritering (inddragelse) af rådighedsbeløb der er planlagt overført til 2010 f.eks. Forbindelsesvej Stårup Rundkørsel Kærgårdsholm IT kommunalreform hvilket dog vil medføre et yderligere likviditetsforbrug Med hensyn til forslag til fremrykning af anlægsprojekter/ nye projekter foreligger der følgende tilbagemeldinger fra fagudvalgene Social og ældreudvalget 1. Om- og tilbygning ved botilbudet Hjaltesvej (finansielt overskud) Tilbygning på CKU Udbygning, Selde Ældecenter Maskinhus på Skovly Indkøb af nyt elektronisk nøglesystem til hjemmeplejen (over 3 år) kr. Det kan supplerende oplyses, at Social og ældreudvalget til byrådet har fremsendt skema A vedrørende opførelse af 24 almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst, anlægssum ca. 44 mio. kr. Udgiften er likviditetsmæssigt neutralt Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Udvalget anbefaler som 1. prioritet At indretning af vejvæsenets gl. velfærdsbygning på Brårupvej igangsættes til brug for arkæologisk afdeling - skønnet ombygningsudgifter 1,5-2 mio. kr. idet udvalget forudsætter at elværksbygningen på sigt indrettes som kulturhistorisk museum. At udvalget efter drøftelse af anlægsudgifter 2010 med Skive Idrætssamvirke evt. vil fremsende yderligere forslag til fremrykkelse af anlægsønsker til 2009 Børne og familieudvalget Renovering af toiletforholdene på kommunens folkeskole for i alt kr Der er indsendt ansøgning om tilskud fra Velfærdsministeriets toiletpulje Opførelse af seks klasselokaler på Højslev Skole, samt fire klasselokaler på Resen Skole for et beløb på 10 mio. kr. Der er indsendt ansøgning til Velfærdsministeriets om SIDE 10

11 størst mulig lånetilsagn. Der forudsættes en medfinansiering på 1 mio. kr. fra henholdsvis Resen og Højslev skole. Teknik og miljøudvalget Ud fra et beskæftigelsesfremmende sigte indstilles: at der igangsættes ekstraordinære anlægsprojekter til off. byggeopgaver på kr , jvf. notat fra Teknisk Forvaltning omkring renoveringsprojekter på kommunale ejendomme. at der søges maksimal låneoptagelse til de bygningsopgaver, der er omfattet af gældende og nye lånebekendtgørelser. at der igangsættes ekstraordinære anlægsprojekter til offentlige byggeopgaver på museumsområdet på kr , jvf. notat fra Teknisk Forvaltning omkring renoveringsprojekter på kommunale ejendomme til hhv. Glyngøre Museum, Skive Museum samt indretning af mandskabsbygning til arkæologisk afdeling at gennemgang af el-tavler samt eventuel lovliggørelse af disse udskydes til kommende års budgetlægning at der igangsættes ebf-arbejder på kr jvf. notat fra Teknisk Forvaltning om ebf-tiltag, og at disse arbejder finansieres via forøget låneoptagelse at forslag om passivhus på Viborgvej 101 og Egeris Idrætsanlæg udskydes til kommende års budgetlægning at beløbene frigives og forvaltningen efterfølgende bemyndiges til at forestå det videre arbejde og således, at arbejderne kan igangsættes snarest muligt Økonomiudvalget På økonomiudvalgets område kan foreslås investeringer i forbindelse med rådhusudbygningen Efter indstilling fra økonomiudvalgets møde den 21. april 2009 godkendte byrådet i mødet den 28. april 2009 Indstillingen fra Teknik og miljøudvalget (anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb) vedr. energibesparende foranstaltninger på kr. og finansieret ved låneoptagelse, idet der foretages driftsreduktioner svarende til de beregnede besparelser. Indstillingen fra KEFT udvalget om anlægsbevilling på kr. med frigivelse af rådighedsbeløb til velfærdsbygningens ændring til museumsformål, med finansiering af det overførte rådighedsbeløb til museer overført fra Forinden der tages stilling til hvilke og størrelse af summen for yderligere anlægsprojekter der skal fremmes, afventes Velfærdsministeriets tilbagemelding på den indsendte ansøgning om lånetilsagn til anlægsprojekter på skoleområdet og indsendt ansøgning om tilskud til renovering af toiletter Toiletpuljen Velfærdsministeriets tilbagemelding på de indsendte ansøgninger forventes at foreligge ultimo april Sagen genoptages derfor på udvalgets møde i maj 2009 Indenrigs- og Socialministeriet har den 1. maj 2009 meddelt en dispensation fra lånerammen 2009 på 7,5 mio. kr. Dispensationen kan udelukkende anvendes til de investeringer på de borgernære serviceområder, som der afholdes i 2009 til de konkrete projekter der er nævnt i ansøgningen. Ministeriet meddelte samtidig afslag på ansøgningen om tilskud fra puljen til renoveringen af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler. Herudover har Indenrigs- og socialministeriet givet tilsagn om et tilskud på 9,7 mio. kr. til investeringer på de borgernære serviceområder i perioden Tilskuddet vil blive SIDE 11

12 udbetalt i 2009 og 2010 afhængig af hvornår udgiften afholdes. Tilskuddet ydes fra puljen på 200 mio. kr. til kommuner, der på grund af vanskelige strukturelle økonomiske forhold kan have svært ved at finansiere det løft i de fysiske rammer, som kvalitetsfonden skal tilvejebringe. Det forudsættes i den forbindelse, at udmøntningen fra kvalitetsreformen der indgår i kommunens bloktilskud ( mio, mio, mio, mio), som minimum medfinansieres af kommunen i forholdet én til én. De konkrete regler for medfinansieringen drøftes i øjeblikket mellem KL og regeringen. Til økonomiudvalgets møde den 21. april 2009 havde Teknik og Miljøudvalget fremsendt et forslag til renoveringsprojekter på kommunale bygninger. Teknisk Forvaltning har efterfølgende specificeret opgørelsen hvorefter det kan oplyses, at vedrører indvendige vedligeholdelsesarbejder. Endvidere at skønnes at vedrører energibesparende foranstaltninger det foreligger ikke oplyst i hvilket omfang disse investeringer kan reducerer institutionernes driftsbudgetter. Da de foreslåede energibesparende investeringer ikke er dokumenteret/anbefalet i henhold til reglerne om energimærkning vil der ikke umiddelbart kunne optages lån hertil. Teknisk forvaltning har herudover givet et umiddelbart skøn over udgifter til 6 klasser i Højslev og 4 klasser i Resen på henholdsvis 5,5 mio kr. og 4 mio kr. Der er vedlagt ajourført investeringsplan 2009 pr. 30 april 2009 Investeringsplan mio kr. Bemærkning 31. marts Renovering Velfærdsbygning finansieret ved reduktion af ovf. Til 2010 Museum de 5 år 82 Energibesparende foranstaltninger finansieret ved låneoptagelse Solceller på kommunale bygninger finansieret ved låneoptagelse og tilskud Betalingsautomat finansieret af drift. Korrektioner - ovf fra april kr. Udover de forventede investeringer på 133,3 mio kr. forventes der vedrørende færdiggørelse og i gangsætning af nye almene boliger investeret ca 50 mio kr. Forsyningsområdet Spildevand og renovation forventer ligeledes investeringer i størrelsesordenen 50 mio kr. Det anbefales at det drøftes om der skal igangsættes yderligere anlægsaktiviteter og i givet fald finansieringen af disse. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Forslag til renovering af kommunale bygninger Investeringsplan 2009 pr. 30. april 2009 SIDE 12

13 5. ØKONOMISK POLITIK ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Else Theill Sørensen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Indstillingen blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen anbefaler, At den økonomiske politik godkendes. SAGSFREMSTILLING I henhold til budget- og regnskabsproceduren skal byrådet drøfte den økonomiske politik for Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til økonomisk politik, hvis grundlæggende mål er uændret i forhold til den økonomiske politik, der blev fastlagt af Skive Byråd for Den økonomiske politik er tænkt som et styringsgrundlag for budgetlægningen for Den økonomiske politiks overordnede mål er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune og skal samtidig sikre et økonomisk råderum således at kommunens kerneområder kan løses bedst muligt og således at der kan iværksættes initiativer, der medvirker til en god udvikling af Skive Kommune. Byrådet anser en sund og robust økonomi for at være en afgørende forudsætning for, at handlefriheden sikres. Med sund økonomi menes, at økonomien udover at efterleve lovkrav også har en hensigtsmæssig balance mellem centrale økonomiske forhold. Dette er f.eks. sammenhæng mellem skattetryk og udgiftsniveau, mellem drift og investeringer, mellem driftsresultat og afdrag på gælden. Med robust økonomi menes, at kommunen dels har økonomisk handlefrihed til at finansiere investeringer i anlæg, ny drift og udvikling, dels har en stødpude overfor statslige indgreb og andre uforudsigelige begivenheder. Langsigtet økonomisk planlægning med gennemarbejdede flerårsbudgetter er en nødvendighed for en stabil økonomisk udvikling SIDE 13

14 Byrådet sigter endvidere mod en dynamisk økonomisk politik, der dels skal sikre en optimal service og en attraktiv kommune for kommunens borgere og dels skal medvirke til at forbedre erhvervslivets vækstbetingelser og dermed kommunens indtægtsgrundlag. Den økonomiske politik skal desuden understøtte kommunens visioner og mål på alle områder. Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter: 1. Sikringen af den økonomiske handlefrihed ved opbygningen af en kassebeholdning. 2. Skatterne. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring, herunder vækst i serviceudgifterne. 4. Overskuddet på det skattefinansierede driftsresultat. 5. Det brugerfinansierede område. 6. Anlægsudgifter. 7. Den langfristede gæld. 8. Den finansielle styring, herunder formue- og gældspleje. 9. Opfølgning på den økonomiske politik. Endvidere er der udarbejdet et bilagsmateriale, der belyser kommunens grundlæggende økonomiske vilkår. Gennemgangen af de økonomiske vilkår for tager udgangspunkt i budget , jf. budgetvedtagelsen for JURA (herunder lovgrundlag) Ingen bemærkninger. ØKONOMI Jf. bilaget. BILAG Økonomisk Politik SIDE 14

15 6. PRØVEVALG FOR DE ÅRIGE I FORBINDELSE MED KOMMUNALVAL- GET 2009 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Kirstine Knudsen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Else Theill Sørensen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Per Jeppesen, Aage Dahl Indstillingen blev anbefalet, idet det henstilles til ungdomsuddannelserne, at de i ugen op til valget arrangerer temauge mv. herom. Det indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling på kr ,- finansieret af likvide aktiver hertil. BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Byrådssekretariatet indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt forslaget skal tiltrædes, og at der søges tillægsbevilling på kr.. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen. såfremt det besluttes, at afholde prøvevalg for de årige. SAGSFREMSTILLING Byrådsgrupperne for Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne har ved brev af 31. marts 2009 forslået, at Skive Kommune undersøger økonomien i at indgå i et forsøg med at lade Kommunens årige deltage i et elektronisk prøvevalg til kommunalvalget i november. På baggrund af materiale fra KL og DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) anslåes det, at et prøvevalg vil koste ca kr. Beløbet dækker følgende: Valget skal afholdes som en elektronisk afstemning via internettet, Et internetbaseret afstemningssystem vil koste ca kr. Udgifter til udsendelse af valgkort til de årige. Valgkortene skal være i papirform. Det forventes, at KMD vil kunne løse denne opgave. Udgifter til deltagelse i KL-netværk om prøvevalg Udgifter til afholdelse af møder med skoler og uddannelsesinstitutioner samt de politiske ungdomsinstitutioner Herudover skal der påregnes tidsforbrug til: SIDE 15

16 Administrationen til valgets overordnede afvikling (dvs. afstemningssystem, lokalisering af vælgerkorps, udsendelse af valgkort mv.) samt information. Skolerne til at sætte undervisningsforløb i gang om prøvevalget Deltagelse i 2 netværksmøder hos KL for relevante nøglepersoner Det forudsættes, at de politiske partier og deres ungdomsorganisationer udarbejder relevant materiale om partier og kandidater. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Tiltrædelse af forslaget vil medføre behov for en tillægsbevilling på kr.. SIDE 16

17 7. RESEN DAGINSTITUTION - PROJEKT VIDENSHUS ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Niels Peter Kibsgaard BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 6. MAJ 2009 Fraværende: Anna-Lise Vestergaard Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Else Theill Sørensen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Per Jeppesen, Aage Dahl Indstillingen fra børne- og familieudvalget blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. Leo Rasmussen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at ansøgningen/rapporten imødekommes, idet det indstilles, at forslaget om at konvertere driftsudgifter for yderligere 1 mio. kr. til anlæg godkendes, således at Resen Daginstitution disponerer over en samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., at forslaget om kommunal medfinansiering af en anlægsudgift på kr. til grupperum til børn med autismespektret og ADHD-børn indgår i drøftelserne vedrørende budget 2010, at forslaget om at anlægsudgiften på kr. til aflastningsdel og hjælpemiddeldepot indgår i drøftelserne vedrørende budget 2010, og at den forøgede udgift til bygningsdrift på kr. årligt også indgår i drøftelserne vedrørende budget SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendt den 18. december 2007, at Resen Daginstitution arbejdede videre med planer om etablering af et videnshus i tilknytning til Institutionen og meddelte samtidig en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af opsparet overskud på Institutionens drift. SIDE 17

18 Det var oprindeligt hensigten, at Videnshuset skulle være færdigt medio 2008, men pga. anlægsstoppet i 2008 besluttede Økonomiudvalget den 18. marts 2008, at igangsætning af projektet skulle udskydes til Den 18. november 2008 besluttede Økonomiudvalget, at projektet kunne igangsættes. En arbejdsgruppe har herefter udarbejdet Rapport om Videnshus, som der i det følgende redegøres for: Selve Videnshuset Anbefaling Videnshuset skal være et sted hvor tingene er o Videnshuset skal være Skive Kommunes videnshus for specialområdet fra 0-6 år Meget viden er opsamlet i specialbørnehaven, som med fordel kan deles med Forvaltningen og Regionen. Meget viden er samlet i Kommunen, som med fordel kan samles et sted. o Videnspakker vil kunne tilbydes både internt i Kommunen som eksternt. Specialbørnehaven og Videnshuset kan BRANDE Skive Kommune på høj og koordineret specialfaglighed. (se bilag A) o Bevidst pressestrategi og bevidst brug af medierne og især de faglige medier kan være med til at sælge Specialbørnehaven og Videnshus betydning og viden, i sidste ende Skive Kommune udadtil. o Det tværfaglige arbejde omkring målgruppen fra 0-6 år kan med fordel udspringe fra Videnshuset som mødested og koordinering. Et barn en dør. Mange handicapfamilier oplever det som belastende at finde vej igennem de mange kommunale døre jf. udtalelser fra statusmøderne. Videnshuset skal ses som en En indgang til systemet/de kommunale tllbud, således at forældrene kan henvende sig i Videnshuset og få hurtig relevant viden og støtte fra fagpersoner, efter der er konstateret en bekymring for eller ved deres barn. (se bilag B) o Regionens terapeuter kan med fordel lægge diverse træningspas her i de dertil indrettede behandlingsrum. En dør s princip igen. o Mulighed for at afprøve det sidste nye inden for IT træningsprogrammer/hjælpemidler. (se bilag C) o Diverse forældre-/bedsteforældrekurser, faglige kurser m.v. o Forældre-interessegrupper kan tilbydes faciliteter til kurser/info. o Sanserum både til internt som eksternt brug. (se bilag D) o Samling af hjælpemidler til målgruppen 0-6 år i tæt samarbejde med den ansvarlige på hjælpemiddelområdet. Her er mange penge at spare ved at have overblik over de forskellige typer af hjælpemidler, så de kan genbruges og suppleres op til det enkelte barns behov. Legetek og råd- og vejledningsfunktion: Anbefaling o Legeteksfunktion fortsætter som beskrevet i legeteksfolderen. (se bilag E) o Der er brug for et legeteks materialerum og et afprøvnings-/vejledningsrum. (legeteket har pt. til huse i en barak) Derudover skal legeteket i højere grad tilbyde et større udvalg af IT relateret udstyr, der kan afprøves og vejledes om inden evt. køb. (se bilag C) Legetekstilbuddet skal også kunne henvises til fra Skive.dk s hjemmeside Observations-/udredningspladser: SIDE 18

19 Anbefaling o I Videnshuset bliver der mange specialfaglige kompetencer og værktøjer, der kan bruges mere tværfagligt og intensivt. o Videnshuset vil i højere grad end Specialbørnehaven kunne trække på den nødvendige tværfaglige viden til brug for observation/udredning. o Tilpas hurtig afklaring af funktion og eller handicap inden for en periode på maks. 3 måneder må være helt centralt for både forældrene og barnet. Jf. Skive Kommunes børnepolitiks mål omkring mindste indgreb, hurtig indsats og høj faglighed. o Videnshuset kan rumme et sådan tilbud som en pakkeløsning, hvor pakkens indhold er de specialpædagoger og fagpersoner, der er tilknyttet Videnshuset. Her kan være tale om afklaring i forhold til, hvilket tilbud barnet skal have. Her kan være tale om et tæt samarbejde med Regionens børne-/unge psyk., hvor diagnose og behandlingstilbud skal køres ind i et pædagogisk forløb. En sådan afklaring kan give visitationsudvalget et mere sikkert grundlag at visitere et barn til det rigtige tilbud. Autist småbørnsgruppe: Anbefaling o Vi fastholder, at der arbejdes ud fra en bred målgruppe og ikke en snæver autistdiagnose. o Reelt vil der være tale om børn fra 0-7 år med særlig behov for forudsigelighed, tydelige rammer, høj faglighed og fast struktur. Der kan være tale om børn inden for autismespektret og børn med ADHD. o Jf. erfaringer fra Århus Kommunes tilbud til børn, hvor den autistiske diagnose er den mest fremherskende handicap, er det svært at holde et funktionelt børnetal i en ren autistbørnehave. Dertil at der i Viborg er en autistbørnehave, som ikke kan trække nok rene autister til i alderen 0-7 år. o Det anbefales derfor, at der tilbydes plads til børn med autismetræk og børn med lignende problematikker der bedst fungerer i et meget struktureret og individuel tilpasset pædagogisk ramme. En egentlig diagnose er erfaringsmæssigt ofte først klar ved 4-5 års alderen, alt afhængig af den psykologiske udredning via Regionens Børne/psyk. Afdeling. o Specialbørnehaven har en størrelse, hvor børnetal og spændvidden af specialfaglig viden og erfaring er stor, og hvor det skønnes, at gruppen af børn inden for autismespektret og ADHD kan tilbydes de rette rammer. o Det vil kræve, at der indrettes grupperums-faciliteter til også denne gruppe i tilknytning til Videnshuset. o Det vil også betyde, at snitfladen mellem opmærksomhedsgruppen og den ønskede kommende småbørnsgruppe -afdeling i Specialbørnehaven skal afklares i det nye special-team småbørn /visitationsudvalget. Kommunalt aflastningstilbud for de 0-7 årige: Anbefaling o En indgang for forældrene og en genkendelighed af de fysiske rammer og personale skønnes at have stor præventiv betydning for både forældre og børn. o Vi skønner, at behovet alene kan dækkes af en værelsesfløj med fire værelser, da øvrige faciliteter er i Videnshuset. o De sparede udgifter til den længere kørsel til Viborg og på sigt en lavere aflastningstakst kan være med til at gøre driften af Videnshuset udgiftsneutral. SIDE 19

20 Handicapteam: Anbefaling o Det er beskrevet under Videnshus-delen, at huset kan være mødested for det tværfaglige samarbejde for målgruppen 0-6 år med et vidtgående handicap. o At et formaliseret samarbejde kan bidrage til at få et mere samlet overblik over samarbejdspartnere og tilbuddene i Kommunen. o Arbejdsgruppen anbefaler, at navnet bliver Specialteam småbørn. således at teamets personkreds dækker de personer, der arbejder med denne målgruppe. Det anbefales, at teamet mødes mindst fire gange om året med det formål at dele viden og udvikle viden på området med det mål at opkvalificere og koordinere det specialfaglige miljø på småbørnsområdet. o Specialteam-småbørn skal også kunne rådgive Visitationsudvalget omkring de rette tilbud til de rette børn. Visitationsudvalget har også plads i specialteamet. o Visitationsudvalget vil efterfølgende visitere børn helt uafhængigt af Specialteamsmåbørn. KONKLUSION OG KONSEKVENS AF FORSLAG OG ANBEFALINGER: Det er Arbejdsgruppens klare anbefaling og overbevisning, at Videnhuset bør rumme de anbefalede funktioner, hvis Skive Kommune vil fastholde og udvikle en høj specialfaglig viden og miljø på det vidtgående specialfaglige børneområde fra 0-6 år. o Skive Kommunes tilbud til målgruppen af børn med et vidtgående handicap fra 0-6 år vil blive væsentlig forbedret og sætte Kommunen på det specialfaglige landkort. o Skive Kommune vil kunne fastholde og tiltrække de nødvendige specialfaglige personer her og nu og i fremtiden. Videnshuset bør rumme: o To Behandling/træningsrum, 35 m 2 o Et møderum til tværfaglig/konsulent, 20 m 2 o Et lege-/motorikrum, forældrekursus-lokale, 40 m 2 o Et legetek inkl. råd- og vejledningsrum, 60 m 2 o Kontor/møderum, 25 m 2. Specialbørnehaven har ikke pt. et kontor/møderum. o Personale-/gæstetoilet med brucherum, 10 m 2 o Tekøkken, 5 m 2 o Toilet/handicaptoilet inkl. brucherum, 15 m 2 o Grupperum til 4-6 børn (autister og ADHD børn), 50 m 2 o Børnehjælpemiddel rum i tilknytning til grupperummet, 15 m 2 o Sanserum, 20 m 2. o Rengøringsrum, 2 m 2 I alt ønsker på i alt.297 m 2 o + Værelsesfløj med fire værelser til aflastning, 100 m 2 o + Evt. kommunalt hjælpemiddeldepot, evt. i kælderrum, 60 m 2 Udgiftsfordeling og økonomiske konsekvenser: o Det skønnes, at m 2- prisen vil ligge mellem kr. o Resen Daginstitution har sparet de første kr. op til Videnshuset i årene og skønner at kunne spare yderligere kr. op i løbet af 2009 og 2010, således at de 2,5 mio. kr. er klar til byggeriet, som forventes at strække sig fra oktober 2009 til marts SIDE 20

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. april Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. april Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. april 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere