Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed Thomas Christfort Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvartalsrapportering pr. 31 marts Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Samlet økonomirapportering pr. 31. marts Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af budgetbeløb til afregning af lægetester Ansøgning om tillægsbevilling til Vordingborg Kommunes andel af kapitalindskud vedr. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren Anvendelse af kommunal bygning samt frigivelse af beløb for ombygning til boliger til flygtninge Byfornyelse Prioritering af midler og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse Tilskud til Danmarks Samlermuseum vedr. afhjælpning af kontraktmæssige forhold Anmodning om øget driftstilskud til lokalråd Overvejelser af fordele og ulemper ved muligheden for medfinansiering projekter med værdien af eget arbejde Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Par til Erhvervsuddannelse Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Open Air Exhibition Vederlag til Havnebestyrelsen Kommuneplanstregi Endelig vedtagelse af Lokalplan C Støvvasen i Stege og Lendemarke Idefase kommuneplantillæg og tidsplan arkitektkonkurrence Antonihøjen Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege Indførelse af erhvervsparkeringslicenser Administrionsgrundlag for kommunalt udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold Delegion af kompetence efter folkeskolelovens 17 om antal elever ved skoleårets begyndelse Andelsboligforeningen Byparken I i Stege - Manglende terminsbetalinger Andelsboligområdet - Forslag til delegion af kompetence Til orientering...49 Bilagsoversigt...50 Underskriftsside...52

3 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 2

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kvartalsrapportering pr. 31 marts Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremlægges til udvalgets drøftelse. Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Den væsentligste afvigelse vedrører Budgetpuljer hvor der på nuværende tidspunkt ventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Afdeling for Stregi og Implementering forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som tillægges uforbrugte midler på projektpuljer. Afdeling for Plan og Byg forventer mindreindtægter for gebyrer vedrørende byggesagsbehandling på 0,7 mio. kr. På budgetramme 2 tjenestemandspensioner ventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Administrionen i øvrige afdelinger afviger visse steder med beskedent mer- eller mindreforbrug. Det giver ikke anledning til skærpet opmærksomhed på nuværende tidspunkt. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapportering 31. marts /15 Indstilling Administrionen indstiller, kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 3

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Signe Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2015 i Vordingborg Kommune viser traditionelt set et overvurderet forventet regnskab. Baggrunden for økonomirapporteringen er de decentrale enheders forventninger til årets result. Igen i 2015 rapporteres om et merforbrug på driften på 6,1 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 31,1 mio. kr. Hvis de decentrale enheders forventninger holder stik, vil serviceudgiftsrammen blive overskredet med 39,4 mio. kr. og der vil være merforbrug på ordinær drift på 6,1 mio. kr. Overordnet set skyldes overskridelse af servicerammen, de opsparede midler nu anvendes, hvilket skal ske før eller siden. På baggrund af regnskab 2014 og administrionens erfaringer, vurderes det forventet regnskab vil være på niveau med sidste år, da det forudsættes forbruget forventes udvikle sig stort set ligesom Direktionen forventer derfor ikke serviceudgiftsrammen vil blive overskredet og der forventes derfor ingen sanktioner. Ligeledes forventer direktionen resultet af både drift og anlæg vil blive bedre end økonomirapporteringen. Direktionen anbefaler ikke samlede handlinger for forbedre de decentrale enheders forventninger til årets result, men der er opmærksomhed på de enkelte områder, hvor der er mer- eller mindreforbrug og der er fokus på foretage nødvendige foranstaltninger for styre i mål. Ordinær driftsvirksomhed: Samlet set rapporteres om result af ordinær driftsvirksomhed give et overskud for 2015 på 78,1 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. For specifik gennemgang af årsager til merforbruget på 6,1 mio. kr. henvises til bilaget økonomirapportering pr. 31. marts Anlægsudgifter: Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. og det forventes de 31,1 mio. kr. overføres til Regnskabet for 2015 på anlæg forventes udgøre 165,3 mio. kr. Result: Der rapporteres om et underskud på 87,0 mio. kr., hvilket er 25,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 112,0 mio. kr. Det forventede result forventes blive bedre i forhold til korrigeret budget og skyldes primært der forventes et mindreforbrug på anlæg. Årsagen til det budgetterede underskud er, anlægsniveauet er næsten dobbelt så højt end niveauet på 100 mio. kr., som er foreskrevet i den økonomiske politik. Serviceudgiftsrammen: Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Økonomirapporteringen viser pr. 31. marts 2015 et merforbrug på serviceudgifterne på 39,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. For undgå en regnskabssanktion i 2015, skal der derfor sigtes hen imod og overholde serviceudgiftsrammen. Udvalgenes økonomirapporteringer indebærer en overskridelse af serviceudgiftsrammen med 39,4 mio. kr. For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen marts. Likviditetsprognose: 4

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 125,8 mio. kr. ultimo marts Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 87,3 mio. kr. ved udgangen af At den gennemsnitlige kassebeholdning falder så markant i 2015, er et udtryk for de enkelte områders forventninger om anvende samtlige af de overførte driftsmidler fra regnskab Erfaringerne viser dog, dette sjældent realiseres, hvorfor det antages, kassebeholdningen vil lande på et højere niveau end foruds på nuværende tidspunkt. Målet for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, er, den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget økonomirapportering pr. 31. marts Bilag: 1 Åben Bilag - Økonomirapportering pr. 31. marts /15 2 Åben Serviceudgiftsrammen marts 57732/15 Indstilling Administrionen indstiller, økonomirapportering pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales dog således administrionen anmodes om udarbejde handleplaner, der sikrer en budgetoverholdelse inkl. servicerammen. 5

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes Budgetstregi Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal på mødet i maj behandle følgende: a) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på 1,5 mio. kr. på udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014) som fremgår af bilag 1 b) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min. 3,3 mio. kr.). Nederst på bilag 2. c) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min. 3,3 mio. kr.). Øverst på bilag 2. En del af forslagene er uændrede siden aprilmødet, et enkelt er bortfaldet efter nærmere analyse. Det drejer sig om forslaget om reducere budgettet til husleje på Kornerups rådhus. Forventede udgifter svarer til budgettet og der er således ikke et for højt budget alligevel. Der er en række forslag som administrionen siden udvalgsmødet i april har revurderet og nu ikke længere anbefaler. Det fremgår af bilagene med rød overstregning. Endelig er der efter opfordring fra udvalget udarbejdet nogle nye forslag, og ikke mindst er der arbejdet uddybende med, hvordan forslagene vil kunne realiseres. Administrionen har vurderet de muligheder der alt andet lige er for strukturelle effektiviseringer. Det er ikke vurderingen, der vil kunne opnås reelle effektiviseringer eller besparelser ved udlicitering af administrive opgaver. Det kan heller ikke anbefales gennemføre ændringer i organisionsstrukturen, da vurderingen er denne p.t. er optimal set i forhold til de opgaver, projekter og ressourcer, der er i organisionen i dag. Det efterlader tre vinkler på effektivisering af den kommunale administrion. Øget centralisering med henblik på stordriftsfordele, øget decentralisering med henblik på samle flere opgaver hos institutionsledelsen. Forbedrede arbejdsgange fx gennem LEAN metoder og mere effektiv opgaveløsning fx gennemførelse af samtaler, dokumention mv. Digitalisering og kanalstregi, herunder åbningstider, øget brug af selvbetjeningsløsninger og digitalisering af arbejdsgange/opgaveløsning. Ifølge Administrionsanalysen fra foråret 2013 udarbejdet af Deloitte bruges der 102 årsværk samlet set i Vordingborg Kommune på opgaverne Økonomistyring, Økonomiadministrion, Løn og Indkøb. Der er påbegyndt en centralisering af administrive opgaver på dagtilbudsområdet og andre kommuner har valgt oprette egentlige koncernservicefunktioner. Det foreslås derfor, der igangsættes et projekt med det formål etablere en administrion fællesfunktion, som får til opgave løse driftsopgaver inden for løn, økonomi, it og indkøb. Der vil kunne spares penge på en sådan løsning, men den kræver en nærmere beskrivelse af snitfladerne mellem en central enhed og de decentrale enheder og en vurdering af ledelsesforhold, bemanding og it-understøttelse. Forslaget er 6

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling derfor dette projekt sættes i gang nu med henblik på, der kan foreligge et mere konkret beslutningsgrundlag i august. De fleste besparelser på det administrive område er blot beskrevet som en reduktion af budgettet, der vil få den konsekvens normeringen reduceres lidt. For understøtte en effektiv drift i den samlede administrion og for give mulighed for fastholde serviceniveauet mest muligt med færre ressourcer foreslås det, der udrulles en fornyet indss rettet med arbejdsgange og kvalitet i samtaler og dokumention. Derfor reserveres 0,5 mio. kr. i kommunens konsulentpulje til medfinansiering af konsulentbistand til projekter i kommunens administrive enheder. Det undersøges om det er muligt finde et konsulenthus, der ønsker indgå en no cure no pay -aftale. Udover de foreslåede besparelser på de enkelte enheder gennemføres en hurtig potentialeafdækning med henblik på, der til august vil kunne fremlægges forslag til yderligere effektiviseringer i særskilte enheder, svarende til en yderligere besparelse som forventes være 0,5 mio. kr. Endelige er beskrevet et forslag om reduktion i åbningstid i borgerservicefunktioner. Endelig vil der blive gjort en målrettet indss også i administrionen med henblik på nedbringe sygefraværet og på den måde sikre flere ressourcer til opgaveløsningen og samtidig understøtte en fastholdelse af nuværende serviceniveau med færre ressourcer. Dette arbejde skal gå hånd i hånd med arbejdet for sikre god trivsel på arbejdspladserne og den fortste kompetenceudvikling, som også er en væsentlig forudsætning for kunne fortsætte effektivisering af de administrive arbejdsgange. Udvalget skal igen forholde sig til forslagene som de ligger. Her forventes det holdninger og anbefalinger fra Kommunalbestyrelsens temamøde 30. april 2015 bliver inddraget i udvalgets behandling. Områdeudvalg for Administrion og myndighedsafdelinger drøftede sagen på sit møde den 12. maj 2015 og bemærker følgende: Lokaludvalgenes bemærkninger sendes videre til den politiske behandling. Områdeudvalget har følgende kommentar til bemærkninger som er fremsendt fra personalemøde i Sundhed. Med hensyn til frivilligt arbejde er det vigtigt, det ligger ud over kerneopgaven, således det er supplement til opgaveløsningen. Omkring bemærkningen urimelig lang proces vil områdeudvalget henlede opmærksomheden på, der er tale om en budgetproces og ikke en almindelig besparelsesproces. Der er godkendt en budgetprocedure for hele kommunen, og det er den som følges. Formanden fremlagde efterfølgende en orientering om nye projekter, som skal ind tænkes i den fremadrettede budgetprocedure herunder: Decentralisering/centralisering i forhold til koncernfunktion/fælles administriv enhed Kanalstregi herunder bl.a. fysisk åbnings-/telefontid, reducere lønsummen Yderligere analyser af arbejdsgangsbeskrivelser, Lean herunder støtte op om de enkeltes mulighed for opfylde de pålagte sparemål Medarbejdersiden tog forbehold for de nye forslag, idet de ikke har haft mulighed for drøfte og komme med bemærkninger til disse. Budget sættes på dagsordenen igen til udvalgets juni møde. 7

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben ØPU mio. puljen 0,5% - Udmøntningsforslag 64047/15 2 Åben ØPU - 1,5% forslag til nye tiltag og reduktioner 64050/15 3 Åben Refer fra møde i Områdeudvalget for Administrion og Myndighedsafdelinger /15 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til reduktioner og omprioriteringer drøftes og proces for inddragelse af interessenter aftales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Sagen blev drøftet. Administrionen anmodes om udarbejde et oplæg der belyser fordele og ulemper ved en centralisering af driftsopgaverne økonomi, løn og indkøb. Oplæg forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 19. august Udvalget håber sygefraværet nedbringes og på den måde sikrer flere ressourcer til opgaveløsningen. 8

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af budgetbeløb til afregning af lægetester Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked ønsker tilpasse budgettet, så der bliver overensstemmelse mellem budgettet og praksis i forbindelse med udgifterne til lægeerklæringer. Udgifter til lægeerklæringer bliver betalt fra udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings konto for Borger og Arbejdsmarked (konto 6 - administrive udgifter). Der er ikke afs budget hertil. Det har de seneste år været fast praksis i forbindelse med regnskabsopgørelsen, merforbruget på afdelingens konto 6 begrundet i udgifter til lægeerklæringer er blevet dækket af kassen, så Borger og Arbejdsmarked ikke har været nødsaget til enten overføre dette merforbrug til det efterfølgende år eller dække det gennem besparelser på den øvrige del af afdelingens konto 6 (primært lønudgifter). Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, der ikke er afs et realistisk budget til udgifterne til lægetester. Udgifterne til lægeerklæringer var kr. i På baggrund af udgifterne i årets første måneder skønnes det, udgifterne til lægeerklæringer vil udgøre ca kr. i Der anmodes derfor om, der budgetomplaceres kr. fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets konto for sygedagpenge til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings konto for Borger og Arbejdsmarked (konto 6 - administrive udgifter). Vurdering af udgifterne til lægeerklæringer Administrionen har foretaget en analyse af udgifterne til lægeerklæringer for vurdere, om udgifterne kan reduceres. Udgifterne til læge- og speciallægetester er øget i de senere år, som følge af reformerne på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. En meget væsentlig del af udgifterne til lægeerklæringer følger af lovgivningen. Dette gælder fx på rehabiliteringsområdet, hvor der altid skal indhentes en erklæring fra egen læge, før sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet. Hvis der er brug for yderligere lægelige oplysninger, skal disse oplysninger indhentes gennem regionens Kliniske Funktion. På sygedagpengeområdet har den seneste reform medført et øget krav om hurtig afklaring, idet der nu er krav om revurdering af sagen (generel varighed), når der havde været udbetalt sygedagpenge i 22 uger, hvor det tidligere var efter 52 uger. Der er også indført en ny forlængelsesmulighed, så borgeren har ret til overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis ikke en af de øvrige forlængelsesmuligheder i sygedagpengeloven kan anvendes. Disse ændringer medfører øget behov for lægeerklæringer. Videre er det med virkning fra 1. januar 2015 et lovkrav, der skal indhentes en lægeerklæring til brug for den første sygedagpengeopfølgningssamtale, når der forventes et fravær på mere end 8 uger. 9

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Det er Borger og Arbejdsmarkeds vurdering, udgifterne til lægeerklæringer ikke kan forventes reduceret. Det bemærkes, en hurtig afklaring af borgere er en forudsætning for kunne skabe kontakt til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. En hurtig helbredsmæssig afklaring medfører blandt andet behov for flere lægeerklæringer, men medfører også en reduktion af udgifterne til fx sygedagpenge. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 6.51 Lægeerklæringer Anlæg Afledt drift Finansiering Drift 5.71 Sygedagpenge Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der - som angivet i sagen - ikke er afs budget på Borger og Arbejdsmarked (konto 06) under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til udgifter til lægeerklæringer. Indstilling Administrionen indstiller, kr. budgetomplaceres fra konto 5 til konto 6 til dækning af forventede udgifter til lægeerklæringer. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 10

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om tillægsbevilling til Vordingborg Kommunes andel af kapitalindskud vedr. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren Sagsnr.: 14/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Tegtmeier Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2014 der skulle udpeges en foreløbig bestyrelse for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, og bestyrelsen skulle forestå opstarten af denne. På kommunalbestyrelsens møde 18. december 2014, blev bestyrelsens udkast til vedtægter, for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, godkendt, og processen omkring stiftelse og registrering af fonden blev s i gang. Af vedtægterne for Fonden, fremgår det af 2stk.1. DGI og Vordingborg Kommune stifter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren. Den foreløbige bestyrelse for Fonden DGI Huset Panteren har efterfølgende anmodet Erhvervsstyrelsen om registrering og godkendelse af Fonden. Erhvervsstyrelsen har den 16. april meddelt Fonden er behørigt registreret og tildelt CVR nummer. I henhold til Lov om erhvervsdrivende fonde skal der ved etablering af en erhvervsdrivende fond, stilles med en grundkapital på mindst kr., og grundkapitalen skal som udgangspunktet erlægges i kontanter. Da DGI og Vordingborg Kommune i fællesskab er stiftere af Den Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, udgør Vordingborg Kommune andel af fondens grundkapital kr., som administrionen med denne sag anmoder om få bevilliget. Beløbet foreslås taget fra kassen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 150 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning -150 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 - Vedtægter for Fonden 2 Resume vedr. registrering fra Erhvervsstyrelsen 3. Registreringsbevis fre erhvervsstyrelsen Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der ikke er afs midler i budgettet til Vordingborg Kommunes andel af grundkapital til Panteren, og har ingen yderligere kommentarer. 11

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Vedtægter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren 60774/15 endelig.pdf 2 Åben Sagsresume vedr. registreing af Fonden DGI Huset Panteren 59182/15 3 Åben Registreringsbevis Fonden DGI Huset Panteren 59164/15 Indstilling Administrionen indstiller, Vordingborg Kommunes andel af grundkapitalen på kr. til Den Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren bevilges og udgiften finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 12

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anvendelse af kommunal bygning samt frigivelse af beløb for ombygning til boliger til flygtninge Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked har behov for kunne disponere over midlertidige boliger til flygtninge. De seneste år har Vordingborg Kommune modtaget ca. 40 flygtninge om året. Dette tal steg i 2014 til 89. og i 2015 er kvoten for kommunens tilgang af flygtninge fastlagt til 136. Hertil kommer eventuel familiesammenføring af familiemedlemmer. Borger og Arbejdsmarked finder det hensigtsmæssigt indrette tomme kommunale bygninger til denne opgave frem for anvende dyrere lejemål hos prive eller hos boligselskaber. Til brug herfor ønsker Borger og Arbejdsmarked overtage ejendommen på Troldevej 11, Ndr. Vindinge, 4760 Vordingborg, som tidligere har været børnehave, og som i dag er overdraget til ejendomsfonden med henblik på salg. Efter en ombygning forventes ejendommen i løbet af 2015 kunne stå klar til brug. Der bliver plads til midlertidige boliger for 20 flygtninge/indvandrere. På grund af den store tilgang af flygtninge for øjeblikket er der akut behov for disse pladser. Der er budgetteret med, der skal anvendes kr. til ombygningen. Herudover vil der være omkostninger til den løbende drift. Det budgetteres med, det kan dækkes af det beløb til drift, som er afs i regi af ejendomsfonden, og som foreslås overflyttet til Borger og Arbejdsmarked. Hvis tilgangen af flygtninge i de kommende år falder til et mere normalt niveau, vil Troldevej 11 kunne dække det meste af behovet for midlertidige boliger, så det vil blive muligt opsige nogle af de nuværende forholdsvis dyre lejemål til midlertidige boliger. Der er søgt om og givet byggetilladelse til ombygningen. Der er ikke lokalplaner eller andre planmæssige forhold, som forhindrer, bygningen kan anvendes til det nævnte forhold. Den gældende byggetilladelse udløber 3. november Borger og Arbejdsmarked vil i samarbejde med lokalrådet gennemføre en orientering af naboerne i lokalområdet inden ombygningen går i gang. Når bygningen er par til indvielse vil der blive afholdt et Åbent Hus-arrangement for naboer og andre interesserede. En eventuel beslutning om ombygningen følger op på beslutning i Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning (ØPU) den 18. marts 2015, hvor udvalget godkendte, der kan frigives midler fra det tilskud, som sten i 2015 vil give til kommunerne til midlertidige boligplaceringer. Det særlige stslige tilskud er på 125 mio. kr., og Vordingborg Kommune forventes modtage ca. 1,5 mio. kr. heraf. I denne beslutning lå, administrionen skulle udarbejde et projekt, hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger for flygtninge. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Beboelse midlertidig boligplacering af flygtninge Drift - do Anlæg Afledt drift 13

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Finansiering Drift Stsligt investeringstilskud for 2015 ( xg ) Ejendomsfonden Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der jf. sagen på Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning den 18. marts 2015, blev afs kr. i budget 2015 til kommunens udgifter til midlertidige boligplaceringer af flygtninge, hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger til flygtninge. Ligesom der under ejendomsfonden, jf. sag af den 14. april 2014, er overført beløb på ca kr. i årene 2015 og frem til drift af ejendommen Troldevej 11. Der kan således, som nævnt i sagen, overføres driftsbeløb fra ejendomsfonden til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling Administrionen indstiller, ejendommen Troldevej 11, 4760 Vordingborg, kan anvendes på ubestemt tid til boliger til flygtninge, der frigives kr. fra det stslige investeringstilskud til ombygning af ejendommen til dette formål, ansvar og budget for ejendommens drift herefter overgår fra Ejendomsfonden til Borger og Arbejdsmarked. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Der har været møde med repræsentanter fra Lokalrådet. Der er planlagt informionsmøde medio juni med naboer. Der er ligeledes planlagt åbent hus arrangement, når huset står klar til indflytning. Udvalget har et ønske om opgaven udbydes i fagentrepriser. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefales. 14

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Byfornyelse Prioritering af midler og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse Sagsnr.: 15/ Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Karsten Kolle Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Lov om byfornyelse og udvikling af byer: Kapitel 3 Bygningsfornyelse af prive udlejningsboliger. Kapitel 4 Bygningsfornyelse af ejer og andelsboliger. Kapitel 5 Bygningsfornyelse af erhverv (i forbindelse med støtte efter kapitel 3 eller kapitel 4). Generelt kan der jf. kapitel 3 og 4 ydes støtte til ejendomme fra før 1960, som er væsentligt nedslidte eller mangler tidssvarende installioner. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen prioriterede i maj 2014, bygningsfornyelsesindssen skulle genoptages i købstæderne med fokus på forskønnelse af byerne. Som en del af beslutningen skulle ordningen evalueres efter et år. Evaluering Pga. stslige tidsfrister var ordningen meget kortvarig (én ansøgningsrunde hen over sommeren), som følge heraf blev de afste midler ikke anvendt fuldt ud. Indssen omftede 6 renoveringsprojekter og en nedrivning. Projekterne vurderes have haft betydning for forskønnelse af bevaringsværdige bygninger i købstæderne, men i mindre grad betydning for det samlede fysiske miljø i købstæderne, da projekterne lå relivt meget spredt i byerne. De få projekter betød ressourceforbruget til opgaven var begrænset, og kunne klares inden for de eksisterende personalemæssige ressourcer. Teknik- og Miljøudvalget varetog tildelingen af støtte, hvilket foregik af én omgang efter afslutning af ansøgningsrunden. Prioritering af midlerne i 2015 Vordingborg Kommune er i 2015 blevet tildelt en udgiftsramme på 2 mio. kr. til bygningsfornyelse, som kan anvendes frem til februar Indssen vil i år kunne være med flere ansøgningsfrister, og det forventes på den baggrund flere renoveringsprojekter kan støttes. Målet med støtte til bygningsfornyelse kan være forskønnelse af det byggede miljø, forbedring af boligforhold eller energibesparelse, som en del af kommunens klimaindss. Det anbefales, støtten prioriteres til forskønnelse af det bebyggede miljø således bygningernes ydre. Der bør ske en prioritering af de afste midler, så støtten koncentreres i bymidterne incl. tilstødende kulturmiljøer, i de øvrige dele af byerne bør der kun støttes boliger med høj bevaringsværdi (1-3). De prioriterede områder (afgrænset på vedlagte kort) defineres i Præstø som lokalplanen for bymidten fra 2014, i Stege bebyggelsen inden for volden samt kulturmiljøet det græske kvarter, i Vordingborg bymidten jf. kommuneplanen samt tilstødende kulturmiljøer (Middelalderbyen og Boulevardkvarteret). For sikre en smidig sagsgang anbefales det mindre projekter, der højner bygningernes bevaringsværdi, tildeles støtte uden politisk godkendelse. Mindre projekter kan defineres som renoveringsprojekter med en anlægssum på under kr. incl. moms., og hvor ejendommene har høj bevaringsværdige (1-3) samt ligger i de prioriterede områder (bymidten inkl. tilstødende kulturmiljøer). Jf. den netop vedtagne forretningsorden for facaderådene fremlægges alle ansøgninger til udtalelse i facaderådene, mens selve prioriteringen af støttemidler varetages af Teknik- og Miljøudvalget. 15

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Medfinansiering af byfornyelsesramme Medfinansiering af byfornyelsesramme Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på til anlægsprojektet Medfinansiering af byfornyelsesramme og renoveringsprojekter vil kunne finansieres fra denne anlægspulje. Rådighedsbeløbet på kr. vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Prioriterede områder i købstæderne 54093/15 Indstilling Administrionen indstiller, bygningsfornyelsesmidlerne i 2015 anvendes til forskønnelse af købstæderne (bygningernes ydre), og midlerne prioriteres til ejendomme beliggende i bymidten inkl. tilstødende kulturmiljøer, herudover kan der gives støtte til bygninger i købstæderne med høj bevaringsværdi (SAVE 1-3), der uden politisk godkendelse kan meddeles tilskud på 50 % til renoveringsprojekter på op til kr. ekskl. moms. til bevaringsværdige bygninger (SAVE 1-3) i købstædernes bymidte inkl. tilstødende kulturmiljøer, der frigives et rådighedsbeløb på kr. til kommunal medfinansiering af bygningsfornyelsesindssen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler endvidere det sammentænkes med tilgængelighedspuljen. 16

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tilskud til Danmarks Samlermuseum vedr. afhjælpning af kontraktmæssige forhold Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune afhændede den 1. juli 2013 ejendommen Thorsvangs Alle 7, 4720 Stege, til Fonden Danmarks Samlermuseum. I løbet af 2014 og senest i foråret 2015 har der imidlertid været store problemer omkring opstigende kloakvand i de bygninger, der nu med meget stor frivillig arbejdskraft er indrettet til Danmarks Samlermuseum. Problemerne skyldes, ifølge besigtigelse af autoriseret kloakmester, selve konstruktionen er forkert udført og desuden ulovlig. I henhold til den indgåede købsaftale (Købskontraktens 5) er Vordingborg Kommune bekendt med problemer med opstigende kloakvand i bygningen og vil sørge for afhjælpning heraf. Danmarks Samlermuseum har på baggrund af formuleringerne i købskontrakten henvendt sig til afdelingen for Kultur og Fritid for få lovliggjort og tilrettet de eksisterende forhold. Danmarks Samlermuseum har fremsendt et tilbud på lovliggørelse af de eksisterende forhold til en samlet pris på kr. Administrionen indstiller på den baggrund, de beskrevne forbedringer på kloakforholdene på Danmarks Samlermuseum bliver igangs. Samtidig anmoder administrionen om, midlerne til lovliggørelsen, i alt kr. tages fra Vordingborg Kommunes kassebeholdning. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Kassebeholdning 102 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Kassebeholdning -102 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der ikke er afs midler til denne udgift i den godkendte investeringsplan for budget Det skal samtidig bemærkes, jævnfør den økonomiske politik som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. 17

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrionen indstiller, Danmarks Samlermuseum bevilges et tilskud på kr. til udbedring af kloakforholdene, de bevilligede midler tages fra Vordingborg Kommunes kassebeholdning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 18

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anmodning om øget driftstilskud til lokalråd Sagsnr.: 15/ Område: Stregi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Lovgrundlag Nærdemokrimodel 2013 for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Østmøn Lokalråd har fremsendt ansøgning til Vordingborg Kommune om øget driftstilskud med virkning fra Lokalrådet ønsker grundet stor aktivitet og stor lokal opbakning få øget driftstilskuddet fra de nuværende kr. pr. år til kr. pr. år. Lokalrådet begrunder ansøgningen med det store lokale engagement som borgerne udviser, og den store tilstrømning der er til lokalrådets arrangementer. Det er ikke ukendt, dialog- og borgermøder på Østmøn kan mønstre op mod 100 personer og ofte flere.den store tilstrømning til lokalrådets arrangementer har medført, lokalrådet de sidste tre år har kørt med underskud på driftsbudgettet på hhv kr., kr. og kr. Det betyder, kassebeholdningen er reduceret fra kr. pr. 1. januar 2012 til kr. pr. 31. december Lokalrådet ønsker derfor en øget driftsbevilling med virkning allerede fra Vordingborg Kommune modtager ikke regnskaber fra lokalrådene, da man politisk har valgt, det var nok man som bestyrelse aflægger regnskab over for lokalområdets beboere på en årlig generalforsamling. Praksis viser, nogle lokalråd vælger bruge midler på forplejning til møder, mens andre (måske bevist) kører efter en stregi, hvor der spares op til lokale anlægsprojekter. Lokalrådet i Stensved kan nævnes som et eksempel på dette. Her har lokalrådet af kassebeholdningen bl.a. (med)finansieret investeringsprojekter som f.eks. et madpakkehus til områdets dagplejere samt, i samarbejde med Nyråd Lokalråd, en mountainbikebane på Kulsbjerg. Ønsket om differentieret driftstilskud til lokalrådene er ikke ny. Ønsket har også været frems af enkelte lokalråd i købstæderne, der har argumenteret for deres behov qua mange mennesker kan retfærdiggøre, der gives øget tilførsel af økonomiske midler, for kunne engagere den større befolkning i byerne. Endvidere har spørgsmålet været drøftet mellem politikere og lokalråd i forbindelse med de to evalueringer, der har været gennemført af Nærdemokrimodellen siden Det medførte en forhøjelse af driftstilskuddet ved evalueringen i 2009/2010 fra til de nuværende kr., men blev ikke reguleret yderligere i forbindelse med evalueringen i 2012/2013. Tilskuddet på kr. pr. år til lokalråd ligger i den høje ende af hvad mange andre kommuner tildeler deres lokalråd. Således giver en hurtig søgning på nettet følgende oversigt over kommunale tilskud til lokalråd; kr. i Slagelse; kr. i Sorø; kr. i Næstved, kr. i Faaborg- Midtfyn, mens Vejen Kommune giver differentierede tilskud til sine 21 lokalråd, hvor beløbene varierer fra godt kr. op til kr. Administrionen mener, der i fremtiden ligger et større potentiale i kompetenceudvikle lokalrådene til i højere grad lægge aktiviteter ind under projekter, der kan finansieres via i LUPmidlerne, mens driftsmidlerne vurderes være tilstrækkelige til kunne dække udgifter i forbindelse med dialogmøder og generalforsamlinger. Bilag: 1 Åben Ansøgning om højere tilskud-2.docx 59605/15 19

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere