Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt."

Transkript

1 ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peter Østergaard, Aage Dahl, Anders Bøge, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jens Peder Hedevang, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Linda Bak, Mildred Fog, Per Nørgaard, Ruth Kristensen Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. 1-2

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Udpegning af medlemmer til bestyrelserne i vandselskaberne Åbent Skive Kommunes regnskab 2008 Åbent Forventet regnskab 2009 pr Åbent Anlæg fremrykning af anlægsprojekter Åbent Økonomisk politik Åbent Prøvevalg for de årige i forbindelse med kommunalvalget 2009 Åbent Resen Daginstitution - Projekt Videnshus Åbent Praksisundersøgelse vedrørende engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Åbent Til- og ombygning - Boenheden Hjaltesvej - Udviklingshæmning Åbent Kommuneplanlægning - debatoplæg - Bioenergi - Rybjerggård Åbent Anlægsbevilling: Projekt - Limfjordens Hus i Glyngøre Åbent Anlægsbevilling: Byfornyelsesprojekt 6 - Oddense - Træmuseet Åbent Anlægsregnskab - industriområde ved V. Lyby Åbent Anlægsregnskab - kloakrenovering og bassinudbygning i Durup (etape 1) Åbent Anlægsregnskab - kloakrenovering og bassinudbygning i Durup, langs Durup bæk Åbent Anlægsregnskab - køb af Herningvej 26, Skive Åbent Anlægsregnskab - udbygning af kloakledningsnettet 2006 Åbent Trafikinvesteringer - Bevillingssag Åbent Kommunegaranti Fur Kraftvarmeværk - anmodning om bekræftelse af tidligere givet tilsagn Åbent Evaluering af politisk organisation Åbent Aftale om fremtidig drift af flyveplads Skive Lufthavn Lukket...49 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSERNE I VANDSELSKABERNEÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Pernille Wittrup Pedersen BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Der blev valgt Per Jeppesen, P. Chr. Kirkegaard, Ole Priess, Gert Jepsen FORVENTET SAGSGANG Skive Byråd INDSTILLING SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i mødet den 30. januar 2007 at oprette 2 aktieselskaber på vandforsyningsområdet i tidligere Skive Kommune. Det er tillige besluttet, at vandforsyningerne i tidligere Spøttrup og Sundsøre Kommune skal overføres til vandselskaberne. Efter 49 i aktieselskabsloven skal et aktieselskab have en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Byrådet har besluttet at der vælges 7 medlemmer heraf 3 udpeget af kommunaldirektøren. Der skal udpeges 4 af byrådet heraf 2 der repræsenterer forbrugere i tidligere Skive Kommune 1 der repræsenterer forbrugere i tidligere Spøttrup Kommune 1 der repræsenterer forbrugere i tidligere Sundsøre Kommune Der har været valgt Per Jeppesen (A) Skive P. Chr. Kirkegaard (V) Skive Ole Priess (A) Spøttrup Gert Jepsen (V) Sundsøre JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 3

4 2. SKIVE KOMMUNES REGNSKAB 2008 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Andersen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Indstillingen fra direktionen blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Byrådet INDSTILLING Direktionen indstiller regnskabet til godkendelse SAGSFREMSTILLING Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommuners Styrelse og reglerne fra Indenrigs- og Socialministeriet. Resultatet af regnskaberne det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede: Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget* Udgiftsbaseret regnskab Afvigelser mellem korrigeret budget og udgiftsbaseret regnskab Omkostningsbaseret regnskab Det skattefinansierede område Indtægter 2.174, , ,0-1, ,0 Driftsudgifter , , ,4 3, ,5 Renter -15,2-17,8-12,1 5,7-12,1 Resultat af ordinær 65,9 73,2 81,5 8,3-5,6 drift Anlægsudgifter -29,9-48,6-61,3-12,7 - Jordforsyning 0,2-6,6-4,7 1,9 - Resultat skattefinansieret område 36,2 18,0 15,5-2,5-5,6 Forsyningsvirksomheder, drift 31,2 35,7 34,9-0,8 31,6 Forsyningsvirksomheder, anlæg -27,6-27,6-26,3 1,3 - Resultat af forsyningsvirksomheder 3,6 8,1 8,6 0,5 31,6 SIDE 4

5 Resultat i alt 39,8 26,1 24,1-2,0 26,0 *I det korrigerede budget er der taget højde for overførsler til 2009 Det samlede resultat er et overskud på 24,1 mio. kr. fordelt med et overskud på den ordinære drift på 81,5 mio. kr., investeringer i anlæg og jordforsyning med 66,0 mio. kr. og et overskud på forsyningsvirksomhederne på 8,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget med et overskud på 26,1 mio. kr. er der en forringelse på 2,0 mio. kr. Afvigelserne kan i hovedtræk specificeres således: Mindre indtægt efterregulering af moms 1,0 mio. kr. Færre driftsudgifter på 3,6 mio. kr. Færre nettorenteudgifter på 5,7 mio. kr. Større nettoanlægsudgifter på 12,7 mio. kr. Mindre nettoanlægsudgifter vedr. jordforsyning på 1,9 mio.kr. Forsyningsvirksomhederne forbedrede resultatet med 0,5 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab, hvor der er indregnet afskrivninger på materielle anlægsaktiver viser et overskud på 26,0 mio. kr. fordelt med et underskud på den ordinære drift på 5,6 mio. kr. og et overskud på 31,6 mio. kr. fra forsyningsvirksomhederne. Der budgetteres ikke i det omkostningsbaserede regnskab. Afdrag på lån 46,7 mio. kr. og låneoptagelse på 45,7 mio. kr. samt øvrige finansforskydninger incl. kursregulering på 45,9 mio. kr. har medført en udgift på 46,9 mio. kr. Sammenlagt er der herefter et kasseforbrug på 22,8 mio. kr. I det oprindelige budget var der forudsat en kassestyrkelse på 12,9 mio. kr. Med kasseforbruget på 22,8 mio. kr. udgør kassebeholdningen herefter 73,2 mio. kr. pr Hertil kan lægges et midlertidigt deponeret beløb på 37,6 mio. kr. således at den samlede beholdning udgør 110,8 mio. kr. den 31. december Den gennemsnitlige likviditet i 2008 målt over 365 dage er 218 mio. kr. incl. deponering. For yderligere information henvises til Regnskabsberetning 2008 samt specifikationer til regnskab 2008 (specifikationerne sendes i papirudgave) JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Regnskabsberetning 2008 SIDE 5

6 3. FORVENTET REGNSKAB 2009 PR ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Indstillingen fra direktionen blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandlinger At der gives tillægsbevilling til skattefinansieret drift med kr. finansieret af likvide aktiver. At der foretages udgiftsneutrale omplaceringer i henhold til bilag. At der rettes fokus mod de rejste faresignaler. SAGSFREMSTILLING På baggrund af fagudvalgenes behandling af det forventede regnskab pr kan der foretages følgende sammenfatning. Drift. På den skattefinansierede drift søges der om tillægsbevilling på kr. på følgende områder: kr. til energimærkeordning til kommunale bygninger kr. til dagpasning som følge af pasning af flere børn kr. til manglende energibesparende foranstaltninger på skoleområdet. Mindreudgift på kr. på idrætsområdet som følge af momsregulering. Anlæg. Der forventes et merforbrug på 38,6 mio. kr. af overførslerne fra 2008 fordelt med 28,2 mio. kr. på det skattefinansierede område og 10,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der henvises i øvrigt til særskilt sag vedr. anlægsinvesteringer i Faresignaler. Der er rejst en række faresignaler til forventet regnskab omfattende følgende: Drift 1000 kr. Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret -900 Fursund Færgeri: brændsel og vedligeholdelse -900 Arbejdsmarkedsudvalget SIDE 6

7 Kontanthjælp Førtidspensioner Sygedagpenge 900 Regresindtægter -500 Revalidering 700 Social- og ældreudvalg Socialområdet: Merudgifter til køb af eksterne pladser? Socialområdet: Mindreindtægt fra den centrale refusionsordning Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater Ældre: Loft over egenbetaling for madservice, manko -600 Børne- og familieudvalget Dagpasning: Dagpleje, flere børn mv Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv Familie: anbringelser Skattefinansieret drift i alt Anlæg 1000 kr. Skattefinansieret anlæg Indtægter fra jordsalg Anlæg i alt Faresignaler i alt, minimum Likviditet. Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder udgør knap 222 mio. kr., hvoraf deponerede midler udgør 29 mio. kr. Likviditetsforbruget ændres fra 35,9 mio. kr. i det vedtagne budget for 2009 til nu forventet med 79,4 mio. kr. og kan forklares således: Vedtaget budget Merforbrug af overførsler, drift Merforbrug af overførsler, anlæg Forbrug af overførte renter, afdrag og finansforskydninger Låneoptagelse overført fra 2008 Givne tillægsbevillinger Nu søgte tillægsbevillinger Forventet likviditetsforbrug -35,9 mio. kr. -15,0 mio. kr. -38,6 mio. kr. -8,6 mio. kr. 27,3 mio. kr. -4,5 mio. kr. -4,1 mio. kr. -79,4 mio. kr. JURA (herunder lovgrundlag) Ingen bemærkninger. ØKONOMI Ingen yderligere bemærkninger. BILAG Forventet regnskab pr , notat SIDE 7

8 4. ANLÆG FREMRYKNING AF ANLÆGSPROJEKTER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Yde ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Økonomiudvalget indstiller i mødet den 19. maj 2009 at der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 til følgende projekter Anlægsprojekt Højslev skole 6 klasselokaler Resen skole 4 klasselokaler Skovly Maskinhus Institutioner jf. liste Renovering af toiletter Institutioner jf. liste Renovering af klimaskærm m.v., jf. TMU * Total *Teknisk forvaltning foretager prioritering blandt listens projekter herunder indvendig vedligeholdelse og klimaskærm Finansiering Optagelse af lån til skolebyggeri jf. dispensation Højslev skole - medfinansiering drift Resen skole - medfinansiering drift Rådighedsbeløb byggemodning - omprioritering Total Herudover indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 på op til kr. til energibesparende foranstaltninger vedr. klimaskærm på kommunale institutioner jf. TMU s liste. Anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån. Projekter kan kun igangsættes i det omfang de opfylder betingelserne for låneoptagelse. BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Det anbefales at det drøftes om der skal igangsættes yderligere anlægsaktiviteter og i givet fald finansieringen af disse. SIDE 8

9 SAGSFREMSTILLING Set i lyset af den generelle økonomiske situation og den stigende arbejdsløshed har økonomiudvalget i møder i februar og marts 2009 arbejdet med fremrykning af specielt beskæftigelsesfremmende anlægsinvesteringer og i den forbindelse udarbejdet en investeringsplan. Investeringsplanen blev forelagt Byrådet i mødet den 31. marts 2009 med følgende beslutninger: - at investeringsplan af godkendes, idet der efterfølgende foretages en prioritering og således, at der afsættes 14 mio. kr. til offentlige bygningsopgaver, herunder energiformål. - at byrådet er sindet at afsætte et beløb til museumsformål på Havnevej indenfor den samlede ramme på 112 mio. kr. - at notat af tiltrædes således: - Økonomiudvalget anmoder direktionen i samarbejde med fag forvaltninger om, at fremkomme med forslag i prioriteret rækkefølge, - for bygningsforbedringer/klimaskærm der har en energibesparende effekt i kommunale bygninger. Der fremsendes ansøgning til Velfærdsministeriet, om låneadgang fra puljen til at borgernære servicefaciliteter med op til en anlægsramme på 10 mio. kr. På baggrund af ansøgningsfristen d. 31/03 09, bemyndiges Børne- og familieudvalget til at fremsende konkrete anlægsprojekter. Der udarbejdes forslag i prioriteret rækkefølge, - med angivne forrentningsprocenter for yderligere energibesparende investeringer. Direktionen anmodes om i samarbejde med fag forvaltningen at fremme etableringen af nye boliger i tilknytning til Gigtplejehjemmet. Direktionen anmodes i samarbejde med Museum Salling om en nyvurdering af hidtidige planer for renovering af nuværende museumsbygning, samt en vurdering af muligheder for fondsstøtte til renovering. Med baggrund i konkret ønske, retter borgmesteren henvendelse til COOP Danmark for en orientering om salgspris, - eller leje af bygningen i Asylgade Med hensyn til finansiering af evt. fremrykning af anlægsprojekter inden for en samlet ramme på 112 mio. kr. kan finansiering skabes ved omprioritering (inddragelse) af rådighedsbeløb hvor der endnu ikke er meddelt anlægsbevilling Skoleområdet - rest Skoleområdet - rest rådighedsbeløb 2009 * Trafikinvesteringer rest Grønne projekter Åplan Jebjerg Lyby Hallen Visionspulje 50%** Ny anlægspulje *Iflg. Børne- og familieudvalgets dagsorden den 24. marts 2009 afventer restbeløbet helhedsplan på dagsinstitutionsområdet samt færdiggørelse af helhedsplan på skoleområdet. ** Medfører stort et stop for tilsagn til nye projekter SIDE 9

10 Endvidere vil anlægspuljen kunne udvides med evt. lånetilsagn eller tilskud fra Velfærdsministeriet I henhold til beslutning på økonomiudvalgsmødet den 24 marts er der søgt om lånetilsagn til bygningsforandringer på skoler på 10 mio. kr. Ligesom der er søgt om tilskud til renovering af toiletter. Svar fra Velfærdsministeriet forventes ved udgangen af april måned Herudover vil anlægspuljen kunne forhøjes med omprioritering af rådighedsbeløb fra byggemodning Omprioritering af 8 mio. kr. vil kunne ske uden bevilgede projekter berøres. Opmærksomheden skal dog i den forbindelse henledes på, at manglende salg af grunde vil medføre et likviditetsforbrug i I budgettet er indregnet en forventet salgsindtægt på 25 mio. kr. Yderligere kan anlægspuljen evt. forøges ved omprioritering (inddragelse) af rådighedsbeløb der er planlagt overført til 2010 f.eks. Forbindelsesvej Stårup Rundkørsel Kærgårdsholm IT kommunalreform hvilket dog vil medføre et yderligere likviditetsforbrug Med hensyn til forslag til fremrykning af anlægsprojekter/ nye projekter foreligger der følgende tilbagemeldinger fra fagudvalgene Social og ældreudvalget 1. Om- og tilbygning ved botilbudet Hjaltesvej (finansielt overskud) Tilbygning på CKU Udbygning, Selde Ældecenter Maskinhus på Skovly Indkøb af nyt elektronisk nøglesystem til hjemmeplejen (over 3 år) kr. Det kan supplerende oplyses, at Social og ældreudvalget til byrådet har fremsendt skema A vedrørende opførelse af 24 almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst, anlægssum ca. 44 mio. kr. Udgiften er likviditetsmæssigt neutralt Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Udvalget anbefaler som 1. prioritet At indretning af vejvæsenets gl. velfærdsbygning på Brårupvej igangsættes til brug for arkæologisk afdeling - skønnet ombygningsudgifter 1,5-2 mio. kr. idet udvalget forudsætter at elværksbygningen på sigt indrettes som kulturhistorisk museum. At udvalget efter drøftelse af anlægsudgifter 2010 med Skive Idrætssamvirke evt. vil fremsende yderligere forslag til fremrykkelse af anlægsønsker til 2009 Børne og familieudvalget Renovering af toiletforholdene på kommunens folkeskole for i alt kr Der er indsendt ansøgning om tilskud fra Velfærdsministeriets toiletpulje Opførelse af seks klasselokaler på Højslev Skole, samt fire klasselokaler på Resen Skole for et beløb på 10 mio. kr. Der er indsendt ansøgning til Velfærdsministeriets om SIDE 10

11 størst mulig lånetilsagn. Der forudsættes en medfinansiering på 1 mio. kr. fra henholdsvis Resen og Højslev skole. Teknik og miljøudvalget Ud fra et beskæftigelsesfremmende sigte indstilles: at der igangsættes ekstraordinære anlægsprojekter til off. byggeopgaver på kr , jvf. notat fra Teknisk Forvaltning omkring renoveringsprojekter på kommunale ejendomme. at der søges maksimal låneoptagelse til de bygningsopgaver, der er omfattet af gældende og nye lånebekendtgørelser. at der igangsættes ekstraordinære anlægsprojekter til offentlige byggeopgaver på museumsområdet på kr , jvf. notat fra Teknisk Forvaltning omkring renoveringsprojekter på kommunale ejendomme til hhv. Glyngøre Museum, Skive Museum samt indretning af mandskabsbygning til arkæologisk afdeling at gennemgang af el-tavler samt eventuel lovliggørelse af disse udskydes til kommende års budgetlægning at der igangsættes ebf-arbejder på kr jvf. notat fra Teknisk Forvaltning om ebf-tiltag, og at disse arbejder finansieres via forøget låneoptagelse at forslag om passivhus på Viborgvej 101 og Egeris Idrætsanlæg udskydes til kommende års budgetlægning at beløbene frigives og forvaltningen efterfølgende bemyndiges til at forestå det videre arbejde og således, at arbejderne kan igangsættes snarest muligt Økonomiudvalget På økonomiudvalgets område kan foreslås investeringer i forbindelse med rådhusudbygningen Efter indstilling fra økonomiudvalgets møde den 21. april 2009 godkendte byrådet i mødet den 28. april 2009 Indstillingen fra Teknik og miljøudvalget (anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb) vedr. energibesparende foranstaltninger på kr. og finansieret ved låneoptagelse, idet der foretages driftsreduktioner svarende til de beregnede besparelser. Indstillingen fra KEFT udvalget om anlægsbevilling på kr. med frigivelse af rådighedsbeløb til velfærdsbygningens ændring til museumsformål, med finansiering af det overførte rådighedsbeløb til museer overført fra Forinden der tages stilling til hvilke og størrelse af summen for yderligere anlægsprojekter der skal fremmes, afventes Velfærdsministeriets tilbagemelding på den indsendte ansøgning om lånetilsagn til anlægsprojekter på skoleområdet og indsendt ansøgning om tilskud til renovering af toiletter Toiletpuljen Velfærdsministeriets tilbagemelding på de indsendte ansøgninger forventes at foreligge ultimo april Sagen genoptages derfor på udvalgets møde i maj 2009 Indenrigs- og Socialministeriet har den 1. maj 2009 meddelt en dispensation fra lånerammen 2009 på 7,5 mio. kr. Dispensationen kan udelukkende anvendes til de investeringer på de borgernære serviceområder, som der afholdes i 2009 til de konkrete projekter der er nævnt i ansøgningen. Ministeriet meddelte samtidig afslag på ansøgningen om tilskud fra puljen til renoveringen af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler. Herudover har Indenrigs- og socialministeriet givet tilsagn om et tilskud på 9,7 mio. kr. til investeringer på de borgernære serviceområder i perioden Tilskuddet vil blive SIDE 11

12 udbetalt i 2009 og 2010 afhængig af hvornår udgiften afholdes. Tilskuddet ydes fra puljen på 200 mio. kr. til kommuner, der på grund af vanskelige strukturelle økonomiske forhold kan have svært ved at finansiere det løft i de fysiske rammer, som kvalitetsfonden skal tilvejebringe. Det forudsættes i den forbindelse, at udmøntningen fra kvalitetsreformen der indgår i kommunens bloktilskud ( mio, mio, mio, mio), som minimum medfinansieres af kommunen i forholdet én til én. De konkrete regler for medfinansieringen drøftes i øjeblikket mellem KL og regeringen. Til økonomiudvalgets møde den 21. april 2009 havde Teknik og Miljøudvalget fremsendt et forslag til renoveringsprojekter på kommunale bygninger. Teknisk Forvaltning har efterfølgende specificeret opgørelsen hvorefter det kan oplyses, at vedrører indvendige vedligeholdelsesarbejder. Endvidere at skønnes at vedrører energibesparende foranstaltninger det foreligger ikke oplyst i hvilket omfang disse investeringer kan reducerer institutionernes driftsbudgetter. Da de foreslåede energibesparende investeringer ikke er dokumenteret/anbefalet i henhold til reglerne om energimærkning vil der ikke umiddelbart kunne optages lån hertil. Teknisk forvaltning har herudover givet et umiddelbart skøn over udgifter til 6 klasser i Højslev og 4 klasser i Resen på henholdsvis 5,5 mio kr. og 4 mio kr. Der er vedlagt ajourført investeringsplan 2009 pr. 30 april 2009 Investeringsplan mio kr. Bemærkning 31. marts Renovering Velfærdsbygning finansieret ved reduktion af ovf. Til 2010 Museum de 5 år 82 Energibesparende foranstaltninger finansieret ved låneoptagelse Solceller på kommunale bygninger finansieret ved låneoptagelse og tilskud Betalingsautomat finansieret af drift. Korrektioner - ovf fra april kr. Udover de forventede investeringer på 133,3 mio kr. forventes der vedrørende færdiggørelse og i gangsætning af nye almene boliger investeret ca 50 mio kr. Forsyningsområdet Spildevand og renovation forventer ligeledes investeringer i størrelsesordenen 50 mio kr. Det anbefales at det drøftes om der skal igangsættes yderligere anlægsaktiviteter og i givet fald finansieringen af disse. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Forslag til renovering af kommunale bygninger Investeringsplan 2009 pr. 30. april 2009 SIDE 12

13 5. ØKONOMISK POLITIK ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Else Theill Sørensen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Indstillingen blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen anbefaler, At den økonomiske politik godkendes. SAGSFREMSTILLING I henhold til budget- og regnskabsproceduren skal byrådet drøfte den økonomiske politik for Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til økonomisk politik, hvis grundlæggende mål er uændret i forhold til den økonomiske politik, der blev fastlagt af Skive Byråd for Den økonomiske politik er tænkt som et styringsgrundlag for budgetlægningen for Den økonomiske politiks overordnede mål er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune og skal samtidig sikre et økonomisk råderum således at kommunens kerneområder kan løses bedst muligt og således at der kan iværksættes initiativer, der medvirker til en god udvikling af Skive Kommune. Byrådet anser en sund og robust økonomi for at være en afgørende forudsætning for, at handlefriheden sikres. Med sund økonomi menes, at økonomien udover at efterleve lovkrav også har en hensigtsmæssig balance mellem centrale økonomiske forhold. Dette er f.eks. sammenhæng mellem skattetryk og udgiftsniveau, mellem drift og investeringer, mellem driftsresultat og afdrag på gælden. Med robust økonomi menes, at kommunen dels har økonomisk handlefrihed til at finansiere investeringer i anlæg, ny drift og udvikling, dels har en stødpude overfor statslige indgreb og andre uforudsigelige begivenheder. Langsigtet økonomisk planlægning med gennemarbejdede flerårsbudgetter er en nødvendighed for en stabil økonomisk udvikling SIDE 13

14 Byrådet sigter endvidere mod en dynamisk økonomisk politik, der dels skal sikre en optimal service og en attraktiv kommune for kommunens borgere og dels skal medvirke til at forbedre erhvervslivets vækstbetingelser og dermed kommunens indtægtsgrundlag. Den økonomiske politik skal desuden understøtte kommunens visioner og mål på alle områder. Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter: 1. Sikringen af den økonomiske handlefrihed ved opbygningen af en kassebeholdning. 2. Skatterne. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring, herunder vækst i serviceudgifterne. 4. Overskuddet på det skattefinansierede driftsresultat. 5. Det brugerfinansierede område. 6. Anlægsudgifter. 7. Den langfristede gæld. 8. Den finansielle styring, herunder formue- og gældspleje. 9. Opfølgning på den økonomiske politik. Endvidere er der udarbejdet et bilagsmateriale, der belyser kommunens grundlæggende økonomiske vilkår. Gennemgangen af de økonomiske vilkår for tager udgangspunkt i budget , jf. budgetvedtagelsen for JURA (herunder lovgrundlag) Ingen bemærkninger. ØKONOMI Jf. bilaget. BILAG Økonomisk Politik SIDE 14

15 6. PRØVEVALG FOR DE ÅRIGE I FORBINDELSE MED KOMMUNALVAL- GET 2009 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Kirstine Knudsen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Else Theill Sørensen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Per Jeppesen, Aage Dahl Indstillingen blev anbefalet, idet det henstilles til ungdomsuddannelserne, at de i ugen op til valget arrangerer temauge mv. herom. Det indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling på kr ,- finansieret af likvide aktiver hertil. BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Byrådssekretariatet indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt forslaget skal tiltrædes, og at der søges tillægsbevilling på kr.. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen. såfremt det besluttes, at afholde prøvevalg for de årige. SAGSFREMSTILLING Byrådsgrupperne for Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne har ved brev af 31. marts 2009 forslået, at Skive Kommune undersøger økonomien i at indgå i et forsøg med at lade Kommunens årige deltage i et elektronisk prøvevalg til kommunalvalget i november. På baggrund af materiale fra KL og DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) anslåes det, at et prøvevalg vil koste ca kr. Beløbet dækker følgende: Valget skal afholdes som en elektronisk afstemning via internettet, Et internetbaseret afstemningssystem vil koste ca kr. Udgifter til udsendelse af valgkort til de årige. Valgkortene skal være i papirform. Det forventes, at KMD vil kunne løse denne opgave. Udgifter til deltagelse i KL-netværk om prøvevalg Udgifter til afholdelse af møder med skoler og uddannelsesinstitutioner samt de politiske ungdomsinstitutioner Herudover skal der påregnes tidsforbrug til: SIDE 15

16 Administrationen til valgets overordnede afvikling (dvs. afstemningssystem, lokalisering af vælgerkorps, udsendelse af valgkort mv.) samt information. Skolerne til at sætte undervisningsforløb i gang om prøvevalget Deltagelse i 2 netværksmøder hos KL for relevante nøglepersoner Det forudsættes, at de politiske partier og deres ungdomsorganisationer udarbejder relevant materiale om partier og kandidater. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Tiltrædelse af forslaget vil medføre behov for en tillægsbevilling på kr.. SIDE 16

17 7. RESEN DAGINSTITUTION - PROJEKT VIDENSHUS ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Niels Peter Kibsgaard BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 6. MAJ 2009 Fraværende: Anna-Lise Vestergaard Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Else Theill Sørensen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Per Jeppesen, Aage Dahl Indstillingen fra børne- og familieudvalget blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. Leo Rasmussen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at ansøgningen/rapporten imødekommes, idet det indstilles, at forslaget om at konvertere driftsudgifter for yderligere 1 mio. kr. til anlæg godkendes, således at Resen Daginstitution disponerer over en samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., at forslaget om kommunal medfinansiering af en anlægsudgift på kr. til grupperum til børn med autismespektret og ADHD-børn indgår i drøftelserne vedrørende budget 2010, at forslaget om at anlægsudgiften på kr. til aflastningsdel og hjælpemiddeldepot indgår i drøftelserne vedrørende budget 2010, og at den forøgede udgift til bygningsdrift på kr. årligt også indgår i drøftelserne vedrørende budget SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendt den 18. december 2007, at Resen Daginstitution arbejdede videre med planer om etablering af et videnshus i tilknytning til Institutionen og meddelte samtidig en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af opsparet overskud på Institutionens drift. SIDE 17

18 Det var oprindeligt hensigten, at Videnshuset skulle være færdigt medio 2008, men pga. anlægsstoppet i 2008 besluttede Økonomiudvalget den 18. marts 2008, at igangsætning af projektet skulle udskydes til Den 18. november 2008 besluttede Økonomiudvalget, at projektet kunne igangsættes. En arbejdsgruppe har herefter udarbejdet Rapport om Videnshus, som der i det følgende redegøres for: Selve Videnshuset Anbefaling Videnshuset skal være et sted hvor tingene er o Videnshuset skal være Skive Kommunes videnshus for specialområdet fra 0-6 år Meget viden er opsamlet i specialbørnehaven, som med fordel kan deles med Forvaltningen og Regionen. Meget viden er samlet i Kommunen, som med fordel kan samles et sted. o Videnspakker vil kunne tilbydes både internt i Kommunen som eksternt. Specialbørnehaven og Videnshuset kan BRANDE Skive Kommune på høj og koordineret specialfaglighed. (se bilag A) o Bevidst pressestrategi og bevidst brug af medierne og især de faglige medier kan være med til at sælge Specialbørnehaven og Videnshus betydning og viden, i sidste ende Skive Kommune udadtil. o Det tværfaglige arbejde omkring målgruppen fra 0-6 år kan med fordel udspringe fra Videnshuset som mødested og koordinering. Et barn en dør. Mange handicapfamilier oplever det som belastende at finde vej igennem de mange kommunale døre jf. udtalelser fra statusmøderne. Videnshuset skal ses som en En indgang til systemet/de kommunale tllbud, således at forældrene kan henvende sig i Videnshuset og få hurtig relevant viden og støtte fra fagpersoner, efter der er konstateret en bekymring for eller ved deres barn. (se bilag B) o Regionens terapeuter kan med fordel lægge diverse træningspas her i de dertil indrettede behandlingsrum. En dør s princip igen. o Mulighed for at afprøve det sidste nye inden for IT træningsprogrammer/hjælpemidler. (se bilag C) o Diverse forældre-/bedsteforældrekurser, faglige kurser m.v. o Forældre-interessegrupper kan tilbydes faciliteter til kurser/info. o Sanserum både til internt som eksternt brug. (se bilag D) o Samling af hjælpemidler til målgruppen 0-6 år i tæt samarbejde med den ansvarlige på hjælpemiddelområdet. Her er mange penge at spare ved at have overblik over de forskellige typer af hjælpemidler, så de kan genbruges og suppleres op til det enkelte barns behov. Legetek og råd- og vejledningsfunktion: Anbefaling o Legeteksfunktion fortsætter som beskrevet i legeteksfolderen. (se bilag E) o Der er brug for et legeteks materialerum og et afprøvnings-/vejledningsrum. (legeteket har pt. til huse i en barak) Derudover skal legeteket i højere grad tilbyde et større udvalg af IT relateret udstyr, der kan afprøves og vejledes om inden evt. køb. (se bilag C) Legetekstilbuddet skal også kunne henvises til fra Skive.dk s hjemmeside Observations-/udredningspladser: SIDE 18

19 Anbefaling o I Videnshuset bliver der mange specialfaglige kompetencer og værktøjer, der kan bruges mere tværfagligt og intensivt. o Videnshuset vil i højere grad end Specialbørnehaven kunne trække på den nødvendige tværfaglige viden til brug for observation/udredning. o Tilpas hurtig afklaring af funktion og eller handicap inden for en periode på maks. 3 måneder må være helt centralt for både forældrene og barnet. Jf. Skive Kommunes børnepolitiks mål omkring mindste indgreb, hurtig indsats og høj faglighed. o Videnshuset kan rumme et sådan tilbud som en pakkeløsning, hvor pakkens indhold er de specialpædagoger og fagpersoner, der er tilknyttet Videnshuset. Her kan være tale om afklaring i forhold til, hvilket tilbud barnet skal have. Her kan være tale om et tæt samarbejde med Regionens børne-/unge psyk., hvor diagnose og behandlingstilbud skal køres ind i et pædagogisk forløb. En sådan afklaring kan give visitationsudvalget et mere sikkert grundlag at visitere et barn til det rigtige tilbud. Autist småbørnsgruppe: Anbefaling o Vi fastholder, at der arbejdes ud fra en bred målgruppe og ikke en snæver autistdiagnose. o Reelt vil der være tale om børn fra 0-7 år med særlig behov for forudsigelighed, tydelige rammer, høj faglighed og fast struktur. Der kan være tale om børn inden for autismespektret og børn med ADHD. o Jf. erfaringer fra Århus Kommunes tilbud til børn, hvor den autistiske diagnose er den mest fremherskende handicap, er det svært at holde et funktionelt børnetal i en ren autistbørnehave. Dertil at der i Viborg er en autistbørnehave, som ikke kan trække nok rene autister til i alderen 0-7 år. o Det anbefales derfor, at der tilbydes plads til børn med autismetræk og børn med lignende problematikker der bedst fungerer i et meget struktureret og individuel tilpasset pædagogisk ramme. En egentlig diagnose er erfaringsmæssigt ofte først klar ved 4-5 års alderen, alt afhængig af den psykologiske udredning via Regionens Børne/psyk. Afdeling. o Specialbørnehaven har en størrelse, hvor børnetal og spændvidden af specialfaglig viden og erfaring er stor, og hvor det skønnes, at gruppen af børn inden for autismespektret og ADHD kan tilbydes de rette rammer. o Det vil kræve, at der indrettes grupperums-faciliteter til også denne gruppe i tilknytning til Videnshuset. o Det vil også betyde, at snitfladen mellem opmærksomhedsgruppen og den ønskede kommende småbørnsgruppe -afdeling i Specialbørnehaven skal afklares i det nye special-team småbørn /visitationsudvalget. Kommunalt aflastningstilbud for de 0-7 årige: Anbefaling o En indgang for forældrene og en genkendelighed af de fysiske rammer og personale skønnes at have stor præventiv betydning for både forældre og børn. o Vi skønner, at behovet alene kan dækkes af en værelsesfløj med fire værelser, da øvrige faciliteter er i Videnshuset. o De sparede udgifter til den længere kørsel til Viborg og på sigt en lavere aflastningstakst kan være med til at gøre driften af Videnshuset udgiftsneutral. SIDE 19

20 Handicapteam: Anbefaling o Det er beskrevet under Videnshus-delen, at huset kan være mødested for det tværfaglige samarbejde for målgruppen 0-6 år med et vidtgående handicap. o At et formaliseret samarbejde kan bidrage til at få et mere samlet overblik over samarbejdspartnere og tilbuddene i Kommunen. o Arbejdsgruppen anbefaler, at navnet bliver Specialteam småbørn. således at teamets personkreds dækker de personer, der arbejder med denne målgruppe. Det anbefales, at teamet mødes mindst fire gange om året med det formål at dele viden og udvikle viden på området med det mål at opkvalificere og koordinere det specialfaglige miljø på småbørnsområdet. o Specialteam-småbørn skal også kunne rådgive Visitationsudvalget omkring de rette tilbud til de rette børn. Visitationsudvalget har også plads i specialteamet. o Visitationsudvalget vil efterfølgende visitere børn helt uafhængigt af Specialteamsmåbørn. KONKLUSION OG KONSEKVENS AF FORSLAG OG ANBEFALINGER: Det er Arbejdsgruppens klare anbefaling og overbevisning, at Videnhuset bør rumme de anbefalede funktioner, hvis Skive Kommune vil fastholde og udvikle en høj specialfaglig viden og miljø på det vidtgående specialfaglige børneområde fra 0-6 år. o Skive Kommunes tilbud til målgruppen af børn med et vidtgående handicap fra 0-6 år vil blive væsentlig forbedret og sætte Kommunen på det specialfaglige landkort. o Skive Kommune vil kunne fastholde og tiltrække de nødvendige specialfaglige personer her og nu og i fremtiden. Videnshuset bør rumme: o To Behandling/træningsrum, 35 m 2 o Et møderum til tværfaglig/konsulent, 20 m 2 o Et lege-/motorikrum, forældrekursus-lokale, 40 m 2 o Et legetek inkl. råd- og vejledningsrum, 60 m 2 o Kontor/møderum, 25 m 2. Specialbørnehaven har ikke pt. et kontor/møderum. o Personale-/gæstetoilet med brucherum, 10 m 2 o Tekøkken, 5 m 2 o Toilet/handicaptoilet inkl. brucherum, 15 m 2 o Grupperum til 4-6 børn (autister og ADHD børn), 50 m 2 o Børnehjælpemiddel rum i tilknytning til grupperummet, 15 m 2 o Sanserum, 20 m 2. o Rengøringsrum, 2 m 2 I alt ønsker på i alt.297 m 2 o + Værelsesfløj med fire værelser til aflastning, 100 m 2 o + Evt. kommunalt hjælpemiddeldepot, evt. i kælderrum, 60 m 2 Udgiftsfordeling og økonomiske konsekvenser: o Det skønnes, at m 2- prisen vil ligge mellem kr. o Resen Daginstitution har sparet de første kr. op til Videnshuset i årene og skønner at kunne spare yderligere kr. op i løbet af 2009 og 2010, således at de 2,5 mio. kr. er klar til byggeriet, som forventes at strække sig fra oktober 2009 til marts SIDE 20

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere