Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens 22 afstemningssteder 4 2 Brevstemmemodtagere 5 3 Huslejenævn 6 4 Beboerklagenævn 8 5 Udpegning af medlemmer og suppleanter til Kulturelt Forums bestyrelse 10 6 Kompetenceplan 11 7 Foranalyser af konkurrenceudsættelse 13 8 Låneramme Revisionsberetning nr Løbende revision Flytning af aktivitetsbudget fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap Frigivelse af anlægsmidler fra Handicap Løgumgårds renoveringsplan Frigivelse af anlægsmidler til spa- og badefaciliteter på Handicap Løgumgård Renovering af Hasselvej 6, Handicap Løgumgård marts

3 14 Tønder Boligselskab ansøger om fritagelse for dispositionsfondens dækning af udgifter til tab som følge af fraflyttede lejeres manglende betaling Ansøgning om kommunegaranti for lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforening afdeling Behandling af høringssvar til Kommuneplanstregi Forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Tønder Rådhus, Tønder Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Skolereform - Skolebestyrelsernes sammensætning Skolereform - Valgprocedure for skolebestyrelserne 45 Lukkede dagsordenspunkter 21 Køb af bygning Salg af areal Grund marts

4 1. Valgstyrere til kommunens 22 afstemningssteder G Sagsfremstilling Ved offentlige valg skal kommunalbestyrelsen for hvert afstemningsområde udpege mindst 5 og højst 9 valgstyrere til forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere der har bopæl i kommunen. For hvert afstemningssted vælges (ved forholdstalsvalg) en formand for valgstyrerne. Valget som valgstyrer og tilforordnet gælder for perioden 1. januar 2014 til 31. december Oversigt over valgsteder og bemanding fremgår af vedhæftede bilag. Lovgrundlag Kommunal- og regionalvalgloven, folketingsvalgloven samt Europaparlamentsvalgloven Bilag Bemanding på valgstederne Direktionsstaben indstiller valgstyrere, tilforordnede og valgstyreformænd udpeges i overenstemmelse med vedhæftede bilag, og borgmesteren bemyndiges til godkende ændringer på udpegende valgstyrere og besætte resterende ledige pladser efter indstilling fra partierne Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

5 2. Brevstemmemodtagere G Sagsfremstilling Valg af 12 tilforordnede vælgere til modtage brevstemmer og 12 valgstyrere til kontrollere brevstemmer til offentlige valg, i særlige boformer og vælgernes hjem, samt stedfortrædere for disse. Lovgrundlag Kommunal- og regionalvalgloven, folketingsvalgloven samt Europaparlamentsvalgloven med itlhørende bekendtgørelser om brevstemmeafgivning Bilag Brevstemmemodtagere og -kontrollanter Direktionsstaben indstiller tilforordnede vælgere og valgstyrere til modtage og kontrollere brevstemmer udpeges i overensstemmelse med vedhæftede bilag, og borgmesteren bemyndiges til godkende ændringer og besætte resterende ledige poster efter indstilling fra partierne Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

6 3. Huslejenævn A Sagsfremstilling På sit møde den 28. januar 2014 konstituerede Kommunalbestyrelsen Huslejenævnet for perioden 1. februar 2014 til 31. december Nævnet består af en formand, to andre medlemmer og en socialt kyndig samt stedfortrædere for de nævnte, og følgende blev udpeget efter indstilling: Steen Bøjlund som formand og Ole Friis som næstformand Leonhard Nissen som udlejerrepræsentant og Ole Andersen som stedfortræder Ditte Rosenberg som lejerrepræsentant og Brian Jensen som stedfortræder. Laila Møbes som social kyndig og Berit Thomsen som stedfortræder. Efterfølgende har såvel den udpegnede stedfortræder for formanden, Ole Friis, samt lejerrepræsentant Ditte Rosenberg, anmodet om udtrædelse af Huslejenævnet grundet personlige årsager, hvorfor sagen genoptages. Vedr. formandskabet Såvel formand som dennes stedfortræder beskikkes af direktøren for Stsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Begge skal være jurister, og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisioner eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. På mødet den 28. janaur blev cand. jur. Steen Bøjlund af kommunalbestyrelsen indstillet som formand. Direktøren for stsforvaltningen har efterfølgende beskikket S. Bøjlund som formand. Formandshonoraret udgjorde for sidste periode kr. årligt. Da Ole Friis af personlige årsager har trukket sig som stedfortræder for formanden, indstilles Bent Pedersen til beskikkelse som stedfortræder. Vedr. lejerrepræsention LLO har indsendt følgende nye indstilinger: Kirsten Børgesen, Haderslev (indstillet af LLO som medlem) Peer Marfelt, Kolding (indstillet af LLO som mulig suppleant) Gert V. Jørgensen, Kolding (indstillet af LLO som mulig suppleant) 27. marts

7 Derudover er Brian Jensen, Løgumkloster, som på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2014 blev udpeget som stedfortræder, indstillet som lejerrepræsentant Af ovennvænte fire indstillede skal udpeges en lejerrepræsentant og en suppleant for denne. Lovgrundlag Boligreguleringsloven samt lejeloven 106 og 109. Direktionsstaben indstiller, Bent Pedersen indstilles til Stsforvaltningen som stedfortræder for Steen Bøjlund formandshonoraret fortsætter uændret der udpeges en lejerrepræsentant og en stedfortræder Beslutning Indstillingen godkendt idet Brian Jensen udpeges som lejerrepræsentant og Kirsten Børgesen som stedfortræder. Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

8 4. Beboerklagenævn A Sagsfremstilling På sit møde den 28. januar 2014 konstituerede Kommunalbestyrelsen Beboerklagenævnet for perioden 1. februar 2014 til 31. december Beboerklagenævnet består af en formand, to andre medlemmer, socialt sagkyndig samt stedfortrædere, og følgende blev udpeget efter indstilling: Steen Bøjlund indstilles som formand og Ole Friis som næstformand, Allan Christensen udpeges som udlejerrepræsentant og Lars Petersen som stedfortræder, Ditte Rosenberg udpeges som lejerrepræsentant og Annie Göbel som stedfortræder, Laila Møbes udpeges som socialt kyndig og Berit Thomsen som stedfortræder. Efterfølgende har såvel den indstillede stedfortræder for formanden, Ole Friis, samt lejerrepræsentant Ditte Rosenberg, anmodet om udtrædelse af Beboerklagenævnet grundet personlige årsager, hvorfor sagen genoptages: Vedr. formandsskabet: såvel formand som dennes stedfortræder beskikkes af direktøren for stsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen, begge skal være jurister. De må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisioner eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. På mødet den 28. januar 2014 blev cand. jur. Steen Bøjlund indstillet som formand, og Stsforvaltningens direktør har efterfølgende beskikket S. Bøjlund som formand. Formandshonoraret udgjorde for sidste periode årligt. Da Ole Friis af personlige årsager har trukket sig som stedfortræder for formanden, indstilles Bent Pedersen til beskikkelse som stedfortræder Vedr. lejerrepræsention LLO har indsendt følgende nye indstillinger til Beboerklagenævnet: Arne Bækby, Kolding (indstillet af LLO som medlem) Annie Göbel, Tønder (indstillet af LLO som mulig suppleant) Gert V. Jørgensen, Kolding (indstillet af LLO som mulig suppleant) Der skal af ovennvænte tre udpeges et medlem samt en stedfortræder 27. marts

9 Lovgrundlag Almenlejelovens kapitel 17, Direktionsstaben indstiller, Bent Pedersen indstilles til Stsforvaltningen som stedfortræder for Steen Bøjlund formandshonoraret fortsætter uændret der udpeges en lejerrepræsentant og stedfortræder Beslutning Indstillingen godkendt idet Arne Bækby udpeges som lejerrepræsentant og Annie Göbel som stedfortræder Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

10 5. Udpegning af medlemmer og suppleanter til Kulturelt Forums bestyrelse G Sagsfremstilling Ifølge Kulturel Forums vedtægter udpeges de 15 af bestyrelsens medlemmer, der er valgt blandt Kulturelt Forums medlemmer samt deres suppleanter, af Kommunalbestyrelsen. Kulturelt Forum holdt generalforsamling den 10. marts 2014, og her blev følgende personer indstillet: Følgende medlemmer blev på generalforsamlingen genindstillet til bestyrelsen: I valggruppe 2 indstilles Karl Posselt med suppleant Mette Rønn Olesen I valggruppe 3 indstilles Palle Guldbrandsen med suppleant Karin Hønnicke Toft og Knud Erich Jensen med suppleant Inga Brodersen I valggruppe 4 indstilles Tove Tersbøl med suppleant Carsten Eskildsen I valggruppe 5 indstilles Marianne Permin med suppleant Esther Lautrup Jessen I valggruppe 6 indstilles Birgitte Thomsen med suppleant Ruth Lorenzen Direktøren for Kultur og Fritid indstiller de indstillede medlemmer og suppleanter til Kulturelt Forums bestyrelse godkendes Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

11 6. Kompetenceplan G Sagsfremstilling Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling af kompetencen mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og forvaltningen. Formålet med kompetenceplaner i Tønder Kommune er beskrive, hvorledes Kommunalbestyrelsen har valgt fordele beslutningskompetencen og dermed: Hvor i organisionen beslutninger skal tages Kompetencen mellem de politiske niveauer Kompetencen mellem det politiske niveau og administrionen Kompetenceplanen er dermed et væsentligt arbejdsredskab i kommunalbestyrelsens, fagudvalgene og administrionens dagligdag ved give overblikket over, hvor og hvem der må træffe beslutningerne. Kompetenceplanen er en dynamisk plan, som bliver justeret og tilrettet i takt med bl.a. ny lovgivning og opnåede erfaringer i forhold til, på hvilket niveau konkrete beslutninger bedst træffes. Som et overordnet princip gælder, enhver sag uanset kompetencefordelingen skal forelægges Kommunalbestyrelsen eller Økonomiudvalget til afgørelse, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for kommunen eller andre særlige grunde taler for det. Øget uddelegering af beslutningskompetencen, skal godkendes af den, der i dag har beslutningskompetencen. Delegionen kan til enhver tid tilbagekaldes, og kompetencefordelingen er således ikke udtryk for en endelig afgivelse af beslutningskompetencen. Lovgrundlag Styrelsesloven Bilag kompetenceplan for Tønder Brandvæsen Beredskabschefen indstiller, kompetenceplanen godkendes og sendes til videre i økonomiudvalget. Beredskabskommissionen, 10. marts 2014, pkt. 4: Godkendt og sendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 27. marts

12 Økonomiudvalget, 19. marts 2014, pkt. 24: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

13 7. Foranalyser af konkurrenceudsættelse A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 bevilge kr. til forarbejdet til kvalificere beslutningsgrundlaget for konkurrenceudsættelse af tre prioriterede områder: Lønproduktion Regøring Entreprenørafdelingen Administrion udarbejdede på det grundlag en tilbudsforespørgsel til udarbejdelse af en foranalyse for konkurrenceudsættelse på de tre områder. Tilbudsforespørgslen skulle omhandle tre områder: Markedsanalyse af vilkårene for konkurenceudsættelse Opgaveafgrænsning således der gives et præcist billede af hvilke opgaver der kan konkurrenceudsættes samt vurdering af konsekvenser ved konkurrenceudsættelsen Opstilling af rammer og forløb for konkurrenceudsættelsen Foranalysen skulle gennemføres i perioden fra 1. november 2013 til 6. januar Der blev udsendt tilbudsforespørgsel til tre konsulentvirksomheder (COWI, Niras og Rambøll) og administrionen vurderede ud fra en samlet vurdering af indhold og pris, tilbuddet fra COWI bedst levede op til de opstillede krav. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. oktober 2013 på det grundlag gennemføre en foranalyse. COWI har afleveret sin afrapportering. COWIs generelle anbefaling er, kriterierne for meget udbudsegnede opgaver er lav kompleksitet og høj volumen. Hovekonklusionen i afrapporteringen er: Lønproduktion Lønproduktion opfylder ikke samlet de generelle kriterier, idet de lønadministrive opgaver har lav kompleksitet og lav volumen, mens personaleopgaverne har høj kompleksitet og lav volumen. Samlet vurderes det økonomiske volumen i de lønadministrive opgaver være for begrænset til, der på kort sigt kan opnås en nettobesparelse. COWI vurderer således samlet, lønproduktionen i Tønder kommune ikke opfylder kriterierne for udbudsegnede opgaver. 27. marts

14 Entreprenørafdelingen Driftsopgaverne i Entrepenørafdelingen opfylder med få undtagelser de generelle kriterier. Cowi vurderer, den økonomiske volumen i de opgaver, der kan konkurrenceudsættes har en størrelse, der gør opgaven interessant for prive entrepenører byde på opgaven. Da der er et tæt samarbejde mellem Entreprenørafdelingen og kommunens øvrige forvaltninger anbefales det, snitfladerne til andre opgaver defineres tydeligere, end de er i dag. Det vurderes, markedssituionen er gunstig og der som udgangspunkt er fem leverendører, der kan byde på opgaven. COWI vurderer således samlet, Entreprenørafdelingen kan konkurrenceudsættes og peger på, det er erfaringen, en konkurrenceudsættelse, hvor Entrepenørafdelingen afgiver kontroludbud, medfører et øget fokus på opgaveløsning og effektivisering i afdelingen. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag vurdere, hvor stor en besparelse, der kan opnås. Administrionen vurderer, omkostningerne i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingen udgør minimum 1. mio. kr. til dækning af udgifter til intern kontrol og styring af opgaven, gennemførselaf udbud samt afgivelse af kontroludbud. Hertil kommer nødvendige udgifter til detaljeret registrering af opgaveporteføljen. Central Rengøring Rengøring opfylder kriterierne for udbudsegnede opgaver og samtlige af de rengøringsopgaver, som Centralrengøring varetager i dag kan udbydes. Det anbefales afklare hvorvidt der er yderligere rengøringsopgaver fra andre områder, der kan udbydes samtidig. Det vurderes den økonomiske volumen i rengøringsopgverne er tilstrækkeligt til, der kan opnås en nettobesparelse, ligesom det forventes, der kan opnås et effektiviseringspotentiale ved et udbud. COWI vurderer således samlet, Centralrengøring kan konkurrenceudsættes evt. sammen med yderligere rengøringsopgaver. Ved en konkurrenceudsættelse anbefaler COWI, der tages højde for valg af udbudsform afgrænsning af institutioner fastsættelse af serviceniveau udbud af vinduspolering revurdering af forudsætninger for oprydning og klargøring afklaring omkring meriel, der evt vil skulle afhændes, overgå til leverandør eller institutioner. 27. marts

15 Administrionen vurderer, omkostningerne i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Centralrengøring udgør minimum 1. mio. kr. til dækning af udgifter til intern kontrol og styring af opgaven, gennemførselaf udbud samt afgivelse af kontroludbud. Forberedelser Cowi anbefaler til forberedelse af konkurrencecudsættelse fastlæggelse af overordnet startegi for området valg af udbudsform og evt. kravspecifikion samt evt. opdeling i delaftaler udarbejdelse af tidplan for udbud kontraktvarighed proces for inddragelse og eventuel overdragelse af medarbejdere eventuel brug af sociale klausuler valg af udvælgelses- og tildelingskriterier beslutning om kommunalt kontroludbud. Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, Centralrengøring og Entrepenørafdelingen (eksklusiv eksterne opgaver) konkurrenceudsættes, Tønder kommune laver kontroludbud på begge udsættelser, det forudsættes finansieringen af transaktionsomkostningerne på 3 mio. kr ved udsættelse af begge områder dækkes af rionaliseringsgevinsten, konkurrenceudsættelsen sendes til høring i FagMed udvalg. Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 12: Uds. Henrik H. Frandsen deltog ikke i sagens behandling. Genoptagelse af sagen: COWI er blevet bedt om en uddybning af rionalet i en konkurrenceudsættelse. COWI har beregnet en estimering af rionalet ved konkurrenceudsætte ud fra erfaringer i andre kommuner Entreprenørafdelingen COWIs erfaringer fra udbud i to kommuner i Jylland, som er relivt sammenlignelige med Tønder kommune (baseret på størrelse, sammensætning, geografi m.v.) viser, disse kommuner har opnået en besparelse på 3,5-6 procent. En vurdering af størrelsen på besparelsespotentialet for Tønder kommune er behæftet med betydelig usikkerhed, idet potentialet er afhængigt af konkurrencesituionen, den nuværende driftsorganisions effektivitet, samt om kvalitet og kvantitet af de udbudte opgaver er sammenlignelige med de opgaver, der udføres af kommunen i dag. 27. marts

16 Rionalet ved konkurrenceudsætte den fulde opgave (ekskl. eksterne opgaver) svarende til de opgaver der i dag udføres for ca. 38 mio. kr. kan på denne baggrund opgøres til 1,33-2,28 mio. kr. COWIs vurdering af nødvendige omkostninger i forbindelse med udbuddet Udgifter til gennemførelse af udbud (udarbejdelse af udbudsmeriale samt gennemførelse af udbud) i alt kr. Udgifter til afgivelse af kontroludbud i alt kr. Administrive udgifter svarende til 1-1½ fuldtidsstilling til kontrol og styring i alt kr. per år Samlede udgifter i alt ca. 1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til detaljeret registrering af opgaveporteføljen, med et forsigtigt skøn på 1 mio. kr. baseret på, COWI vurderer et tidsmæssigt forbrug på 800 timer (fordelt på interne og eksterne timer). Men vore henvendelser til Viborg, Svendborg og Holbæk kommuner, der har fået udført en lignende opgave har estimeret, deres udgifter til lignenede opgaver ville andrage helt op til 2,5-4 mio. kr. Central Rengøring COWI beskriver, rionalet i en rækkes cases er på mellem 13 og 54 procent. COWI vurderer således, det er forventeligt, Tønder kommune vil kunne opnå en besparelse inden for dette spænd. På grund af forbehold over for casene vurderer COWI, et realistisk besparelse vil være i størrelsesordenen %. Rionalet ved konkurrenceudsætte opgaven skal beregnes udfra forbruget i 2013 på 20,6 mio. kr. Når administrionen samles i Tønder forventes forbruget reduceret med 1,2 mio. kr. Af budgettet anvendes 0,6 mio. kr. til styring og kvalitetskontrol af rengøringsområdet - dette skal forts anvendes når udbudet er gennemført. Det samlede udgangspunkt for rionaleberegning er således 18,8 mio. kr. På denne baggrund vurderes rionalet være 2,8-3,8 mio. kr. heraf er der sparet 1 mio. ved tidligere øvelse derefter 1,8-2,8 mio. kr. Rionalevurderingen bør ses i sammenhæng med, rengøringsområdet som result af en større analyse er omorganiseret i 2010 med afskedigelser af ca. 20 rengøringsassistenter og en besparelse på 1 mio. kr. årligt allerede fra Belært af sidste analysefase vil besparelsen først kunne forventes med fuld gennemslag fra marts

17 COWIs Vurdering af nødvendige omkostninger i forbindelse med udbuddet Udgifter til opmåling af endnu ikke opmålte arealer i alt kr. Udgifter til gennemførelse af udbud (opdering og registrering af mængder, udarbejdelse af udbudsmeriale samt gennemførelse af udbud) i alt kr. Udgifter til afgivelse af kontroludbud i alt kr. Administrive udgifter svarende til 1-1½ fuldtidsstilling til kontrol og styring i alt kr. per år Samlede udgifter i alt ca kr. Ledelsesstruktur Til sagen er vedhæftet not om ledelsesstrukturen i Centralrengøring Økonomi De samlede omkostninger ved konkurrenceudsættelse af Rengøring og Entreprenørafdeling anslås af COWI til 3 mio. kr., der skal dækkes af fremtidig rionaliseringsgevinst. Udgifter til kontrol og styring er en flerårig udgift. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetlægningen for 2015, initiiver i forbindelse med modernisering og effektivisering (som eksempelvis konkurrenceudsættelse) anvendes til udmøntning af eksisterende puljer. Eventuelle yderligere budgetbidrag anvendes til 1 % opgaven Besparelsen vil først kunne forventes med fuld gennemslag fra Entreprenørafdelingen indbetaler årligt overhead på 1.5 mio. kr. hvert år, der ikke vil tilfalde kommunen ved evt. konkurrenceudsættelse til ekstern udbyder. Bilag Foranalyse_rengøring_ pdf Ledelsesmæssig organisering af rengøringsområdet.docx Foranalyse_entreprenørafdelingen_ pdf Not om organisoriske ændringer Tønder bemærkninger til rapporten (2).docx 27. marts

18 Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, Centralrengøring og Entreprenørafdelingen (eksklusiv eksterne opgaver) konkurrenceudsættes Tønder kommune laver kontroludbud på begge udsættelser det forudsættes finansieringen af omkostningerne på 3 mio. kr ved udsættelse af begge områder dækkes af rionaliseringsgevinsten. Eventuelle yderligere budgetbidrag anvendes til 1 % opgaven konkurrenceudsættelsen sendes til høring i FagMed udvalg. Økonomiudvalget, 19. marts 2014, pkt. 7: Indstilles godkendt, idet Lars Rytter og Palle Gravesgaard (A) ikke kan tilslutte sig indstillingen. Beslutning Indstillingen godkendt efter afstemning med stemmerne 16 for og 12 imod. For stemte C, I, V, S. Imod stemte A, F, O, Ø. Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

19 8. Låneramme G Sagsfremstilling I forbindelse med regnskab 2013 er der udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for Låneadgangen er reguleret ved bekendtgørelse nr af 21. december 2013 (Lånebekendtgørelsen). Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2014 og lån skal være optaget senest den 30. april Udnyttes adgangen til låneoptagelse ikke inden denne do bortfalder muligheden for optage lån vedrørende Opgørelse af låneramme for priser Automisk låneadgang: Kr. Energibesparende foranstaltning Byfornyelse Lån til betaling af ejendomssk Mellemtotal Dispension/deponeringsfritagelse Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 31/ på det ordinære anlægsområde Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 31/ til investeringer på kvalitetsfondsområderne Dispension i kr. Lånemulighed i h.t. forbrug i kr I alt for dispensioner Bloktilskudsfordelt låneadgang 0 0 Låneramme 2013 i alt Der er i budget 2014 foruds en låneoptagelse på 23,0 mio. kr. I 2015 og 2016 er afs låneoptagelse på 40,0 mio. kr. Det er dog en forudsætning for kunne optage lån, der er givet lånedispension fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende anlæg, hvor der ikke er automisk låneadgang. Dispension søges i forbindelse med budgetlægningen for det enkelte år. Den gennemsnitlige likviditet var med udgangen af ,9 mio. kr. Der er budgetteret med faldende likviditet i overslagsårene, ligesom der overføres væsentlige uforbrugte anlægsog driftsmidler som skal finansieres af eksisterende likviditet. 27. marts

20 Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning m.v. Bilag Låneramme 2013 Så knækkede likviditetskurven - Artikel i bladet Danske Kommuner Direktionen indstiller, der optages lån på 29,250 mio. kr. Lånet optages med maksimal løbetid på 25 år og iøvrigt i overensstemmelse med Finansiel stregi, borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet vælge det billigste lån i sædvanlig anerkendt låneinstitution samt, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 19. marts 2014, pkt. 4: Indstilles godkendt, idet Henning Schmidt ikke ønsker optage lån. Beslutning Indstillingen godkendt. Henning Schmidt kan ikke følge indstillingen. Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

21 9. Revisionsberetning nr Løbende revision K Sagsfremstilling Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 17 Løbende revision Beretningen indeholder ikke revisionsbemærkninger til besvarelse. Lovgrundlag Styrelsesloven Bilag Revisionseretning nr. 17 endelig Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, revisionsberetning nr. 17, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse, godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 19. marts 2014, pkt. 5: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

22 10. Flytning af aktivitetsbudget fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap A Sagsfremstilling I Tønder Kommune er der en stigende efterspørgsel efter botilbud til misbrugsdemente borgere. På nuværende tidspunkt bor 15 borgere med misbrugsdemens på Solgården i Bedsted, og der er pt. 6 misbrugsdemente borgere på venteliste til et botilbud. Der er en forventning om øget tilgang af borgere indenfor denne målgruppe, og det betyder, der i Tønder Kommune er behov for flere botilbud. Sammenholdt med, der er ledige boliger på ældreområdet, foreslår Social, Arbejdsmarked og Sundhed, der overføres budget svarende til aktivitetsbudget for 5 plejeboliger fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap. Målgruppen misbrugsdemente overgik sammen med målgruppen senhjerneskadede fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap som følge af den plejecenterstruktur, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj Plejecenterstrukturen fulgte anbefalingerne i rapporten Fremtidens boliger til ældre, som fastslog, der var behov for færre plejeboliger i Tønder Kommune, og man med fordel kunne ændre kurs på ældreområdet og fremadrettet arbejde hen imod de 4 veje: "Øget investering i rehabilitering", "Øget indss omkring det kommunale akutberedskab", "Øget specialisering for en række målgrupper" og "Øget anvendelse af velfærdsteknologi". For skabe botilbud til de misbrugsdemente og senhjerneskadede borgere hos Psykiri og Handicap, blev plejecenteret Solgården med 43 plejeboliger ved samme lejlighed overdraget fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap. I plejecenterstrukturen blev det ligeledes besluttet, der fremadrettet skulle være almene plejeboliger på alle plejecentre. Derfor skal der forts være 11 almene plejeboliger for ældre på Solgården og på sigt 18 pladser til misbrugsdemente samt 7 pladser til sindslidende. Der er 5 lukkede plejeboliger på Solgården, som kan benyttes til misbrugsdemente. Den permanente udmøntning af lukning af de 5 plejeboliger i Pleje og Omsorg vil blive forelagt Sundhedsudvalget i forbindelse med en kommende samlet stregi for plejeboligområdet. Det forventes, de personalemæssige reduceringer, der skal ske i Pleje og Omsorg som følge af lukningen af de 5 plejeboliger, kan klares ved nurlig afgang. Sagen er sideløbende behandlet i Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Sagen er sendt i høring i FagMED Pleje og Omsorg, FagMED Psykiri og Handicap, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra FagMED Pleje og Omsorg, FagMED Psykiri og Handicap og Ældrerådet vil foreligge til Økonomiudvalgsmødet den 19. marts Høringssvar fra Handicaprådet vil foreligge til Kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts marts

23 Økonomi Der overføres aktivitetsbudget til 5 plejeboliger fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap til misbrugsdemente borgere med virkning fra 1. juli Aktivitetsbudgettet udgør: 5 plejeboliger à kr., svarende til kr. i årsvirkning. Budgettet udgør kr. i 2014 for 6 måneder. Fagchef for Psykiri og Handicap og fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, udvalget godkender flytning af aktivitetsbudget til 5 plejeboliger fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap, der overføres aktivitetsbudget fra politikområde Pleje og Omsorg til politikområde Voksen/Social på 0,622 mio. kr. i 2014 og 1,244 mio. kr. i 2015 og følgende år, Psykiri og Handicap i perioden april til juli 2014 kan benytte boligerne på Solgården indenfor den bestående økonomiske ramme, sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Psykiri og Handicap, sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 3. marts 2014, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Socialudvalget, 4. marts 2014, pkt. 3: Vedtaget som indstillet. FagMED Pleje og Omsorg, 7. marts 2014, pkt. 2: Fag MED Pleje og Omsorg stiller spørgsmål proceduren i forhold til de personalemæssige konsekevenser, herunder tilbud om overflytning fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap. Der er ikke overensstemmelse imellem sagsfremstillingen, og det somer blevet meldt ud på et møde mellem ledelsen og FOA. Aase Koch og Dorthe Koch Christiansen deltog ikke i dette punkt. Trine Petersen deltager som suppleant for Dorthe Koch Christiansen. 27. marts

24 FagMED Psykiri og Handicap, 11. marts 2014, pkt. 4: FagMED Psykiri og Handicap vurderer det positivt, der tages initiiv til nedbringelse af venteliste for misbrugsdemente. Sonja Kawaler, Esther Hjort Petersen, Therese Alette Andersen deltog ikke i mødet. Dorthe Haase deltog som suppleant for Esther Hjort Petersen, Lotte Teglskov Stokbæk deltog som suppleant for Therese Alette Andersen. Ældrerådet, 18. marts 2014, pkt. 3: Den anbefalede flytning giver ikke Ældrerådet anledning til bemærkninger. Rolf Paulsen deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 19. marts 2014, pkt. 6: Indstilles godkendt. Handicaprådet, 25. marts 2014, pkt. 4: Handicaprådet har følgende høringssvar: Handicaprådet udtaler, det er et positivt træk fra Tønder Kommunes side med udvidelsen af 5 pladser til alkoholdemente. Beslutning Indstillingen godkendt Irene H. Lund, Henrik Frandsen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling 27. marts

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere