Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Bestyrelsens beretning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning..."

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/ Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse for 2009/ Noter Specifikationer Driftsbudget Revisorerklæring - driftsbudget Budgeterklæring Disponering af årets resultat Budgetforudsætninger for driftsbudget 2010/ Side 2 af 27

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger Selskab Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Dalegade Fredericia CVR-nr.: Hjemstedskommune: Fredericia Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Preben Lindegaard (formand) Flemming Lorenzen (næstformand) Uffe Steiner Jensen Finn Østergaard Finn Gregersen Direktion Carl Hellmers Ny ledning til Solbakken Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. september 2010 Dirigent Side 3 af 27

4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni Fredericia, den 18. august maj 2010 for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Direktion årsregnskabsloven, tilpasset de regler, der følger af Lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om afskrivninger og henlæggelser mv. Carl Hellmers administrerende direktør Bestyrelse Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Preben Lindegaard formand Flemming Lorenzen næstformand Uffe Steiner Jensen Finn Østergaard Finn Gregersen Pumpestation Zartmannsvej Side 4 af 27

5 REVISORPÅTEGNING Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni maj 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, tilpasset de regler, der følger af Lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om afskrivninger og henlæggelser mv. De anførte budgettal er ikke revideret men er i overensstemmelse med budget for regnskabsåret 2009/10 af 19. august 2010, som vi har forsynet med en erklæring. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset de regler, der følger af Lov om varmeforsyning og standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset de regler, der følger af Lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse Side 5 af 27

6 REVISORPÅTEGNING Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Kolding, den 18. august 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lone M. Hansen statsautoriseret revisor Ledningsarbejde på Skullerbjerg Alle Side 6 af 27

7 LEDELSESBERETNING Ledelsesberetning Hovedaktivitet. Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er et privat andelselskab med det formål at etablere og drive energianlæg til opvarmning og varmt brugsvand i vort forsyningsområde i Fredericia. 96% af varmeenergien købes som varmt vand af TVIS I/S via varmevekslere på tre af vore seks varmecentraler. Fem af vore seks varmecentraler i Fredericia er indbyrdes forbundet med vort interne varmetransmissionsnet. Der er etableret reserveog spidslastforsyning baseret på fyringsolie og disse anlæg I forbindelse med regeringens tilskud til ordningen Skrot dit oliefyr blev antallet af oliefyrede ejendomme opgjort til 230 i selskabets forsyningsområde og heraf er der nu tilsluttet 34 ejendomme. Efterfølgende begivenheder. Efter balancedagen er der ikke indtruffet hændelser, der har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. har produceret ca. 4% af den omsatte varmeenergi. Udvikling i regnskabsåret. Nettoomsætningen er 9,5 mio.kr. større end budgetteret. Årsagen er den usædvanligt strenge fyringssæson, hvor antallet af graddage blev 10% større end forventet. Den hårde Den forventede udvikling. Forventningen til udviklingen fremgår af budgettet for 2010/11. Varmeprisen hæves til 88 kr./gj, grundafgiften fastholdes til 16 kr./m2 bolig eller erhvervsareal efter BBR, og transportbetaling på fjernvarmevandet på 2,00 kr./m³. fyringssæson har sammen med manglende forsyning af kraftvarme fra Skærbækværket betydet, at produktionsomkostningerne er 11,7 mio.kr. højere end det budgetterede niveau. Selskabets almindelige omkostninger er 0,2 mio.kr. lavere end budgetteret primært på grund af tab på Abonnementsbidraget er ligeledes uændret 500 kr. pr. år. Der tilhører et abonnement pr. afregningsmåler. Der forventes ca. 30 nye tilslutninger til fjernvarmeselskabet indenfor det eksisterende forsyningsområde. debitorer. Resultatet er et minus på 3,1 mio.kr. mod en budgetteret underskud på 1,7 mio.kr. Resultatet overføres til næste år i henhold til lovgivningen. Som følge af klimapolitikken og de tilhørende lovmæssige indgreb forventes varmeleverancerne fremover at være faldende med 1-2% årligt i gennemsnit. I det forløbne driftsår er antallet af andelshavere steget med 34, således selskabet nu har 6679 andelshavere. Side 7 af 27

8 BESTYRELSENS BERETNING Bestyrelsens beretning Kold vinter præger omsætningen varmen på oliekedler, hvilket er mere end dobbelt så dyrt som kraftvarmen. Vi kan se tilbage på et driftsår, der har givet den største solgte varmemængde i selskabets 55 årige historie. Hvor de forrige år har være milde i forskellig grad, blev fyringssæsonen noget koldere i Vi kan nu konstatere, at for hele perioden er der tale om små 10% større fyringsbehov. Det giver sig forskellig udslag i forskellige hustyper, hvor de mest utætte Samtidigt har finanskrisen betydet en nedgang i affaldsmængderne, således TAS i Kolding kun har en ovnlinie i drift i hele perioden, og derfor skal der indkøbes mere kraftvarme end hidtil nødvendigt. Alt ialt en betydelig dyrere varmeproduktion end sædvanligt. og dårligst isolerede kan opleve et øget behov på helt op til 25%, så kan nye og tætte boliger klare sig med en stigning på 4-5 %. Sammenlagt betød driftsuheld og manglende affaldsmængder en merudgift for TVIS på små 50 mio. kr., en regning, der betyder stigende priser fra TVIS i den kommende For de fleste forbrugere har dette betydet ekstra udgifter til fjernvarme -og det er udgifter, der skal betales i forbindelse med årsopgørelsen sammen med den første a'contorate. Det har i år betydet relative store årsopgørelser i modsætning til periode. Det lå ikke rigtigt i kortene, da vi afholdt generalforsamling sidste år. Vi har valgt at fastholde vore priser gennem hele året; med et driftsunderskud og hermed forhøjede priser i indeværende driftsår til følge. de senere milde fyringsår, hvor man typisk fik penge tilbage. De store betalinger i forbindelse med årsopgørelsen har givet usædvanligt mange henvendelser til vort kontor hen over sommeren. Og som om det ikke var nok, ja så lige efter årsskiftet blev vi igen ramt af udefra kommende omkostninger, idet Skat afgjorde, at der skulle betales en afgift på en del af varmen fra Shell. Og afgiften blev opgjort for de seneste 5 år bagud, Økonomiske op- og nedture Økonomisk har været lidt af en rutschebane. Året startede meget positivt med, at TVIS betalte 5 mio. kr. tilbage, fordi TVIS's driftsregnskab viste allerede midt på året et pænt overskud. Tilbagebetaling af overskuddet var annonceret på forhånd - og var indregnet varmeprisen for Dette skulle vise sig at være en kende for optimistisk. hvorfor der var tale om et beløb på 8,3 mio. kr. til Fredericia Fjernvarme. Dette beløb er betalt og påvirker naturligvis regnskabet. Skattesagen er anket, så der er naturligvis en mulighed for at få pengene tilbage, men i første omgang skal man altså betale regningen til Skat. Vindes sagen senere, ja så må Skat altså betale pengene tilbage - lidt omvendt, men er reglerne. Den 1. november skete der desværre et større driftsuheld på Skærbækværket, hvor generatoren havarerede. De første meldinger lød på 2 ugers driftsstop; men driftsstoppet kom til at vare hele 6 uger. Skærbækværket har kun denne ene blok og kunne ikke levere kraftvarme i hele perioden. Alle varmeværkerne i Trekantsområdet måtte producere hovedparten af Fredericia Fjernvarme er således rykket fra en placering blandt de billigste 10% af varmeværkerne i Danmark til en placering lige under de billigste 20%. De værker, der er billigere end Fredericia Fjernvarme er i vidt omfang opvarmet med afgiftsfri biomasse, hvor Fredericia Fjernvarme jo er belastet af et vist afgiftstryk. Vi imødeser derfor gerne en fremtid, hvor Skærbækværket bliver fyret med et billigere og mere klimavenligt brændsel end naturgas. Vi er også bekendt med, at DONG arbejder med opgaven og at der skulle komme en Side 8 af 27

9 BESTYRELSENS BERETNING afklaring på Skærbækværkets fremtidige brændselsvalg i løbet af det næste års tid. Fredericia Fjernvarme har nu 7134 idriftsatte målere og der er tilmeldt 2,3 mill. m2 opvarmet areal til fjernvarmen. Forsyningssikkerheden er i top Vore varmecentraler og ledningsnet i god teknisk stand. Der opstod derfor ingen problemer med varmeforsyningen ved udfaldet af Skærbækværket. Der opstod heller ikke problemer senere på vinteren, hvor alle pumper kørte på maximum i næsten 14 dage. Alle centraler bestod deres prøve med glans. Ledningsnettet er i god vedligeholdelsesstand - og hvor vi kunne læse om større og langvarige afbrydelser andre steder - ja så var der ikke unormale forsyningsafbrydelser eller svigt i den forgangne sæson. Heldigvis kan vi konstatere, at driftsstabilitet og forsyningssikkerheden er i top - også under de værste betingelser. Fredericia Fjernvarme er direkte påvirket af regeringens klimaindsats. I øjeblikket gælder det indsatsen for at spareeller effektivisere. Elselskaber, gasselskaber og fjernvarmeselskaber skal iværksætte initiativer, der skal nedbringe energiforbruget ude hos forbrugerne. I 2006 fik vi pålagt at igangsætte besparelser, der hvert år svarer til ca. 1% af vort årlige varmesalg. Fra 2010 er dette krav sat op til knapt 2% af det årlige salg og der skal findes besparelser på GJ eller varmeforbruget i 280 parcelhuse årligt. I vores budgetter er der afsat en del penge hertil, nærmere betegnet små 2 mill. kr. i indeværende års budget. Det er gået sløjt med nye tilslutninger til fjernvarmen i Manglende nybyggeri og manglende ejendomshandler m.v. betød, at indtil marts 2010 var der kun kommet en enkelt ny tilslutning. Heldigvis etablerede regeringen ordningen "Skrot dit oliefyr", hvor man kan få kr. for at skrotte sit oliefyr og gå over til fjernvarme. Det er der 34 husejere, der har fundet attraktivt og de er nu tilmeldt og de fleste er allerede tilsluttet fjernvarmen. Tilskuddet til omstilling af oliefyr til fjernvarme gælder i øvrigt stadigt. Klimapolitikken vil præge udviklingen I forbindelse med nyt byggeri opstår der ligeledes nye udfordringer. Alle nye huse i Fredericia skal opføres som lavenergihuse, så nyopførte huse vil få et meget lille fjernvarmeforbrug. Med de nye regler betyder det, at et nyt hus på 200 m2 ikke har større tilslutningseffekt en et normaltisoleret hus på 100 m2. For at sikre, at disse huse også tilsluttes fjernvarmen, kan nye lavenergihuse få op til 50% rabat på effektbetalingen til Fredericia Fjernvarme. Vort initiativ er helt i tråd med Fredericia Kommunes tanker og ideer om en klimavenlig kommune og også derfor belønner vi også det energirigtige byggeri med en billig fjernvarmetilslutning. Vi forventer, at klimaindsatsen vil øges i de kommende år, og at pengene hertil skal findes via energiforbruget. Det kommer til at betyde, at energipriserne, herunder også fjernvarmepriserne kan forventes at stige i de kommende år. I forbindelse med klimakommissionens rapport, der jo aflægges her til oktober, vil der forhåbentligt komme en politisk afklaring af, hvordan Danmark vil løse sin del af klimaproblematikken og hvordan dette skal finansieres. Her i Fredericia Fjernvarme venter vi ikke blot på klimakommissionen og indgreb fra myndighederne. Energieffektiviteten skal øges og for fjernvarmekunderne betyder det, at man skal klare sig med lavere fremløbstemperaturer og man skal forbedre sin afkøling. Sidste år blev indført en transportpris på fjernvarmevandet på 1,50 kr./m3. Nu er prisen hævet til 2,50 kr./m3, så det kan virkeligt betale sig at kigge efter forbruget og det kan betale sig at investere i udstyr, der forbedre afkølingen. Det betyder også,, at man som forbruger selv skal holde øje med varmeanlægget, så fejl på anlægget ikke hurtigt udvikle sig til en større varmeregning. Klimaåret blev markeret med et forbrugerarrangement på parkeringspladsen ved Vestcenteret. Der kom ca. 300 Side 9 af 27

10 BESTYRELSENS BERETNING interesserede forbrugere og hørte om bedre varmeanlæg og om fjernvarmen sammensætning af overskud- og kraftvarme. ikke jeres daglige forbrug - så det fortsat vigtigt selv at følge sit fjernvarmeforbrug, både GJ og m3. Som trækplaster var der gratis SegWay kørsel til alle og det synes de fleste var spændende. Ved samme lejlighed havde vi to skoleklasser fra Egumsvejens Skole til en gennemgang af fjernvarme og vi havde en debat med Fredericia Kommune om fjernvarmens udfordringer i fremtiden. Et vellykket Inden jeg slutter og overgiver beretningen til generalforsamlingens godkendelse vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer og hele personalet for vel udført og godt samarbejde i det forløbne år. arrangement i anledning af klimaåret. Nye målere bliver fjernaflæst Vore gamle Grundfos målere står foran en udskiftning og der er så småt taget hul på dette i de seneste par driftsår, Vi har nu skiftet ca målere ud af en målerpark på 6500 EM målere og udskiftningen fortsætter i de kommende år. I forbindelse med, at vi skifter fjernvarmemålerene, bliver de nye målere sat på fremløbet og alle nye målere forsynes med et radiomodul, således de kan fjernaflæses. Pumpestation Trelde Det årlige aflæsningskort bliver en saga blot for de fleste forbrugere i løbet af få år. Men Fredericia Fjernvarme følger Side 10 af 27

11 REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt varmeforsyningslovens regler om blandt andet afskrivninger, henlæggelser, værdiansættelse af debitorer og resultatdisponering. Herudover er der tilvalgt reglerne fra regnskabsklasse B omkring noteoplysninger mv. samt reglerne fra regnskabskasse C om opgørelse af pengestrømme. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af varme til forbrugere indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter i forbindelse med salget. Varmebidrag periodiseres således at der tages hensyn til fjernaflæsninger, selvafslæsninger og kontrolaflæsninger i maj måned. Periodisering er foretaget efter samme principper som tidligere år. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til råvarer, energikøb, el vedligeholdelse, hjælpematerialer og produktions- og driftspersonale. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varme samt til salgskampagner, herunder omkostninger til vedligeholdelse af ledninger og målere samt salgs- og distributionspersonale og reklameomkostninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedrørende fremstilling af anlægsaktiver indregnes ikke i Side 11 af 27

12 REGNSKABSPRAKSIS kostprisen for disse aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse. fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivninger og henlæggelser Afskrivninger og henlæggelser er foretaget i henhold til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Afskrivning foretages over 5-30 år på anlæg, der er idriftsat 2009/10 og tidligere, afhængigt af aktivernes forventede tekniske levetid. Der foretages ikke afskrivninger på anlæg under opførelse. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris af investeringshenlæggelser og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: De årlige afskrivninger, der løbende er opkrævet over driften, akkumuleres i balancen og kan derfor betragtes som en kilde til selvfinansiering af anlæggene. Bygninger 25 år Produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-20 år Selskabsskat Selskabet er i henhold til skattelovgivningen fritaget for skattepligt. Årets resultat Selskabets priser fastsættes på baggrund af "Lov om varmeforsyning". Selskabet er underlagt "hvile i sig selv"- princippet. Tilslutningsafgifter fra nye forbrugere modregnes i andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgssummen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenester og tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger. Overskud (overdækning) og underskud (underdækning) indregnes i de fremtidige takster. Over- og underdækninger indregnes i balancen under henholdsvis omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser. Balancen Materielle anlægsaktiver Småaktiver udgiftsføres efter individuel vurdering under hensyntagen til aktivernes kostpris og den forventede brugstid. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFOmetoden, eller nettorea li sationsværdi, hvor denne er lavere. Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med Side 12 af 27

13 REGNSKABSPRAKSIS Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger i henhold til Lov om Varmeforsyning. investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter og Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Hensættelser Hensatte forpligtelser omfatter henlæggelser til nyanlæg mv. i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler herom. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets andelskapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. metode og viser pengestrømme vedrørende drift, Side 13 af 27

14 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse for 2009/10 Budget 2009/ / /09 Note kr t. kr. t. kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsresultat Tilbageførte henlæggelser Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: Overført til indregning i efterfølgende års priser Side 14 af 27

15 BALANCE Aktiver Pr Note kr. t.kr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Lager af brændselsolie Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjensteydelser inkl. årsopgørelser Tilgodehavende effektbidrag 0 35 Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Overført resultat fra tidligere år Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Side 15 af 27

16 BALANCE Passiver Pr Note kr. t. kr. Indskudskapital Egenkapital Bankgæld Årsopgørelser forbrugere, netto Leverandørgæld Anden gæld Overdækning (overført resultat) Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser mv Lov om varmeforsyning 19 Side 16 af 27

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelse for 2009/ / /09 Note kr. t.kr. Resultat før finansielle poster Tilbageførte henlæggelser Af- og nedskrivninger Ændring i driftskapital Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Pengestrømme vedrørende drift Køb mv. af materielle anlægsaktiver (modregnet nytilgang andelshavere) Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer Ændring i likvider Likvider Likvider Side 17 af 27

18 NOTER Noter Budget 2009/ / /09 kr. t.kr. t.kr. 1. Nettoomsætning Fast bidrag Varmebidrag Abonnementsbidrag (målerleje) Udlejning af plads til antenner Administrations-, ansættelses- og lukkegebyrer mv Produktionsomkostninger Energiomkostninger Hjælpestoffer Reparation og vedligeholdelse Øvrige produktionsomkostninger Personaleomkostninger, produktion Specifikation Afskrivninger, produktion Specifikation Distributionsomkostninger Omkostninger vedrørende ledningsnet Overførsel af ledningstab Omkostninger vedrørende målere og aflæsning Energibesparelser Øvrige omkostninger Personaleomkostninger, distribution Specifikation Afskrivninger, distribution Specifikation Side 18 af 27

19 NOTER Budget 2009/ / /09 kr. t. kr. t.kr. 4. Administrationsomkostninger Bestyrelse og ledelse Forbrugerinformation Administration IT-udgifter Revision, rådgivning mv Forsikring og kontingenter Personaleomkostninger, administration Specifikation Afskrivninger, administration Specifikation Finansielle indtægter Indvundne renter Finansielle omkostninger Renteudgifter mv Grunde og Bygninger kr. Andre Anlæg mv. kr. 7. Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Af- og nedskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Side 19 af 27

20 NOTER 8. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele kr. Kostpris Tilgang/afgang 0 Regnskabsmæssig værdi kr. t.kr. 9. Likvide beholdninger Kassebeholdning Danske Bank Danske Bank Egenkapital Saldo pr Saldo Bankgæld Nordea Bank Anden gæld Kildeskat Feriepengeforpligtigelser, funktionærer Skyldig løn og fratrædelsesgodtgørelse Skyldige renter Deposita Side 20 af 27

21 NOTER 13. Underdækning (mellemværende med forbrugerne) 2009/10 kr. 2008/09 t. kr. Saldo Årets resultat Saldo Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv Likvider Likvide beholdninger Kortfristet bankgæld Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er stillet bankgaranti overfor Danmarks Gasmateriel prøvning Kontraktlige forpligtelser Kontrakter vedrørende lejede lokaler. Årlig leje udgør Leasingsforpligtelser ingen 19. Lov om varmeforsyning 2010 kr. I henhold til Lov om varmeforsyning udgør selskabets resultat, egenkapital og taksmæssig mellemregning med forbrugerne følgende Resultat Egenkapital Takstmæssig mellemregning, der indregnes i priserne for Side 21 af 27

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere