Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed Thomas Christfort Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvartalsrapportering pr. 31 marts Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Samlet økonomirapportering pr. 31. marts Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af budgetbeløb til afregning af lægetester Ansøgning om tillægsbevilling til Vordingborg Kommunes andel af kapitalindskud vedr. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren Anvendelse af kommunal bygning samt frigivelse af beløb for ombygning til boliger til flygtninge Byfornyelse Prioritering af midler og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse Tilskud til Danmarks Samlermuseum vedr. afhjælpning af kontraktmæssige forhold Anmodning om øget driftstilskud til lokalråd Overvejelser af fordele og ulemper ved muligheden for medfinansiering projekter med værdien af eget arbejde Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Par til Erhvervsuddannelse Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Open Air Exhibition Vederlag til Havnebestyrelsen Kommuneplanstregi Endelig vedtagelse af Lokalplan C Støvvasen i Stege og Lendemarke Idefase kommuneplantillæg og tidsplan arkitektkonkurrence Antonihøjen Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege Indførelse af erhvervsparkeringslicenser Administrionsgrundlag for kommunalt udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold Delegion af kompetence efter folkeskolelovens 17 om antal elever ved skoleårets begyndelse Andelsboligforeningen Byparken I i Stege - Manglende terminsbetalinger Andelsboligområdet - Forslag til delegion af kompetence Til orientering...49 Bilagsoversigt...50 Underskriftsside...52

3 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 2

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kvartalsrapportering pr. 31 marts Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremlægges til udvalgets drøftelse. Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Den væsentligste afvigelse vedrører Budgetpuljer hvor der på nuværende tidspunkt ventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Afdeling for Stregi og Implementering forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som tillægges uforbrugte midler på projektpuljer. Afdeling for Plan og Byg forventer mindreindtægter for gebyrer vedrørende byggesagsbehandling på 0,7 mio. kr. På budgetramme 2 tjenestemandspensioner ventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Administrionen i øvrige afdelinger afviger visse steder med beskedent mer- eller mindreforbrug. Det giver ikke anledning til skærpet opmærksomhed på nuværende tidspunkt. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapportering 31. marts /15 Indstilling Administrionen indstiller, kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 3

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Signe Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2015 i Vordingborg Kommune viser traditionelt set et overvurderet forventet regnskab. Baggrunden for økonomirapporteringen er de decentrale enheders forventninger til årets result. Igen i 2015 rapporteres om et merforbrug på driften på 6,1 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 31,1 mio. kr. Hvis de decentrale enheders forventninger holder stik, vil serviceudgiftsrammen blive overskredet med 39,4 mio. kr. og der vil være merforbrug på ordinær drift på 6,1 mio. kr. Overordnet set skyldes overskridelse af servicerammen, de opsparede midler nu anvendes, hvilket skal ske før eller siden. På baggrund af regnskab 2014 og administrionens erfaringer, vurderes det forventet regnskab vil være på niveau med sidste år, da det forudsættes forbruget forventes udvikle sig stort set ligesom Direktionen forventer derfor ikke serviceudgiftsrammen vil blive overskredet og der forventes derfor ingen sanktioner. Ligeledes forventer direktionen resultet af både drift og anlæg vil blive bedre end økonomirapporteringen. Direktionen anbefaler ikke samlede handlinger for forbedre de decentrale enheders forventninger til årets result, men der er opmærksomhed på de enkelte områder, hvor der er mer- eller mindreforbrug og der er fokus på foretage nødvendige foranstaltninger for styre i mål. Ordinær driftsvirksomhed: Samlet set rapporteres om result af ordinær driftsvirksomhed give et overskud for 2015 på 78,1 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. For specifik gennemgang af årsager til merforbruget på 6,1 mio. kr. henvises til bilaget økonomirapportering pr. 31. marts Anlægsudgifter: Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. og det forventes de 31,1 mio. kr. overføres til Regnskabet for 2015 på anlæg forventes udgøre 165,3 mio. kr. Result: Der rapporteres om et underskud på 87,0 mio. kr., hvilket er 25,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 112,0 mio. kr. Det forventede result forventes blive bedre i forhold til korrigeret budget og skyldes primært der forventes et mindreforbrug på anlæg. Årsagen til det budgetterede underskud er, anlægsniveauet er næsten dobbelt så højt end niveauet på 100 mio. kr., som er foreskrevet i den økonomiske politik. Serviceudgiftsrammen: Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Økonomirapporteringen viser pr. 31. marts 2015 et merforbrug på serviceudgifterne på 39,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. For undgå en regnskabssanktion i 2015, skal der derfor sigtes hen imod og overholde serviceudgiftsrammen. Udvalgenes økonomirapporteringer indebærer en overskridelse af serviceudgiftsrammen med 39,4 mio. kr. For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen marts. Likviditetsprognose: 4

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 125,8 mio. kr. ultimo marts Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 87,3 mio. kr. ved udgangen af At den gennemsnitlige kassebeholdning falder så markant i 2015, er et udtryk for de enkelte områders forventninger om anvende samtlige af de overførte driftsmidler fra regnskab Erfaringerne viser dog, dette sjældent realiseres, hvorfor det antages, kassebeholdningen vil lande på et højere niveau end foruds på nuværende tidspunkt. Målet for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, er, den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget økonomirapportering pr. 31. marts Bilag: 1 Åben Bilag - Økonomirapportering pr. 31. marts /15 2 Åben Serviceudgiftsrammen marts 57732/15 Indstilling Administrionen indstiller, økonomirapportering pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales dog således administrionen anmodes om udarbejde handleplaner, der sikrer en budgetoverholdelse inkl. servicerammen. 5

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes Budgetstregi Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal på mødet i maj behandle følgende: a) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på 1,5 mio. kr. på udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014) som fremgår af bilag 1 b) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min. 3,3 mio. kr.). Nederst på bilag 2. c) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min. 3,3 mio. kr.). Øverst på bilag 2. En del af forslagene er uændrede siden aprilmødet, et enkelt er bortfaldet efter nærmere analyse. Det drejer sig om forslaget om reducere budgettet til husleje på Kornerups rådhus. Forventede udgifter svarer til budgettet og der er således ikke et for højt budget alligevel. Der er en række forslag som administrionen siden udvalgsmødet i april har revurderet og nu ikke længere anbefaler. Det fremgår af bilagene med rød overstregning. Endelig er der efter opfordring fra udvalget udarbejdet nogle nye forslag, og ikke mindst er der arbejdet uddybende med, hvordan forslagene vil kunne realiseres. Administrionen har vurderet de muligheder der alt andet lige er for strukturelle effektiviseringer. Det er ikke vurderingen, der vil kunne opnås reelle effektiviseringer eller besparelser ved udlicitering af administrive opgaver. Det kan heller ikke anbefales gennemføre ændringer i organisionsstrukturen, da vurderingen er denne p.t. er optimal set i forhold til de opgaver, projekter og ressourcer, der er i organisionen i dag. Det efterlader tre vinkler på effektivisering af den kommunale administrion. Øget centralisering med henblik på stordriftsfordele, øget decentralisering med henblik på samle flere opgaver hos institutionsledelsen. Forbedrede arbejdsgange fx gennem LEAN metoder og mere effektiv opgaveløsning fx gennemførelse af samtaler, dokumention mv. Digitalisering og kanalstregi, herunder åbningstider, øget brug af selvbetjeningsløsninger og digitalisering af arbejdsgange/opgaveløsning. Ifølge Administrionsanalysen fra foråret 2013 udarbejdet af Deloitte bruges der 102 årsværk samlet set i Vordingborg Kommune på opgaverne Økonomistyring, Økonomiadministrion, Løn og Indkøb. Der er påbegyndt en centralisering af administrive opgaver på dagtilbudsområdet og andre kommuner har valgt oprette egentlige koncernservicefunktioner. Det foreslås derfor, der igangsættes et projekt med det formål etablere en administrion fællesfunktion, som får til opgave løse driftsopgaver inden for løn, økonomi, it og indkøb. Der vil kunne spares penge på en sådan løsning, men den kræver en nærmere beskrivelse af snitfladerne mellem en central enhed og de decentrale enheder og en vurdering af ledelsesforhold, bemanding og it-understøttelse. Forslaget er 6

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling derfor dette projekt sættes i gang nu med henblik på, der kan foreligge et mere konkret beslutningsgrundlag i august. De fleste besparelser på det administrive område er blot beskrevet som en reduktion af budgettet, der vil få den konsekvens normeringen reduceres lidt. For understøtte en effektiv drift i den samlede administrion og for give mulighed for fastholde serviceniveauet mest muligt med færre ressourcer foreslås det, der udrulles en fornyet indss rettet med arbejdsgange og kvalitet i samtaler og dokumention. Derfor reserveres 0,5 mio. kr. i kommunens konsulentpulje til medfinansiering af konsulentbistand til projekter i kommunens administrive enheder. Det undersøges om det er muligt finde et konsulenthus, der ønsker indgå en no cure no pay -aftale. Udover de foreslåede besparelser på de enkelte enheder gennemføres en hurtig potentialeafdækning med henblik på, der til august vil kunne fremlægges forslag til yderligere effektiviseringer i særskilte enheder, svarende til en yderligere besparelse som forventes være 0,5 mio. kr. Endelige er beskrevet et forslag om reduktion i åbningstid i borgerservicefunktioner. Endelig vil der blive gjort en målrettet indss også i administrionen med henblik på nedbringe sygefraværet og på den måde sikre flere ressourcer til opgaveløsningen og samtidig understøtte en fastholdelse af nuværende serviceniveau med færre ressourcer. Dette arbejde skal gå hånd i hånd med arbejdet for sikre god trivsel på arbejdspladserne og den fortste kompetenceudvikling, som også er en væsentlig forudsætning for kunne fortsætte effektivisering af de administrive arbejdsgange. Udvalget skal igen forholde sig til forslagene som de ligger. Her forventes det holdninger og anbefalinger fra Kommunalbestyrelsens temamøde 30. april 2015 bliver inddraget i udvalgets behandling. Områdeudvalg for Administrion og myndighedsafdelinger drøftede sagen på sit møde den 12. maj 2015 og bemærker følgende: Lokaludvalgenes bemærkninger sendes videre til den politiske behandling. Områdeudvalget har følgende kommentar til bemærkninger som er fremsendt fra personalemøde i Sundhed. Med hensyn til frivilligt arbejde er det vigtigt, det ligger ud over kerneopgaven, således det er supplement til opgaveløsningen. Omkring bemærkningen urimelig lang proces vil områdeudvalget henlede opmærksomheden på, der er tale om en budgetproces og ikke en almindelig besparelsesproces. Der er godkendt en budgetprocedure for hele kommunen, og det er den som følges. Formanden fremlagde efterfølgende en orientering om nye projekter, som skal ind tænkes i den fremadrettede budgetprocedure herunder: Decentralisering/centralisering i forhold til koncernfunktion/fælles administriv enhed Kanalstregi herunder bl.a. fysisk åbnings-/telefontid, reducere lønsummen Yderligere analyser af arbejdsgangsbeskrivelser, Lean herunder støtte op om de enkeltes mulighed for opfylde de pålagte sparemål Medarbejdersiden tog forbehold for de nye forslag, idet de ikke har haft mulighed for drøfte og komme med bemærkninger til disse. Budget sættes på dagsordenen igen til udvalgets juni møde. 7

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben ØPU mio. puljen 0,5% - Udmøntningsforslag 64047/15 2 Åben ØPU - 1,5% forslag til nye tiltag og reduktioner 64050/15 3 Åben Refer fra møde i Områdeudvalget for Administrion og Myndighedsafdelinger /15 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til reduktioner og omprioriteringer drøftes og proces for inddragelse af interessenter aftales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Sagen blev drøftet. Administrionen anmodes om udarbejde et oplæg der belyser fordele og ulemper ved en centralisering af driftsopgaverne økonomi, løn og indkøb. Oplæg forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 19. august Udvalget håber sygefraværet nedbringes og på den måde sikrer flere ressourcer til opgaveløsningen. 8

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af budgetbeløb til afregning af lægetester Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked ønsker tilpasse budgettet, så der bliver overensstemmelse mellem budgettet og praksis i forbindelse med udgifterne til lægeerklæringer. Udgifter til lægeerklæringer bliver betalt fra udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings konto for Borger og Arbejdsmarked (konto 6 - administrive udgifter). Der er ikke afs budget hertil. Det har de seneste år været fast praksis i forbindelse med regnskabsopgørelsen, merforbruget på afdelingens konto 6 begrundet i udgifter til lægeerklæringer er blevet dækket af kassen, så Borger og Arbejdsmarked ikke har været nødsaget til enten overføre dette merforbrug til det efterfølgende år eller dække det gennem besparelser på den øvrige del af afdelingens konto 6 (primært lønudgifter). Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, der ikke er afs et realistisk budget til udgifterne til lægetester. Udgifterne til lægeerklæringer var kr. i På baggrund af udgifterne i årets første måneder skønnes det, udgifterne til lægeerklæringer vil udgøre ca kr. i Der anmodes derfor om, der budgetomplaceres kr. fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets konto for sygedagpenge til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings konto for Borger og Arbejdsmarked (konto 6 - administrive udgifter). Vurdering af udgifterne til lægeerklæringer Administrionen har foretaget en analyse af udgifterne til lægeerklæringer for vurdere, om udgifterne kan reduceres. Udgifterne til læge- og speciallægetester er øget i de senere år, som følge af reformerne på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. En meget væsentlig del af udgifterne til lægeerklæringer følger af lovgivningen. Dette gælder fx på rehabiliteringsområdet, hvor der altid skal indhentes en erklæring fra egen læge, før sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet. Hvis der er brug for yderligere lægelige oplysninger, skal disse oplysninger indhentes gennem regionens Kliniske Funktion. På sygedagpengeområdet har den seneste reform medført et øget krav om hurtig afklaring, idet der nu er krav om revurdering af sagen (generel varighed), når der havde været udbetalt sygedagpenge i 22 uger, hvor det tidligere var efter 52 uger. Der er også indført en ny forlængelsesmulighed, så borgeren har ret til overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis ikke en af de øvrige forlængelsesmuligheder i sygedagpengeloven kan anvendes. Disse ændringer medfører øget behov for lægeerklæringer. Videre er det med virkning fra 1. januar 2015 et lovkrav, der skal indhentes en lægeerklæring til brug for den første sygedagpengeopfølgningssamtale, når der forventes et fravær på mere end 8 uger. 9

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Det er Borger og Arbejdsmarkeds vurdering, udgifterne til lægeerklæringer ikke kan forventes reduceret. Det bemærkes, en hurtig afklaring af borgere er en forudsætning for kunne skabe kontakt til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. En hurtig helbredsmæssig afklaring medfører blandt andet behov for flere lægeerklæringer, men medfører også en reduktion af udgifterne til fx sygedagpenge. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 6.51 Lægeerklæringer Anlæg Afledt drift Finansiering Drift 5.71 Sygedagpenge Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der - som angivet i sagen - ikke er afs budget på Borger og Arbejdsmarked (konto 06) under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til udgifter til lægeerklæringer. Indstilling Administrionen indstiller, kr. budgetomplaceres fra konto 5 til konto 6 til dækning af forventede udgifter til lægeerklæringer. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 10

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om tillægsbevilling til Vordingborg Kommunes andel af kapitalindskud vedr. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren Sagsnr.: 14/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Tegtmeier Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2014 der skulle udpeges en foreløbig bestyrelse for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, og bestyrelsen skulle forestå opstarten af denne. På kommunalbestyrelsens møde 18. december 2014, blev bestyrelsens udkast til vedtægter, for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, godkendt, og processen omkring stiftelse og registrering af fonden blev s i gang. Af vedtægterne for Fonden, fremgår det af 2stk.1. DGI og Vordingborg Kommune stifter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren. Den foreløbige bestyrelse for Fonden DGI Huset Panteren har efterfølgende anmodet Erhvervsstyrelsen om registrering og godkendelse af Fonden. Erhvervsstyrelsen har den 16. april meddelt Fonden er behørigt registreret og tildelt CVR nummer. I henhold til Lov om erhvervsdrivende fonde skal der ved etablering af en erhvervsdrivende fond, stilles med en grundkapital på mindst kr., og grundkapitalen skal som udgangspunktet erlægges i kontanter. Da DGI og Vordingborg Kommune i fællesskab er stiftere af Den Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, udgør Vordingborg Kommune andel af fondens grundkapital kr., som administrionen med denne sag anmoder om få bevilliget. Beløbet foreslås taget fra kassen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 150 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning -150 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 - Vedtægter for Fonden 2 Resume vedr. registrering fra Erhvervsstyrelsen 3. Registreringsbevis fre erhvervsstyrelsen Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der ikke er afs midler i budgettet til Vordingborg Kommunes andel af grundkapital til Panteren, og har ingen yderligere kommentarer. 11

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Vedtægter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren 60774/15 endelig.pdf 2 Åben Sagsresume vedr. registreing af Fonden DGI Huset Panteren 59182/15 3 Åben Registreringsbevis Fonden DGI Huset Panteren 59164/15 Indstilling Administrionen indstiller, Vordingborg Kommunes andel af grundkapitalen på kr. til Den Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren bevilges og udgiften finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 12

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anvendelse af kommunal bygning samt frigivelse af beløb for ombygning til boliger til flygtninge Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked har behov for kunne disponere over midlertidige boliger til flygtninge. De seneste år har Vordingborg Kommune modtaget ca. 40 flygtninge om året. Dette tal steg i 2014 til 89. og i 2015 er kvoten for kommunens tilgang af flygtninge fastlagt til 136. Hertil kommer eventuel familiesammenføring af familiemedlemmer. Borger og Arbejdsmarked finder det hensigtsmæssigt indrette tomme kommunale bygninger til denne opgave frem for anvende dyrere lejemål hos prive eller hos boligselskaber. Til brug herfor ønsker Borger og Arbejdsmarked overtage ejendommen på Troldevej 11, Ndr. Vindinge, 4760 Vordingborg, som tidligere har været børnehave, og som i dag er overdraget til ejendomsfonden med henblik på salg. Efter en ombygning forventes ejendommen i løbet af 2015 kunne stå klar til brug. Der bliver plads til midlertidige boliger for 20 flygtninge/indvandrere. På grund af den store tilgang af flygtninge for øjeblikket er der akut behov for disse pladser. Der er budgetteret med, der skal anvendes kr. til ombygningen. Herudover vil der være omkostninger til den løbende drift. Det budgetteres med, det kan dækkes af det beløb til drift, som er afs i regi af ejendomsfonden, og som foreslås overflyttet til Borger og Arbejdsmarked. Hvis tilgangen af flygtninge i de kommende år falder til et mere normalt niveau, vil Troldevej 11 kunne dække det meste af behovet for midlertidige boliger, så det vil blive muligt opsige nogle af de nuværende forholdsvis dyre lejemål til midlertidige boliger. Der er søgt om og givet byggetilladelse til ombygningen. Der er ikke lokalplaner eller andre planmæssige forhold, som forhindrer, bygningen kan anvendes til det nævnte forhold. Den gældende byggetilladelse udløber 3. november Borger og Arbejdsmarked vil i samarbejde med lokalrådet gennemføre en orientering af naboerne i lokalområdet inden ombygningen går i gang. Når bygningen er par til indvielse vil der blive afholdt et Åbent Hus-arrangement for naboer og andre interesserede. En eventuel beslutning om ombygningen følger op på beslutning i Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning (ØPU) den 18. marts 2015, hvor udvalget godkendte, der kan frigives midler fra det tilskud, som sten i 2015 vil give til kommunerne til midlertidige boligplaceringer. Det særlige stslige tilskud er på 125 mio. kr., og Vordingborg Kommune forventes modtage ca. 1,5 mio. kr. heraf. I denne beslutning lå, administrionen skulle udarbejde et projekt, hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger for flygtninge. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Beboelse midlertidig boligplacering af flygtninge Drift - do Anlæg Afledt drift 13

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Finansiering Drift Stsligt investeringstilskud for 2015 ( xg ) Ejendomsfonden Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der jf. sagen på Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning den 18. marts 2015, blev afs kr. i budget 2015 til kommunens udgifter til midlertidige boligplaceringer af flygtninge, hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger til flygtninge. Ligesom der under ejendomsfonden, jf. sag af den 14. april 2014, er overført beløb på ca kr. i årene 2015 og frem til drift af ejendommen Troldevej 11. Der kan således, som nævnt i sagen, overføres driftsbeløb fra ejendomsfonden til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling Administrionen indstiller, ejendommen Troldevej 11, 4760 Vordingborg, kan anvendes på ubestemt tid til boliger til flygtninge, der frigives kr. fra det stslige investeringstilskud til ombygning af ejendommen til dette formål, ansvar og budget for ejendommens drift herefter overgår fra Ejendomsfonden til Borger og Arbejdsmarked. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Der har været møde med repræsentanter fra Lokalrådet. Der er planlagt informionsmøde medio juni med naboer. Der er ligeledes planlagt åbent hus arrangement, når huset står klar til indflytning. Udvalget har et ønske om opgaven udbydes i fagentrepriser. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefales. 14

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Byfornyelse Prioritering af midler og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse Sagsnr.: 15/ Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Karsten Kolle Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Lov om byfornyelse og udvikling af byer: Kapitel 3 Bygningsfornyelse af prive udlejningsboliger. Kapitel 4 Bygningsfornyelse af ejer og andelsboliger. Kapitel 5 Bygningsfornyelse af erhverv (i forbindelse med støtte efter kapitel 3 eller kapitel 4). Generelt kan der jf. kapitel 3 og 4 ydes støtte til ejendomme fra før 1960, som er væsentligt nedslidte eller mangler tidssvarende installioner. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen prioriterede i maj 2014, bygningsfornyelsesindssen skulle genoptages i købstæderne med fokus på forskønnelse af byerne. Som en del af beslutningen skulle ordningen evalueres efter et år. Evaluering Pga. stslige tidsfrister var ordningen meget kortvarig (én ansøgningsrunde hen over sommeren), som følge heraf blev de afste midler ikke anvendt fuldt ud. Indssen omftede 6 renoveringsprojekter og en nedrivning. Projekterne vurderes have haft betydning for forskønnelse af bevaringsværdige bygninger i købstæderne, men i mindre grad betydning for det samlede fysiske miljø i købstæderne, da projekterne lå relivt meget spredt i byerne. De få projekter betød ressourceforbruget til opgaven var begrænset, og kunne klares inden for de eksisterende personalemæssige ressourcer. Teknik- og Miljøudvalget varetog tildelingen af støtte, hvilket foregik af én omgang efter afslutning af ansøgningsrunden. Prioritering af midlerne i 2015 Vordingborg Kommune er i 2015 blevet tildelt en udgiftsramme på 2 mio. kr. til bygningsfornyelse, som kan anvendes frem til februar Indssen vil i år kunne være med flere ansøgningsfrister, og det forventes på den baggrund flere renoveringsprojekter kan støttes. Målet med støtte til bygningsfornyelse kan være forskønnelse af det byggede miljø, forbedring af boligforhold eller energibesparelse, som en del af kommunens klimaindss. Det anbefales, støtten prioriteres til forskønnelse af det bebyggede miljø således bygningernes ydre. Der bør ske en prioritering af de afste midler, så støtten koncentreres i bymidterne incl. tilstødende kulturmiljøer, i de øvrige dele af byerne bør der kun støttes boliger med høj bevaringsværdi (1-3). De prioriterede områder (afgrænset på vedlagte kort) defineres i Præstø som lokalplanen for bymidten fra 2014, i Stege bebyggelsen inden for volden samt kulturmiljøet det græske kvarter, i Vordingborg bymidten jf. kommuneplanen samt tilstødende kulturmiljøer (Middelalderbyen og Boulevardkvarteret). For sikre en smidig sagsgang anbefales det mindre projekter, der højner bygningernes bevaringsværdi, tildeles støtte uden politisk godkendelse. Mindre projekter kan defineres som renoveringsprojekter med en anlægssum på under kr. incl. moms., og hvor ejendommene har høj bevaringsværdige (1-3) samt ligger i de prioriterede områder (bymidten inkl. tilstødende kulturmiljøer). Jf. den netop vedtagne forretningsorden for facaderådene fremlægges alle ansøgninger til udtalelse i facaderådene, mens selve prioriteringen af støttemidler varetages af Teknik- og Miljøudvalget. 15

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Medfinansiering af byfornyelsesramme Medfinansiering af byfornyelsesramme Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på til anlægsprojektet Medfinansiering af byfornyelsesramme og renoveringsprojekter vil kunne finansieres fra denne anlægspulje. Rådighedsbeløbet på kr. vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Prioriterede områder i købstæderne 54093/15 Indstilling Administrionen indstiller, bygningsfornyelsesmidlerne i 2015 anvendes til forskønnelse af købstæderne (bygningernes ydre), og midlerne prioriteres til ejendomme beliggende i bymidten inkl. tilstødende kulturmiljøer, herudover kan der gives støtte til bygninger i købstæderne med høj bevaringsværdi (SAVE 1-3), der uden politisk godkendelse kan meddeles tilskud på 50 % til renoveringsprojekter på op til kr. ekskl. moms. til bevaringsværdige bygninger (SAVE 1-3) i købstædernes bymidte inkl. tilstødende kulturmiljøer, der frigives et rådighedsbeløb på kr. til kommunal medfinansiering af bygningsfornyelsesindssen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler endvidere det sammentænkes med tilgængelighedspuljen. 16

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tilskud til Danmarks Samlermuseum vedr. afhjælpning af kontraktmæssige forhold Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune afhændede den 1. juli 2013 ejendommen Thorsvangs Alle 7, 4720 Stege, til Fonden Danmarks Samlermuseum. I løbet af 2014 og senest i foråret 2015 har der imidlertid været store problemer omkring opstigende kloakvand i de bygninger, der nu med meget stor frivillig arbejdskraft er indrettet til Danmarks Samlermuseum. Problemerne skyldes, ifølge besigtigelse af autoriseret kloakmester, selve konstruktionen er forkert udført og desuden ulovlig. I henhold til den indgåede købsaftale (Købskontraktens 5) er Vordingborg Kommune bekendt med problemer med opstigende kloakvand i bygningen og vil sørge for afhjælpning heraf. Danmarks Samlermuseum har på baggrund af formuleringerne i købskontrakten henvendt sig til afdelingen for Kultur og Fritid for få lovliggjort og tilrettet de eksisterende forhold. Danmarks Samlermuseum har fremsendt et tilbud på lovliggørelse af de eksisterende forhold til en samlet pris på kr. Administrionen indstiller på den baggrund, de beskrevne forbedringer på kloakforholdene på Danmarks Samlermuseum bliver igangs. Samtidig anmoder administrionen om, midlerne til lovliggørelsen, i alt kr. tages fra Vordingborg Kommunes kassebeholdning. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Kassebeholdning 102 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Kassebeholdning -102 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der ikke er afs midler til denne udgift i den godkendte investeringsplan for budget Det skal samtidig bemærkes, jævnfør den økonomiske politik som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. 17

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrionen indstiller, Danmarks Samlermuseum bevilges et tilskud på kr. til udbedring af kloakforholdene, de bevilligede midler tages fra Vordingborg Kommunes kassebeholdning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 18

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anmodning om øget driftstilskud til lokalråd Sagsnr.: 15/ Område: Stregi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Lovgrundlag Nærdemokrimodel 2013 for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Østmøn Lokalråd har fremsendt ansøgning til Vordingborg Kommune om øget driftstilskud med virkning fra Lokalrådet ønsker grundet stor aktivitet og stor lokal opbakning få øget driftstilskuddet fra de nuværende kr. pr. år til kr. pr. år. Lokalrådet begrunder ansøgningen med det store lokale engagement som borgerne udviser, og den store tilstrømning der er til lokalrådets arrangementer. Det er ikke ukendt, dialog- og borgermøder på Østmøn kan mønstre op mod 100 personer og ofte flere.den store tilstrømning til lokalrådets arrangementer har medført, lokalrådet de sidste tre år har kørt med underskud på driftsbudgettet på hhv kr., kr. og kr. Det betyder, kassebeholdningen er reduceret fra kr. pr. 1. januar 2012 til kr. pr. 31. december Lokalrådet ønsker derfor en øget driftsbevilling med virkning allerede fra Vordingborg Kommune modtager ikke regnskaber fra lokalrådene, da man politisk har valgt, det var nok man som bestyrelse aflægger regnskab over for lokalområdets beboere på en årlig generalforsamling. Praksis viser, nogle lokalråd vælger bruge midler på forplejning til møder, mens andre (måske bevist) kører efter en stregi, hvor der spares op til lokale anlægsprojekter. Lokalrådet i Stensved kan nævnes som et eksempel på dette. Her har lokalrådet af kassebeholdningen bl.a. (med)finansieret investeringsprojekter som f.eks. et madpakkehus til områdets dagplejere samt, i samarbejde med Nyråd Lokalråd, en mountainbikebane på Kulsbjerg. Ønsket om differentieret driftstilskud til lokalrådene er ikke ny. Ønsket har også været frems af enkelte lokalråd i købstæderne, der har argumenteret for deres behov qua mange mennesker kan retfærdiggøre, der gives øget tilførsel af økonomiske midler, for kunne engagere den større befolkning i byerne. Endvidere har spørgsmålet været drøftet mellem politikere og lokalråd i forbindelse med de to evalueringer, der har været gennemført af Nærdemokrimodellen siden Det medførte en forhøjelse af driftstilskuddet ved evalueringen i 2009/2010 fra til de nuværende kr., men blev ikke reguleret yderligere i forbindelse med evalueringen i 2012/2013. Tilskuddet på kr. pr. år til lokalråd ligger i den høje ende af hvad mange andre kommuner tildeler deres lokalråd. Således giver en hurtig søgning på nettet følgende oversigt over kommunale tilskud til lokalråd; kr. i Slagelse; kr. i Sorø; kr. i Næstved, kr. i Faaborg- Midtfyn, mens Vejen Kommune giver differentierede tilskud til sine 21 lokalråd, hvor beløbene varierer fra godt kr. op til kr. Administrionen mener, der i fremtiden ligger et større potentiale i kompetenceudvikle lokalrådene til i højere grad lægge aktiviteter ind under projekter, der kan finansieres via i LUPmidlerne, mens driftsmidlerne vurderes være tilstrækkelige til kunne dække udgifter i forbindelse med dialogmøder og generalforsamlinger. Bilag: 1 Åben Ansøgning om højere tilskud-2.docx 59605/15 19

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere