Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed Thomas Christfort Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvartalsrapportering pr. 31 marts Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Samlet økonomirapportering pr. 31. marts Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af budgetbeløb til afregning af lægetester Ansøgning om tillægsbevilling til Vordingborg Kommunes andel af kapitalindskud vedr. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren Anvendelse af kommunal bygning samt frigivelse af beløb for ombygning til boliger til flygtninge Byfornyelse Prioritering af midler og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse Tilskud til Danmarks Samlermuseum vedr. afhjælpning af kontraktmæssige forhold Anmodning om øget driftstilskud til lokalråd Overvejelser af fordele og ulemper ved muligheden for medfinansiering projekter med værdien af eget arbejde Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Par til Erhvervsuddannelse Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Open Air Exhibition Vederlag til Havnebestyrelsen Kommuneplanstregi Endelig vedtagelse af Lokalplan C Støvvasen i Stege og Lendemarke Idefase kommuneplantillæg og tidsplan arkitektkonkurrence Antonihøjen Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege Indførelse af erhvervsparkeringslicenser Administrionsgrundlag for kommunalt udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold Delegion af kompetence efter folkeskolelovens 17 om antal elever ved skoleårets begyndelse Andelsboligforeningen Byparken I i Stege - Manglende terminsbetalinger Andelsboligområdet - Forslag til delegion af kompetence Til orientering...49 Bilagsoversigt...50 Underskriftsside...52

3 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 2

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kvartalsrapportering pr. 31 marts Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremlægges til udvalgets drøftelse. Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Den væsentligste afvigelse vedrører Budgetpuljer hvor der på nuværende tidspunkt ventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Afdeling for Stregi og Implementering forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som tillægges uforbrugte midler på projektpuljer. Afdeling for Plan og Byg forventer mindreindtægter for gebyrer vedrørende byggesagsbehandling på 0,7 mio. kr. På budgetramme 2 tjenestemandspensioner ventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Administrionen i øvrige afdelinger afviger visse steder med beskedent mer- eller mindreforbrug. Det giver ikke anledning til skærpet opmærksomhed på nuværende tidspunkt. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapportering 31. marts /15 Indstilling Administrionen indstiller, kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 3

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Signe Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2015 i Vordingborg Kommune viser traditionelt set et overvurderet forventet regnskab. Baggrunden for økonomirapporteringen er de decentrale enheders forventninger til årets result. Igen i 2015 rapporteres om et merforbrug på driften på 6,1 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 31,1 mio. kr. Hvis de decentrale enheders forventninger holder stik, vil serviceudgiftsrammen blive overskredet med 39,4 mio. kr. og der vil være merforbrug på ordinær drift på 6,1 mio. kr. Overordnet set skyldes overskridelse af servicerammen, de opsparede midler nu anvendes, hvilket skal ske før eller siden. På baggrund af regnskab 2014 og administrionens erfaringer, vurderes det forventet regnskab vil være på niveau med sidste år, da det forudsættes forbruget forventes udvikle sig stort set ligesom Direktionen forventer derfor ikke serviceudgiftsrammen vil blive overskredet og der forventes derfor ingen sanktioner. Ligeledes forventer direktionen resultet af både drift og anlæg vil blive bedre end økonomirapporteringen. Direktionen anbefaler ikke samlede handlinger for forbedre de decentrale enheders forventninger til årets result, men der er opmærksomhed på de enkelte områder, hvor der er mer- eller mindreforbrug og der er fokus på foretage nødvendige foranstaltninger for styre i mål. Ordinær driftsvirksomhed: Samlet set rapporteres om result af ordinær driftsvirksomhed give et overskud for 2015 på 78,1 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. For specifik gennemgang af årsager til merforbruget på 6,1 mio. kr. henvises til bilaget økonomirapportering pr. 31. marts Anlægsudgifter: Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. og det forventes de 31,1 mio. kr. overføres til Regnskabet for 2015 på anlæg forventes udgøre 165,3 mio. kr. Result: Der rapporteres om et underskud på 87,0 mio. kr., hvilket er 25,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 112,0 mio. kr. Det forventede result forventes blive bedre i forhold til korrigeret budget og skyldes primært der forventes et mindreforbrug på anlæg. Årsagen til det budgetterede underskud er, anlægsniveauet er næsten dobbelt så højt end niveauet på 100 mio. kr., som er foreskrevet i den økonomiske politik. Serviceudgiftsrammen: Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Økonomirapporteringen viser pr. 31. marts 2015 et merforbrug på serviceudgifterne på 39,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. For undgå en regnskabssanktion i 2015, skal der derfor sigtes hen imod og overholde serviceudgiftsrammen. Udvalgenes økonomirapporteringer indebærer en overskridelse af serviceudgiftsrammen med 39,4 mio. kr. For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen marts. Likviditetsprognose: 4

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 125,8 mio. kr. ultimo marts Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 87,3 mio. kr. ved udgangen af At den gennemsnitlige kassebeholdning falder så markant i 2015, er et udtryk for de enkelte områders forventninger om anvende samtlige af de overførte driftsmidler fra regnskab Erfaringerne viser dog, dette sjældent realiseres, hvorfor det antages, kassebeholdningen vil lande på et højere niveau end foruds på nuværende tidspunkt. Målet for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, er, den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget økonomirapportering pr. 31. marts Bilag: 1 Åben Bilag - Økonomirapportering pr. 31. marts /15 2 Åben Serviceudgiftsrammen marts 57732/15 Indstilling Administrionen indstiller, økonomirapportering pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales dog således administrionen anmodes om udarbejde handleplaner, der sikrer en budgetoverholdelse inkl. servicerammen. 5

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes Budgetstregi Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal på mødet i maj behandle følgende: a) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på 1,5 mio. kr. på udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014) som fremgår af bilag 1 b) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min. 3,3 mio. kr.). Nederst på bilag 2. c) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min. 3,3 mio. kr.). Øverst på bilag 2. En del af forslagene er uændrede siden aprilmødet, et enkelt er bortfaldet efter nærmere analyse. Det drejer sig om forslaget om reducere budgettet til husleje på Kornerups rådhus. Forventede udgifter svarer til budgettet og der er således ikke et for højt budget alligevel. Der er en række forslag som administrionen siden udvalgsmødet i april har revurderet og nu ikke længere anbefaler. Det fremgår af bilagene med rød overstregning. Endelig er der efter opfordring fra udvalget udarbejdet nogle nye forslag, og ikke mindst er der arbejdet uddybende med, hvordan forslagene vil kunne realiseres. Administrionen har vurderet de muligheder der alt andet lige er for strukturelle effektiviseringer. Det er ikke vurderingen, der vil kunne opnås reelle effektiviseringer eller besparelser ved udlicitering af administrive opgaver. Det kan heller ikke anbefales gennemføre ændringer i organisionsstrukturen, da vurderingen er denne p.t. er optimal set i forhold til de opgaver, projekter og ressourcer, der er i organisionen i dag. Det efterlader tre vinkler på effektivisering af den kommunale administrion. Øget centralisering med henblik på stordriftsfordele, øget decentralisering med henblik på samle flere opgaver hos institutionsledelsen. Forbedrede arbejdsgange fx gennem LEAN metoder og mere effektiv opgaveløsning fx gennemførelse af samtaler, dokumention mv. Digitalisering og kanalstregi, herunder åbningstider, øget brug af selvbetjeningsløsninger og digitalisering af arbejdsgange/opgaveløsning. Ifølge Administrionsanalysen fra foråret 2013 udarbejdet af Deloitte bruges der 102 årsværk samlet set i Vordingborg Kommune på opgaverne Økonomistyring, Økonomiadministrion, Løn og Indkøb. Der er påbegyndt en centralisering af administrive opgaver på dagtilbudsområdet og andre kommuner har valgt oprette egentlige koncernservicefunktioner. Det foreslås derfor, der igangsættes et projekt med det formål etablere en administrion fællesfunktion, som får til opgave løse driftsopgaver inden for løn, økonomi, it og indkøb. Der vil kunne spares penge på en sådan løsning, men den kræver en nærmere beskrivelse af snitfladerne mellem en central enhed og de decentrale enheder og en vurdering af ledelsesforhold, bemanding og it-understøttelse. Forslaget er 6

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling derfor dette projekt sættes i gang nu med henblik på, der kan foreligge et mere konkret beslutningsgrundlag i august. De fleste besparelser på det administrive område er blot beskrevet som en reduktion af budgettet, der vil få den konsekvens normeringen reduceres lidt. For understøtte en effektiv drift i den samlede administrion og for give mulighed for fastholde serviceniveauet mest muligt med færre ressourcer foreslås det, der udrulles en fornyet indss rettet med arbejdsgange og kvalitet i samtaler og dokumention. Derfor reserveres 0,5 mio. kr. i kommunens konsulentpulje til medfinansiering af konsulentbistand til projekter i kommunens administrive enheder. Det undersøges om det er muligt finde et konsulenthus, der ønsker indgå en no cure no pay -aftale. Udover de foreslåede besparelser på de enkelte enheder gennemføres en hurtig potentialeafdækning med henblik på, der til august vil kunne fremlægges forslag til yderligere effektiviseringer i særskilte enheder, svarende til en yderligere besparelse som forventes være 0,5 mio. kr. Endelige er beskrevet et forslag om reduktion i åbningstid i borgerservicefunktioner. Endelig vil der blive gjort en målrettet indss også i administrionen med henblik på nedbringe sygefraværet og på den måde sikre flere ressourcer til opgaveløsningen og samtidig understøtte en fastholdelse af nuværende serviceniveau med færre ressourcer. Dette arbejde skal gå hånd i hånd med arbejdet for sikre god trivsel på arbejdspladserne og den fortste kompetenceudvikling, som også er en væsentlig forudsætning for kunne fortsætte effektivisering af de administrive arbejdsgange. Udvalget skal igen forholde sig til forslagene som de ligger. Her forventes det holdninger og anbefalinger fra Kommunalbestyrelsens temamøde 30. april 2015 bliver inddraget i udvalgets behandling. Områdeudvalg for Administrion og myndighedsafdelinger drøftede sagen på sit møde den 12. maj 2015 og bemærker følgende: Lokaludvalgenes bemærkninger sendes videre til den politiske behandling. Områdeudvalget har følgende kommentar til bemærkninger som er fremsendt fra personalemøde i Sundhed. Med hensyn til frivilligt arbejde er det vigtigt, det ligger ud over kerneopgaven, således det er supplement til opgaveløsningen. Omkring bemærkningen urimelig lang proces vil områdeudvalget henlede opmærksomheden på, der er tale om en budgetproces og ikke en almindelig besparelsesproces. Der er godkendt en budgetprocedure for hele kommunen, og det er den som følges. Formanden fremlagde efterfølgende en orientering om nye projekter, som skal ind tænkes i den fremadrettede budgetprocedure herunder: Decentralisering/centralisering i forhold til koncernfunktion/fælles administriv enhed Kanalstregi herunder bl.a. fysisk åbnings-/telefontid, reducere lønsummen Yderligere analyser af arbejdsgangsbeskrivelser, Lean herunder støtte op om de enkeltes mulighed for opfylde de pålagte sparemål Medarbejdersiden tog forbehold for de nye forslag, idet de ikke har haft mulighed for drøfte og komme med bemærkninger til disse. Budget sættes på dagsordenen igen til udvalgets juni møde. 7

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben ØPU mio. puljen 0,5% - Udmøntningsforslag 64047/15 2 Åben ØPU - 1,5% forslag til nye tiltag og reduktioner 64050/15 3 Åben Refer fra møde i Områdeudvalget for Administrion og Myndighedsafdelinger /15 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til reduktioner og omprioriteringer drøftes og proces for inddragelse af interessenter aftales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Sagen blev drøftet. Administrionen anmodes om udarbejde et oplæg der belyser fordele og ulemper ved en centralisering af driftsopgaverne økonomi, løn og indkøb. Oplæg forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 19. august Udvalget håber sygefraværet nedbringes og på den måde sikrer flere ressourcer til opgaveløsningen. 8

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af budgetbeløb til afregning af lægetester Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked ønsker tilpasse budgettet, så der bliver overensstemmelse mellem budgettet og praksis i forbindelse med udgifterne til lægeerklæringer. Udgifter til lægeerklæringer bliver betalt fra udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings konto for Borger og Arbejdsmarked (konto 6 - administrive udgifter). Der er ikke afs budget hertil. Det har de seneste år været fast praksis i forbindelse med regnskabsopgørelsen, merforbruget på afdelingens konto 6 begrundet i udgifter til lægeerklæringer er blevet dækket af kassen, så Borger og Arbejdsmarked ikke har været nødsaget til enten overføre dette merforbrug til det efterfølgende år eller dække det gennem besparelser på den øvrige del af afdelingens konto 6 (primært lønudgifter). Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, der ikke er afs et realistisk budget til udgifterne til lægetester. Udgifterne til lægeerklæringer var kr. i På baggrund af udgifterne i årets første måneder skønnes det, udgifterne til lægeerklæringer vil udgøre ca kr. i Der anmodes derfor om, der budgetomplaceres kr. fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets konto for sygedagpenge til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings konto for Borger og Arbejdsmarked (konto 6 - administrive udgifter). Vurdering af udgifterne til lægeerklæringer Administrionen har foretaget en analyse af udgifterne til lægeerklæringer for vurdere, om udgifterne kan reduceres. Udgifterne til læge- og speciallægetester er øget i de senere år, som følge af reformerne på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. En meget væsentlig del af udgifterne til lægeerklæringer følger af lovgivningen. Dette gælder fx på rehabiliteringsområdet, hvor der altid skal indhentes en erklæring fra egen læge, før sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet. Hvis der er brug for yderligere lægelige oplysninger, skal disse oplysninger indhentes gennem regionens Kliniske Funktion. På sygedagpengeområdet har den seneste reform medført et øget krav om hurtig afklaring, idet der nu er krav om revurdering af sagen (generel varighed), når der havde været udbetalt sygedagpenge i 22 uger, hvor det tidligere var efter 52 uger. Der er også indført en ny forlængelsesmulighed, så borgeren har ret til overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis ikke en af de øvrige forlængelsesmuligheder i sygedagpengeloven kan anvendes. Disse ændringer medfører øget behov for lægeerklæringer. Videre er det med virkning fra 1. januar 2015 et lovkrav, der skal indhentes en lægeerklæring til brug for den første sygedagpengeopfølgningssamtale, når der forventes et fravær på mere end 8 uger. 9

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Det er Borger og Arbejdsmarkeds vurdering, udgifterne til lægeerklæringer ikke kan forventes reduceret. Det bemærkes, en hurtig afklaring af borgere er en forudsætning for kunne skabe kontakt til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. En hurtig helbredsmæssig afklaring medfører blandt andet behov for flere lægeerklæringer, men medfører også en reduktion af udgifterne til fx sygedagpenge. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 6.51 Lægeerklæringer Anlæg Afledt drift Finansiering Drift 5.71 Sygedagpenge Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der - som angivet i sagen - ikke er afs budget på Borger og Arbejdsmarked (konto 06) under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til udgifter til lægeerklæringer. Indstilling Administrionen indstiller, kr. budgetomplaceres fra konto 5 til konto 6 til dækning af forventede udgifter til lægeerklæringer. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 10

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om tillægsbevilling til Vordingborg Kommunes andel af kapitalindskud vedr. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren Sagsnr.: 14/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Tegtmeier Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2014 der skulle udpeges en foreløbig bestyrelse for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, og bestyrelsen skulle forestå opstarten af denne. På kommunalbestyrelsens møde 18. december 2014, blev bestyrelsens udkast til vedtægter, for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, godkendt, og processen omkring stiftelse og registrering af fonden blev s i gang. Af vedtægterne for Fonden, fremgår det af 2stk.1. DGI og Vordingborg Kommune stifter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren. Den foreløbige bestyrelse for Fonden DGI Huset Panteren har efterfølgende anmodet Erhvervsstyrelsen om registrering og godkendelse af Fonden. Erhvervsstyrelsen har den 16. april meddelt Fonden er behørigt registreret og tildelt CVR nummer. I henhold til Lov om erhvervsdrivende fonde skal der ved etablering af en erhvervsdrivende fond, stilles med en grundkapital på mindst kr., og grundkapitalen skal som udgangspunktet erlægges i kontanter. Da DGI og Vordingborg Kommune i fællesskab er stiftere af Den Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, udgør Vordingborg Kommune andel af fondens grundkapital kr., som administrionen med denne sag anmoder om få bevilliget. Beløbet foreslås taget fra kassen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 150 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning -150 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 - Vedtægter for Fonden 2 Resume vedr. registrering fra Erhvervsstyrelsen 3. Registreringsbevis fre erhvervsstyrelsen Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der ikke er afs midler i budgettet til Vordingborg Kommunes andel af grundkapital til Panteren, og har ingen yderligere kommentarer. 11

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Vedtægter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren 60774/15 endelig.pdf 2 Åben Sagsresume vedr. registreing af Fonden DGI Huset Panteren 59182/15 3 Åben Registreringsbevis Fonden DGI Huset Panteren 59164/15 Indstilling Administrionen indstiller, Vordingborg Kommunes andel af grundkapitalen på kr. til Den Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren bevilges og udgiften finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 12

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anvendelse af kommunal bygning samt frigivelse af beløb for ombygning til boliger til flygtninge Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked har behov for kunne disponere over midlertidige boliger til flygtninge. De seneste år har Vordingborg Kommune modtaget ca. 40 flygtninge om året. Dette tal steg i 2014 til 89. og i 2015 er kvoten for kommunens tilgang af flygtninge fastlagt til 136. Hertil kommer eventuel familiesammenføring af familiemedlemmer. Borger og Arbejdsmarked finder det hensigtsmæssigt indrette tomme kommunale bygninger til denne opgave frem for anvende dyrere lejemål hos prive eller hos boligselskaber. Til brug herfor ønsker Borger og Arbejdsmarked overtage ejendommen på Troldevej 11, Ndr. Vindinge, 4760 Vordingborg, som tidligere har været børnehave, og som i dag er overdraget til ejendomsfonden med henblik på salg. Efter en ombygning forventes ejendommen i løbet af 2015 kunne stå klar til brug. Der bliver plads til midlertidige boliger for 20 flygtninge/indvandrere. På grund af den store tilgang af flygtninge for øjeblikket er der akut behov for disse pladser. Der er budgetteret med, der skal anvendes kr. til ombygningen. Herudover vil der være omkostninger til den løbende drift. Det budgetteres med, det kan dækkes af det beløb til drift, som er afs i regi af ejendomsfonden, og som foreslås overflyttet til Borger og Arbejdsmarked. Hvis tilgangen af flygtninge i de kommende år falder til et mere normalt niveau, vil Troldevej 11 kunne dække det meste af behovet for midlertidige boliger, så det vil blive muligt opsige nogle af de nuværende forholdsvis dyre lejemål til midlertidige boliger. Der er søgt om og givet byggetilladelse til ombygningen. Der er ikke lokalplaner eller andre planmæssige forhold, som forhindrer, bygningen kan anvendes til det nævnte forhold. Den gældende byggetilladelse udløber 3. november Borger og Arbejdsmarked vil i samarbejde med lokalrådet gennemføre en orientering af naboerne i lokalområdet inden ombygningen går i gang. Når bygningen er par til indvielse vil der blive afholdt et Åbent Hus-arrangement for naboer og andre interesserede. En eventuel beslutning om ombygningen følger op på beslutning i Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning (ØPU) den 18. marts 2015, hvor udvalget godkendte, der kan frigives midler fra det tilskud, som sten i 2015 vil give til kommunerne til midlertidige boligplaceringer. Det særlige stslige tilskud er på 125 mio. kr., og Vordingborg Kommune forventes modtage ca. 1,5 mio. kr. heraf. I denne beslutning lå, administrionen skulle udarbejde et projekt, hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger for flygtninge. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Beboelse midlertidig boligplacering af flygtninge Drift - do Anlæg Afledt drift 13

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Finansiering Drift Stsligt investeringstilskud for 2015 ( xg ) Ejendomsfonden Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der jf. sagen på Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning den 18. marts 2015, blev afs kr. i budget 2015 til kommunens udgifter til midlertidige boligplaceringer af flygtninge, hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger til flygtninge. Ligesom der under ejendomsfonden, jf. sag af den 14. april 2014, er overført beløb på ca kr. i årene 2015 og frem til drift af ejendommen Troldevej 11. Der kan således, som nævnt i sagen, overføres driftsbeløb fra ejendomsfonden til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling Administrionen indstiller, ejendommen Troldevej 11, 4760 Vordingborg, kan anvendes på ubestemt tid til boliger til flygtninge, der frigives kr. fra det stslige investeringstilskud til ombygning af ejendommen til dette formål, ansvar og budget for ejendommens drift herefter overgår fra Ejendomsfonden til Borger og Arbejdsmarked. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Der har været møde med repræsentanter fra Lokalrådet. Der er planlagt informionsmøde medio juni med naboer. Der er ligeledes planlagt åbent hus arrangement, når huset står klar til indflytning. Udvalget har et ønske om opgaven udbydes i fagentrepriser. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefales. 14

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Byfornyelse Prioritering af midler og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse Sagsnr.: 15/ Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Karsten Kolle Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Lov om byfornyelse og udvikling af byer: Kapitel 3 Bygningsfornyelse af prive udlejningsboliger. Kapitel 4 Bygningsfornyelse af ejer og andelsboliger. Kapitel 5 Bygningsfornyelse af erhverv (i forbindelse med støtte efter kapitel 3 eller kapitel 4). Generelt kan der jf. kapitel 3 og 4 ydes støtte til ejendomme fra før 1960, som er væsentligt nedslidte eller mangler tidssvarende installioner. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen prioriterede i maj 2014, bygningsfornyelsesindssen skulle genoptages i købstæderne med fokus på forskønnelse af byerne. Som en del af beslutningen skulle ordningen evalueres efter et år. Evaluering Pga. stslige tidsfrister var ordningen meget kortvarig (én ansøgningsrunde hen over sommeren), som følge heraf blev de afste midler ikke anvendt fuldt ud. Indssen omftede 6 renoveringsprojekter og en nedrivning. Projekterne vurderes have haft betydning for forskønnelse af bevaringsværdige bygninger i købstæderne, men i mindre grad betydning for det samlede fysiske miljø i købstæderne, da projekterne lå relivt meget spredt i byerne. De få projekter betød ressourceforbruget til opgaven var begrænset, og kunne klares inden for de eksisterende personalemæssige ressourcer. Teknik- og Miljøudvalget varetog tildelingen af støtte, hvilket foregik af én omgang efter afslutning af ansøgningsrunden. Prioritering af midlerne i 2015 Vordingborg Kommune er i 2015 blevet tildelt en udgiftsramme på 2 mio. kr. til bygningsfornyelse, som kan anvendes frem til februar Indssen vil i år kunne være med flere ansøgningsfrister, og det forventes på den baggrund flere renoveringsprojekter kan støttes. Målet med støtte til bygningsfornyelse kan være forskønnelse af det byggede miljø, forbedring af boligforhold eller energibesparelse, som en del af kommunens klimaindss. Det anbefales, støtten prioriteres til forskønnelse af det bebyggede miljø således bygningernes ydre. Der bør ske en prioritering af de afste midler, så støtten koncentreres i bymidterne incl. tilstødende kulturmiljøer, i de øvrige dele af byerne bør der kun støttes boliger med høj bevaringsværdi (1-3). De prioriterede områder (afgrænset på vedlagte kort) defineres i Præstø som lokalplanen for bymidten fra 2014, i Stege bebyggelsen inden for volden samt kulturmiljøet det græske kvarter, i Vordingborg bymidten jf. kommuneplanen samt tilstødende kulturmiljøer (Middelalderbyen og Boulevardkvarteret). For sikre en smidig sagsgang anbefales det mindre projekter, der højner bygningernes bevaringsværdi, tildeles støtte uden politisk godkendelse. Mindre projekter kan defineres som renoveringsprojekter med en anlægssum på under kr. incl. moms., og hvor ejendommene har høj bevaringsværdige (1-3) samt ligger i de prioriterede områder (bymidten inkl. tilstødende kulturmiljøer). Jf. den netop vedtagne forretningsorden for facaderådene fremlægges alle ansøgninger til udtalelse i facaderådene, mens selve prioriteringen af støttemidler varetages af Teknik- og Miljøudvalget. 15

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Medfinansiering af byfornyelsesramme Medfinansiering af byfornyelsesramme Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på til anlægsprojektet Medfinansiering af byfornyelsesramme og renoveringsprojekter vil kunne finansieres fra denne anlægspulje. Rådighedsbeløbet på kr. vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Prioriterede områder i købstæderne 54093/15 Indstilling Administrionen indstiller, bygningsfornyelsesmidlerne i 2015 anvendes til forskønnelse af købstæderne (bygningernes ydre), og midlerne prioriteres til ejendomme beliggende i bymidten inkl. tilstødende kulturmiljøer, herudover kan der gives støtte til bygninger i købstæderne med høj bevaringsværdi (SAVE 1-3), der uden politisk godkendelse kan meddeles tilskud på 50 % til renoveringsprojekter på op til kr. ekskl. moms. til bevaringsværdige bygninger (SAVE 1-3) i købstædernes bymidte inkl. tilstødende kulturmiljøer, der frigives et rådighedsbeløb på kr. til kommunal medfinansiering af bygningsfornyelsesindssen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler endvidere det sammentænkes med tilgængelighedspuljen. 16

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tilskud til Danmarks Samlermuseum vedr. afhjælpning af kontraktmæssige forhold Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune afhændede den 1. juli 2013 ejendommen Thorsvangs Alle 7, 4720 Stege, til Fonden Danmarks Samlermuseum. I løbet af 2014 og senest i foråret 2015 har der imidlertid været store problemer omkring opstigende kloakvand i de bygninger, der nu med meget stor frivillig arbejdskraft er indrettet til Danmarks Samlermuseum. Problemerne skyldes, ifølge besigtigelse af autoriseret kloakmester, selve konstruktionen er forkert udført og desuden ulovlig. I henhold til den indgåede købsaftale (Købskontraktens 5) er Vordingborg Kommune bekendt med problemer med opstigende kloakvand i bygningen og vil sørge for afhjælpning heraf. Danmarks Samlermuseum har på baggrund af formuleringerne i købskontrakten henvendt sig til afdelingen for Kultur og Fritid for få lovliggjort og tilrettet de eksisterende forhold. Danmarks Samlermuseum har fremsendt et tilbud på lovliggørelse af de eksisterende forhold til en samlet pris på kr. Administrionen indstiller på den baggrund, de beskrevne forbedringer på kloakforholdene på Danmarks Samlermuseum bliver igangs. Samtidig anmoder administrionen om, midlerne til lovliggørelsen, i alt kr. tages fra Vordingborg Kommunes kassebeholdning. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Kassebeholdning 102 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Kassebeholdning -102 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der ikke er afs midler til denne udgift i den godkendte investeringsplan for budget Det skal samtidig bemærkes, jævnfør den økonomiske politik som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. 17

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrionen indstiller, Danmarks Samlermuseum bevilges et tilskud på kr. til udbedring af kloakforholdene, de bevilligede midler tages fra Vordingborg Kommunes kassebeholdning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 18

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anmodning om øget driftstilskud til lokalråd Sagsnr.: 15/ Område: Stregi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Lovgrundlag Nærdemokrimodel 2013 for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Østmøn Lokalråd har fremsendt ansøgning til Vordingborg Kommune om øget driftstilskud med virkning fra Lokalrådet ønsker grundet stor aktivitet og stor lokal opbakning få øget driftstilskuddet fra de nuværende kr. pr. år til kr. pr. år. Lokalrådet begrunder ansøgningen med det store lokale engagement som borgerne udviser, og den store tilstrømning der er til lokalrådets arrangementer. Det er ikke ukendt, dialog- og borgermøder på Østmøn kan mønstre op mod 100 personer og ofte flere.den store tilstrømning til lokalrådets arrangementer har medført, lokalrådet de sidste tre år har kørt med underskud på driftsbudgettet på hhv kr., kr. og kr. Det betyder, kassebeholdningen er reduceret fra kr. pr. 1. januar 2012 til kr. pr. 31. december Lokalrådet ønsker derfor en øget driftsbevilling med virkning allerede fra Vordingborg Kommune modtager ikke regnskaber fra lokalrådene, da man politisk har valgt, det var nok man som bestyrelse aflægger regnskab over for lokalområdets beboere på en årlig generalforsamling. Praksis viser, nogle lokalråd vælger bruge midler på forplejning til møder, mens andre (måske bevist) kører efter en stregi, hvor der spares op til lokale anlægsprojekter. Lokalrådet i Stensved kan nævnes som et eksempel på dette. Her har lokalrådet af kassebeholdningen bl.a. (med)finansieret investeringsprojekter som f.eks. et madpakkehus til områdets dagplejere samt, i samarbejde med Nyråd Lokalråd, en mountainbikebane på Kulsbjerg. Ønsket om differentieret driftstilskud til lokalrådene er ikke ny. Ønsket har også været frems af enkelte lokalråd i købstæderne, der har argumenteret for deres behov qua mange mennesker kan retfærdiggøre, der gives øget tilførsel af økonomiske midler, for kunne engagere den større befolkning i byerne. Endvidere har spørgsmålet været drøftet mellem politikere og lokalråd i forbindelse med de to evalueringer, der har været gennemført af Nærdemokrimodellen siden Det medførte en forhøjelse af driftstilskuddet ved evalueringen i 2009/2010 fra til de nuværende kr., men blev ikke reguleret yderligere i forbindelse med evalueringen i 2012/2013. Tilskuddet på kr. pr. år til lokalråd ligger i den høje ende af hvad mange andre kommuner tildeler deres lokalråd. Således giver en hurtig søgning på nettet følgende oversigt over kommunale tilskud til lokalråd; kr. i Slagelse; kr. i Sorø; kr. i Næstved, kr. i Faaborg- Midtfyn, mens Vejen Kommune giver differentierede tilskud til sine 21 lokalråd, hvor beløbene varierer fra godt kr. op til kr. Administrionen mener, der i fremtiden ligger et større potentiale i kompetenceudvikle lokalrådene til i højere grad lægge aktiviteter ind under projekter, der kan finansieres via i LUPmidlerne, mens driftsmidlerne vurderes være tilstrækkelige til kunne dække udgifter i forbindelse med dialogmøder og generalforsamlinger. Bilag: 1 Åben Ansøgning om højere tilskud-2.docx 59605/15 19

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 28. maj 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 19:10 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 22. april 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere