Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens 22 afstemningssteder 4 2 Brevstemmemodtagere 5 3 Huslejenævn 6 4 Beboerklagenævn 8 5 Udpegning af medlemmer og suppleanter til Kulturelt Forums bestyrelse 10 6 Kompetenceplan 11 7 Foranalyser af konkurrenceudsættelse 13 8 Låneramme Revisionsberetning nr Løbende revision Flytning af aktivitetsbudget fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap Frigivelse af anlægsmidler fra Handicap Løgumgårds renoveringsplan Frigivelse af anlægsmidler til spa- og badefaciliteter på Handicap Løgumgård Renovering af Hasselvej 6, Handicap Løgumgård marts

3 14 Tønder Boligselskab ansøger om fritagelse for dispositionsfondens dækning af udgifter til tab som følge af fraflyttede lejeres manglende betaling Ansøgning om kommunegaranti for lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforening afdeling Behandling af høringssvar til Kommuneplanstregi Forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Tønder Rådhus, Tønder Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Skolereform - Skolebestyrelsernes sammensætning Skolereform - Valgprocedure for skolebestyrelserne 45 Lukkede dagsordenspunkter 21 Køb af bygning Salg af areal Grund marts

4 1. Valgstyrere til kommunens 22 afstemningssteder G Sagsfremstilling Ved offentlige valg skal kommunalbestyrelsen for hvert afstemningsområde udpege mindst 5 og højst 9 valgstyrere til forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere der har bopæl i kommunen. For hvert afstemningssted vælges (ved forholdstalsvalg) en formand for valgstyrerne. Valget som valgstyrer og tilforordnet gælder for perioden 1. januar 2014 til 31. december Oversigt over valgsteder og bemanding fremgår af vedhæftede bilag. Lovgrundlag Kommunal- og regionalvalgloven, folketingsvalgloven samt Europaparlamentsvalgloven Bilag Bemanding på valgstederne Direktionsstaben indstiller valgstyrere, tilforordnede og valgstyreformænd udpeges i overenstemmelse med vedhæftede bilag, og borgmesteren bemyndiges til godkende ændringer på udpegende valgstyrere og besætte resterende ledige pladser efter indstilling fra partierne Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

5 2. Brevstemmemodtagere G Sagsfremstilling Valg af 12 tilforordnede vælgere til modtage brevstemmer og 12 valgstyrere til kontrollere brevstemmer til offentlige valg, i særlige boformer og vælgernes hjem, samt stedfortrædere for disse. Lovgrundlag Kommunal- og regionalvalgloven, folketingsvalgloven samt Europaparlamentsvalgloven med itlhørende bekendtgørelser om brevstemmeafgivning Bilag Brevstemmemodtagere og -kontrollanter Direktionsstaben indstiller tilforordnede vælgere og valgstyrere til modtage og kontrollere brevstemmer udpeges i overensstemmelse med vedhæftede bilag, og borgmesteren bemyndiges til godkende ændringer og besætte resterende ledige poster efter indstilling fra partierne Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

6 3. Huslejenævn A Sagsfremstilling På sit møde den 28. januar 2014 konstituerede Kommunalbestyrelsen Huslejenævnet for perioden 1. februar 2014 til 31. december Nævnet består af en formand, to andre medlemmer og en socialt kyndig samt stedfortrædere for de nævnte, og følgende blev udpeget efter indstilling: Steen Bøjlund som formand og Ole Friis som næstformand Leonhard Nissen som udlejerrepræsentant og Ole Andersen som stedfortræder Ditte Rosenberg som lejerrepræsentant og Brian Jensen som stedfortræder. Laila Møbes som social kyndig og Berit Thomsen som stedfortræder. Efterfølgende har såvel den udpegnede stedfortræder for formanden, Ole Friis, samt lejerrepræsentant Ditte Rosenberg, anmodet om udtrædelse af Huslejenævnet grundet personlige årsager, hvorfor sagen genoptages. Vedr. formandskabet Såvel formand som dennes stedfortræder beskikkes af direktøren for Stsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Begge skal være jurister, og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisioner eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. På mødet den 28. janaur blev cand. jur. Steen Bøjlund af kommunalbestyrelsen indstillet som formand. Direktøren for stsforvaltningen har efterfølgende beskikket S. Bøjlund som formand. Formandshonoraret udgjorde for sidste periode kr. årligt. Da Ole Friis af personlige årsager har trukket sig som stedfortræder for formanden, indstilles Bent Pedersen til beskikkelse som stedfortræder. Vedr. lejerrepræsention LLO har indsendt følgende nye indstilinger: Kirsten Børgesen, Haderslev (indstillet af LLO som medlem) Peer Marfelt, Kolding (indstillet af LLO som mulig suppleant) Gert V. Jørgensen, Kolding (indstillet af LLO som mulig suppleant) 27. marts

7 Derudover er Brian Jensen, Løgumkloster, som på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2014 blev udpeget som stedfortræder, indstillet som lejerrepræsentant Af ovennvænte fire indstillede skal udpeges en lejerrepræsentant og en suppleant for denne. Lovgrundlag Boligreguleringsloven samt lejeloven 106 og 109. Direktionsstaben indstiller, Bent Pedersen indstilles til Stsforvaltningen som stedfortræder for Steen Bøjlund formandshonoraret fortsætter uændret der udpeges en lejerrepræsentant og en stedfortræder Beslutning Indstillingen godkendt idet Brian Jensen udpeges som lejerrepræsentant og Kirsten Børgesen som stedfortræder. Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

8 4. Beboerklagenævn A Sagsfremstilling På sit møde den 28. januar 2014 konstituerede Kommunalbestyrelsen Beboerklagenævnet for perioden 1. februar 2014 til 31. december Beboerklagenævnet består af en formand, to andre medlemmer, socialt sagkyndig samt stedfortrædere, og følgende blev udpeget efter indstilling: Steen Bøjlund indstilles som formand og Ole Friis som næstformand, Allan Christensen udpeges som udlejerrepræsentant og Lars Petersen som stedfortræder, Ditte Rosenberg udpeges som lejerrepræsentant og Annie Göbel som stedfortræder, Laila Møbes udpeges som socialt kyndig og Berit Thomsen som stedfortræder. Efterfølgende har såvel den indstillede stedfortræder for formanden, Ole Friis, samt lejerrepræsentant Ditte Rosenberg, anmodet om udtrædelse af Beboerklagenævnet grundet personlige årsager, hvorfor sagen genoptages: Vedr. formandsskabet: såvel formand som dennes stedfortræder beskikkes af direktøren for stsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen, begge skal være jurister. De må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisioner eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. På mødet den 28. januar 2014 blev cand. jur. Steen Bøjlund indstillet som formand, og Stsforvaltningens direktør har efterfølgende beskikket S. Bøjlund som formand. Formandshonoraret udgjorde for sidste periode årligt. Da Ole Friis af personlige årsager har trukket sig som stedfortræder for formanden, indstilles Bent Pedersen til beskikkelse som stedfortræder Vedr. lejerrepræsention LLO har indsendt følgende nye indstillinger til Beboerklagenævnet: Arne Bækby, Kolding (indstillet af LLO som medlem) Annie Göbel, Tønder (indstillet af LLO som mulig suppleant) Gert V. Jørgensen, Kolding (indstillet af LLO som mulig suppleant) Der skal af ovennvænte tre udpeges et medlem samt en stedfortræder 27. marts

9 Lovgrundlag Almenlejelovens kapitel 17, Direktionsstaben indstiller, Bent Pedersen indstilles til Stsforvaltningen som stedfortræder for Steen Bøjlund formandshonoraret fortsætter uændret der udpeges en lejerrepræsentant og stedfortræder Beslutning Indstillingen godkendt idet Arne Bækby udpeges som lejerrepræsentant og Annie Göbel som stedfortræder Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

10 5. Udpegning af medlemmer og suppleanter til Kulturelt Forums bestyrelse G Sagsfremstilling Ifølge Kulturel Forums vedtægter udpeges de 15 af bestyrelsens medlemmer, der er valgt blandt Kulturelt Forums medlemmer samt deres suppleanter, af Kommunalbestyrelsen. Kulturelt Forum holdt generalforsamling den 10. marts 2014, og her blev følgende personer indstillet: Følgende medlemmer blev på generalforsamlingen genindstillet til bestyrelsen: I valggruppe 2 indstilles Karl Posselt med suppleant Mette Rønn Olesen I valggruppe 3 indstilles Palle Guldbrandsen med suppleant Karin Hønnicke Toft og Knud Erich Jensen med suppleant Inga Brodersen I valggruppe 4 indstilles Tove Tersbøl med suppleant Carsten Eskildsen I valggruppe 5 indstilles Marianne Permin med suppleant Esther Lautrup Jessen I valggruppe 6 indstilles Birgitte Thomsen med suppleant Ruth Lorenzen Direktøren for Kultur og Fritid indstiller de indstillede medlemmer og suppleanter til Kulturelt Forums bestyrelse godkendes Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

11 6. Kompetenceplan G Sagsfremstilling Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling af kompetencen mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og forvaltningen. Formålet med kompetenceplaner i Tønder Kommune er beskrive, hvorledes Kommunalbestyrelsen har valgt fordele beslutningskompetencen og dermed: Hvor i organisionen beslutninger skal tages Kompetencen mellem de politiske niveauer Kompetencen mellem det politiske niveau og administrionen Kompetenceplanen er dermed et væsentligt arbejdsredskab i kommunalbestyrelsens, fagudvalgene og administrionens dagligdag ved give overblikket over, hvor og hvem der må træffe beslutningerne. Kompetenceplanen er en dynamisk plan, som bliver justeret og tilrettet i takt med bl.a. ny lovgivning og opnåede erfaringer i forhold til, på hvilket niveau konkrete beslutninger bedst træffes. Som et overordnet princip gælder, enhver sag uanset kompetencefordelingen skal forelægges Kommunalbestyrelsen eller Økonomiudvalget til afgørelse, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for kommunen eller andre særlige grunde taler for det. Øget uddelegering af beslutningskompetencen, skal godkendes af den, der i dag har beslutningskompetencen. Delegionen kan til enhver tid tilbagekaldes, og kompetencefordelingen er således ikke udtryk for en endelig afgivelse af beslutningskompetencen. Lovgrundlag Styrelsesloven Bilag kompetenceplan for Tønder Brandvæsen Beredskabschefen indstiller, kompetenceplanen godkendes og sendes til videre i økonomiudvalget. Beredskabskommissionen, 10. marts 2014, pkt. 4: Godkendt og sendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 27. marts

12 Økonomiudvalget, 19. marts 2014, pkt. 24: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

13 7. Foranalyser af konkurrenceudsættelse A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 bevilge kr. til forarbejdet til kvalificere beslutningsgrundlaget for konkurrenceudsættelse af tre prioriterede områder: Lønproduktion Regøring Entreprenørafdelingen Administrion udarbejdede på det grundlag en tilbudsforespørgsel til udarbejdelse af en foranalyse for konkurrenceudsættelse på de tre områder. Tilbudsforespørgslen skulle omhandle tre områder: Markedsanalyse af vilkårene for konkurenceudsættelse Opgaveafgrænsning således der gives et præcist billede af hvilke opgaver der kan konkurrenceudsættes samt vurdering af konsekvenser ved konkurrenceudsættelsen Opstilling af rammer og forløb for konkurrenceudsættelsen Foranalysen skulle gennemføres i perioden fra 1. november 2013 til 6. januar Der blev udsendt tilbudsforespørgsel til tre konsulentvirksomheder (COWI, Niras og Rambøll) og administrionen vurderede ud fra en samlet vurdering af indhold og pris, tilbuddet fra COWI bedst levede op til de opstillede krav. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. oktober 2013 på det grundlag gennemføre en foranalyse. COWI har afleveret sin afrapportering. COWIs generelle anbefaling er, kriterierne for meget udbudsegnede opgaver er lav kompleksitet og høj volumen. Hovekonklusionen i afrapporteringen er: Lønproduktion Lønproduktion opfylder ikke samlet de generelle kriterier, idet de lønadministrive opgaver har lav kompleksitet og lav volumen, mens personaleopgaverne har høj kompleksitet og lav volumen. Samlet vurderes det økonomiske volumen i de lønadministrive opgaver være for begrænset til, der på kort sigt kan opnås en nettobesparelse. COWI vurderer således samlet, lønproduktionen i Tønder kommune ikke opfylder kriterierne for udbudsegnede opgaver. 27. marts

14 Entreprenørafdelingen Driftsopgaverne i Entrepenørafdelingen opfylder med få undtagelser de generelle kriterier. Cowi vurderer, den økonomiske volumen i de opgaver, der kan konkurrenceudsættes har en størrelse, der gør opgaven interessant for prive entrepenører byde på opgaven. Da der er et tæt samarbejde mellem Entreprenørafdelingen og kommunens øvrige forvaltninger anbefales det, snitfladerne til andre opgaver defineres tydeligere, end de er i dag. Det vurderes, markedssituionen er gunstig og der som udgangspunkt er fem leverendører, der kan byde på opgaven. COWI vurderer således samlet, Entreprenørafdelingen kan konkurrenceudsættes og peger på, det er erfaringen, en konkurrenceudsættelse, hvor Entrepenørafdelingen afgiver kontroludbud, medfører et øget fokus på opgaveløsning og effektivisering i afdelingen. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag vurdere, hvor stor en besparelse, der kan opnås. Administrionen vurderer, omkostningerne i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingen udgør minimum 1. mio. kr. til dækning af udgifter til intern kontrol og styring af opgaven, gennemførselaf udbud samt afgivelse af kontroludbud. Hertil kommer nødvendige udgifter til detaljeret registrering af opgaveporteføljen. Central Rengøring Rengøring opfylder kriterierne for udbudsegnede opgaver og samtlige af de rengøringsopgaver, som Centralrengøring varetager i dag kan udbydes. Det anbefales afklare hvorvidt der er yderligere rengøringsopgaver fra andre områder, der kan udbydes samtidig. Det vurderes den økonomiske volumen i rengøringsopgverne er tilstrækkeligt til, der kan opnås en nettobesparelse, ligesom det forventes, der kan opnås et effektiviseringspotentiale ved et udbud. COWI vurderer således samlet, Centralrengøring kan konkurrenceudsættes evt. sammen med yderligere rengøringsopgaver. Ved en konkurrenceudsættelse anbefaler COWI, der tages højde for valg af udbudsform afgrænsning af institutioner fastsættelse af serviceniveau udbud af vinduspolering revurdering af forudsætninger for oprydning og klargøring afklaring omkring meriel, der evt vil skulle afhændes, overgå til leverandør eller institutioner. 27. marts

15 Administrionen vurderer, omkostningerne i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Centralrengøring udgør minimum 1. mio. kr. til dækning af udgifter til intern kontrol og styring af opgaven, gennemførselaf udbud samt afgivelse af kontroludbud. Forberedelser Cowi anbefaler til forberedelse af konkurrencecudsættelse fastlæggelse af overordnet startegi for området valg af udbudsform og evt. kravspecifikion samt evt. opdeling i delaftaler udarbejdelse af tidplan for udbud kontraktvarighed proces for inddragelse og eventuel overdragelse af medarbejdere eventuel brug af sociale klausuler valg af udvælgelses- og tildelingskriterier beslutning om kommunalt kontroludbud. Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, Centralrengøring og Entrepenørafdelingen (eksklusiv eksterne opgaver) konkurrenceudsættes, Tønder kommune laver kontroludbud på begge udsættelser, det forudsættes finansieringen af transaktionsomkostningerne på 3 mio. kr ved udsættelse af begge områder dækkes af rionaliseringsgevinsten, konkurrenceudsættelsen sendes til høring i FagMed udvalg. Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 12: Uds. Henrik H. Frandsen deltog ikke i sagens behandling. Genoptagelse af sagen: COWI er blevet bedt om en uddybning af rionalet i en konkurrenceudsættelse. COWI har beregnet en estimering af rionalet ved konkurrenceudsætte ud fra erfaringer i andre kommuner Entreprenørafdelingen COWIs erfaringer fra udbud i to kommuner i Jylland, som er relivt sammenlignelige med Tønder kommune (baseret på størrelse, sammensætning, geografi m.v.) viser, disse kommuner har opnået en besparelse på 3,5-6 procent. En vurdering af størrelsen på besparelsespotentialet for Tønder kommune er behæftet med betydelig usikkerhed, idet potentialet er afhængigt af konkurrencesituionen, den nuværende driftsorganisions effektivitet, samt om kvalitet og kvantitet af de udbudte opgaver er sammenlignelige med de opgaver, der udføres af kommunen i dag. 27. marts

16 Rionalet ved konkurrenceudsætte den fulde opgave (ekskl. eksterne opgaver) svarende til de opgaver der i dag udføres for ca. 38 mio. kr. kan på denne baggrund opgøres til 1,33-2,28 mio. kr. COWIs vurdering af nødvendige omkostninger i forbindelse med udbuddet Udgifter til gennemførelse af udbud (udarbejdelse af udbudsmeriale samt gennemførelse af udbud) i alt kr. Udgifter til afgivelse af kontroludbud i alt kr. Administrive udgifter svarende til 1-1½ fuldtidsstilling til kontrol og styring i alt kr. per år Samlede udgifter i alt ca. 1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til detaljeret registrering af opgaveporteføljen, med et forsigtigt skøn på 1 mio. kr. baseret på, COWI vurderer et tidsmæssigt forbrug på 800 timer (fordelt på interne og eksterne timer). Men vore henvendelser til Viborg, Svendborg og Holbæk kommuner, der har fået udført en lignende opgave har estimeret, deres udgifter til lignenede opgaver ville andrage helt op til 2,5-4 mio. kr. Central Rengøring COWI beskriver, rionalet i en rækkes cases er på mellem 13 og 54 procent. COWI vurderer således, det er forventeligt, Tønder kommune vil kunne opnå en besparelse inden for dette spænd. På grund af forbehold over for casene vurderer COWI, et realistisk besparelse vil være i størrelsesordenen %. Rionalet ved konkurrenceudsætte opgaven skal beregnes udfra forbruget i 2013 på 20,6 mio. kr. Når administrionen samles i Tønder forventes forbruget reduceret med 1,2 mio. kr. Af budgettet anvendes 0,6 mio. kr. til styring og kvalitetskontrol af rengøringsområdet - dette skal forts anvendes når udbudet er gennemført. Det samlede udgangspunkt for rionaleberegning er således 18,8 mio. kr. På denne baggrund vurderes rionalet være 2,8-3,8 mio. kr. heraf er der sparet 1 mio. ved tidligere øvelse derefter 1,8-2,8 mio. kr. Rionalevurderingen bør ses i sammenhæng med, rengøringsområdet som result af en større analyse er omorganiseret i 2010 med afskedigelser af ca. 20 rengøringsassistenter og en besparelse på 1 mio. kr. årligt allerede fra Belært af sidste analysefase vil besparelsen først kunne forventes med fuld gennemslag fra marts

17 COWIs Vurdering af nødvendige omkostninger i forbindelse med udbuddet Udgifter til opmåling af endnu ikke opmålte arealer i alt kr. Udgifter til gennemførelse af udbud (opdering og registrering af mængder, udarbejdelse af udbudsmeriale samt gennemførelse af udbud) i alt kr. Udgifter til afgivelse af kontroludbud i alt kr. Administrive udgifter svarende til 1-1½ fuldtidsstilling til kontrol og styring i alt kr. per år Samlede udgifter i alt ca kr. Ledelsesstruktur Til sagen er vedhæftet not om ledelsesstrukturen i Centralrengøring Økonomi De samlede omkostninger ved konkurrenceudsættelse af Rengøring og Entreprenørafdeling anslås af COWI til 3 mio. kr., der skal dækkes af fremtidig rionaliseringsgevinst. Udgifter til kontrol og styring er en flerårig udgift. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetlægningen for 2015, initiiver i forbindelse med modernisering og effektivisering (som eksempelvis konkurrenceudsættelse) anvendes til udmøntning af eksisterende puljer. Eventuelle yderligere budgetbidrag anvendes til 1 % opgaven Besparelsen vil først kunne forventes med fuld gennemslag fra Entreprenørafdelingen indbetaler årligt overhead på 1.5 mio. kr. hvert år, der ikke vil tilfalde kommunen ved evt. konkurrenceudsættelse til ekstern udbyder. Bilag Foranalyse_rengøring_ pdf Ledelsesmæssig organisering af rengøringsområdet.docx Foranalyse_entreprenørafdelingen_ pdf Not om organisoriske ændringer Tønder bemærkninger til rapporten (2).docx 27. marts

18 Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, Centralrengøring og Entreprenørafdelingen (eksklusiv eksterne opgaver) konkurrenceudsættes Tønder kommune laver kontroludbud på begge udsættelser det forudsættes finansieringen af omkostningerne på 3 mio. kr ved udsættelse af begge områder dækkes af rionaliseringsgevinsten. Eventuelle yderligere budgetbidrag anvendes til 1 % opgaven konkurrenceudsættelsen sendes til høring i FagMed udvalg. Økonomiudvalget, 19. marts 2014, pkt. 7: Indstilles godkendt, idet Lars Rytter og Palle Gravesgaard (A) ikke kan tilslutte sig indstillingen. Beslutning Indstillingen godkendt efter afstemning med stemmerne 16 for og 12 imod. For stemte C, I, V, S. Imod stemte A, F, O, Ø. Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

19 8. Låneramme G Sagsfremstilling I forbindelse med regnskab 2013 er der udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for Låneadgangen er reguleret ved bekendtgørelse nr af 21. december 2013 (Lånebekendtgørelsen). Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2014 og lån skal være optaget senest den 30. april Udnyttes adgangen til låneoptagelse ikke inden denne do bortfalder muligheden for optage lån vedrørende Opgørelse af låneramme for priser Automisk låneadgang: Kr. Energibesparende foranstaltning Byfornyelse Lån til betaling af ejendomssk Mellemtotal Dispension/deponeringsfritagelse Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 31/ på det ordinære anlægsområde Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 31/ til investeringer på kvalitetsfondsområderne Dispension i kr. Lånemulighed i h.t. forbrug i kr I alt for dispensioner Bloktilskudsfordelt låneadgang 0 0 Låneramme 2013 i alt Der er i budget 2014 foruds en låneoptagelse på 23,0 mio. kr. I 2015 og 2016 er afs låneoptagelse på 40,0 mio. kr. Det er dog en forudsætning for kunne optage lån, der er givet lånedispension fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende anlæg, hvor der ikke er automisk låneadgang. Dispension søges i forbindelse med budgetlægningen for det enkelte år. Den gennemsnitlige likviditet var med udgangen af ,9 mio. kr. Der er budgetteret med faldende likviditet i overslagsårene, ligesom der overføres væsentlige uforbrugte anlægsog driftsmidler som skal finansieres af eksisterende likviditet. 27. marts

20 Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning m.v. Bilag Låneramme 2013 Så knækkede likviditetskurven - Artikel i bladet Danske Kommuner Direktionen indstiller, der optages lån på 29,250 mio. kr. Lånet optages med maksimal løbetid på 25 år og iøvrigt i overensstemmelse med Finansiel stregi, borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet vælge det billigste lån i sædvanlig anerkendt låneinstitution samt, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 19. marts 2014, pkt. 4: Indstilles godkendt, idet Henning Schmidt ikke ønsker optage lån. Beslutning Indstillingen godkendt. Henning Schmidt kan ikke følge indstillingen. Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

21 9. Revisionsberetning nr Løbende revision K Sagsfremstilling Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 17 Løbende revision Beretningen indeholder ikke revisionsbemærkninger til besvarelse. Lovgrundlag Styrelsesloven Bilag Revisionseretning nr. 17 endelig Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, revisionsberetning nr. 17, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse, godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 19. marts 2014, pkt. 5: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

22 10. Flytning af aktivitetsbudget fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap A Sagsfremstilling I Tønder Kommune er der en stigende efterspørgsel efter botilbud til misbrugsdemente borgere. På nuværende tidspunkt bor 15 borgere med misbrugsdemens på Solgården i Bedsted, og der er pt. 6 misbrugsdemente borgere på venteliste til et botilbud. Der er en forventning om øget tilgang af borgere indenfor denne målgruppe, og det betyder, der i Tønder Kommune er behov for flere botilbud. Sammenholdt med, der er ledige boliger på ældreområdet, foreslår Social, Arbejdsmarked og Sundhed, der overføres budget svarende til aktivitetsbudget for 5 plejeboliger fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap. Målgruppen misbrugsdemente overgik sammen med målgruppen senhjerneskadede fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap som følge af den plejecenterstruktur, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj Plejecenterstrukturen fulgte anbefalingerne i rapporten Fremtidens boliger til ældre, som fastslog, der var behov for færre plejeboliger i Tønder Kommune, og man med fordel kunne ændre kurs på ældreområdet og fremadrettet arbejde hen imod de 4 veje: "Øget investering i rehabilitering", "Øget indss omkring det kommunale akutberedskab", "Øget specialisering for en række målgrupper" og "Øget anvendelse af velfærdsteknologi". For skabe botilbud til de misbrugsdemente og senhjerneskadede borgere hos Psykiri og Handicap, blev plejecenteret Solgården med 43 plejeboliger ved samme lejlighed overdraget fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap. I plejecenterstrukturen blev det ligeledes besluttet, der fremadrettet skulle være almene plejeboliger på alle plejecentre. Derfor skal der forts være 11 almene plejeboliger for ældre på Solgården og på sigt 18 pladser til misbrugsdemente samt 7 pladser til sindslidende. Der er 5 lukkede plejeboliger på Solgården, som kan benyttes til misbrugsdemente. Den permanente udmøntning af lukning af de 5 plejeboliger i Pleje og Omsorg vil blive forelagt Sundhedsudvalget i forbindelse med en kommende samlet stregi for plejeboligområdet. Det forventes, de personalemæssige reduceringer, der skal ske i Pleje og Omsorg som følge af lukningen af de 5 plejeboliger, kan klares ved nurlig afgang. Sagen er sideløbende behandlet i Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Sagen er sendt i høring i FagMED Pleje og Omsorg, FagMED Psykiri og Handicap, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra FagMED Pleje og Omsorg, FagMED Psykiri og Handicap og Ældrerådet vil foreligge til Økonomiudvalgsmødet den 19. marts Høringssvar fra Handicaprådet vil foreligge til Kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts marts

23 Økonomi Der overføres aktivitetsbudget til 5 plejeboliger fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap til misbrugsdemente borgere med virkning fra 1. juli Aktivitetsbudgettet udgør: 5 plejeboliger à kr., svarende til kr. i årsvirkning. Budgettet udgør kr. i 2014 for 6 måneder. Fagchef for Psykiri og Handicap og fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, udvalget godkender flytning af aktivitetsbudget til 5 plejeboliger fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap, der overføres aktivitetsbudget fra politikområde Pleje og Omsorg til politikområde Voksen/Social på 0,622 mio. kr. i 2014 og 1,244 mio. kr. i 2015 og følgende år, Psykiri og Handicap i perioden april til juli 2014 kan benytte boligerne på Solgården indenfor den bestående økonomiske ramme, sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Psykiri og Handicap, sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 3. marts 2014, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Socialudvalget, 4. marts 2014, pkt. 3: Vedtaget som indstillet. FagMED Pleje og Omsorg, 7. marts 2014, pkt. 2: Fag MED Pleje og Omsorg stiller spørgsmål proceduren i forhold til de personalemæssige konsekevenser, herunder tilbud om overflytning fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap. Der er ikke overensstemmelse imellem sagsfremstillingen, og det somer blevet meldt ud på et møde mellem ledelsen og FOA. Aase Koch og Dorthe Koch Christiansen deltog ikke i dette punkt. Trine Petersen deltager som suppleant for Dorthe Koch Christiansen. 27. marts

24 FagMED Psykiri og Handicap, 11. marts 2014, pkt. 4: FagMED Psykiri og Handicap vurderer det positivt, der tages initiiv til nedbringelse af venteliste for misbrugsdemente. Sonja Kawaler, Esther Hjort Petersen, Therese Alette Andersen deltog ikke i mødet. Dorthe Haase deltog som suppleant for Esther Hjort Petersen, Lotte Teglskov Stokbæk deltog som suppleant for Therese Alette Andersen. Ældrerådet, 18. marts 2014, pkt. 3: Den anbefalede flytning giver ikke Ældrerådet anledning til bemærkninger. Rolf Paulsen deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 19. marts 2014, pkt. 6: Indstilles godkendt. Handicaprådet, 25. marts 2014, pkt. 4: Handicaprådet har følgende høringssvar: Handicaprådet udtaler, det er et positivt træk fra Tønder Kommunes side med udvidelsen af 5 pladser til alkoholdemente. Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

Referat. Mødedato: 19. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 19. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Mødedo: 19. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING FEBRUAR 2014 TØNDER KOMMUNE FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere